POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju in kakovosti statistike za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem

24.2.2014 - (COM(2013)0342 – C7‑0162/2013 – 2013/0181(COD)) - ***I

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalec: Derk Jan Eppink


Postopek : 2013/0181(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0143/2014
Predložena besedila :
A7-0143/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju in kakovosti statistike za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem

(COM(2013)0342 – C7‑0162/2013 – 2013/0181(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0342),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0162/2013),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke z dne 10. oktobra 2013[1],

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenj Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter Odbora za regionalni razvoj (A7-0143/2014),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Uredba (EU) št. 1176/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih neravnotežij1 določa mehanizem opozarjanja za zgodnje odkrivanje neravnotežij in njihovo spremljanje. V okviru tega mehanizma mora Komisija pripraviti letno poročilo o mehanizmu opozarjanja s kvalitativno ekonomsko in finančno oceno ter navedbo držav članic, za katere ocenjuje, da so jo prizadela neravnotežja ali za katere obstaja nevarnost, da bi jih prizadela.

(Ne zadeva slovenske različice.)

__________________

 

1 UL L 306, 23.11.2011, str.25.

 

Obrazložitev

(Sprememba ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Zanesljivi statistični podatki so osnova za učinkovit nadzor nad makroekonomskimi neravnotežji. Za zagotovitev zanesljive in neodvisne statistike bi morale države članice zagotoviti strokovno neodvisnost nacionalnih statističnih organov, skladno z Evropskim statističnim kodeksom ravnanja iz Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki3.

(3) Zanesljivi, točni in uporabni statistični podatki so bistveni za učinkovit nadzor nad makroekonomskimi neravnotežji. Za zagotovitev zanesljive in neodvisne statistike bi bilo treba v skladu s predlogi Evropskega parlamenta za revizijo Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta1a okrepiti neodvisnost Eurostata, države članice pa bi morale zagotoviti strokovno neodvisnost nacionalnih statističnih organov, skladno z Evropskim statističnim kodeksom ravnanja iz te Uredbe.

__________________

 

3 UL L 87, 31.3.2009, str. 164

 

 

1a Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Komisija mora še naprej upoštevati potrebo po zanesljivih statističnih podatkih, ki omogočajo, da se politike Unije bolje odzivajo na gospodarsko, socialno in ozemeljsko stvarnost na regionalni ravni.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Poročilo o mehanizmu opozarjanja, ki temelji na pregledu z nizom kazalnikov, katerih vrednosti se primerjajo z okvirnimi pragovi, je instrument začetnega pregleda, s katerim Komisija ugotavlja, v katerih državah članicah je treba zaradi razvoja dogodkov podrobneje preveriti, ali obstajajo neravnotežja ali nevarnost neravnotežij. Poročilo o mehanizmu preverjanja bi moralo zajemati podatke, relevantne za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem. Gonila opazovanega razvoja pa se podrobno analizirajo v nadaljnjih poglobljenih pregledih, da se lahko določi narava neravnotežij. Pregled in pragovi se ne razlagajo mehansko, temveč z ekonomskega vidika. Med poglobljenimi pregledi bo Komisija preučila širok spekter ekonomskih spremenljivk ter dodatne informacije, pri čemer bodo upoštevane okoliščine v posamezni državi. Zaradi teh razlogov vseh podatkov, ki se lahko uporabijo za namene postopka v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji, ni mogoče vnaprej izčrpno navesti, temveč bi jih bilo treba opredeliti s sklicevanjem na postopke, določene v Uredbi (EU) št. 1176/2011 za odkrivanje makroekonomskih neravnotežij ter za preprečevanje in odpravljanje čezmernih makroekonomskih neravnotežij v Uniji. Pri izvajanju postopka makroekonomskih neravnotežij bi morala Komisija in Svet dati prednost statistiki, ki jo države članice pripravljajo in pošiljajo Komisiji (Eurostatu). Druge statistike, ki se ne pripravljajo in pošiljajo na ta način, bi se morale uporabiti, samo kadar prejšnje statistike ne zagotavljajo zahtevanih informacij ter ob upoštevanju kakovosti teh drugih statističnih podatkov.

(4) Poročilo o mehanizmu opozarjanja, ki temelji na pregledu z nizom kazalnikov, katerih vrednosti se primerjajo z okvirnimi pragovi, je instrument začetnega pregleda, s katerim Komisija ugotavlja, v katerih državah članicah je treba zaradi razvoja dogodkov podrobneje preveriti, ali obstajajo neravnotežja ali nevarnost neravnotežij. Poročilo o mehanizmu preverjanja bi moralo zajemati podatke, relevantne za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem. Gonila opazovanega razvoja pa se podrobno analizirajo v nadaljnjih poglobljenih pregledih, da se lahko določi narava neravnotežij. Pregled in pragovi se ne bi smeli razlagati mehansko, temveč z ekonomskega vidika. Med poglobljenimi pregledi bo Komisija preučila širok spekter ekonomskih spremenljivk ter dodatne informacije, pri čemer bodo upoštevane okoliščine v posamezni državi. Zaradi teh razlogov vseh podatkov, ki se lahko uporabijo za namene postopka v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji, ni mogoče vnaprej izčrpno navesti, temveč bi jih bilo treba opredeliti s sklicevanjem na postopke, določene v Uredbi (EU) št. 1176/2011 za odkrivanje makroekonomskih neravnotežij ter za preprečevanje in odpravljanje čezmernih makroekonomskih neravnotežij v Uniji. Pri izvajanju, spremljanju in ocenjevanju postopka makroekonomskih neravnotežij bi morali Evropski parlament, Svet in Komisija dati prednost statistiki, ki jo države članice pripravljajo in pošiljajo Komisiji (Eurostatu). Druge statistike, ki se ne pripravljajo in pošiljajo na ta način, bi se morale uporabiti, samo kadar prejšnje statistike ne zagotavljajo zahtevanih informacij ter ob upoštevanju kakovosti teh drugih statističnih podatkov.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Za zbiranje, spremljanje in objavo podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem (v nadaljnjem besedilu: podatki, relevantni za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem) bi bilo treba uvesti zanesljiv postopek ter stalno izboljševati osnovne statistične informacije v skladu z okvirom Komisije za vodenje kakovosti za evropsko statistiko4. Skupina direktorjev za makroekonomsko statistiko (DMES), ki jo je ustanovila Komisija, je primerna strokovna skupina, ki Komisiji (Eurostatu) zagotavlja potrebno pomoč pri izvajanju postopka stabilnega spremljanja kakovosti za podatke, relevantne za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem.

(5) Za zajemanje, zbiranje, spremljanje in objavo podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem (v nadaljnjem besedilu: podatki, relevantni za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem) bi bilo treba uvesti zanesljiv postopek ter stalno izboljševati osnovne statistične informacije v skladu z okvirom Komisije za vodenje kakovosti za evropsko statistiko4. Skupina direktorjev za makroekonomsko statistiko (DMES), ki jo je ustanovila Komisija in ki v svojih vrstah združuje strokovnjake iz Odbora za evropski statistični sistem in Evropskega sistema centralnih bank, je primerna strokovna skupina, ki Komisiji (Eurostatu) zagotavlja potrebno pomoč pri izvajanju postopka stabilnega spremljanja kakovosti za podatke, relevantne za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem.

__________________

__________________

4 COM(2005) 217 final in COM(2011) 211 final.

4COM(2005) 217 in COM(2011) 211.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Bistveno je, da priprava statistike, potrebna za izvajanje dejavnosti Unije, temelji le na zanesljivih podatkih. Pri pripravi podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim ravnotežjem, ki je bistvena podlaga za odkrivanje makroekonomskih neravnotežij ter za preprečevanje in odpravljanje čezmernih makroekonomskih neravnotežij v Uniji, lahko nezanesljivi podatki znatno vplivajo na interes Unije. Za izvajanje postopka makroekonomskih neravnotežij so potrebni dodatni ukrepi, da bi bilo izvrševanje priprave, zagotavljanja in spremljanja kakovosti podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, učinkovitejše. Navedeni ukrepi bi morali povečati verodostojnost osnovnih statističnih informacij ter zagotavljanja in spremljanja kakovosti podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem. Da se prepreči napačna razlaga, bodisi namenoma bodisi zaradi hude malomarnosti, podatkov, relevantnih za postopek v zvezi makroekonomskim neravnotežjem, bi bilo treba vzpostaviti mehanizem finančnih sankcij, ki bodo namenjene tudi zagotavljanju primerne skrbnosti pri pripravi podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem.

(6) Bistveno je, da priprava statistike, potrebna za izvajanje dejavnosti Unije, temelji le na zanesljivih podatkih. Ustrezno je, da se postopki iz Uredbe (EU) št. 1176/2011 in Uredbe (EU) št. 1174/2011 dopolnijo z ustreznim formalnim okvirom za zbiranje, spremljanje kakovosti in objavljanje podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, v skladu s skupnimi merili kakovosti, določenimi v Uredbi (ES) št. 223/2009. Za izvajanje postopka makroekonomskih neravnotežij so potrebni dodatni ukrepi, da bi bilo izvrševanje priprave, zagotavljanja in spremljanja kakovosti podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, učinkovitejše. Navedeni ukrepi bi morali povečati verodostojnost osnovnih statističnih informacij ter zagotavljanja in spremljanja kakovosti podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Da se prepreči napačna razlaga podatkov, relevantnih za postopek v zvezi makroekonomskim neravnotežjem, bodisi namenoma bodisi zaradi hude malomarnosti, bi bilo treba vzpostaviti korektivni mehanizem, tudi za zagotovitev primerne skrbnosti pri pripravi podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem.

Obrazložitev

Če člen 338(1) PDEU ni zadostna ali primerna pravna podlaga za zagotovitev teh sankcij za države članice v primeru napačne razlage podatkov, relevantnih za postopek v zvezi makroekonomskim neravnotežjem, bodisi namenoma bodisi zaradi hude malomarnosti, bi bilo treba skrbno preučiti možnost dodatne pravne podlage ali spremembe določb Poglavja VIII te uredbe.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Za dopolnitev pravil o izračunu globe za izkrivljanje statističnih podatkov ter pravil o postopku, ki mu sledi Komisija pri raziskovanju takšnih dejanj, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba) sprejme akte v zvezi z natančnimi merili za določitev višine globe in za izvajanje preiskav Komisije. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, med drugim na strokovni ravni. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno predložitev zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

(7) Za dopolnitev pravil o izračunu obrestovanih depozitov in globe za izkrivljanje statističnih podatkov ter pravil o postopku, ki mu sledi Komisija pri raziskovanju dejanj v zvezi z izkrivljanjem statističnih podatkov, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba) sprejme akte v zvezi z natančnimi merili za določitev višine globe in za izvajanje preiskav Komisije. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, med drugim na strokovni ravni. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno predložitev zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Med Komisijo in statističnimi organi držav članic bi bilo treba vzpostaviti tesno sodelovanje in stalen dialog, da se zagotovi kakovost podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, ki jih sporočajo države članice, in osnovnih statističnih informacij.

(8) Potekajoče sodelovanje in usklajevanje med Komisijo (Eurostatom) in statističnimi organi držav članic je pomemben prispevek k učinkovitemu usklajevanju statističnih dejavnosti v okviru evropskega statističnega sistema (ESS). To sodelovanje je treba okrepiti, da se zagotovi kakovost podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, ki jih sporočajo države članice, in osnovnih statističnih informacij; pri razvijanju, pripravi in izkazovanju podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, v okviru ustreznih struktur upravljanja in statističnih programov dela evropskega statističnega sistema in Evropskega sistema centralnih bank(ESCB) bi bilo treba upoštevati institucionalno ločenost ESCB in neodvisnost centralnih bank.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) V zvezi s podatki, relevantnimi za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, bi bilo treba v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 223/2009 zagotoviti tesno sodelovanje med evropskim statističnim sistemom in Evropskim sistemom centralnih bank, da bi se čim bolj zmanjšalo breme poročanja, zagotovila usklajenost, izboljšala temeljna statistika in zagotovila primerljivost.

(9) Ker je evropski statistični sistem odgovoren za pripravo številnih statističnih informacij, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, Evropski sistem centralnih bank pa za pripravo številnih drugih ustreznih statističnih informacij, bi bilo treba v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 223/2009 v zvezi s podatki, relevantnimi za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, zagotoviti tesno sodelovanje med obema sistemoma, da bi se čim bolj zmanjšalo breme poročanja, zagotovila usklajenost, izboljšala temeljna statistika in zagotovila primerljivost. Praktično operativno ureditev sodelovanja med evropskim statističnim sistemom in Evropskim sistemom centralnih bank pri zagotavljanju kakovosti podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, bi lahko opredelili v memorandumu o soglasju. Glede na dolgotrajne izkušnje na statističnih področjih, ki jih pokrivajo podatki, relevantni za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, bi lahko Odbor za monetarno, finančno in plačilnobilančno statistiko, ustanovljen s Sklepom Sveta 2006/856/ES1a zagotovil svetovanje o praktični operativni ureditvi tega sodelovanja, kar bi se lahko odražalo v omenjenem memorandumu o soglasju.

 

_____________

 

1a. UL L 332, 30.11.2006, str. 21.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Določbe te uredbe je treba obravnavati v okviru krepitve evropskega gospodarskega upravljanja, ki zahteva večjo demokratično odgovornost tako na nacionalni ravni kot na ravni Unije; Okrepljeni sistem statističnega spremljanja podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, bi moral vključevati tesnejše in pravočasnejše vključevanje Evropskega parlamenta. Čeprav so sogovorniki Evropskega parlamenta v okviru dialoga ustrezne institucije Unije in njihovi predstavniki, lahko pristojni odbor Evropskega parlamenta k prostovoljnemu sodelovanju pri obravnavah povabi predstavnike nacionalnih statističnih uradov.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b) Okrepitev gospodarskega upravljanja z izboljšanim sistemom statističnega spremljanja podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, bi morala zajemati tesnejše in pravočasnejše vključevanje nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Vendar pa bi morala biti začasna ustavitev sredstev, ki jo sproži postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, skrajni ukrep, pri katerem bi bilo treba upoštevati poglobljeno analizo brezposelnosti, revščine in kazalnikov krčenja BDP.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Pri postopkih zagotavljanja kakovosti, ki jih predvideva ta uredba, se nadgrajuje in upošteva dobra praksa pri obstoječih postopkih zagotavljanja kakovosti. Ta ne vodi v podvajanje prizadevanj za zagotavljanje kakovosti ali vzporednih nizov podatkov.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Roki za pošiljanje podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, so tisti, ki so določeni na podlagi ustreznih temeljnih aktov, ali ki jih bo Komisija sporočila v posebnih koledarjih ob upoštevanju potreb Unije.

2. Roki za pošiljanje podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, so tisti, ki so določeni na podlagi ustreznih temeljnih aktov ali ki jih bo Komisija sporočila v posebnih koledarjih ob upoštevanju okvira evropskega semestra in potreb Unije.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija državam članicam vsako leto sporoči časovnico letnega poročila o mehanizmu opozarjanja, ustanovljenega s členom 3 Uredbe (EU) št. 1176/2011. Na podlagi te časovnice, rokov in koledarjev iz odstavka 2 Komisija določi in sporoči državam članicam tudi rok za predložitev vseh najnovejših podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem.

3. Komisija državam članicam vsako leto sporoči časovnico letnega poročila o mehanizmu opozarjanja, ustanovljenega s členom 3 Uredbe (EU) št. 1176/2011. Na podlagi te časovnice, rokov in koledarjev iz odstavka 2 Komisija določi in sporoči državam članicam tudi rok, do katerega Komisija (Eurostat) izloči podatke, relevantne za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, da za vsako državo članico izračuna kazalnike za pregled v okviru postopka v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem ter vzpostavi referenčno podatkovno zbirko podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Komisija (Eurostat) vsem državam članicam zagotovi dostop do referenčne podatkovne zbirke, kjer so izločeni podatki, relevantni za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, najkasneje pet delovnih dni po roku za preverjanje. Države članice preverijo podatke in jih potrdijo ali sporočijo spremembe v sedmih delovnih dneh po preteku tega petdnevnega roka.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ob pošiljanju podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, navedenih v členu 1, države članice Komisiji (Eurostatu) pošljejo v obliki poročila o kakovosti informacije, iz katerih je razvidno, kako se ti podatki izračunavajo, vključno z vsemi spremembami virov in metod.

1. Ob pošiljanju podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, navedenih v členu 1, države članice Komisiji (Eurostatu) predložijo v obliki poročila o kakovosti informacije, iz katerih je razvidno, kako se ti podatki izračunavajo, vključno z vsemi spremembami virov in metod.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Države članice v sedmih dneh pošljejo poročilo o kakovosti, kot je določeno v členu 2(3a).

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija sprejme izvedbene akte, da se opredelijo načini, struktura in pogostost poročil o kakovosti. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(2).

3. Komisija sprejme delegirane akte, da se opredelijo načini, struktura in pogostost poročil o kakovosti iz odstavka 1. Ti delegirani akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 12.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice pripravijo popise in jih pošljejo Komisiji (Eurostatu) najpozneje [...] [devet mesecev po sprejetju te uredbe točen datum vstavi Urad za publikacije ob objavi]. Komisija sprejme izvedbene akte za opredelitev strukture in načinov posodabljanja teh opisov do [...] [v šestih mesecih po sprejetju te uredbe — točen datum vstavi Urad za publikacije ob objavi]. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(2).

2. Države članice pripravijo popise in jih pošljejo Komisiji (Eurostatu) najpozneje [...] [devet mesecev po sprejetju te uredbe točen datum vstavi Urad za publikacije ob objavi]. Komisija sprejme delegirane akte za opredelitev strukture in načinov posodabljanja teh opisov do [...] [v šestih mesecih po sprejetju te uredbe — točen datum vstavi Urad za publikacije ob objavi]. Ti delegirani akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 12.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Poglavje VI – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

OBISKI V DRŽAVAH ČLANICAH

OBISKI, NAMENJENI POGOVOROM, V DRŽAVAH ČLANICAH

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar Komisija (Eurostat) ugotovi, da obstajajo težave, zlasti v okviru ocene kakovosti na podlagi člena 5, se lahko odloči za obiske v zadevni državi članici.

1. Kadar Komisija (Eurostat) ugotovi, da je treba podrobneje oceniti kakovost statistike, zlasti v okviru ocene kakovosti na podlagi člena 5, se lahko odloči za obiske, namenjene pogovorom, v zadevni državi članici.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Cilj takšnih obiskov je podrobno preučiti kakovost zadevnih podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem. Obiski se osredotočajo na metodološka vprašanja, vire in metode, navedene v opisih, podatke in spremne statistične postopke, da se oceni njihova skladnost z ustreznimi računovodskimi in statističnimi pravili.

2. Cilj obiskov, namenjenih pogovorom, iz odstavka 1 je podrobno preučiti kakovost zadevnih podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem. Ti obiski se osredotočajo na metodološka vprašanja, vire in metode, navedene v opisih, podatke in spremne statistične postopke, da se oceni njihova skladnost z ustreznimi računovodskimi in statističnimi pravili.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Ko Komisija pripravlja obiske, namenjene pogovorom, posreduje svoje začasne ugotovitve zadevni državi članici za pripombe.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija (Eurostat) Odboru za ekonomsko politiko, ustanovljenemu s Sklepom Sveta 74/122/EGS, sporoči ugotovitve teh obiskov, med drugim pripombe zadevne države članice v zvezi s temi ugotovitvami. Po predložitvi Odboru za ekonomsko politiko se ta poročila skupaj s kakršnimi koli pripombami zadevne države članice objavijo brez poseganja v določbe glede statistične zaupnosti iz Uredbe (ES) št. 223/2009.

3. Komisija (Eurostat) Evropskemu parlamentu in Odboru za ekonomsko politiko, ustanovljenemu s Sklepom Sveta 74/122/EGS7, sporoči ugotovitve teh obiskov, namenjenih pogovorom, med drugim pripombe zadevne države članice v zvezi s temi ugotovitvami. Po predložitvi Evropskemu parlamentu in Odboru za ekonomsko politiko se ta poročila skupaj z morebitnimi pripombami zadevne države članice objavijo brez poseganja v določbe glede statistične zaupnosti iz Uredbe (ES) št. 223/2009.

____________

____________

7. UL L 63, 5.3.1974, str. 21.

7. UL L 63, 5.3.1974, str. 21.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Države članice na zahtevo Komisije (Eurostata) zagotovijo pomoč strokovnjakov o statističnih vprašanjih v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji, med drugim za pripravo in izvedbo obiskov. Ti strokovnjaki dajo pri opravljanju svojih nalog na voljo svoje neodvisno strokovno znanje. Seznam navedenih strokovnjakov se sestavi do (datum se določi) na podlagi predlogov, ki jih Komisiji (Eurostatu) pošljejo nacionalni organi, pristojni za podatke, relevantne za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem.

4. Države članice na zahtevo Komisije (Eurostata) zagotovijo pomoč strokovnjakov o statističnih vprašanjih v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji, med drugim za pripravo in izvedbo obiskov, namenjenih pogovorom. Ti strokovnjaki dajo pri opravljanju svojih nalog na voljo svoje neodvisno strokovno znanje. Seznam navedenih strokovnjakov se sestavi do [UL, vstaviti datum: šest mesecev po objavi te uredbe] na podlagi predlogov, ki jih Komisiji (Eurostatu) pošljejo nacionalni organi, pristojni za podatke, relevantne za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Komisija (Eurostat) določi pravila in postopke v zvezi z izbiro strokovnjakov, ob upoštevanju ustrezne razporeditve strokovnjakov po državah članicah in ustrezne rotacije strokovnjakov med državami članicami, organizacije njihovega dela in finančnih podrobnosti. Komisija (Eurostat) z državami članicami deli vse stroške, ki jih imajo države članice zaradi pomoči nacionalnih strokovnjakov.

5. Komisija (Eurostat) določi pravila in postopke v zvezi z izbiro strokovnjakov, ob upoštevanju ustrezne razporeditve strokovnjakov po državah članicah in ustrezne in pravočasne rotacije strokovnjakov med državami članicami, organizacije njihovega dela in finančnih podrobnosti. Komisija (Eurostat) z državami članicami deli vse stroške, ki jih imajo države članice zaradi pomoči nacionalnih strokovnjakov.

Obrazložitev

Da bodo predložena strokovna mnenja objektivna, je treba zagotoviti pravilen izbor, razporeditev in pravočasno rotacijo strokovnjakov.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 6a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a. Ta člen ne velja v primerih, ko so obiski Komisije v državah članicah že predvideni v sektorski zakonodaji.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija (Eurostat) zagotovi podatke, relevantne za postopek v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji, ki se uporabljajo v postopku v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji, tudi s sporočili za javnost in/ali drugimi sredstvi, ki jih šteje za primerne.

1. Komisija (Eurostat) objavi podatke, relevantne za postopek v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji, ki se uporabljajo v postopku v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji, tudi s sporočili za javnost in/ali drugimi sredstvi, ki jih šteje za primerne.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija (Eurostat) ne odlaša z zagotavljanjem podatkov držav članic, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, če država članica ni poslala svojih podatkov.

2. Komisija (Eurostat) določi datum objave sporočila za javnost in o njem obvesti države članice v desetih delovnih dneh po preteku roka iz člena 2. Komisija (Eurostat) ne odlaša z zagotavljanjem podatkov držav članic, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, če država članica ni poslala svojih podatkov.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija (Eurostat) lahko izrazi pridržke glede kakovosti podatkov države članice, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem. Komisija (Eurostat) najpozneje v treh delovnih dneh pred načrtovano objavo podatkov sporoči zadevni državi članici in predsedniku Odbora za ekonomsko politiko pridržek, ki ga namerava izraziti in objaviti. Kadar se po objavi podatkov in pridržkov zadeva razreši, se takoj za tem objavi umik pridržkov.

3. Komisija (Eurostat) lahko izrazi pridržke glede kakovosti podatkov države članice, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem. Zadevni državi članici se omogoči, da zagovarja svoja stališča. Komisija (Eurostat) najpozneje v desetih delovnih dneh pred načrtovano objavo podatkov sporoči zadevni državi članici in predsedniku Odbora za ekonomsko politiko pridržek, ki ga namerava izraziti in objaviti. Kadar se po objavi podatkov in pridržkov zadeva razreši, se takoj za tem objavi umik pridržkov.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisija (Eurostat) lahko spremeni poslane podatke držav članic in predloži spremenjene podatke z obrazložitvijo spremembe, če obstajajo dokazi, da podatki v poročilu države članice niso skladni z zahtevami člena 3(2). Komisija (Eurostat) najpozneje tri delovne dni pred načrtovano objavo podatkov posreduje zadevni državi članici in predsedniku Odbora za ekonomsko politiko spremenjene podatke in obrazložitev spremembe.

4. Komisija (Eurostat) lahko spremeni poslane podatke držav članic in objavi spremenjene podatke z obrazložitvijo spremembe, če obstajajo dokazi, da podatki v poročilu države članice niso skladni z zahtevami člena 3(2) in veljavnimi metodološkimi standardi in zahtevami glede celovitosti, zanesljivosti, pravočasnosti in doslednosti statističnih podatkov. Komisija (Eurostat) najpozneje tri delovne dni pred načrtovano objavo podatkov posreduje zadevni državi članici in predsedniku Odbora za ekonomsko politiko spremenjene podatke in obrazložitev spremembe.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Svet lahko na predlog Komisije sklene naložiti globo državi članici, ki namerno ali zaradi hude malomarnosti napačno prikazuje podatke, relevantne za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem.

1. Svet lahko na predlog Komisije v dvostopenjskem postopku sklene naložiti obrestovani depozit in zatem, če Komisija oceni, da država članica ni izvedla korektivnih ukrepov iz odstavka 1a in kot skrajni ukrep, globo državi članici, ki je namerno napačno prikazala podatke, relevantne za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, ali zaradi hude malomarnosti povzročila napačno prikazovanje teh podatkov, kar Komisiji onemogoči, da bi pridobila resnično in pošteno oceno.

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Država članica poroča Komisiji v določenem roku o korektivnih ukrepih, potrebnih za odpravo napačnega prikazovanja ali hude malomarnosti iz prvega odstavka in za to, da se v prihodnje prepreči nastanek podobnih okoliščin. Poročilo se objavi.

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Globa iz odstavka 1 je učinkovita, odvračilna in sorazmerna z vrsto, resnostjo in trajanjem napačnega prikazovanja. Znesek globe ne presega 0,05 % BDP zadevne države članice.

2. Obrestovani depozit ali globa iz odstavka 1 je učinkovita, odvračilna in sorazmerna z vrsto, resnostjo in trajanjem napačnega prikazovanja. Znesek obrestovanega depozita ne presega 0,05 % BDP zadevne države članice v preteklem letu.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija lahko opravi vse potrebne preiskave, da ugotovi, ali obstaja napačno prikazovanje iz odstavka 1. Komisija se lahko odloči za začetek preiskave, ko ugotovi, da obstaja resen sum o obstoju dejstev, ki bi se lahko izkazala za takšno napačno prikazovanje. Pri preiskovanju domnevnega napačnega prikazovanja Komisija upošteva vse pripombe zadevne države članice. Zaradi opravljanja svojih nalog lahko Komisija od države članice zahteva informacije in lahko opravi inšpekcijske preglede na kraju samem ter dostopa do osnovnih statističnih informacij in dokumentov v zvezi s podatki, relevantnimi za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem. Če zakonodaja zadevne države članice za opravljanje inšpekcijskih pregledov na kraju samem zahteva predhodno dovoljenje, Komisija zanj zaprosi.

3. Komisija lahko v skladu s Pogodbama in posebno sektorsko zakonodajo sproži in opravi vse potrebne preiskave, da ugotovi, ali obstaja napačno prikazovanje iz odstavka 1. Komisija se lahko odloči za začetek preiskave, ko ugotovi, da obstaja resen sum o obstoju dejstev, ki bi se lahko izkazala za takšno napačno prikazovanje. Pri preiskovanju domnevnega napačnega prikazovanja Komisija upošteva vse pripombe zadevne države članice. Zaradi opravljanja svojih nalog lahko Komisija od države članice, v zvezi s katero poteka preiskava, zahteva informacije in lahko opravi inšpekcijske preglede na kraju samem ter dostopa do osnovnih statističnih informacij in dokumentov v zvezi s podatki, relevantnimi za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem. Če zakonodaja države članice, v zvezi s katero poteka preiskava, zahteva dovoljenje sodnega organa, se pred izvedbo inšpekcijskih pregledov na kraju samem pridobi ustrezno dovoljenje.

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija ob zaključku preiskave in pred predložitvijo kakršnega koli predloga Svetu zadevni državi članici ponudi možnost zagovora v zvezi z vsebino preiskave. Komisija svoj predlog Svetu zasnuje samo na dejstvih, ki jih je imela zadevna država članica možnost komentirati.

Komisija ob zaključku preiskave in pred predložitvijo kakršnega koli priporočila Svetu državi članici, v zvezi s katero poteka preiskava, ponudi možnost zagovora o vsebini preiskave. Komisija svoje priporočilo Svetu zasnuje samo na dejstvih, ki jih je imela zadevna država članica možnost komentirati.

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija obvesti pristojni odbor Evropskega parlamenta o vsaki preiskavi ali priporočilu, predloženem v skladu s tem odstavkom. Pristojni odbor Evropskega parlamenta lahko državi članici, na katero se nanaša priporočilo Komisije, omogoči udeležbo v izmenjavi mnenj.

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Komisija lahko na utemeljeno prošnjo zadevne države članice, ki jo slednja naslovi nanjo, priporoči Svetu, naj zniža znesek obrestovanega depozita ali ga prekliče.

 

Za obrestni depozit velja obrestna mera, ki odraža kreditno tveganje Komisije in ustrezno naložbeno obdobje.

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Sodišče Evropske unije je neomejeno pristojno za sodno presojo sklepov, s katerimi Svet naloži globo v skladu z odstavkom 1. Naloženo globo lahko prekliče, zniža ali zviša.

5. Sodišče Evropske unije je neomejeno pristojno za sodno presojo sklepov, s katerimi Svet naloži obrestovane depozite v skladu z odstavkom 1. Naloženi obrestovani depozit lahko prekliče, zniža ali zviša.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Poglavje IX – Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

NARAVA IN PORAZDELITEV PRORAČUNA SANKCIJ

NARAVA IN DODELITEV PRORAČUNA GLOB

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9(4) se Komisiji podeli za tri leta z začetkom en mesec po sprejetju te uredbe. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastil najpozneje devet mesecev pred koncem navedenega triletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enaka obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet temu nasprotuje najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(3), člena 6(2) in člena 9(4) se prenese na Komisijo za obdobje dveh let po enem mesecu po začetku veljavnosti te uredbe. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem navedenega triletnega obdobja po posvetovanju z zadevnimi akterji, vključno z ECB in v skladu s členom 127 PDEU. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet temu nasprotuje najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pooblastilo iz člena 9(4) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu pooblastila pooblastilo iz navedenega sklepa preneha. Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. Preklic ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, ki so že v veljavi.

3. Pooblastilo iz člena 3(3), člena 6(2) in člena 9(4) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu pooblastila pooblastilo iz navedenega sklepa preneha. Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. Preklic ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, ki so že v veljavi.

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 9(4), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet v dveh mesecih od dne, ko sta bila o tem uradno obveščena, ne nasprotujeta ali če pred iztekom tega roka obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok podaljša za dva meseca.

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(3), členom 6(2) in členom 9(4), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet v treh mesecih od dne, ko sta bila o tem uradno obveščena, ne nasprotujeta ali če pred iztekom tega roka obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok podaljša za tri mesece.

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V zvezi z ukrepi iz člena 9 Svet odloča brez upoštevanja glasu člana Sveta, ki zastopa zadevno državo članico.

V zvezi z ukrepi iz člena 9 Svet odloča brez upoštevanja glasu člana Sveta, ki zastopa zadevno državo članico. Šteje se, da je Svet sprejel sklep iz člena 9(1), razen če se v desetih dneh od dneva, ko je Komisija sprejela priporočilo, s kvalificirano večino ne odloči za zavrnitev priporočila.

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kvalificirana večina članov Sveta iz člena 9(1) se določi v skladu s točko (a) člena 238(3) PDEU.

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 223/2009 nacionalni statistični uradi držav članic (NSU) zagotovijo potrebno usklajevanje podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, na nacionalni ravni. Vsi drugi nacionalni organi poročajo NSU v ta namen. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo uporabo te določbe.

V skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 223/2009 nacionalni statistični uradi držav članic (NSU) zagotovijo potrebno usklajevanje podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, na nacionalni ravni. V ta namen nacionalne centralne banke v vlogi članic Evropskega sistema centralnih bank, ki pripravljajo podatke, relevantne za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, in po potrebi ustrezni nacionalni organi sodelujejo z NSU. Za te podatke so odgovorni nacionalni organi, ki jih pripravljajo. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo uporabo te določbe.

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija (Eurostat) redno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o dejavnostih, ki jih izvaja Komisija (Eurostat) za izvajanje te uredbe.

Komisija (Eurostat) vsaj enkrat letno v okviru evropskega semestra v skladu z Uredbo (EU) št. 1175/2011 Evropskega parlamenta in Sveta1a poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o dejavnostih, ki jih izvaja Komisija (Eurostat) za izvajanje te uredbe.

 

________________

 

1a Uredba (EU) št. 1175/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97 o okrepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik (UL L 306, 23.11.2011, str. 12).

 

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Do 14. decembra 2014 in nato vsakih pet let Komisija pregleda uporabo te uredbe in o svojih ugotovitvah poroča Evropskemu parlamentu in Svetu.

1. Do 14. decembra 2014 in nato vsakih pet let Komisija pregleda uporabo te uredbe in o tem poroča Evropskemu parlamentu in Svetu. Po potrebi se poročilu priloži zakonodajni predlog.

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) učinkovitost te uredbe in uporabljeni postopek spremljanja.

(b) učinkovitost in sorazmernost te uredbe in uporabljenega postopka spremljanja.

  • [1]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje

Evropska komisija je 7. junija 2013 sprejela predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju in kakovosti statistike za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem. Cilj predlagane uredbe je zagotoviti kakovost in pravočasnost priprave, zagotavljanja in spremljanja kakovosti statističnih podatkov, ki se pripravljajo ali pošiljajo za namen postopkov ugotavljanja makroekonomskega neravnotežja ter preprečevanja in odpravljanja čezmernega neravnotežja v Uniji.

Predlog Komisije pokriva pošiljanje statističnih podatkov in metapodatkov, ki so relevantni za postopek v zvezi z ekonomskim neravnotežjem (člena 1 in 2); nov okvir zagotavljanja kakovosti, vključno s poročili o kakovosti, ki jih pripravijo države članice (člena 3 in 4); ocene kakovosti, ki jih pripravi Komisija (člen 5); opise virov in metod (člen 6); obiske v državah članicah (člen 7); poročanje in sporočanje podatkov različnim zainteresiranim stranem (člen 8) ter sankcije v zvezi z izkrivljanjem statističnih podatkov (členi od 9 do 13).

2. Postopek v Evropskem parlamentu

Kot glavni odbor za obravnavanje tega predloga je bil imenovan odbor ECON. Odbora REGI in EMPL sta sklenila podati mnenje.

3. Osnutek poročila

Poročevalec podpira splošni cilj predloga uredbe, in sicer okrepitev gospodarskega upravljanja Unije prek okrepljenega sistema statističnega spremljanja podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim ravnotežjem. Strinja se, da je treba razviti jasne zahteve in postopke za zagotovitev najvišje kakovosti statističnih podatkov, da bi olajšali zgodnje ugotavljanje in spremljanje makroekonomskega neravnotežja. Vseeno pa meni, da bi lahko spremljanje kakovosti omenjenih podatkov in osnovnih statističnih informacij tesneje uskladili (i) s postopkovnim okvirom, določenim v postopku v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, in (ii) obstoječo zakonodajo, praksami in strukturami upravljanja na področju evropske statistike.

Glede na vse navedeno poročevalec pozdravlja predlog uredbe in predlaga spodaj navedene spremembe, da bi okrepili nekatere njene elemente.

3.1. Uskladitev z okrepljenim okvirom gospodarskega upravljanja

Poročevalec predlaga, da se okvir za pripravo, spremljanje kakovosti in objavo podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, čim bolj uskladi s postopki, določenimi v Uredbi (EU) št. 1176/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih neravnotežij in Uredbi (EU) št. 1174/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o izvršilnih ukrepih za odpravljanje čezmernih makroekonomskih neravnotežij v euroobmočju.

Poročevalec zlasti predlaga upoštevanje logike okvira postopka v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem in omejitev uporabe sankcij na države, katerih valuta je euro. Pobrane globe bi morale biti dodeljene Evropskemu mehanizmu za stabilnost, ne pa proračunu Unije. Poročevalec se zaveda pravnih vprašanj, povezanih s členom 338 PDEU kot pravno podlago za možnost nalaganja sankcij državam članicam, ki namerno izkrivljajo podatke, relevantne za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, zato je predlog dopolnil z dodatno uvodno izjavo, s katero želi opozoriti, da bi lahko Komisija vključila dodatno pravno podlago, kot je na primer člen 121(6) PDEU.

3.2. Uskladitev z obstoječo zakonodajo o evropski statistiki

Poročevalec priporoča tesnejše usklajevanje predloga uredbe z Uredbo (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki, pri čemer je treba upoštevati elemente, ki so se pojavili pri njeni reviziji.

Tako evropski statistični sistem kot Evropski sistem centralnih bank sta odgovorna za pripravo številnih osnovnih statističnih informacij. Da bi zagotovili kakovost podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, je potrebno tesno sodelovanje med sistemoma. Poročevalec predlaga, da bi Odbor za monetarno, finančno in plačilnobilančno statistiko, ustanovljen s Sklepom Sveta 2006/856/ES, glede na svoje dolgotrajne izkušnje na področju statistik, ki jih pokrivajo podatki, relevantni za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, zagotovil svetovanje o praktični operativni ureditvi tega sodelovanja.

3.3 Pošiljanje podatkov Komisiji

Poročevalec meni, da bi moral predlog uredbe pojasniti proces pošiljanja, poročanja in sporočanja podatkov. Zlasti predlaga, da se vanj vključita (i) rok, do katerega Komisija (Eurostat) izloči niz podatkov, potreben za pregled v okviru postopka v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, in (ii) datum objave sporočila za javnost o kazalnikih za pregled v okviru postopka v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem.

3.4. Obiski, namenjeni pogovorom

Poročevalec predlaga, da se (i) obiski v državah članicah preimenujejo v obiske, namenjene pogovorom; (ii) da je določba o njih splošna in se ne uporablja, če so obiski že predvideni v sektorski zakonodaji ter (iii) razlikovanje med namenom teh obiskov, ki je poglobljena ocena kakovosti statistike, in namenom preiskav, ki je izrecno ugotavljanje namernega izkrivljanja podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem.

3.5. Vloga Evropskega parlamenta

Poročevalec predlaga tesnejšo in pravočasnejšo vključenost Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Zlasti meni, da bi moral imeti pristojni odbor Evropskega parlamenta možnost, da predstavnike nacionalnih statističnih uradov povabi k prostovoljnemu sodelovanju pri obravnavah.

MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (5.2.2014)

za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju in kakovosti statistike za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem
(COM(2013)0342 – C7‑0162/2013 – 2013/0181(COD))

Pripravljavka mnenja: Pervenche Berès

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Zanesljivi statistični podatki so osnova za učinkovit nadzor nad makroekonomskimi neravnotežji. Za zagotovitev zanesljive in neodvisne statistike bi morale države članice zagotoviti strokovno neodvisnost nacionalnih statističnih organov, skladno z Evropskim statističnim kodeksom ravnanja iz Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki.

 

(3) Demokratične odločitve, ki temeljijo na zanesljivih statističnih podatkih in analizah, so osnova za učinkovit nadzor nad makroekonomskimi neravnotežji. Za zagotovitev zanesljive in neodvisne statistike bi morale države članice zagotoviti strokovno neodvisnost nacionalnih statističnih organov, skladno z Evropskim statističnim kodeksom ravnanja iz Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki.3

__________________

__________________

3 UL L 87, 31.03.2009, str. 164.

3 UL L 87, 31.03.2009, str. 164.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Med Komisijo in statističnimi organi držav članic bi bilo treba vzpostaviti tesno sodelovanje in stalen dialog, da se zagotovi kakovost podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, ki jih sporočajo države članice, in osnovnih statističnih informacij.

(8) Med Komisijo in statističnimi organi držav članic bi bilo treba vzpostaviti tesno sodelovanje in stalen dialog za usklajevanje in harmonizacijo podatkov, ki jih morajo posredovati, da se zagotovi kakovost podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, ki jih sporočajo države članice, in osnovnih statističnih informacij.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Krepitev gospodarskega upravljanja prek okrepljenega sistema statističnega spremljanja podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, bi morala vključevati tesnejše in bolj pravočasno sodelovanje Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar Komisija (Eurostat) ugotovi, da obstajajo težave, zlasti v okviru ocene kakovosti na podlagi člena 5, se lahko odloči za obiske v zadevni državi članici.

1. Kadar Komisija (Eurostat) ugotovi, da obstajajo težave ali morebitna odprta vprašanja, na primer o kakovosti statistik, zlasti v okviru ocene kakovosti na podlagi člena 5, se lahko odloči za obiske v zadevni državi članici.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija (Eurostat) Odboru za ekonomsko politiko, ustanovljenemu s Sklepom Sveta 74/122/EGS7, sporoči ugotovitve teh obiskov, med drugim pripombe zadevne države članice v zvezi s temi ugotovitvami. Po predložitvi Odboru za ekonomsko politiko se ta poročila skupaj s kakršnimi koli pripombami zadevne države članice objavijo brez poseganja v določbe glede statistične zaupnosti iz Uredbe (ES) št. 223/2009.

3. Komisija (Eurostat) Odboru za ekonomsko politiko, ustanovljenemu s Sklepom Sveta 74/122/EGS7 in Odboru za zaposlovanje, ustanovljenemu s Sklepom Sveta št. 2000/98/ES7a, sporoči ugotovitve teh obiskov, med drugim pripombe zadevne države članice v zvezi s temi ugotovitvami. Po predložitvi Odboru za ekonomsko politiko, Odboru za zaposlovanje in ustreznim odborom Evropskega parlamenta se ta poročila skupaj z morebitnimi pripombami zadevne države članice objavijo brez poseganja v določbe glede statistične zaupnosti iz Uredbe (ES) št. 223/2009.

____________

____________

7 UL L 63, 5.3.1974, str. 21

7 UL L 63, 5.3.1974, str. 21

 

7a Sklep Sveta št. 2000/98/ES z dne 24. januarja 2000 o ustanovitvi Odbora za zaposlovanje (UL L 29, 4.2.2000, str. 21).

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija (Eurostat) lahko izrazi pridržke glede kakovosti podatkov države članice, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem. Komisija (Eurostat) najpozneje v treh delovnih dneh pred načrtovano objavo podatkov sporoči zadevni državi članici in predsedniku Odbora za ekonomsko politiko pridržek, ki ga namerava izraziti in objaviti. Kadar se po objavi podatkov in pridržkov zadeva razreši, se takoj za tem objavi umik pridržkov.

3. Komisija (Eurostat) lahko izrazi pridržke glede kakovosti podatkov države članice, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem. Komisija (Eurostat) najpozneje v petih delovnih dneh pred načrtovano objavo podatkov sporoči zadevni državi članici in predsedniku Odbora za ekonomsko politiko pridržek, ki ga namerava izraziti in objaviti. Zadevni državi članici se omogoči, da obrazloži okoliščine. Kadar se po objavi podatkov in pridržkov zadeva razreši, se takoj za tem objavi umik pridržkov.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisija (Eurostat) lahko spremeni poslane podatke držav članic in predloži spremenjene podatke z obrazložitvijo spremembe, če obstajajo dokazi, da podatki v poročilu države članice niso skladni z zahtevami člena 3(2). Komisija (Eurostat) najpozneje tri delovne dni pred načrtovano objavo podatkov posreduje zadevni državi članici in predsedniku Odbora za ekonomsko politiko spremenjene podatke in obrazložitev spremembe.

4. Komisija (Eurostat) lahko spremeni poslane podatke držav članic in predloži spremenjene podatke z obrazložitvijo spremembe, če obstajajo dokazi, da podatki v poročilu države članice niso skladni z zahtevami člena 3(2) ali če so poslani podatki držav članic nepopolni. Komisija (Eurostat) najpozneje pet delovnih dni pred načrtovano objavo podatkov posreduje zadevni državi članici in predsedniku Odbora za ekonomsko politiko ter predsedniku Odbora za zaposlovanje spremenjene podatke in obrazložitev spremembe.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Svet lahko na predlog Komisije sklene naložiti globo državi članici, ki namerno ali zaradi hude malomarnosti napačno prikazuje podatke, relevantne za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem.

1. Svet lahko na predlog Komisije sklene naložiti globo državi članici, ki namerno ali zaradi hude malomarnosti napačno prikazuje podatke, relevantne za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, ali jih pošlje z zakasnitvijo.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko opravi vse potrebne preiskave, da ugotovi, ali obstaja napačno prikazovanje iz odstavka 1. Komisija se lahko odloči za začetek preiskave, ko ugotovi, da obstaja resen sum o obstoju dejstev, ki bi se lahko izkazala za takšno napačno prikazovanje. Pri preiskovanju domnevnega napačnega prikazovanja Komisija upošteva vse pripombe zadevne države članice. Zaradi opravljanja svojih nalog lahko Komisija od države članice zahteva informacije in lahko opravi inšpekcijske preglede na kraju samem ter dostopa do osnovnih statističnih informacij in dokumentov v zvezi s podatki, relevantnimi za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem. Če zakonodaja zadevne države članice za opravljanje inšpekcijskih pregledov na kraju samem zahteva predhodno dovoljenje, Komisija zanj zaprosi.

Komisija lahko v skladu s predpisi izvede vse potrebne preiskave, da ugotovi, ali obstaja napačno prikazovanje iz odstavka 1. Komisija se lahko odloči za začetek preiskave, ko ugotovi, da obstaja resen sum o obstoju dejstev, ki bi se lahko izkazala za takšno napačno prikazovanje. Pri preiskovanju domnevnega napačnega prikazovanja Komisija upošteva vse pripombe zadevne države članice. Zaradi opravljanja svojih nalog lahko Komisija od države članice zahteva informacije in lahko opravi inšpekcijske preglede na kraju samem ter dostopa do osnovnih statističnih informacij in dokumentov v zvezi s podatki, relevantnimi za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem. Če zakonodaja zadevne države članice za opravljanje inšpekcijskih pregledov na kraju samem zahteva predhodno dovoljenje, Komisija zanj zaprosi.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Prihodki iz prvega odstavka se namenijo financiranju nacionalnih programov reform držav članic in njihovih posledic v okviru cikla evropskega semestra, da se zmanjšajo ekonomske, zaposlitvene in socialne razlike.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija (Eurostat) redno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o dejavnostih, ki jih izvaja Komisija (Eurostat) za izvajanje te uredbe.

Komisija (Eurostat) redno poroča ustreznim odborom Evropskega parlamenta in Svetu o dejavnostih, ki jih izvaja Komisija (Eurostat) za izvajanje te uredbe.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) ustreznost in učinkovitost uporabljenega postopka spremljanja v primeru revizije ali dodajanja podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem.

POSTOPEK

Naslov

Statistike za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem

Referenčni dokumenti

COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

13.6.2013

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

13.6.2013

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Pervenche Berès

3.7.2013

Obravnava v odboru

9.12.2013

22.1.2014

3.2.2014

 

Datum sprejetja

3.2.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Karima Delli, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez Prieto, Jan Kozłowski, Anthea McIntyre, Evelyn Regner

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Emilio Menéndez del Valle

MNENJE Odbora za regionalni razvoj (27.1.2014)

za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju in kakovosti statistike za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem
(COM(2013)0342 – C7‑0162/2013 – 2013/0181(COD))

Pripravljavec mnenja: Ivars Godmanis

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Odbor za regionalni razvoj (REGI) je pripravil mnenje za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve (ECON), saj je v členu 23 in Prilogi III krovne uredbe o kohezijski politiki (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 določeno, da postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem sproži začasno ustavitev sredstev. Odbor za regionalni razvoj podpira pripravo jasnega zakonodajnega okvira, s katerim bi zagotovili visoko kakovost statističnih podatkov, potrebnih v postopku v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Uredba (EU) št. 1176/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih neravnotežij1 določa mehanizem opozarjanja za zgodnje odkrivanje neravnotežij in njihovo spremljanje. V okviru tega mehanizma mora Komisija pripraviti letno poročilo o mehanizmu opozarjanja s kvalitativno ekonomsko in finančno oceno ter navedbo držav članic, za katere ocenjuje, da so jo prizadela neravnotežja ali za katere obstaja nevarnost, da bi jih prizadela.

(Ne zadeva slovenske različice).

__________________

__________________

1 UL L 306, 23.11.11, str. 25.

 

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Zanesljivi statistični podatki so osnova za učinkovit nadzor nad makroekonomskimi neravnotežji. Za zagotovitev zanesljive in neodvisne statistike bi morale države članice zagotoviti strokovno neodvisnost nacionalnih statističnih organov, skladno z Evropskim statističnim kodeksom ravnanja iz Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki.3

(3) Zanesljivi, izčrpni, točni in uporabni statistični podatki so bistvenega pomena za učinkovit nadzor nad makroekonomskimi neravnotežji. Za zagotovitev zanesljive in neodvisne statistike bi morale države članice zagotoviti strokovno neodvisnost nacionalnih statističnih organov, skladno z Evropskim statističnim kodeksom ravnanja iz Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki.3

__________________

__________________

3 UL L 87, 31.03.2009, str. 164.

3 UL L 61, 31.03.2009, str. 164.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Komisija mora še naprej upoštevati potrebo po zanesljivih statističnih podatkih, ki omogočajo, da se politike Unije boljše odzivajo na gospodarsko, socialno in ozemeljsko stvarnost na regionalni ravni.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Za zbiranje, spremljanje in objavo podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem (v nadaljnjem besedilu: podatki, relevantni za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem) bi bilo treba uvesti zanesljiv postopek ter stalno izboljševati osnovne statistične informacije v skladu z okvirom Komisije za vodenje kakovosti za evropsko statistiko4. Skupina direktorjev za makroekonomsko statistiko (DMES), ki jo je ustanovila Komisija, je primerna strokovna skupina, ki Komisiji (Eurostatu) zagotavlja potrebno pomoč pri izvajanju postopka stabilnega spremljanja kakovosti za podatke, relevantne za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem.

(5) Za zbiranje, spremljanje in objavo podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem (v nadaljnjem besedilu: podatki, relevantni za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem) bi bilo treba uvesti zanesljiv postopek ter stalno izboljševati osnovne statistične informacije v skladu z okvirom Komisije za vodenje kakovosti za evropsko statistiko4. Skupina direktorjev za makroekonomsko statistiko (DMES), ki jo je ustanovila Komisija in ki v svojih vrstah združuje strokovnjake iz Odbora za evropski statistični sistem in Evropskega sistema centralnih bank, je primerna strokovna skupina, ki Komisiji (Eurostatu) zagotavlja potrebno pomoč pri izvajanju stabilnega postopka spremljanja kakovosti za podatke, relevantne za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem.

__________________

__________________

4 COM(2005)217 konč. in COM(2011)211 konč.

4COM(2005)217 in COM(2011)211

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Med Komisijo in statističnimi organi držav članic bi bilo treba vzpostaviti tesno sodelovanje in stalen dialog, da se zagotovi kakovost podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, ki jih sporočajo države članice, in osnovnih statističnih informacij.

(8) Med Komisijo in statističnimi organi držav članic bi bilo treba vzpostaviti tesno sodelovanje in stalen dialog, da se zagotovita kakovost in točnost podatkov, relevantnih za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, ki jih sporočajo države članice, in osnovnih statističnih informacij. Obseg podatkov, ki bodo povezani s postopkom v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, je treba natančno opredeliti.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Spodbujati bi bilo treba vzpostavitev pravnega okvira za „zaveze za zaupanje v statistiko“ . Spoštovanje pravila o zaupnosti podatkov v okviru evropskega statističnega sistema in načela subsidiarnosti bo pomagalo okrepiti zaupanje v statistične agencije.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Da se zagotovijo izčrpni, točni in kakovostni podatki, bi bilo treba vzpostaviti sistem za raziskovanje socialno-ekonomskih procesov, ki potekajo v obmejnih regijah, in pripraviti statistike za makroregije, da bi dobili zanesljivo, popolno in natančno gospodarsko sliko regionalnega in makroregionalnega razvoja v mestih in na podeželju.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Izvajanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov je v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/20131a Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/2006 povezano med drugim z dobrim gospodarskim upravljanjem in s postopkom v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem.

 

__________________

 

1a UL L 347, 20.12.2013, str. 320–469.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12c) Evropski strukturni in investicijski skladi ter sklad za razvoj podeželja in sklad za ribištvo skupaj predstavljajo pomemben delež javnih naložb nekaterih držav članic EU in prispevajo k večji gospodarski konvergenci in socialni koheziji.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12b) Člen 23(1) Uredbe (EU) št. 1303/20131a zlasti določa, da lahko Komisija od države članice zahteva, da pregleda svoj sporazum o partnerstvu in ustrezne programe ter predlaga spremembe , kadar je to potrebno za podporo izvajanju ustreznih priporočil Sveta, naslovljenih na zadevno državo članico in sprejetih v skladu s členom 7(2) ali 8(2) Uredbe (EU) št. 1176/2011 o preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih neravnotežij, če meni, da so te spremembe potrebne za odpravo makroekonomskih neravnotežij.

 

__________________

 

1a UL L 347, 20.12.2013, str. 320–469.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12c) Člen 23(9) in Priloga III Uredbe (EU) št. 1303/20131a tudi določata, da Komisija predlaga Svetu, da v celoti ali deloma začasno ustavi obveznosti ali plačila za programe države članice, če Svet sprejme dve zaporedni priporočili v istem postopku v zvezi z neravnotežjem v skladu s členom 8(3) ali členom 10(4) Uredbe (EU) št. 1176/2011 o preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih neravnotežij.

 

__________________

 

1a UL L 347, 20.12.2013, str. 320–469.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12d) Vendar pa bi morala biti začasna ustavitev sredstev, ki jo sproži postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, skrajni ukrep, pri katerem bi bilo treba upoštevati poglobljeno analizo brezposelnosti, revščine in kazalnikov krčenja BDP.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12e) Ta uredba bi morala zaradi učinkovitosti pokrivati vse statistične podatke, ki so potrebni v okviru postopka v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12h) Poudarja, da je kakovost statističnih podatkov, ki jih zagotavljajo države članice, zelo pomembna za usklajeno izvajanje postopka v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Za podatke, relevantne za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, se zahteva potrdilo o kakovosti vsebovanih informacij, ki ga izda višja revizijska institucija zadevne države članice.

Obrazložitev

Predlaga se, naj nacionalne višje revizijske institucije zaradi svoje neodvisnosti ločeno izdajajo potrdila o kakovosti informacij, ki jih zagotovijo države članice.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija sprejme izvedbene akte, da se opredelijo načini, struktura in pogostost poročil o kakovosti. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(2).

3. Komisija sprejme delegirane akte, da se opredelijo načini, struktura in pogostost poročil o kakovosti. Ti delegirani akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 12.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice pripravijo popise in jih pošljejo Komisiji (Eurostatu) najpozneje [...] [devet mesecev po sprejetju te uredbe — točen datum vstavi Urad za publikacije ob objavi]. Komisija sprejme izvedbene akte za opredelitev strukture in načinov posodabljanja teh opisov do [...] [v šestih mesecih po sprejetju te uredbe — točen datum vstavi Urad za publikacije ob objavi]. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(2).

2. Države članice pripravijo popise in jih pošljejo Komisiji (Eurostatu) najpozneje [...] [devet mesecev po sprejetju te uredbe – točen datum vstavi Urad za publikacije ob objavi]. Komisija sprejme delegirane akte za opredelitev strukture in načinov posodabljanja teh opisov do [...] [v šestih mesecih po sprejetju te uredbe — točen datum vstavi Urad za publikacije ob objavi]. Ti delegirani akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 12.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija (Eurostat) Odboru za ekonomsko politiko, ustanovljenemu s Sklepom Sveta 74/122/EGS7, sporoči ugotovitve teh obiskov, med drugim pripombe zadevne države članice v zvezi s temi ugotovitvami. Po predložitvi Odboru za ekonomsko politiko se ta poročila skupaj s kakršnimi koli pripombami zadevne države članice objavijo brez poseganja v določbe glede statistične zaupnosti iz Uredbe (ES) št. 223/2009.

3. 3. Komisija (Eurostat) Odboru za ekonomsko politiko, ustanovljenemu s Sklepom Sveta 74/122/EGS7, in Evropskemu parlamentu sporoči ugotovitve teh obiskov, med drugim pripombe zadevne države članice v zvezi s temi ugotovitvami. Po predložitvi Odboru za ekonomsko politiko in Evropskemu parlamentu se ta poročila skupaj s kakršnimi koli pripombami zadevne države članice objavijo brez poseganja v določbe glede statistične zaupnosti iz Uredbe (ES) št. 223/2009.

______________

_______________

7 UL L 63, 05.03.1974, str. 21.

7 UL L 63, 05.03.1974, str. 21.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Komisija (Eurostat) določi pravila in postopke v zvezi z izbiro strokovnjakov, ob upoštevanju ustrezne razporeditve strokovnjakov po državah članicah in ustrezne rotacije strokovnjakov med državami članicami, organizacije njihovega dela in finančnih podrobnosti. Komisija (Eurostat) z državami članicami deli vse stroške, ki jih imajo države članice zaradi pomoči nacionalnih strokovnjakov.

5. Komisija (Eurostat) določi pravila in postopke v zvezi z izbiro strokovnjakov, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne razporeditve strokovnjakov po državah članicah ter ustrezne in pravočasne rotacije strokovnjakov med državami članicami, organizacije njihovega dela in finančnih podrobnosti. Komisija (Eurostat) z državami članicami deli vse stroške, ki jih imajo države članice zaradi pomoči nacionalnih strokovnjakov.

Obrazložitev

Da bodo predložena strokovna mnenja objektivna, je treba zagotoviti pravilen izbor, razporeditev in pravočasno rotacijo strokovnjakov.

POSTOPEK

Naslov

Statistike za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem

Referenčni dokumenti

COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

13.6.2013

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

13.6.2013

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Ivars Godmanis

20.6.2013

Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka mnenja

Ramona Nicole Mănescu

Datum sprejetja

22.1.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Haralampos Angurakis (Charalampos Angourakis), Francesca Barracciu, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos), Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova), Iñaki Irazabalbeitia Fernández, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Ovidiu Ioan Silaghi, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Justina Vitkauskaite Bernard, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Maurice Ponga, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Peter Simon, Evžen Tošenovský, Derek Vaughan

POSTOPEK

Naslov

Statistike za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem

Referenčni dokumenti

COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD)

Datum predložitve EP

7.6.2013

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

13.6.2013

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

13.6.2013

REGI

13.6.2013

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Derk Jan Eppink

18.6.2013

 

 

 

Obravnava v odboru

5.12.2013

30.1.2014

 

 

Datum sprejetja

13.2.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

38

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kraca Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), Werner Langen, Astrid Lulling, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Ani Podemata (Anni Podimata), Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Zdravka Bušić, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ashley Fox, Emilie Turunen

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Ana Gomes, Emma McClarkin

Datum predložitve

24.2.2014