MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta sen soveltamiseksi Mayotteen 1 päivästä tammikuuta 2014

  24.2.2014 - (COM(2014)0024 – C7‑0031/2014 – 2014/0010(CNS)) - *

  Aluekehitysvaliokunta
  Esittelijä: Danuta Maria Hübner
  (Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 46 artiklan 1 kohta)

  Menettely : 2014/0010(CNS)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A7-0144/2014
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A7-0144/2014
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta sen soveltamiseksi Mayotteen 1 päivästä tammikuuta 2014

  (COM(2014)0024 – C7‑0031/2014 – 2014/0010(CNS))

  (Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

  Euroopan parlamentti, joka

  –       ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2014)0024),

  –       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7‑0031/2014),

  –       ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 46 artiklan 1 kohdan,

  –       ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A7-0144/2014),

  1.      hyväksyy komission ehdotuksen;

  2.      pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

  3.      pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

  4.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  PERUSTELUT

  EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan (nykyinen SEUT:n 349 artikla) nojalla 10. helmikuuta 2004 annetulla neuvoston päätöksellä 2004/162/EY annetaan Ranskalle lupa soveltaa 1. heinäkuuta 2014 asti meriverosta vapautusta tai meriveron alennusta kyseisen päätöksen liitteessä tarkoitettuihin tuotteisiin, jotka valmistetaan paikallisesti Guadeloupen, Guyanan, Martiniquen ja Réunionin Ranskan merentakaisissa departementeissa.

  Päätökseen sisältyy liite, jossa luetellaan verovapautuksen ja veroalennusten piiriin kuuluvat tuotteet, ja siinä todetaan, että vapautusten tai alennusten soveltaminen ei saa johtaa eroihin, jotka ylittävät tuotteesta riippuen 10, 20 tai 30 prosenttiyksikköä.

  Päätöksessä 2004/162/EY ilmoitetaan syyt, joiden vuoksi erityistoimenpiteiden toteuttaminen on katsottu perustelluksi: syrjäinen sijainti, saaristoluonne, markkinoiden pieni koko ja viennin vähäisyys, vaikea pinnanmuodostus ja ilmasto, taloudellinen riippuvuus muutamista harvoista tuotteista sekä aika ajoin myös luonnonilmiöt, kuten pyörremyrskyt, tulivuorenpurkaukset tai maanjäristykset.

  Näiden alueiden syrjäinen sijainti ja niiden riippuvuus ilma- ja merikuljetuksista sekä raaka‑aineiden ja energian tuonnista eivät voi olla vaikuttamatta tuotantokustannuksiin. Yhdessä nämä lukuisat haittatekijät nostavat paikallisesti tuotettujen tuotteiden omakustannushintaa, joten ilman erityisiä toimenpiteitä ne eivät ole kilpailukykyisiä muualla valmistettujen tuotteiden kanssa. Paikallistuotteiden huonon kilpailukyvyn vuoksi ei ole mahdollista ylläpitää paikallistuotantoa, mikä puolestaan vaikuttaisi vahingollisesti kyseisillä alueilla elävän väestön työllisyyteen.

  Päätökseen 2004/162/EY sisältyvät erityistoimenpiteet onkin suunniteltu siten, että ne lujittavat paikallista teollisuustuotantoa parantamalla sen kilpailukykyä.

  Eurooppa-neuvosto päätti Mayotten aseman muuttamisesta Euroopan unioniin nähden antamallaan päätöksellä 2012/419/EU, että Mayotte saa 1. tammikuuta 2014 SEUT‑sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetun syrjäisimmän alueen aseman ja lakkaa olemasta SEUT-sopimuksen 355 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu merentakainen maa ja alue.

  Mayotte lisättiin siten SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitettujen syrjäisimpien alueiden luetteloon ja siihen sovelletaan näin ollen täysimääräisesti perussopimusta ja unionin verolainsäädäntöä saaren aseman muuttumispäivästä alkaen.

  Ranskan viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle aikeestaan ottaa Mayottessa käyttöön merivero samanlaisin edellytyksin kuin Guyanassa ja pyytäneet komissiolta lupaa soveltaa eriytettyä verotusta sen mukaan, onko tuotteet valmistettu paikallisesti vai ei. Ranskan viranomaiset toimittivat 24. toukokuuta 2013 esittämänsä pyynnön yhteydessä komissiolle luettelon noin sadasta tuotteesta, joihin ne toivoivat saavansa soveltaa eriytettyä verotusta sen mukaan, onko tuotteet valmistettu paikallisesti vai ei. Ranskan viranomaisia on pyydetty useita kertoja antamaan lisätietoja sekä esittämään pyynnön kohteena olevien eri tuotteiden osalta perusteluja tuotannon paikallisuudesta, paikallisen tuotannon markkinaosuudesta ja siihen liittyvistä lisäkustannuksista verrattuna muualta tuleviin samanlaisiin tuotteisiin.

  Tällä ehdotuksella neuvoston päätökseksi muutetaan näin ollen edellä mainittua päätöstä sisällyttämällä Mayotte sen soveltamisalaan ja antamalla lupa soveltaa eriytettyä verotusta 59:ään Mayottessa tuotettuun tuotteeseen, joiden osalta Ranskan viranomaiset ovat osoittaneet komission vaatimusten mukaisesti, että niiden tuottaminen aiheuttaa lisäkustannuksia, ja ehdottamalla kullekin tuotteelle suurinta sallittua verokannan porrastusta, joka on rajattu siihen, mikä on välttämätöntä paikallisen tuotannon heikomman kilpailukyvyn ja lisäkustannusten huomioon ottamiseksi.

  Päätösehdotus on jätetty parlamentin käsiteltäväksi SEUT-sopimuksen 349 artiklan ja siten erityisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti, eli parlamenttia ainoastaan kuullaan.

  Ehdotettu muutos vaikuttaa sisällöltään objektiivisesti katsoen perustellulta, sillä se on johdonmukainen seuraus Mayotten aseman muuttumisesta Eurooppa-neuvoston edellä mainitun ja Ranskan kaikille merentakaisille departementeille yhdenmukaisen kohtelun takaavan päätöksen mukaisesti.

  Päätösehdotuksen soveltamisala on tarkka ja selkeästi määritelty, sillä se koskee rajallista määrää yksilöityjä tuotteita, ja sen voimassaoloaika on lyhyt, sillä Ranskalle myönnetty lupa menee umpeen 1. heinäkuuta 2014.

  Kun otetaan lisäksi huomioon, että toimenpide tulee voimaan 1. tammikuuta 2014, on oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä entistäkin tärkeämpää hyväksyä se ripeästi, ja puheenjohtaja ehdottaa näin ollen, että tämä komission ehdotus neuvoston päätökseksi hyväksytään ilman tarkistuksia työjärjestyksen 46 artiklan 1 kohdan nojalla.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta sen soveltamiseksi Mayotteen 1 päivästä tammikuuta 2014

  Viiteasiakirjat

  COM(2014)0024 – C7-0031/2014 – 2014/0010(CNS)

  EP:n kuuleminen (pvä)

  6.2.2014

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  REGI

   

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ECON

   

   

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  ECON

  4.2.2014

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Danuta Maria Hübner

  24.2.2014

   

   

   

  Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

  24.2.2014

  Hyväksytty (pvä)

  24.2.2014