BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremlæggelse af statistikker med henblik på proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer og om statistikkernes kvalitet

24.2.2014 - (COM(2013)0342 – C7‑0162/2013 – 2013/0181(COD)) - ***I

Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Derk Jan Eppink


Procedure : 2013/0181(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0143/2014
Indgivne tekster :
A7-0143/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremlæggelse af statistikker med henblik på proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer og om statistikkernes kvalitet

(COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2012/0181(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0342),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0162/2013),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 10. oktober 2013[1],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Regionaludviklingsudvalget (A7-0143/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1176/2011 af 16. november 2011 om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer1 er der indført en varslingsmekanisme med henblik på at gøre det lettere på et tidligt tidspunkt at opdage og overvåge ubalancer. Som led i denne mekanisme skal Kommissionen udarbejde en årlig rapport om varslingsmekanismen indeholdende en kvalitativ økonomisk og finansiel vurdering og med angivelse medlemsstater, som efter Kommissionens vurdering kan være påvirket af eller kan være i risiko for at blive påvirket af ubalancer.

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1176/20111 (proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer – PMU) er der indført en varslingsmekanisme med henblik på at gøre det lettere på et tidligt tidspunkt at opdage og overvåge ubalancer. Som led i denne mekanisme skal Kommissionen udarbejde en årlig rapport om varslingsmekanismen indeholdende en kvalitativ økonomisk og finansiel vurdering og med angivelse medlemsstater, som efter Kommissionens vurdering kan være påvirket af eller kan være i risiko for at blive påvirket af ubalancer.

__________________

__________________

1 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 25.

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1176/2011 af 16. november 2011 om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer (EUT L 306 af 23.11.2011, s. 25).

Begrundelse

Klarere ordlyd, som forklarer akronymet.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Effektiv overvågning af makroøkonomiske ubalancer kan kun ske på grundlag af pålidelige statistiske data. For at kunne garantere solide og uafhængige statistikker bør medlemsstaterne sikre de nationale statistiske myndigheders professionelle uafhængighed i overensstemmelse med adfærdskodeksen for europæiske statistikker som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker3.

(3) En væsentlig forudsætning for effektiv overvågning af makroøkonomiske ubalancer er pålidelige, nøjagtige og brugbare statistiske data. For at kunne garantere solide og uafhængige statistikker bør Eurostats uafhængighed styrkes i henhold til Europa-Parlamentets forslag om revision af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/20091a, og medlemsstaterne bør sikre de nationale statistiske myndigheders professionelle uafhængighed i overensstemmelse med adfærdskodeksen for europæiske statistikker som fastlagt i den forordning.

__________________

 

3 EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.

 

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Det er nødvendigt, at Kommissionen fortsat imødekommer behovet for pålidelige statistiske oplysninger, der gør det muligt i højere grad at reagere på økonomiske, sociale og territoriale forhold på regionalt plan i forbindelse med Unionens politik.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Den årlige rapport om varslingsmekanismen, som er baseret på en resultattavle med et sæt indikatorer, hvis værdier sammenlignes med deres vejledende grænseværdier, er et screeningsværktøj, hvormed Kommissionen indkredser medlemsstater, hvor den finder, at udviklingen giver anledning til en mere dybdegående analyse af, om der findes ubalancer, eller om der er fare for, at sådanne opstår. Den årlige rapport om varslingsmekanismen bør indbefatte data, der er relevante i tilknytning til proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (PMU). Det er imidlertid i de efterfølgende dybdegående undersøgelser, at drivkræfterne bag den konstaterede udvikling analyseres i detaljer med henblik på at fastslå ubalancernes karakter. Resultattavlen og grænseværdierne fortolkes ikke mekanisk, men aflæses økonomisk. Ved de dybdegående undersøgelser undersøger Kommissionen en lang række økonomiske variabler og supplerende oplysninger under behørig hensyntagen til landespecifikke forhold. Derfor kan alle de data, der kan anvendes til proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer, ikke angives udtømmende på forhånd, men bør fastlægges ved henvisning til de i forordning (EU) nr. 1176/2011 fastsatte procedurer vedrørende opdagelse af makroøkonomiske ubalancer samt forebyggelse og korrektion af uforholdsmæssigt store makroøkonomiske ubalancer i Unionen. Ved gennemførelsen af proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer bør Rådet og Kommissionen fortrinsvis anvende statistikker, som medlemsstaterne har udarbejdet og indberettet til Kommissionen (Eurostat). Andre statistikker, som ikke udarbejdes og indberettes på denne måde, bør kun anvendes, hvis førnævnte statistikker ikke indeholder den nødvendige information, og dette bør ske under behørig hensyntagen til kvaliteten af disse andre statistikker.

(4) Den årlige rapport om varslingsmekanismen, som er baseret på en resultattavle med et sæt indikatorer, hvis værdier sammenlignes med deres vejledende grænseværdier, er et screeningsværktøj, hvormed Kommissionen indkredser medlemsstater, hvor den finder, at udviklingen giver anledning til en mere dybdegående analyse af, om der findes ubalancer, eller om der er fare for, at sådanne opstår. Den årlige rapport om varslingsmekanismen bør indbefatte data, der er relevante i tilknytning til proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (PMU). Det er imidlertid i de efterfølgende dybdegående undersøgelser, at drivkræfterne bag den konstaterede udvikling analyseres i detaljer med henblik på at fastslå ubalancernes karakter. Resultattavlen og grænseværdierne bør ikke fortolkes mekanisk, men bør aflæses økonomisk. Ved de dybdegående undersøgelser undersøger Kommissionen en lang række økonomiske variabler og supplerende oplysninger under behørig hensyntagen til landespecifikke forhold. Derfor kan alle de data, der kan anvendes til proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer, ikke angives udtømmende på forhånd, men bør fastlægges ved henvisning til de i forordning (EU) nr. 1176/2011 fastsatte procedurer vedrørende opdagelse af makroøkonomiske ubalancer samt forebyggelse og korrektion af uforholdsmæssigt store makroøkonomiske ubalancer i Unionen. Ved gennemførelsen, overvågningen og vurderingen af proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer bør Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen fortrinsvis anvende statistikker, som medlemsstaterne har udarbejdet og indberettet til Kommissionen (Eurostat). Andre statistikker, som ikke udarbejdes og indberettes på denne måde, bør kun anvendes, hvis førnævnte statistikker ikke indeholder den nødvendige information, og dette bør ske under behørig hensyntagen til kvaliteten af disse andre statistikker.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Der bør indføres en pålidelig procedure for udarbejdelse, overvågning og frigivelse af de data, der er relevante for proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (i det følgende benævnt "PMU-relevante data"), samt finde en løbende forbedring sted af de underliggende statistiske oplysninger i overensstemmelse med Kommissionens rammer for kvalitetsstyring inden for europæiske statistikker4. Gruppen af lederne af afdelingerne for makroøkonomisk statistik i de nationale statistiske kontorer (DMES), der er nedsat af Kommissionen, er egnet til som ekspertgruppe at yde Kommissionen (Eurostat) den nødvendige bistand til anvendelsen af en robust kvalitetsovervågningsprocedure for de PMU-relevante data.

(5) Der bør indføres en pålidelig procedure for indsamling, udarbejdelse, overvågning og frigivelse af de data, der er relevante for proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (i det følgende benævnt "PMU-relevante data"), samt finde en løbende forbedring sted af de underliggende statistiske oplysninger i overensstemmelse med Kommissionens rammer for kvalitetsstyring inden for europæiske statistikker4. Gruppen af lederne af afdelingerne for makroøkonomisk statistik i de nationale statistiske kontorer (DMES), der er nedsat af Kommissionen, der ligeledes består af eksperter fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System og Det Europæiske System af Centralbanker, er egnet til som ekspertgruppe at yde Kommissionen (Eurostat) den nødvendige bistand til anvendelsen af en robust kvalitetsovervågningsprocedure for de PMU-relevante data.

__________________

__________________

4 KOM(2005) 217 endelig og KOM(2011) 211 endelig.

4 COM(2005) 217 endelig og COM(2011) 211 endelig.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Det er vigtigt, at den produktion af statistikker, der er nødvendig for gennemførelsen af Unionens aktiviteter, udelukkende er baseret på pålidelige data. Ved produktionen af PMU-relevante data, der udgør et vigtigt input for opdagelse af makroøkonomiske ubalancer og forebyggelse og korrektion af uforholdsmæssigt store makroøkonomiske ubalancer i Unionen, kan upålidelige data have store konsekvenser for Unionens interesser. Det er nødvendigt med yderligere foranstaltninger, der kan gøre produktion, fremlæggelse og kvalitetsovervågning af PMU-relevante data mere effektiv, hvis proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer skal fungere efter hensigten. Disse foranstaltninger bør forbedre troværdigheden af de underliggende statistiske oplysninger samt fremlæggelsen og kvalitetsovervågningen af de PMU-relevante data. For at afskrække fra misvisende fremstillinger, uanset om disse sker forsætligt eller som følge af grov uagtsomhed, af PMU-relevante data bør der indføres en ordning med finansielle sanktioner, som også vil tjene det formål at sikre rettidig omhu ved produktionen af PMU-relevante data.

(6) Det er vigtigt, at den produktion af statistikker, der er nødvendig for gennemførelsen af Unionens aktiviteter, er baseret på pålidelige data. Det er hensigtsmæssigt at supplere procedurerne i forordning (EU) nr. 1176/2011 og forordning (EU) nr. 1174/2011 med en tilsvarende formel ramme for udarbejdelse, kvalitetsovervågning og frigivelse af de PMU-relevante data i overensstemmelse med de fælles kvalitetskriterier, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 223/2009. Yderligere foranstaltninger bør gøre produktion, fremlæggelse og kvalitetsovervågning af PMU-relevante data mere effektiv og er nødvendige for, at proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer skal fungere efter hensigten. Disse foranstaltninger bør forbedre troværdigheden af de underliggende statistiske oplysninger samt fremlæggelsen og kvalitetsovervågningen af de PMU-relevante data.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) For at afskrække fra misvisende fremstillinger af PMU-relevante data, uanset om disse sker forsætligt eller som følge af grov uagtsomhed, bør der indføres en korrektionsmekanisme, som også vil tjene det formål at sikre rettidig omhu ved produktionen af PMU-relevante data.

Begrundelse

Hvis artikel 338, stk. 1, i TEUF anses for at være et utilstrækkeligt eller uhensigtsmæssigt juridisk grundlag for at indføre sådanne sanktioner mod medlemsstaterne i tilfælde af forsætlig vildledning eller grov uagtsomhed, der resulterer i forvanskning af PMU-relevante data, bør det overvejes nøje at tilføje yderligere et retsgrundlag eller at tilpasse bestemmelserne i kapitel VIII i denne forordning.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) For at supplere reglerne for beregning af boden for manipulation af statistikker samt reglerne for den procedure, Kommissionen skal følge ved undersøgelsen af sådanne handlinger, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("traktaten") for så vidt angår detaljerede kriterier for fastsættelsen af bodens størrelse og for de undersøgelser, der skal foretages af Kommissionen. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(7) For at supplere reglerne for beregning af de rentebærende deponeringer og boden for manipulation af statistikker samt reglerne for den procedure, Kommissionen skal følge ved undersøgelser vedrørende manipulation af statistikker, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("traktaten") for så vidt angår detaljerede kriterier for fastsættelsen af bodens størrelse og for de undersøgelser, der skal foretages af Kommissionen. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Der bør etableres et tæt samarbejde og en løbende dialog mellem Kommissionen og medlemsstaternes statistikmyndigheder for at sikre kvaliteten af de PMU-relevante data, som medlemsstaterne indberetter, og de underliggende statistiske oplysninger.

(8) Det igangværende samarbejde og den løbende koordinering mellem Kommissionen (Eurostat) og medlemsstaternes statistikmyndigheder er en vigtig del af en effektiv samordning af de statistiske aktiviteter inden for det europæiske statistiske system (ESS). Et sådant samarbejde skal styrkes med henblik på at sikre kvaliteten af de PMU-relevante data, som medlemsstaterne indberetter, og de underliggende statistiske oplysninger; den institutionelle adskillelse af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og centralbankernes uafhængighed bør respekteres inden for rammerne af udvikling, udarbejdelse og formidling af PMU-relevante data under den respektive ledelsesstruktur og de statistiske arbejdsprogrammer for ESS og ESCB.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Der bør sikres et tæt samarbejde mellem det europæiske statistiske system og det europæiske system af centralbanker i relation til PMU-relevante data, jf. artikel 9 i forordning (EF) nr. 223/2009, for at begrænse indberetningsbyrden til et minimum, sikre kohærens, forbedre de underliggende statistikker og sikre sammenlignelighed. For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tildeles gennemførelsesbeføjelser.

(9) Eftersom ESS er ansvarlig for udarbejdelsen af en række underliggende statistiske oplysninger i relation til PMU-relevante data, og ESCB står for udarbejdelsen af en række andre statistiske oplysninger i relation til PMU-relevante data, bør der sikres et tæt samarbejde mellem de to systemer, jf. artikel 9 i forordning (EF) nr. 223/2009, for at begrænse indberetningsbyrden til et minimum, sikre kohærens, forbedre de underliggende statistikker og sikre sammenlignelighed. De praktiske operationelle rammer for samarbejdet mellem ESS og ESCB med henblik på at sikre kvaliteten af de PMU-relevante data kan præciseres i et aftalememorandum. I henhold til Rådets afgørelse 2006/856/EF1a kan Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik (CMFB)i lyset af sin mangeårige erfaring inden for statistikker, der er omfattet af PMU-relevante data, yde rådgivning om de praktiske operationelle rammer for samarbejdet, som kan afspejles i et aftalememorandum.

 

_____________

 

1a. EUT L 332 af 30.11.2006, s. 21.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Denne forordnings bestemmelser skal ses som et led i styrkelsen af den europæiske økonomiske styring, som kræver øget demokratisk ansvarlighed på både nationalt og EU-plan. Det forbedrede statistiske overvågningssystem for PMU-relevante data bør omfatte en tættere og mere rettidig inddragelse af Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter. Selv om det anerkendes, at Europa-Parlamentets modparter i den dialog er de relevante EU-institutioner og deres repræsentanter, kan Europa-Parlamentets kompetente udvalg give repræsentanter for de nationale statistiske kontorer mulighed for frivilligt at deltage i høringer.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b) Styrkelsen af den økonomiske styring i form af et forbedret statistisk overvågningssystem for PMU-relevante data bør omfatte en tættere og mere rettidig inddragelse af de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Suspensionen af midler, der udløses som følge af proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer, bør dog anvendes som en sidste udvej og bør tage hensyn til en indgående analyse af indikatorerne for arbejdsløshed, fattigdom og fald i BNP.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. De kvalitetssikringsprocedurer, der opstilles inden for rammerne af denne forordning, bygger på og tager hensyn til bedste praksis i de eksisterende kvalitetssikringsprocedurer. De resulterer ikke i en fordobling af kvalitetssikringsarbejdet eller i parallelle dataserier.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Fristerne for indberetning af de PMU-relevante data er som fastsat i de relevante grundretsakter eller meddeles af Kommissionen i særlige kalendere under hensyn til Unionens behov.

2. Fristerne for indberetning af de PMU-relevante data er som fastsat i de relevante grundretsakter eller meddeles af Kommissionen i særlige kalendere under hensyn til det europæiske semester og Unionens behov.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen meddeler hvert år medlemsstaterne tidsplanen for den årlige rapport vedrørende varslingsmekanismen, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 1176/2011. På grundlag af tidsplanen samt fristerne og kalenderen som omhandlet i stk. 2 fastsætter Kommissionen også en skæringsdato for medlemsstaternes indberetning af alle de mest ajourførte PMU-relevante data og meddelerne medlemsstaterne denne skæringsdato.

3. Kommissionen meddeler hvert år medlemsstaterne tidsplanen for den årlige rapport vedrørende varslingsmekanismen, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 1176/2011. På grundlag af tidsplanen samt fristerne og kalenderen som omhandlet i stk. 2 fastsætter Kommissionen også en skæringsdato for, hvornår Kommissionen (Eurostat) skal udtrække de PMU-relevante data vedrørende de enkelte medlemsstaters PMU og den dertil hørende resultattavle med indikatorer samt oprette en referencedatabase over PMU-relevante data og meddeler medlemsstaterne denne skæringsdato.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Med henblik på kontrol skal Kommissionen (Eurostat) senest fem arbejdsdage efter skæringsdatoen give de enkelte medlemsstater adgang til referencedatabasen over udtrukne PMU-relevante data. Medlemsstaterne skal kontrollere dataene og bekræfte eller foreslå ændringer hertil senest syv arbejdsdage efter femdagesperioden.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ved indberetning af de i artikel 1 omhandlede PMU-relevante data sender medlemsstaterne til Kommissionen (Eurostat) oplysninger, der viser, hvordan disse data er beregnet, herunder eventuelle ændringer i kilder og metoder, i form af en kvalitetsrapport.

1. Ved indberetning af de i artikel 1 omhandlede PMU-relevante data fremsender medlemsstaterne til Kommissionen (Eurostat) oplysninger, der angiver, hvordan disse data er beregnet, herunder eventuelle ændringer i kilder og metoder, i form af en kvalitetsrapport.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Medlemsstaterne videregiver kvalitetsrapporten inden for syv dage, jf. artikel 2, stk. 3a.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at fastlægge de nærmere retningslinjer for, strukturen i og hyppigheden af kvalitetsrapporterne. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 14, stk. 2.

3. Kommissionen vedtager delegerede retsakter med henblik på at fastlægge de nærmere retningslinjer for, strukturen i og hyppigheden af de i stk. 1 omhandlede kvalitetsrapporter. Disse delegerede retsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 12.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udarbejder oversigterne og fremsender dem til Kommissionen (Eurostat) senest den […] [ni måneder efter vedtagelsen af denne forordning – den nøjagtige dato indsættes af Publikationskontoret ved offentliggørelsen]. Kommissionen (Eurostat) vedtager gennemførelsesretsakter vedrørende strukturen af disse oversigter og vedrørende de nærmere bestemmelser for ajourføringen af oversigterne senest […] [inden seks måneder efter vedtagelsen af denne forordning – den nøjagtige dato indsættes af Publikationskontoret ved offentliggørelsen]. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 14, stk. 2.

2. Medlemsstaterne udarbejder oversigterne og fremsender dem til Kommissionen (Eurostat) senest den […] [ni måneder efter vedtagelsen af denne forordning – den nøjagtige dato indsættes af EUT ved offentliggørelsen]. Kommissionen (Eurostat) vedtager delegerede retsakter vedrørende strukturen af disse oversigter og vedrørende de nærmere bestemmelser for ajourføringen af oversigterne senest […] [inden seks måneder efter vedtagelsen af denne forordning – den nøjagtige dato indsættes af EUT ved offentliggørelsen]. Disse delegerede retsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 12.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Kapitel VI – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

TJENESTEREJSER TIL MEDLEMSSTATERNE

DIALOGTJENESTEREJSER TIL MEDLEMSSTATERNE

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen (Eurostat) konstaterer problemer, navnlig i forbindelse med kvalitetsvurderingen i henhold til artikel 5, kan den beslutte at foretage tjenesterejser til den pågældende medlemsstat.

1. Hvis Kommissionen (Eurostat) konstaterer, at der er behov for at foretage en mere dybtgående evaluering af statistikkernes kvalitet, navnlig i forbindelse med kvalitetsvurderingen i henhold til artikel 5, kan den beslutte at foretage dialogtjenesterejser til den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Formålet med sådanne tjenesterejser er at foretage en dybdegående analyse af kvaliteten af de pågældende PMU-relevante data. Tjenesterejserne skal være koncentreret om metodologiske spørgsmål, de kilder og metoder, der er beskrevet i oversigterne, dataene og de understøttende statistiske processer, således at det kan vurderes, om de er i overensstemmelse med de relevante regnskabsmæssige og statistiske regler.

2. Formålet med de i stk. 1 omhandlede dialogtjenesterejser er at foretage en dybdegående analyse af kvaliteten af de pågældende PMU-relevante data. Dialogtjenesterejserne skal være koncentreret om metodologiske spørgsmål, de kilder og metoder, der er beskrevet i oversigterne, dataene og de understøttende statistiske processer, således at det kan vurderes, om de er i overensstemmelse med de relevante regnskabsmæssige og statistiske regler.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. I forbindelse med tilrettelæggelsen af dialogtjenesterejserne forelægger Kommissionen sine foreløbige undersøgelsesresultater for den berørte medlemsstat, således at den kan fremsætte bemærkninger hertil.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen (Eurostat) rapporterer til Udvalget for Økonomisk Politik, der er nedsat ved Rådets afgørelse 74/122/EØF7, om resultaterne af disse tjenesterejser, herunder eventuelle kommentarer til disse resultater fremsat af den pågældende medlemsstat. Efter fremsendelsen til Udvalget for Økonomisk Politik offentliggøres disse rapporter sammen med eventuelle kommentarer fremsat af den pågældende medlemsstat, jf. dog bestemmelserne om statistisk fortrolighed i forordning (EF) nr. 223/2009.

3. Kommissionen (Eurostat) rapporterer til Europa-Parlamentet samt til Udvalget for Økonomisk Politik, der er nedsat ved Rådets afgørelse 74/122/EØF7, om resultaterne af disse dialogtjenesterejser, herunder eventuelle kommentarer til disse resultater fremsat af den pågældende medlemsstat. Efter fremsendelsen til Europa-Parlamentet og Udvalget for Økonomisk Politik offentliggøres disse rapporter sammen med eventuelle kommentarer fremsat af den pågældende medlemsstat, jf. dog bestemmelserne om statistisk fortrolighed i forordning (EF) nr. 223/2009.

____________

____________

7. EFT L 63 af 5.3.1974, s. 21.

7. EFT L 63 af 5.3.1974, s. 21.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne yder på anmodning af Kommissionen (Eurostat) bistand fra eksperter om statistiske spørgsmål vedrørende proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer, herunder i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af tjenesterejserne. I udøvelsen af deres hverv stiller disse eksperter uafhængig ekspertviden til rådighed. Der opstilles senest […] (datoen fastsættes senere) en liste over disse eksperter på grundlag af forslag, der sendes til Kommissionen (Eurostat) af de nationale myndigheder, der er ansvarlige for de PMU-relevante data.

4. Medlemsstaterne yder på anmodning af Kommissionen (Eurostat) bistand fra eksperter om statistiske spørgsmål vedrørende proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer, herunder i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af dialogtjenesterejserne. I udøvelsen af deres hverv stiller disse eksperter uafhængig ekspertviden til rådighed. Der opstilles senest [EUT indsæt venligst dato: seks måneder efter vedtagelsen af denne forordning] en liste over disse eksperter på grundlag af forslag, der sendes til Kommissionen (Eurostat) af de nationale myndigheder, der er ansvarlige for de PMU-relevante data.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Kommissionen (Eurostat) fastlægger reglerne og procedurerne vedrørende udvælgelsen af eksperter under hensyn til en passende fordeling og rotation af eksperter mellem medlemsstaterne samt vedrørende deres arbejde og de nærmere finansielle vilkår. Kommissionen (Eurostat) og medlemsstaterne deler alle medlemsstaternes omkostninger i forbindelse med de nationale eksperters bistand.

5. Kommissionen (Eurostat) fastlægger reglerne og procedurerne vedrørende udvælgelsen af eksperter under hensyn til en passende og rettidig fordeling og rotation af eksperter mellem medlemsstaterne samt vedrørende deres arbejde og de nærmere finansielle vilkår. Kommissionen (Eurostat) og medlemsstaterne deler alle medlemsstaternes omkostninger i forbindelse med de nationale eksperters bistand.

Begrundelse

For at sikre, at ekspertudtalelserne er objektive, er det nødvendigt at sikre den rette udvælgelse, fordeling og rettidige rotation af disse eksperter.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a. Denne artikel finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor den sektorspecifikke lovgivning allerede indebærer besøg fra Kommissionen i medlemsstaterne.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen (Eurostat) fremlægger de PMU-relevante data, der er anvendt ved proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer, bl.a. ved hjælp af pressemeddelelser og/eller andre kanaler, som den finder formålstjenlige.

1. Kommissionen (Eurostat) offentliggør de PMU-relevante data, der er anvendt ved proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer, bl.a. ved hjælp af pressemeddelelser og/eller andre kanaler, som den finder formålstjenlige.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen (Eurostat) må ikke forsinke fremlæggelsen af medlemsstaternes PMU-relevante data, selv om en medlemsstat ikke har indberettet sine data.

2. Kommissionen (Eurostat) fastsætter datoen for offentliggørelse af pressemeddelelsen og meddeler den til medlemsstaterne inden for ti arbejdsdage efter skæringsdatoen i artikel 2. Den må ikke forsinke fremlæggelsen af medlemsstaternes PMU-relevante data, selv om en medlemsstat ikke har indberettet sine data.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen (Eurostat) kan tage forbehold for kvaliteten af en medlemsstats PMU-relevante data. Senest tre arbejdsdage før den planlagte offentliggørelsesdato meddeler Kommissionen (Eurostat) den pågældende medlemsstat og formanden for Udvalget for Økonomisk Politik det forbehold, den agter at tage og offentliggøre. Hvis situationen løses efter offentliggørelsen af dataene og forbeholdet, trækkes forbeholdet tilbage, og der offentliggøres straks en meddelelse herom.

3. Kommissionen (Eurostat) kan tage forbehold for kvaliteten af en medlemsstats PMU-relevante data. Den pågældende medlemsstat skal have mulighed for at forsvare sin holdning. Senest 10 arbejdsdage før den planlagte offentliggørelsesdato meddeler Kommissionen (Eurostat) den pågældende medlemsstat og formanden for Udvalget for Økonomisk Politik det forbehold, den agter at tage og offentliggøre. Hvis situationen løses efter offentliggørelsen af dataene og forbeholdet, trækkes forbeholdet tilbage, og der offentliggøres straks en meddelelse herom.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen (Eurostat) kan ændre de data, medlemsstaterne har indberettet, og fremlægge de ændrede data sammen med en begrundelse for ændringen, hvis de indberettede data klart ikke opfylder kravene i artikel 3, stk. 2. Senest tre arbejdsdage før den planlagte offentliggørelsesdato meddeler Kommissionen (Eurostat) den pågældende medlemsstat og formanden for Udvalget for Økonomisk Politik de ændrede data og begrundelsen for ændringen.

4. Kommissionen (Eurostat) kan ændre de data, medlemsstaterne har indberettet, og offentliggøre de ændrede data sammen med en begrundelse for ændringen, hvis de indberettede data klart ikke opfylder kravene i artikel 3, stk. 2, samt de gældende metodiske standarder og krav til de statistiske datas fuldstændighed, pålidelighed, rettidighed og overensstemmelse. Senest tre arbejdsdage før den planlagte offentliggørelsesdato meddeler Kommissionen (Eurostat) den pågældende medlemsstat og formanden for Udvalget for Økonomisk Politik de ændrede data og begrundelsen for ændringen.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Rådet kan på forslag af Kommissionen beslutte at pålægge en medlemsstat, der forsætligt eller som følge af grov uagtsomhed giver en misvisende fremstilling af de PMU-relevante data, en bod.

1. Rådet kan efter Kommissionens henstilling i en totrinsprocedure beslutte at pålægge en medlemsstat en rentebærende deponering og derefter, hvis Kommissionen vurderer, at medlemsstaterne ikke har truffet de korrigerende foranstaltninger i stk. 1a, og som en sidste udvej, pålægge en bod, hvis medlemsstaten har handlet forsætligt med henblik på at give en misvisende fremstilling af de PMU-relevante data eller har handlet groft uagtsomt, og dette har resulteret i en misvisende fremstilling af de PMU-relevante data, hvilket har påvirket Kommissionens muligheder for at foretage en retvisende og retfærdig vurdering.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Medlemsstaten aflægger rapport til Kommissionen inden for en nærmere fastsat frist om de korrigerende foranstaltninger, der er nødvendige for at imødegå og afhjælpe de i stk. 1 anførte tilfælde af vildledning eller grov uagtsomhed og forhindre lignende omstændigheder fra at opstå i fremtiden. Rapporten skal offentliggøres.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede bod skal være effektiv, have afskrækkende virkning og stå i et rimeligt forhold til den misvisende fremstillings art, alvor og varighed. Boden må ikke overstige et beløb svarende til 0,05 % af den pågældende medlemsstats BNP.

2. Den i stk. 1 omhandlede rentebærende deponering skal være effektiv, have afskrækkende virkning og stå i et rimeligt forhold til den misvisende fremstillings art, alvor og varighed. Den rentebærende deponering må ikke overstige et beløb svarende til 0,05 % af det foregående års BNP i den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen kan foretage alle fornødne undersøgelser med henblik på at fastslå, hvorvidt der foreligger misvisende fremstillinger som omhandlet i stk. 1. Den kan beslutte at iværksætte en undersøgelse, hvis den finder, at der foreligger alvorlige indikationer på, at der er tale om forhold, som kan udgøre en sådan misvisende fremstilling. Ved undersøgelsen af de formodede misvisende fremstillinger tager Kommissionen hensyn til eventuelle kommentarer fremsat af den pågældende medlemsstat. For at udføre sine opgaver kan Kommissionen anmode medlemsstaten om at stille oplysninger og dokumenter til rådighed, ligesom den kan foretage inspektioner på stedet og kræve indsigt i de underliggende statistiske oplysninger i tilknytning til de PMU-relevante data. Såfremt det ved inspektioner på stedet er et krav i lovgivningen i den berørte medlemsstat, at der skal indhentes en forudgående tilladelse fra en retlig myndighed, anmoder Kommissionen om de nødvendige tilladelser.

3. Kommissionen kan i henhold til traktaterne og den sektorspecifikke lovgivning indlede og foretage alle fornødne undersøgelser med henblik på at fastslå, hvorvidt der foreligger misvisende fremstillinger som omhandlet i stk. 1. Den kan beslutte at iværksætte en undersøgelse, hvis den finder, at der foreligger alvorlige indikationer på, at der er tale om forhold, som kan udgøre en sådan misvisende fremstilling. Ved undersøgelsen af de formodede misvisende fremstillinger tager Kommissionen hensyn til eventuelle kommentarer fremsat af den pågældende medlemsstat. For at udføre sine opgaver kan Kommissionen anmode medlemsstaten, der er omfattet af undersøgelsen, om at stille oplysninger og dokumenter til rådighed, ligesom den kan foretage inspektioner på stedet og kræve indsigt i de underliggende statistiske oplysninger i tilknytning til de PMU-relevante data. Såfremt lovgivningen i den medlemsstat, der er genstand for undersøgelsen, kræver det, skal der fremskaffes en tilladelse fra en retlig myndighed forud for en eventuel inspektion på stedet.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter at have afsluttet sin undersøgelse, og inden den forlægger Rådet noget forslag, giver Kommissionen den pågældende medlemsstat mulighed for at blive hørt om de undersøgte forhold. Kommissionen baserer udelukkende sit forslag til Rådet på faktuelle forhold, som den pågældende medlemsstat har haft lejlighed til at udtale sig om.

Efter at have afsluttet sin undersøgelse, og inden den forlægger Rådet nogen henstilling, giver Kommissionen den medlemsstat, der er genstand for undersøgelsen, mulighed for at blive hørt om de undersøgte forhold. Kommissionen baserer udelukkende sin henstilling til Rådet på faktuelle forhold, som den pågældende medlemsstat har haft lejlighed til at udtale sig om.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen underretter Europa-Parlamentets kompetente udvalg om enhver undersøgelse eller henstilling, der er indledt eller fremsat i henhold til dette stykke. Europa-Parlamentets kompetente udvalg kan tilbyde en medlemsstat, der er omfattet af en henstilling fra Kommissionen, at deltage i en drøftelse.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Kommissionen kan, hvis den pågældende medlemsstat har fremsat en begrundet anmodning til Kommissionen, henstille til, at Rådet nedsætter den rentebærende deponering eller ophæver den.

 

Den rentebærende deponering forrentes til en sats, som afspejler Kommissionens kreditrisiko og den relevante investeringsperiode.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Den Europæiske Unions Domstol har fuld prøvelsesret med hensyn til klager over afgørelser, hvorved Rådet har pålagt en bod i henhold til stk. 1. Den kan annullere, nedsætte eller forhøje den pålagte bod.

5. Den Europæiske Unions Domstol har fuld prøvelsesret med hensyn til klager over afgørelser, hvorved Rådet har pålagt en rentebærende deponering i henhold til stk. 1. Den kan annullere, nedsætte eller forhøje den pålagte rentebærende deponering.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Kapitel IX – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

SANKTIONERNES ART OG BUDGETMÆSSIGE BEHANDLING

BODENS ART OG BUDGETMÆSSIGE BEVILLING

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9, stk. 4, tillægges Kommissionen for en periode på 3 år regnet fra en måned efter vedtagelsen af denne forordning. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af treårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 3, artikel 6, stk. 2, og artikel 9, stk. 4, tillægges Kommissionen for en periode på to år regnet fra en måned efter vedtagelsen af denne forordning. Kommissionen udarbejder efter høring af de relevante aktører, herunder ECB, i henhold til artikel 127 i TEUF en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af treårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Den i artikel 9, stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 3, stk. 3, artikel 6, stk. 2, og artikel 9, stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 9, stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 3, artikel 6, stk. 2, og artikel 9, stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvad angår de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 9, handler Rådet uden at tage hensyn til stemmen fra det medlem af Rådet, som repræsenterer den pågældende medlemsstat.

Hvad angår de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 9, handler Rådet uden at tage hensyn til stemmen fra det medlem af Rådet, som repræsenterer den pågældende medlemsstat. Afgørelsen i artikel 9, stk. 1, anses for at være vedtaget af Rådet, medmindre Rådet med kvalificeret flertal beslutter at forkaste henstillingen inden for en frist på 10 dage, efter at Kommissionen har vedtaget den.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Det i artikel 9, stk. 1, omhandlede kvalificerede flertal af Rådets medlemmer defineres i overensstemmelse med artikel 238, stk. 3, litra a), i TEUF.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 223/2009 sikrer medlemsstaternes nationale statistiske kontorer den krævede koordinering vedrørende PMU-relevante data på nationalt plan. Alle andre nationale myndigheder rapporterer til de nationale statistiske kontorer med henblik herpå. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at denne bestemmelse finder anvendelse.

I overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 223/2009 sikrer medlemsstaternes nationale statistiske kontorer den krævede koordinering vedrørende PMU-relevante data på nationalt plan. De nationale centralbanker, som i deres egenskab af medlemmer af ESCB udarbejder PMU-relevante data, og i givet fald de øvrige relevante nationale myndigheder samarbejder med de nationale statistiske kontorer med henblik herpå. De nationale dataudarbejdende myndigheder er ansvarlige for disse data. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at denne bestemmelse finder anvendelse.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen (Eurostat) rapporterer regelmæssigt til Europa-Parlamentet og Rådet om de aktiviteter, der gennemføres af Kommissionen (Eurostat) med henblik på gennemførelsen af denne forordning.

Kommissionen (Eurostat) rapporterer mindst en gang om året til Europa-Parlamentet og Rådet om de aktiviteter, der gennemføres af Kommissionen (Eurostat) med henblik på gennemførelsen af denne forordning, i forbindelse med det europæiske semester som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1175/20111a.

 

________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1175/2011 af 16. november 2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker (EUT L 306 af 23.11.2011, s. 12).

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Senest den 14. december 2014 og derefter hvert femte år evaluerer Kommissionen anvendelsen af denne forordning og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om resultaterne.

1. Kommissionen foretager senest den 14. december 2014 og derefter hvert femte år en revision og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af denne forordning. Med rapporten følger eventuelt lovgivningsforslag.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) effektiviteten af denne forordning og den anvendte overvågningsproces.

b) effektiviteten og proportionaliteten af denne forordning og den anvendte overvågningsproces.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende.

BEGRUNDELSE

1. Baggrund for forslaget

Kommissionen vedtog den 7. juni 2013 forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremlæggelse af statistikker med henblik på proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer og om statistikkernes kvalitet. Forslaget til forordning har til formål at sikre kvalitet og rettidighed i forbindelse med produktion, fremlæggelse og kvalitetsovervågning af statistiske data, der udarbejdes eller indberettes med henblik på procedurerne til opdagelse af makroøkonomiske ubalancer samt forebyggelse og korrektion af uforholdsmæssigt store makroøkonomiske ubalancer i Unionen.

Kommissionens forslag omfatter indberetning af statistiske data og metadata, der er relevante for proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer ("PMU-relevante data") (artikel 1 og 2); en ny ramme for kvalitetssikring, herunder kvalitetsrapporter udarbejdet af medlemsstaterne (artikel 3 og 4); kvalitetsvurdering foretaget af Kommissionen (artikel 5); oversigter over kilder og metoder (artikel 6); tjenesterejer til medlemsstaterne (artikel 7); formidling af dataene til de forskellige berørte parter (artikel 8); og sanktioner for manipulation af statistikker (artikel 9-13).

2. Europa-Parlamentets procedure

Økonomi- og Valutaudvalget blev udnævnt som ledende udvalg med henblik på behandling af forslaget. Regionaludviklingsudvalget og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender besluttede at afgive en udtalelse.

3. Udkast til betænkning

Ordføreren støtter de overordnede mål i forslaget til forordning, navnlig at forbedre den økonomiske styring i Unionen i form af et forbedret statistisk overvågningssystem for PMU-relevante data. Ordføreren anerkender især behovet for at udvikle klare krav og procedurer for at sikre, at statistikkerne er af højeste kvalitet med henblik på at gøre det lettere på et tidligt tidspunkt at opdage og overvåge makroøkonomiske ubalancer. Ordføreren mener imidlertid, at overvågningen af den statistiske kvalitet af PMU-relevante data og de underliggende statistiske oplysninger i højere grad bør tilpasses i) den proceduremæssige ramme vedrørende proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer og ii) den eksisterende lovgivning, praksis og styringsstruktur på området for europæiske statistikker.

I lyset af disse betragtninger bifalder ordføreren forslaget til forordning og foreslår at styrke nogle af elementerne med følgende væsentlige ændringer.

3.1. Tilpasning til rammen for forbedret økonomisk styring

Ordføreren foreslår, at der fastsættes en ramme for udarbejdelse, kvalitetsovervågning og frigivelse af PMU-relevante data så vidt muligt parallelt med proceduren i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1176/2011 af 16. november 2011 om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1174/2011 af 16. november 2011 om håndhævelsesforanstaltninger til at korrigere uforholdsmæssigt store makroøkonomiske ubalancer i euroområdet.

Ordføreren foreslår navnlig at følge fremgangsmåden i rammen for proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer og at begrænse anvendelsen af sanktioner til de medlemsstater, der har euroen som valuta. Enhver bod, der opkræves, bør følgelig afsættes til den europæiske stabilitetsmekanisme frem for Unionens budget. Ordføreren er bekendt med den juridiske bekymring, der gives udtryk for i forbindelse med artikel 338 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som udgør retsgrundlaget for at pålægge en medlemsstat, der forsætligt giver en misvisende fremstilling af de PMU-relevante data, en bod. Ordføreren har derfor medtaget en betragtning, der foreslår, at Kommissionen bør overveje at indføre et supplerende retsgrundlag som f.eks. artikel 121, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

3.2. Tilpasning til gældende lovgivning om europæiske statistikker

Ordføreren mener, at forslaget til forordning i højere grad bør tilpasses Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker, idet der tages hensyn til de elementer, der er opstået i forbindelse med den igangværende revision.

Såvel det europæiske statistiske system (ESS) som Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) udarbejder en række underliggende statistiske oplysninger i relation til PMU-relevante data. Der bør derfor sikres et tæt samarbejde mellem de to systemer for at sikre kvaliteten af de PMU-relevante data. Ordføreren foreslår, at Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik (CMFB) i lyset af sin mangeårige erfaring inden for statistikker, der er omfattet af PMU-relevante data, og i medfør af Rådets afgørelse 2006/856/EF kan yde rådgivning om de praktiske operationelle rammer for samarbejdet.

3.3. Indberetning af data til Kommissionen

Ordføreren mener, at forslaget til forordning skal skabe klarhed over processen for indberetning og formidling af data. Ordføreren foreslår navnlig, at der fastsættes i) en skæringsdato for, hvornår Kommissionen (Eurostat) skal udtrække de tidsserier, der er nødvendige for PMU-resultattavlen samt ii) en offentliggørelsesdato for pressemeddelelsen vedrørende PMU og den dertil hørende resultattavle med indikatorer.

3.4. Dialogbesøg

Med henblik på yderligere at forbedre effektiviteten af de foreslåede procedurer foreslår ordføreren i) at benævne tjenesterejserne til medlemsstaterne dialogbesøg, ii) at gøre dem til en generel bestemmelse, som dog ikke finder anvendelse, hvis den sektorspecifikke lovgivning allerede indebærer besøg samt iii) at præcisere, at formålet med besøgene er at foretage en mere dybdegående evaluering af statistikkernes kvalitet frem for at foretage undersøgelser, der specifikt har til hensigt at fastslå en forsætligt misvisende fremstilling af de PMU-relevante data.

3.5. Europa-Parlamentets rolle

Ordføreren foreslår en tættere og mere rettidig inddragelse af Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter. Europa-Parlamentets kompetente udvalg bør navnlig kunne give de nationale statistiske kontorer mulighed for frivilligt at deltage i høringer.

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (5.2.2014)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremlæggelse af statistikker med henblik på proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer og om statistikkernes kvalitet
(COM(2013)0342 – C7‑0162/2013 – 2013/0181(COD))

Ordfører for udtalelse: Pervenche Berès

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Effektiv overvågning af makroøkonomiske ubalancer kan kun ske på grundlag af pålidelige statistiske data. For at kunne garantere solide og uafhængige statistikker bør medlemsstaterne sikre de nationale statistiske myndigheders professionelle uafhængighed i overensstemmelse med adfærdskodeksen for europæiske statistikker som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker3.

(3) Effektiv overvågning af makroøkonomiske ubalancer kan kun ske på grundlag af demokratiske beslutninger, der træffes på grundlag af pålidelige statistiske data og analyser. For at kunne garantere solide og uafhængige statistikker bør medlemsstaterne sikre de nationale statistiske myndigheders professionelle uafhængighed i overensstemmelse med adfærdskodeksen for europæiske statistikker som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker3.

__________________

__________________

3 EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.

3 EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Der bør etableres et tæt samarbejde og en løbende dialog mellem Kommissionen og medlemsstaternes statistikmyndigheder for at sikre kvaliteten af de PMU-relevante data, som medlemsstaterne indberetter, og de underliggende statistiske oplysninger.

(8) Der bør etableres et tæt samarbejde og en løbende dialog mellem Kommissionen og medlemsstaternes statistikmyndigheder med henblik på at samordne og harmonisere de data, der skal indberettes, for at sikre kvaliteten af de PMU-relevante data, som medlemsstaterne indberetter, og de underliggende statistiske oplysninger.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Styrkelsen af den økonomiske styring i form af et forbedret statistisk overvågningssystem for PMU-relevante data bør omfatte en tættere og mere rettidig inddragelse af Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen (Eurostat) konstaterer problemer, navnlig i forbindelse med kvalitetsvurderingen i henhold til artikel 5, kan den beslutte at foretage tjenesterejser til den pågældende medlemsstat.

1. Hvis Kommissionen (Eurostat) konstaterer problemer eller mulige problemer med statistikkernes kvalitet, navnlig i forbindelse med kvalitetsvurderingen i henhold til artikel 5, kan den beslutte at foretage tjenesterejser til den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen (Eurostat) rapporterer til Udvalget for Økonomisk Politik, der er nedsat ved Rådets afgørelse 74/122/EØF7, om resultaterne af disse tjenesterejser, herunder eventuelle kommentarer til disse resultater fremsat af den pågældende medlemsstat. Efter fremsendelsen til Udvalget for Økonomisk Politik offentliggøres disse rapporter sammen med eventuelle kommentarer fremsat af den pågældende medlemsstat, jf. dog bestemmelserne om statistisk fortrolighed i forordning (EF) nr. 223/2009.

3. Kommissionen (Eurostat) rapporterer til Udvalget for Økonomisk Politik, der er nedsat ved Rådets afgørelse 74/122/EØF7, og Beskæftigelsesudvalget, der er nedsat ved Rådets afgørelse 2000/98/EF7a om resultaterne af disse tjenesterejser, herunder eventuelle kommentarer til disse resultater fremsat af den pågældende medlemsstat. Efter fremsendelsen til Udvalget for Økonomisk Politik, Beskæftigelsesudvalget og Europa-Parlamentets kompetente udvalg offentliggøres disse rapporter sammen med eventuelle kommentarer fremsat af den pågældende medlemsstat, jf. dog bestemmelserne om statistisk fortrolighed i forordning (EF) nr. 223/2009.

____________

____________

7 EFT L 63 af 5.3.1974, s. 21.

7 EFT L 63 af 5.3.1974, s. 21.

 

7a Rådets afgørelse 2000/98/EF af 24. januar 2000 om nedsættelse af et beskæftigelsesudvalg (EFT L 29 af 4.2.2000, s. 21).

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen (Eurostat) kan tage forbehold for kvaliteten af en medlemsstats PMU-relevante data. Senest tre arbejdsdage før den planlagte offentliggørelsesdato meddeler Kommissionen (Eurostat) den pågældende medlemsstat og formanden for Udvalget for Økonomisk Politik det forbehold, den agter at tage og offentliggøre. Hvis situationen løses efter offentliggørelsen af dataene og forbeholdet, trækkes forbeholdet tilbage, og der offentliggøres straks en meddelelse herom.

3. Kommissionen (Eurostat) kan tage forbehold for kvaliteten af en medlemsstats PMU-relevante data. Senest fem arbejdsdage før den planlagte offentliggørelsesdato meddeler Kommissionen (Eurostat) den pågældende medlemsstat og formanden for Udvalget for Økonomisk Politik det forbehold, den agter at tage og offentliggøre. Den pågældende medlemsstat skal have mulighed for at redegøre for situationen. Hvis situationen løses efter offentliggørelsen af dataene og forbeholdet, trækkes forbeholdet tilbage, og der offentliggøres straks en meddelelse herom.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen (Eurostat) kan ændre de data, medlemsstaterne har indberettet, og fremlægge de ændrede data sammen med en begrundelse for ændringen, hvis de indberettede data klart ikke opfylder kravene i artikel 3, stk. 2. Senest tre arbejdsdage før den planlagte offentliggørelsesdato meddeler Kommissionen (Eurostat) den pågældende medlemsstat og formanden for Udvalget for Økonomisk Politik de ændrede data og begrundelsen for ændringen.

4. Kommissionen (Eurostat) kan ændre de data, medlemsstaterne har indberettet, og fremlægge de ændrede data sammen med en begrundelse for ændringen, hvis de indberettede data klart ikke opfylder kravene i artikel 3, stk. 2, eller hvis de data, som medlemsstaterne har indberettet, ikke er fuldstændige. Senest fem arbejdsdage før den planlagte offentliggørelsesdato meddeler Kommissionen (Eurostat) den pågældende medlemsstat og formændene for Udvalget for Økonomisk Politik og Beskæftigelsesudvalget de ændrede data og begrundelsen for ændringen.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Rådet kan på forslag af Kommissionen beslutte at pålægge en medlemsstat, der forsætligt eller som følge af grov uagtsomhed giver en misvisende fremstilling af de PMU-relevante data, en bod.

1. Rådet kan på forslag af Kommissionen beslutte at pålægge en medlemsstat, der forsætligt eller som følge af grov uagtsomhed giver en misvisende fremstilling af de PMU-relevante data eller forsinker meddelelsen af disse data, en bod.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan foretage alle fornødne undersøgelser med henblik på at fastslå, hvorvidt der foreligger misvisende fremstillinger som omhandlet i stk. 1. Den kan beslutte at iværksætte en undersøgelse, hvis den finder, at der foreligger alvorlige indikationer på, at der er tale om forhold, som kan udgøre en sådan misvisende fremstilling. Ved undersøgelsen af de formodede misvisende fremstillinger tager Kommissionen hensyn til eventuelle kommentarer fremsat af den pågældende medlemsstat. For at udføre sine opgaver kan Kommissionen anmode medlemsstaten om at stille oplysninger og dokumenter til rådighed, ligesom den kan foretage inspektioner på stedet og kræve indsigt i de underliggende statistiske oplysninger i tilknytning til de PMU-relevante data. Såfremt det ved inspektioner på stedet er et krav i lovgivningen i den berørte medlemsstat, at der skal indhentes en forudgående tilladelse fra en retlig myndighed, anmoder Kommissionen om de nødvendige tilladelser.

I overensstemmelse med reglerne kan Kommissionen foretage alle fornødne undersøgelser med henblik på at fastslå, hvorvidt der foreligger misvisende fremstillinger som omhandlet i stk. 1. Den kan beslutte at iværksætte en undersøgelse, hvis den finder, at der foreligger alvorlige indikationer på, at der er tale om forhold, som kan udgøre en sådan misvisende fremstilling. Ved undersøgelsen af de formodede misvisende fremstillinger tager Kommissionen hensyn til eventuelle kommentarer fremsat af den pågældende medlemsstat. For at udføre sine opgaver kan Kommissionen anmode medlemsstaten om at stille oplysninger og dokumenter til rådighed, ligesom den kan foretage inspektioner på stedet og kræve indsigt i de underliggende statistiske oplysninger i tilknytning til de PMU-relevante data. Såfremt det ved inspektioner på stedet er et krav i lovgivningen i den berørte medlemsstat, at der skal indhentes en forudgående tilladelse fra en retlig myndighed, anmoder Kommissionen om de nødvendige tilladelser.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Den indtægt, der omhandles i første stykke, afsættes til finansiering af medlemsstaternes nationale reformprogrammer og følgerne heraf som del af det europæiske semester, idet målet er at reducere de økonomiske, beskæftigelsesmæssige og sociale forskelle.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen (Eurostat) rapporterer regelmæssigt til Europa-Parlamentet og Rådet om de aktiviteter, der gennemføres af Kommissionen (Eurostat) med henblik på gennemførelsen af denne forordning.

Kommissionen (Eurostat) rapporterer regelmæssigt til de relevante udvalg i Europa-Parlamentet og Rådet om de aktiviteter, der gennemføres af Kommissionen (Eurostat) med henblik på gennemførelsen af denne forordning.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) hensigtsmæssigheden og effektiviteten af den anvendte overvågningsproces, hvis PMU-relevante data ændres eller tilføjes.

 

PROCEDURE

Titel

Statistikker med henblik på proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer

Referencer

COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

13.6.2013

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

13.6.2013

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Pervenche Berès

3.7.2013

Behandling i udvalg

9.12.2013

22.1.2014

3.2.2014

 

Dato for vedtagelse

3.2.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

3

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Karima Delli, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Georges Bach, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez Prieto, Jan Kozłowski, Anthea McIntyre, Evelyn Regner

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Emilio Menéndez del Valle

UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (27.1.2014)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremlæggelse af statistikker med henblik på proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer og om statistikkernes kvalitet
(COM(2013/0342) – C7‑0162/2013 – 2013/0181(COD))

Ordfører for udtalelse: Ivars Godmanis

KORT BEGRUNDELSE

Regionsudviklingsudvalget (REGI) udarbejdede en udtalelse til Økonomi- og Valutaudvalget (ECON) på grund af, at paraplyforordningen for samhørighedspolitikken, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 i sin artikel 23 og i bilag III indeholder proceduren i forbindelse med de makroøkonomiske ubalancer som en udløser af suspension af midler. REGI støtter, at der udarbejdes en klar lovgivningsramme med henblik på at sikre statistikker af høj kvalitet til støtte for en effektiv anvendelse af proceduren i forbindelse med de makroøkonomiske ubalancer.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1176/2011 af 16. november 2011 om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer1 er der indført en varslingsmekanisme med henblik på at gøre det lettere på et tidligt tidspunkt at opdage og overvåge ubalancer. Som led i denne mekanisme skal Kommissionen udarbejde en årlig rapport om varslingsmekanismen indeholdende en kvalitativ økonomisk og finansiel vurdering og med angivelse af medlemsstater, som efter Kommissionens vurdering kan være påvirket af eller kan være i risiko for at blive påvirket af ubalancer.

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1176/2011 af 16. november 2011 om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer1 (proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer - PMU) er der indført en varslingsmekanisme med henblik på at gøre det lettere på et tidligt tidspunkt at opdage og overvåge ubalancer. Som led i denne mekanisme skal Kommissionen udarbejde en årlig rapport om varslingsmekanismen indeholdende en kvalitativ økonomisk og finansiel vurdering og med angivelse af medlemsstater, som efter Kommissionens vurdering kan være påvirket af eller kan være i risiko for at blive påvirket af ubalancer.

__________________

__________________

1 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 25.

1 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 25.

Begrundelse

Klarere ordlyd, som forklarer akronymet.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Effektiv overvågning af makroøkonomiske ubalancer kan kun ske på grundlag af pålidelige statistiske data. For at kunne garantere solide og uafhængige statistikker bør medlemsstaterne sikre de nationale statistiske myndigheders professionelle uafhængighed i overensstemmelse med adfærdskodeksen for europæiske statistikker som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker3.

(3) En væsentlig forudsætning for effektiv overvågning af makroøkonomiske ubalancer er pålidelige, omhyggelige, nøjagtige og brugbare statistiske data. For at kunne garantere solide og uafhængige statistikker bør medlemsstaterne sikre de nationale statistiske myndigheders professionelle uafhængighed i overensstemmelse med adfærdskodeksen for europæiske statistikker som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker3.

__________________

__________________

3 EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.

3 EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Det er nødvendigt, at Kommissionen fortsat imødekommer behovet for pålidelige statistiske oplysninger, der gør det muligt i højere grad at reagere på økonomiske, sociale og territoriale forhold på regionalt plan i forbindelse med Unionens politik.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Der bør indføres en pålidelig procedure for udarbejdelse, overvågning og frigivelse af de data, der er relevante for proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (i det følgende benævnt "PMU-relevante data"), samt finde en løbende forbedring sted af de underliggende statistiske oplysninger i overensstemmelse med Kommissionens rammer for kvalitetsstyring inden for europæiske statistikker4. Gruppen af lederne af afdelingerne for makroøkonomisk statistik i de nationale statistiske kontorer (DMES), der er nedsat af Kommissionen, er egnet til som ekspertgruppe at yde Kommissionen (Eurostat) den nødvendige bistand til anvendelsen af en robust kvalitetsovervågningsprocedure for de PMU-relevante data.

(5) Der bør indføres en pålidelig procedure for indsamling, udarbejdelse, overvågning og frigivelse af de data, der er relevante for proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (i det følgende benævnt "PMU-relevante data"), samt finde en løbende forbedring sted af de underliggende statistiske oplysninger i overensstemmelse med Kommissionens rammer for kvalitetsstyring inden for europæiske statistikker4. Gruppen af lederne af afdelingerne for makroøkonomisk statistik i de nationale statistiske kontorer (DMES), der er nedsat af Kommissionen, og som består af eksperter fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System og Det Europæiske System af Centralbanker, er egnet til som ekspertgruppe at yde Kommissionen (Eurostat) den nødvendige bistand til anvendelsen af en robust kvalitetsovervågningsprocedure for de PMU-relevante data.

__________________

__________________

4 COM(2005) 217 og COM(2011) 211.

4 COM(2005)0217 og COM(2011)0211.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Der bør etableres et tæt samarbejde og en løbende dialog mellem Kommissionen og medlemsstaternes statistikmyndigheder for at sikre kvaliteten af de PMU-relevante data, som medlemsstaterne indberetter, og de underliggende statistiske oplysninger.

(8) Der bør etableres et tæt samarbejde og en løbende dialog mellem Kommissionen og medlemsstaternes statistikmyndigheder for at sikre kvaliteten og nøjagtigheden af de PMU-relevante data, som medlemsstaterne indberetter, og de underliggende statistiske oplysninger. Omfanget af de data, der vil blive knyttet til proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer, skal defineres nøje.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Oprettelsen af ​​en juridisk ramme for "forpligtende indsatser for tillid til statistik" bør fremmes. Det vil bidrage til at øge tilliden til statistiske kontorer, hvis reglerne om datafortrolighed inden for det europæiske statistiske system (ESS) og nærhedsprincippet overholdes.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) For at sikre grundige og nøjagtige data af høj kvalitet bør der oprettes et system for forskning i de socioøkonomiske processer, der finder sted i grænseområderne, og der bør udarbejdes statistikker for makroregionerne, således at man kan danne sig et pålideligt, fuldstændigt og nøjagtigt økonomisk billede af den regionale og makroregionale udvikling i både by- og landområderne.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12b) Gennemførelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde er i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/20131a om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 bl.a. forbundet med sund økonomistyring og proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer.

 

_________________

 

1a EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320-469.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12c) De europæiske struktur- og investeringsfonde repræsenterer sammen med Den Europæiske Landbrugsfond og Den Europæiske Fiskerifond et betydeligt beløb for visse EU-medlemsstaters offentlige investeringer og spiller en rolle ved at øge økonomisk konvergens og social samhørighed.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 12 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12d) Navnlig artikel 23, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/20131a fastsætter, at Kommissionen kan anmode en medlemsstat om at revidere og foreslå ændringer til partnerskabsaftalen og de relevante programmer, hvor det er nødvendigt for at støtte gennemførelsen af Rådets relevante henstillinger rettet til medlemsstaten og vedtaget i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, eller artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1176/2011 om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer, forudsat at disse ændringer skønnes nødvendige for at hjælpe med til at rette op på de makroøkonomiske ubalancer.

 

___________________

 

1a EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320-469.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 12 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12e) Artikel 23, stk. 9, og bilag III i forordning (EU) nr. 1303/20131a fastsætter også, at Kommissionen skal udarbejde et forslag til Rådet om at suspendere en del af eller alle forpligtelserne eller betalingerne til programmerne i en medlemsstat, når Rådet vedtager to på hinanden følgende henstillinger i den samme procedure i forbindelse med ubalancer i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, eller artikel 10, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1176/2011 om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer.

 

_________________

 

1a EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320-469.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 12 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12f) Suspensionen af midler, der udløses som følge af proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer, bør dog anvendes som en sidste udvej og bør tage hensyn til en indgående analyse af indikatorerne for arbejdsløshed, fattigdom og fald i BNP.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 12 g (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12g) Med henblik på effektivitet bør denne forordning dække alle statistiske data, der kræves inden for rammerne af proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 12 h (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12h) Kvaliteten af statistikker, der udarbejdes af medlemsstaterne, er af stor betydning for, at der kan opnås en sammenhængende anvendelse af proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. For de PMU-relevante data skal der udstedes en erklæring fra det overordnede revisionsorgan i den pågældende medlemsstat om kvaliteten af de oplysninger, den har indsendt.

Begrundelse

Det foreslås, at de overordnede nationale revisionsorganer i kraft af deres rolle som uafhængige revisorer i de respektive medlemsstater afgiver en erklæring, hvori der redegøres for kvaliteten af de oplysninger, der er indsendt af medlemsstaterne.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at fastlægge de nærmere retningslinjer for, strukturen i og hyppigheden af kvalitetsrapporterne. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 14, stk. 2.

3. Kommissionen vedtager delegerede retsakter med henblik på at fastlægge de nærmere retningslinjer for, strukturen i og hyppigheden af kvalitetsrapporterne. Disse delegerede retsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 12.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udarbejder oversigterne og fremsender dem til Kommissionen (Eurostat) senest den […] [ni måneder efter vedtagelsen af denne forordning – den nøjagtige dato indsættes af Publikationskontoret ved offentliggørelsen]. Kommissionen (Eurostat) vedtager gennemførelsesretsakter vedrørende strukturen af disse oversigter og vedrørende de nærmere bestemmelser for ajourføringen af oversigterne senest […] [inden seks måneder efter vedtagelsen af denne forordning – den nøjagtige dato indsættes af Publikationskontoret ved offentliggørelsen]. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 14, stk. 2.

2. Medlemsstaterne udarbejder oversigterne og fremsender dem til Kommissionen (Eurostat) senest den […] [ni måneder efter vedtagelsen af denne forordning – den nøjagtige dato indsættes af Publikationskontoret ved offentliggørelsen]. Kommissionen (Eurostat) vedtager delegerede retsakter vedrørende strukturen af disse oversigter og vedrørende de nærmere bestemmelser for ajourføringen af oversigterne senest […] [inden seks måneder efter vedtagelsen af denne forordning – den nøjagtige dato indsættes af Publikationskontoret ved offentliggørelsen]. Disse delegerede retsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 12.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen (Eurostat) rapporterer til Udvalget for Økonomisk Politik, der er nedsat ved Rådets afgørelse 74/122/EØF7, om resultaterne af disse tjenesterejser, herunder eventuelle kommentarer til disse resultater fremsat af den pågældende medlemsstat. Efter fremsendelsen til Udvalget for Økonomisk Politik offentliggøres disse rapporter sammen med eventuelle kommentarer fremsat af den pågældende medlemsstat, jf. dog bestemmelserne om statistisk fortrolighed i forordning (EF) nr. 223/2009.

3. Kommissionen (Eurostat) rapporterer til Udvalget for Økonomisk Politik, der er nedsat ved Rådets afgørelse 74/122/EØF7, og til Europa-Parlamentet om resultaterne af disse tjenesterejser, herunder eventuelle kommentarer til disse resultater fremsat af den pågældende medlemsstat. Efter fremsendelsen til Udvalget for Økonomisk Politik og til Europa-Parlamentet offentliggøres disse rapporter sammen med eventuelle kommentarer fremsat af den pågældende medlemsstat, jf. dog bestemmelserne om statistisk fortrolighed i forordning (EF) nr. 223/2009.

______________

_______________

7 EFT L 63 af 5.3.1974, p. 21.

7 EFT L 63 af 5.3.1974, p. 21.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Kommissionen (Eurostat) fastlægger reglerne og procedurerne vedrørende udvælgelsen af eksperter – under hensyn til en passende fordeling og rotation af eksperter mellem medlemsstaterne samt vedrørende deres arbejde og de nærmere finansielle vilkår. Kommissionen (Eurostat) og medlemsstaterne deler alle medlemsstaternes omkostninger i forbindelse med de nationale eksperters bistand.

5. Kommissionen (Eurostat) fastlægger reglerne og procedurerne vedrørende udvælgelsen af de påkrævede eksperter for at sikre en passende og rettidig fordeling og rotation af eksperter mellem medlemsstaterne samt vedrørende deres arbejde og de nærmere finansielle vilkår. Kommissionen (Eurostat) og medlemsstaterne deler alle medlemsstaternes omkostninger i forbindelse med de nationale eksperters bistand.

Begrundelse

For at sikre, at ekspertudtalelserne er objektive, er det nødvendigt at sikre den rette udvælgelse, fordeling og rettidige rotation af disse eksperter.

PROCEDURE

Titel

Statistikker med henblik på proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer

Referencer

COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

13.6.2013

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

13.6.2013

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Ivars Godmanis

20.6.2013

Oprindelig ordfører for udtalelse

Ramona Nicole Mănescu

Dato for vedtagelse

22.1.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

1

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Francesca Barracciu, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Ovidiu Ioan Silaghi, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Justina Vitkauskaite Bernard, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Maurice Ponga, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Peter Simon, Evžen Tošenovský, Derek Vaughan

PROCEDURE

Titel

Statistikker med henblik på proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer

Referencer

COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD)

Dato for høring af EP

7.6.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

13.6.2013

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

13.6.2013

REGI

13.6.2013

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Derk Jan Eppink

18.6.2013

 

 

 

Behandling i udvalg

5.12.2013

30.1.2014

 

 

Dato for vedtagelse

13.2.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

1

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Langen, Astrid Lulling, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Zdravka Bušić, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ashley Fox, Emilie Turunen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Ana Gomes, Emma McClarkin

Dato for indgivelse

24.2.2014