ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την παροχή και την ποιότητα των στατιστικών σχετικά με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών

24.2.2014 - (COM(2013)0342 – C7‑0162/2013 – 2013/0181(COD)) - ***I

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγητής: Derk Jan Eppink


Διαδικασία : 2013/0181(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0143/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0143/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την παροχή και την ποιότητα των στατιστικών σχετικά με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών

(COM(2013)0342 – C7‑0162/2013 – 2013/0181(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0342),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0162/2013),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που εκδόθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2013[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0143/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών1 θεσπίζει μηχανισμό επαγρύπνησης ώστε να διευκολύνεται ο έγκαιρος εντοπισμός και η παρακολούθηση των ανισορροπιών. Με βάση τον μηχανισμό αυτόν, η Επιτροπή υποχρεούται να εκπονεί ετήσια έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ποιοτική οικονομική και χρηματοπιστωτική αξιολόγηση και προσδιορίζει τα κράτη μέλη τα οποία η Επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί να πλήττονται ή κινδυνεύουν να πληγούν από ανισορροπίες.

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 (ΔΜΑ) θεσπίζει μηχανισμό επαγρύπνησης ώστε να διευκολύνεται ο έγκαιρος εντοπισμός και η παρακολούθηση των ανισορροπιών. Με βάση τον μηχανισμό αυτόν, η Επιτροπή υποχρεούται να εκπονεί ετήσια έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ποιοτική οικονομική και χρηματοπιστωτική αξιολόγηση και προσδιορίζει τα κράτη μέλη τα οποία η Επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί να πλήττονται ή κινδυνεύουν να πληγούν από ανισορροπίες.

__________________

__________________

1 ΕΕ L 306, 23.11.2011, σ. 25.

Κανονισμός (EE) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΕΕ L 306, 23.11.2011, σ. 25).

Αιτιολόγηση

Συντακτική διευκρίνιση που εξηγεί το αρκτικόλεξο.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η ύπαρξη αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων αποτελεί τη βάση για την αποτελεσματική εποπτεία των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Για την εξασφάλιση ορθών και ανεξάρτητων στατιστικών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την επαγγελματική ανεξαρτησία των εθνικών στατιστικών αρχών, σύμφωνα με τον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές3.

(3) Η ύπαρξη αξιόπιστων, ακριβών και χρήσιμων στατιστικών στοιχείων είναι ουσιώδης προϋπόθεση για την αποτελεσματική εποπτεία των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Για την εξασφάλιση ορθών και ανεξάρτητων στατιστικών, θα πρέπει να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της Eurostat στο πλαίσιο των προτάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την επαγγελματική ανεξαρτησία των εθνικών στατιστικών αρχών, σύμφωνα με τον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως ορίζεται στον εν λόγω κανονισμό.

__________________

 

3 ΕΕ L 87, 31.3.2009, σ. 164

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009 , σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87, 31.3.2009, σ. 164).

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Είναι απαραίτητο η Επιτροπή να εξακολουθήσει να ανταποκρίνεται στην ανάγκη για αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία, τα οποία επιτρέπουν στις πολιτικές της Ένωσης να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις περιφερειακές οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές συνθήκες.

 

 

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Η ετήσια έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης βασίζεται σε πίνακα αποτελεσμάτων με μια σειρά από δείκτες οι τιμές των οποίων συγκρίνονται με τα ενδεικτικά κατώτατα όριά τους. Η έκθεση αποτελεί το αρχικό εργαλείο ελέγχου που διαθέτει η Επιτροπή για να προσδιορίζει τα κράτη μέλη, στα οποία κρίνει ότι οι εξελίξεις απαιτούν περαιτέρω διεξοδική ανάλυση, ώστε να εξακριβωθεί αν σε αυτά υφίστανται ανισορροπίες ή ελλοχεύει ο κίνδυνος ανισορροπιών. Η ετήσια έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ. Στις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις που ακολουθούν αναλύονται όμως σε βάθος οι κινητήριες δυνάμεις στις οποίες οφείλονται οι παρατηρούμενες εξελίξεις, έτσι ώστε να καθοριστεί η φύση των ανισορροπιών. Ο πίνακας αποτελεσμάτων και τα κατώτατα όρια δεν ερμηνεύονται μηχανικά, αλλά αποτελούν αντικείμενο οικονομικής ανάγνωσης. Η Επιτροπή, όταν διενεργεί εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις, εξετάζει ευρύ φάσμα οικονομικών μεταβλητών και πρόσθετες πληροφορίες λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ειδικές ανά χώρα περιστάσεις. Για τους λόγους αυτούς, δεν είναι δυνατόν να απαριθμηθούν διεξοδικά όλα τα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών, αλλά θα πρέπει να οριστούν με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 σχετικά με τον εντοπισμό των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών καθώς και την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών εντός της Ένωσης. Κατά την εφαρμογή της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών, η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να προτιμούν τις στατιστικές που συγκεντρώνουν και διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα κράτη μέλη. Άλλες στατιστικές, οι οποίες δεν συγκεντρώνονται ούτε και διαβιβάζονται με τον τρόπο αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν οι προαναφερθείσες στατιστικές δεν παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της ποιότητας αυτών των άλλων στατιστικών.

(4) Η ετήσια έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης βασίζεται σε πίνακα αποτελεσμάτων με μια σειρά από δείκτες οι τιμές των οποίων συγκρίνονται με τα ενδεικτικά κατώτατα όριά τους. Η έκθεση αποτελεί το αρχικό εργαλείο ελέγχου που διαθέτει η Επιτροπή για να προσδιορίζει τα κράτη μέλη, στα οποία κρίνει ότι οι εξελίξεις απαιτούν περαιτέρω διεξοδική ανάλυση, ώστε να εξακριβωθεί αν σε αυτά υφίστανται ανισορροπίες ή ελλοχεύει ο κίνδυνος ανισορροπιών. Η ετήσια έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ. Στις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις που ακολουθούν αναλύονται όμως σε βάθος οι κινητήριες δυνάμεις στις οποίες οφείλονται οι παρατηρούμενες εξελίξεις, έτσι ώστε να καθοριστεί η φύση των ανισορροπιών. Ο πίνακας αποτελεσμάτων και τα κατώτατα όρια δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται μηχανικά, αλλά να αποτελούν αντικείμενο οικονομικής ανάγνωσης. Η Επιτροπή, όταν διενεργεί εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις, εξετάζει ευρύ φάσμα οικονομικών μεταβλητών και πρόσθετες πληροφορίες λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ειδικές ανά χώρα περιστάσεις. Για τους λόγους αυτούς, δεν είναι δυνατόν να απαριθμηθούν διεξοδικά όλα τα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών, αλλά θα πρέπει να οριστούν με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 σχετικά με τον εντοπισμό των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών καθώς και την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών εντός της Ένωσης. Κατά την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να προτιμούν τις στατιστικές που συγκεντρώνουν και διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα κράτη μέλη. Άλλες στατιστικές, οι οποίες δεν συγκεντρώνονται ούτε και διαβιβάζονται με τον τρόπο αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν οι προαναφερθείσες στατιστικές δεν παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της ποιότητας αυτών των άλλων στατιστικών.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Θα πρέπει να θεσπιστεί μια αξιόπιστη διαδικασία για τη συγκέντρωση, την παρακολούθηση και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων που σχετίζονται με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ») καθώς και για τη συνεχή βελτίωση των υποκείμενων στατιστικών πληροφοριών εντός των πλαισίων που έχει θεσπίσει η Επιτροπή για τη διαχείριση της ποιότητας των ευρωπαϊκών στατιστικών4. Η ομάδα των διευθυντών μακροοικονομικών στατιστικών, που συγκρότησε η Επιτροπή, αποτελεί την κατάλληλη ομάδα εμπειρογνωμόνων για να παράσχει στην Επιτροπή (Eurostat) την απαιτούμενη βοήθεια με σκοπό την εφαρμογή μιας στιβαρής διαδικασίας παρακολούθησης της ποιότητας για τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ.

(5) Θα πρέπει να θεσπιστεί μια αξιόπιστη διαδικασία για τη συλλογή, τη συγκέντρωση, την παρακολούθηση και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων που σχετίζονται με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ») καθώς και για τη συνεχή βελτίωση των υποκείμενων στατιστικών πληροφοριών εντός των πλαισίων που έχει θεσπίσει η Επιτροπή για τη διαχείριση της ποιότητας των ευρωπαϊκών στατιστικών4. Η ομάδα των διευθυντών μακροοικονομικών στατιστικών, που συγκρότησε η Επιτροπή και η οποία περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες από την Επιτροπή Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, αποτελεί την κατάλληλη ομάδα εμπειρογνωμόνων για να παράσχει στην Επιτροπή (Eurostat) την απαιτούμενη βοήθεια με σκοπό την εφαρμογή μιας στιβαρής διαδικασίας παρακολούθησης της ποιότητας για τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ.

__________________

__________________

4 COM(2005)217 τελικό και COM(2011)211 τελικό.

4 COM(2005)217 τελικό και COM(2011)211 τελικό.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Είναι ζωτικής σημασίας η εκπόνηση των απαιτούμενων στατιστικών για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Ένωσης να εδράζεται μόνο σε αξιόπιστα στοιχεία. Κατά την εκπόνηση των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ, τα οποία αποτελούν ζωτική εισροή για τον εντοπισμό μακροοικονομικών ισορροπιών καθώς και για την πρόληψη και τη διόρθωση υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών εντός της Ένωσης, μη αξιόπιστα στοιχεία μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα συμφέροντα της Ένωσης. Είναι αναγκαίο να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, έτσι ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η εκπόνηση, η παροχή και η ποιοτική παρακολούθηση των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών. Τα μέτρα αυτά αναμένεται να βελτιώσουν την αξιοπιστία των υποκείμενων στατιστικών πληροφοριών καθώς και την παροχή και την ποιοτική παρακολούθηση των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ. Για να αποφευχθεί η υποβολή ανακριβών στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ, είτε από πρόθεση είτε από σοβαρή αμέλεια, θα πρέπει να θεσπιστεί ένας μηχανισμός επιβολής χρηματικών κυρώσεων που να διασφαλίζει τη δέουσα επιμέλεια στην εκπόνηση των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ.

(6) Είναι ζωτικής σημασίας η εκπόνηση των απαιτούμενων στατιστικών για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Ένωσης να εδράζεται σε αξιόπιστα στοιχεία. Κρίνεται σκόπιμο οι διαδικασίες που ορίζονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 να συμπληρωθούν με αντίστοιχο επίσημο πλαίσιο για τη συγκέντρωση, την παρακολούθηση ποιότητας και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ, σύμφωνα με τα κοινά κριτήρια ποιότητας που ορίζονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Είναι αναγκαίο να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, έτσι ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η εκπόνηση, η παροχή και η ποιοτική παρακολούθηση των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών. Τα μέτρα αυτά αναμένεται να βελτιώσουν την αξιοπιστία των υποκείμενων στατιστικών πληροφοριών καθώς και την παροχή και την ποιοτική παρακολούθηση των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Για να αποφευχθεί η υποβολή ανακριβών στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ, είτε από πρόθεση είτε από σοβαρή αμέλεια, θα πρέπει να θεσπιστεί ένας διορθωτικός μηχανισμός που να διασφαλίζει τη δέουσα επιμέλεια στην εκπόνηση των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ.

Αιτιολόγηση

Εάν το άρθρο 338 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ δεν θεωρείται επαρκής ή κατάλληλη νομική βάση για την επιβολή των κυρώσεων αυτών σε κράτη μέλη σε περιπτώσεις σκόπιμης υποβολής ανακριβών στοιχείων ή σοβαρής αμέλειας που έχει ως αποτέλεσμα την υποβολή ανακριβών στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ, θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά η προσθήκη επιπλέον νομικής βάσης ή η προσαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου VIII του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Για να συμπληρωθούν οι κανόνες υπολογισμού των προστίμων για παραποίηση στατιστικών καθώς και οι κανόνες για τη διαδικασία που θα ακολουθεί η Επιτροπή για τη διερεύνηση τέτοιων πράξεων, θα πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («η Συνθήκη») βάσει λεπτομερών κριτηρίων που θα ορίζουν το ύψος του προστίμου και τον τρόπο με τον οποίο θα διεξάγει τις έρευνες η Επιτροπή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(7) Για να συμπληρωθούν οι κανόνες υπολογισμού των τοκοφόρων καταθέσεων και των προστίμων για παραποίηση στατιστικών καθώς και οι κανόνες για τη διαδικασία που θα ακολουθεί η Επιτροπή για τις έρευνες σχετικά με την παραποίηση στατιστικών, θα πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («η Συνθήκη») βάσει λεπτομερών κριτηρίων που θα ορίζουν το ύψος του προστίμου και τον τρόπο με τον οποίο θα διεξάγει τις έρευνες η Επιτροπή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Θα πρέπει να καθιερωθούν η στενή συνεργασία και αδιάλειπτος διάλογος μεταξύ της Επιτροπής και των στατιστικών αρχών των κρατών μελών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ που υποβάλλουν τα κράτη μέλη καθώς των υποκείμενων στατιστικών πληροφοριών.

(8) Η αδιάλειπτη συνεργασία και ο διαρκής συντονισμός μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των στατιστικών υπηρεσιών των κρατών μελών αποτελεί σημαντικό μέρος του αποτελεσματικού συντονισμού των στατιστικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΣΣ). Η συνεργασία αυτή χρειάζεται να ενισχυθεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ που υποβάλλουν τα κράτη μέλη καθώς των υποκείμενων στατιστικών πληροφοριών· ο θεσμικός διαχωρισμός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών θα πρέπει να γίνονται σεβαστά κατά την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ στο πλαίσιο της αντίστοιχης δομής διακυβέρνησης και των στατιστικών προγραμμάτων εργασίας του ΕΣΣ και του ΕΣΚΤ.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Θα πρέπει να διασφαλιστεί η στενή συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών όσον αφορά τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009, έτσι ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η επιβάρυνση ανταπόκρισης, να εξασφαλιστεί η αναγκαία συνεκτικότητα, να βελτιωθούν οι υποκείμενες στατιστικές και να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα.

(9) Δεδομένου ότι τόσο το ΕΣΣ όσο και το ΕΣΚΤ είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση διαφόρων στατιστικών στις οποίες βασίζονται τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ, θα πρέπει να διασφαλιστεί η στενή συνεργασία μεταξύ των δύο συστημάτων όσον αφορά τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009, έτσι ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η επιβάρυνση ανταπόκρισης, να εξασφαλιστεί η αναγκαία συνεκτικότητα, να βελτιωθούν οι υποκείμενες στατιστικές και να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα. Οι πρακτικές λειτουργικές ρυθμίσεις όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ του ΕΣΣ και του ΕΣΚΤ στον τομέα της διασφάλισης ποιότητας για τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ θα μπορούσαν να καθορίζονται στο πλαίσιο ενός μνημονίου συνεννόησης. Η επιτροπή στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών (ΕΣΝΧΙ), η οποία συστάθηκε με την απόφαση 2006/856/ΕΚ του Συμβουλίου, θα μπορούσε, δεδομένης της μακροχρόνιας εμπειρίας της στους τομείς στατιστικής που καλύπτονται από τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ, να παράσχει συμβουλές όσον αφορά τις πρακτικές λειτουργικές ρυθμίσεις για τη συνεργασία, οι οποίες θα μπορούσαν να συνοψίζονται στο εν λόγω μνημόνιο συνεννόησης.

 

_____________

 

1α. ΕΕ L 332, 30.11.2006, σ. 21.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) Οι διατάξεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό εντάσσονται στο πλαίσιο ενίσχυσης της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης, το οποίο απαιτεί ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο· Το βελτιωμένο σύστημα στατιστικής παρακολούθησης της ΔΜΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει στενότερη και πιο έγκαιρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων. Ενώ αναγνωρίζεται ότι συνομιλητές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του διαλόγου είναι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και οι εκπρόσωποί τους, η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να καλεί εκπροσώπους των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών (ΕΣΥ) να συμμετέχουν εθελοντικά σε ακροάσεις.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β) Η ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης μέσω ενός βελτιωμένου συστήματος στατιστικής παρακολούθησης δεδομένων σχετικά με τη ΔΜΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει στενότερη και πιο έγκαιρη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Ωστόσο, η αναστολή των πόρων που προκαλείται λόγω της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως έσχατο μέσο και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη μία σε βάθος ανάλυση των δεικτών ανεργίας, φτώχειας και συρρίκνωσης του ΑΕγχΠ.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που θεσπίζονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού βασίζονται και λαμβάνουν υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές υφιστάμενων διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας. Δεν οδηγούν σε αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών διασφάλισης ποιότητας ούτε σε παράλληλες σειρές δεδομένων.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι προθεσμίες για τη διαβίβαση των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ καθορίζονται με βάση τις συναφείς βασικές πράξεις ή ανακοινώνονται από την Επιτροπή σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες της Ένωσης.

2. Οι προθεσμίες για τη διαβίβαση των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ καθορίζονται με βάση τις συναφείς βασικές πράξεις ή ανακοινώνονται από την Επιτροπή σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και τις ανάγκες της Ένωσης.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή κοινοποιεί κάθε χρόνο στα κράτη μέλη τον χρονικό προγραμματισμό για την ετήσια έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης, ο οποίος θεσπίστηκε με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011. Με βάση αυτόν τον χρονικό προγραμματισμό, τις προθεσμίες και τα χρονοδιαγράμματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή αποφασίζει και κοινοποιεί στα κράτη μέλη μια καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή όλων των πιο επικαιροποιημένων στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ.

3. Η Επιτροπή κοινοποιεί κάθε χρόνο στα κράτη μέλη τον χρονικό προγραμματισμό για την ετήσια έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης, ο οποίος θεσπίστηκε με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011. Με βάση αυτόν τον χρονικό προγραμματισμό, τις προθεσμίες και τα χρονοδιαγράμματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή αποφασίζει και κοινοποιεί στα κράτη μέλη μια καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή (Eurostat) εξάγει τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ, βάσει των οποίων υπολογίζονται για κάθε κράτος μέλος οι δείκτες του πίνακα αποτελεσμάτων της ΔΜΑ, και καταρτίζει βάση δεδομένων αναφοράς με στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Η Επιτροπή (Eurostat) παρέχει σε κάθε κράτος μέλος πρόσβαση στη βάση δεδομένων αναφοράς με τα εξαχθέντα στοιχεία για τη ΔΜΑ, το αργότερο πέντε εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία, για σκοπούς επαλήθευσης. Τα κράτη μέλη ελέγχουν τα στοιχεία και τα επιβεβαιώνουν ή προτείνουν τροποποιήσεις, εντός των επτά ημερών που έπονται αυτής της πενθήμερης περιόδου.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη, όταν διαβιβάζουν τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ που αναφέρονται στο άρθρο 1, αποστέλλουν επίσης στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των στοιχείων αυτών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών στις πηγές και στις μεθόδους που εφαρμόζουν, υπό τη μορφή έκθεσης ποιότητας.

1. Τα κράτη μέλη, όταν διαβιβάζουν τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ που αναφέρονται στο άρθρο 1, υποβάλλουν επίσης στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των στοιχείων αυτών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών στις πηγές και στις μεθόδους που εφαρμόζουν, υπό τη μορφή έκθεσης ποιότητας.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν την έκθεση ποιότητας εντός επτά ημερών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3α.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με σκοπό να καθορίσει τις λεπτομέρειες, τη δομή και την περιοδικότητα των εκθέσεων ποιότητας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 παράγραφος 2.

3. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με σκοπό να καθορίσει τις λεπτομέρειες, τη δομή και την περιοδικότητα των εκθέσεων ποιότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 12.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εκπονούν και αποστέλλουν τους καταλόγους τους στην Επιτροπή (Eurostat) το αργότερο έως την […][nine months after the adoption of this Regulation– exact date to be inserted by OP upon publication]. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις προκειμένου να ορίσει τη δομή και τις λεπτομέρειες για την επικαιροποίηση των καταλόγων αυτών έως την […][within six months after the adoption of this Regulation– exact date to be inserted by OP upon publication]. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 παράγραφος 2.

2. Τα κράτη μέλη εκπονούν και αποστέλλουν τους καταλόγους τους στην Επιτροπή (Eurostat) το αργότερο έως την […][εννέα μήνες μετά την έκδοση του παρόντος κανονισμού– η ακριβής ημερομηνία παρεμβάλλεται από την ΕΕ μόλις δημοσιευθεί]. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις προκειμένου να ορίσει τη δομή και τις λεπτομέρειες για την επικαιροποίηση των καταλόγων αυτών έως την […][εντός έξι μηνών από την έκδοση του παρόντος κανονισμού– η ακριβής ημερομηνία παρεμβάλλεται από την ΕΕ μόλις δημοσιευθεί]. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 12.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο VI – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όταν η Επιτροπή (Eurostat) εντοπίζει προβλήματα, ιδίως κατά την αξιολόγηση της ποιότητας βάσει του άρθρου 5, μπορεί να αποφασίζει τη διεξαγωγή αποστολών στο οικείο κράτος μέλος.

1. Όταν η Επιτροπή (Eurostat) διαπιστώνει ότι απαιτείται εμβάθυνση της αξιολόγησης ποιότητας των στατιστικών, ιδίως κατά την αξιολόγηση της ποιότητας βάσει του άρθρου 5, μπορεί να αποφασίζει τη διεξαγωγή αποστολών διαλόγου στο οικείο κράτος μέλος.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο σκοπός των αποστολών αυτών είναι να διερευνηθεί σε βάθος η ποιότητα των οικείων στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ. Οι αποστολές επικεντρώνουν τις εργασίες τους σε μεθοδολογικά θέματα, τις πηγές και τις μεθόδους που περιγράφονται στους καταλόγους, τα στοιχεία και τις υποκείμενες στατιστικές διαδικασίες με σκοπό να αξιολογηθεί η συμμόρφωσή τους με τους συναφείς λογιστικούς και στατιστικούς κανόνες.

2. Ο σκοπός των αποστολών διαλόγου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι να διερευνηθεί σε βάθος η ποιότητα των οικείων στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ. Οι αποστολές διαλόγου επικεντρώνουν τις εργασίες τους σε μεθοδολογικά θέματα, τις πηγές και τις μεθόδους που περιγράφονται στους καταλόγους, τα στοιχεία και τις υποκείμενες στατιστικές διαδικασίες με σκοπό να αξιολογηθεί η συμμόρφωσή τους με τους συναφείς λογιστικούς και στατιστικούς κανόνες.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Κατά τη διοργάνωση των αποστολών διαλόγου και εποπτείας, η Επιτροπή διαβιβάζει τα προσωρινά πορίσματά της στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ώστε να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή (Eurostat) υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής, που συστάθηκε με την απόφαση 74/122/EΟΚ7 του Συμβουλίου, σχετικά με τα πορίσματα των αποστολών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων που διατυπώνει το οικείο κράτος μέλος επί των πορισμάτων. Ύστερα από τη διαβίβασή τους στην Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής οι εκθέσεις αυτές, σε συνδυασμό με τα σχόλια του οικείου κράτους μέλους, δημοσιοποιούνται, με την επιφύλαξη των διατάξεων για το στατιστικό απόρρητο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

3. Η Επιτροπή (Eurostat) υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής, που συστάθηκε με την απόφαση 74/122/EΟΚ7 του Συμβουλίου, σχετικά με τα πορίσματα των αποστολών διαλόγου, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων που διατυπώνει το οικείο κράτος μέλος επί των πορισμάτων. Ύστερα από τη διαβίβασή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής οι εκθέσεις αυτές, σε συνδυασμό με τα σχόλια του οικείου κράτους μέλους, δημοσιοποιούνται, με την επιφύλαξη των διατάξεων για το στατιστικό απόρρητο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

____________

____________

7. ΕΕ L 63, 5.3.1974, σ. 21

7. EE L 63, 5.3.1974, σ. 21.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής (Eurostat), παρέχουν τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων σε στατιστικά θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας και της διενέργειας των αποστολών. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι εν λόγω εμπειρογνώμονες παρέχουν ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη. Κατάλογος των εμπειρογνωμόνων καταρτίζεται έως την (date to be fixed) με βάση τις προτάσεις που υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat) οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ.

4. Τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής (Eurostat), παρέχουν τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων σε στατιστικά θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας και της διενέργειας των αποστολών διαλόγου. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι εν λόγω εμπειρογνώμονες παρέχουν ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη. Κατάλογος των εμπειρογνωμόνων καταρτίζεται έως την [EE: εισάγεται ημερομηνία έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού] με βάση τις προτάσεις που υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat) οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η Επιτροπή (Eurostat) καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες επιλογής των εμπειρογνωμόνων, λαμβάνοντας μέριμνα ώστε οι εμπειρογνώμονες να κατανέμονται και να εναλλάσσονται κατάλληλα μεταξύ των κρατών μελών, και προσδιορίζει τους όρους εργασίας και τις οικονομικές λεπτομέρειες. Η Επιτροπή (Eurostat) μοιράζεται με τα κράτη μέλη όλα τα έξοδα που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για τη συνδρομή που παρέχουν οι εθνικοί εμπειρογνώμονές τους.

5. Η Επιτροπή (Eurostat) καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες επιλογής των εμπειρογνωμόνων, λαμβάνοντας μέριμνα ώστε οι εμπειρογνώμονες να κατανέμονται και να εναλλάσσονται κατάλληλα και έγκαιρα μεταξύ των κρατών μελών, και προσδιορίζει τους όρους εργασίας και τις οικονομικές λεπτομέρειες. Η Επιτροπή (Eurostat) μοιράζεται με τα κράτη μέλη όλα τα έξοδα που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για τη συνδρομή που παρέχουν οι εθνικοί εμπειρογνώμονές τους.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των εμπειρογνωμόνων, απαιτείται κατάλληλη επιλογή και κατανομή καθώς και έγκαιρη εναλλαγή τους.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει στις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται ήδη βάσει τομεακής νομοθεσίας η διενέργεια επισκέψεων της Επιτροπής στα κράτη μέλη.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή (Eurostat) παρέχει τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών, μεταξύ άλλων, με την έκδοση δελτίων τύπου και/ή άλλους διαύλους, όπως αυτή κρίνει σκόπιμο.

1. Η Επιτροπή (Eurostat) δημοσιοποιεί τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών, μεταξύ άλλων, με την έκδοση δελτίων τύπου και/ή άλλους διαύλους, όπως αυτή κρίνει σκόπιμο.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή (Eurostat) δεν καθυστερεί την παροχή των στοιχείων των κρατών μελών σχετικά με τη ΔΜΑ, σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν έχει διαβιβάσει τα στοιχεία του.

2. Η Επιτροπή (Eurostat) καθορίζει την ημερομηνία δημοσίευσης του δελτίου τύπου και την κοινοποιεί στα κράτη μέλη εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 2. Δεν καθυστερεί την παροχή των στοιχείων των κρατών μελών σχετικά με τη ΔΜΑ, σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν έχει διαβιβάσει τα στοιχεία του.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να εκφράσει επιφύλαξη όσον αφορά την ποιότητα των στοιχείων ενός κράτους μέλους σχετικά με τη ΔΜΑ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών κατ’ ανώτατο όριο πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία δημοσίευσης, η Επιτροπή (Eurostat) ανακοινώνει στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και στον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής την επιφύλαξη που προτίθεται να εκφράσει και να δημοσιεύσει. Στην περίπτωση κατά την οποία το θέμα επιλύεται μετά τη δημοσίευση των στοιχείων και της επιφύλαξης, η άρση της επιφύλαξης δημοσιεύεται αμέσως μετά.

3. Η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να εκφράσει επιφύλαξη όσον αφορά την ποιότητα των στοιχείων ενός κράτους μέλους σχετικά με τη ΔΜΑ. Στο εν λόγω κράτος μέλος δίνεται η δυνατότητα να υπερασπιστεί τη θέση του. Εντός δέκα εργάσιμων ημερών κατ’ ανώτατο όριο πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία δημοσίευσης, η Επιτροπή (Eurostat) ανακοινώνει στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και στον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής την επιφύλαξη που προτίθεται να εκφράσει και να δημοσιεύσει. Στην περίπτωση κατά την οποία το θέμα επιλύεται μετά τη δημοσίευση των στοιχείων και της επιφύλαξης, η άρση της επιφύλαξης δημοσιεύεται αμέσως μετά.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία που έχουν διαβιβάσει τα κράτη μέλη και να παράσχει τα τροποποιημένα στοιχεία αιτιολογώντας την τροποποίηση, εφόσον υπάρχουν αποδείξεις ότι τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τα κράτη μέλη δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2. Εντός τριών το πολύ εργάσιμων ημερών πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία δημοσίευσης, η Επιτροπή (Eurostat) ανακοινώνει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και στον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής τα τροποποιημένα στοιχεία και την αιτιολόγηση της τροποποίησης.

4. Η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία που έχουν διαβιβάσει τα κράτη μέλη και να δημοσιοποιήσει τα τροποποιημένα στοιχεία αιτιολογώντας την τροποποίηση, εφόσον υπάρχουν αποδείξεις ότι τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τα κράτη μέλη δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 ούτε τα ισχύοντα μεθοδολογικά πρότυπα και τις απαιτήσεις πληρότητας, αξιοπιστίας, επικαιρότητας και συνέπειας των στατιστικών στοιχείων. Εντός τριών το πολύ εργάσιμων ημερών πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία δημοσίευσης, η Επιτροπή (Eurostat) ανακοινώνει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και στον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής τα τροποποιημένα στοιχεία και την αιτιολόγηση της τροποποίησης.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει την επιβολή προστίμου σε κράτος μέλος το οποίο από πρόθεση ή από σοβαρή αμέλεια παραποιεί τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ.

1. Το Συμβούλιο, κατόπιν συστάσεων της Επιτροπής, μπορεί να αποφασίζει μέσω διαδικασίας δύο σταδίων την επιβολή τοκοφόρου κατάθεσης και στη συνέχεια εάν η Επιτροπή κρίνει ότι το κράτος μέλος δεν έχει συμμορφωθεί προς τα διορθωτικά μέτρα που εμφαίνονται στην παράγραφο 1α και ως έσχατο μέσο την επιβολή προστίμου σε κράτος μέλος το οποίο ενεργεί με πρόθεση να παραποιήσει τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ, ή με σοβαρή αμέλεια η οποία οδηγεί σε παραποίηση των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ, γεγονός το οποίο στη συνέχεια επηρεάζει τη δυνατότητα της Επιτροπής να προβεί σε ορθή και δίκαιη αξιολόγηση.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Το κράτος μέλος υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή εντός προσδιορισμένης προθεσμίας σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που απαιτούνται για να εξεταστεί και να αρθεί η παραποίηση ή η σοβαρή αμέλεια που εμφαίνονται στην πρώτη παράγραφο και να προληφθεί η εμφάνιση παρόμοιων περιστάσεων στο μέλλον. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το πρόστιμο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι αποτελεσματικό, αποτρεπτικό και ανάλογο με τη φύση, τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παραποίησης. Το ύψος του προστίμου δεν υπερβαίνει το 0,05% του ΑΕγχΠ του οικείου κράτους μέλους.

2. Η τοκοφόρος κατάθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι αποτελεσματικό, αποτρεπτικό και ανάλογο με τη φύση, τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παραποίησης. Το ύψος της τοκοφόρου κατάθεσης δεν υπερβαίνει το 0,05% του ΑΕγχΠ του οικείου κράτους μέλους που καταγράφηκε το προηγούμενο έτος.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Για να εντοπισθεί η παραποίηση κατά την παράγραφο 1 η Επιτροπή μπορεί να διεξάγει κάθε αναγκαία έρευνα. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να κινήσει έρευνα, όταν κρίνει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ως προς την ύπαρξη γεγονότων που ενδέχεται να στοιχειοθετούν παραποίηση. Κατά τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την υποτιθέμενη παραποίηση η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τυχόν σχόλια του οικείου κράτους μέλους. Προκειμένου να φέρεις εις πέρας τα καθήκοντά της, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από το κράτος μέλος την παροχή πληροφοριών, να διεξάγει επιτόπιους ελέγχους και να ζητήσει να της κοινοποιούνται οι υποκείμενες στατιστικές πληροφορίες καθώς και τα έγγραφα για τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ. Εάν η εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους απαιτεί προηγουμένη δικαστική έγκριση των επιτόπιων ελέγχων, η Επιτροπή υποβάλλει τις σχετικές αιτήσεις.

3. Για να εντοπισθεί η παραποίηση κατά την παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να κινεί και να διεξάγει κάθε αναγκαία έρευνα, σύμφωνα με τις Συνθήκες και την ειδική τομεακή νομοθεσία. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να κινήσει έρευνα, όταν κρίνει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ως προς την ύπαρξη γεγονότων που ενδέχεται να στοιχειοθετούν παραποίηση. Κατά τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την υποτιθέμενη παραποίηση η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τυχόν σχόλια του οικείου κράτους μέλους. Προκειμένου να φέρεις εις πέρας τα καθήκοντά της, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από το υπό έρευνα κράτος μέλος την παροχή πληροφοριών, να διεξάγει επιτόπιους ελέγχους και να ζητήσει να της κοινοποιούνται οι υποκείμενες στατιστικές πληροφορίες καθώς και τα έγγραφα για τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ. Εάν το απαιτεί η εθνική νομοθεσία του υπό έρευνα κράτους μέλους, πριν από οποιουσδήποτε επιτόπιους ελέγχους εκδίδεται ειδική άδεια από δικαστική αρχή.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μόλις ολοκληρώσει την έρευνά της, και πριν υποβάλει οποιαδήποτε πρόταση στο Συμβούλιο, η Επιτροπή δίνει στο οικείο κράτος μέλος την ευκαιρία να τοποθετηθεί επί των υπό έρευνα ζητημάτων. Η Επιτροπή βασίζει την πρότασή της στο Συμβούλιο μόνο σε γεγονότα επί των οποίων το εν λόγω κράτος μέλος είχε την ευκαιρία να τοποθετηθεί.

Μόλις ολοκληρώσει την έρευνά της, και πριν υποβάλει οποιαδήποτε σύσταση στο Συμβούλιο, η Επιτροπή δίνει στο υπό έρευνα κράτος μέλος την ευκαιρία να τοποθετηθεί επί των υπό έρευνα ζητημάτων. Η Επιτροπή βασίζει οποιαδήποτε σύσταση προς το Συμβούλιο μόνο σε γεγονότα επί των οποίων το εν λόγω κράτος μέλος είχε την ευκαιρία να τοποθετηθεί.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή ενημερώνει την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με κάθε έρευνα ή σύσταση η οποία πραγματοποιείται δυνάμει της παρούσας παραγράφου. Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να δώσει σε κράτος μέλος το οποίο αποτελεί αντικείμενο σύστασης της Επιτροπής την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ανταλλαγή απόψεων.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Η Επιτροπή μπορεί, έπειτα από αιτιολογημένο αίτημα που της απευθύνει το οικείο κράτος μέλος, να προτείνει στο Συμβούλιο να μειώσει την τοκοφόρο κατάθεση ή να την ακυρώσει.

 

Το επιτόκιο της τοκοφόρου κατάθεσης αντικατοπτρίζει τον πιστωτικό κίνδυνο της Επιτροπής και τη σχετική επενδυτική περίοδο.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτει πλήρη δικαιοδοσία για τον έλεγχο των αποφάσεων διά των οποίων το Συμβούλιο επιβάλλει πρόστιμο σύμφωνα με την παράγραφο 1. Το Δικαστήριο δύναται να ακυρώσει, να μειώσει ή να αυξήσει το επιβληθέν πρόστιμο.

5. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτει πλήρη δικαιοδοσία για τον έλεγχο των αποφάσεων διά των οποίων το Συμβούλιο επιβάλλει τοκοφόρους καταθέσεις σύμφωνα με την παράγραφο 1. Το Δικαστήριο δύναται να ακυρώσει, να μειώσει ή να αυξήσει την επιβληθείσα τοκοφόρο κατάθεση.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο IX – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 για περίοδο τριών ετών η οποία αρχίζει ένα μήνα από την έκδοση του παρόντος κανονισμού. Το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της τριετίας, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση. Η ανάθεση εξουσιών παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιτεθεί στην εν λόγω παράταση κατά τους 3 τελευταίους μήνες πριν από το τέλος κάθε περιόδου.

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, στο άρθρο 6 παράγραφος 2 και στο άρθρο 9 παράγραφος 4 για περίοδο δύο ετών η οποία αρχίζει ένα μήνα από την έκδοση του παρόντος κανονισμού. H Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με τους σχετικούς φορείς περιλαμβανομένης της ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 127 ΣΛΕΕ, υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της τριετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η ανάθεση των κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση για την ανάκληση θέτει τέρμα στην ανάθεση της αρμοδιότητας που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία καθορίζεται σ’ αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, στο άρθρο 6 παράγραφος 2 και στο άρθρο 9 παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή, πριν λήξει αυτή η περίοδος, αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όσον αφορά τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 9, το Συμβούλιο ενεργεί χωρίς να λάβει υπόψη την ψήφο του μέλους του Συμβουλίου που αντιπροσωπεύει το οικείο κράτος μέλος.

Όσον αφορά τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 9, το Συμβούλιο ενεργεί χωρίς να λάβει υπόψη την ψήφο του μέλους του Συμβουλίου που αντιπροσωπεύει το οικείο κράτος μέλος. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο, εκτός αν αυτό αποφασίσει, με ειδική πλειοψηφία, να απορρίψει τη σύσταση εντός 10 ημερών από την έγκρισή της από την Επιτροπή.

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η ειδική πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 238 παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009, οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες (ΕΣΥ) των κρατών μελών εξασφαλίζουν τον απαιτούμενο συντονισμό όσον αφορά τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ σε εθνικό επίπεδο. Όλες οι άλλες εθνικές αρχές είναι υπόλογες στην ΕΣΥ για τον σκοπό αυτό. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009, οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες (ΕΣΥ) των κρατών μελών εξασφαλίζουν τον απαιτούμενο συντονισμό όσον αφορά τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ σε εθνικό επίπεδο. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του ΕΣΚΤ που καταρτίζουν στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ, καθώς και, κατά περίπτωση, άλλες οικείες εθνικές αρχές συνεργάζονται με τις ΕΣΥ για τον σκοπό αυτό. Οι εθνικές αρχές που καταρτίζουν στοιχεία θεωρούνται υπεύθυνες για τα στοιχεία αυτά. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή (Eurostat) υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες που διεξάγει για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή (Eurostat) υποβάλλει έκθεση τουλάχιστον μία φορά ανά έτος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες που διεξάγει για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (ΕΕ L 306, 23.11.2011, σ. 12).

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Έως τις 14 Δεκεμβρίου 2014 και κάθε πέντε έτη στη συνέχεια, η Επιτροπή πραγματοποιεί επισκόπηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα πορίσματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

1. Έως τις 14 Δεκεμβρίου 2014 και κάθε πέντε έτη στη συνέχεια, η Επιτροπή πραγματοποιεί επισκόπηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Εφόσον ενδείκνυται, η έκθεση αυτή συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) η αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού και της εφαρμοζόμενης διαδικασίας παρακολούθησης.

β) η αποτελεσματικότητα και η αναλογικότητα του παρόντος κανονισμού και της εφαρμοζόμενης διαδικασίας παρακολούθησης.

  • [1]  Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Γενικό πλαίσιο

Στις 7 Ιουνίου 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παροχή και την ποιότητα των στατιστικών σχετικά με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών. Ο προτεινόμενος κανονισμός αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ποιότητας και της επικαιρότητας όσον αφορά την εκπόνηση, την παροχή και την ποιοτική παρακολούθηση των στατιστικών στοιχείων που συγκεντρώνονται ή διαβιβάζονται για τις ανάγκες των διαδικασιών που έχουν σκοπό τον εντοπισμό των μακροοικονομικών ανισορροπιών καθώς και την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών εντός της Ένωσης.

Η πρόταση της Επιτροπής καλύπτει τη διαβίβαση των στατιστικών στοιχείων και μεταδεδομένων τα οποία σχετίζονται με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών («στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ») (άρθρα 1 και 2), ένα νέο πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων ποιότητας από τα κράτη μέλη (άρθρα 3 και 4), τις αξιολογήσεις ποιότητας από την Επιτροπή (άρθρο 5), τους καταλόγους πηγών και μεθόδων (άρθρο 6), τις αποστολές σε κράτη μέλη (άρθρο 7), την αναφορά και κοινοποίηση των στοιχείων στους διάφορους ενδιαφερόμενους παράγοντες (άρθρο 8), και τις κυρώσεις για την παραποίηση στατιστικών (άρθρα 9 έως 13).

2. Διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η επιτροπή ECON διορίστηκε ως η επικεφαλής επιτροπή για τη διαπραγμάτευση της πρότασης. Οι επιτροπές REGI και EMPL αποφάσισαν να γνωμοδοτήσουν.

3. Σχέδιο έκθεσης

Ο εισηγητής υποστηρίζει τον γενικό στόχο του προτεινόμενου κανονισμού, δηλαδή την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης μέσω ενός βελτιωμένου συστήματος στατιστικής παρακολούθησης των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ. Αναγνωρίζει όντως την ανάγκη να αναπτυχθούν σαφείς απαιτήσεις και διαδικασίες με στόχο την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας όσον αφορά τις στατιστικές, ώστε να διευκολύνεται ο έγκαιρος εντοπισμός και η παρακολούθηση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Ωστόσο, ο εισηγητής θεωρεί ότι η παρακολούθηση της ποιότητας των στατιστικών όσον αφορά τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ και τις υποκείμενες στατιστικές πληροφορίες μπορεί να ευθυγραμμιστεί καλύτερα αφενός με το διαδικαστικό πλαίσιο που ορίζεται στη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών και αφετέρου με τις υφιστάμενες νομοθετικές διατάξεις, πρακτικές και δομές διακυβέρνησης στον τομέα των ευρωπαϊκών στατιστικών.

Βάσει των ανωτέρω, ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση κανονισμού και προτείνει την ενίσχυση ορισμένων στοιχείων της με τις παρακάτω κύριες τροποποιήσεις.

3.1. Ευθυγράμμιση με το ενισχυμένο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης

Ο εισηγητής θεωρεί ότι το πλαίσιο για τη συγκέντρωση, την παρακολούθηση ποιότητας και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ πρέπει να ευθυγραμμιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο με τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών, και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη.

Συγκεκριμένα, ο εισηγητής προτείνει να ακολουθηθεί η λογική του πλαισίου της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών και να περιοριστεί η επιβολή κυρώσεων ώστε να αφορά μόνο χώρες με νόμισμα το ευρώ. Τα πρόστιμα που συλλέγονται θα πρέπει στη συνέχεια να περιέρχονται στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας αντί στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Ο εισηγητής έχει επίγνωση των νομικών προβληματισμών σε σχέση με τη χρήση του άρθρου 338 ΣΛΕΕ ως νομικής βάσης για τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε κράτη μέλη για τη σκόπιμη υποβολή ανακριβών στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ. Ως εκ τούτου, έχει συμπεριλάβει μια αιτιολογική σκέψη σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης πρόσθετης νομικής βάσης, όπως π.χ. το άρθρο 121 παράγραφος 6 ΣΛΕΕ.

3.2. Ευθυγράμμιση με την υφιστάμενη νομοθεσία για τις ευρωπαϊκές στατιστικές

Ο εισηγητής συνιστά τη στενότερη ευθυγράμμιση του προτεινόμενου κανονισμού με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές, λαμβανομένων υπόψη ορισμένων στοιχείων που προέκυψαν κατά την αναθεώρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τόσο το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα (ΕΣΣ) όσο και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση διαφόρων στατιστικών στις οποίες βασίζονται τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ. Είναι απαραίτητο να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των δύο συστημάτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ποιότητα των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ. Ο εισηγητής θεωρεί ότι η Επιτροπή στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών (ΕΣΝΧΙ), η οποία συστάθηκε με την απόφαση 2006/856/ΕΚ του Συμβουλίου, θα μπορούσε, δεδομένης της μακροχρόνιας εμπειρίας της στον τομέα των στατιστικών που καλύπτονται από τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ, να παράσχει συμβουλές όσον αφορά τις πρακτικές λειτουργικές ρυθμίσεις για μια τέτοια συνεργασία.

3.3 Διαβίβαση στοιχείων στην Επιτροπή

Ο εισηγητής θεωρεί ότι στο πλαίσιο του προτεινόμενου κανονισμού θα πρέπει να διευκρινίζεται η διαδικασία διαβίβασης, αναφοράς και κοινοποίησης των στοιχείων. Ειδικότερα, προτείνει να περιλαμβάνεται αφενός καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή (Eurostat) θα εξάγει τη χρονοσειρά που απαιτείται για τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΔΜΑ, και αφετέρου ημερομηνία δημοσίευσης του δελτίου τύπου όσον αφορά τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΔΜΑ.

3.4. Επισκέψεις διαλόγου

Για την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων διαδικασιών, ο εισηγητής προτείνει, πρώτον, να ονομάζονται οι επισκέψεις στα κράτη μέλη «επισκέψεις διαλόγου», δεύτερον, να καταστούν αυτές γενικό μέτρο το οποίο δεν θα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται ήδη βάσει τομεακής νομοθεσίας η διενέργεια επισκέψεων και, τρίτον, να καταστεί σαφές ότι στόχος τους είναι η εμβάθυνση της αξιολόγησης ποιότητας των στατιστικών, σε αντίθεση με τις έρευνες, οι οποίες αποσκοπούν ρητά στη διαπίστωση της ύπαρξης σκόπιμης υποβολής ανακριβών στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ.

3.5. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ο εισηγητής προτείνει τη στενότερη και πιο έγκαιρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων. Ειδικότερα, θα πρέπει να δοθεί στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η δυνατότητα να καλεί τους επικεφαλής των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών να συμμετέχουν εθελοντικά σε ακροάσεις.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (5.2.2014)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παροχή και την ποιότητα των στατιστικών σχετικά με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών
(COM(2013)0342 – C7‑0162/2013 – 2013/0181(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Pervenche Berès

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η ύπαρξη αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων αποτελεί τη βάση για την αποτελεσματική εποπτεία των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Για την εξασφάλιση ορθών και ανεξάρτητων στατιστικών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την επαγγελματική ανεξαρτησία των εθνικών στατιστικών αρχών, σύμφωνα με τον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές3.

(3) Οι βάσει αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων και ανάλυσης δημοκρατικές αποφάσεις αποτελούν τη βάση για την αποτελεσματική εποπτεία των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Για την εξασφάλιση ορθών και ανεξάρτητων στατιστικών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την επαγγελματική ανεξαρτησία των εθνικών στατιστικών αρχών, σύμφωνα με τον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές3.

__________________

__________________

3 ΕΕ L 87, 31.3.2009, σ. 164

3 ΕΕ L 87, 31.3.2009, σ. 164

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Θα πρέπει να καθιερωθούν η στενή συνεργασία και αδιάλειπτος διάλογος μεταξύ της Επιτροπής και των στατιστικών αρχών των κρατών μελών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ που υποβάλλουν τα κράτη μέλη καθώς των υποκείμενων στατιστικών πληροφοριών.

(8) Για τον συντονισμό και την εναρμόνιση των στοιχείων που διαβιβάζονται, θα πρέπει να καθιερωθούν η στενή συνεργασία και ο αδιάλειπτος διάλογος μεταξύ της Επιτροπής και των στατιστικών αρχών των κρατών μελών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ που υποβάλλουν τα κράτη μέλη καθώς των υποκείμενων στατιστικών πληροφοριών.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9α) Η ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης μέσω ενός βελτιωμένου συστήματος στατιστικής παρακολούθησης των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει στενότερη και πιο έγκαιρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όταν η Επιτροπή (Eurostat) εντοπίζει προβλήματα, ιδίως κατά την αξιολόγηση της ποιότητας βάσει του άρθρου 5, μπορεί να αποφασίζει τη διεξαγωγή αποστολών στο οικείο κράτος μέλος.

1. Όταν η Επιτροπή (Eurostat) εντοπίζει προβλήματα ή πιθανά θέματα όσον αφορά την ποιότητα των στατιστικών, ιδίως κατά την αξιολόγηση της ποιότητας βάσει του άρθρου 5, μπορεί να αποφασίζει τη διεξαγωγή αποστολών στο οικείο κράτος μέλος.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή (Eurostat) υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής, που συστάθηκε με την απόφαση 74/122/EΟΚ7 του Συμβουλίου, σχετικά με τα πορίσματα των αποστολών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων που διατυπώνει το οικείο κράτος μέλος επί των πορισμάτων. Ύστερα από τη διαβίβασή τους στην Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής οι εκθέσεις αυτές, σε συνδυασμό με τα σχόλια του οικείου κράτους μέλους, δημοσιοποιούνται, με την επιφύλαξη των διατάξεων για το στατιστικό απόρρητο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

3. Η Επιτροπή (Eurostat) υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής που συστάθηκε με την απόφαση 74/122/ΕΟΚ7 του Συμβουλίου και στην Επιτροπή Απασχόλησης που συστάθηκε με την απόφαση 2000/98/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα πορίσματα των αποστολών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων που διατυπώνει το οικείο κράτος μέλος επί των πορισμάτων. Ύστερα από τη διαβίβασή τους στην Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής, την Επιτροπή Απασχόλησης και τις σχετικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι εκθέσεις αυτές, σε συνδυασμό με τα σχόλια του οικείου κράτους μέλους, δημοσιοποιούνται, με την επιφύλαξη των διατάξεων για το στατιστικό απόρρητο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

____________

____________

7 ΕΕ L 63, 5.3.1974, σ. 21

7 ΕΕ L 63, 5.3.1974, σ. 21

 

Απόφαση 2000/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 2000 για τη σύσταση της Επιτροπής Απασχόλησης (ΕΕ L 29 της 4.2.2000, σ. 21).

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να εκφράσει επιφύλαξη όσον αφορά την ποιότητα των στοιχείων ενός κράτους μέλους σχετικά με τη ΔΜΑ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών κατ’ ανώτατο όριο πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία δημοσίευσης, η Επιτροπή (Eurostat) ανακοινώνει στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και στον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής την επιφύλαξη που προτίθεται να εκφράσει και να δημοσιεύσει. Στην περίπτωση κατά την οποία το θέμα επιλύεται μετά τη δημοσίευση των στοιχείων και της επιφύλαξης, η άρση της επιφύλαξης δημοσιεύεται αμέσως μετά.

3. Η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να εκφράσει επιφύλαξη όσον αφορά την ποιότητα των στοιχείων ενός κράτους μέλους σχετικά με τη ΔΜΑ. Πέντε εργάσιμες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία δημοσίευσης, η Επιτροπή (Eurostat) ανακοινώνει στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και στον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής την επιφύλαξη που προτίθεται να εκφράσει και να δημοσιεύσει. Στο εν λόγω κράτος μέλος δίδεται η δυνατότητα να εξηγήσει την κατάσταση. Στην περίπτωση κατά την οποία το θέμα επιλύεται μετά τη δημοσίευση των στοιχείων και της επιφύλαξης, η άρση της επιφύλαξης δημοσιεύεται αμέσως μετά.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία που έχουν διαβιβάσει τα κράτη μέλη και να παράσχει τα τροποποιημένα στοιχεία αιτιολογώντας την τροποποίηση, εφόσον υπάρχουν αποδείξεις ότι τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τα κράτη μέλη δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2. Εντός τριών το πολύ εργάσιμων ημερών πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία δημοσίευσης, η Επιτροπή (Eurostat) ανακοινώνει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και στον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής τα τροποποιημένα στοιχεία και την αιτιολόγηση της τροποποίησης.

4. Η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία που έχουν διαβιβάσει τα κράτη μέλη και να παράσχει τα τροποποιημένα στοιχεία αιτιολογώντας την τροποποίηση, εφόσον υπάρχουν αποδείξεις ότι τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τα κράτη μέλη δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 ή εφόσον τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τα κράτη μέλη είναι ελλιπή. Πέντε εργάσιμες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία δημοσίευσης, η Επιτροπή (Eurostat) ανακοινώνει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και στον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής και τον πρόεδρο της Επιτροπής Απασχόλησης τα τροποποιημένα στοιχεία και την αιτιολόγηση της τροποποίησης.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει την επιβολή προστίμου σε κράτος μέλος το οποίο από πρόθεση ή από σοβαρή αμέλεια παραποιεί τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ.

1. Το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει την επιβολή προστίμου σε κράτος μέλος το οποίο από πρόθεση ή από σοβαρή αμέλεια παραποιεί ή καθυστερεί να παραδώσει τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για να εντοπισθεί η παραποίηση κατά την παράγραφο 1 η Επιτροπή μπορεί να διεξάγει κάθε αναγκαία έρευνα. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να κινήσει έρευνα, όταν κρίνει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ως προς την ύπαρξη γεγονότων που ενδέχεται να στοιχειοθετούν παραποίηση. Κατά τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την υποτιθέμενη παραποίηση η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τυχόν σχόλια του οικείου κράτους μέλους. Προκειμένου να φέρεις εις πέρας τα καθήκοντά της, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από το κράτος μέλος την παροχή πληροφοριών, να διεξάγει επιτόπιους ελέγχους και να ζητήσει να της κοινοποιούνται οι υποκείμενες στατιστικές πληροφορίες καθώς και τα έγγραφα για τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ. Εάν η εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους απαιτεί προηγουμένη δικαστική έγκριση των επιτόπιων ελέγχων, η Επιτροπή υποβάλλει τις σχετικές αιτήσεις.

Σε συμμόρφωση με τους κανόνες, για να εντοπισθεί η παραποίηση κατά την παράγραφο 1 η Επιτροπή μπορεί να εκτελεί κάθε αναγκαία έρευνα. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να κινήσει έρευνα, όταν κρίνει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ως προς την ύπαρξη γεγονότων που ενδέχεται να στοιχειοθετούν παραποίηση. Κατά τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την υποτιθέμενη παραποίηση η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τυχόν σχόλια του οικείου κράτους μέλους. Προκειμένου να φέρει εις πέρας τα καθήκοντά της, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από το κράτος μέλος την παροχή πληροφοριών, να διεξάγει επιτόπιους ελέγχους και να ζητήσει να της κοινοποιούνται οι υποκείμενες στατιστικές πληροφορίες καθώς και τα έγγραφα για τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ. Εάν η εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους απαιτεί προηγουμένη δικαστική έγκριση των επιτόπιων ελέγχων, η Επιτροπή υποβάλλει τις σχετικές αιτήσεις.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα έσοδα που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο διατίθενται για τη χρηματοδότηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) των κρατών μελών και των συνεπειών τους στο πλαίσιο του κύκλου του ευρωπαϊκού εξαμήνου, με στόχο τον περιορισμό των οικονομικών αποκλίσεων και των αποκλίσεων σε επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή (Eurostat) υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες που διεξάγει για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή (Eurostat) υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στις σχετικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες που διεξάγει για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

βα) η καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα της διαδικασίας παρακολούθησης που εφαρμόζεται στην περίπτωση αναθεώρησης ή προσθήκης στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Στατιστικές σχετικά με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

13.6.2013

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

13.6.2013

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Pervenche Berès

3.7.2013

Εξέταση στην επιτροπή

9.12.2013

22.1.2014

3.2.2014

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.2.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Karima Delli, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez Prieto, Jan Kozłowski, Anthea McIntyre, Evelyn Regner

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Emilio Menéndez del Valle

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (27.1.2014)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παροχή και την ποιότητα των στατιστικών σχετικά με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών
(COM(2013)0342 – C7‑0162/2013 – 2013/0181(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ivars Godmanis

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η επιτροπή REGI συντάσσει γνωμοδότηση προς την επιτροπή ECON λόγω του γεγονότος ότι ο κανονισμός ομπρέλα για την πολιτική συνοχής (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περιλαμβάνει στο άρθρο 21 και το παράρτημα Χ τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών ως γεγονός που προκαλεί την αναστολή των πόρων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών1 θεσπίζει μηχανισμό επαγρύπνησης ώστε να διευκολύνεται ο έγκαιρος εντοπισμός και η παρακολούθηση των ανισορροπιών. Με βάση τον μηχανισμό αυτόν, η Επιτροπή υποχρεούται να εκπονεί ετήσια έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ποιοτική οικονομική και χρηματοπιστωτική αξιολόγηση και προσδιορίζει τα κράτη μέλη τα οποία η Επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί να πλήττονται ή κινδυνεύουν να πληγούν από ανισορροπίες.

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών1 (ΔΜΑ) θεσπίζει μηχανισμό επαγρύπνησης ώστε να διευκολύνεται ο έγκαιρος εντοπισμός και η παρακολούθηση των ανισορροπιών. Με βάση τον μηχανισμό αυτόν, η Επιτροπή υποχρεούται να εκπονεί ετήσια έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ποιοτική οικονομική και χρηματοπιστωτική αξιολόγηση και προσδιορίζει τα κράτη μέλη τα οποία η Επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί να πλήττονται ή κινδυνεύουν να πληγούν από ανισορροπίες.

__________________

__________________

1 ΕΕ L 306 της 23.11.11, σ. 25.

 

1 ΕΕ L 306 της 23.11.11, σ. 25.

Αιτιολόγηση

Συντακτική διευκρίνιση που εξηγεί το αρκτικόλεξο.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η ύπαρξη αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων αποτελεί τη βάση για την αποτελεσματική εποπτεία των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Για την εξασφάλιση ορθών και ανεξάρτητων στατιστικών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την επαγγελματική ανεξαρτησία των εθνικών στατιστικών αρχών, σύμφωνα με τον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές3.

(3) Η ύπαρξη αξιόπιστων, λεπτομερών, ακριβών και χρήσιμων στατιστικών στοιχείων είναι ουσιώδης προϋπόθεση για την αποτελεσματική εποπτεία των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Για την εξασφάλιση ορθών και ανεξάρτητων στατιστικών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την επαγγελματική ανεξαρτησία των εθνικών στατιστικών αρχών, σύμφωνα με τον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές3.

__________________

__________________

3 ΕΕ L 87 της 31.03.09, σ. 164.

3 ΕΕ L 87 της 31.03.09, σ. 164.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Είναι απαραίτητο η Επιτροπή να εξακολουθήσει να ανταποκρίνεται στην ανάγκη για αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία, τα οποία επιτρέπουν στις πολιτικές της Ένωσης να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις περιφερειακές οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές συνθήκες.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Θα πρέπει να θεσπιστεί μια αξιόπιστη διαδικασία για τη συγκέντρωση, την παρακολούθηση και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων που σχετίζονται με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ») καθώς και για τη συνεχή βελτίωση των υποκείμενων στατιστικών πληροφοριών εντός των πλαισίων που έχει θεσπίσει η Επιτροπή για τη διαχείριση της ποιότητας των ευρωπαϊκών στατιστικών4. Η ομάδα των διευθυντών μακροοικονομικών στατιστικών, που συγκρότησε η Επιτροπή, αποτελεί την κατάλληλη ομάδα εμπειρογνωμόνων για να παράσχει στην Επιτροπή (Eurostat) την απαιτούμενη βοήθεια με σκοπό την εφαρμογή μιας στιβαρής διαδικασίας παρακολούθησης της ποιότητας για τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ.

(5) Θα πρέπει να θεσπιστεί μια αξιόπιστη διαδικασία για τη συλλογή, τη συγκέντρωση, την παρακολούθηση και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων που σχετίζονται με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ») καθώς και για τη συνεχή βελτίωση των υποκείμενων στατιστικών πληροφοριών εντός των πλαισίων που έχει θεσπίσει η Επιτροπή για τη διαχείριση της ποιότητας των ευρωπαϊκών στατιστικών4. Η ομάδα των διευθυντών μακροοικονομικών στατιστικών, που συγκρότησε η Επιτροπή και η οποία περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες από την Επιτροπή Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, αποτελεί την κατάλληλη ομάδα εμπειρογνωμόνων για να παράσχει στην Επιτροπή (Eurostat) την απαιτούμενη βοήθεια με σκοπό την εφαρμογή μιας στιβαρής διαδικασίας παρακολούθησης της ποιότητας για τα στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ.

__________________

__________________

4 COM(2005)217 τελικό και COM(2011)211 τελικό.

4COM(2005)217 τελικό και COM(2011)211 τελικό.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Θα πρέπει να καθιερωθούν η στενή συνεργασία και αδιάλειπτος διάλογος μεταξύ της Επιτροπής και των στατιστικών αρχών των κρατών μελών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ που υποβάλλουν τα κράτη μέλη καθώς των υποκείμενων στατιστικών πληροφοριών.

(8) Θα πρέπει να καθιερωθούν η στενή συνεργασία και αδιάλειπτος διάλογος μεταξύ της Επιτροπής και των στατιστικών αρχών των κρατών μελών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ακρίβεια των στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ που υποβάλλουν τα κράτη μέλη καθώς των υποκείμενων στατιστικών πληροφοριών. Το εύρος των στοιχείων που θα συνδέονται με τη ΔΜΑ πρέπει να ορίζεται με ακρίβεια.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η θέσπιση νομικού πλαισίου σχετικά με τις «δεσμεύσεις για την αξιοπιστία των στατιστικών». Η συμμόρφωση με τον κανόνα περί εμπιστευτικότητας των δεδομένων εντός του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΣΣ), καθώς και με την αρχή της επικουρικότητας, θα συμβάλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης στις στατιστικές υπηρεσίες.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Προκειμένου να εξασφαλίζονται αναλυτικά, ακριβή και υψηλής ποιότητας στοιχεία, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα έρευνας των κοινωνικοοικονομικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σε διασυνοριακές περιοχές, και θα πρέπει να καταρτίζονται στατιστικά στοιχεία για τις μακροπεριφέρειες, προκειμένου να παράγεται μια αξιόπιστη, πλήρης και ακριβής εικόνα της περιφερειακής και μακροπεριφερειακής ανάπτυξης τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12β) Η εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ταμεία ESI), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/20131a του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, συνδέεται μεταξύ άλλων με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση και τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών.

 

__________________

 

1aΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320-469.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12γ) Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία από κοινού με το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ταμείο Αλιείας αντιπροσωπεύουν ένα πολύ σημαντικό ποσό των δημόσιων επενδύσεων πολλών κρατών μελών της ΕΕ και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της οικονομικής σύγκλισης και της κοινωνικής συνοχής..

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12δ) Ειδικότερα, το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 1a προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα κράτος μέλος να επανεξετάσει και να προτείνει τροποποιήσεις της οικείας σύμβασης εταιρικής σχέσης και των σχετικών προγραμμάτων, αν είναι αναγκαίο, για τη στήριξη της εφαρμογής σχετικών συστάσεων του Συμβουλίου που απευθύνονται στο οικείο κράτος μέλος και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 και το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες για τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών.

 

__________________

 

1aΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320-469.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12ε) Το άρθρο 23 παράγραφος 9 και το Παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/20131a προβλέπουν επίσης ότι η Επιτροπή πρέπει να διατυπώσει πρόταση προς το Συμβούλιο, προτρέποντάς το να αναστείλει μέρος ή το σύνολο των πληρωμών ή των αναλήψεων υποχρεώσεων για τα προγράμματα του εν λόγω κράτους μέλους στην περίπτωση που το Συμβούλιο εγκρίνει δύο διαδοχικές συστάσεις στην ίδια διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 ή το άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών.

 

__________________

 

1aΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320-469.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12στ) Ωστόσο, η αναστολή των πόρων που προκαλείται λόγω της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών πρέπει να χρησιμοποιείται ως έσχατο μέσο και πρέπει να λαμβάνει υπόψη μία σε βάθος ανάλυση των δεικτών ανεργίας, φτώχειας και συρρίκνωσης του ΑΕγχΠ.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12ζ) Για σκοπούς αποτελεσματικότητας, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει όλα τα στατιστικά στοιχεία που απαιτούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12η) Τονίζει ότι η ποιότητα των στατιστικών που παρέχουν τα κράτη μέλη είναι εξέχουσας σημασίας, προκειμένου να επιτυγχάνεται μία συνεκτική εφαρμογή της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Τα σχετικά στοιχεία της ΔΜΑ αποτελούν αντικείμενο πιστοποιητικού που εκδίδεται από το ανώτερο όργανο ελέγχου του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους όσον αφορά την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται από το κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Προτείνεται τα ανώτερα εθνικά όργανα ελέγχου, λόγω της ανεξάρτητης φύσεώς τους, και καθένα χωριστά, να κληθούν να εκδώσουν πιστοποιητικό σχετικά με την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με σκοπό να καθορίσει τις λεπτομέρειες, τη δομή και την περιοδικότητα των εκθέσεων ποιότητας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 παράγραφος 2.

3. Η Επιτροπή εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση με σκοπό να καθορίσει τις λεπτομέρειες, τη δομή και την περιοδικότητα των εκθέσεων ποιότητας. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 12.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εκπονούν και αποστέλλουν τους καταλόγους τους στην Επιτροπή (Eurostat) το αργότερο έως την […][nine months after the adoption of this Regulation– exact date to be inserted by OP upon publication]. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις προκειμένου να ορίσει τη δομή και τις λεπτομέρειες για την επικαιροποίηση των καταλόγων αυτών έως την […][within six months after the adoption of this Regulation– exact date to be inserted by OP upon publication]. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 παράγραφος 2.

2. Τα κράτη μέλη εκπονούν και αποστέλλουν τους καταλόγους τους στην Επιτροπή (Eurostat) το αργότερο έως την […][nine months after the adoption of this Regulation– exact date to be inserted by OP upon publication]. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις προκειμένου να ορίσει τη δομή και τις λεπτομέρειες για την επικαιροποίηση των καταλόγων αυτών έως την […][within six months after the adoption of this Regulation– exact date to be inserted by OP upon publication]. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 12.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή (Eurostat) υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής, που συστάθηκε με την απόφαση 74/122/EΟΚ7 του Συμβουλίου, σχετικά με τα πορίσματα των αποστολών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων που διατυπώνει το οικείο κράτος μέλος επί των πορισμάτων. Ύστερα από τη διαβίβασή τους στην Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής οι εκθέσεις αυτές, σε συνδυασμό με τα σχόλια του οικείου κράτους μέλους, δημοσιοποιούνται, με την επιφύλαξη των διατάξεων για το στατιστικό απόρρητο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

3. Η Επιτροπή (Eurostat) υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής, που συστάθηκε με την απόφαση 74/122/EΟΚ του Συμβουλίου7 και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τα πορίσματα των αποστολών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων που διατυπώνει το οικείο κράτος μέλος επί των πορισμάτων. Ύστερα από τη διαβίβασή τους στην Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι εκθέσεις αυτές, σε συνδυασμό με τα σχόλια του οικείου κράτους μέλους, δημοσιοποιούνται, με την επιφύλαξη των διατάξεων για το στατιστικό απόρρητο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

______________

_______________

7 ΕΕ L 63 της 5.3.1974, σ. 21.

7 ΕΕ L 63 της 5.3.1974, σ. 21.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η Επιτροπή (Eurostat) καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες επιλογής των εμπειρογνωμόνων, λαμβάνοντας μέριμνα ώστε οι εμπειρογνώμονες να κατανέμονται και να εναλλάσσονται κατάλληλα μεταξύ των κρατών μελών, και προσδιορίζει τους όρους εργασίας και τις οικονομικές λεπτομέρειες. Η Επιτροπή (Eurostat) μοιράζεται με τα κράτη μέλη όλα τα έξοδα που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για τη συνδρομή που παρέχουν οι εθνικοί εμπειρογνώμονές τους.

5. Η Επιτροπή (Eurostat) καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες επιλογής των εμπειρογνωμόνων που χρειάζονται για να εξασφαλίζεται ότι οι εμπειρογνώμονες κατανέμονται κατάλληλα και εναλλάσσονται έγκαιρα μεταξύ των κρατών μελών, και προσδιορίζει τους όρους εργασίας και τις οικονομικές λεπτομέρειες. Η Επιτροπή (Eurostat) μοιράζεται με τα κράτη μέλη όλα τα έξοδα που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για τη συνδρομή που παρέχουν οι εθνικοί εμπειρογνώμονές τους.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των εμπειρογνωμόνων, απαιτείται κατάλληλη επιλογή και κατανομή καθώς και έγκαιρη εναλλαγή τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Στατιστικές σχετικά με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

13.6.2013

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

13.6.2013

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Ivars Godmanis

20.6.2013

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

Ramona Nicole Mănescu

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Francesca Barracciu, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Ovidiu Ioan Silaghi, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Justina Vitkauskaite Bernard, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Γεώργιος Σταυρακάκης, Νικος Χρυσόγελος, Филиз Хакъева Хюсменова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maurice Ponga, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Peter Simon, Evžen Tošenovský, Derek Vaughan

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Στατιστικές σχετικά με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

7.6.2013

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

13.6.2013

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

13.6.2013

REGI

13.6.2013

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Derk Jan Eppink

18.6.2013

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

5.12.2013

30.1.2014

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

13.2.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Werner Langen, Astrid Lulling, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Άννυ Ποδηματά, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zdravka Bušić, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ashley Fox, Emilie Turunen

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ana Gomes, Emma McClarkin

Ημερομηνία κατάθεσης

24.2.2014