ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2004/162/ЕО във връзка с прилагането му по отношение на Майот, считано от 1 януари 2014 г.

  24.2.2014 - (COM(2014)0024 – C7‑0031/2014 – 2014/0010(CNS)) - *

  Комисия по регионално развитие
  Докладчик: Данута Мария Хюбнер
  (Опростена процедура – член 46, параграф 1 от Правилника за дейността)

  Процедура : 2014/0010(CNS)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0144/2014
  Внесени текстове :
  A7-0144/2014
  Разисквания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2004/162/ЕО във връзка с прилагането му по отношение на Майот, считано от 1 януари 2014 г.

  (COM(2014)0024 – C7‑0031/2014 – 2014/0010(CNS))

  (Специална законодателна процедура – консултация)

  Европейският парламент,

  –       като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2014)0024),

  –       като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7‑0031/2014),

  –       като взе предвид член 55 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

  –       като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A7-0144/2014),

  1.      одобрява предложението на Комисията;

  2.      приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

  3.      призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

  4.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Решение 2004/162/ЕО на Съвета от 10 февруари 2004 г., прието на основание член 299, параграф 2 от Договора за ЕО (понастоящем член 349 от ДФЕС), оправомощава Франция да прилага до 1 юли 2014 г. пълно или частично освобождаване от „octroi de mer“ за продуктите, посочени в приложението към въпросното решение, които са местно производство на френските отвъдморски департаменти Гваделупа, Гвиана, Мартиника и Реюнион.

  Решението съдържа приложение със списък на продуктите, към които може да се прилага пълно или частично освобождаване от данък, като се посочва, че прилагането на пълно или частично освобождаване от данък не може да води до разлики от повече от 10, 20 или 30 процентни пункта в зависимост от конкретния продукт.

  В Решение 2004/162/ЕО са изложени основанията за приемането на тези специфични мерки: отдалеченост, островен характер, малък размер на местния пазар и слабо развита износна дейност, труден релеф и трудни климатични условия, икономическа зависимост от малък брой производства и от време на време дори природни явления като циклони, вулканични изригвания и земетресения.

  Отдалечеността на тези региони и тяхната зависимост от въздушния и морския транспорт, както и зависимостта им от суровини и енергия се отразяват неблагоприятно върху производствените разходи. Съвкупността от всички неблагоприятни условия води до повишаване на себестойността на продуктите местно производство, така че без специфични мерки те не биха били конкурентоспособни в сравнение с произведените на друго място продукти. Ако местните продукти са неконкурентоспособни, ще бъде невъзможно да се поддържа местно производство, което от своя страна ще има вредни последици за заетостта за жителите на тези райони.

  Следователно специфичните мерки, съдържащи се в Решение 2004/162/ЕО, имат за цел да укрепят местната промишленост, като подобрят нейната конкурентоспособност.

  С Решение 2012/419/ЕС на Европейския съвет за изменение на статута на Майот по отношение на Европейския съюз беше решено, че считано от 1 януари 2014 г. Майот ще придобие статут на най-отдалечен регион по смисъла на член 349 от ДФЕС и ще престане на има статут на отвъдморска страна или територия по смисъла на член 355, параграф 2 от ДФЕС.

  По този начин Майот беше добавен в списъка на най-отдалечени региони в член 349 от ДФЕС и следователно целият Договор и цялото данъчно законодателство на Съюза ще се прилагат към Майот от датата на промяната на статута.

  Френските органи информираха Комисията за намерението си да въведат в Майот данъка „octroi de mer“ при условия, сходни с тези за Гвиана, и поискаха от Комисията разрешение да прилагат различно данъчно облагане в зависимост от това дали продуктите са местно производство, или не са. В своето искане от 24 май 2013 г., френските органи представиха на Комисията списък със стотина продукта, по отношение на които биха желали да прилагат диференцирано данъчно облагане в зависимост от това дали продуктите са местно производство, или не са. Френските органи бяха неколкократно призовавани да предоставят допълнителна информация и да приведат доказателства за наличието на местно производство на отделните продукти, предмет на искането, както и за пазарния дял на това местно производство и за допълнителните разходи, възникващи за местното производство спрямо същите продукти, произведени на друго място.

  Настоящото предложение за решение на Съвета изменя следователно горепосоченото решение, като го прави приложимо към Майот и като разрешава прилагането на диференцирана данъчна система за 59 продукта, за които в Майот съществува местно производство. За тези продукти френските органи са привели доказателства за възникването на допълнителни разходи, както се изисква от Комисията, и предлагат максимално диференциране в данъчното облагане за всеки продукт, ограничено до необходимото за компенсиране на по-слабата конкурентоспособност и на допълнителните разходи за местните продукти.

  Предложеното решение се внася в Парламента в съответствие с член 349 от ДФЕС и съответно в рамките на специална законодателна процедура, която предвижда само консултация с Парламента.

  Що се отнася до съдържанието, предложеното изменение се счита за обосновано по обективни причини, тъй като то е неизбежно следствие от промяната на статута на Майот съгласно решението, взето в горепосоченото Решение на Европейския съвет, и следователно предоставя еднакво третиране на всички най-отдалечени региони на Франция.

  Предложеното решение има точно и ясно определен обхват, като се има предвид, че се прилага за ограничен брой определени продукти и е с кратък срок, тъй като разрешението, предоставено на Франция, изтича на 1 юли 2014 г.

  Освен това, като се има предвид, че тази мярка ще се прилага от 1 януари 2014 г., е още по-важно тя да бъде приета бързо с оглед на правната сигурност. По тази причина председателят предлага настоящото предложение на Комисията за решение на Съвета да бъде прието без изменения по реда на член 46, параграф 1 от Правилника за дейността.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Изменение на Решение 2004/162/ЕО във връзка с прилагането му по отношение на Майот, считано от 1  януари  2014 г.

  Позовавания

  COM(2014)0024 – C7-0031/2014 – 2014/0010(CNS)

  Дата на консултация с ЕП

  6.2.2014

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  REGI

   

   

   

   

  Подпомагаща(и) комисия(и)

         Дата на обявяване в заседание

  ECON

   

   

   

   

  Неизказано становище

         Дата на решението

  ECON

  4.2.2014

   

   

   

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Danuta Maria Hübner

  24.2.2014

   

   

   

  Опростена процедура - Дата на решението

  24.2.2014

  Дата на приемане

  24.2.2014

   

   

   

  Дата на внасяне

  24.2.2014