SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania i jakości statystyk związanych z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej

24.2.2014 - (COM(2013)0342 – C7‑0162/2013 – 2013/0181(COD)) - ***I

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawca: Derk Jan Eppink


Procedura : 2013/0181(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0143/2014
Teksty złożone :
A7-0143/2014
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania i jakości statystyk związanych z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej

(COM(2013)0342 – C7‑0162/2013 – 2012/0181(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0342),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0162/2013),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 października 2013 r.[1],

–   uwzględniając art.55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych jak również Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0143/2014),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Rozporządzenie (UE) nr 1176/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania1 ustanawia mechanizm ostrzegania w celu ułatwiania wczesnego wykrywania i monitorowania zakłóceń równowagi. W ramach tego mechanizmu Komisja ma obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania zawierającego jakościową ocenę gospodarczo-finansową i wskazującego państwa członkowskie, w których zdaniem Komisji mogą występować zakłócenia lub w których istnieje ryzyko ich wystąpienia.

(1) Rozporządzenie (UE) nr 1176/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania1 ustanawia mechanizm ostrzegania w celu ułatwiania wczesnego wykrywania i monitorowania zakłóceń równowagi. W ramach tego mechanizmu Komisja ma obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania zawierającego jakościową ocenę gospodarczo-finansową i wskazującego państwa członkowskie, w których zdaniem Komisji mogą występować zakłócenia lub w których istnieje ryzyko ich wystąpienia.

__________________

__________________

1 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 25.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania, (Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 25).

Uzasadnienie

Precyzyjny zapis wyjaśniający skrót.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Wiarygodne dane statystyczne podstawą skutecznego nadzoru nad zakłóceniami równowagi makroekonomicznej. W celu zagwarantowania wiarygodnych i obiektywnych danych statystycznych państwa członkowskie powinny zapewnić niezależność zawodową krajowych urzędów statystycznych, zgodnie z Europejskim kodeksem praktyk statystycznych, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej3.

(3) Wiarygodne, rzetelne i przydatne dane statystyczne mają zasadnicze znaczenie dla skutecznego nadzoru nad zakłóceniami równowagi makroekonomicznej. W celu zagwarantowania wiarygodnych i obiektywnych danych statystycznych niezależność Eurostatu powinna zostać wzmocniona zgodnie z wnioskami Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu rozporządzenia (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady a państwa członkowskie powinny zapewnić niezależność zawodową krajowych urzędów statystycznych, zgodnie z Europejskim kodeksem praktyk statystycznych, jak określono w tym rozporządzeniu.

__________________

 

3 Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.

 

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Komisja nadal musi zaspakajać potrzebę wiarygodnych danych statystycznych, które umożliwiają lepsze reagowanie w polityce Unii na realia ekonomiczne, społeczne i terytorialne na poziomie regionalnym.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Sprawozdanie w ramach mechanizmu ostrzegania, które opiera się na tabeli wskaźników obejmującej zestaw wskaźników, których wartości są porównywane z orientacyjnymi progami, jest narzędziem wstępnego monitorowania, za pomocą którego Komisja wskazuje państwa członkowskie, w przypadku których stwierdza, że rozwój wydarzeń uzasadnia dalszą dokładniejszą analizę w celu ustalenia, czy występują zakłócenia lub istnieje ryzyko ich wystąpienia. Sprawozdanie w ramach mechanizmu ostrzegania obejmuje dane związane z procedurą. Jednakże dopiero w szczegółowych ocenach sytuacji analizuje się szczegółowo czynniki sprawcze zaobserwowanego rozwoju wydarzeń w celu ustalenia charakteru zakłóceń równowagi. Tabela wskaźników i progi nie interpretowane automatycznie, lecz podlegają analizie ekonomicznej. Podczas przeprowadzania szczegółowych ocen sytuacji Komisja zbada szeroki wachlarz zmiennych ekonomicznych oraz dodatkowych informacji, biorąc pod uwagę okoliczności specyficzne dla odnośnego państwa członkowskiego. Z tego powodu nie jest możliwe uprzednie sporządzenie wyczerpującego wykazu wszystkich danych, które mogą być stosowane do celów procedury dotyczącej nadmiernego zakłócenia równowagi makroekonomicznej, lecz należy je określić poprzez odniesienie do procedur określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1176/2011 dotyczącym wykrywania zakłóceń równowagi makroekonomicznej, a także zapobiegania wystąpieniu i korygowania nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w Unii. Wdrażając procedurę dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej, Komisja i Rada powinny priorytetowo traktować statystyki, które są zestawiane i przekazywane przez państwa członkowskie Komisji (Eurostatowi). Inne statystyki, które nie są zestawiane i przekazywane w ten sposób, powinny być stosowane wyłącznie, gdy wcześniej wymienione statystyki nie zapewniają wymaganych informacji, z należytym uwzględnieniem jakości tych innych statystyk.

(4) Sprawozdanie w ramach mechanizmu ostrzegania, które opiera się na tabeli wskaźników obejmującej zestaw wskaźników, których wartości są porównywane z orientacyjnymi progami, jest narzędziem wstępnego monitorowania, za pomocą którego Komisja wskazuje państwa członkowskie, w przypadku których stwierdza, że rozwój wydarzeń uzasadnia dalszą dokładniejszą analizę w celu ustalenia, czy występują zakłócenia lub istnieje ryzyko ich wystąpienia. Sprawozdanie w ramach mechanizmu ostrzegania obejmuje dane związane z procedurą. Jednakże dopiero w szczegółowych ocenach sytuacji analizuje się szczegółowo czynniki sprawcze zaobserwowanego rozwoju wydarzeń w celu ustalenia charakteru zakłóceń równowagi. Tabela wskaźników i progi nie powinny być interpretowane automatycznie, lecz powinny podlegać analizie ekonomicznej. Podczas przeprowadzania szczegółowych ocen sytuacji Komisja zbada szeroki wachlarz zmiennych ekonomicznych oraz dodatkowych informacji, biorąc pod uwagę okoliczności specyficzne dla odnośnego państwa członkowskiego. Z tego powodu nie jest możliwe uprzednie sporządzenie wyczerpującego wykazu wszystkich danych, które mogą być stosowane do celów procedury dotyczącej nadmiernego zakłócenia równowagi makroekonomicznej, lecz należy je określić poprzez odniesienie do procedur określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1176/2011 dotyczącym wykrywania zakłóceń równowagi makroekonomicznej, a także zapobiegania wystąpieniu i korygowania nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w Unii. Wdrażając, monitorując i oceniając procedurę dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej, Komisja, Rada i Parlament Europejski powinny priorytetowo traktować statystyki, które są zestawiane i przekazywane przez państwa członkowskie Komisji (Eurostatowi). Inne statystyki, które nie są zestawiane i przekazywane w ten sposób, powinny być stosowane wyłącznie, gdy wcześniej wymienione statystyki nie zapewniają wymaganych informacji, z należytym uwzględnieniem jakości tych innych statystyk.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Należy ustanowić rzetelną procedurę zestawiania, monitorowania i udostępniania danych związanych z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej (zwanych dalej „danymi związanymi z procedurą”) oraz ciągłej poprawy podstawowych informacji statystycznych zgodnie z przyjętymi przez Komisję ramami zarządzania jakością w statystyce europejskiej4. Grupa dyrektorów ds. statystyk makroekonomicznych (DMES), utworzona przez Komisję, jest odpowiednią grupą ekspertów w celu zapewnienia Komisji (Eurostatowi) wymaganej pomocy przy stosowaniu solidnej procedury monitorowania jakości danych związanych z procedurą.

(5) Należy ustanowić rzetelną procedurę zbierania, zestawiania, monitorowania i udostępniania danych związanych z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej (zwanych dalej „danymi związanymi z procedurą”) oraz ciągłej poprawy podstawowych informacji statystycznych zgodnie z przyjętymi przez Komisję ramami zarządzania jakością w statystyce europejskiej4. Grupa dyrektorów ds. statystyk makroekonomicznych (DMES), utworzona przez Komisję, składająca się z ekspertów z Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego i Europejskiego Systemu Banków Centralnych, jest odpowiednią grupą ekspertów w celu zapewnienia Komisji (Eurostatowi) wymaganej pomocy przy stosowaniu solidnej procedury monitorowania jakości danych związanych z procedurą.

__________________

__________________

4 COM(2005) 217 final i COM(2011) 211 final.

4 COM(2005) 217 final i COM(2011) 211 final.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Ważne jest, by statystyki niezbędne do wykonywania działań Unii były oparte wyłącznie na rzetelnych danych. W opracowywaniu danych związanych z procedurą, które są niezbędnym wkładem w wykrywanie zakłóceń równowagi makroekonomicznej, a także zapobieganie wystąpieniu i korygowanie nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w Unii, nierzetelne dane mogą mieć znaczący wpływ na interesy Unii. Należy przyjąć dodatkowe środki na rzecz skuteczniejszego egzekwowania opracowywania, przekazywania i monitorowania jakości danych związanych z procedurą w celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Środki te powinny przyczyniać się do zwiększenia wiarygodności podstawowych informacji statystycznych, jak również przekazywania i monitorowania jakości danych związanych z procedurą. Aby zapobiec umyślnemu lub wynikającemu z poważnego zaniedbania wprowadzeniu w błąd w odniesieniu do danych, należy ustanowić mechanizm sankcji finansowych, który będzie również służyć zapewnieniu należytej staranności przy opracowywaniu danych związanych z procedurą.

(6) Ważne jest, by statystyki niezbędne do wykonywania działań Unii były oparte na rzetelnych danych. Należy uzupełnić procedury ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1176/2011 i rozporządzeniu (UE) nr 1174/2011 odpowiednimi formalnymi ramami na rzecz zestawiania, monitorowania jakości i udostępniania danych związanych z procedurą zgodnie ze wspólnymi kryteriami jakości ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009. Dodatkowe środki mają na celu skuteczniejsze egzekwowanie opracowywanie, przekazywanie i monitorowanie jakości danych związanych z procedurą oraz są konieczne dla zapewnienia skutecznego funkcjonowania procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Środki te powinny przyczyniać się do zwiększenia wiarygodności podstawowych informacji statystycznych, jak również przekazywania i monitorowania jakości danych związanych z procedurą.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Aby zapobiec umyślnemu lub wynikającemu z poważnego zaniedbania wprowadzeniu w błąd w odniesieniu do danych, należy ustanowić mechanizm korygujący, który będzie również służyć zapewnieniu należytej staranności przy opracowywaniu danych związanych z procedurą.

Uzasadnienie

Jeżeli art. 338 ust. 1 TFUE uważa się za niewystarczającą lub niewłaściwą podstawę prawną dla takich sankcji w stosunku do państw członkowskich w przypadkach umyślnego wprowadzenia w błąd lub poważnego zaniedbania skutkującego wprowadzeniem w błąd w odniesieniu do danych związanych z procedurą, należy poważnie rozważyć dodanie drugiej podstawy prawnej lub dostosowanie postanowień rozdziału VIII niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) W celu uzupełnienia zasad obliczania grzywien za manipulowanie danymi statystycznymi, jak również zasad dotyczących procedury stosowanej przez Komisję do badania takich działań, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („Traktatu”), z poszanowaniem szczegółowych kryteriów określania wysokości grzywny oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających przez Komisję. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(7) W celu uzupełnienia zasad obliczania oprocentowanych depozytów i grzywień za manipulowanie danymi statystycznymi, jak również zasad dotyczących procedury stosowanej przez Komisję do badań związanych z manipulacją danych statystycznych, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („Traktatu”), z poszanowaniem szczegółowych kryteriów określania wysokości grzywny oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających przez Komisję. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Należy ustanowić ścisłą współpracę i ciągły dialog między Komisją a organami statystycznymi państw członkowskich w celu zapewnienia jakości danych związanych z procedurą zgłaszanych przez państwa członkowskie oraz podstawowych informacji statystycznych.

(8) Obecna koordynacja i współpraca między Komisją (Eurostatem) a organami statystycznymi państw członkowskich jest ważną częścią skutecznej koordynacji działalności statystycznej prowadzonej w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS). Należy zacieśnić taką współpracę w celu zapewnienia jakości danych związanych z procedurą zgłaszanych przez państwa członkowskie oraz podstawowych informacji statystycznych; w ramach opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania danych związanych z procedurą w oparciu o właściwe struktury zarządzania i programy prac statystycznych ESS oraz ESBC należy przestrzegać rozdziału instytucjonalnego Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) oraz niezależności banków centralnych.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Należy zapewnić ścisłą współpracę między Europejskim Systemem Statystycznym i Europejskim Systemem Banków Centralnych w zakresie danych związanych z procedurą, zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, aby ograniczyć do minimum obciążenie sprawozdawcze, zagwarantować spójność, poprawić podstawowe dane statystyczne i zagwarantować porównywalność.

(9) Ponieważ ESS jest odpowiedzialny za opracowywanie części statystyk dla danych związanych z procedurą, a ESBC jest odpowiedzialny za opracowywanie innej części statystyk dla tych danych, konieczna jest ścisła współpraca między tymi dwoma systemami w zakresie danych związanych z procedurą, zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, aby zagwarantować wysoką jakość danych związanych z procedurą, aby ograniczyć do minimum obciążenie sprawozdawcze, zagwarantować spójność, poprawić podstawowe dane statystyczne i zagwarantować porównywalność. Praktyczne uzgodnienia operacyjne dotyczące współpracy między ESS a ESBC na rzecz zapewnienia jakości danych związanych z procedurą mogłyby zostać określone w protokole ustaleń. Biorąc pod uwagę długotrwałe doświadczenie w dziedzinach statystyki obejmujących dane związane z procedurą, Komitet ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego ustanowiony decyzją Rady 2006/856/WE1a może doradzać w sprawie praktycznych operacyjnych uzgodnień dotyczących współpracy, które mogłyby znaleźć odzwierciedlenie w takim protokole ustaleń.

 

_____________

 

1a. Dz.U. L 332 z 30.11.2006, s. 21.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) Postanowienia określone w niniejszym rozporządzeniu należy rozpatrywać w ramach wzmocnienia europejskiego zarządzania gospodarczego, w którym wzywa się do większej demokratycznej odpowiedzialności zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Lepszy system monitorowania statystycznego danych związanych z procedurą powinien obejmować ściślejsze i bardziej terminowe zaangażowanie parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego. Uznając, że partnerami Parlamentu Europejskiego w ramach dialogu są odpowiednie instytucje Unii i ich przedstawiciele, właściwa komisja Parlamentu Europejskiego może zaproponować dobrowolny udział w przesłuchaniach przedstawicielom krajowych urzędów statystycznych.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9b) Wzmocnienie zarządzania gospodarczego dzięki lepszemu systemowi monitorowania statystycznego danych związanych z procedurą powinno obejmować ściślejsze i terminowe zaangażowanie parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) Jednakże zawieszenie funduszy wywołane procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej powinno mieć miejsce w ostateczności i brać pod uwagę dogłębne analizy wskaźników bezrobocia, ubóstwa i spadku PKB.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Procedury zapewniania jakości realizowane w ramach niniejszego rozporządzenia powinny opierać się na najlepszych praktykach stosowanych w istniejących procedurach zapewniania jakości oraz uwzględniać takie praktyki. Nie skutkują one powielaniem wysiłków związanych z zapewnianiem jakości ani równoległymi seriami danych.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Terminami przekazywania danych związanych z procedurą są terminy określone zgodnie z odnośnymi aktami podstawowymi lub są one przekazywane przez Komisję w specjalnych kalendarzach z uwzględnieniem potrzeb Unii.

2. Terminami przekazywania danych związanych z procedurą są terminy określone zgodnie z odnośnymi aktami podstawowymi lub są one przekazywane przez Komisję w specjalnych kalendarzach z uwzględnieniem ram europejskiego semestru oraz potrzeb Unii.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Co roku Komisja informuje państwa członkowskie o harmonogramie rocznego sprawozdania w ramach mechanizmu ostrzegania ustanowionego na mocy art. 3 rozporządzenia (UE) nr 1176/2011. W oparciu o ten harmonogram oraz terminy i kalendarze, o których mowa w ust. 2, Komisja ustala również ostateczny termin przekazania wszystkich najbardziej aktualnych danych związanych z procedurą i informuje o nim państwa członkowskie.

3. Co roku Komisja informuje państwa członkowskie o harmonogramie rocznego sprawozdania w ramach mechanizmu ostrzegania ustanowionego na mocy art. 3 rozporządzenia (UE) nr 1176/2011. W oparciu o ten harmonogram oraz terminy i kalendarze, o których mowa w ust. 2, Komisja ustala również ostateczny termin zebrania przez Komisję (Eurostat) danych związanych z procedurą, aby opracować dla każdego państwa członkowskiego tabele wskaźników dotyczących danych związanych z procedurą i stworzyć referencyjną bazę danych związanych z procedurą, i informuje o nim państwa członkowskie.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Komisja (Eurostat) umożliwia wszystkim państwom członkowskim dostęp do referencyjnej bazy danych ze zgromadzonymi danymi związanymi z procedurą nie później niż pięć dni roboczych po ostatecznym terminie w celach kontrolnych. Państwa członkowskie sprawdzają dane i zatwierdzają je lub wprowadzają do nich zmiany w terminie siedmiu dni roboczych po tym okresie pięciu dni.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Przekazując dane związane z procedurą, o których mowa w art. 1, państwa członkowskie przesyłają Komisji (Eurostatowi) informacje wskazujące, w jaki sposób dane te są obliczane, łącznie z informacjami na temat wszystkich zmian w źródłach i metodach, w formie sprawozdania dotyczącego jakości.

1. Przekazując dane związane z procedurą, o których mowa w art. 1, państwa członkowskie przedkładają Komisji (Eurostatowi) informacje wskazujące, w jaki sposób dane te są obliczane, łącznie z informacjami na temat wszystkich zmian w źródłach i metodach, w formie sprawozdania dotyczącego jakości.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Państwa członkowskie przekazują sprawozdanie dotyczące jakości w terminie 7 dni, zgodnie z art. 2 ust. 3a.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu określenia zasad, struktury i częstotliwości składania sprawozdań dotyczących jakości. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 14 ust. 2.

3. Komisja przyjmuje akty delegowane w celu określenia zasad, struktury i częstotliwości składania sprawozdań dotyczących jakości, o których mowa w ust. 1. Te akty delegowane przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie sporządzają wykazy i przesyłają je do Komisji (Eurostatu) najpóźniej do dnia [...] [[dziewięć miesięcy od dnia przyjęcia niniejszego rozporządzenia – dokładną datę wstawi UP w momencie publikacji]. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu określenia struktury i metod aktualizacji tych wykazów do dnia [...] [w terminie sześciu miesięcy od dnia przyjęcia niniejszego rozporządzenia – dokładną datę wstawi UP w momencie publikacji]. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 14 ust. 2.

2. Państwa członkowskie sporządzają wykazy i przesyłają je do Komisji (Eurostatu) najpóźniej do dnia [...] [[dziewięć miesięcy od dnia przyjęcia niniejszego rozporządzenia – dokładną datę wstawi UP w momencie publikacji]. Komisja przyjmuje akty delegowane w celu określenia struktury i metod aktualizacji tych wykazów do dnia [...] [w terminie sześciu miesięcy od dnia przyjęcia niniejszego rozporządzenia – dokładną datę wstawi UP w momencie publikacji]. Te akty delegowane przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział VI – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

MISJE W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

WIZYTY KONSULTACYJNE W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku stwierdzenia przez Komisję (Eurostat) problemów, w szczególności w kontekście oceny jakości zgodnie z art. 5, może ona (on) zadecydować o przeprowadzaniu misji w odnośnym państwie członkowskim.

1. W przypadku stwierdzenia przez Komisję (Eurostat) potrzeby pogłębienia oceny jakości statystyk, w szczególności w kontekście oceny jakości zgodnie z art. 5, może ona (on) zadecydować o przeprowadzaniu wizyty konsultacyjnej w odnośnym państwie członkowskim.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Celem takich misji jest szczegółowe zbadanie jakości odnośnych danych związanych z procedurą. Misje te koncentrują się na kwestiach metodologicznych, źródłach i metodach opisanych w wykazach, danych i podstawowych procesach statystycznych w celu oceny ich zgodności z odnośnymi regułami rachunkowości i statystyki.

2. Celem wizyt konsultacyjnych, o których mowa w ustępie 1, jest szczegółowe zbadanie jakości odnośnych danych związanych z procedurą. Wizyty te koncentrują się na kwestiach metodologicznych, źródłach i metodach opisanych w wykazach, danych i podstawowych procesach statystycznych w celu oceny ich zgodności z odnośnymi regułami rachunkowości i statystyki.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Komisja przekazuje danym państwom członkowskim wstępne ustalenia z wizyt konsultacyjnych, aby ustosunkowały się do nich.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja (Eurostat) składa Komitetowi Polityki Gospodarczej utworzonemu na podstawie decyzji Rady 74/122/EWG7 sprawozdanie na temat wyników tych misji, w tym uwagi na temat tych wyników zgłoszone przez odnośne państwo członkowskie. Po przekazaniu Komitetowi Polityki Gospodarczej sprawozdania te wraz z ewentualnymi uwagami odnośnego państwa członkowskiego podawane są do wiadomości publicznej, nie naruszając przepisów dotyczących poufności informacji statystycznych, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009.

3. Komisja (Eurostat) składa Parlamentowi Europejskiemu oraz Komitetowi Polityki Gospodarczej utworzonemu na podstawie decyzji Rady 74/122/EWG7 sprawozdanie na temat wyników tych wizyt konsultacyjnych, w tym uwagi na temat tych wyników zgłoszone przez odnośne państwo członkowskie. Po przekazaniu Parlamentowi Europejskiemu oraz Komitetowi Polityki Gospodarczej sprawozdania te wraz z ewentualnymi uwagami odnośnego państwa członkowskiego podawane są do wiadomości publicznej, nie naruszając przepisów dotyczących poufności informacji statystycznych, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009.

____________

____________

7. Dz.U. L 63 z 5.3.1974, s. 21.

7. Dz.U. L 63 z 5.3.1974, s. 21.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie na żądanie Komisji (Eurostatu) zapewniają pomoc ekspertów w kwestiach statystycznych związanych z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej, w tym na etapie przygotowania i przeprowadzania misji. Wykonując swoje obowiązki, eksperci służą niezależną wiedzą fachową. Wykaz tych ekspertów sporządza się do (data zostanie ustalona później) na podstawie wniosków przesłanych do Komisji (Eurostatu) przez krajowe organy odpowiedzialne za dane związane z procedurą.

4. Państwa członkowskie na żądanie Komisji (Eurostatu) zapewniają pomoc ekspertów w kwestiach statystycznych związanych z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej, w tym na etapie przygotowania i przeprowadzania wizyt konsultacyjnych. Wykonując swoje obowiązki, eksperci służą niezależną wiedzą fachową. Wykaz tych ekspertów sporządza się do [Dz. U. Proszę wstawić datę: 6 miesięcy po publikacji niniejszego rozporządzenia] na podstawie wniosków przesłanych do Komisji (Eurostatu) przez krajowe organy odpowiedzialne za dane związane z procedurą.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Komisja (Eurostat) ustanawia zasady i procedury dotyczące wyboru ekspertów, uwzględniając stosowny rozdział ekspertów między państwa członkowskie i stosowną rotację ekspertów między państwami członkowskimi, organizację ich pracy oraz szczegóły finansowe. Komisja (Eurostat) i państwa członkowskie wspólnie pokrywają pełne koszty poniesione przez państwa członkowskie w związku ze świadczeniem pomocy przez ich ekspertów krajowych.

5. Komisja (Eurostat) ustanawia zasady i procedury dotyczące wyboru ekspertów, uwzględniając stosowny rozdział ekspertów między państwa członkowskie i stosowną i terminową rotację ekspertów między państwami członkowskimi, organizację ich pracy oraz szczegóły finansowe. Komisja (Eurostat) i państwa członkowskie wspólnie pokrywają pełne koszty poniesione przez państwa członkowskie w związku ze świadczeniem pomocy przez ich ekspertów krajowych.

Uzasadnienie

W celu uzyskania obiektywnej opinii ekspertów należy zapewnić właściwy wybór, rozdział i okresową rotację ekspertów.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania w przypadkach gdy przepisy sektorowe stanowią już o wizytach Komisji w państwach członkowskich.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja (Eurostat) przekazuje dane związane z procedurą wykorzystywane do celów procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej, w tym za pomocą komunikatów prasowych lub innych kanałów komunikacji, jakie uzna za właściwe.

1. Komisja (Eurostat) podaje do wiadomości publicznej dane związane z procedurą wykorzystywane do celów procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej, w tym za pomocą komunikatów prasowych lub innych kanałów komunikacji, jakie uzna za właściwe.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja (Eurostat) nie opóźnia przekazania danych związanych z procedurą dotyczących państw członkowskich w przypadku nieprzekazania własnych danych przez państwo członkowskie.

2. Komisja (Eurostat) wyznacza datę publikacji komunikatu prasowego i informuje o niej państwa członkowskie w ciągu 10 dni roboczych po ostatecznym terminie, o którym mowa w art. 2. Komisja (Eurostat) nie opóźnia przekazania danych związanych z procedurą dotyczących państw członkowskich w przypadku nieprzekazania własnych danych przez państwo członkowskie.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja (Eurostat) może wnieść zastrzeżenie co do jakości danych związanych z procedurą przekazanych przez państwo członkowskie. Nie później niż trzy dni robocze przed planowaną datą publikacji Komisja (Eurostat) powiadamia odnośne państwo członkowskie oraz przewodniczącego Komitetu Polityki Gospodarczej o zastrzeżeniach, które zamierza wnieść i podać do wiadomości publicznej. W przypadku gdy dana kwestia zostaje rozstrzygnięta po opublikowaniu danych i zastrzeżeń, wycofanie zastrzeżeń zostaje niezwłocznie po tym podane do wiadomości publicznej.

3. Komisja (Eurostat) może wnieść zastrzeżenie co do jakości danych związanych z procedurą przekazanych przez państwo członkowskie. Odnośne państwo członkowskie ma możliwość obrony swojego stanowiska. Nie później niż dziesięć dni roboczych przed planowaną datą publikacji Komisja (Eurostat) powiadamia odnośne państwo członkowskie oraz przewodniczącego Komitetu Polityki Gospodarczej o zastrzeżeniach, które zamierza wnieść i podać do wiadomości publicznej. W przypadku gdy dana kwestia zostaje rozstrzygnięta po opublikowaniu danych i zastrzeżeń, wycofanie zastrzeżeń zostaje niezwłocznie po tym podane do wiadomości publicznej.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja (Eurostat) może skorygować dane przekazane przez państwa członkowskie i dostarczyć skorygowane dane oraz uzasadnienie korekt, w przypadku gdy istnieją dowody na to, że dane zgłaszane przez państwa członkowskie nie spełniają wymogów art. 3 ust. 2. Nie później niż trzy dni robocze przed planowaną datą publikacji, Komisja (Eurostat) powiadamia odnośne państwo członkowskie oraz przewodniczącego Komitetu Polityki Gospodarczej o skorygowanych danych oraz uzasadnieniu korekt.

4. Komisja (Eurostat) może skorygować dane przekazane przez państwa członkowskie i podać do wiadomości publicznej skorygowane dane oraz uzasadnienie korekt, w przypadku gdy istnieją dowody na to, że dane zgłaszane przez państwa członkowskie nie spełniają wymogów art. 3 ust. 2 ani mających zastosowanie norm metodologicznych i wymogów kompletności, rzetelności, terminowości i spójności danych statystycznych. Nie później niż trzy dni robocze przed planowaną datą publikacji, Komisja (Eurostat) powiadamia odnośne państwo członkowskie oraz przewodniczącego Komitetu Polityki Gospodarczej o skorygowanych danych oraz uzasadnieniu korekt.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Rada, stanowiąc na wniosek Komisji, może podjąć decyzję o nałożeniu grzywny na państwo członkowskie, które umyślnie lub w wyniku poważnego zaniedbania wprowadza w błąd w odniesieniu do danych.

1. Rada, stanowiąc zgodnie z zaleceniem Komisji, może podjąć, w wyniku dwuetapowej procedury, decyzję o nałożeniu oprocentowanego depozytu, a następnie, jeśli Komisja uzna, że państwa członkowskie nie podjęły działań naprawczych, o których mowa w ust. 1a i jako środek ostateczny, grzywny na państwo członkowskie, które umyślnie lub w wyniku poważnego zaniedbania wprowadza w błąd w odniesieniu do danych związanych z procedurą, co w rezultacie wpływa na możliwości Komisji w zakresie dokonania prawdziwej i rzetelnej oceny.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Państwo członkowskie informuje Komisję w określonym terminie o działaniach naprawczych niezbędnych do rozwiązania kwestii wynikających z wprowadzenia w błąd lub poważnego zaniedbania, o którym mowa w ust. 1, i uniknięcia podobnej sytuacji w przyszłości. Sprawozdanie jest przekazywane do wiadomości publicznej.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Grzywna, o której mowa w ust. 1, jest skuteczna, odstraszająca i proporcjonalna do charakteru, wagi i czasu trwania wprowadzenia w błąd. Kwota grzywny nie przekracza 0,05% PKB odnośnego państwa członkowskiego.

2. Oprocentowany depozyt, o którym mowa w ust. 1, jest skuteczny, odstraszający i proporcjonalny do charakteru, wagi i czasu trwania wprowadzenia w błąd. Kwota oprocentowanego depozytu nie przekracza 0,05% PKB w poprzednim roku odnośnego państwa członkowskiego.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja może prowadzić wszelkie konieczne czynności wyjaśniające w celu stwierdzenia wprowadzenia w błąd, o którym mowa w ust. 1. Komisja może zadecydować o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, jeżeli stwierdzi poważne poszlaki wskazujące na istnienie faktów, które mogą stanowić takie wprowadzenie w błąd. Przy badaniu domniemanego wprowadzenia w błąd Komisja uwzględnia wszelkie uwagi przekazane przez odnośne państwo członkowskie. Aby zrealizować swoje zadania, Komisja może zwrócić się do państwa członkowskiego o przedstawienie informacji, a także może prowadzić inspekcje na miejscu i uzyskać dostęp do podstawowych informacji statystycznych i dokumentów dotyczących danych związanych z procedurą. Jeżeli prawo krajowe odnośnego państwa członkowskiego wymaga wcześniejszej zgody organu sądowego na przeprowadzenie inspekcji na miejscu, Komisja występuje z odpowiednim wnioskiem.

3. Komisja może, zgodnie z traktatami i szczegółowymi przepisami sektorowymi, zainicjować i prowadzić wszelkie konieczne czynności wyjaśniające w celu stwierdzenia wprowadzenia w błąd, o którym mowa w ust. 1. Komisja może zadecydować o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, jeżeli stwierdzi poważne poszlaki wskazujące na istnienie faktów, które mogą stanowić takie wprowadzenie w błąd. Przy badaniu domniemanego wprowadzenia w błąd Komisja uwzględnia wszelkie uwagi przekazane przez odnośne państwo członkowskie. Aby zrealizować swoje zadania, Komisja może zwrócić się do państwa członkowskiego będącego przedmiotem postępowania wyjaśniającego o przedstawienie informacji, a także może prowadzić inspekcje na miejscu i uzyskać dostęp do podstawowych informacji statystycznych i dokumentów dotyczących danych związanych z procedurą. Jeżeli wymaga tego prawo krajowe państwa członkowskiego będącego przedmiotem postępowania wyjaśniającego, przed inspekcją na miejscu należy otrzymać zgodę organu sądowego.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po zakończeniu czynności wyjaśniających i przed przedstawieniem Radzie wniosku, Komisja daje odnośnemu państwu członkowskiemu możliwość bycia wysłuchanym w kwestiach będących przedmiotem postępowania. Komisja opiera każdy wniosek do Rady jedynie na faktach, co do których odnośne państwo członkowskie miało możliwość przekazania uwag.

Po zakończeniu czynności wyjaśniających i przed przedstawieniem Radzie jakiegokolwiek zalecenia, Komisja daje państwu członkowskiemu będącemu przedmiotem postępowania wyjaśniającego możliwość bycia wysłuchanym w kwestiach będących przedmiotem postępowania. Komisja opiera każde zalecenie do Rady jedynie na faktach, co do których odnośne państwo członkowskie miało możliwość przekazania uwag.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja informuje właściwą komisję Parlamentu Europejskiego o wszelkich czynnościach wyjaśniających lub zaleceniach wydanych zgodnie z niniejszym ustępem. Właściwa komisja Parlamentu Europejskiego może umożliwić państwu członkowskiemu będącemu przedmiotem zalecenia Komisji udział w wymianie poglądów.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Komisja może, po złożeniu przez odnośne państwo członkowskie uzasadnionego wniosku do Komisji, zalecić, aby Rada zmniejszyła wysokość oprocentowanego depozytu lub anulowała go.

 

W odniesieniu do oprocentowanego depozytu obowiązuje stopa procentowa odzwierciedlająca ryzyko kredytowe Komisji i odpowiedni okres inwestycji.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma nieograniczoną jurysdykcję w zakresie rozpatrywania odwołań od decyzji Rady nakładających grzywny zgodnie z ust. 1. Trybunał Sprawiedliwości może uchylić, obniżyć lub podwyższyć tak nałożoną grzywnę.

5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma nieograniczoną jurysdykcję w zakresie rozpatrywania odwołań od decyzji Rady nakładających oprocentowane depozyty zgodnie z ust. 1. Trybunał Sprawiedliwości może uchylić, obniżyć lub podwyższyć tak nałożone oprocentowane depozyty.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział IX – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

CHARAKTER SANKCJI ORAZ ICH UJĘCIE W BUDŻECIE

RODZAJ GRZYWN I ŚRODKI Z BUDŻETU NA NIE PRZYZNANE

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 9 ust. 4, powierza się Komisji na okres trzech lat rozpoczynający się po upływie jednego miesiąca po przyjęciu niniejszego rozporządzenia. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem tego trzyletniego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 3, art. 6 ust. 2 oraz art. 9 ust. 4, powierza się Komisji na okres dwóch lat rozpoczynający się po upływie jednego miesiąca po przyjęciu niniejszego rozporządzenia. Komisja, po konsultacji z odpowiednimi podmiotami, w tym EBC zgodnie z art. 127 TFUE, sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem tego trzyletniego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 9 ust. 4 może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 3, art. 6 ust. 2 i art. 9 ust. 4 może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 9 ust. 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 3 ust. 3, art. 6 ust. 2 i art. 9 ust. 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W odniesieniu do środków, o których mowa w art. 9, Rada stanowi bez uwzględniania głosu członka Rady reprezentującego zainteresowane państwo członkowskie.

W odniesieniu do środków, o których mowa w art. 9, Rada stanowi bez uwzględniania głosu członka Rady reprezentującego zainteresowane państwo członkowskie. Uznaje się, że decyzje, o których mowa w art. 9 ust. 1, zostały przyjęte przez Radę, chyba że Rada zadecyduje większością kwalifikowaną o odrzuceniu zalecenia w ciągu 10 dni od jego przyjęcia przez Komisję.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Większość kwalifikowaną członków Rady, o których mowa w art. 9 ust. 1, określa się zgodnie z art. 238 ust. 3 TFUE.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 223/2009 krajowe urzędy statystyczne (KUS) państw członkowskich zapewniają niezbędną koordynację na szczeblu krajowym w odniesieniu do danych związanych z procedurą. Wszystkie inne organy krajowe w zakresie realizacji tego celu podlegają KUS. Państwa członkowskie podejmują niezbędne działania w celu zapewnienia stosowania niniejszego przepisu.

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 223/2009 krajowe urzędy statystyczne (KUS) państw członkowskich zapewniają niezbędną koordynację na szczeblu krajowym w odniesieniu do danych związanych z procedurą. Krajowe banki centralne, jako członkowie ESBC gromadzący dane związane z procedurą, oraz w stosownych przypadkach inne właściwe organy krajowe, współpracują z KUS w zakresie realizacji tego celu. Organy krajowe opracowujące dane ponoszą z tego tytułu odpowiedzialność. Państwa członkowskie podejmują niezbędne działania w celu zapewnienia stosowania niniejszego przepisu.

 

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja (Eurostat) regularnie przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania na temat działań przeprowadzonych przez Komisję (Eurostat) w celu wykonania niniejszego rozporządzenia.

Komisja (Eurostat) przynajmniej raz w roku przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania na temat działań przeprowadzonych przez Komisję (Eurostat) w celu wykonania niniejszego rozporządzenia w związku z europejskim semestrem zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1175/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady1a .

 

________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 12).

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do dnia 14 grudnia 2014 r., a następnie co pięć lat, począwszy od tej daty, Komisja dokonuje przeglądu stosowania niniejszego rozporządzenia i składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat wyników tego przeglądu.

1. Do 14 grudnia 2014 r., a następnie co pięć lat, począwszy od tej daty, Komisja dokonuje przeglądu stosowania niniejszego rozporządzenia i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia. W stosownych przypadkach takiemu sprawozdaniu towarzyszy wniosek ustawodawczy.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) skuteczności niniejszego rozporządzenia oraz zastosowanego procesu monitorowania.

b) skuteczności i proporcjonalności niniejszego rozporządzenia oraz zastosowanego procesu monitorowania.

 

  • [1]  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

UZASADNIENIE

1. Kontekst ogólny

W dniu 7 czerwca 2013 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania i jakości statystyk związanych z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Proponowane rozporządzenie ma na celu zagwarantowanie jakości i terminowości opracowywania, przekazywania i monitorowania jakości danych statystycznych, które zostały zestawione i przekazane do celów procedur wykrywania zakłóceń równowagi makroekonomicznej, a także zapobiegania wystąpieniu i korygowania nadmiernych zakłóceń równowagi w Unii.

Wniosek Komisji obejmuje przekazywanie danych i metadanych statystycznych związanych z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej („dane związane z procedurą”) (art. 1 i 2); nowe ramy zapewniania jakości, w tym przygotowywane przez państwa członkowskie sprawozdania dotyczące jakości (art. 3 i 4); ocenę jakości przeprowadzoną przez Komisję (art. 5); wykazy źródeł i metod (art. 6); wizyty w państwach członkowskich (art. 7); sprawozdawczość i informowanie o tych danych różnych zainteresowanych podmiotów (art. 8); oraz sankcje za manipulowanie danymi statystycznymi (art. 9 do 13).

2. Procedura w Parlamencie Europejskim

Komisję ECON wyznaczono jako komisję przedmiotowo właściwą dla tego wniosku. Komisje REGI i EMPL wydały opinie.

3. Projekt sprawozdania

Sprawozdawca popiera ogólny cel proponowanego rozporządzenia, a mianowicie wzmocnienie zarządzania gospodarczego Unii dzięki lepszemu systemowi monitorowania statystycznego danych związanych z procedurą Przyznaje on, że istnieje potrzeba opracowania jasnych wymogów i procedur, aby zagwarantować jak najwyższą jakość statystyk w celu ułatwiania wczesnego wykrywania i monitorowania zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Sprawozdawca uważa jednak, że monitorowanie jakości statystycznej danych związanych z procedurą oraz podstawowych informacji statystycznych może być bardziej dostosowane do (i) ram proceduralnych określonych w procedurze dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej oraz (ii) obowiązującego prawodawstwa, praktyki i struktur zarządzania w dziedzinie europejskich statystyk.

W świetle powyższych uwag sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący rozporządzenia i sugeruje, by wzmocnić niektóre aspekty rozporządzenia, wprowadzając następujące zmiany:

3.1. Dostosowanie do wzmocnionych ram zarządzania gospodarczego

Sprawozdawca proponuje, by jak najbardziej zbliżyć ramy na rzecz zestawiania, monitorowania jakości i udostępniania danych związanych z procedurą do procedur określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1176/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania i rozporządzeniu (UE) nr 1174/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie euro.

W szczególności sugeruje on, by posłużyć się przykładem ram procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej i ograniczyć stosowanie sankcji do krajów, których walutą jest euro. Pobrane grzywny powinny być przekazywane do Europejskiego Mechanizmu Stabilności, a nie do budżetu Unii. Sprawozdawca zdaje sobie sprawę z wątpliwości prawnych w związku z wyborem art. 338 TFUE jako podstawy prawnej w sytuacjach nakładania sankcji na państwa członkowskie za umyślne wprowadzenie w błąd w odniesieniu do danych związanych z procedurą. Dodał on zatem motyw, w którym sugeruje, by Komisja rozpatrzyła wprowadzenie dodatkowej podstawy prawnej, np. art. 121 ust. 6 TFUE.

3.2. Dostosowanie do obowiązujących przepisów dotyczących europejskich statystyk

Sprawozdawca zaleca lepsze dostosowanie proponowanego rozporządzenia do rozporządzenia (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej, z uwzględnieniem kwestii, które pojawiły się w czasie trwającego właśnie przeglądu.

Europejski System Statystyczny (ESS) i Europejski System Banków Centralnych (ESBC) są odpowiedzialne za opracowywanie części statystyk dla danych związanych z procedurą. Konieczna jest ścisła współpraca między tymi dwoma systemami, aby zagwarantować wysoką jakość danych związanych z procedurą. Sprawozdawca proponuje, by biorąc pod uwagę długotrwałe doświadczenie w dziedzinach statystyki obejmujących dane związane z procedurą, Komitet ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego ustanowiony decyzją Rady 2006/856/WE4a doradzał w sprawie praktycznych operacyjnych uzgodnień dotyczących współpracy.

3.3. Przekazywanie danych do Komisji

Sprawozdawca uważa, że proponowane rozporządzenie powinno wyjaśnić proces przekazywania, sprawozdawczości i informowania o tych danych. Sugeruje on w szczególności, by uwzględnić (i) ostateczny termin zebrania przez Komisję (Eurostat) szeregów czasowych do potrzeb tabeli wskaźników procedury i (ii) datę publikacji komunikatu prasowego dotyczącego tabeli wskaźników dotyczących danych związanych z procedurą.

3.4. Wizyty konsultacyjne

Aby dodatkowo zwiększyć skuteczność proponowanych procedur, sprawozdawca sugeruje, by (i) zorganizować wizyty konsultacyjne w państwach członkowskich; (ii) zastosować do nich przepisy ogólne nie mające zastosowania w przypadkach gdy przepisy sektorowe przewidują już takie wizyty; oraz (iii) odróżnić ich cel polegający na pogłębieniu oceny jakości statystyk od czynności wyjaśniających mających konkretny cel ustalenia występowania przypadków umyślnego wprowadzania w błąd w odniesieniu do danych związanych z procedurą.

3.5. Rola Parlamentu Europejskiego

Sprawozdawca proponuje ściślejsze i terminowe zaangażowanie Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych. W szczególności przedmiotowo właściwa komisja Parlamentu Europejskiego powinna mieć możliwość zaproszenia szefów krajowych urzędów statystycznych do dobrowolnego wzięcia udziału w przesłuchaniach.

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (5.2.2014)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania i jakości statystyk związanych z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej
(COM(2013)0342 – C7‑0162/2013 – 2013/0181(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Pervenche Berès

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Wiarygodne dane statystyczne są podstawą skutecznego nadzoru nad zakłóceniami równowagi makroekonomicznej. W celu zagwarantowania wiarygodnych i obiektywnych danych statystycznych państwa członkowskie powinny zapewnić niezależność zawodową krajowych urzędów statystycznych, zgodnie z Europejskim kodeksem praktyk statystycznych, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej3.

(3) Decyzje demokratyczne oparte na wiarygodnych danych statystycznych i analizach są podstawą skutecznego nadzoru nad zakłóceniami równowagi makroekonomicznej. W celu zagwarantowania wiarygodnych i obiektywnych danych statystycznych państwa członkowskie powinny zapewnić niezależność zawodową krajowych urzędów statystycznych, zgodnie z Europejskim kodeksem praktyk statystycznych, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej3.

__________________

__________________

3 Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164

3 Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Należy ustanowić ścisłą współpracę i ciągły dialog między Komisją a organami statystycznymi państw członkowskich w celu zapewnienia jakości danych związanych z procedurą zgłaszanych przez państwa członkowskie oraz podstawowych informacji statystycznych.

(8) Należy ustanowić ścisłą współpracę i ciągły dialog między Komisją a organami statystycznymi państw członkowskich w celu koordynacji i ujednolicenia przekazywanych danych oraz zapewnienia jakości danych związanych z procedurą zgłaszanych przez państwa członkowskie oraz podstawowych informacji statystycznych.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) Wzmocnienie zarządzania gospodarczego dzięki lepszemu systemowi monitorowania statystycznego danych związanych z procedurą powinno obejmować ściślejsze i terminowe zaangażowanie Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku stwierdzenia przez Komisję (Eurostat) problemów, w szczególności w kontekście oceny jakości zgodnie z art. 5, może ona (on) zadecydować o przeprowadzaniu misji w odnośnym państwie członkowskim.

1. W przypadku stwierdzenia przez Komisję (Eurostat) problemów lub potencjalnych problemów w odniesieniu do jakości statystyk, w szczególności w kontekście oceny jakości zgodnie z art. 5, może ona (on) zadecydować o przeprowadzaniu misji w odnośnym państwie członkowskim.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja (Eurostat) składa Komitetowi Polityki Gospodarczej utworzonemu na podstawie decyzji Rady 74/122/EWG7 sprawozdanie na temat wyników tych misji, w tym uwagi na temat tych wyników zgłoszone przez odnośne państwo członkowskie. Po przekazaniu Komitetowi Polityki Gospodarczej sprawozdania te wraz z ewentualnymi uwagami odnośnego państwa członkowskiego podawane są do wiadomości publicznej, nie naruszając przepisów dotyczących poufności informacji statystycznych, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009.

3. Komisja (Eurostat) składa Komitetowi Polityki Gospodarczej utworzonemu na podstawie decyzji Rady 74/122/EWG7 oraz Komitetowi Zatrudnienia ustanowionemu decyzją Rady 2000/98/WE7a sprawozdanie na temat wyników tych misji, w tym uwagi na temat tych wyników zgłoszone przez odnośne państwo członkowskie. Po przekazaniu Komitetowi Polityki Gospodarczej, Komitetowi Zatrudnienia i właściwym komisjom Parlamentu Europejskiego sprawozdania te wraz z ewentualnymi uwagami odnośnego państwa członkowskiego podawane są do wiadomości publicznej, nie naruszając przepisów dotyczących poufności informacji statystycznych, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009.

____________

____________

7 Dz.U. L 63 z 5.3.1974, s. 21.

7 Dz.U. L 63 z 5.3.1974, s. 21.

 

7a Decyzja Rady 2000/98/WE z dnia 24 stycznia 2000 r. ustanawiająca Komitet Zatrudnienia (Dz.U. L 29 z 4.2.2000, s. 21).

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja (Eurostat) może wnieść zastrzeżenie co do jakości danych związanych z procedurą przekazanych przez państwo członkowskie. Nie później niż trzy dni robocze przed planowaną datą publikacji Komisja (Eurostat) powiadamia odnośne państwo członkowskie oraz przewodniczącego Komitetu Polityki Gospodarczej o zastrzeżeniach, które zamierza wnieść i podać do wiadomości publicznej. W przypadku gdy dana kwestia zostaje rozstrzygnięta po opublikowaniu danych i zastrzeżeń, wycofanie zastrzeżeń zostaje niezwłocznie po tym podane do wiadomości publicznej.

3. Komisja (Eurostat) może wnieść zastrzeżenie co do jakości danych związanych z procedurą przekazanych przez państwo członkowskie. Nie później niż pięć dni roboczych przed planowaną datą publikacji Komisja (Eurostat) powiadamia odnośne państwo członkowskie oraz przewodniczącego Komitetu Polityki Gospodarczej o zastrzeżeniach, które zamierza wnieść i podać do wiadomości publicznej. Odnośne państwo członkowskie ma możliwość wyjaśnienia sytuacji. W przypadku gdy dana kwestia zostaje rozstrzygnięta po opublikowaniu danych i zastrzeżeń, wycofanie zastrzeżeń zostaje niezwłocznie po tym podane do wiadomości publicznej.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja (Eurostat) może skorygować dane przekazane przez państwa członkowskie i dostarczyć skorygowane dane oraz uzasadnienie korekt, w przypadku gdy istnieją dowody na to, że dane zgłaszane przez państwa członkowskie nie spełniają wymogów art. 3 ust. 2. Nie później niż trzy dni robocze przed planowaną datą publikacji, Komisja (Eurostat) powiadamia odnośne państwo członkowskie oraz przewodniczącego Komitetu Polityki Gospodarczej o skorygowanych danych oraz uzasadnieniu korekt.

4. Komisja (Eurostat) może skorygować dane przekazane przez państwa członkowskie i dostarczyć skorygowane dane oraz uzasadnienie korekt, w przypadku gdy istnieją dowody na to, że dane zgłaszane przez państwa członkowskie nie spełniają wymogów art. 3 ust. 2 lub gdy dane przekazane przez państwa członkowskie są niekompletne. Nie później niż pięć dni roboczych przed planowaną datą publikacji, Komisja (Eurostat) powiadamia odnośne państwo członkowskie oraz przewodniczących Komitetu Polityki Gospodarczej i Komitetu Zatrudnienia o skorygowanych danych oraz uzasadnieniu korekt.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Rada, stanowiąc na wniosek Komisji, może podjąć decyzję o nałożeniu grzywny na państwo członkowskie, które umyślnie lub w wyniku poważnego zaniedbania wprowadza w błąd w odniesieniu do danych.

1. Rada, stanowiąc na wniosek Komisji, może podjąć decyzję o nałożeniu grzywny na państwo członkowskie, które umyślnie lub w wyniku poważnego zaniedbania wprowadza w błąd w odniesieniu do danych związanych z procedurą lub opóźnia ich dostarczenie.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja może prowadzić wszelkie konieczne czynności wyjaśniające w celu stwierdzenia wprowadzenia w błąd, o którym mowa w ust. 1. Komisja może zadecydować o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, jeżeli stwierdzi poważne poszlaki wskazujące na istnienie faktów, które mogą stanowić takie wprowadzenie w błąd. Przy badaniu domniemanego wprowadzenia w błąd Komisja uwzględnia wszelkie uwagi przekazane przez odnośne państwo członkowskie. Aby zrealizować swoje zadania, Komisja może zwrócić się do państwa członkowskiego o przedstawienie informacji, a także może prowadzić inspekcje na miejscu i uzyskać dostęp do podstawowych informacji statystycznych i dokumentów dotyczących danych związanych z procedurą. Jeżeli prawo krajowe odnośnego państwa członkowskiego wymaga wcześniejszej zgody organu sądowego na przeprowadzenie inspekcji na miejscu, Komisja występuje z odpowiednim wnioskiem.

Zgodnie z przepisami Komisja może przeprowadzić wszelkie konieczne czynności wyjaśniające w celu stwierdzenia wprowadzenia w błąd, o którym mowa w ust. 1. Komisja może zadecydować o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, jeżeli stwierdzi poważne poszlaki wskazujące na istnienie faktów, które mogą stanowić takie wprowadzenie w błąd. Przy badaniu domniemanego wprowadzenia w błąd Komisja uwzględnia wszelkie uwagi przekazane przez odnośne państwo członkowskie. Aby zrealizować swoje zadania, Komisja może zwrócić się do państwa członkowskiego o przedstawienie informacji, a także może prowadzić inspekcje na miejscu i uzyskać dostęp do podstawowych informacji statystycznych i dokumentów dotyczących danych związanych z procedurą. Jeżeli prawo krajowe odnośnego państwa członkowskiego wymaga wcześniejszej zgody organu sądowego na przeprowadzenie inspekcji na miejscu, Komisja występuje z odpowiednim wnioskiem.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Dochody, o których mowa w akapicie pierwszym, przeznaczane są na finansowanie krajowych programów reform państw członkowskich i ich skutków w ramach cyklu semestru europejskiego w celu zmniejszania różnic gospodarczych i społecznych oraz różnic w zatrudnieniu.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja (Eurostat) regularnie przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania na temat działań przeprowadzonych przez Komisję (Eurostat) w celu wykonania niniejszego rozporządzenia.

Komisja (Eurostat) regularnie przedstawia właściwym komisjom Parlamentu Europejskiego i Radzie sprawozdania na temat działań przeprowadzonych przez Komisję (Eurostat) w celu wykonania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) stosowności i skuteczności zastosowanego procesu monitorowania w przypadku zmiany lub uzupełnienia danych związanych z procedurą.

PROCEDURA

Tytuł

Statystyki związane z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej

Odsyłacze

COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

13.6.2013

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

13.6.2013

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Pervenche Berès

3.7.2013

Rozpatrzenie w komisji

9.12.2013

22.1.2014

3.2.2014

 

Data przyjęcia

3.2.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Karima Delli, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez Prieto, Jan Kozłowski, Anthea McIntyre, Evelyn Regner

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Emilio Menéndez del Valle

OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego (27.1.2014)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania i jakości statystyk związanych z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej
(COM(2013/0342 – C7‑0162/2013 – 2013/0181(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ivars Godmanis

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja REGI sporządza opinię dla komisji ECON, ponieważ rozporządzenie ramowe Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z zakresu polityki spójności ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 przewiduje w art. 21 i załączniku X procedurę dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej jako podstawę wstrzymania funduszy. Komisja Rozwoju Regionalnego popiera opracowanie jasnych ram regulacyjnych w celu zapewnienia wysokiej jakości statystyk z myślą o wsparciu skutecznego stosowania procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Rozporządzenie (UE) nr 1176/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania1 ustanawia mechanizm ostrzegania w celu ułatwiania wczesnego wykrywania i monitorowania zakłóceń równowagi. W ramach tego mechanizmu Komisja ma obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania zawierającego jakościową ocenę gospodarczo-finansową i wskazującego państwa członkowskie, w których zdaniem Komisji mogą występować zakłócenia lub w których istnieje ryzyko ich wystąpienia.

(1) Rozporządzenie (UE) nr 1176/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania1 (procedura dotycząca zakłóceń równowagi makroekonomicznej) ustanawia mechanizm ostrzegania w celu ułatwiania wczesnego wykrywania i monitorowania zakłóceń równowagi. W ramach tego mechanizmu Komisja ma obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania zawierającego jakościową ocenę gospodarczo-finansową i wskazującego państwa członkowskie, w których zdaniem Komisji mogą występować zakłócenia lub w których istnieje ryzyko ich wystąpienia.

__________________

__________________

1 Dz.U. L 306 z 23.11.11, str. 25.

1 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 25.

Uzasadnienie

Precyzyjny zapis wyjaśniający skrót.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Wiarygodne dane statystyczne są podstawą skutecznego nadzoru nad zakłóceniami równowagi makroekonomicznej. W celu zagwarantowania wiarygodnych i obiektywnych danych statystycznych państwa członkowskie powinny zapewnić niezależność zawodową krajowych urzędów statystycznych, zgodnie z Europejskim kodeksem praktyk statystycznych, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej3.

(3) Wiarygodne, rzetelne, dokładne i przydatne dane statystyczne mają zasadnicze znaczenie dla skutecznego nadzoru nad zakłóceniami równowagi makroekonomicznej. W celu zagwarantowania wiarygodnych i obiektywnych danych statystycznych państwa członkowskie powinny zapewnić niezależność zawodową krajowych urzędów statystycznych, zgodnie z Europejskim kodeksem praktyk statystycznych, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej3.

__________________

__________________

3 Dz.U. L 87 z 31.03.09, s. 164.

3 Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Komisja powinna nadal zajmować się potrzebą wiarygodnych danych statystycznych, które umożliwiają lepsze reagowanie w polityce Unii na realia ekonomiczne, społeczne i terytorialne na poziomie regionalnym.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Należy ustanowić rzetelną procedurę zestawiania, monitorowania i udostępniania danych związanych z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej (zwanych dalej „danymi związanymi z procedurą”) oraz ciągłej poprawy podstawowych informacji statystycznych zgodnie z przyjętymi przez Komisję ramami zarządzania jakością w statystyce europejskiej4. Grupa dyrektorów ds. statystyk makroekonomicznych (DMES), utworzona przez Komisję, jest odpowiednią grupą ekspertów w celu zapewnienia Komisji (Eurostatowi) wymaganej pomocy przy stosowaniu solidnej procedury monitorowania jakości danych związanych z procedurą.

(5) Należy ustanowić rzetelną procedurę zbierania, zestawiania, monitorowania i udostępniania danych związanych z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej (zwanych dalej „danymi związanymi z procedurą”) oraz ciągłej poprawy podstawowych informacji statystycznych zgodnie z przyjętymi przez Komisję ramami zarządzania jakością w statystyce europejskiej4. Grupa dyrektorów ds. statystyk makroekonomicznych (DMES), utworzona przez Komisję, składającą się również z ekspertów z Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego i Europejskiego Systemu Banków Centralnych, jest odpowiednią grupą ekspertów w celu zapewnienia Komisji (Eurostatowi) wymaganej pomocy przy stosowaniu solidnej procedury monitorowania jakości danych związanych z procedurą.

__________________

__________________

4 COM(2005)0217 final i COM(2011)0211 final.

4 COM(2005)0217 final i COM(2011)0211 final.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Należy ustanowić ścisłą współpracę i ciągły dialog między Komisją a organami statystycznymi państw członkowskich w celu zapewnienia jakości danych związanych z procedurą zgłaszanych przez państwa członkowskie oraz podstawowych informacji statystycznych.

(8) Należy ustanowić ścisłą współpracę i ciągły dialog między Komisją a organami statystycznymi państw członkowskich w celu zapewnienia jakości i rzetelności danych związanych z procedurą zgłaszanych przez państwa członkowskie oraz podstawowych informacji statystycznych. Należy również dokładnie określić, z jakim zakresem danych będzie związana procedura dotycząca zakłóceń równowagi makroekonomicznej.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) Należy zachęcać do ustanowienia ram prawnych dla „zobowiązań dotyczących zaufania do statystyki”. Przestrzeganie zasady poufności danych w Europejskim Systemie Statystycznym (ESS), jak również przestrzeganie zasady pomocniczości, pozwoli na zwiększenie zaufania do organów statystycznych.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) W celu zapewnienia rzetelnych, dokładnych i wysokiej jakości danych należy również stworzyć system badań nad procesami społeczno-ekonomicznymi zachodzącymi na obszarach transgranicznych, a także sporządzić statystyki dla makroregionów w celu uzyskania wiarygodnego, pełnego i precyzyjnego obrazu gospodarki pod względem rozwoju regionalnego i makroregionalnego, obejmującego obszary miejskie i wiejskie.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12b) Wdrożenie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/20131a ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego jak również ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, jest powiązane między innymi ze stabilnym zarządzaniem gospodarczym i procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej.

 

__________________

 

1a Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320-469.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12c) Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne wraz z Funduszem Rozwoju Regionalnego i Funduszem Rybackim stanowią znaczną kwotę w przypadku inwestycji publicznych niektórych państw członkowskich UE i przyczyniają się do zwiększania konwergencji gospodarczej i spójności społecznej.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12d) W szczególności art. 23 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 1a przewiduje, że Komisja może zwrócić się do państwa członkowskiego o dokonanie przeglądu oraz zaproponowanie zmian do jej umowy partnerskiej i odnośnych programów w przypadkach, w których jest to konieczne w celu wsparcia realizacji zaleceń Rady skierowanych do państwa członkowskiego i przyjętych zgodnie z art. 7 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1176/2011 w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania, pod warunkiem, że zmiany te uznaje się za niezbędne do korekty zakłóceń równowagi makroekonomicznej.

 

__________________

 

1a Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320-469.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12e) Artykuł 23 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/20131a i załącznik III do niego przewidują również, że Komisja przedstawia Radzie propozycję zawieszenia części lub wszystkich zobowiązań lub płatności w ramach programów państwa członkowskiego, w której Rada przyjmuje dwa następujące po sobie zalecenia w ramach tej samej procedury dotyczącej zakłóceń równowagi, zgodnie z art. 8 ust. 3 lub art. 10 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1176/2011 w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania.

 

__________________

 

1a Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320-469.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12f) Jednakże zawieszenie funduszy wywołane procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej powinno mieć miejsce w ostateczności i brać pod uwagę dogłębne analizy wskaźników bezrobocia, ubóstwa i spadku PKB.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12g) W celu zapewnienia skuteczności niniejsze rozporządzenie powinno obejmować wszystkie dane statystyczne, które są wymagane w zakresie procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12h) Podkreśla, że jakość statystyk przekazywanych przez państwa członkowskie ma ogromne znaczenie dla spójnego stosowania procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Dane związane z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej są zatwierdzane przez wyższy organ kontroli danego państwa w odniesieniu do jakości przekazywanych informacji.

Uzasadnienie

Proponuje się, aby wyższe instytucje kontrolne, ze względu na pełnioną funkcję niezależnego audytora i każda w swoim zakresie, wydawały narodowe zaświadczenie o jakości informacji przekazywanych przez państwa członkowskie.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu określenia zasad, struktury i częstotliwości składania sprawozdań dotyczących jakości. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 14 ust. 2.

3. Komisja przyjmuje akty delegowane w celu określenia zasad, struktury i częstotliwości składania sprawozdań dotyczących jakości. Te akty delegowane przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie sporządzają wykazy i przesyłają je do Komisji (Eurostatu) najpóźniej do dnia [...] [dziewięć miesięcy od dnia przyjęcia niniejszego rozporządzenia – dokładną datę wstawi UP w momencie publikacji]. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu określenia struktury i metod aktualizacji tych wykazów do dnia [...] [w terminie sześciu miesięcy od dnia przyjęcia niniejszego rozporządzenia – dokładną datę wstawi UP w momencie publikacji]. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 14 ust. 2.

2. Państwa członkowskie sporządzają wykazy i przesyłają je do Komisji (Eurostatu) najpóźniej do dnia [...] [dziewięć miesięcy od dnia przyjęcia niniejszego rozporządzenia – dokładną datę wstawi UP w momencie publikacji]. Komisja przyjmuje akty delegowane w celu określenia struktury i metod aktualizacji tych wykazów do dnia [...] [w terminie sześciu miesięcy od dnia przyjęcia niniejszego rozporządzenia – dokładną datę wstawi UP w momencie publikacji]. Te akty delegowane przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja (Eurostat) składa Komitetowi Polityki Gospodarczej utworzonemu na podstawie decyzji Rady 74/122/EWG7 sprawozdanie na temat wyników tych misji, w tym uwagi na temat tych wyników zgłoszone przez odnośne państwo członkowskie. Po przekazaniu Komitetowi Polityki Gospodarczej sprawozdania te wraz z ewentualnymi uwagami odnośnego państwa członkowskiego podawane są do wiadomości publicznej, nie naruszając przepisów dotyczących poufności informacji statystycznych, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009.

3. Komisja (Eurostat) składa Komitetowi Polityki Gospodarczej utworzonemu na podstawie decyzji Rady 74/122/EWG7 i Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie na temat wyników tych misji, w tym uwagi na temat tych wyników zgłoszone przez odnośne państwo członkowskie. Po przekazaniu Komitetowi Polityki Gospodarczej i Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania te wraz z ewentualnymi uwagami odnośnego państwa członkowskiego podawane są do wiadomości publicznej, nie naruszając przepisów dotyczących poufności informacji statystycznych, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009.

______________

_______________

7 Dz.U. L 63 z 05.03.74, s. 21.

7 Dz.U. L 63 z 5.3.74, s. 21.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Komisja (Eurostat) ustanawia zasady i procedury dotyczące wyboru ekspertów, uwzględniając stosowny rozdział ekspertów między państwa członkowskie i stosowną rotację ekspertów między państwami członkowskimi, organizację ich pracy oraz szczegóły finansowe. Komisja (Eurostat) i państwa członkowskie wspólnie pokrywają pełne koszty poniesione przez państwa członkowskie w związku ze świadczeniem pomocy przez ich ekspertów krajowych.

5. Komisja (Eurostat) ustanawia zasady i procedury dotyczące wyboru ekspertów, potrzebne do zapewnienia stosownego rozdziału ekspertów między państwa członkowskie, stosownej i terminowej rotacji ekspertów między państwami członkowskimi, organizacji ich pracy oraz szczegółów finansowych. Komisja (Eurostat) i państwa członkowskie wspólnie pokrywają pełne koszty poniesione przez państwa członkowskie w związku ze świadczeniem pomocy przez ich ekspertów krajowych.

Uzasadnienie

W celu uzyskania obiektywnej opinii ekspertów należy zapewnić właściwy wybór, rozdział i okresową rotację ekspertów.

PROCEDURA

Tytuł

Statystyki związane z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej

Odsyłacze

COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

13.6.2013

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

13.6.2013

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Ivars Godmanis

20.6.2013

Poprzedni(a) sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Ramona Nicole Mănescu

Data przyjęcia

22.1.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Francesca Barracciu, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Ovidiu Ioan Silaghi, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Justina Vitkauskaite Bernard, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Maurice Ponga, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Peter Simon, Evžen Tošenovský, Derek Vaughan

PROCEDURA

Tytuł

Statystyki związane z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej

Odsyłacze

COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD)

Data przedstawienia w PE

7.6.2013

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

13.6.2013

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

13.6.2013

REGI

13.6.2013

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Derk Jan Eppink

18.6.2013

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

5.12.2013

30.1.2014

 

 

Data przyjęcia

13.2.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Langen, Astrid Lulling, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Zdravka Bušić, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ashley Fox, Emilie Turunen

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Ana Gomes, Emma McClarkin

Data złożenia

24.2.2014