ДОКЛАД относно проекта на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2005/681/ПВР за създаване на Европейски полицейски колеж (ЕПК)

26.2.2014 - (17043/2013 – C7‑0435/2013 – 2013/0812(COD)) - ***I

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Кинга Гал


Процедура : 2013/0812(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0146/2014
Внесени текстове :
A7-0146/2014
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2005/681/ПВР за създаване на Европейски полицейски колеж (ЕПК)

(17043/2013 – C7‑0435/2013 – 2013/0812(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид инициативата на група държави членки, представена на Европейския парламент и Съвета (17043/2013),

–   като взе предвид член 76, буква б) и член 87, параграф 2, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които е представен проектът на акт (C7-0435/2013),

–   като взе предвид член 294, параграфи 3 и 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид становището на Комисията (COM(2014)0007),

–   като взе предвид членове 44 и 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (А7-0146/2014),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изразява съжаление във връзка с това, че Европейският парламент не е участвал пълноценно в оценката на заявленията и че пред компетентната комисия е бил представен само един кандидат, при все че са били подадени седем заявления по поканата, отправена през юли 2013 г. от председателството на Съвета за представяне на заявления за временно седалище на Европейския полицейски колеж (ЕПК) до намирането на дългосрочно решение по въпроса за бъдещето на тази агенция. Кандидатури са подали следните държави членки: Ирландия, Гърция, Испания, Италия, Унгария, Нидерландия и Финландия. Политическото споразумение е било потвърдено на заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 8 октомври 2013 г.; възнамерява да изиска повече информация относно оценката на въздействието на точното местоположение, преди да вземе окончателно становище;

3.  призовава бюджетните органи да гарантират, че допълнителните разходи, свързани с промяната на седалището на ЕПК, ще бъдат покрити изцяло от държавата, която понастоящем приема седалището, както и от допълнителен бюджет на Съюза и че по този начин няма да бъдат в ущърб на редовния бюджет на ЕПК и следователно няма да изложат на риск нормалните оперативни нужди на ЕПК;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Проект на регламент

Съображение 2

 

Проект на група от държави членки

Изменение

(2) С писма от 12 декември 2012 г. и 8 февруари 2013 г. Обединеното кралство уведоми ЕПК, че повече не желае седалището му да бъде на негова територия. Освен ЕПК в Брамсхил се намират и помещения за обучение на националната полиция към Националната агенция за подобряване на полицейските дейности, която Обединеното кралство реши да замени с нов полицейски колеж, предвиден да се помещава другаде. По тази причина Обединеното кралство реши да затвори помещенията за обучение на националната полиция в Брамсхил и да ги продаде с аргумента, че свързаните с тях разходи са високи и не се е появил алтернативен стопански модел за управлението им.

(2) Въпреки правните задължения на Обединеното кралство, произтичащи от Решение 2005/681/ПВР на Съвета, и задълженията му съгласно споразумението относно седалището, сключено между правителството на Обединеното кралство и ЕПК на 30 декември 2004 г., с писма от 12 декември 2012 г. и 8 февруари 2013 г. Обединеното кралство уведоми ЕПК за едностранното си решение, съгласно което то повече не желае седалището на ЕПК да бъде на негова територия. Освен ЕПК в Брамсхил се намират и помещения за обучение на националната полиция към Националната агенция за подобряване на полицейските дейности, която Обединеното кралство реши да замени с нов полицейски колеж, предвиден да се помещава другаде. По тази причина Обединеното кралство реши да затвори помещенията за обучение на националната полиция в Брамсхил и да ги продаде с аргумента, че свързаните с тях разходи са високи и не се е появил алтернативен стопански модел за управлението им. Предвидените в Договора задължения за лоялно сътрудничество, и по-специално задълженията на държавите членки, произтичащи от член 4 от ДЕС „да вземат всички мерки, необходими за гарантиране на изпълнението на задълженията, произтичащи от актовете на институциите на Съюза“, изискват от правителството на Обединеното кралство да гарантира безпроблемното преместване на ЕПК на новото му място, без да се излага на риск редовният бюджет на ЕПК.

Обосновка

Важно е да се подчертае, че Обединеното кралство има правно задължение да приеме ЕПК на своя територия. Обединеното кралство желае да продаде помещенията на настоящото седалище и намерението на страната седалището да не се намира повече на нейна територия трябва да се зачита. Въпреки това подобно едностранно решение следва най-малкото да има последствия по отношение на осигуряването на безпроблемното преместване на новото място както от гледна точка на времето, така и от гледна точка на оказването на съдействие и помощ.

Изменение  2

Проект на регламент

Съображение 3

 

Проект на група от държави членки

Изменение

(3) Предвид това на 8 октомври 2013 г. представителите на правителствата на държавите членки постигнаха взаимно споразумение за определяне на ново седалище на ЕПК, според което след преместването му от Брамсхил ЕПК ще се помещава в Будапеща. Това споразумение следва да бъде включено в Решение 2005/681/ПВР на Съвета.

(3) Предвид това положение и предвид основната необходимост да се запази пълната независимост на ЕПК следва да се предвидят договорености, съгласно които след преместването си от Брамсхил ЕПК ще се помещава в Будапеща. Тези договорености следва да бъдат включени в Решение 2005/681/ПВР на Съвета.

Обосновка

Решението за преместването на ЕПК трябва да бъде взето по силата на процедурата за съвместно вземане на решение, съгласно която Парламентът и Съветът са равноправни съзаконодатели. Политическото решение, прието от Съвета на 8 октомври за неговите предпочитания във връзка с новото седалище на ЕПК, няма задължителна сила по отношение на Парламента и поради това не следва да се посочва в окончателния текст, договорен между двете институции.

Изменение  3

Проект на регламент

Съображение 3 a (ново)

Проект на група от държави членки

Изменение

 

(3a) Преди ЕПК да започне да функционира на новото място, следва да бъде сключено споразумение относно седалището въз основа на набор от разпоредби, съставен от Комисията.

Изменение  4

Проект на регламент

Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Решение 2005/681/ПВР на Съвета

Член 4

 

Проект на група от държави членки

Изменение

Седалището на ЕПК е в Будапеща, Унгария.

Седалището на ЕПК временно е в Будапеща, Унгария.

Изменение  5

Проект на регламент

Член 1а (нов)

 

Проект на група от държави членки

Изменение

 

Член 1а

 

Не по-късно от 18 месеца след влизането в сила на настоящия регламент Комисията извършва оценка на ефективността на Решение 2005/681/ПВР с оглед на разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз, които предвиждат уредбата на ЕПК, както и новите задачи, предвидени за ЕПК в съобщението на Комисията от 27 март 2013 г., озаглавено „Създаване на Европейска схема за обучение в областта на правоприлагането“, и ако е целесъобразно, представя законодателни предложения за изменение на Решение 2005/681/ПВР, като в същото време осигурява пълната независимост на ЕПК.

Обосновка

This Regulation is necessary to solve the urgent situation of the closure of the Bramshill site. But CEPOL cannot continue to function under the old Council Decision. The Lisbon Treaty entered into force 4 years ago, the legislative frameworks for other JHA Agencies such as Europol and Eurojust are in the process of being updated and revised, and the CEPOL agency cannot stay behind. Furthermore, CEPOL is supposed to play a central role in the newly proposed Law Enforcement Training Scheme and for that a revision of its mandate and tasks is highly needed. The European Parliament can agree to solve the seat issue, but only on the condition that a proposal for a revised CEPOL Regulation will follow shortly

Изменение  6

Проект на регламент

Член 2а (нов)

 

Проект на група от държави членки

Изменение

 

Член 2а

 

Преглед

 

Най–късно до 2019 г. Комисията преразглежда настоящия регламент, включително като провежда обстоен анализ на разходите и ползите и оценка на въздействието на всички възможни варианти, и ако е целесъобразно, внася законодателни предложения за неговото изменение, като зачита изцяло основната необходимост да се запази пълната независимост на ЕПК.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейският полицейски колеж (ЕПК) е важна агенция в областта на правосъдието и вътрешните работи, която предоставя обучение по въпросите на правоприлагането и обединява национални полицейски служители от цяла Европа с цел насърчаване на трансграничното сътрудничество в областта на правоприлагането в Съюза. Ролята на ЕПК ще бъде утвърдена в още по-голяма степен със създаването на Европейска схема за обучение в областта на правоприлагането, което беше предложено през март 2013 г.

Потребностите на ЕС в областта на вътрешната сигурност постоянно се променят, което води до нарастване на изискванията към полицейските сили и към служителите на правоприлагащите органи. Правилните умения ще бъдат от решаващо значение за посрещането на бъдещите предизвикателства и за гарантирането на сигурността на гражданите на Европа. За да се постигне това, съществуването на напълно независим, ефикасен и разполагащ с достатъчно персонал ЕПК е от изключително значение.

Член 4 от действащия акт, съставляващ правното основание за ЕПК (Решение 2005/681/ПВР на Съвета), гласи, че седалището на ЕПК е в Брамсхил (Обединеното кралство).

През декември 2012 г. правителството на Обединеното кралство съобщи за намерението си да продаде помещенията в Брамсхил и посочи, че повече не желае седалището на ЕПК да бъде на негова територия. Наскоро правителството на Обединеното кралство посочи, че то би могло да поддържа отворени сегашните помещения в Брамсхил най-късно до лятото на 2014 г., за да се даде възможност за безпроблемно преместване на седалището на ЕПК на друго място.

Съществуващата през последните месеци несигурност относно бъдещото местоположение на ЕПК нанесе вреди на доброто функциониране на агенцията. Предвид тази несигурност ЕПК срещна значителни предизвикателства при привличането и задържането на мотивирани служители. Поради това докладчикът счита, че е необходимо бързо да се вземе решение за бъдещото седалище, за да се осигури правилното функциониране на тази важна агенция.

Предложението на унгарското правителство за установяване на седалището на ЕПК в Будапеща съответства на всички изисквания и според докладчика е добро предложение. Това се подкрепя и от факта, че на практика всички държави членки са подписали законодателната инициатива за промяна на седалището на ЕПК, което показва безрезервната подкрепа в Съвета за новото седалище. Докладчикът подкрепя предложението и счита, че то следва да бъде прието бързо.

Решаването на проблема със седалището е неотложен въпрос. То обаче не следва да води до ненужно забавяне по отношение на привеждането на съществуващата правна рамка на ЕПК в съответствие с Договора от Лисабон и с новата амбиция, заявена в Европейската схема за обучение в областта на правоприлагането. Поради това докладчикът би желал новата Европейска комисия да представи предложение за модернизиране на правната рамка на ЕПК в кратки срокове.

МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО

относно доклада относно проекта на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2005/681/ПВР за създаване на Европейски полицейски колеж (ЕПК) – 2013/0812 (COD)

Докладчик: Кинга ГАЛ

Ние решихме да гласуваме против измененото решение за ЕПК, с което се предвижда преместването на ЕПК от Брамсхил (Обединеното кралство) в Будапеща (Унгария), тъй като считаме, че това създава опасен институционален прецедент в ЕС по отношение на местоположението на органите и агенциите: въпреки че Комисията предложи сливането на ЕПК с Европол в Хага, Съветът реши да угоди на едностранното решение на държава членка седалището на този орган да не се намира повече на нейна територия в предвиденото място или в рамките на същата държава членка; по време на неофициален обяд той обсъди кандидатурите за друго местонахождение на седалището, с което лиши ЕП от правото да провери придружаващите ги оценки на въздействието върху бюджета; използването на едно и също седалище от ЕПК и Европол разумно изглежда най-добрият вариант, за да се гарантира, че разходите са сведени до минимум, а взаимодействието е подобрено; не е ясно кой ще поеме разходите по преместването, като същевременно ЕПК и неговите служители са подложени на несигурност; Съветът обсъжда по-нататъшен преглед на решението за ЕПК, както сочи документ 6476/14 на Съвета, от което можем да стигнем до заключението, че би било по-добре да се призове Съветът да предостави на ЕП подробни оценки на въздействието и да се изчака решението за ЕПК да бъде преразгледано в неговата цялост.

Соня Алфано

Ренате Вебер

Джани Ватимо

София ин 'т Велд

Гербен-Ян Гербранди

Ян Мьолдер

Нилс Турвалдс

Йенс Роде

Сара Лъдфорд

Луи Мишел

Денис де Йонг

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Решение 2005/681/ПВР за създаване на Европейски полицейски колеж (ЕПК)

Позовавания

17043/2013 – C7-0435/2013 – 2013/0812(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

10.12.2013

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

10.12.2013

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

5.2.2014

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Kinga Gál

16.12.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

16.12.2013

30.1.2014

20.2.2014

 

Дата на приемане

20.2.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

14

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Michael Cashman, Birgit Collin-Langen, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Zdravka Bušić, Tamás Deutsch, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, József Szájer, Dubravka Šuica

Дата на внасяне

27.2.2014