JELENTÉS a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz kapcsolódó statisztikai adatok szolgáltatásáról és minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

24.2.2014 - (COM(2013)0342 – C7‑0162/2013 – 2013/0181(COD)) - ***I

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Derk Jan Eppink


Eljárás : 2013/0181(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0143/2014
Előterjesztett szövegek :
A7-0143/2014
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz kapcsolódó statisztikai adatok szolgáltatásáról és minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2013)0342 – C7‑0162/2013 – 2012/0181(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

–   tekintettel a Bizottság által a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatra (COM(2013)0342),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 338. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C7–0162/2013),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Központi Bank 2013. október 10-i véleményére[1],

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0143/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséről és kiigazításáról szóló, 2011. november 16-i 1176/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 riasztási mechanizmust hoz létre az egyensúlyhiányok korai észlelésének és nyomon követésének megkönnyítése érdekében. Az említett rendelet alapján a Bizottság elkészíti a riasztási mechanizmus keretében készült éves jelentését, amely kvalitatív gazdasági és pénzügyi értékelést tartalmaz, és amelyben megállapítja, hogy mely tagállamokról véli úgy, hogy egyensúlyhiány által érintettek vagy egyensúlyhiány kockázatának vannak kitéve.

(1) Az 1176/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 (MIP-rendelet) riasztási mechanizmust hoz létre az egyensúlyhiányok korai észlelésének és nyomon követésének megkönnyítése érdekében. Az említett rendelet alapján a Bizottság elkészíti a riasztási mechanizmus keretében készült éves jelentését, amely kvalitatív gazdasági és pénzügyi értékelést tartalmaz, és amelyben megállapítja, hogy mely tagállamokról véli úgy, hogy egyensúlyhiány által érintettek vagy egyensúlyhiány kockázatának vannak kitéve.

__________________

__________________

1 HL L 306., 2011.11.23., 25. o.

1 Az Európai Parlament és a Tanács 1176/2011/EU rendelete (2011. november 16.) a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséréről és kiigazításáról (HL L 306., 2011.11.23., 25. o.)

Indokolás

A rövidítést magyarázó szerkesztésbeli pontosítás.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A makrogazdasági egyensúlyhiány hatékony felügyelete a megbízható statisztikai adatokon alapul. A megbízható és független statisztikák garantálása érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell nemzeti statisztikai hatóságaiknak az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben3 meghatározott európai statisztikai gyakorlati kódexnek megfelelő szakmai függetlenségét.

(3) A makrogazdasági egyensúlyhiány hatékony felügyeletéhez nélkülözhetetlenek a megbízható, pontos és hasznos statisztikai adatok. A megbízható és független statisztikák garantálása érdekében erősíteni kell az Eurostat függetlenségét, összhangban az Európai Parlamentnek a 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1a felülvizsgálatára vonatkozó javaslataival, és a tagállamoknak biztosítaniuk kell nemzeti statisztikai hatóságaiknak az e rendeletben meghatározott európai statisztikai gyakorlati kódexnek megfelelő szakmai függetlenségét.

__________________

 

3 HL L 87., 2009.3.31., 164. o.

 

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2009. március 11-i 223/2009/EK rendelete az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 2009.3.31., 164. o.)

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Fontos, hogy a Bizottság továbbra is foglalkozzon a megbízható statisztikai adatok szükségességének kérdésével, mivel ezek az adatok teszik lehetővé, hogy a területi, társadalmi és gazdasági problémákra az Unió regionális szinten megfelelőbben reagáljon;

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A riasztási mechanizmus keretében készült éves jelentés – amelynek alapját mutatók és az egyes mutatók értékeit a megfelelő indikatív küszöbértékhez viszonyító eredménytábla képezik – egy első szakaszbeli átvilágítási eszköznek tekinthető, amelynek segítségével a Bizottság meghatározza azon tagállamokat, amelyek esetében a fejlemények további részletes vizsgálatot tesznek szükségessé annak elbírálásához, hogy fennáll-e egyensúlyhiány vagy egyensúlyhiány kialakulásának kockázata. A riasztási mechanizmus keretében készült jelentés MIP-adatokat tartalmaz. A feltárt folyamatok mögött húzódó indokok elemzésére viszont a későbbi részletes vizsgálatokban kerül sor, az egyensúlyhiányok jellegének meghatározása céljából. Az eredménytáblát és a küszöbértékeket nem mechanikusan, hanem a gazdasági összefüggések figyelembevételével kell értelmezni. A részletes vizsgálatok készítése során a Bizottság gazdasági változók és kiegészítő információk széles körét fogja megvizsgálni, kellő figyelmet szentelve az adott országra jellemző körülményekre. Ebből kifolyólag nem lehet előre teljes körűen meghatározni a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás keretében felhasználható adatok körét, e helyett az Unióban előálló makrogazdasági egyensúlyhiányok észlelésére, megelőzésére és kiigazítására vonatkozó 1176/2011/EU rendeletben meghatározott eljárások alapján kell meghatározni ezeket. A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás végrehajtásakor a Bizottság és a Tanács előnyben részesíti a tagállamok által összeállított és a Bizottság (Eurostat) részére továbbított statisztikákat. Más, nem ezen a módon összeállított és továbbított statisztikák – kellően figyelembe véve azok minőségét – csak akkor kerülhetnek felhasználásra, ha a fenti módon összeállított és továbbított statisztikai adatok nem tartalmazzák a szükséges információt.

(4) A riasztási mechanizmus keretében készült éves jelentés – amelynek alapját mutatók és az egyes mutatók értékeit a megfelelő indikatív küszöbértékhez viszonyító eredménytábla képezik – egy első szakaszbeli átvilágítási eszköznek tekinthető, amelynek segítségével a Bizottság meghatározza azon tagállamokat, amelyek esetében a fejlemények további részletes vizsgálatot tesznek szükségessé annak elbírálásához, hogy fennáll-e egyensúlyhiány vagy egyensúlyhiány kialakulásának kockázata. A riasztási mechanizmus keretében készült jelentés MIP-adatokat tartalmaz. A feltárt folyamatok mögött húzódó indokok elemzésére viszont a későbbi részletes vizsgálatokban kerül sor, az egyensúlyhiányok jellegének meghatározása céljából. Az eredménytáblát és a küszöbértékeket nem mechanikusan, hanem a gazdasági összefüggések figyelembevételével kell értelmezni. A részletes vizsgálatok készítése során a Bizottság gazdasági változók és kiegészítő információk széles körét fogja megvizsgálni, kellő figyelmet szentelve az adott országra jellemző körülményekre. Ebből kifolyólag nem lehet előre teljes körűen meghatározni a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás keretében felhasználható adatok körét, e helyett az Unióban előálló makrogazdasági egyensúlyhiányok észlelésére, megelőzésére és kiigazítására vonatkozó 1176/2011/EU rendeletben meghatározott eljárások alapján kell meghatározni ezeket. A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás végrehajtásakor, ellenőrzésekor és értékelésekor az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság előnyben részesíti a tagállamok által összeállított és a Bizottság (Eurostat) részére továbbított statisztikákat. Más, nem ezen a módon összeállított és továbbított statisztikák – kellően figyelembe véve azok minőségét – csak akkor kerülhetnek felhasználásra, ha a fenti módon összeállított és továbbított statisztikai adatok nem tartalmazzák a szükséges információt.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Összhangban az európai statisztikák minőségirányítására vonatkozóan a Bizottság által kidolgozott keretekkel ki kell alakítani egy megbízható eljárást a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárással összefüggő adatok (a továbbiakban: MIP-adatok) összeállítására, ellenőrzésére és közzétételére, továbbá az alapul szolgáló statisztikai információk minőségének folyamatos javítására4. A makrogazdasági statisztikával foglalkozó igazgatóknak (DMES) a Bizottság által létrehozott fóruma a megfelelő szakértői csoport ahhoz, hogy a szükséges segítséget nyújtsa a Bizottságnak (Eurostatnak) a MIP-adatok megalapozott minőségellenőrzési rendszerének működtetéséhez.

(5) Összhangban az európai statisztikák minőségirányítására vonatkozóan a Bizottság által kidolgozott keretekkel ki kell alakítani egy megbízható eljárást a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárással összefüggő adatok (a továbbiakban: MIP-adatok) gyűjtésére, összeállítására, ellenőrzésére és közzétételére, továbbá az alapul szolgáló statisztikai információk minőségének folyamatos javítására4. A makrogazdasági statisztikával foglalkozó igazgatóknak (DMES) a Bizottság által létrehozott és többek között az európai statisztikai rendszer bizottságának és a Központi Bankok Európai Rendszerének szakértőit is magában foglaló fóruma a megfelelő szakértői csoport ahhoz, hogy a szükséges segítséget nyújtsa a Bizottságnak (Eurostatnak) a MIP-adatok megalapozott minőségellenőrzési rendszerének működtetéséhez.

__________________

__________________

4 COM(2005) 217 végleges és COM(2011) 211 végleges.

4 COM(2005)0217 és COM(2011)0211.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Elengedhetetlenül fontos, hogy az Unió tevékenységeinek ellátásához szükséges statisztikák előállítása kizárólag megbízható adatok alapján történjen. Az Unióban előálló makrogazdasági egyensúlyhiányok észleléséhez, illetve a túlzott makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséhez és kiigazításához nélkülözhetetlen bemeneti MIP-adatok előállítása összefüggésben a nem megbízható adatok szolgáltatásának súlyos hatása lehet az Unió érdekeire nézve. A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás működtetése érdekében a MIP-adatok előállításának, szolgáltatásának és minőségellenőrzésének hatékonyabb érvényesítéséhez további intézkedések szükségesek. Ezen intézkedéseknek javítaniuk kell az alapul szolgáló statisztikai adatok hitelességét, valamint a MIP-adatok szolgáltatását és minőségellenőrzését. A MIP-adatok akár szándékos, akár súlyos gondatlanságból eredő valótlan bemutatásától való elrettentés érdekében pénzbüntetési mechanizmusról kell rendelkezni, amely egyben a kellő gondosság biztosításának célját is fogja szolgálni a MIP-adatok előállítása során.

(6) Elengedhetetlenül fontos, hogy az Unió tevékenységeinek ellátásához szükséges statisztikák előállítása megbízható adatok alapján történjen. Helyénvaló az 1176/2011/EU rendeletben és az 1174/2011/EU rendeletben meghatározott eljárások kiegészítése a MIP-adatok összeállítására, minőségellenőrzésére és közzétételére vonatkozó megfelelő hivatalos kerettel a 223/2009/EK rendeletben meghatározott közös minőségi kritériumoknak megfelelően. A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás működtetéséhez szükséges és a MIP-adatok előállításának, szolgáltatásának és minőségellenőrzésének érvényesítését hatékonyabbá tevő további intézkedéseket kell hozni. Ezen intézkedéseknek javítaniuk kell az alapul szolgáló statisztikai adatok hitelességét, valamint a MIP-adatok szolgáltatását és minőségellenőrzését.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A MIP-adatok akár szándékos, akár súlyos gondatlanságból eredő valótlan bemutatásától való elrettentés érdekében korrekciós mechanizmusról kell rendelkezni, amely egyben a kellő gondosság biztosításának célját is fogja szolgálni a MIP-adatok előállítása során.

Indokolás

Ha az EUMSZ 338. cikkének (1) bekezdését elégtelen vagy nem megfelelő jogi alapnak tekintik ahhoz, hogy szándékosan vagy súlyos gondatlanságból történő valótlan MIP-adatok közlése esetén a tagállamokkal szemben ilyen jellegű szankciókat lehessen előírni, meg kell vizsgálni további jogalap felvételét, vagy e rendelet VIII. fejezete előírásainak kiigazítását.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A statisztikák manipulálása esetén kivetendő pénzbírság kiszámítására vonatkozó szabályok, valamint a Bizottság által ilyen esetek kivizsgálása során követendő eljárásra vonatkozó szabályok kiegészítése érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 290. cikkének megfelelő jogi aktusokat fogadhasson el a pénzbírság összegének megállapítására és a Bizottság általi vizsgálatok lefolytatására vonatkozó részletes kritériumokra vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során – többek között szakértői szinten – megfelelő konzultációkat folytasson. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során egyidejűleg, időben és megfelelő módon továbbítania kell az érintett dokumentumokat az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

(7) A statisztikák manipulálása esetén elhelyezendő kamatozó letét és kivetendő pénzbírság kiszámítására vonatkozó szabályok, valamint a Bizottság által a statisztikák manipulálásának kivizsgálása során követendő eljárásra vonatkozó szabályok kiegészítése érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 290. cikkének megfelelő jogi aktusokat fogadhasson el a pénzbírság összegének megállapítására és a Bizottság általi vizsgálatok lefolytatására vonatkozó részletes kritériumokra vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során – többek között szakértői szinten – megfelelő konzultációkat folytasson. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során egyidejűleg, időben és megfelelő módon továbbítania kell az érintett dokumentumokat az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A tagállamok által közölt MIP-adatok és az alapul szolgáló statisztikai információk minőségének biztosítása érdekében szoros együttműködést és állandó párbeszédet kell kialakítani a Bizottság és a tagállamok statisztikai hatóságai között.

(8) A Bizottság (Eurostat)és a tagállamok statisztikai hatóságai között folyó együttműködés és koordináció fontos része a statisztikai tevékenységek európai statisztikai rendszeren (ESR) belüli, eredményes összehangolásának. A tagállamok által közölt MIP-adatok és az alapul szolgáló statisztikai információk minőségének biztosítása érdekében meg kell erősíteni ezt az együttműködést; a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) intézményi különválasztását és a központi bankok függetlenségét tiszteletben kell tartani a MIP-adatoknak a vonatkozó irányítási struktúra, valamint az ESR és a KBER statisztikai munkaprogramja alapján való fejlesztése, összeállítása és terjesztése során.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Az adatszolgáltatási teher minimalizálása, a koherencia biztosítása, az alapul szolgáló statisztikai adatok minőségének javítása és az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a 223/2009/EK rendelet 9. cikkével összhangban a MIP-adatokra vonatkozóan szoros együttműködést kell biztosítani az európai statisztikai rendszer és a Központi Bankok Európai Rendszere között.

(9) Mivel az ESR felel a MIP-adatok alapjául szolgáló számos statisztika előállításáért, és a KBER felel a MIP-adatok alapjául szolgáló számos más statisztika előállításért, a két rendszer között a MIP-adatok vonatkozásában szoros együttműködést kell biztosítani a 223/2009/EK rendelet 9. cikkének megfelelően, az adatszolgáltatási teher minimalizálása, a koherencia biztosítása, az alapul szolgáló statisztikai adatok minőségének javítása és az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében. Az ESR és a KBER között a MIP-adatok minőségbiztosításával kapcsolatban folyó együttműködés gyakorlati operatív szabályait egyetértési megállapodásban lehetne megállapítani. Az együttműködés gyakorlati operatív szabályaival kapcsolatban – figyelemmel a MIP-adatok körébe tartozó statisztikák területén hosszú idő alatt szerzett tapasztalataira – a 2006/856/EK tanácsi határozattal1a létrehozott, monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság nyújthat tanácsot, amely megjelenhet az említett egyetértési megállapodásban.

 

_____________

 

1a. HL L 332., 2006.11.30., 21. o.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) Az e rendeletben foglalt rendelkezéseket az európai gazdasági kormányzás megerősítésének keretébe tartozónak kell tekinteni, amely mind nemzeti, mind uniós szinten fokozottabb demokratikus elszámoltathatóságot tesz szükségessé. A MIP-adatok továbbfejlesztett statisztikai ellenőrzési rendszerének magában kell foglalnia a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament szorosabb és időben történő bevonását. Annak elismerése mellett, hogy az Európai Parlamenttel tárgyaló felek e párbeszéd keretében az érintett uniós intézmények és képviselőik, az Európai Parlament illetékes bizottsága meghívhatja a nemzeti statisztikai intézetek képviselőit a meghallgatásokon való önkéntes részvételre.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b) A gazdaságirányításnak a MIP-adatok továbbfejlesztett statisztikai ellenőrzési rendszere révén történő megerősítése érdekében biztosítani kell a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament szorosabb és korábban történő bevonását.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a) Mindazonáltal, a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás következtében az alapok felfüggesztésének eszközét csakis végső megoldásként, illetve csakis a munkanélküliségi, szegénységi és a GDP–csökkenést jelző mutatók alapos elemezése mellett szabad alkalmazni;

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az e rendelet keretében megállapított minőségbiztosítási eljárásoknak a meglévő minőségbiztosítási eljárások bevált gyakorlatain kell alapulniuk, és figyelembe kell azokat venniük. Az eljárások nem vezethetnek a minőségbiztosítási tevékenységek megkettőzéséhez, és nem eredményezhetnek párhuzamos adatsorokat.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A MIP-adatok továbbítására vonatkozó határidők az érintett alap-jogiaktusnak megfelelően az Unió érdekeinek figyelembevételével megállapított vagy a Bizottság által az egyes naptárakban közölt határidők.

(2) A MIP-adatok továbbítására vonatkozó határidők az érintett alap-jogiaktusnak megfelelően megállapított vagy a Bizottság által az egyes naptárakban az európai szemeszter és az Unió érdekeinek figyelembevételével közölt határidők.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság minden évben közli a tagállamokkal az 1176/2011/EU rendelet 3. cikke szerinti riasztási mechanizmus keretében készült éves jelentés menetrendjét. A (2) bekezdésben említett menetrend, határidők és naptárak alapján a Bizottság dönt a továbbítandó legfrissebb MIP-adatok tárgyidőszakának zárónapjáról, és döntését közli a tagállamokkal.

(3) A Bizottság minden évben közli a tagállamokkal az 1176/2011/EU rendelet 3. cikke szerinti riasztási mechanizmus keretében készült éves jelentés menetrendjét. A (2) bekezdésben említett menetrend, határidők és naptárak alapján a Bizottság dönt az egyes tagállamok MIP-eredménytábla mutatóinak kiszámításához szükséges MIP-adatok Bizottság (Eurostat) általi kinyerésének zárónapjáról, és döntését közli a tagállamokkal, valamint létrehozza a MIP-adatok referencia-adatbázisát.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A Bizottság (Eurostat) ellenőrzési célokból legkésőbb öt munkanappal a zárónap után minden tagállamnak hozzáférést ad a kinyert MIP-adatokat tartalmazó referencia-adatbázishoz. A tagállamok az ötnapos időszakot követő hét munkanap alatt ellenőrzik az adatokat, és visszaigazolják vagy módosítják azokat.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az 1. cikkben említett MIP-adatok továbbításakor a tagállamok minőségjelentés formájában tájékoztatást küldenek a Bizottságnak (Eurostatnak) a továbbított adatok számítási módjáról, ideértve a forrásokat és a módszereket érintő esetleges változásokat is.

(1) Az 1. cikkben említett MIP-adatok továbbításakor a tagállamok minőségjelentés formájában tájékoztatást nyújtanak be a Bizottságnak (Eurostatnak), feltüntetve a továbbított adatok számítási módját, ideértve a forrásokat és a módszereket érintő esetleges változásokat is.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A tagállamok a 2. cikk (3a) bekezdésében említett 7 napos határidőn belül továbbítják a minőségjelentést.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el a minőségjelentések módozataira, szerkezetére és gyakoriságára vonatkozó szabályok meghatározása céljából. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(3) A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az (1) bekezdésben említett minőségjelentések módozataira, szerkezetére és gyakoriságára vonatkozó szabályok meghatározása céljából. Ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 12. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok elkészítik a módszertani leírásokat, majd legkésőbb [kilenc hónappal e rendelet elfogadását követően – konkrét dátum a Kiadóhivatal által közzétételkor beillesztendő]-ig elküldik azokat a Bizottság (Eurostat) részére. A Bizottság (Eurostat) [e rendelet elfogadásától számított három hónapon belül – konkrét dátum a Kiadóhivatal által közzétételkor beillesztendő]-ig ezen módszertani leírások szerkezetének és frissítésük módjának meghatározása céljából végrehajtási aktusokat fogad el. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2) A tagállamok elkészítik a módszertani leírásokat, majd legkésőbb [kilenc hónappal e rendelet elfogadását követően – konkrét dátum a Hivatalos Lap által közzétételkor beillesztendő]-ig elküldik azokat a Bizottság (Eurostat) részére. A Bizottság (Eurostat) [e rendelet elfogadásától számított három hónapon belül – konkrét dátum a Hivatalos Lap által közzétételkor beillesztendő]-ig ezen módszertani leírások szerkezetének és frissítésük módjának meghatározása céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el. Ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 12. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

VI fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A TAGÁLLAMOKBAN VÉGZETT LÁTOGATÁSOK

A TAGÁLLAMOKBAN VÉGZETT KONZULTÁCIÓS LÁTOGATÁSOK

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Amennyiben a Bizottság (Eurostat) problémákat tár fel, és különösen ha az 5. cikk szerinti minőségértékeléssel összefüggésben tár fel problémákat, az érintett tagállamban végzett látogatásokról dönthet.

(1) Amennyiben a Bizottság (Eurostat) a statisztikák minőségére vonatkozó mélyebb értékelés szükségességét állapítja meg, és különösen, ha az 5. cikk szerinti minőségértékeléssel összefüggésben tár fel problémákat, az érintett tagállamban végzett konzultációs látogatásokról dönthet.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az ilyen látogatások célja az érintett MIP-adat minőségének részletes vizsgálata. A látogatások módszertani kérdésekre, a módszertani leírásban szereplő adatforrásokra és módszerekre, az adatokra és a kiegészítő statisztikai folyamatokra összpontosulnak azzal a céllal, hogy értékeljék a vonatkozó számviteli és statisztikai szabályoknak való megfelelést.

(2) Az (1) bekezdésben említett konzultációs látogatások célja az érintett MIP-adat minőségének részletes vizsgálata. A konzultációs látogatások módszertani kérdésekre, a módszertani leírásban szereplő adatforrásokra és módszerekre, az adatokra és a kiegészítő statisztikai folyamatokra összpontosulnak azzal a céllal, hogy értékeljék a vonatkozó számviteli és statisztikai szabályoknak való megfelelést.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A konzultációs látogatások szervezésekor a Bizottság az előzetes megállapításait észrevételezésre megküldi az érintett tagállamnak.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság (Eurostat) a 74/122/EGK tanácsi határozattal7 létrehozott Gazdaságpolitikai Bizottságnak beszámol ezen látogatások megállapításairól, ideértve a megállapításokkal kapcsolatban az érintett tagállam által tett esetleges észrevételeket is. A jelentéseknek a Gazdaságpolitikai Bizottság részére történt továbbítását követően – a 223/2009/EK rendeletnek a statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül – a jelentéseket az érintett tagállam által tett esetleges észrevételekkel együtt közzéteszik.

(3) A Bizottság (Eurostat) beszámol az Európai Parlamentnek és a 74/122/EGK tanácsi határozattal7 létrehozott Gazdaságpolitikai Bizottságnak e konzultációs látogatások megállapításairól, ideértve a megállapításokkal kapcsolatban az érintett tagállam által tett esetleges észrevételeket is. A jelentéseknek az Európai Parlament és a Gazdaságpolitikai Bizottság részére történt továbbítását követően – a 223/2009/EK rendeletnek a statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül – a jelentéseket az érintett tagállam által tett esetleges észrevételekkel együtt közzéteszik.

____________

____________

7. HL L 63., 1974.3.5., 21. o.

7. HL L 63., 1974.3.5., 21. o.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A tagállamok a Bizottság (Eurostat) kérésére szakértői segítséget nyújtanak a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárással összefüggő statisztikai kérdésekkel kapcsolatban, ideértve a látogatások előkészítését és végrehajtását is. Feladataik végrehajtása során e szakértők független szakértői véleményt készítenek. A MIP-adatokért felelős tagállami hatóságok által a Bizottsághoz (Eurostathoz) küldött javaslatok alapján [dátum rögzítendő]-ig szakértői lista kerül felállításra.

(4) A tagállamok a Bizottság (Eurostat) kérésére szakértői segítséget nyújtanak a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárással összefüggő statisztikai kérdésekkel kapcsolatban, ideértve a konzultációs látogatások előkészítését és végrehajtását is. Feladataik végrehajtása során e szakértők független szakértői véleményt készítenek. A MIP-adatokért felelős tagállami hatóságok által a Bizottsághoz (Eurostathoz) küldött javaslatok alapján [HL: kérjük a dátum beillesztését: hat hónappal e rendelet közzététele után]-ig szakértői lista kerül felállításra.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A Bizottság (Eurostat) megállapítja a szakértők kiválasztására vonatkozó szabályokat és eljárásokat, figyelembe véve a szakértők tagállamok közötti megfelelő megoszlását és megfelelő rotációját, valamint a szakértők munkavégzésére és a pénzügyi kérdésekre vonatkozó szabályokat és eljárásokat. A Bizottság (Eurostat) a tagállamokkal közösen viseli a nemzeti szakértők segítségével kapcsolatban a tagállamoknál felmerülő összes költséget.

(5) A Bizottság (Eurostat) megállapítja a szakértők kiválasztására vonatkozó szabályokat és eljárásokat, figyelembe véve a szakértők tagállamok közötti megfelelő megoszlását, valamint megfelelő és időben történő rotációját, valamint a szakértők munkavégzésére és a pénzügyi kérdésekre vonatkozó szabályokat és eljárásokat. A Bizottság (Eurostat) a tagállamokkal közösen viseli a nemzeti szakértők segítségével kapcsolatban a tagállamoknál felmerülő összes költséget.

Indokolás

A szakértői vélemények objektivitása érdekében biztosítani kell a szakértők megfelelő kiválasztását, megoszlását és időben történő rotációját.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Ez a cikk nem alkalmazandó azokra az esetekre, amelyekben az ágazati jogszabályok már előírnak bizottsági látogatásokat a tagállamokba.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság (Eurostat) többek között sajtóközleményeken és/vagy belátása szerint egyéb csatornákon keresztül szolgáltat MIP-adatokat a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás céljából.

(1) A Bizottság (Eurostat) többek között sajtóközleményeken és/vagy belátása szerint egyéb csatornákon keresztül nyilvánosságra hozza a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz felhasznált MIP-adatokat.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Függetlenül attól, hogy valamely tagállam nem továbbította saját adatait, a Bizottság (Eurostat) késedelem nélkül szolgáltatja a tagállamok MIP-adatait.

(2) A Bizottság (Eurostat) meghatározza a sajtóközlemény kiadásának napját, és azt a 2. cikkben említett zárónaptól számított tíz munkanapon belül közli a tagállamokkal. Függetlenül attól, hogy valamely tagállam nem továbbította saját adatait, a Bizottság (Eurostat) késedelem nélkül szolgáltatja a tagállamok MIP-adatait.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság (Eurostat) adott esetben jelezheti fenntartását valamely tagállam MIP-adatainak minőségével kapcsolatban. Legkésőbb három munkanappal a közzététel tervezett időpontja előtt a Bizottság (Eurostat) tájékoztatja az érintett tagállamot és a Gazdaságpolitikai Bizottság elnökét a fenntartásokról, amelyeket kinyilvánítani és nyilvánosságra hozni szándékozik. Amennyiben az adatok és a fenntartás közzététele után az ügy tisztázódik, a fenntartás visszavonását ezt követően azonnal nyilvánosságra kell hozni.

(3) A Bizottság (Eurostat) adott esetben jelezheti fenntartását valamely tagállam MIP-adatainak minőségével kapcsolatban. Az érintett tagállam lehetőséget kap álláspontjának megvédésére. Legkésőbb tíz munkanappal a közzététel tervezett időpontja előtt a Bizottság (Eurostat) tájékoztatja az érintett tagállamot és a Gazdaságpolitikai Bizottság elnökét a fenntartásokról, amelyeket kinyilvánítani és nyilvánosságra hozni szándékozik. Amennyiben az adatok és a fenntartás közzététele után az ügy tisztázódik, a fenntartás visszavonását ezt követően azonnal nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság (Eurostat) módosíthatja a tagállamok által továbbított adatokat és közölheti a módosított adatokat és a módosítás indokait, amennyiben bizonyítékai vannak arra, hogy a tagállamok által megküldött adatok nem felelnek meg a 3. cikk (2) bekezdésében megfogalmazott követelményeknek. Legkésőbb három munkanappal a közzététel tervezett időpontja előtt a Bizottság (Eurostat) tájékoztatja az érintett tagállamot és a Gazdaságpolitikai Bizottság elnökét a módosított adatokról és a módosítás indokairól.

(4) A Bizottság (Eurostat) módosíthatja a tagállamok által továbbított adatokat és nyilvánosságra hozhatja a módosított adatokat és a módosítás indokait, amennyiben bizonyítékai vannak arra, hogy a tagállamok által megküldött adatok nem felelnek meg a 3. cikk (2) bekezdésében megfogalmazott követelményeknek, valamint az irányadó módszertani előírásoknak és a statisztikai adatok hiánytalanságára, megbízhatóságára, időszerűségére és konzisztenciájára vonatkozó követelményeknek. Legkésőbb három munkanappal a közzététel tervezett időpontja előtt a Bizottság (Eurostat) tájékoztatja az érintett tagállamot és a Gazdaságpolitikai Bizottság elnökét a módosított adatokról és a módosítás indokairól.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Tanács a Bizottság javaslata alapján eljárva határozhat úgy, hogy pénzbírságot szab ki arra a tagállamra, amely szándékosan vagy súlyos gondatlanságból valótlan MIP-adatokat közöl.

(1) A Tanács a Bizottság ajánlásai alapján eljárva két lépésből álló eljárás keretében határozhat úgy, hogy kamatozó letétet állapít meg, majd ezt követően, ha a Bizottság értékelése szerint a tagállam nem teljesítette az (1a) bekezdésben említett korrekciós intézkedéseket, végső intézkedésként bírságot szab ki arra a tagállamra, amely szándékosan valótlan MIP-adatokat közölt, vagy súlyos gondatlansággal járt el, és ezáltal valótlan MIP-adatok keletkezését idézi elő, ami ennek következtében befolyásolja a Bizottság valós és méltányos értékelés elkészítésére való képességét.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A tagállam meghatározott határidőn belül jelentést készít a Bizottságnak az első bekezdésben említett valótlan adatközlés vagy súlyos gondatlanság, valamint a hasonló körülmények jövőbeli újabb előfordulása kezeléséhez és orvoslásához szükséges korrekciós intézkedésekről. A jelentést nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett pénzbírságnak hatékonynak, visszatartó erejűnek és a valótlan adatközlés jellegével, súlyosságával, valamint időtartamával arányosnak kell lennie. A pénzbírság összege nem haladhatja meg az érintett tagállam GDP-jének 0,05%-át.

(2) Az (1) bekezdésben említett kamatozó letétnek hatékonynak, visszatartó erejűnek és a valótlan adatközlés jellegével, súlyosságával, valamint időtartamával arányosnak kell lennie. A kamatozó letét összege nem haladhatja meg az érintett tagállam előző évi GDP-jének 0,05%-át.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság az (1) bekezdésében említett valótlan adatközlés tényének megállapításához szükséges bármely vizsgálatot elvégezhet. Vizsgálat indítása mellett dönthet, ha úgy találja, hogy valószínűsíthetően fennállnak a valótlan adatközlés megvalósítására alkalmas tények. A vélelmezetten valótlan adatközlés kivizsgálása során a Bizottság figyelembe veszi az érintett tagállam által közölt észrevételeket. Feladatai elvégzéséhez a Bizottság információkat kérhet a tagállamtól, helyszíni vizsgálatokat folytathat le és hozzáférhet az alapul szolgáló statisztikai adatokhoz és a MIP-adatokhoz kapcsolódó dokumentumokhoz. Ha az érintett tagállam nemzeti joga előzetes bírósági engedélyt követel meg a helyszíni vizsgálatok elvégzéséhez, a Bizottság benyújtja a szükséges kérelmeket.

(3) A Bizottság a szerződésekkel és az egyes ágazati jogszabályokkal összhangban az (1) bekezdésében említett valótlan adatközlés tényének megállapításához szükséges bármely vizsgálatot kezdeményezhet és elvégezhet. Vizsgálat indítása mellett dönthet, ha úgy találja, hogy valószínűsíthetően fennállnak a valótlan adatközlés megvalósítására alkalmas tények. A vélelmezetten valótlan adatközlés kivizsgálása során a Bizottság figyelembe veszi az érintett tagállam által közölt észrevételeket. Feladatai elvégzéséhez a Bizottság információkat kérhet a vizsgálat alá vont tagállamtól, helyszíni vizsgálatokat folytathat le és hozzáférhet az alapul szolgáló statisztikai adatokhoz és a MIP-adatokhoz kapcsolódó dokumentumokhoz. Ha a vizsgálat alá vont tagállam nemzeti joga megköveteli, a helyszíni vizsgálatok előtt bírósági engedélyt kell beszerezni.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A vizsgálat befejezésekor és adott esetben javaslatnak a Tanácsnak való benyújtása előtt a Bizottság lehetőséget biztosít az érintett tagállam számára, hogy meghallgassák a vizsgált ügyekkel kapcsolatban. A Bizottság a Tanács elé terjesztett javaslatát csak olyan tényekre alapozza, amelyekhez az érintett tagállamnak módja volt észrevételeket tenni.

A vizsgálat befejezésekor és adott esetben ajánlás Tanácsnak való benyújtása előtt a Bizottság lehetőséget biztosít a vizsgálat alá vont tagállam számára, hogy meghallgassák a vizsgált ügyekről. A Bizottság a Tanács elé terjesztett ajánlását csak olyan tényekre alapozza, amelyekhez az érintett tagállamnak módja volt észrevételeket tenni.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlament illetékes bizottságát az e bekezdés szerinti összes vizsgálatról, illetve ajánlásról. Az Európai Parlament illetékes bizottsága felkínálhatja a Bizottság ajánlásában szereplő tagállam számára a véleménycserében való részvétel lehetőségét.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A Bizottság az érintett tagállam által a Bizottsághoz benyújtott, indokolással ellátott kérést követően javasolhatja, hogy a Tanács csökkentse a kamatozó letét összegét vagy engedje el azt.

 

A kamatozó letét kamatának tükröznie kell a Bizottság hitelkockázatát és a vonatkozó befektetési időtartamot.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az Európai Unió Bíróságának korlátlan hatásköre van a Tanács az (1) bekezdéssel összhangban hozott, pénzbírságot kiszabó határozatainak felülvizsgálatára. A Bíróság a kiszabott pénzbírságot megsemmisítheti, csökkentheti vagy növelheti.

(5) Az Európai Unió Bíróságának korlátlan hatásköre van a Tanács az (1) bekezdéssel összhangban hozott, kamatozó letétet kiszabó határozatainak felülvizsgálatára. A Bíróság a kiszabott kamatozó letétet megsemmisítheti, csökkentheti vagy növelheti.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

IX fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A SZANKCIÓK JELLEGE ÉS KÖLTSÉGVETÉSI ELOSZTÁSA

A BÍRSÁGOK JELLEGE ÉS KÖLTSÉGVETÉSI ELHELYEZÉSE

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság az egy hónappal e rendelet hatálybalépése után kezdődő három éves időtartamra felhatalmazást kap a 9. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a három éves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal az egyes időszakok vége előtt nem emel kifogást a meghosszabbítás ellen, a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(2) A Bizottság az egy hónappal e rendelet hatálybalépése után kezdődő két éves időtartamra felhatalmazást kap a 3. cikk (3) bekezdésében, a 6. cikk (2) bekezdésében és a 9. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság az érintett szereplőkkel, többek között – az EUMSZ 127. cikkével összhangban – az EKB-val folytatott konzultációt követően, legkésőbb kilenc hónappal a három éves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal az egyes időszakok vége előtt nem emel kifogást a meghosszabbítás ellen, a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 9. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a határozatban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (3) bekezdésében, a 6. cikk (2) bekezdésében és a 9. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a határozatban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A 9. cikk (4) bekezdésének megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást az aktus ellen a Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítéstől számított két hónapon belül, vagy ha ezen időszak lejárta előtt mind az Európai Parlament, mint a Tanács értesítette a Bizottságot arról, hogy nem kíván kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(5) Az 3. cikk (3) bekezdésének, a 6. cikk (2) bekezdésének és a 9. cikk (4) bekezdésének megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást az aktus ellen a Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítéstől számított két hónapon belül, vagy ha ezen időszak lejárta előtt mind az Európai Parlament, mint a Tanács értesítette a Bizottságot arról, hogy nem kíván kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 9. cikkben említett intézkedések esetében a Tanács az érintett tagállamot képviselő tanácsi tag szavazatát figyelmen kívül hagyva jár el.

A 9. cikkben említett intézkedések esetében a Tanács az érintett tagállamot képviselő tanácsi tag szavazatát figyelmen kívül hagyva jár el. A 9. cikk (1) bekezdésében említett határozatot a Tanács által elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a Tanács az ajánlás Bizottság általi elfogadásától számított 10 napon belül minősített többséggel határozatot hoz az ajánlás elutasításáról.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Tanács tagjainak a 9. cikk (1) bekezdésében említett minősített többsége az EUMSZ 238. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerint értelmezendő.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 223/2009/EK rendelet 5. cikkével összhangban a nemzeti statisztikai intézetek végzik a MIP-adatokkal kapcsolatos nemzeti szintű koordinációt. Ezzel összefüggésben a többi nemzeti hatóság a nemzeti statisztikai hatóságnak tesz jelentést. A tagállamok megteszik az e rendelkezés alkalmazásának biztosításához szükséges intézkedéseket.

A 223/2009/EK rendelet 5. cikkével összhangban a nemzeti statisztikai intézetek végzik a MIP-adatokkal kapcsolatos nemzeti szintű koordinációt. Ezzel összefüggésben a nemzeti központi bankok – mint a KBER MIP-adatokat előállító tagjai – és adott esetben a többi megfelelő nemzeti hatóság együttműködnek a nemzeti statisztikai intézetekkel. Az adatokat előállító nemzeti hatóságok felelősséget viselnek az adatokért. A tagállamok megteszik az e rendelkezés alkalmazásának biztosításához szükséges intézkedéseket.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság (Eurostat) rendszeresen jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a Bizottság (Eurostat) által az e rendelet végrehajtása érdekében végzett tevékenységekről.

A Bizottság (Eurostat) az 1175/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben1a említett európai szemeszter keretében legalább évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a Bizottság (Eurostat) által az e rendelet végrehajtása érdekében végzett tevékenységekről.

 

________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2011. november 16-i 1175/2011/EK rendelete a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló 1466/97/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 306., 2011.11.23., 12. o.).

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) 2014. december 14-ig, valamint azt követően ötévente a Bizottság felülvizsgálja e rendelet alkalmazását és megállapításairól jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(1) 2014. december 14-ig, valamint azt követően ötévente a Bizottság felülvizsgálja e rendelet alkalmazását, és erről jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezt a jelentést szükség esetén megfelelő jogalkotási javaslat kíséri.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) e rendelet és az alkalmazott minőségellenőrzési rendszer hatékonysága.

b) e rendelet és az alkalmazott minőségellenőrzési rendszer hatékonysága és arányossága.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

INDOKOLÁS

1. Háttér

Az Európai Bizottság 2013. június 7-én elfogadta a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz kapcsolódó statisztikai adatok szolgáltatásáról és minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot. A rendeletre irányuló javaslat célja, hogy az Unióban előálló makrogazdasági egyensúlyhiányok észlelésére, illetve a túlzott makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésére és kiigazítására szolgáló eljárás céljából összeállított és továbbított statisztikai adatok minőségére, időszerűségére, átadására és minőségellenőrzésére vonatkozó szabályokat állapítson meg.

A bizottsági javaslat tárgyalja azon statisztikai adatok és metaadatok továbbítását, amelyek összefüggenek a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárással („MIP-adatok”) (1. és 2. cikk); egy új minőségbiztosítási keretet, beleértve a tagállami minőségjelentéseket (3. és 4. cikk); a Bizottság általi minőségértékelést (5. cikk); az adatforrások és módszerek leltárát (6. cikk); a tagállami látogatásokat (7. cikk); az adatok jelentését és a különböző érdekeltekkel való közlését (8. cikk); valamint a statisztikák manipulálásának szankcióit (9–13. cikk).

2. Az Európai Parlamenten belüli eljárás

A Gazdasági és Monetáris Bizottságot jelölték ki a javaslattal foglalkozó illetékes bizottságnak. A Regionális Fejlesztési Bizottság és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság úgy határozott, hogy véleményt ad ki.

3. Jelentéstervezet

Az előadó támogatja a rendeletjavaslat átfogó célkitűzését, azaz az Unió gazdaságirányításának a MIP-adatok továbbfejlesztett statisztikai ellenőrzési rendszere révén történő megerősítését. Még azt is elismeri, hogy egyértelmű követelményeket és eljárásokat kell kialakítani a makrogazdasági egyensúlyhiány korai észlelésének és figyelemmel kísérésének érdekében a kiváló minőségű statisztikák biztosítására. Mindazonáltal az előadónak meggyőződése, hogy a MIP-adatok és az alapul szolgáló statisztikai adatok statisztikai minőségellenőrzése szorosabban összehangolható i. a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás eljárási keretével; és ii. az európai statisztikák területén meglévő jogszabályokkal, gyakorlatokkal és irányítási struktúrákkal.

E megfontolásokra figyelemmel az előadó üdvözli a rendeletjavaslatot, és egyes elemeit erősítendő az alábbi fő módosításokat javasolja.

3.1. Összehangolás megerősített gazdaságirányítási kerettel

Az előadó javasolja, hogy a MIP-adatok összeállításának, minőségellenőrzésének és kiadásának keretét a lehető legnagyobb mértékben állítsák párhuzamba a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséről és kiigazításáról szóló, 2011. november 16-i 1176/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságoknak az euróövezeten belüli kiigazítására vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló, 2011. november 16-i 1174/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott eljárásokkal.

Az előadó különösen javasolja a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás logikájának követését, és a szankciók alkalmazásának azon országokra való korlátozását, amelyek pénzneme az euró. Ennek megfelelően az így beszedett pénzbírságoknak az Unió költségvetése helyett az európai stabilitási mechanizmus bevételét kell képezniük. Az előadó tudatában van a MIP-adatok tagállamok általi szándékos valótlan bemutatása miatti szankcionálás lehetősége tekintetében az EUMSZ 338. cikkének jogalapként történő használatával kapcsolatos aggályoknak. Ezért a szöveget egy preambulumbekezdéssel egészítette ki, javasolva, hogy a Bizottság mérlegelhetné egy további jogalap, pl. az EUMSZ 121. cikke (6) bekezdésének beiktatását.

3.2. Az európai statisztikákra vonatkozó, meglévő jogszabályokkal való összehangolás

Az előadó javasolja a rendeletjavaslatnak az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel való szorosabb összehangolását, figyelemmel az említett rendelet folyamatban lévő felülvizsgálata során felmerült tényezőkre.

Az európai statisztikai rendszer (ESR) és a Központi Bankok Európai Rendszere egyaránt felel a MIP-adatok alapjául szolgáló számos statisztika előállításáért. A két rendszer között szoros együttműködésre van szükség a MIP-adatok minősége biztosításának céljából. Az előadó javasolja, hogy ezen együttműködés gyakorlati operatív szabályaival kapcsolatban – figyelemmel a MIP-adatok körébe tartozó statisztikák területén hosszú idő alatt szerzett tapasztalataira – a 2006/856/EK tanácsi határozattal létrehozott, monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság nyújthatna tanácsot.

3.3. Adattovábbítás a Bizottságnak

Az előadó véleménye szerint a rendeletjavaslatnak pontosítania kell az adatok továbbításának, jelentésének és közlésének folyamatát. Javasolja különösen i. egy zárónap bevezetését, amikor a Bizottság (Eurostat) kinyeri a MIP-eredménytáblához szükséges idősorokat, valamint ii. a MIP-eredménytábla mutatóira vonatkozó sajtóközlemény megjelenése napjának meghatározását.

3.4. Konzultációs látogatások

A javasolt eljárások hatékonyságának további fokozása céljából az előadó javasolja i. a tagállami látogatások konzultációs látogatásként történő elnevezését; ii. azok olyan általános rendelkezéssé tételét, amelyet nem kell alkalmazni, ha az ágazati jogszabály már rendelkezik látogatásokról; és iii. e látogatások céljának – a statisztikák minősége értékelésének elmélyítése – megkülönböztetése a kifejezetten a MIP-adatok szándékosan téves közlésének fennállása miatt indult vizsgálatokétól.

3.5. Az Európai Parlament szerepe

Az előadó javasolja az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek szorosabb és jobban időzített bevonását. Különösen az Európai Parlament illetékes bizottságának kell lehetőséget kapnia arra, hogy meghívhassa a nemzeti statisztikai intézetek vezetőit a meghallgatásokon való önkéntes részvételre.

VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről (5.2.2014)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz kapcsolódó statisztikai adatok szolgáltatásáról és minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0342 – C7‑0162/2013 – 2013/0181(COD))

A vélemény előadója: Pervenche Berès

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A makrogazdasági egyensúlyhiány hatékony felügyelete a megbízható statisztikai adatokon alapul. A megbízható és független statisztikák garantálása érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell nemzeti statisztikai hatóságaiknak az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben3 meghatározott európai statisztikai gyakorlati kódexnek megfelelő szakmai függetlenségét.

(3) A makrogazdasági egyensúlyhiány hatékony felügyelete a megbízható statisztikai adatokon és elemzésen alapuló demokratikus döntésekre épül. A megbízható és független statisztikák garantálása érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell nemzeti statisztikai hatóságaiknak az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben3 meghatározott európai statisztikai gyakorlati kódexnek megfelelő szakmai függetlenségét.

__________________

__________________

3 HL L 87., 2009.3.31., 164. o.

3 HL L 87., 2009.3.31., 164. o.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A tagállamok által közölt MIP-adatok és az alapul szolgáló statisztikai információk minőségének biztosítása érdekében szoros együttműködést és állandó párbeszédet kell kialakítani a Bizottság és a tagállamok statisztikai hatóságai között.

(8) A tagállamok által közölt MIP-adatok és az alapul szolgáló statisztikai információk minőségének biztosítása érdekében a továbbítandó adatok koordinálását és harmonizálását szolgáló szoros együttműködést és állandó párbeszédet kell kialakítani a Bizottság és a tagállamok statisztikai hatóságai között.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) A gazdaságirányításnak a MIP-adatok továbbfejlesztett statisztikai ellenőrzési rendszere révén történő megerősítése érdekében biztosítani kell az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek szorosabb és korábban történő bevonását.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Amennyiben a Bizottság (Eurostat) problémákat tár fel, és különösen ha az 5. cikk szerinti minőségértékeléssel összefüggésben tár fel problémákat, az érintett tagállamban végzett látogatásokról dönthet.

(1) Amennyiben a Bizottság (Eurostat) problémákat vagy a statisztikák minőségével kapcsolatos esetleges kérdéseket tár fel, és különösen ha az 5. cikk szerinti minőségértékeléssel összefüggésben tár fel problémákat, az érintett tagállamban végzett látogatásokról dönthet.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság (Eurostat) a 74/122/EGK tanácsi határozattal7 létrehozott Gazdaságpolitikai Bizottságnak beszámol ezen látogatások megállapításairól, ideértve a megállapításokkal kapcsolatban az érintett tagállam által tett esetleges észrevételeket is. A jelentéseknek a Gazdaságpolitikai Bizottság részére történt továbbítását követően – a 223/2009/EK rendeletnek a statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül – a jelentéseket az érintett tagállam által tett esetleges észrevételekkel együtt közzéteszik.

(3) A Bizottság (Eurostat) a 74/122/EGK tanácsi határozattal7 létrehozott Gazdaságpolitikai Bizottságnak és a 2000/98/EK7a tanácsi határozattal létrehozott foglalkoztatási bizottságnak beszámol ezen látogatások megállapításairól, ideértve a megállapításokkal kapcsolatban az érintett tagállam által tett esetleges észrevételeket is. A jelentéseknek a Gazdaságpolitikai Bizottság, a Foglalkoztatási Bizottság és az Európai Parlament illetékes bizottságai részére történt továbbítását követően – a 223/2009/EK rendeletnek a statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül – a jelentéseket az érintett tagállam által tett esetleges észrevételekkel együtt közzéteszik.

____________

____________

7 HL L 63., 1974.3.5., 21. o.

7 HL L 63., 1974.3.5., 21. o.

 

7a A Tanács 2000. január 24-i határozata a foglalkoztatási bizottság létrehozásáról (HL L 29., 2000.1.24., 21. o., magyar különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 422. o.).

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság (Eurostat) adott esetben jelezheti fenntartását valamely tagállam MIP-adatainak minőségével kapcsolatban. Legkésőbb három munkanappal a közzététel tervezett időpontja előtt a Bizottság (Eurostat) tájékoztatja az érintett tagállamot és a Gazdaságpolitikai Bizottság elnökét a fenntartásokról, amelyeket kinyilvánítani és nyilvánosságra hozni szándékozik. Amennyiben az adatok és a fenntartás közzététele után az ügy tisztázódik, a fenntartás visszavonását ezt követően azonnal nyilvánosságra kell hozni.

(3) A Bizottság (Eurostat) adott esetben jelezheti fenntartását valamely tagállam MIP-adatainak minőségével kapcsolatban. Legkésőbb öt munkanappal a közzététel tervezett időpontja előtt a Bizottság (Eurostat) tájékoztatja az érintett tagállamot és a Gazdaságpolitikai Bizottság elnökét a fenntartásokról, amelyeket kinyilvánítani és nyilvánosságra hozni szándékozik. Az érintett tagállamnak lehetőséget kell kapnia arra, hogy magyarázatot adjon a helyzetre. Amennyiben az adatok és a fenntartás közzététele után az ügy tisztázódik, a fenntartás visszavonását ezt követően azonnal nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság (Eurostat) módosíthatja a tagállamok által továbbított adatokat és közölheti a módosított adatokat és a módosítás indokait, amennyiben bizonyítékai vannak arra, hogy a tagállamok által megküldött adatok nem felelnek meg a 3. cikk (2) bekezdésében megfogalmazott követelményeknek. Legkésőbb három munkanappal a közzététel tervezett időpontja előtt a Bizottság (Eurostat) tájékoztatja az érintett tagállamot és a Gazdaságpolitikai Bizottság elnökét a módosított adatokról és a módosítás indokairól.

(4) A Bizottság (Eurostat) módosíthatja a tagállamok által továbbított adatokat és közölheti a módosított adatokat és a módosítás indokait, amennyiben bizonyítékai vannak arra, hogy a tagállamok által megküldött adatok nem felelnek meg a 3. cikk (2) bekezdésében megfogalmazott követelményeknek, illetve amennyiben a tagállamok által megküldött adatok hiányosak. Legkésőbb öt munkanappal a közzététel tervezett időpontja előtt a Bizottság (Eurostat) tájékoztatja az érintett tagállamot és a Gazdaságpolitikai Bizottság, valamint a Foglalkoztatási Bizottság elnökét a módosított adatokról és a módosítás indokairól.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Tanács a Bizottság javaslata alapján eljárva határozhat úgy, hogy pénzbírságot szab ki arra a tagállamra, amely szándékosan vagy súlyos gondatlanságból valótlan MIP-adatokat közöl.

(1) A Tanács a Bizottság javaslata alapján eljárva határozhat úgy, hogy pénzbírságot szab ki arra a tagállamra, amely szándékosan vagy súlyos gondatlanságból valótlan MIP-adatokat közöl, vagy késlelteti azok továbbítását.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság az (1) bekezdésében említett valótlan adatközlés tényének megállapításához szükséges bármely vizsgálatot elvégezhet. Vizsgálat indítása mellett dönthet, ha úgy találja, hogy valószínűsíthetően fennállnak a valótlan adatközlés megvalósítására alkalmas tények. A vélelmezetten valótlan adatközlés kivizsgálása során a Bizottság figyelembe veszi az érintett tagállam által közölt észrevételeket. Feladatai elvégzéséhez a Bizottság információkat kérhet a tagállamtól, helyszíni vizsgálatokat folytathat le és hozzáférhet az alapul szolgáló statisztikai adatokhoz és a MIP-adatokhoz kapcsolódó dokumentumokhoz. Ha az érintett tagállam nemzeti joga előzetes bírósági engedélyt követel meg a helyszíni vizsgálatok elvégzéséhez, a Bizottság benyújtja a szükséges kérelmeket.

A Bizottság a szabályokat betartva az (1) bekezdésében említett valótlan adatközlés tényének megállapításához szükséges bármely vizsgálatot lefolytathat. Vizsgálat indítása mellett dönthet, ha úgy találja, hogy valószínűsíthetően fennállnak a valótlan adatközlés megvalósítására alkalmas tények. A vélelmezetten valótlan adatközlés kivizsgálása során a Bizottság figyelembe veszi az érintett tagállam által közölt észrevételeket. Feladatai elvégzéséhez a Bizottság információkat kérhet a tagállamtól, helyszíni vizsgálatokat folytathat le és hozzáférhet az alapul szolgáló statisztikai adatokhoz és a MIP-adatokhoz kapcsolódó dokumentumokhoz. Ha az érintett tagállam nemzeti joga előzetes bírósági engedélyt követel meg a helyszíni vizsgálatok elvégzéséhez, a Bizottság benyújtja a szükséges kérelmeket.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A gazdasági, foglalkoztatási és társadalmi különbségek mérséklése céljából az első bekezdésben említett bevételeket az európai szemeszter részeként a tagállamok nemzeti reformprogramjainak és ezek következményeinek finanszírozására kell fordítani.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság (Eurostat) rendszeresen jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a Bizottság (Eurostat) által az e rendelet végrehajtása érdekében végzett tevékenységekről.

A Bizottság (Eurostat) rendszeresen jelentést tesz az Európai Parlament illetékes bizottságainak és a Tanácsnak a Bizottság (Eurostat) által az e rendelet végrehajtása érdekében végzett tevékenységekről.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) a vonatkozó MIP-adatok módosítása vagy hozzáadása esetén az alkalmazott nyomon követési folyamat megfelelősége és hatékonysága.

ELJÁRÁS

Cím

A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz kapcsolódó statisztikai adatok

Hivatkozások

COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

13.6.2013

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

13.6.2013

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Pervenche Berès

3.7.2013

Vizsgálat a bizottságban

9.12.2013

22.1.2014

3.2.2014

 

Az elfogadás dátuma

3.2.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Karima Delli, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Georges Bach, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez Prieto, Jan Kozłowski, Anthea McIntyre, Evelyn Regner

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Emilio Menéndez del Valle

VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről (27.11.2013)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz kapcsolódó statisztikai adatok szolgáltatásáról és minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0342 – C7‑0162/2013 – 2013/0181(COD))

A vélemény előadója: Ivars Godmanis

RÖVID INDOKOLÁS

A Regionális Fejlesztési Bizottság (REGI) véleményt készített a Gazdasági és Monetáris Bizottságnak (ECON), mivel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, és az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra és a Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1303/2013/EU kohéziós politikára vonatkozó európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikke és III. melléklete a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárást az alapok felfüggesztésének kiváltó okaként határozza meg. A Regionális Fejlesztési Bizottság támogatja egy egyértelmű jogi keret létrehozását a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás hatékony alkalmazásához kapcsolódó jó minőségű statisztikai adatok biztosítása érdekében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséről és kiigazításáról szóló, 2011. november 16-i 1176/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 riasztási mechanizmust hoz létre az egyensúlyhiányok korai észlelésének és nyomon követésének megkönnyítése érdekében. Az említett rendelet alapján a Bizottság elkészíti a riasztási mechanizmus keretében készült éves jelentését, amely kvalitatív gazdasági és pénzügyi értékelést tartalmaz, és amelyben megállapítja, hogy mely tagállamokról véli úgy, hogy egyensúlyhiány által érintettek vagy egyensúlyhiány kockázatának vannak kitéve.

(1) A makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséről és kiigazításáról szóló, 2011. november 16-i 1176/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 (MIP) riasztási mechanizmust hoz létre az egyensúlyhiányok korai észlelésének és nyomon követésének megkönnyítése érdekében. Az említett rendelet alapján a Bizottság elkészíti a riasztási mechanizmus keretében készült éves jelentését, amely kvalitatív gazdasági és pénzügyi értékelést tartalmaz, és amelyben megállapítja, hogy mely tagállamokról véli úgy, hogy egyensúlyhiány által érintettek vagy egyensúlyhiány kockázatának vannak kitéve.

__________________

__________________

1 HL L 306., 2011.11.23., 25. o.

1 HL L 306., 2011.11.23., 25. o.

Indokolás

A rövidítést magyarázó szerkesztésbeli pontosítás.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A makrogazdasági egyensúlyhiány hatékony felügyelete a megbízható statisztikai adatokon alapul. A megbízható és független statisztikák garantálása érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell nemzeti statisztikai hatóságaiknak az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben3 meghatározott európai statisztikai gyakorlati kódexnek megfelelő szakmai függetlenségét.

(3) A makrogazdasági egyensúlyhiány hatékony felügyeletéhez nélkülözhetetlenek a megbízható, mélyreható, pontos és hasznos statisztikai adatok. A megbízható és független statisztikák garantálása érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell nemzeti statisztikai hatóságaiknak az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben3 meghatározott európai statisztikai gyakorlati kódexnek megfelelő szakmai függetlenségét.

__________________

__________________

3 HL L 87., 2009.3.31., 164. o.

3 HL L 61., 2009.3.31., 164. o.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Fontos, hogy a Bizottság továbbra is foglalkozzon a megbízható statisztikai adatok szükségességének kérdésével, mivel az ilyen adatok teszik lehetővé, hogy a területi, társadalmi és gazdasági problémákra az Unió regionális szinten megfelelőbben reagáljon;

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Összhangban az európai statisztikák minőségirányítására vonatkozóan a Bizottság által kidolgozott keretekkel ki kell alakítani egy megbízható eljárást a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárással összefüggő adatok (a továbbiakban: MIP-adatok) összeállítására, ellenőrzésére és közzétételére, továbbá az alapul szolgáló statisztikai információk minőségének folyamatos javítására4. A makrogazdasági statisztikával foglalkozó igazgatóknak (DMES) a Bizottság által létrehozott fóruma a megfelelő szakértői csoport ahhoz, hogy a szükséges segítséget nyújtsa a Bizottságnak (Eurostatnak) a MIP-adatok megalapozott minőségellenőrzési rendszerének működtetéséhez.

(5) Összhangban az európai statisztikák minőségirányítására vonatkozóan a Bizottság által kidolgozott keretekkel4 ki kell alakítani egy megbízható eljárást a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárással összefüggő adatok (a továbbiakban: MIP-adatok) gyűjtésére, összeállítására, ellenőrzésére és közzétételére, továbbá az alapul szolgáló statisztikai információk minőségének folyamatos javítására. A makrogazdasági statisztikával foglalkozó igazgatóknak (DMES) a Bizottság által létrehozott és többek között az európai statisztikai rendszer bizottságának és a Központi Bankok Európai Rendszerének szakértőit is magában foglaló fóruma a megfelelő szakértői csoport ahhoz, hogy a szükséges segítséget nyújtsa a Bizottságnak (Eurostatnak) a MIP-adatok megalapozott minőségellenőrzési rendszerének működtetéséhez.

__________________

__________________

4 COM(2005) 217 végleges és COM(2011) 211 végleges.

4 COM(2005)0217 végleges és COM(2011)0211 végleges.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A tagállamok által közölt MIP-adatok és az alapul szolgáló statisztikai információk minőségének biztosítása érdekében szoros együttműködést és állandó párbeszédet kell kialakítani a Bizottság és a tagállamok statisztikai hatóságai között.

(8) A tagállamok által közölt MIP-adatok és az alapul szolgáló statisztikai információk minőségének és pontosságának biztosítása érdekében szoros együttműködést és állandó párbeszédet kell kialakítani a Bizottság és a tagállamok statisztikai hatóságai között. Pontosan meg kell határozni a MIP-hez kapcsolódó adatok körét.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) Ösztönözni kell a „Kötelezettségvállalások a statisztikába vetett bizalomért” című dokumentum jogi kereteinek létrehozását. Az uniós statisztikai rendszeren belül az adatbiztonsági szabálynak, valamint a szubszidiaritás elvének betartása segít a statisztikai ügynökségek iránti bizalom növelésében.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a) A mélyreható, pontos és magas minőségű adatok biztosítása érdekében ki kell alakítani a határokon átnyúló régiókban zajló társadalmi-gazdasági folyamatok kutatásának rendszerét és statisztikákat kell készíteni a makrorégiókra vonatkozóan, hogy mind a városi, mind a vidéki területek regionális és makroregionális fejlődéséről megbízható, teljes körű és pontos gazdasági kép rajzolódhasson ki.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12b) Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, és az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra és a Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1a szerint az európai strukturális és beruházási alapok végrehajtása kapcsolódik többek között a megfelelő gazdasági kormányzáshoz és a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz.

 

__________________

 

1a HL L 347., 2013.12.20., 320–469. o.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12c) Az európai strukturális és beruházási alapok a Vidékfejlesztési Alappal és a Halászati Alappal együtt bizonyos uniós tagállamok közberuházásainak jelentős részét képezik, és szerepet játszanak a növekvő gazdasági konvergenciában és társadalmi kohézióban.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

12 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12d) Az 1303/2013/EU rendelet1a 23. cikkének (1) bekezdése rendelkezik különösen arról, hogy a Bizottság felkérheti a tagállamokat, hogy vizsgálják felül partnerségi megállapodásukat és a vonatkozó programjaikat, és amennyiben a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséről és kiigazításáról szóló 1176/2011/EU rendelet 7. cikke (2) vagy 8. cikke (2) bekezdésének megfelelően elfogadott, az adott tagállamra vonatkozó tanácsi ajánlások végrehajtásához szükséges, tegyenek javaslatokat azok módosítására, amennyiben e módosításokat szükséges segítségnek ítélik a makrogazdasági egyensúlyhiányok kiigazításához.

 

__________________

 

1a HL L 347., 2013.12.20., 320–469. o.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

12 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12e) A makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséről és kiigazításáról szóló 1176/2011/EU rendelet 8. cikkének (3) és 10. cikkének (4) bekezdésével összhangban az 1303/2013/EU rendelet1a 23. cikkének (9) bekezdése és III. melléklete is úgy rendelkezik, hogy amennyiben a Tanács ugyanazon a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráson belül egymást követően két ajánlást is elfogad, a Bizottság javasolja a Tanácsnak az érintett tagállam programjaihoz tartozó kötelezettségvállalások vagy kifizetések részben vagy egészben történő felfüggesztését.

 

__________________

 

1a HL L 347., 2013.12.20., 320–469. o.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

12 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12f) Mindazonáltal, a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás következtében az alapok felfüggesztésének eszközét csakis végső megoldásként, illetve csakis a munkanélküliségi, szegénységi és a GDP csökkenését jelző mutatók alapos elemezése mellett szabad alkalmazni;

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

12 g preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12g) A hatékonyság érdekében ez a rendelet minden olyan statisztikai adatra vonatkozik, amelyre a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárással összefüggésben szükség van.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

12 h preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12h) Kiemeli, hogy a tagállamok által szolgáltatott statisztikai adatok minősége rendkívül fontos a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás következetes alkalmazása érdekében.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A MIP-adatokat az érintett állam legfőbb ellenőrzési intézménye az említett állam által továbbított adatok minősége alapján tanúsítja.

Indokolás

A javaslat szerint független ellenőrzési funkciójukból fakadóan – és illetékességi körükben – a legfőbb nemzeti ellenőrzési intézmények tanúsítják a tagállamok által továbbított adatok minőségét.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el a minőségjelentések módozataira, szerkezetére és gyakoriságára vonatkozó szabályok meghatározása céljából. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(3) A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a minőségjelentések módozataira, szerkezetére és gyakoriságára vonatkozó szabályok meghatározása céljából. Ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 12. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok elkészítik a módszertani leírásokat, majd legkésőbb [kilenc hónappal e rendelet elfogadását követően – konkrét dátum a Kiadóhivatal által közzétételkor beillesztendő]-ig elküldik azokat a Bizottság (Eurostat) részére. A Bizottság (Eurostat) [e rendelet elfogadásától számított három hónapon belül – konkrét dátum a Kiadóhivatal által közzétételkor beillesztendő]-ig ezen módszertani leírások szerkezetének és frissítésük módjának meghatározása céljából végrehajtási aktusokat fogad el. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2) A tagállamok elkészítik a módszertani leírásokat, majd legkésőbb [kilenc hónappal e rendelet elfogadását követően – konkrét dátum a Kiadóhivatal által közzétételkor beillesztendő]-ig elküldik azokat a Bizottság (Eurostat) részére. A Bizottság (Eurostat) [e rendelet elfogadásától számított három hónapon belül – konkrét dátum a Kiadóhivatal által közzétételkor beillesztendő]-ig ezen módszertani leírások szerkezetének és frissítésük módjának meghatározása céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el. Ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 12. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság (Eurostat) a 74/122/EGK tanácsi határozattal7 létrehozott Gazdaságpolitikai Bizottságnak beszámol ezen látogatások megállapításairól, ideértve a megállapításokkal kapcsolatban az érintett tagállam által tett esetleges észrevételeket is. A jelentéseknek a Gazdaságpolitikai Bizottság részére történt továbbítását követően – a 223/2009/EK rendeletnek a statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül – a jelentéseket az érintett tagállam által tett esetleges észrevételekkel együtt közzéteszik.

(3) A Bizottság (Eurostat) a 74/122/EGK tanácsi határozattal7 létrehozott Gazdaságpolitikai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek beszámol ezen látogatások megállapításairól, ideértve a megállapításokkal kapcsolatban az érintett tagállam által tett esetleges észrevételeket is. A jelentéseknek a Gazdaságpolitikai Bizottság és az Európai Parlament részére történt továbbítását követően – a 223/2009/EK rendeletnek a statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül – a jelentéseket az érintett tagállam által tett esetleges észrevételekkel együtt közzéteszik.

______________

_______________

7 HL L 63., 1974.3.5., 21. o.

7 HL L 63., 1974.3.5., 21. o.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A Bizottság (Eurostat) megállapítja a szakértők kiválasztására vonatkozó szabályokat és eljárásokat, figyelembe véve a szakértők tagállamok közötti megfelelő megoszlását és megfelelő rotációját, valamint a szakértők munkavégzésére és a pénzügyi kérdésekre vonatkozó szabályokat és eljárásokat. A Bizottság (Eurostat) a tagállamokkal közösen viseli a nemzeti szakértők segítségével kapcsolatban a tagállamoknál felmerülő összes költséget.

(5) A Bizottság (Eurostat) megállapítja a szakértők kiválasztására vonatkozó szabályokat és eljárásokat, biztosítva a szakértők tagállamok közötti megfelelő megoszlását és idejében történő rotációját, valamint a szakértők munkavégzésére és a pénzügyi kérdésekre vonatkozó szabályokat és eljárásokat. A Bizottság (Eurostat) a tagállamokkal közösen viseli a nemzeti szakértők segítségével kapcsolatban a tagállamoknál felmerülő összes költséget.

Indokolás

A szakértői vélemények objektivitása érdekében biztosítani kell a szakértők megfelelő kiválasztását, megoszlását és időben történő rotációját.

ELJÁRÁS

Cím

A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz kapcsolódó statisztikai adatok

Hivatkozások

COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

13.6.2013

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

13.6.2013

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Ivars Godmanis

20.6.2013

A vélemény korábbi előadója

Ramona Nicole Mănescu

Az elfogadás dátuma

22.1.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Francesca Barracciu, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Ovidiu Ioan Silaghi, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Justina Vitkauskaite Bernard, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Maurice Ponga, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Peter Simon, Evžen Tošenovský, Derek Vaughan

ELJÁRÁS

Cím

A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz kapcsolódó statisztikai adatok

Hivatkozások

COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

7.6.2013

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

13.6.2013

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

13.6.2013

REGI

13.6.2013

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Derk Jan Eppink

18.6.2013

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

5.12.2013

30.1.2014

 

 

Az elfogadás dátuma

13.2.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Langen, Astrid Lulling, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Zdravka Bušić, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ashley Fox, Emilie Turunen

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Ana Gomes, Emma McClarkin

Benyújtás dátuma

24.2.2014