Betänkande - A7-0143/2014Betänkande
A7-0143/2014

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillhandahållandet av och kvaliteten på statistik för förfarandet vid makroekonomiska obalanser

24.2.2014 - (COM(2013)0342 – C7‑0162/2013 – 2013/0181(COD)) - ***I

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Derk Jan Eppink


Förfarande : 2013/0181(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0143/2014
Ingivna texter :
A7-0143/2014
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillhandahållandet av och kvaliteten på statistik för förfarandet vid makroekonomiska obalanser

(COM(2013)0342 – C7‑0162/2013 – 2013/0181(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0342),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0162/2013),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 10 oktober 2013[1],

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för regional utveckling (A7‑0143/2014),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011 av den 16 november 2011 om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser1 inrättas en förvarningsmekanism för att underlätta tidig upptäckt och övervakning av obalanser. Enligt denna mekanism ska kommissionen utarbeta en årlig rapport om förvarningsmekanismen, med en kvalitativ ekonomisk och finansiell bedömning, och identifiera de medlemsstater som kommissionen anser kan ha drabbats av eller kan riskera att drabbas av obalanser.

(1) I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011 av den 16 november 2011 (MIP)1 inrättas en förvarningsmekanism för att underlätta tidig upptäckt och övervakning av obalanser. Enligt denna mekanism ska kommissionen utarbeta en årlig rapport om förvarningsmekanismen, med en kvalitativ ekonomisk och finansiell bedömning, och identifiera de medlemsstater som kommissionen anser kan ha drabbats av eller kan riskera att drabbas av obalanser.

__________________

__________________

1 EUT L 306, 23.11.11, s. 25.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011 om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser (EUT L 306, 23.11.2011, s. 25).

Motivering

Formulering för att klarlägga förkortningen.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Tillförlitliga statistiska uppgifter är grunden för en effektiv övervakning av makroekonomiska obalanser. För att garantera fullgod och oberoende statistik bör medlemsstaterna garantera de nationella statistikmyndigheternas yrkesmässiga oberoende, i överensstämmelse med den uppförandekod avseende europeisk statistik som fastställts i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik3.

(3) Tillförlitliga, precisa och användbara statistiska uppgifter är nödvändiga för en effektiv övervakning av makroekonomiska obalanser. För att garantera fullgod och oberoende statistik bör Eurostats oberoende stärkas i enlighet med Europaparlamentets förslag inför översynen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/20091a och medlemsstaterna bör garantera de nationella statistikmyndigheternas yrkesmässiga oberoende, i överensstämmelse med den uppförandekod avseende europeisk statistik som fastställts i den förordningen.

__________________

 

3 EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.

 

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Det är nödvändigt att kommissionen fortsätter att hantera behovet av tillförlitlig statistisk information som gör det möjligt för EU:s politik att bättre reagera på den ekonomiska, sociala och territoriella verkligheten på regional nivå.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Den årliga rapporten om förvarningsmekanismen, som bygger på en resultattavla med ett antal indikatorer vars värden jämförs med deras indikativa tröskelvärden, fungerar som en inledande undersökning varigenom kommissionen identifierar de medlemsstater där den anser att utvecklingen kräver en fördjupad granskning för att avgöra om obalanser föreligger eller riskerar att uppstå. Den årliga rapporten om förvarningsmekanismen bör innehålla uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Det är dock i de efterföljande fördjupade granskningarna som drivkrafterna bakom den konstaterade utvecklingen analyseras närmare, för att utröna obalansernas karaktär. Resultattavlan och tröskelvärdena tolkas inte mekaniskt, utan det sker en ekonomisk avläsning av dem. När kommissionen gör en fördjupad granskning går den igenom ett brett urval av ekonomiska variabler och ytterligare information, med vederbörlig hänsyn till ländernas specifika förhållanden. Av dessa skäl är det inte möjligt att i förväg på ett uttömmande sätt ange alla de uppgifter som kan användas för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, utan de bör bestämmas utifrån de förfaranden som föreskrivs i förordning (EU) nr 1176/2011 för att upptäcka makroekonomiska obalanser samt kunna bidra till att förebygga och korrigera alltför stora makroekonomiska obalanser inom unionen. Vid genomförandet av förfarandet vid makroekonomiska obalanser ska rådet och kommissionen ge företräde åt statistik som medlemsstaterna sammanställer och rapporterar in till kommissionen (Eurostat). Annan statistik, som inte sammanställs och rapporteras in på detta sätt, bör endast användas när den förstnämnda statistiken inte innehåller den information som krävs, och med vederbörlig hänsyn till kvaliteten på denna andra statistik.

(4) Den årliga rapporten om förvarningsmekanismen, som bygger på en resultattavla med ett antal indikatorer vars värden jämförs med deras indikativa tröskelvärden, fungerar som en inledande undersökning varigenom kommissionen identifierar de medlemsstater där den anser att utvecklingen kräver en fördjupad granskning för att avgöra om obalanser föreligger eller riskerar att uppstå. Den årliga rapporten om förvarningsmekanismen bör innehålla uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Det är dock i de efterföljande fördjupade granskningarna som drivkrafterna bakom den konstaterade utvecklingen analyseras närmare, för att utröna obalansernas karaktär. Resultattavlan och tröskelvärdena bör inte tolkas mekaniskt, utan bör avläsas ekonomiskt. När kommissionen gör en fördjupad granskning går den igenom ett brett urval av ekonomiska variabler och ytterligare information, med vederbörlig hänsyn till ländernas specifika förhållanden. Av dessa skäl är det inte möjligt att i förväg på ett uttömmande sätt ange alla de uppgifter som kan användas för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, utan de bör bestämmas utifrån de förfaranden som föreskrivs i förordning (EU) nr 1176/2011 för att upptäcka makroekonomiska obalanser samt kunna bidra till att förebygga och korrigera alltför stora makroekonomiska obalanser inom unionen. Vid genomförandet, övervakningen och bedömningen av förfarandet vid makroekonomiska obalanser ska Europaparlamentet, rådet och kommissionen ge företräde åt statistik som medlemsstaterna sammanställer och rapporterar in till kommissionen (Eurostat). Annan statistik, som inte sammanställs och rapporteras in på detta sätt, bör endast användas när den förstnämnda statistiken inte innehåller den information som krävs, och med vederbörlig hänsyn till kvaliteten på denna andra statistik.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Det bör utarbetas ett tillförlitligt förfarande för sammanställning, övervakning och publicering av uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser och det bör ske en ständig förbättring av underliggande statistik i linje med kommissionens kvalitetsstyrningsramar för europeisk statistik4. Direktörsgruppen för den makroekonomiska statistiken (DMES), som inrättats av kommissionen, är en lämplig expertgrupp som kan ge kommissionen (Eurostat) det stöd som krävs för att genomföra ett solitt kvalitetsövervakningsförfarande för uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser.

(5) Det bör utarbetas ett tillförlitligt förfarande för insamling, sammanställning, övervakning och publicering av uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser och det bör ske en ständig förbättring av underliggande statistik i linje med kommissionens kvalitetsstyrningsramar för europeisk statistik4. Direktörsgruppen för den makroekonomiska statistiken (DMES), som inrättats av kommissionen och som även består av experter från kommittén för det europeiska statistiksystemet och det europeiska centralbanksystemet, är en lämplig expertgrupp som kan ge kommissionen (Eurostat) det stöd som krävs för att genomföra ett solitt kvalitetsövervakningsförfarande för uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser.

__________________

__________________

4 COM(2005) 217 slutlig och COM(2011) 211 slutlig.

4 COM(2005) 217 slutlig och COM(2011) 211 slutlig.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Det är väsentligt att framställningen av den statistik som är nödvändig för unionens verksamhet grundas enbart på tillförlitliga uppgifter. Vid framställningen av uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, vilka är avgörande för att kunna upptäcka makroekonomiska obalanser samt för att förebygga och korrigera alltför stora makroekonomiska obalanser inom unionen, kan otillförlitliga uppgifter ha stort inflytande på unionens intressen. För att förfarandet vid makroekonomiska obalanser ska fungera väl är det nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder för att effektivisera verkställigheten av framställningen, tillhandahållandet och kvalitetsövervakningen av uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Dessa åtgärder bör göra de underliggande statistiska uppgifterna mer trovärdiga, liksom tillhandahållandet och kvalitetsövervakningen av uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. För att förhindra att det lämnas felaktiga uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, oavsett om det sker avsiktligt eller av grov försumlighet, bör en mekanism med ekonomiska påföljder inrättas, som också kommer att kunna garantera att framställningen av uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser sker med vederbörlig omsorg.

(6) Det är väsentligt att framställningen av den statistik som är nödvändig för unionens verksamhet grundas på tillförlitliga uppgifter. De förfaranden som fastställs i förordningarna (EU) nr 1176/2011 och (EU) nr 1174/2011 bör kompletteras med en motsvarande formell ram för sammanställningen, kvalitetsövervakningen och publiceringen av uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, i linje med de gemensamma kvalitetskriterier som fastställs i förordning (EG) nr 223/2009. För att förfarandet vid makroekonomiska obalanser ska fungera väl bör ytterligare åtgärder för att effektivisera verkställigheten av framställningen, tillhandahållandet och kvalitetsövervakningen av uppgifter vidtas och dessa åtgärder är nödvändiga för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Dessa åtgärder bör göra de underliggande statistiska uppgifterna mer trovärdiga, liksom tillhandahållandet och kvalitetsövervakningen av uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) För att förhindra att det lämnas felaktiga uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, oavsett om det sker avsiktligt eller av grov försumlighet, bör en korrigeringsmekanism inrättas, som också kommer att kunna garantera att framställningen av uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser sker med vederbörlig omsorg.

Motivering

Om artikel 338.1 i EUF-fördraget anses vara otillräcklig eller olämplig som rättslig grund för utfärdandet av sådana påföljder mot medlemsstaterna i fall då det lämnas felaktiga uppgifter avsiktligt eller av grov försumlighet som leder till felaktiga uppgifter med betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, bör man skyndsamt överväga att lägga till ytterligare en rättslig grund eller anpassa bestämmelserna i kapitel VIII i denna förordning.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) I syfte att komplettera reglerna om beräkning av böter för manipulation av statistik och reglerna om det förfarande som kommissionen ska följa för att utreda sådant handlande, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på de närmare kriterierna för att fastställa bötesbeloppen och för genomförandet av kommissionens utredningar. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(7) I syfte att komplettera reglerna om beräkning av räntebärande inlåning för manipulation av statistik och reglerna om det förfarande som kommissionen ska följa för att utreda manipulation av statistik, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på de närmare kriterierna för att fastställa bötesbeloppen och för genomförandet av kommissionens utredningar. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Kommissionen och medlemsstaternas statistikmyndigheter bör ha ett nära samarbete och föra en fortlöpande dialog för att garantera kvaliteten på de uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser som medlemsstaterna rapporterar in och de underliggande statistiska uppgifterna.

(8) De pågående insatserna för samordning och samarbete mellan kommissionen (Eurostat) och medlemsstaternas statistikmyndigheter är en viktig del av en effektiv samordning av den statistiska verksamheten inom det europeiska statistiksystemet. Sådant samarbete bör stärkas för att garantera kvaliteten på de uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser som medlemsstaterna rapporterar in och de underliggande statistiska uppgifterna. Den institutionella avgränsningen av det europeiska centralbankssystemet (ECBS) och centralbankernas oberoende bör respekteras vid utveckling, framställning och spridning av uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser inom ramen för ESS och ECBS respektive förvaltningsstruktur och statistiska arbetsprogram.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Det europeiska statistiksystemet och det europeiska centralbankssystemet bör ha ett nära samarbete avseende uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 223/2009, i syfte att minska uppgiftslämnarbördan i möjligaste mån, garantera samstämmigheten, förbättra den underliggande statistiken och garantera jämförbarheten.

(9) Eftersom ESS har ansvaret för framställningen av viss statistik som ligger till grund för uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, och ECBS har ansvaret för framställningen av annan statistik som ligger till grund för uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, bör ett nära samarbete säkerställas mellan de två systemen, i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 223/2009, i syfte att minska uppgiftslämnarbördan i möjligaste mån, garantera samstämmigheten, förbättra den underliggande statistiken och garantera jämförbarheten. De praktiska operativa arrangemangen för samarbetet mellan ESS och ECBS när det gäller kvalitetssäkring av uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser skulle kunna fastställas i ett samförståndsavtal. Med hänsyn till dess långa erfarenhet på området för statistik som innehåller uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, skulle kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik, som inrättades genom rådets beslut 2006/856/EG1a, kunna ge råd om de praktiska operativa samarbetsarrangemang som skulle kunna ingå i ett detta samförståndsavtal.

 

_____________

 

1a. EUT L 332, 30.11.2006, s. 21.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) De bestämmelser som fastställs genom denna förordning bör betraktas inom ramen för en stärkning av den europeiska ekonomiska styrningen, vilket kräver ökad demokratisk ansvarsskyldighet på både nationell nivå och unionsnivå. Det förbättrade systemet för statistisk övervakning av uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, bör innebära att Europaparlamentet och de nationella parlamenten involveras i högre grad och i ett tidigare skede. Motparterna till Europaparlamentet inom ramen för denna dialog är visserligen de berörda unionsinstitutionerna och deras representanter, men Europaparlamentets ansvariga utskott får också erbjuda företrädare för de nationella statistikbyråerna att frivilligt delta i utfrågningarna.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b) En förstärkning av den ekonomiska styrningen genom bättre statistiska övervakningssystem för uppgifter med betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser bör även omfatta en närmare och tidigare delaktighet från de nationella parlamenten och Europaparlamentet.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Den inställning av medlen som sätts i verket genom förfarandet vid makroekonomiska obalanser bör dock utgöra en sista utväg och förutsätta att en djupgående analys av indikatorer beträffande arbetslöshet, fattigdom och minskad BNP har beaktats.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. De kvalitetssäkringsförfaranden som fastställs genom denna förordning ska bygga på och beakta bästa praxis i befintliga kvalitetssäkringsförfaranden. De ska inte leda till dubblerade kvalitetssäkringsinsatser eller parallella dataserier.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Tidsfristerna för inrapportering av uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser ska vara de som fastställs i de relevanta grundläggande akterna eller ska meddelas av kommissionen i särskilda tidsplaner, med hänsyn tagen till unionens behov.

2. Tidsfristerna för inrapportering av uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser ska vara de som fastställs i de relevanta grundläggande akterna eller ska meddelas av kommissionen i särskilda tidsplaner, med hänsyn tagen till den europeiska planeringsterminen och unionens behov.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska varje år meddela medlemsstaterna tidsplanen för den årliga rapporten om förvarningsmekanismen som upprättas enligt artikel 3 i förordning (EU) nr 1176/2011. På grundval av denna tidsplan och de tidsfrister och tidsplaner som avses i punkt 2 ska kommissionen även besluta om och meddela medlemsstaterna ett slutdatum för deras inrapportering av samtliga de mest aktuella uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser.

3. Kommissionen ska varje år meddela medlemsstaterna tidsplanen för den årliga rapporten om förvarningsmekanismen som upprättas enligt artikel 3 i förordning (EU) nr 1176/2011. På grundval av denna tidsplan och de tidsfrister och tidsplaner som avses i punkt 2 ska kommissionen även besluta om och meddela medlemsstaterna ett slutdatum för när kommissionen (Eurostat) ska ha tagit fram de uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser i syfte att för varje medlemsstat sammanställa indikatorerna för resultattavlan avseende förfarandet vid makroekonomiska obalanser och upprätta en referensdatabas för uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Kommissionen (Eurostat) ska ge varje medlemsstat tillgång till referensdatabasen med de uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser som sammanställts senast fem arbetsdagar efter slutdatumet för kontroll. Medlemsstaterna ska kontrollera och bekräfta uppgifterna, eller lägga fram ändringsförslag till dem, inom de sju arbetsdagar som följer denna femdagarsperiod.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När medlemsstaterna rapporterar in uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser som avses i artikel 1 ska de till kommissionen (Eurostat) sända information som visar hur dessa uppgifter beräknas, inbegripet eventuella förändringar i källor och metoder, i form av en kvalitetsrapport.

1. När medlemsstaterna rapporterar in uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser som avses i artikel 1 ska de tillhandahålla kommissionen (Eurostat) information som visar hur dessa uppgifter beräknas, inbegripet eventuella förändringar i källor och metoder, i form av en kvalitetsrapport.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Medlemsstaterna ska översända kvalitetsrapporten inom sju dagar i enlighet med artikel 2.3a.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta genomförandeakter för att ange formerna för kvalitetsrapporterna och deras struktur och frekvens. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.2.

3. Kommissionen ska anta delegerade akter för att ange formerna för kvalitetsrapporterna och deras struktur och frekvens enligt punkt 1. Dessa delegerade akter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 12.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska upprätta förteckningarna och sända dem till kommissionen (Eurostat) senast den [...][nine months after the adoption of this Regulation– exact date to be inserted by OP upon publication]. Kommissionen ska anta genomförandeakter i syfte att ange strukturen och formerna för aktualisering av dessa förteckningar senast den [...][within six months after the adoption of this Regulation– exact date to be inserted by OP upon publication]. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.2.

2. Medlemsstaterna ska upprätta förteckningarna och sända dem till kommissionen (Eurostat) senast den [...][nio månader efter denna förordnings antagande – datumet ska införas av EUT vid offentliggörandet]. Kommissionen ska anta delegerade akter i syfte att ange strukturen och formerna för aktualisering av dessa förteckningar senast den [...][inom sex månader efter denna förordnings antagande – datumet ska införas av EUT vid offentliggörandet]. Dessa delegerade akter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 12.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Kapitel VI – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

KONTROLLBESÖK I MEDLEMSSTATERNA

DIALOGBESÖK I MEDLEMSSTATERNA

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om kommissionen (Eurostat) identifierar problem, särskilt i samband med kvalitetsbedömningen enligt artikel 5, får den besluta att göra kontrollbesök i den berörda medlemsstaten.

1. Om kommissionen (Eurostat) identifierar ett behov av att fördjupa bedömningen av kvaliteten på statistiken, särskilt i samband med kvalitetsbedömningen enligt artikel 5, får den besluta att göra dialogbesök i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Syftet med sådana kontrollbesök ska vara att göra en fördjupad utredning av kvaliteten på uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Kontrollbesöken ska inriktas på metodfrågor, källor och metoder som beskrivs i förteckningarna, uppgifterna och statistiska stödprocesser, i syfte att bedöma om de överensstämmer med de relevanta reglerna för redovisning och statistik.

2. Syftet med de dialogbesök som avses i punkt 1 ska vara att göra en fördjupad utredning av kvaliteten på uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Dialogbesöken ska inriktas på metodfrågor, källor och metoder som beskrivs i förteckningarna, uppgifterna och statistiska stödprocesser, i syfte att bedöma om de överensstämmer med de relevanta reglerna för redovisning och statistik.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. När kommissionen organiserar dialogbesök, ska den översända sina preliminära resultat till den berörda medlemsstaten för synpunkter.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen (Eurostat) ska rapportera resultaten av dessa kontrollbesök till kommittén för ekonomisk politik, som inrättats genom rådets beslut 74/122/EEG7 , inbegripet den berörda medlemsstatens eventuella kommentarer till dessa resultat. Efter att rapporterna, jämte eventuella kommentarer från den berörda medlemsstaten, har inrapporterats till kommittén för ekonomisk politik, ska de offentliggöras, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna om konfidentiell behandling av statistik i förordning (EG) nr 223/2009.

3. Kommissionen (Eurostat) ska rapportera resultaten av dessa dialogbesök till Europaparlamentet och kommittén för ekonomisk politik, som inrättats genom rådets beslut 74/122/EEG7, inbegripet den berörda medlemsstatens eventuella kommentarer till dessa resultat. Efter att rapporterna, jämte eventuella kommentarer från den berörda medlemsstaten, har inrapporterats till Europaparlamentet och kommittén för ekonomisk politik, ska de offentliggöras, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna om konfidentiell behandling av statistik i förordning (EG) nr 223/2009.

____________

____________

7. EGT L 63, 5.3.1974, s. 21

7. EGT L 63, 5.3.1974, s. 21.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska, på begäran av kommissionen (Eurostat), ge stöd av experter på statistiska frågor som rör förfarandet vid makroekonomiska obalanser, inbegripet vid förberedelse och genomförande av kontrollbesöken. När dessa experter fullgör sina uppgifter ska de erbjuda oberoende sakkunskap. En förteckning över dessa experter ska upprättas den (date to be fixed) på grundval av förslag som inlämnats till kommissionen (Eurostat) av de nationella myndigheter som ansvarar för uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser.

4. Medlemsstaterna ska, på begäran av kommissionen (Eurostat), ge stöd av experter på statistiska frågor som rör förfarandet vid makroekonomiska obalanser, inbegripet vid förberedelse och genomförande av dialogbesöken. När dessa experter fullgör sina uppgifter ska de erbjuda oberoende sakkunskap. En förteckning över dessa experter ska upprättas den (EUT, för in datumet sex månader efter offentliggörandet av denna förordning) på grundval av förslag som inlämnats till kommissionen (Eurostat) av de nationella myndigheter som ansvarar för uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionen (Eurostat) ska fastställa de regler och förfaranden som rör valet av experter, med beaktande av en lämplig fördelning av experter från de olika medlemsstaterna och en lämplig rotation av experter mellan medlemsstaterna, villkoren för deras arbete och de finansiella aspekterna. Kommissionen (Eurostat) och medlemsstaterna ska dela på medlemsstaternas totala kostnad för deras nationella experthjälp.

5. Kommissionen (Eurostat) ska fastställa de regler och förfaranden som rör valet av experter, med beaktande av en lämplig fördelning av experter från de olika medlemsstaterna och en lämplig rotation vid lägliga tidpunkter av experter mellan medlemsstaterna, villkoren för deras arbete och de finansiella aspekterna. Kommissionen (Eurostat) och medlemsstaterna ska dela på medlemsstaternas totala kostnad för deras nationella experthjälp.

Motivering

För att expertutlåtandena ska bli objektiva måste det säkerställas att valet, fördelningen och rotationen av experterna genomförs på ett riktigt sätt.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Denna artikel ska inte tillämpas i de fall sektorslagstiftning redan föreskriver att kommissionen ska besöka medlemsstaterna.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen (Eurostat) ska tillhandahålla de uppgifter som används vid förfarandet vid makroekonomiska obalanser, bland annat genom pressmeddelanden och/eller andra kanaler som den anser vara lämpliga.

1. Kommissionen (Eurostat) ska offentliggöra de uppgifter som används vid förfarandet vid makroekonomiska obalanser, bland annat genom pressmeddelanden och/eller andra kanaler som den anser vara lämpliga.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen (Eurostat) får inte fördröja tillhandahållandet av medlemsstaternas uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser om en medlemsstat inte har inrapporterat sina uppgifter.

2. Kommissionen (Eurostat) ska fastställa datum för offentliggörandet av pressmeddelandet och meddela medlemsstaterna detta inom tio arbetsdagar efter det slutdatum som avses i artikel 2. Den får inte fördröja tillhandahållandet av medlemsstaternas uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser om en medlemsstat inte har inrapporterat sina uppgifter.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen (Eurostat) får reservera sig mot kvaliteten på en medlemsstats uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Senast tre arbetsdagar före det planerade offentliggörandet ska kommissionen (Eurostat) underrätta den berörda medlemsstaten och ordföranden för kommittén för ekonomisk politik om att den har för avsikt att offentliggöra en reservation mot uppgifterna. Om frågan löses efter det att uppgifterna och reservationen har offentliggjorts, ska det omedelbart därefter offentliggöras att reservationen har dragits tillbaka.

3. Kommissionen (Eurostat) får reservera sig mot kvaliteten på en medlemsstats uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Den berörda medlemsstaten ska ges möjlighet att försvara sin ståndpunkt. Senast tio arbetsdagar före det planerade offentliggörandet ska kommissionen (Eurostat) underrätta den berörda medlemsstaten och ordföranden för kommittén för ekonomisk politik om att den har för avsikt att offentliggöra en reservation mot uppgifterna. Om frågan löses efter det att uppgifterna och reservationen har offentliggjorts, ska det omedelbart därefter offentliggöras att reservationen har dragits tillbaka.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen (Eurostat) får ändra uppgifter som medlemsstaterna rapporterar in och lägga fram de ändrade uppgifterna och en motivering till ändringen, om det är uppenbart att de faktiska uppgifter som medlemsstaterna rapporterat inte uppfyller kraven i artikel 3.2. Senast tre arbetsdagar före det planerade offentliggörandet ska kommissionen (Eurostat) underrätta den berörda medlemsstaten och ordföranden för kommittén för ekonomisk politik om att uppgifterna ändrats och om motiveringen till detta.

4. Kommissionen (Eurostat) får ändra uppgifter som medlemsstaterna rapporterar in och offentliggöra de ändrade uppgifterna och en motivering till ändringen, om det är uppenbart att de faktiska uppgifter som medlemsstaterna rapporterat inte uppfyller kraven i artikel 3.2 och tillämpliga metodstandarder, samt kraven på att de ska vara fullständiga, tillförlitliga, aktuella och konsekventa. Senast tre arbetsdagar före det planerade offentliggörandet ska kommissionen (Eurostat) underrätta den berörda medlemsstaten och ordföranden för kommittén för ekonomisk politik om att uppgifterna ändrats och om motiveringen till detta.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Rådet får, på förslag av kommissionen, besluta att ålägga en medlemsstat böter om den uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar felaktiga uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser.

1. Rådet får, på rekommendation av kommissionen, i ett tvåstegsförfarande besluta att ålägga en medlemsstat att göra en räntebärande inlåning, och sedan, om kommissionen bedömer att medlemsstaten inte har följt de korrigeringsåtgärder som avses i punkt 1a, och såsom en sista utväg, ålägga en medlemsstat böter som uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser eller uppvisat grov oaktsamhet som leder till felaktiga uppgifter med betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, vilket påverkar kommissionens förmåga att göra en sanningsenlig och rättvis bedömning.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Medlemsstaten ska rapportera till kommissionen inom en fastställd tidsfrist om vilka korrigeringsåtgärder som krävs för att ta itu med och rätta till de felaktiga uppgifterna eller den grova försumligheten som avses i punkt 1 samt att förhindra att liknande omständigheter uppstår i framtiden. Rapporten ska offentliggöras.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De böter som avses i punkt 1 ska vara effektiva och avskräckande samt stå i förhållande till den karaktär, det allvar och den varaktighet som lämnandet av felaktiga uppgifter har. Bötesbeloppet får inte överstiga 0,05 % av den berörda medlemsstatens BNP.

2. Den räntebärande inlåning som avses i punkt 1 ska vara effektiva och avskräckande samt stå i förhållande till den karaktär, det allvar och den varaktighet som lämnandet av felaktiga uppgifter har. Beloppet för den räntebärande inlåningen får inte överstiga 0,05 % av den berörda medlemsstatens BNP under föregående år.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen får genomföra de utredningar som är nödvändiga för att fastställa att sådant lämnande av felaktiga uppgifter som avses i punkt 1 föreligger. Den får besluta att inleda en utredning när den anser att det finns allvarliga indikationer på att omständigheter föreligger som skulle kunna utgöra ett sådant lämnande av felaktiga uppgifter. Kommissionen ska, när den utreder det påstådda lämnandet av felaktiga uppgifter, beakta den berörda medlemsstatens eventuella kommentarer. För att fullgöra sina uppgifter får kommissionen begära att medlemsstaten lämnar information, och får utföra undersökningar på plats och ta fram de underliggande statistiska uppgifter och handlingar som rör uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Om det enligt den berörda medlemsstatens rätt krävs ett rättsligt förhandstillstånd för undersökningar på plats, ska kommissionen göra de ansökningar som krävs.

3. Kommissionen får, i enlighet med fördragen och specifik sektorslagstiftning, inleda och genomföra de utredningar som är nödvändiga för att fastställa att sådant lämnande av felaktiga uppgifter som avses i punkt 1 föreligger. Den får besluta att inleda en utredning när den anser att det finns allvarliga indikationer på att omständigheter föreligger som skulle kunna utgöra ett sådant lämnande av felaktiga uppgifter. Kommissionen ska, när den utreder det påstådda lämnandet av felaktiga uppgifter, beakta den berörda medlemsstatens eventuella kommentarer. För att fullgöra sina uppgifter får kommissionen begära att den medlemsstat som är föremål för utredningen lämnar information, och får utföra undersökningar på plats och ta fram de underliggande statistiska uppgifter och handlingar som rör uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Om lagen i den medlemsstat som är föremål för undersökningen så kräver ska ett godkännande från en rättslig instans föregå varje inspektion på plats.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Efter att ha slutfört utredningen, och innan ett förslag lämnas till rådet, ska kommissionen ge den berörda medlemsstaten möjlighet att yttra sig om de frågor som är föremål för utredning. Kommissionen ska grunda eventuella förslag till rådet uteslutande på de uppgifter som den berörda medlemsstaten har haft möjlighet att kommentera.

Efter att ha slutfört utredningen, och innan en rekommendation lämnas till rådet, ska kommissionen ge den medlemsstat som är föremål för utredningen möjlighet att yttra sig om de frågor som utreds. Kommissionen ska grunda eventuella rekommendationer till rådet uteslutande på de uppgifter som den berörda medlemsstaten har haft möjlighet att kommentera.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska informera ansvarigt utskott i Europaparlamentet om varje utredning och rekommendation som gjorts enligt denna punkt. Ansvarigt utskott vid Europaparlamentet kan ge en medlemsstat som omfattas av kommissionens rekommendation möjlighet att delta i en diskussion.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Kommissionen kan efter motiverad begäran från berörd medlemsstat, som skickas till kommissionen, rekommendera rådet att sänka beloppet för den räntebärande inlåningen eller upphäva den.

 

För den räntebärande depositionen ska en ränta löpa som återspeglar kommissionens kreditrisk och den relevanta investeringsperioden.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Europeiska unionens domstol ska ha obegränsad behörighet att pröva rådsbeslut om åläggande av böter enligt punkt 1. Den får upphäva, sätta ner eller höja på så sätt ålagda böter.

5. Europeiska unionens domstol ska ha obegränsad behörighet att pröva rådsbeslut om åläggande av räntebärande inlåning enligt punkt 1. Den får upphäva, sätta ner eller höja på så sätt ålagda räntebärande inlåning.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Kapitel IX – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

PÅFÖLJDERNAS ART OCH BUDGETFÖRDELNING

BÖTERNAS ART OCH BUDGETTILLDELNING

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9.4 ska ges till kommissionen för en period av tre år som inleds en månad efter antagandet av denna förordning. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av tre år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.3, 6.2 och 9.4 ska ges till kommissionen för en period av två år som inleds en månad efter antagandet av denna förordning. Kommissionen ska efter samråd med relevanta aktörer, inklusive ECB i enlighet med artikel 127 i FEUF, utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av tre år Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 9.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenheter som avses i artiklarna 3.3, 6.2 och 9.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 9.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.3, 6.2 och 9.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller de åtgärder som avses i artikel 9, ska rådet agera utan att beakta den berörda medlemsstatens röst i rådet.

När det gäller de åtgärder som avses i artikel 9, ska rådet agera utan att beakta den berörda medlemsstatens röst i rådet. Det beslut som avses i artikel 9.1 ska anses ha antagits av rådet såvida inte rådet med kvalificerad majoritet beslutar att avslå rekommendationen inom tio dagar från det att den antogs av kommissionen.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 13 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den kvalificerade majoritet av rådets medlemmar som avses i artikel 9.1 ska definieras i enlighet med artikel 238.3 FEUF.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 223/2009 ska medlemsstaternas nationella statistikbyråer ansvara för den samordning som krävs på nationell nivå av uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Alla andra nationella myndigheter ska rapportera till de nationella statistikbyråerna för detta ändamål. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som behövs för att se till att denna bestämmelse tillämpas.

I enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 223/2009 ska medlemsstaternas nationella statistikbyråer ansvara för den samordning som krävs på nationell nivå av uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. De nationella centralbankerna, i egenskap av medlemmar av ECBS som framställer uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, och, i förekommande fall, andra relevanta nationella myndigheter, ska samarbeta med de nationella statistikbyråerna för detta ändamål. De nationella myndigheter som tar fram uppgifterna ska ansvara för dessa uppgifter. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som behövs för att se till att denna bestämmelse tillämpas.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen (Eurostat) ska regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om den verksamhet som bedrivs av kommissionen (Eurostat) för att genomföra denna förordning.

Kommissionen (Eurostat) ska minst en gång per år, rapportera till Europaparlamentet och rådet om den verksamhet som bedrivs av kommissionen (Eurostat) för att genomföra denna förordning mot bakgrund av den europeiska planeringstermin som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1175/20111a.

 

________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1175/2011 av den 16 november 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken (EUT L 306, 23.11.2011, s. 12).

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 14 december 2014 och därefter vart femte år se över tillämpningen av den här förordningen och rapportera resultaten till Europaparlamentet och rådet.

1. Kommissionen ska senast den 14 december 2014 och därefter vart femte år se över och till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om tillämpningen av denna förordning. Denna rapport ska vid behov åtföljas av lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Hur effektiv denna förordning och det tillämpade övervakningsförfarandet är.

b) Hur effektiv och proportionerlig denna förordning och det tillämpade övervakningsförfarandet är.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

1. Bakgrund

Den 7 juni antog kommissionen förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillhandahållandet av och kvaliteten på statistik för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Förslaget till förordning syftar till att säkerställa att framställningen, tillhandahållandet och kvalitetsövervakningen av statistiska uppgifter som sammanställs eller överlämnas inom ramen för förfarandena för att upptäcka makroekonomiska obalanser samt för att förebygga och korrigera alltför stora makroekonomiska obalanser inom unionen, uppfyller de kriterier för kvalitet och tidsfrister som fastställts.

Kommissionens förslag täcker inrapportering av uppgifter och metadata som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser (artiklarna 1 och 2), en ny ram för kvalitetsövervakning som omfattar kvalitetsrapporter som ska lämnas in av medlemsstaterna (artiklarna 3 och 4), kommissionens kvalitetsbedömning (artikel 5), förteckningar över källor och metoder (artikel 6), kontrollbesök i medlemsstaterna (artikel 7), inrapportering och tillhandahållande av uppgifter till de olika berörda parterna (artikel 8) och sanktioner vid manipulation av statistik (artiklarna 9 till 13).

2. Förfarandet i Europaparlamentet

ECON-utskottet utsågs till ansvarigt utskott för behandlingen av förslaget. REGI- och EMPL‑utskotten har beslutat att avge ett yttrande.

3. Förslag till betänkande

Föredraganden stöder det övergripande syftet med förslaget till förordning, dvs. att stärka den ekonomiska styrningen i unionen genom ett förbättrat system för statistisk övervakning av uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Föredraganden inser att tydliga krav och förfaranden måste utvecklas för att man ska kunna säkerställa statistik av högsta kvalitet och därmed underlätta tidig upptäckt och övervakning av makroekonomiska obalanser. Föredraganden anser dock att övervakningen av den statistiska kvaliteten på uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser och de underliggande statistiska uppgifterna i högre grad kan anpassas till i) de bestämmelser som fastställs i förfarandet vid makroekonomiska obalanser, och ii) befintlig lagstiftning, praxis och styrningsstrukturer på området för europeisk statistik.

Med hänsyn till ovanstående välkomnar föredraganden förslaget till förordning och föreslår en förstärkning av vissa av delar av förslaget genom följande ändringar.

3.1. Anpassning till ramarna för förstärkt ekonomisk styrning

Föredraganden föreslår att i största möjliga utsträckning anpassa ramen för sammanställning, kvalitetsövervakning och publicering av uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser till de förfaranden som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011 av den 16 november 2011 om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1174/2011 av den 16 november 2011 om verkställighetsåtgärder för att korrigera alltför stora makroekonomiska obalanser i euroområdet.

Föredraganden föreslår framför allt att man följer logiken i förfarandet för makroekonomiska obalanser och begränsar tillämpningen av sanktioner till de länder som har euron som valuta. Böter som drivs in bör följaktligen tilldelas Europeiska stabilitetsmekanismen och inte unionens budget. Föredraganden är medveten om de rättsliga problem som följer med valet av artikel 338 i EUF-fördraget som rättslig grund för möjligheten att införa sanktioner för medlemsstater som avsiktligt lämnar felaktiga uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Föredragande inkluderade därför ett skäl i syfte att föreslå att kommissionen överväger att införa ytterligare en rättslig grund, till exempel artikel 121.6 i EUF-fördraget.

3.2. Anpassning till befintlig lagstiftning om europeisk statistik

Föredraganden rekommenderar att förslaget till förordning i högre grad anpassas till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och beaktar de aspekter som kommer fram vid den pågående översynen.

Det europeiska statistiksystemet (ESS) och det europeiska centralbankssystemet (ECBS) har båda ansvar för framställning av viss statistik som ligger till grund för uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Det krävs ett nära samarbete mellan de två systemen för att säkerställa kvaliteten på de uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Föredraganden anser att kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik, som inrättades genom rådets beslut 91/115/EEG, med hänsyn till dess långa erfarenhet på området för statistik som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, skulle kunna ge råd om de praktiska operativa arrangemangen för detta samarbete.

3.3 Överföring av uppgifter till kommissionen

Föredraganden anser att förslaget tillförordning bör klargöra förfarandet för överföring, inrapportering och tillhandahållande av uppgifter. Han föreslår särskilt att man inkluderar i) ett slutdatum för när kommissionen (Eurostat) ska ha sammanställt de tidsserier som behövs för resultattavlan för förfarandet vid makroekonomiska obalanser och ii) ett datum för offentliggörandet av pressmeddelandet avseende indikatorerna för resultattavlan för förfarandet vid makroekonomiska obalanser.

3.4. Dialogbesök

För att ytterligare effektivisera de föreslagna förfarandena föreslår föredraganden att i) kalla besöken i medlemsstaterna för dialogbesök, (ii) sammanföra dem i en allmän bestämmelse som inte ska tillämpas i de fall sektorslagstiftningen redan föreskriver besök och iii) särskilja syftet med dessa besök, dvs. att fördjupa bedömningen av kvaliteten på statistiken, från utredningarna som tydligt syftar till att fastställa förekomsten av avsiktligt felaktiga uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser.

3.5. Europaparlamentets roll

Föredraganden föreslår att Europaparlamentet och de nationella parlamenten involveras i högre grad och i ett tidigare skede. Europaparlamentets ansvariga utskott bör framför allt ges en möjlighet att också erbjuda ansvariga för de nationella statistikbyråerna att frivilligt delta i utfrågningarna.

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (4.2.2014)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillhandahållandet av och kvaliteten på statistik för förfarandet vid makroekonomiska obalanser
(COM(2013)0342 – C7‑0162/2013 – 2013/0181(COD))

Föredragande: Pervenche Berès

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag   1

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Tillförlitliga statistiska uppgifter är grunden för en effektiv övervakning av makroekonomiska obalanser. För att garantera fullgod och oberoende statistik bör medlemsstaterna garantera de nationella statistikmyndigheternas yrkesmässiga oberoende, i överensstämmelse med den uppförandekod avseende europeisk statistik som fastställts i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik3.

(3) Demokratiska beslut baserade på tillförlitliga statistiska uppgifter och analyser är grunden för en effektiv övervakning av makroekonomiska obalanser. För att garantera fullgod och oberoende statistik bör medlemsstaterna garantera de nationella statistikmyndigheternas yrkesmässiga oberoende, i överensstämmelse med den uppförandekod avseende europeisk statistik som fastställts i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik3.

__________________

__________________

3 EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.

3 EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.

Ändringsförslag   2

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Kommissionen och medlemsstaternas statistikmyndigheter bör ha ett nära samarbete och föra en fortlöpande dialog för att garantera kvaliteten på de uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser som medlemsstaterna rapporterar in och de underliggande statistiska uppgifterna.

(8) Kommissionen och medlemsstaternas statistikmyndigheter bör ha ett nära samarbete och föra en fortlöpande dialog i syfte att samordna och harmonisera de uppgifter som ska rapporteras in för att garantera kvaliteten på de uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser som medlemsstaterna rapporterar in och de underliggande statistiska uppgifterna.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Den förstärkta ekonomiska styrningen genom ett förbättrat system för statistisk övervakning av uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, bör innebära att Europaparlamentet och de nationella parlamenten involveras i högre grad och i ett tidigare skede.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om kommissionen (Eurostat) identifierar problem, särskilt i samband med kvalitetsbedömningen enligt artikel 5, får den besluta att göra kontrollbesök i den berörda medlemsstaten.

1. Om kommissionen (Eurostat) identifierar problem eller potentiella problem med kvaliteten på statistiken, särskilt i samband med kvalitetsbedömningen enligt artikel 5, får den besluta att göra kontrollbesök i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen (Eurostat) ska rapportera resultaten av dessa kontrollbesök till kommittén för ekonomisk politik, som inrättats genom rådets beslut 74/122/EEG7, inbegripet den berörda medlemsstatens eventuella kommentarer till dessa resultat. Efter att rapporterna, jämte eventuella kommentarer från den berörda medlemsstaten, har inrapporterats till kommittén för ekonomisk politik, ska de offentliggöras, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna om konfidentiell behandling av statistik i förordning (EG) nr 223/2009.

3. Kommissionen (Eurostat) ska rapportera resultaten av dessa kontrollbesök till kommittén för ekonomisk politik, som inrättats genom rådets beslut 74/122/EEG7, och till sysselsättningskommittén, som inrättats genom rådets beslut 2000/98/EG7a, inbegripet den berörda medlemsstatens eventuella kommentarer till dessa resultat. Efter att rapporterna, jämte eventuella kommentarer från den berörda medlemsstaten, har inrapporterats till kommittén för ekonomisk politik, sysselsättningskommittén och Europaparlamentets ansvariga utskott, ska de offentliggöras, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna om konfidentiell behandling av statistik i förordning (EG) nr 223/2009.

____________

____________

7 EGT L 63, 5.3.1974, s. 21.

7 EGT L 63, 5.3.1974, s. 21.

 

7a Rådets beslut 2000/98/EG av den 24 januari 2000 om att inrätta en sysselsättningskommitté (EGT L 29, 4.2.2000, s. 21).

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen (Eurostat) får reservera sig mot kvaliteten på en medlemsstats uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Senast tre arbetsdagar före det planerade offentliggörandet ska kommissionen (Eurostat) underrätta den berörda medlemsstaten och ordföranden för kommittén för ekonomisk politik om att den har för avsikt att offentliggöra en reservation mot uppgifterna. Om frågan löses efter det att uppgifterna och reservationen har offentliggjorts, ska det omedelbart därefter offentliggöras att reservationen har dragits tillbaka.

3. Kommissionen (Eurostat) får reservera sig mot kvaliteten på en medlemsstats uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Senast fem arbetsdagar före det planerade offentliggörandet ska kommissionen (Eurostat) underrätta den berörda medlemsstaten och ordföranden för kommittén för ekonomisk politik om att den har för avsikt att offentliggöra en reservation mot uppgifterna. Den berörda medlemsstaten ska ges möjlighet att förklara situationen. Om frågan löses efter det att uppgifterna och reservationen har offentliggjorts, ska det omedelbart därefter offentliggöras att reservationen har dragits tillbaka.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen (Eurostat) får ändra uppgifter som medlemsstaterna rapporterar in och lägga fram de ändrade uppgifterna och en motivering till ändringen, om det är uppenbart att de faktiska uppgifter som medlemsstaterna rapporterat inte uppfyller kraven i artikel 3.2. Senast tre arbetsdagar före det planerade offentliggörandet ska kommissionen (Eurostat) underrätta den berörda medlemsstaten och ordföranden för kommittén för ekonomisk politik om att uppgifterna ändrats och om motiveringen till detta.

4. Kommissionen (Eurostat) får ändra uppgifter som medlemsstaterna rapporterar in och lägga fram de ändrade uppgifterna och en motivering till ändringen, om det är uppenbart att de faktiska uppgifter som medlemsstaterna rapporterat inte uppfyller kraven i artikel 3.2 eller om de uppgifter som medlemsstaterna rapporterar in inte är fullständiga. Senast fem arbetsdagar före det planerade offentliggörandet ska kommissionen (Eurostat) underrätta den berörda medlemsstaten och ordförandena för kommittén för ekonomisk politik och sysselsättningskommittén om att uppgifterna ändrats och om motiveringen till detta.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Rådet får, på förslag av kommissionen, besluta att ålägga en medlemsstat böter om den uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar felaktiga uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser.

1. Rådet får, på förslag av kommissionen, besluta att ålägga en medlemsstat böter om den uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar felaktiga uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser eller försenar inlämningen av dem.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får genomföra de utredningar som är nödvändiga för att fastställa att sådant lämnande av felaktiga uppgifter som avses i punkt 1 föreligger. Den får besluta att inleda en utredning när den anser att det finns allvarliga indikationer på att omständigheter föreligger som skulle kunna utgöra ett sådant lämnande av felaktiga uppgifter. Kommissionen ska, när den utreder det påstådda lämnandet av felaktiga uppgifter, beakta den berörda medlemsstatens eventuella kommentarer. För att fullgöra sina uppgifter får kommissionen begära att medlemsstaten lämnar information, och får utföra undersökningar på plats och ta fram de underliggande statistiska uppgifter och handlingar som rör uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Om det enligt den berörda medlemsstatens rätt krävs ett rättsligt förhandstillstånd för undersökningar på plats, ska kommissionen göra de ansökningar som krävs.

I enlighet med bestämmelserna får kommissionen genomföra de utredningar som är nödvändiga för att fastställa att sådant lämnande av felaktiga uppgifter som avses i punkt 1 föreligger. Den får besluta att inleda en utredning när den anser att det finns allvarliga indikationer på att omständigheter föreligger som skulle kunna utgöra ett sådant lämnande av felaktiga uppgifter. Kommissionen ska, när den utreder det påstådda lämnandet av felaktiga uppgifter, beakta den berörda medlemsstatens eventuella kommentarer. För att fullgöra sina uppgifter får kommissionen begära att medlemsstaten lämnar information, och får utföra undersökningar på plats och ta fram de underliggande statistiska uppgifter och handlingar som rör uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Om det enligt den berörda medlemsstatens rätt krävs ett rättsligt förhandstillstånd för undersökningar på plats, ska kommissionen göra de ansökningar som krävs.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 11 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De inkomster som avses i första stycket ska avsättas till finansiering av medlemsstaternas nationella reformprogram och följderna av dessa som en del av den europeiska planeringsterminen, i syfte att minska de ekonomiska, sysselsättningsrelaterade och sociala skillnaderna.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen (Eurostat) ska regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om den verksamhet som bedrivs av kommissionen (Eurostat) för att genomföra denna förordning.

Kommissionen (Eurostat) ska regelbundet rapportera till Europaparlamentets ansvariga utskott och rådet om den verksamhet som bedrivs av kommissionen (Eurostat) för att genomföra denna förordning.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Hur ändamålsenligt och effektivt det tillämpade övervakningsförfarandet är vid revidering eller tillägg av uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser.

YTTRANDE från utskottet för regional utveckling (27.1.2014)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillhandahållandet av och kvaliteten på statistik för förfarandet vid makroekonomiska obalanser
(COM(2013)0342 – C7‑0162/2013 – 2013/0181(COD))

Föredragande: Ivars Godmanis

KORTFATTAD MOTIVERING

Utskottet för regional utveckling (REGI) utarbetade ett yttrande till utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON) på grund av att Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 innehåller i artikel 23 och bilaga III ett förfarande för makroekonomiska obalanser som resulterar i att medel hålls inne. Utskottet för regional utveckling stöder utvecklingen av en tydlig regleringsram för att säkerställa statistik av hög kvalitet som kan stödja en effektiv tillämpning av förfarandet för makroekonomiska obalanser.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011 av den 16 november 2011 om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser1 inrättas en förvarningsmekanism för att underlätta tidig upptäckt och övervakning av obalanser. Enligt denna mekanism ska kommissionen utarbeta en årlig rapport om förvarningsmekanismen, med en kvalitativ ekonomisk och finansiell bedömning, och identifiera de medlemsstater som kommissionen anser kan ha drabbats av eller kan riskera att drabbas av obalanser.

(Berör inte den svenska versionen.)

__________________

__________________

1 EUT L 306, 23.11.2011, s.25.

 

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Tillförlitliga statistiska uppgifter är grunden för en effektiv övervakning av makroekonomiska obalanser. För att garantera fullgod och oberoende statistik bör medlemsstaterna garantera de nationella statistikmyndigheternas yrkesmässiga oberoende, i överensstämmelse med den uppförandekod avseende europeisk statistik som fastställts i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik3.

(3) Tillförlitliga, gedigna, precisa och användbara statistiska uppgifter är nödvändiga för en effektiv övervakning av makroekonomiska obalanser. För att garantera fullgod och oberoende statistik bör medlemsstaterna garantera de nationella statistikmyndigheternas yrkesmässiga oberoende, i överensstämmelse med den uppförandekod avseende europeisk statistik som fastställts i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik3.

__________________

__________________

3 EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.

3 EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Det är nödvändigt att kommissionen fortsätter att hantera behovet av tillförlitlig statistisk information som gör det möjligt att genom EU:s politik bättre reagera på den ekonomiska, sociala och territoriella verkligheten på regional nivå.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Det bör utarbetas ett tillförlitligt förfarande för sammanställning, övervakning och publicering av uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser och det bör ske en ständig förbättring av underliggande statistik i linje med kommissionens kvalitetsstyrningsramar för europeisk statistik4. Direktörsgruppen för den makroekonomiska statistiken (DMES), som inrättats av kommissionen, är en lämplig expertgrupp som kan ge kommissionen (Eurostat) det stöd som krävs för att genomföra ett solitt kvalitetsövervakningsförfarande för uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser.

(5) Det bör utarbetas ett tillförlitligt förfarande för insamling, sammanställning, övervakning och publicering av uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser och det bör ske en ständig förbättring av underliggande statistik i linje med kommissionens kvalitetsstyrningsramar för europeisk statistik4. Direktörsgruppen för den makroekonomiska statistiken (DMES), som inrättats av kommissionen och som även består av experter från kommittén för det europeiska statistiksystemet och det europeiska centralbanksystemet, är en lämplig expertgrupp som kan ge kommissionen (Eurostat) det stöd som krävs för att genomföra ett solitt kvalitetsövervakningsförfarande för uppgifter av betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser.

__________________

__________________

KOM(2005) 217 slutlig och KOM(2011) 211 slutlig.

4 COM(2005)0217 och COM(2011)0211.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Kommissionen och medlemsstaternas statistikmyndigheter bör ha ett nära samarbete och föra en fortlöpande dialog för att garantera kvaliteten på de uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser som medlemsstaterna rapporterar in och de underliggande statistiska uppgifterna.

(8) Kommissionen och medlemsstaternas statistikmyndigheter bör ha ett nära samarbete och föra en fortlöpande dialog för att garantera kvaliteten på och sanningsenligheten hos de uppgifter som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser som medlemsstaterna rapporterar in och de underliggande statistiska uppgifterna. Det måste även noga definieras till vilka uppgifter förfarandet för makroekonomiska obalanser ska vara knutet.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Inrättandet av en rättslig ram för åtagandena om att skapa förtroende för statistiken bör uppmuntras. Efterlevnad av regeln om sekretess inom det europeiska statistiksystemet (ESS), såväl som av subsidiaritetsprincipen, kommer att bidra till att öka förtroendet för statistikmyndigheter.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) För att uppgifterna ska vara korrekta, exakta och hålla hög kvalitet behövs även ett system för forskning om de socioekonomiska processerna i gränsregionerna, och det behövs statistik för makroregionerna, så att man kan få en trovärdig, fullständig och exakt bild av ekonomin med avseende på regional och makroregional utveckling i städerna och på landsbygden.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b) Genomförandet av de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) är kopplat till bland annat sund ekonomisk förvaltning och till förfarandet vid makroekonomiska obalanser, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/20131a om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006.

 

__________________

 

1a EUT L 347, 20.12.2013, s. 320–469.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12c) De europeiska struktur- och investeringsfonderna och fonden för landsbygdsutveckling samt fiskerifonden utgör en betydande del av de offentliga investeringarna i vissa EU-medlemsstater och spelar en roll för att öka den ekonomiska konvergensen och sociala sammanhållningen.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 12d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12d) I artikel 23.1 i förordning (EU) nr 1303/20131a anges särskilt att kommissionen får be en medlemsstat att se över och föreslå ändringar i sitt partnerskapsavtal och relevanta program, då detta är nödvändigt för att stödja genomförandet av relevanta rekommendationer från rådet riktade till medlemsstaten i fråga och antagna i enlighet med artiklarna 7.2 eller 8.2 i förordning (EU) nr 1176/2011 om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser, förutsatt att dessa ändringar bedöms vara nödvändiga för att korrigera de makroekonomiska obalanserna.

 

__________________

 

1a EUT L 347, 20.12.2013, s. 320–469.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 12e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12e) I artikel 23.9 och bilaga III i förordning (EU) nr 1303/20131a föreskrivs också att kommissionen ska lägga fram ett förslag till rådet om att ställa in en del eller alla åtaganden eller betalningar för programmen i en medlemsstat där rådet antar två på varandra följande rekommendationer i samma förfarande vid obalanser, i enlighet med artikel 8.3 eller artikel 10.4 i förordning (EU) nr 1176/2011 om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser.

 

__________________

 

1a EUT L 347, 20.12.2013, s. 320–469.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 12f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12f) Den inställning av medlen som sätts i verket genom förfarandet vid makroekonomiska obalanser bör dock utgöra en sista utväg och förutsätta att en djupgående analys av indikatorer beträffande arbetslöshet, fattigdom och minskad BNP har beaktats.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 12g (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12g) För effektivitetens skull bör denna förordning omfatta alla statistiska uppgifter som krävs inom ramen för förfarandet vid makroekonomiska obalanser.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 12h (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12h) Europaparlamentet understryker att kvaliteten på den statistik som medlemsstaterna tillhandahåller är mycket viktig för att kunna tillämpa förfarandet vid makroekonomiska obalanser på ett enhetligt sätt.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. De uppgifter som är relevanta för förfarandet vid makroekonomiska obalanser ska vara föremål för ett intyg från det berörda statliga revisionsorganet över kvaliteten på de uppgifter som överlämnas.

Motivering

Det föreslås att nationella revisionsorgan, i deras egenskap av oberoende revisor och inom det egna behörighetsområdet, ska utfärda ett intyg över kvaliteten på den information som medlemsstaterna överlämnar.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta genomförandeakter för att ange formerna för kvalitetsrapporterna och deras struktur och frekvens. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.2.

3. Kommissionen ska anta delegerade akter för att ange formerna för kvalitetsrapporterna och deras struktur och frekvens. Dessa delegerade akter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 12.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska upprätta förteckningarna och sända dem till kommissionen (Eurostat) senast den [...][nine months after the adoption of this Regulation– exact date to be inserted by OP upon publication]. Kommissionen ska anta genomförandeakter i syfte att ange strukturen och formerna för aktualisering av dessa förteckningar senast den [...][within six months after the adoption of this Regulation– exact date to be inserted by OP upon publication]. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.2.

2. Medlemsstaterna ska upprätta förteckningarna och sända dem till kommissionen (Eurostat) senast den [...][nio månader efter antagandet av denna förordning – det exakta datumet införs av publikationsbyrån efter offentliggörandet]. Kommissionen ska anta delegerade akter i syfte att ange strukturen och formerna för aktualisering av dessa förteckningar senast den [...][inom sex månader efter denna förordnings antagande – datumet ska införas av publikationsbyrån vid offentliggörandet]. Dessa delegerade akter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 12.

 

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen (Eurostat) ska rapportera resultaten av dessa kontrollbesök till kommittén för ekonomisk politik, som inrättats genom rådets beslut 74/122/EEG7, inbegripet den berörda medlemsstatens eventuella kommentarer till dessa resultat. Efter att rapporterna, jämte eventuella kommentarer från den berörda medlemsstaten, har inrapporterats till kommittén för ekonomisk politik, ska de offentliggöras, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna om konfidentiell behandling av statistik i förordning (EG) nr 223/2009.

3. Kommissionen (Eurostat) ska rapportera resultaten av dessa kontrollbesök till kommittén för ekonomisk politik, som inrättats genom rådets beslut 74/122/EEG7, och till Europaparlamentet, inbegripet den berörda medlemsstatens eventuella kommentarer till dessa resultat. Efter att rapporterna, jämte eventuella kommentarer från den berörda medlemsstaten, har inrapporterats till kommittén för ekonomisk politik och till Europaparlamentet, ska de offentliggöras, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna om konfidentiell behandling av statistik i förordning (EG) nr 223/2009.

______________

_______________

7 EUT L 63, 05.03.74, s. 21.

7 EUT L 63, 05.03.74, s. 21.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionen (Eurostat) ska fastställa de regler och förfaranden som rör valet av experter, med beaktande av en lämplig fördelning av experter från de olika medlemsstaterna och en lämplig rotation av experter mellan medlemsstaterna, villkoren för deras arbete och de finansiella aspekterna. Kommissionen (Eurostat) och medlemsstaterna ska dela på medlemsstaternas totala kostnad för deras nationella experthjälp.

5. Kommissionen (Eurostat) ska fastställa de regler och förfaranden som rör valet av experter, och se till att det finns en lämplig fördelning av experter från de olika medlemsstaterna och en lämplig och tidsmässigt välavvägd rotation av experter mellan medlemsstaterna, villkoren för deras arbete och de finansiella aspekterna. Kommissionen (Eurostat) och medlemsstaterna ska dela på medlemsstaternas totala kostnad för deras nationella experthjälp.

Motivering

För att expertutlåtandena ska bli objektiva måste det säkerställas att valet, fördelningen och rotationen av experterna genomförs på ett riktigt sätt.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Statistik för förfarandet vid makroekonomiska obalanser

Referensnummer

COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

13.6.2013

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

13.6.2013

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Ivars Godmanis

20.6.2013

Tidigare föredragande av yttrande

Ramona Nicole Mănescu

Antagande

22.1.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Francesca Barracciu, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Ovidiu Ioan Silaghi, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Justina Vitkauskaite Bernard, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Maurice Ponga, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Peter Simon, Evžen Tošenovský, Derek Vaughan

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Statistik för förfarandet vid makroekonomiska obalanser

Referensnummer

COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD)

Framläggande för parlamentet

7.6.2013

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

13.6.2013

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

13.6.2013

REGI

13.6.2013

 

 

Föredragande

       Utnämning

Derk Jan Eppink

18.6.2013

 

 

 

Behandling i utskott

5.12.2013

30.1.2014

 

 

Antagande

13.2.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Langen, Astrid Lulling, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Zdravka Bušić, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ashley Fox, Emilie Turunen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Ana Gomes, Emma McClarkin

Ingivande

24.2.2014