RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizarea și calitatea statisticilor pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice

24.2.2014 - (COM(2013)0342 – C7‑0162/2013 – 2013/0181(COD)) - ***I

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportor: Derk Jan Eppink


Procedură : 2013/0181(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0143/2014
Texte depuse :
A7-0143/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizarea și calitatea statisticilor pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice

(COM(2013)0342 – C7‑0162/2013 – 2012/0181(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2013)0342),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0162/2013),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 10 octombrie 2013[1],

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0143/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice1 instituie un mecanism de alertă pentru a facilita detectarea rapidă și monitorizarea dezechilibrelor. În cadrul acestui mecanism, Comisia are obligația de a întocmi un raport anual privind mecanismul de alertă (RMA) care cuprinde o evaluare economică și financiară calitativă și care identifică statele membre despre care Comisia consideră că pot fi afectate de dezechilibre sau că se pot confrunta cu riscul de a afectate de astfel de dezechilibre.

(1) Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului1 (PDM) instituie un mecanism de alertă pentru a facilita detectarea rapidă și monitorizarea dezechilibrelor. În cadrul acestui mecanism, Comisia are obligația de a întocmi un raport anual privind mecanismul de alertă (RMA) care cuprinde o evaluare economică și financiară calitativă și care identifică statele membre despre care Comisia consideră că pot fi afectate de dezechilibre sau că se pot confrunta cu riscul de a fi afectate de astfel de dezechilibre.

__________________

__________________

1 JO L 306, 23.11.11, p.25.

1 Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice (JO L 306, 23.11.2011, p. 25).

Justificare

Detaliu ce ține de redactare pentru clarificarea acronimului.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Datele statistice fiabile constituie baza supravegherii eficace a dezechilibrelor macroeconomice. În vederea garantării unor statistici sigure și independente, statele membre ar trebui să asigure independența profesională a autorităților statistice naționale în conformitate cu Codul de practici privind statisticile europene prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene3.

(3) Datele statistice fiabile, precise și utile sunt esențiale în vederea supravegherii eficace a dezechilibrelor macroeconomice. În vederea garantării unor statistici sigure și independente, independența Eurostat ar trebui consolidată în conformitate cu propunerile Parlamentului European de revizuire a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului1a , iar statele membre ar trebui să asigure independența profesională a autorităților statistice naționale în conformitate cu Codul de practici privind statisticile europene prevăzut în regulamentul respectiv.

__________________

 

3JO L 87, 31.3.2009, p. 164

 

 

1a Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Este necesar ca Comisia să abordeze în continuare necesitatea de informații statistice fiabile, care să permită politicilor UE să fie mai bine adaptate la realitățile economice, sociale și teritoriale de la nivel regional.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Raportul anual privind mecanismul de alertă (RMA), bazat pe un tablou de bord care conține un set de indicatori ale căror valori sunt comparate cu pragurile lor indicative, constituie un dispozitiv de examinare inițială prin care Comisia identifică statele membre ale căror evoluții justifică efectuarea unor analize suplimentare mai detaliate cu scopul de a stabili dacă există sau riscă să apară dezechilibre. RMA ar trebui să includă date relevante pentru PDM. Cu toate acestea, factorii determinanți ai evoluțiilor analizate vor fi studiați în detaliu în cadrul examinărilor aprofundate, în vederea stabilirii naturii dezechilibrelor. Tabloul de bord și pragurile stabilite nu sunt interpretate mecanic, ci fac obiectul unei lecturi economice. Atunci când se efectuează analize aprofundate, Comisia examinează o gamă largă de variabile economice și informații suplimentare, ținând seama în mod corespunzător de circumstanțele specifice fiecărei țări. Din aceste motive, toate datele care pot fi utilizate pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice nu pot fi enumerate în prealabil în mod exhaustiv, ci ar trebui definite făcându-se trimitere la procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 cu privire la detectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum și cu privire la prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive în cadrul Uniunii. În punerea în aplicare a procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, Consiliul și Comisia ar trebui să acorde prioritate statisticilor care sunt elaborate și transmise Comisiei (Eurostat) de către statele membre. Alte statistici, care nu sunt elaborate și transmise în acest mod, ar trebui să fie utilizate doar în cazul în care statisticile menționate anterior nu oferă informațiile necesare, și ținând seama de calitatea acestor alte statistici.

(4) Raportul anual privind mecanismul de alertă (RMA), bazat pe un tablou de bord care conține un set de indicatori ale căror valori sunt comparate cu pragurile lor indicative, constituie un dispozitiv de examinare inițială prin care Comisia identifică statele membre ale căror evoluții justifică efectuarea unor analize suplimentare mai detaliate cu scopul de a stabili dacă există sau riscă să apară dezechilibre. RMA ar trebui să includă date relevante pentru PDM. Cu toate acestea, factorii determinanți ai evoluțiilor analizate vor fi studiați în detaliu în cadrul examinărilor aprofundate, în vederea stabilirii naturii dezechilibrelor. Tabloul de bord și pragurile stabilite nu ar trebui interpretate mecanic, ci ar trebui să facă obiectul unei lecturi economice. Atunci când se efectuează analize aprofundate, Comisia examinează o gamă largă de variabile economice și informații suplimentare, ținând seama în mod corespunzător de circumstanțele specifice fiecărei țări. Din aceste motive, toate datele care pot fi utilizate pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice nu pot fi enumerate în prealabil în mod exhaustiv, ci ar trebui definite făcându-se trimitere la procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 cu privire la detectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum și cu privire la prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive în cadrul Uniunii. În punerea în aplicare a procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, precum și în monitorizarea și evaluarea acesteia, Parlamentul European, Consiliu și Comisia ar trebui să acorde prioritate statisticilor care sunt elaborate și transmise Comisiei (Eurostat) de către statele membre. Alte statistici, care nu sunt elaborate și transmise în acest mod, ar trebui să fie utilizate doar în cazul în care statisticile menționate anterior nu oferă informațiile necesare, și ținând seama de calitatea acestor alte statistici.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Ar trebui să fie instituită o procedură fiabilă pentru elaborarea, monitorizarea și publicarea datelor relevante pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice (denumite în continuare „datele relevante pentru PDM”), precum și o îmbunătățire continuă a informațiilor statistice de bază în conformitate cu cadrele Comisiei de management al calității pentru statisticile europene4. Grupul directorilor în domeniul statisticilor macroeconomice (Directors of Macroeconomic Statistics - DMES), creat de Comisie, este un grup de experți calificat să furnizeze Comisiei (Eurostat) asistența necesară pentru aplicarea unei proceduri de monitorizare fiabile a calității datelor relevante pentru PDM.

(5) Ar trebui să fie instituită o procedură fiabilă pentru colectarea, compilarea, monitorizarea și publicarea datelor relevante pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice (denumite în continuare „datele relevante pentru PDM”), precum și o îmbunătățire continuă a informațiilor statistice de bază în conformitate cu cadrele Comisiei de management al calității pentru statisticile europene4. Grupul directorilor în domeniul statisticilor macroeconomice (Directors of Macroeconomic Statistics – DMES) creat de Comisie, printre membrii căruia se numără și experți ai Comitetului Sistemului Statistic European și ai Sistemului European al Băncilor Centrale, este un grup de experți calificat să furnizeze Comisiei (Eurostat) asistența necesară pentru aplicarea unei proceduri fiabile de monitorizare a calității datelor relevante pentru PDM.

__________________

__________________

4 COM(2005)217 final și COM(2011)211 final.

4 COM(2005)0217 și COM(2011)0211.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Este esențial ca producția statistică necesară pentru îndeplinirea activităților Uniunii să se bazeze numai pe date fiabile. În producerea datelor relevante pentru PDM, care reprezintă un element esențial pentru detectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum și pentru prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive în cadrul Uniunii, datele nefiabile pot avea un impact semnificativ asupra interesului Uniunii. Sunt necesare măsuri suplimentare pentru a spori eficacitatea producerii, furnizării și monitorizării calității datelor relevante pentru PDM în scopul utilizării pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice. Măsurile respective ar trebui să sporească credibilitatea informațiilor statistice de bază, precum și credibilitatea furnizării și monitorizării calității datelor relevante pentru PDM. Pentru a descuraja prezentarea, în mod intenționat sau dintr-o gravă neglijență, a unor date relevante pentru PDM eronate, ar trebui instituit un mecanism de sancțiuni financiare care va fi utilizat, de asemenea, pentru asigurarea diligenței cuvenite în producerea datelor relevante pentru PDM.

(6) Este esențial ca producția statistică necesară pentru îndeplinirea activităților Uniunii să se bazeze pe date fiabile. Este oportun ca procedurile stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 și în Regulamentul (UE) nr. 1174/2011 să fie completate cu un cadru oficial corespunzător pentru compilarea, monitorizarea calității și difuzarea datelor relevante pentru PDM, în conformitate cu criteriile de calitate comune prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Adoptarea unor măsuri suplimentare ar trebui să sporească eficacitatea producerii, furnizării și monitorizării calității datelor relevante pentru PDM, astfel de măsuri fiind totodată necesare în scopul derulării procedurii privind dezechilibrele macroeconomice. Măsurile respective ar trebui să sporească credibilitatea informațiilor statistice de bază, precum și credibilitatea furnizării și monitorizării calității datelor relevante pentru PDM.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Pentru a descuraja prezentarea, în mod intenționat sau dintr-o gravă neglijență, a unor date relevante pentru PDM eronate, ar trebui instituit un mecanism corectiv care va fi utilizat, de asemenea, pentru asigurarea diligenței necesare în ceea ce privește producerea datelor relevante pentru PDM.

Justificare

În cazul în care se consideră că articolul 338 alineatul (1) din TFUE nu este un temei juridic suficient sau adecvat pentru a se prevedea astfel de sancțiuni pentru statele membre care prezintă, în mod intenționat sau dintr-o gravă neglijență, date relevante pentru PDM eronate, ar trebui analizată temeinic posibilitatea adăugirii unui alt temei juridic sau a adaptării dispozițiilor capitolului VIII din prezentul regulament.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) În completarea normelor privind calcularea amenzilor aplicabile în cazul manipulării statisticilor, precum și a normelor privind procedurile care trebuie urmate de Comisie în vederea anchetării unor astfel de acțiuni, Comisiei ar trebui să i se delege, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „tratatul”), competența de a adopta acte în care să se precizeze criterii detaliate de stabilire a cuantumului amenzii și de desfășurare a anchetelor Comisiei. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(7) În completarea normelor privind calcularea depozitelor purtătoare de dobândă și a amenzilor aplicabile în cazul manipulării statisticilor, precum și a normelor privind procedurile care trebuie urmate de Comisie în vederea derulării anchetelor cu privire la manipularea statisticilor, Comisiei ar trebui să i se delege, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „tratatul”), competența de a adopta acte în care să se precizeze criterii detaliate de stabilire a cuantumului amenzii și de desfășurare a anchetelor Comisiei. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Ar trebui ca între Comisie și autoritățile statistice ale statelor membre să existe o strânsă cooperare și un dialog continuu pentru a asigura calitatea datelor relevante pentru PDM care sunt raportate de statele membre, precum și a informațiilor statistice de bază.

(8) Continua cooperare și coordonare dintre Comisie (Eurostat) și autoritățile de statistică din statele membre reprezintă un element important pentru coordonarea eficientă a activităților statistice în cadrul Sistemului Statistic European (SSE). Această cooperare trebuie consolidată pentru a asigura calitatea datelor relevante pentru PDM care sunt raportate de statele membre, precum și a informațiilor statistice de bază; în procesul de elaborare, producere și difuzare a datelor relevante pentru PDM în cadrul structurii corespunzătoare de guvernanță și al programelor de lucru pentru datele statistice ale SSE și SEBC, ar trebui respectate separarea instituțională a Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și independența băncilor centrale.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Ar trebui să fie asigurată o cooperare strânsă între Sistemul Statistic European și Sistemul European al Băncilor Centrale în legătură cu datele relevante pentru PDM, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, cu scopul de a minimiza sarcina de raportare, a garanta coerența, a îmbunătăți statisticile de bază și a asigura comparabilitatea.

(9) Întrucât SSE răspunde de producerea unei serii de date statistice care se află la baza datelor relevante pentru PDM, iar SEBC răspunde de producerea unei alte serii de date statistice care se află la baza datelor relevante pentru PDM, ar trebui să fie asigurată o cooperare strânsă între cele două sisteme în legătură cu datele relevante pentru PDM, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, cu scopul de a minimiza sarcina de raportare, a garanta coerența, a îmbunătăți statisticile de bază și a asigura comparabilitatea. Mecanismele operaționale practice pentru cooperarea dintre SSE și SEBC în vederea asigurării calității datelor relevante pentru PDM ar putea fi stabilite într-un memorandum de înțelegere. Având în vedere experiența sa de lungă durată în ceea ce privește datele statistice vizate de datele relevante pentru PDM, Comitetul pentru statistici monetare, financiare și referitoare la balanțe de plăți (CMFB), înființat prin Decizia 2006/856/CE a Consiliului1a, ar putea oferi recomandări cu privire la mecanismele operaționale practice pentru cooperare, care ar putea fi reflectate în memorandumul de înțelegere.

 

_____________

 

1a. JO L 332, 30.11.2006, p. 21.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Dispozițiile prevăzute în prezentul regulament trebuie considerate în cadrul consolidării guvernanței economice europene, care impune o mai mare responsabilitate democratică atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii. Îmbunătățirea sistemului de monitorizare statistică a datelor relevante pentru PDM ar trebui să includă o implicare mai profundă și mai promptă a parlamentelor naționale și a Parlamentului European. Deși recunoaște faptul că omologii Parlamentului European în cadrul dialogului sunt instituțiile relevante ale Uniunii și reprezentanții lor, comisia competentă în fond a Parlamentului European poate trimite invitații și reprezentanților institutelor naționale de statistică (INS) în vederea participării lor, în mod voluntar, la audieri.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b) Consolidarea guvernanței economice prin îmbunătățirea sistemului de monitorizare statistică a datelor relevante pentru PDM ar trebui să includă implicarea mai profundă și mai promptă a parlamentelor naționale și a Parlamentului European.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Cu toate acestea, suspendarea fondurilor în urma aplicării procedurii privind dezechilibrele macroeconomice nu ar trebui să constituie decât o măsură de ultimă instanță și ar trebui să țină seama de analize aprofundate ale indicatorilor privind șomajul, sărăcia și scăderea PIB-ului.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Procedurile de asigurare a calității stabilite în cadrul prezentului regulament se bazează pe cele mai bune practici aplicabile procedurilor existente de asigurare a calității și țin seama de ele. Acestea nu au ca rezultat dublarea eforturilor de asigurare a calității și nici serii de date paralele.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Termenele limită pentru transmiterea datelor relevante pentru PDM sunt cele stabilite în conformitate cu actele de bază relevante sau sunt comunicate de Comisie în calendare specifice, luând în considerare necesitățile Uniunii.

(2) Termenele-limită pentru transmiterea datelor relevante pentru PDM sunt cele stabilite în conformitate cu actele de bază relevante sau sunt comunicate de Comisie în calendare specifice, luând în considerare cadrul semestrului european și necesitățile Uniunii.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia indică statelor membre, în fiecare an, calendarul pentru Raportul anual privind mecanismul de alertă instituit prin articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011. Pe baza acestui calendar și a termenelor și calendarelor menționate la alineatul (2), Comisia decide și comunică statelor membre, de asemenea, o dată limită pentru transmiterea de către acestea a tuturor datelor celor mai actualizate care sunt relevante pentru PDM.

(3) Comisia indică statelor membre, în fiecare an, calendarul pentru Raportul anual privind mecanismul de alertă instituit prin articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011. Pe baza acestui calendar și a termenelor și calendarelor menționate la alineatul (2), Comisia decide și comunică statelor membre, de asemenea, o dată-limită pentru extragerea de către Comisie (Eurostat) a datelor relevante pentru PDM în vederea calculării indicatorilor tabloului de bord al PDM pentru fiecare stat membru și în vederea creării unei baze de date de referință privind datele care sunt relevante pentru PDM.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) În termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la data-limită, Comisia (Eurostat) asigură accesul fiecărui stat membru, în vederea verificării, la baza de date de referință care conține datele relevante pentru PDM care au fost extrase. Statele membre verifică și confirmă sau modifică datele în termen de șapte zile lucrătoare după perioada de cinci zile menționată.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Atunci când transmit datele relevante pentru PDM menționate la articolul 1, statele membre trimit Comisiei (Eurostat), sub forma unui raport privind calitatea, informații care arată modul în care aceste date sunt calculate, inclusiv orice modificare survenită în privința surselor și metodelor.

(1) Atunci când transmit datele relevante pentru PDM menționate la articolul 1, statele membre prezintă Comisiei (Eurostat), sub forma unui raport privind calitatea, informații care indică modul în care aceste date sunt calculate, inclusiv orice modificare survenită în privința surselor și metodelor.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Statele membre transmit raportul privind calitatea în termen de șapte zile, astfel cum se menționează la articolul 2 alineatul (3a).

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia adoptă acte de punere în aplicare în vederea definirii modalităților, structurii și periodicității rapoartelor privind calitatea. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14 alineatul (2).

(3) Comisia adoptă acte delegate în vederea definirii modalităților, structurii și periodicității rapoartelor privind calitatea menționate la alineatul (1). Respectivele acte delegate se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre elaborează inventarele și le transmit Comisiei (Eurostat) cel târziu la data de [...] [nouă luni după adoptarea prezentului regulament – data exactă urmează să fie introdusă la publicare de Oficiul pentru Publicații]. Comisia adoptă acte de punere în aplicare în vederea definirii structurii și a modalităților de actualizare a inventarelor respective până la data de […] [în termen de șase luni de la adoptarea prezentului regulament - data exactă urmează să fie introdusă la publicare de Oficiul pentru Publicații]. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14 alineatul (2).

(2) Statele membre elaborează inventarele și le transmit Comisiei (Eurostat) cel târziu la data de [...] [nouă luni după adoptarea prezentului regulament – data exactă urmează să fie introdusă la publicare de Oficiul pentru Publicații]. Comisia adoptă acte delegate în vederea definirii structurii și a modalităților de actualizare a inventarelor respective până la data de […] [în termen de șase luni de la adoptarea prezentului regulament – data exactă urmează să fie introdusă la publicare de Oficiul pentru Publicații]. Respectivele acte delegate se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Capitolul VI – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

MISIUNI ÎN STATELE MEMBRE

MISIUNI DE DIALOG ÎN STATELE MEMBRE

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care Comisia (Eurostat) identifică probleme, în special în contextul evaluării calității în temeiul articolului 5, aceasta poate decide să efectueze misiuni în statul membru în cauză.

(1) În cazul în care Comisia (Eurostat) determină că este necesar să își aprofundeze evaluarea calității datelor statistice, în special în contextul evaluării calității în temeiul articolului 5, aceasta poate decide să efectueze misiuni de dialog în statul membru în cauză.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Obiectivul unei astfel de misiuni este de a analiza în profunzime calitatea datelor relevante pentru PDM în cauză. Misiunile se concentrează asupra aspectelor metodologice, a surselor și metodelor descrise în inventare, a datelor și proceselor statistice de bază, cu scopul de a evalua gradul în care acestea respectă normele de contabilitate și normele statistice relevante.

(2) Obiectivul misiunilor de dialog menționate la alineatul (1) este de a analiza în profunzime calitatea datelor relevante pentru PDM în cauză. Misiunile de dialog se concentrează asupra aspectelor metodologice, a surselor și metodelor descrise în inventare, a datelor și proceselor statistice de bază, cu scopul de a evalua gradul în care acestea respectă normele de contabilitate și normele statistice relevante.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Atunci când organizează misiuni de dialog, Comisia transmite constatările sale provizorii statelor membre în cauză, care pot formula observații.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia (Eurostat) raportează Comitetului pentru politică economică instituit prin Decizia 74/122/CEE a Consiliului7 privind rezultatele acestor misiuni, inclusiv eventualele observații formulate de statul membru respectiv pe marginea constatărilor respective. După transmiterea lor prealabilă către Comitetul pentru politică economică, aceste rapoarte, împreună cu eventualele observații formulate de statul membru respectiv, sunt făcute publice, fără a aduce atingere dispozițiilor privind confidențialitatea statistică prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

 

(3) Comisia (Eurostat) raportează Parlamentului European și Comitetului pentru politică economică, instituit prin Decizia 74/122/CEE7 a Consiliului, cu privire la rezultatele acestor misiuni de dialog, inclusiv eventualele observații formulate de statul membru respectiv pe marginea constatărilor respective. După transmiterea lor prealabilă către Parlamentul European și Comitetul pentru politică economică, aceste rapoarte, împreună cu eventualele observații formulate de statul membru respectiv, sunt făcute publice, fără a aduce atingere dispozițiilor privind confidențialitatea statistică prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

____________

____________

7.JO L 63, 5.3.1974, p.21

7.JO L 63, 05.03.1974, p. 21.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Statele membre asigură, la cererea Comisiei (Eurostat), asistență prin intermediul unor experți în aspecte statistice referitoare la procedura privind dezechilibrele macroeconomice, inclusiv pentru pregătirea și efectuarea misiunilor. În exercitarea îndatoririlor lor, acești experți asigură o expertiză independentă. Lista acestor experți se întocmește până la data de (data urmează a fi stabilită) pe baza propunerilor trimise Comisiei (Eurostat) de către autoritățile naționale răspunzătoare de datele relevante pentru PDM.

(4) Statele membre asigură, la cererea Comisiei (Eurostat), asistență prin intermediul unor experți în aspecte statistice referitoare la procedura privind dezechilibrele macroeconomice, inclusiv pentru pregătirea și efectuarea misiunilor de dialog. În exercitarea îndatoririlor lor, acești experți asigură o expertiză independentă. Lista acestor experți se întocmește până la data de [JO: a se insera data: șase luni de la publicarea prezentului regulament] pe baza propunerilor trimise Comisiei (Eurostat) de către autoritățile naționale răspunzătoare de datele relevante pentru PDM.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Comisia (Eurostat) stabilește normele și procedurile referitoare la selecția experților, ținând seama de o repartizare corespunzătoare a experților între statele membre și de o rotație adecvată a experților între statele membre, de condițiile lor de lucru și de detaliile financiare. Comisia (Eurostat) va contribui, alături de statele membre, la acoperirea integrală a costurilor suportate de statele membre pentru asistența oferită de experții lor naționali.

(5) Comisia (Eurostat) stabilește normele și procedurile referitoare la selecția experților, ținând seama de o repartizare corespunzătoare a experților în toate statele membre și de o rotație adecvată și în timp util a acestora între statele membre, de condițiile lor de lucru și de detaliile financiare. Comisia (Eurostat) contribuie, alături de statele membre, la acoperirea integrală a costurilor suportate de statele membre pentru asistența oferită de experții lor naționali.

Justificare

Pentru a garanta obiectivitatea avizelor furnizate de experți, trebuie să se asigure corectitudinea selecției, a distribuției și a calendarului în rotația respectivilor experți.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Prezentul articol nu se aplică în cazurile în care legislația sectorială prevede deja vizite ale Comisiei în statele membre.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia (Eurostat) pune la dispoziție datele relevante pentru MDP utilizate în sensul procedurii de dezechilibru macroeconomic inclusiv prin comunicate de presă și/sau alte canale pe care le consideră adecvate.

(1) Comisia (Eurostat) pune la dispoziția publicului datele relevante pentru PDM utilizate în sensul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice inclusiv prin comunicate de presă și/sau alte canale pe care le consideră adecvate.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care un stat membru nu a transmis propriile date, Comisia (Eurostat) nu întârzie furnizarea de date relevante pentru PDM transmise de statele membre.

(2) Comisia (Eurostat) stabilește data publicării comunicatului de presă și o comunică statelor membre în termen de zece zile lucrătoare de la data-limită menționată la articolul 2. În cazul în care un stat membru nu a transmis propriile date, Comisia (Eurostat) nu întârzie furnizarea de date relevante pentru PDM transmise de statele membre.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia (Eurostat) își poate exprima rezerva cu privire la calitatea datelor relevante pentru PDM transmise de un stat membru. În termen de cel mult trei zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru publicare, Comisia (Eurostat) comunică statului membru în cauză, precum și Președintelui Comitetului pentru politică economică, rezerva pe care intenționează să o exprime și să o facă publică. În cazul în care problema este rezolvată după publicarea datelor și a rezervei, retragerea rezervei exprimate față de aceste date se publică imediat.

(3) Comisia (Eurostat) își poate exprima rezerva cu privire la calitatea datelor relevante pentru PDM transmise de un stat membru. Statului membru în cauză i se acordă posibilitatea de a-și apăra poziția. În termen de cel mult zece zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru publicare, Comisia (Eurostat) comunică statului membru în cauză, precum și Președintelui Comitetului pentru politică economică, rezerva pe care intenționează să o exprime și să o facă publică. În cazul în care problema este rezolvată după publicarea datelor și a rezervei, retragerea rezervei exprimate față de aceste date se publică imediat.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Comisia (Eurostat) poate modifica datele transmise de statele membre și poate furniza datele modificate, precum și o justificare a modificării, atunci când este evident că datele raportate de statele membre nu respectă cerințele prevăzute la articolul 3 alineatul (2). În cel mult trei zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru publicare, Comisia (Eurostat) comunică statului membru în cauză, precum și Președintelui Comitetului pentru politică economică, datele modificate și justificarea modificării respective.

(4) Comisia (Eurostat) poate modifica datele transmise de statele membre și poate publica datele modificate, precum și o justificare a modificării, atunci când este evident că datele raportate de statele membre nu respectă cerințele prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și nici standardele metodologice aplicabile și cerințele față de datele statistice referitoare la caracterul lor complet, fiabil, prompt și consecvent. În cel mult trei zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru publicare, Comisia (Eurostat) comunică statului membru în cauză, precum și Președintelui Comitetului pentru politică economică, datele modificate și justificarea modificării respective.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, poate decide impunerea unei amenzi pentru un stat membru care a declarat, în mod intenționat sau prin neglijență gravă, date relevante pentru PDM eronate.

(1) Consiliul, hotărând la recomandările Comisiei, poate decide, pe baza unei proceduri din două etape, impunerea unui depozit purtător de dobândă și, ulterior, în cazul în care Comisia consideră că statul membru în cauză nu a respectat acțiunile corective prevăzute la alineatul (1a) și ca măsură de ultimă instanță, a unei amenzi pentru un stat membru care a declarat, în mod intenționat sau prin neglijență gravă, date relevante pentru PDM eronate, ceea ce, în consecință, a afectat capacitatea Comisiei de a efectua o evaluare corectă.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Statul membru transmite Comisiei, până la un termen-limită specificat, un raport cu privire la acțiunile corective necesare pentru abordarea și remedierea declarațiilor eronate sau a cazurilor de neglijență gravă menționate la alineatul (1), precum și pentru prevenirea apariției unor situații similare pe viitor. Raportul se publică.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Amenda menționată la alineatul (1) este eficace, disuasivă și proporțională cu natura, gravitatea și durata declarației false. Cuantumul amenzii nu depășește 0,05% din valoarea PIB-ului respectivului stat membru.

(2) Depozitul purtător de dobândă menționat la alineatul (1) este eficace, disuasiv și proporțional cu natura, gravitatea și durata declarației false. Cuantumul depozitului purtător de dobândă nu depășește 0,05 % din valoarea PIB-ului din anul precedent al respectivului stat membru.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia poate întreprinde toate anchetele necesare pentru a constata prezentarea unor date eronate menționată la alineatul (1). Comisia poate decide să demareze o anchetă în cazul în care constată că există indicii serioase privind existența unor fapte care pot să constituie o astfel de prezentare a unor date eronate. La anchetarea presupuselor declarații false, Comisia ia în considerare eventualele observații prezentate de statul membru în cauză. În vederea îndeplinirii sarcinilor care îi revin, Comisia poate solicita statului membru să prezinte informații, poate efectua inspecții la fața locului și poate avea acces la informații și documente statistice de bază legate de datele relevante pentru PDM. În cazul în care legislația statului membru în cauză impune aceasta, Comisia solicită autorizarea unei autorități judiciare înainte de demararea unei inspecții la fața locului.

(3) Comisia poate iniția și întreprinde, în conformitate cu tratatele și cu legislația sectorială specifică, toate anchete necesare pentru a constata prezentarea unor date eronate menționată la alineatul (1). Comisia poate decide să demareze o anchetă în cazul în care constată că există indicii serioase privind existența unor fapte care pot să constituie o astfel de prezentare a unor date eronate. La anchetarea presupuselor declarații false, Comisia ia în considerare eventualele observații prezentate de statul membru în cauză. În vederea îndeplinirii sarcinilor care îi revin, Comisia poate solicita statului membru care face obiectul anchetei să prezinte informații, poate efectua inspecții la fața locului și poate avea acces la informații și documente statistice de bază legate de datele relevante pentru PDM. În cazul în care legislația statului membru care face obiectul anchetei impune acest lucru, se obține autorizarea unei autorități judiciare înainte de demararea unei inspecții la fața locului.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

După finalizarea anchetei sale și înainte de a prezenta Consiliului orice propunere, Comisia acordă statului membru în cauză posibilitatea de a-și prezenta punctul de vedere asupra chestiunii care face obiectul anchetei. Comisia își fundamentează propunerea prezentată Consiliului exclusiv pe faptele cu privire la care statul membru în cauză a avut posibilitatea să își expună observațiile.

După finalizarea anchetei sale și înainte de a prezenta Consiliului orice recomandare, Comisia acordă statului membru care face obiectul anchetei posibilitatea de a-și prezenta punctul de vedere asupra chestiunii care face obiectul anchetei. Comisia își fundamentează recomandarea prezentată Consiliului exclusiv pe faptele cu privire la care statul membru în cauză a avut posibilitatea să își expună observațiile.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia informează comisia competentă în fond a Parlamentului European cu privire la toate anchetele desfășurate și recomandările formulate în temeiul prezentului alineat. Comisia competentă în fond a Parlamentului European poate oferi unui stat membru care face obiectul unei recomandări a Comisiei posibilitatea de a participa la un schimb de opinii.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Comisia poate, ca urmare a unei cereri motivate adresate Comisiei de către statul membru în cauză, să recomande Consiliului reducerea cuantumului depozitului purtător de dobândă sau anularea sa.

 

Depozitul purtător de dobândă poartă o dobândă a cărei rată reflectă riscul de credit al Comisiei și perioada de investiții vizată.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Curtea de Justiție a Uniunii Europene are competența deplină de a reexamina deciziile prin care Consiliul impune amenzi în temeiul alineatului (1). Aceasta poate anula, reduce sau majora amenda impusă.

(5) Curtea de Justiție a Uniunii Europene are competența deplină de a reexamina deciziile prin care Consiliul impune depozite purtătoare de dobândă în temeiul alineatului (1). Aceasta poate anula, reduce sau majora depozitul purtător de dobândă impus.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Capitolul IX – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

NATURA ȘI DISTRIBUȚIA BUGETARĂ A SANCȚIUNILOR

NATURA ȘI ALOCAREA BUGETARĂ A AMENZILOR

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 9 alineatul (4) se conferă Comisiei pe o perioadă de trei ani care începe o lună de la adoptarea prezentului regulament. Comisia întocmește un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de sfârșitul perioadei de 3 ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(2) Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 3 alineatul (3), articolul 6 alineatul (2) și articolul 9 alineatul (4) se conferă Comisiei pe o perioadă de doi ani care începe la o lună de la adoptarea prezentului regulament. După consultarea părților relevante, inclusiv a BCE, în conformitate cu articolul 127 din TFUE, Comisia întocmește un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de sfârșitul perioadei de trei ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 9 alineatul (4) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară, specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (3), articolul 6 alineatul (2) și articolul 9 alineatul (4) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară, specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 9 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (3), articolului 6 alineatul (2) și articolului 9 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește măsurile menționate la articolul 9, Consiliul hotărăște fără a ține seama de votul membrului Consiliului care reprezintă statul membru în cauză.

În ceea ce privește măsurile menționate la articolul 9, Consiliul hotărăște fără a ține seama de votul membrului Consiliului care reprezintă statul membru în cauză. Se consideră că decizia menționată la articolul 9 alineatul (1) este adoptată de Consiliu în cazul în care acesta nu decide, cu majoritate calificată, să respingă recomandarea în termen de zece zile de la adoptarea acesteia de către Comisie.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Majoritatea calificată a membrilor Consiliului menționați la articolul 9 alineatul (1) se definește în conformitate cu articolul 238 alineatul (3) litera (a) din TFUE.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, institutele naționale de statistică din statele membre (INS) asigură coordonarea necesară la nivel național cu privire la datele relevante pentru PDM. Toate celelalte autorități naționale raportează în acest scop institutelor naționale de statistică. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a garanta aplicarea acestei dispoziții.

În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, institutele naționale de statistică din statele membre (INS) asigură coordonarea necesară la nivel național cu privire la datele relevante pentru PDM. Băncile centrale naționale, în calitatea lor de membri ai SEBC care generează date relevante pentru PDM, și, după caz, alte autorități naționale competente cooperează în acest scop cu institutele naționale de statistică. Autoritățile naționale care produc date sunt responsabile pentru datele în cauză. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a garanta aplicarea acestei dispoziții.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia (Eurostat) raportează periodic Parlamentului European și Consiliului cu privire la activitățile desfășurate de Comisie (Eurostat) în scopul punerii în aplicare a prezentului regulament.

Comisia (Eurostat) raportează cel puțin anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la activitățile desfășurate de Comisie (Eurostat) în scopul punerii în aplicare a prezentului regulament în contextul semestrului european, astfel cum se menționează în Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 al Consiliului privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice (JO L 306, 23.11.2011, p. 12).

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Până la 14 decembrie 2014 și, ulterior, o dată la fiecare cinci ani, Comisia analizează stadiul de aplicare a prezentului regulament și raportează constatările sale către Parlamentul European și Consiliu.

(1) Până la 14 decembrie 2014 și, ulterior, o dată la cinci ani, Comisia evaluează aplicarea prezentului regulament și raportează Parlamentului European și Consiliului cu privire la aceasta. Dacă este cazul, aceste rapoarte sunt însoțite de propuneri legislative.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) eficacitatea prezentului regulament și a procesului de monitorizare aplicat.

(b) eficacitatea și proporționalitatea prezentului regulament și ale procesului de monitorizare aplicat.

  • [1]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

EXPUNERE DE MOTIVE

1. Context

La 7 iunie 2013, Comisia Europeană a adoptat o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizarea și calitatea statisticilor pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice. Scopul propunerii de regulament este de a asigura calitatea și promptitudinea proceselor de elaborare, furnizare și monitorizare a calității datelor statistice compilate sau transmise în cadrul procedurilor de identificare a dezechilibrelor macroeconomice, precum și de prevenire și corectare a dezechilibrelor excesive din Uniune.

Propunerea Comisiei vizează transmiterea de date și metadate statistice care sunt relevante pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice („date relevante pentru PDM”) (articolele 1 și 2), un nou cadru de asigurare a calității care include întocmirea de către statele membre a unor rapoarte privind calitatea (articolele 3 și 4), evaluarea calității de către Comisie (articolul 5), inventarierea surselor și metodelor (articolul 6), misiuni în statele membre (articolul 7), raportarea și comunicarea datelor diferitelor părți interesate (articolul 8) și sancțiuni pentru manipularea datelor statistice (articolele 9-13).

2. Procedura în cadrul Parlamentului European

Comisia ECON a fost numită comisie competentă în fond pentru această propunere. Comisiile REGI și EMPL au decis să elaboreze avize.

3. Proiect de raport

Raportorul sprijină obiectivul global al propunerii de regulament, și anume consolidarea guvernanței economice a Uniunii prin îmbunătățirea sistemului de monitorizare statistică a datelor relevante pentru PDM. Raportorul recunoaște, așadar, că este necesar să se elaboreze cerințe și proceduri clare care să asigure furnizarea de date statistice de cea mai înaltă calitate pentru a facilita identificarea timpurie și monitorizarea dezechilibrelor macroeconomice. Cu toate acestea, raportorul consideră că monitorizarea calității statistice a datelor relevante pentru PDM și a informațiilor statistice subiacente poate fi aliniată mai bine la (i) cadrul procedural stabilit în procedura privind dezechilibrele macroeconomice și la (ii) legislația în vigoare, practicile și structurile de guvernanță din domeniul datelor statistice europene.

Având în vedere aceste considerente, raportorul salută propunerea de regulament și sugerează consolidarea unora dintre elementele acesteia prin următoarele modificări principale:

3.1. Alinierea la cadrul consolidat de guvernanță economică

Raportorul propune să se alinieze cât mai strict cadrul pentru compilarea, monitorizarea calității și difuzarea datelor relevante pentru PDM la procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și în Regulamentul (UE) nr. 1174/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro.

În special, raportorul propune să se urmeze logica din cadrul pentru procedurile privind dezechilibrele macroeconomice, aplicarea sancțiunilor limitându-se la țările a căror monedă este euro. Toate amenzile colectate ar trebui, prin urmare, atribuite Mecanismului european de stabilitate, și nu bugetului Uniunii. Raportorul este conștient de rezervele juridice exprimate în legătură cu trimiterea la articolul 338 din TFUE ca temei juridic pentru posibilitatea aplicării de sancțiuni statelor membre care denaturează intenționat datele relevante pentru PDM. Ca urmare, raportorul a adăugat un considerent în care propune Comisiei să aibă în vedere introducerea unui temei juridic suplimentar, cum ar fi articolul 121 alineatul (6) din TFUE.

3.2. Alinierea la legislația în vigoare privind datele statistice europene

Raportorul recomandă ca propunerea de regulament să fie aliniată mai strict la Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene, ținându-se seama de elementele apărute în cadrul revizuirii în curs a acestuia.

Atât Sistemul Statistic European (SSE), cât și Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) au sarcina de a elabora o serie de date statistice care se află la baza datelor relevante pentru PDM. Pentru a asigura calitatea datelor relevante pentru PDM, se impune o cooperare strânsă între cele două sisteme. Raportorul propune ca, având în vedere experiența sa de lungă durată în ceea ce privește datele statistice vizate de datele relevante pentru PDM, Comitetul pentru statistici monetare, financiare și referitoare la balanțe de plăți (CMFB), înființat prin Decizia 2006/856/CE a Consiliului, să ofere recomandări cu privire la mecanismele operaționale practice pentru o astfel de cooperare.

3.3 Transmiterea datelor către Comisie

Raportorul consideră că în propunerea de regulament ar trebui să se clarifice procesul de transmitere, raportare și comunicare a datelor. În special, raportorul propune să se stabilească (i) o dată-limită la care Comisia (Eurostat) va extrage seriile temporale necesare pentru tabloul de bord al PDM și (ii) o dată pentru publicarea comunicatului de presă care conține indicatorii tabloului de bord al PDM.

3.4. Vizite în vederea unui dialog

Pentru a îmbunătăți și mai mult eficiența procedurilor propuse, raportorul propune (i) ca misiunile în statele membre să se numească vizite în vederea unui dialog, (ii) ca acestea să fie prezentate sub forma unei dispoziții generale care nu se aplică dacă legislația sectorială prevede deja vizite și (iii) să se facă deosebirea între obiectivul acestor vizite, și anume de a aprofunda evaluarea calității datelor statistice, și cel al anchetelor care vizează expres să determine dacă există sau nu o denaturare intenționată a datelor relevante pentru PDM.

3.5. Rolul Parlamentului European

Raportorul propune ca Parlamentul European și parlamentele naționale să se implice într-o mai mare măsură și mai prompt. În special, comisia competentă în fond a Parlamentului European ar trebui să aibă posibilitatea de a transmite invitații șefilor institutelor naționale de statistică în vederea participării lor voluntare la audieri.

AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (5.2.2014)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizarea și calitatea statisticilor pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice

(COM(2013)0342 – C7‑0162/2013 – 2013/0181(COD))

Raportoare pentru aviz: Pervenche Berès

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Datele statistice fiabile constituie baza supravegherii eficace a dezechilibrelor macroeconomice. În vederea garantării unor statistici sigure și independente, statele membre ar trebui să asigure independența profesională a autorităților statistice naționale în conformitate cu Codul de practici privind statisticile europene prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene3.

(3) Deciziile democratice bazate pe date și analize statistice fiabile constituie baza supravegherii eficace a dezechilibrelor macroeconomice. În vederea garantării unor statistici sigure și independente, statele membre ar trebui să asigure independența profesională a autorităților statistice naționale în conformitate cu Codul de practici privind statisticile europene prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene3.

__________________

__________________

3 JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

3 JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Ar trebui ca între Comisie și autoritățile statistice ale statelor membre să existe o strânsă cooperare și un dialog continuu pentru a asigura calitatea datelor relevante pentru PDM care sunt raportate de statele membre, precum și a informațiilor statistice de bază.

(8) Ar trebui ca între Comisie și autoritățile statistice ale statelor membre să existe o strânsă cooperare și un dialog continuu pentru coordonarea și armonizarea datelor de transmis, pentru a asigura calitatea datelor relevante pentru PDM care sunt raportate de statele membre, precum și a informațiilor statistice de bază.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Consolidarea guvernanței economice prin îmbunătățirea sistemului de monitorizare statistică a datelor relevante pentru PDM ar trebui să includă implicarea mai profundă și mai promptă a Parlamentului European și a parlamentelor naționale.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care Comisia (Eurostat) identifică probleme, în special în contextul evaluării calității în temeiul articolului 5, aceasta poate decide să efectueze misiuni în statul membru în cauză.

(1) În cazul în care Comisia (Eurostat) identifică probleme sau posibile probleme, precum calitatea statisticilor, în special în contextul evaluării calității în temeiul articolului 5, aceasta poate decide să efectueze misiuni în statul membru în cauză.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Articolul 7alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia (Eurostat) raportează Comitetului pentru politică economică instituit prin Decizia 74/122/CEE7 a Consiliului privind rezultatele acestor misiuni, inclusiv eventualele observații formulate de statul membru respectiv pe marginea constatărilor respective. După transmiterea lor prealabilă către Comitetul pentru politică economică, aceste rapoarte, împreună cu eventualele observații formulate de statul membru respectiv, sunt făcute publice, fără a aduce atingere dispozițiilor privind confidențialitatea statistică prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

(3) Comisia (Eurostat) raportează Comitetului pentru politică economică instituit prin Decizia 74/122/CEE a Consiliului7 și Comitetului pentru ocuparea forței de muncă instituit prin Decizia 2000/98/CE a Consiliului7a privind rezultatele acestor misiuni, inclusiv eventualele observații formulate de statul membru respectiv pe marginea constatărilor respective. După transmiterea lor prealabilă către Comitetul pentru politică economică, Comitetul pentru ocuparea forței de muncă și comisiile competente ale Parlamentului European, aceste rapoarte, împreună cu eventualele observații formulate de statul membru respectiv, sunt făcute publice, fără a aduce atingere dispozițiilor privind confidențialitatea statistică prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

____________

____________

7 JO L 63, 5.3.1974, p. 21

7 JO L 63, 5.3.1974, p. 21

 

7a Decizia 2000/98/CE a Consiliului din 24 ianuarie 2000 de instituire a Comitetului pentru ocuparea forței de muncă (JO L 29, 4.2.2000, p. 21).

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia (Eurostat) își poate exprima rezerva cu privire la calitatea datelor relevante pentru PDM transmise de un stat membru. În termen de cel mult trei zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru publicare, Comisia (Eurostat) comunică statului membru în cauză, precum și Președintelui Comitetului pentru politică economică, rezerva pe care intenționează să o exprime și să o facă publică. În cazul în care problema este rezolvată după publicarea datelor și a rezervei, retragerea rezervei exprimate față de aceste date se publică imediat.

(3) Comisia (Eurostat) își poate exprima rezerva cu privire la calitatea datelor relevante pentru PDM transmise de un stat membru. Cel târziu cu cinci zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru publicare, Comisia (Eurostat) comunică statului membru în cauză, precum și Președintelui Comitetului pentru politică economică, rezerva pe care intenționează să o exprime și să o facă publică. Statului membru în cauză i se acordă posibilitatea să își explice poziția. În cazul în care problema este rezolvată după publicarea datelor și a rezervei, retragerea rezervei exprimate față de aceste date se publică imediat.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 8 alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Comisia (Eurostat) poate modifica datele transmise de statele membre și poate furniza datele modificate, precum și o justificare a modificării, atunci când este evident că datele raportate de statele membre nu respectă cerințele prevăzute la articolul 3 alineatul (2). În cel mult trei zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru publicare, Comisia (Eurostat) comunică statului membru în cauză, precum și Președintelui Comitetului pentru politică economică, datele modificate și justificarea modificării respective.

(4) Comisia (Eurostat) poate modifica datele transmise de statele membre și poate furniza datele modificate, precum și o justificare a modificării, atunci când este evident că datele raportate de statele membre nu respectă cerințele prevăzute la articolul 3 alineatul (2) sau în cazul în care datele transmise de statele membre sunt incomplete. Cel târziu cu cinci zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru publicare, Comisia (Eurostat) comunică statului membru în cauză, precum și Președintelui Comitetului pentru politică economică și Președintelui Comitetului pentru ocuparea forței de muncă, datele modificate și justificarea modificării respective.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, poate decide impunerea unei amenzi pentru un stat membru care a declarat, în mod intenționat sau prin neglijență gravă, date relevante pentru PDM eronate.

(1) Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, poate decide impunerea unei amenzi pentru un stat membru care, în mod intenționat sau prin neglijență gravă, a declarat date relevante pentru PDM eronate sau a livrat cu întârziere datele respective.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate întreprinde toate anchetele necesare pentru a constata prezentarea unor date eronate menționată la alineatul (1). Comisia poate decide să demareze o anchetă în cazul în care constată că există indicii serioase privind existența unor fapte care pot să constituie o astfel de prezentare a unor date eronate. La anchetarea presupuselor declarații false, Comisia ia în considerare eventualele observații prezentate de statul membru în cauză. În vederea îndeplinirii sarcinilor care îi revin, Comisia poate solicita statului membru să prezinte informații, poate efectua inspecții la fața locului și poate avea acces la informații și documente statistice de bază legate de datele relevante pentru PDM. În cazul în care legislația statului membru în cauză impune aceasta, Comisia solicită autorizarea unei autorități judiciare înainte de demararea unei inspecții la fața locului.

În conformitate cu normele, Comisia poate realiza toate anchetele necesare pentru a constata prezentarea unor date eronate menționată la alineatul (1). Comisia poate decide să demareze o anchetă în cazul în care constată că există indicii serioase privind existența unor fapte care pot să constituie o astfel de prezentare a unor date eronate. La anchetarea presupuselor declarații false, Comisia ia în considerare eventualele observații prezentate de statul membru în cauză. În vederea îndeplinirii sarcinilor care îi revin, Comisia poate solicita statului membru să prezinte informații, poate efectua inspecții la fața locului și poate avea acces la informații și documente statistice de bază legate de datele relevante pentru PDM. În cazul în care legislația statului membru în cauză impune aceasta, Comisia solicită autorizarea unei autorități judiciare înainte de demararea unei inspecții la fața locului.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Veniturile menționate la primul paragraf se alocă pentru finanțarea programelor naționale de reformă (PNR) ale statelor membre și pentru acordarea sprijinului financiar necesar în vederea concretizării obiectivelor acestora în cadrul ciclului semestrului european, cu scopul de a reduce la minimum discrepanțele pe plan economic, social și în materie de ocupare a forței de muncă.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia (Eurostat) raportează periodic Parlamentului European și Consiliului cu privire la activitățile desfășurate de Comisie (Eurostat) în scopul punerii în aplicare a prezentului regulament.

Comisia (Eurostat) raportează periodic comisiilor competente ale Parlamentului European și Consiliului cu privire la activitățile desfășurate de Comisie (Eurostat) în scopul punerii în aplicare a prezentului regulament.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) caracterul adecvat și eficacitatea procesului de monitorizare aplicat în cazul revizuirii sau adăugării datelor relevante pentru PDM.

PROCEDURĂ

Titlu

Statisticile pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice

Referințe

COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ECON

13.6.2013

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

EMPL

13.6.2013

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Pervenche Berès

3.7.2013

Examinare în comisie

9.12.2013

22.1.2014

3.2.2014

 

Data adoptării

3.2.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Karima Delli, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez Prieto, Jan Kozłowski, Anthea McIntyre, Evelyn Regner

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Emilio Menéndez del Valle

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională (27.1.2014)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizarea și calitatea statisticilor pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice

(COM(2013/0342 – C7‑0162/2013 – 2013/0181(COD))

Raportor pentru aviz: Ivars Godmanis

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia pentru dezvoltare regională (REGI) a elaborat un aviz destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON), deoarece regulamentul-cadru pentru politica de coeziune, și anume Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, include la articolul 23 și în anexa III procedura privind dezechilibrele macroeconomice ca factor declanșator pentru suspendarea fondurilor. Comisia pentru dezvoltare regională susține dezvoltarea unui cadru de reglementare clar în vederea asigurării unor statistici de înaltă calitate, care să sprijine aplicarea eficientă a procedurilor privind dezechilibrele macroeconomice.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor1 macroeconomice instituie un mecanism de alertă pentru a facilita detectarea rapidă și monitorizarea dezechilibrelor. În cadrul acestui mecanism, Comisia are obligația de a întocmi un raport anual privind mecanismul de alertă (RMA) care cuprinde o evaluare economică și financiară calitativă și care identifică statele membre despre care Comisia consideră că pot fi afectate de dezechilibre sau că se pot confrunta cu riscul de a afectate de astfel de dezechilibre.

(1) Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice1 (PDM) instituie un mecanism de alertă pentru a facilita detectarea rapidă și monitorizarea dezechilibrelor. În cadrul acestui mecanism, Comisia are obligația de a întocmi un raport anual privind mecanismul de alertă (RMA) care cuprinde o evaluare economică și financiară calitativă și care identifică statele membre despre care Comisia consideră că pot fi afectate de dezechilibre sau că se pot confrunta cu riscul de a fi afectate de astfel de dezechilibre.

__________________

__________________

1 JO L 306, 23.11.11, p.25.

1 JO L 306, 23.11.2011, p. 25.

Justificare

Detaliu ce ține de redactare pentru clarificarea acronimului.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Datele statistice fiabile constituie baza supravegherii eficace a dezechilibrelor macroeconomice. În vederea garantării unor statistici sigure și independente, statele membre ar trebui să asigure independența profesională a autorităților statistice naționale în conformitate cu Codul de practici privind statisticile europene prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene3.

(3) Datele statistice fiabile, detaliate, precise și utile sunt esențiale în vederea supravegherii eficace a dezechilibrelor macroeconomice. În vederea garantării unor statistici sigure și independente, statele membre ar trebui să asigure independența profesională a autorităților statistice naționale în conformitate cu Codul de practici privind statisticile europene prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene3.

__________________

__________________

3 JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

3JO L 61, 31.3.2009, p.164.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Este necesar ca Comisia să răspundă în continuare necesității de informații statistice fiabile, care să permită politicilor UE să reacționeze mai bine la realitățile economice, sociale și teritoriale de la nivel regional.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Ar trebui să fie instituită o procedură fiabilă pentru elaborarea, monitorizarea și publicarea datelor relevante pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice (denumite în continuare „datele relevante pentru PDM”), precum și o îmbunătățire continuă a informațiilor statistice de bază în conformitate cu cadrele Comisiei de management al calității pentru statisticile europene4. Grupul directorilor în domeniul statisticilor macroeconomice (Directors of Macroeconomic Statistics - DMES), creat de Comisie, este un grup de experți calificat să furnizeze Comisiei (Eurostat) asistența necesară pentru aplicarea unei proceduri de monitorizare fiabile a calității datelor relevante pentru PDM.

(5) Ar trebui să fie instituită o procedură fiabilă pentru colectarea, elaborarea, monitorizarea și publicarea datelor relevante pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice (denumite în continuare „datele relevante pentru PDM”), precum și o îmbunătățire continuă a informațiilor statistice de bază în conformitate cu cadrele Comisiei de management al calității pentru statisticile europene4. Grupul directorilor în domeniul statisticilor macroeconomice (Directors of Macroeconomic Statistics DMES), creat de Comisie și numărând printre membrii săi experți ai Comitetului Sistemului Statistic European și ai Sistemului European al Băncilor Centrale, este un grup de experți calificat să furnizeze Comisiei (Eurostat) asistența necesară pentru aplicarea unei proceduri de monitorizare fiabile a calității datelor relevante pentru PDM.

__________________

__________________

4 COM(2005)217 final și COM(2011)211 final.

4COM(2005)217 final și COM(2011)211 final.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Ar trebui ca între Comisie și autoritățile statistice ale statelor membre să existe o strânsă cooperare și un dialog continuu pentru a asigura calitatea datelor relevante pentru PDM care sunt raportate de statele membre, precum și a informațiilor statistice de bază.

(8) Ar trebui ca între Comisie și autoritățile statistice ale statelor membre să existe o strânsă cooperare și un dialog continuu pentru a asigura calitatea și acuratețea datelor relevante pentru PDM care sunt raportate de statele membre, precum și a informațiilor statistice de bază. Tipul datelor care vot fi legate de PDM trebuie să fie definit cu precizie.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Ar trebui să se încurajeze instituirea unui cadru juridic pentru „Angajamentele privind fiabilitatea statisticilor”. Respectarea normei privind confidențialitatea datelor din cadrul SSE (Sistemul Statistic European), precum și a principiului subsidiarității, va contribui la creșterea încrederii în agențiile de statistică.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Pentru a asigura date detaliate, precise și de înaltă calitate, ar trebui instituit un sistem de cercetare a proceselor socioeconomice care se desfășoară în regiunile transfrontaliere și ar trebui, de asemenea, elaborate statistici pentru macro-regiuni, pentru a se obține o imagine economică fiabilă, completă și corectă a dezvoltării regionale și macro-regionale, atât în zonele urbane, cât și în cele rurale.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12b) Conform Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006, punerea în aplicare a fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) este legată, printre altele, de buna guvernanță economică și de procedura privind dezechilibrele macroeconomice.

 

__________________

 

1a JO L 347, 20.12.2013, p. 320–469.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12c) Fondurile structurale și de investiții europene, alături de Fondul agricol european pentru dezvoltare rurală și de Fondul european pentru pescuit, reprezintă un procent semnificativ din investițiile publice în unele state membre și joacă un rol în creșterea convergenței economice și a coeziunii sociale.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 12 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12d) În special, conform prevederilor de la articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/20131a, Comisia poate solicita unui stat membru să își revizuiască acordul de parteneriat și programele relevante și să propună modificări la acestea, dacă acest lucru este necesar pentru a sprijini punerea în aplicare a recomandărilor relevante ale Consiliului adresate statului membru în cauză și adoptate în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) sau cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, cu condiția ca aceste modificări să fie considerate necesare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice.

 

__________________

 

1a JO L 347, 20.12.2013, p. 320–469.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 12 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12e) De asemenea, conform prevederilor de la articolul 23 alineatul (9) și din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1303/20131a, Comisia trebuie să prezinte Consiliului o propunere de suspendare parțială sau integrală a angajamentelor sau a plăților pentru programele unui stat membru în cazul în care Consiliul adoptă două recomandări succesive în cadrul aceleiași proceduri de dezechilibru, în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) sau cu articolul 10 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice.

 

__________________

 

1a JO L 347, 20.12.2013, p. 320–469.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 12 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12f) Cu toate acestea, suspendarea fondurilor care trebuie declanșată de procedura privind dezechilibrele macroeconomice ar trebui utilizată ca ultimă soluție și ar trebui să ia în considerare analize aprofundate ale indicatorilor privind nivelul șomajului, sărăcia și scăderea PIB-ului.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 12 g (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12g) În scopul eficacității, prezentul regulament ar trebui să vizeze toate datele statistice necesare în temeiul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 12 h (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12h) Subliniază că, pentru aplicarea coerentă a procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, calitatea statisticilor furnizate de statele membre este extrem de importantă.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Datele relevante pentru PDM fac obiectul unei adeverințe eliberate de instituția supremă de audit din statul membru în cauză cu privire la calitatea informațiilor furnizate de acesta.

Justificare

Se propune ca, dat fiind statutul lor independent, instituțiile supreme de audit naționale să primească solicitări separate de eliberare de adeverințe privind calitatea informațiilor furnizate de către statele membre.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia adoptă acte de punere în aplicare în vederea definirii modalităților, structurii și periodicității rapoartelor privind calitatea. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14 alineatul (2).

(3) Comisia adoptă acte delegate în vederea definirii modalităților, structurii și periodicității rapoartelor privind calitatea. Respectivele acte delegate se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre elaborează inventarele și le transmit Comisiei (Eurostat) cel târziu la data de [...] [nouă luni după adoptarea prezentului regulament – data exactă urmează să fie introdusă la publicare de Oficiul pentru Publicații]. Comisia adoptă acte de punere în aplicare în vederea definirii structurii și a modalităților de actualizare a inventarelor respective până la data de […] [în termen de șase luni de la adoptarea prezentului regulament - data exactă urmează să fie introdusă la publicare de Oficiul pentru Publicații]. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14 alineatul (2).

(2) Statele membre elaborează inventarele și le transmit Comisiei (Eurostat) cel târziu la data de [...] [nouă luni după adoptarea prezentului regulament – data exactă urmează să fie introdusă la publicare de Oficiul pentru Publicații]. Comisia adoptă acte delegate în vederea definirii structurii și a modalităților de actualizare a inventarelor respective până la data de […] [în termen de șase luni de la adoptarea prezentului regulament data exactă urmează să fie introdusă la publicare de Oficiul pentru Publicații]. Respectivele acte delegate se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia (Eurostat) raportează Comitetului pentru politică economică instituit prin Decizia 74/122/CEE7 a Consiliului privind rezultatele acestor misiuni, inclusiv eventualele observații formulate de statul membru respectiv pe marginea constatărilor respective. După transmiterea lor prealabilă către Comitetul pentru politică economică, aceste rapoarte, împreună cu eventualele observații formulate de statul membru respectiv, sunt făcute publice, fără a aduce atingere dispozițiilor privind confidențialitatea statistică prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

(3) Comisia (Eurostat) raportează Comitetului pentru politică economică instituit prin Decizia 74/122/CEE77 a Consiliului și Parlamentului European privind rezultatele acestor misiuni, inclusiv eventualele observații formulate de statul membru respectiv pe marginea constatărilor respective. După transmiterea lor prealabilă către Comitetul pentru politică economică și către Parlamentul European, aceste rapoarte, împreună cu eventualele observații formulate de statul membru respectiv, sunt făcute publice, fără a aduce atingere dispozițiilor privind confidențialitatea statistică prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

______________

_______________

7 JO L 63, 5.3.1974, p. 21.

7 JO L 63, 5.3.1974, p. 21.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Comisia (Eurostat) stabilește normele și procedurile referitoare la selecția experților, ținând seama de o repartizare corespunzătoare a experților între statele membre și de o rotație adecvată a experților între statele membre, de condițiile lor de lucru și de detaliile financiare. Comisia (Eurostat) va contribui, alături de statele membre, la acoperirea integrală a costurilor suportate de statele membre pentru asistența oferită de experții lor naționali.

(5) Comisia (Eurostat) stabilește normele și procedurile referitoare la selecția experților necesară pentru a asigura o repartizare corespunzătoare a experților între statele membre și o rotație adecvată și la intervale potrivite a experților între statele membre, condițiile lor de lucru și detaliile financiare. Comisia (Eurostat) va contribui, alături de statele membre, la acoperirea integrală a costurilor suportate de statele membre pentru asistența oferită de experții lor naționali.

Justificare

Pentru a garanta obiectivitatea opiniilor furnizate de experți, trebuie să se asigure corectitudinea selecției, a distribuției și a calendarului în rotația respectivilor experți.

PROCEDURĂ

Titlu

Statisticile pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice

Referințe

COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ECON

13.6.2013

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

REGI

13.6.2013

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Ivars Godmanis

20.6.2013

Raportor/Raportoare pentru aviz substituit(ă)

Ramona Nicole Mănescu

Data adoptării

22.1.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Francesca Barracciu, Catherine Bearder, Victor Boștinaru, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Ovidiu Ioan Silaghi, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Justina Vitkauskaite Bernard, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Maurice Ponga, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Peter Simon, Evžen Tošenovský, Derek Vaughan

PROCEDURĂ

Titlu

Statisticile pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice

Referințe

COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD)

Data prezentării la PE

7.6.2013

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ECON

13.6.2013

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

Data anunțului în plen

EMPL

13.6.2013

REGI

13.6.2013

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Derk Jan Eppink

18.6.2013

 

 

 

Examinare în comisie

5.12.2013

30.1.2014

 

 

Data adoptării

13.2.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Langen, Astrid Lulling, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Membri supleanți prezenți la votul final

Zdravka Bušić, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ashley Fox, Emilie Turunen

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Ana Gomes, Emma McClarkin

Data depunerii

24.2.2014