BETÆNKNING om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af afgørelse 2005/681/RIA om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol)

26.2.2014 - (17043/2013 – C7‑0435/2013 – 2013/0812(COD)) - ***I

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Kinga Gál


Procedure : 2013/0812(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0146/2014
Indgivne tekster :
A7-0146/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af afgørelse 2005/681/RIA om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol)

(17043/2013 – C7‑0435/2013 – 2013/0812(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til det initiativ fra en gruppe medlemsstater, som er blevet forelagt Europa-Parlamentet og Rådet (17043/2013),

–       der henviser til artikel 76, litra b), og artikel 87, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke udkastet til retsakt er blevet forelagt Parlamentet (C7‑0435/2013),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3 og 15, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til udtalelse fra Kommissionen (COM(2014)0007),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 44 og 55,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0146/2014),

1.      vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.      beklager, at Europa-Parlamentet ikke blev inddraget til fulde i vurderingen af ansøgningerne, og at der kun blev præsenteret en kandidat for det relevante udvalg, selv om der var blevet indgivet syv ansøgninger som svar på rådsformandsskabets indkaldelse i juli 2013 af ansøgninger om midlertidigt at huse Det Europæiske Politiakademi, indtil der er fundet en langsigtet løsning for agenturets fremtid; gør opmærksom på, at følgende medlemsstater indgav ansøgninger: Irland, Grækenland, Spanien, Italien, Ungarn, Nederlandene og Finland; og på, at den politiske aftale blev bekræftet af Rådet (retslige og indre anliggender) på mødet den 8. oktober 2013; agter at anmode om yderligere oplysninger om konsekvensvurderingen af den nøjagtige placering, før det indtager sin endelige holdning;

3.      opfordrer budgetmyndighederne til at sikre, at de ekstraomkostninger, der vedrører flytningen af Cepols hjemsted, vil blive dækket til fulde af det nuværende hjemstedsland og via yderligere EU-budgetmidler og dermed ikke får nogen negativ indvirkning på Cepols almindelige budget, således at Cepols normale operationelle behov ikke bliver bragt i fare;

4.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Udkast til forordning

Betragtning 2

 

Udkast fra en gruppe medlemsstater

Ændringsforslag

(2) Ved skrivelse af 12. december 2012 og 8. februar 2013 underrettede Det Forenede Kongerige Cepol om, at det ikke længere ønsker at være hjemsted for Cepol. Ud over at være hjemsted for Cepol er Bramshill også nationalt hjemsted for politiuddannelsen ved det nationale agentur for en forbedret politiindsats (National Policing Improvement Agency), som Det Forenede Kongerige har besluttet at erstatte med et nyt politiakademi, som skal have et andet hjemsted. Det Forenede Kongerige har derfor besluttet at lukke det nationale hjemsted for politiuddannelse i Bramshill og sælge det som følge af de dermed forbundne høje omkostninger og manglen på en alternativ forretningsmodel for drift af hjemstedet.

(2) På trods af Det Forenede Kongeriges juridiske forpligtelser i medfør af såvel Rådets afgørelse 2005/681/RIA som hjemstedsaftalen af 30. december 2004 mellem Det Forenede Kongeriges regering og Cepol underrettede Det Forenede Kongerige ved skrivelse af 12. december 2012 og 8. februar 2013 Cepol om, at det ensidigt havde besluttet, at det ikke længere ønskede at være hjemsted for Cepol. Ud over at være hjemsted for Cepol er Bramshill også nationalt hjemsted for politiuddannelsen ved det nationale agentur for en forbedret politiindsats (National Policing Improvement Agency), som Det Forenede Kongerige har besluttet at erstatte med et nyt politiakademi, som skal have et andet hjemsted. Det Forenede Kongerige har derfor besluttet at lukke det nationale hjemsted for politiuddannelse i Bramshill og sælge det som følge af de dermed forbundne høje omkostninger og manglen på en alternativ forretningsmodel for drift af hjemstedet. Traktatens forpligtelser til loyalt samarbejde og særligt de i artikel 4 i TEU fastsatte forpligtelser til at træffe "alle almindelige eller særlige foranstaltninger for at sikre opfyldelsen af de forpligtelser, der følger af traktaterne eller af retsakter vedtaget af EU-institutionerne" pålægger den britiske regering at sikre en gnidningsløs overgang for Cepol til dets nye hjemsted, uden at skade Cepols almindelige budget.

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at Det Forenede Kongerige er juridisk forpligtet til at være hjemsted for Cepol. Det Forenede Kongeriges ønske om at sælge det nuværende hjemsted og dets planer om ikke længere at have Cepol på sit territorium skal respekteres. En sådan ensidig beslutning bør dog mindst have nogle følger i form af at bidrage til en smidig flytning til det nye hjemsted med hensyn til såvel tidsforløb som bistand og hjælp.

Ændringsforslag  2

Udkast til forordning

Betragtning 3

 

Udkast fra en gruppe medlemsstater

Ændringsforslag

(3) På baggrund af denne situation enedes repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer ved fælles overenskomst om arrangementer med henblik på at huse Cepol, hvorefter Cepol skal have hjemsted i Budapest, så snart det flytter fra Bramshill. Denne enighed bør indarbejdes i Rådets afgørelse 2005/681/RIA.

(3) På baggrund af denne situation og på grund af det grundlæggende krav om at opretholde Cepols fuldstændige uafhængighed bør der træffes foranstaltninger med henblik på, at Cepol skal have hjemsted i Budapest, så snart det flytter fra Bramshill. Disse foranstaltninger bør indarbejdes i Rådets afgørelse 2005/681/RIA.

Begrundelse

Beslutningen om at flytte Cepol er nødt til at blive truffet ved fælles beslutningstagning, hvor Parlamentet og Rådet er lovgivere på lige fod. Den politiske fælles overenskomst, som Rådet enedes om den 8. oktober vedrørende Rådets foretrukne nye hjemsted for Cepol, har ingen bindende virkning for Parlamentet og bør derfor ikke nævnes i den endelige tekst, som begge institutioner tilslutter sig.

Ændringsforslag  3

Udkast til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Udkast fra en gruppe medlemsstater

Ændringsforslag

 

(3a) Inden Cepol påbegynder sin operationelle fase på det nye sted, bør der indgås en hjemstedsaftale baseret på et regelsæt, som Europa-Kommissionen opstiller.

Ændringsforslag  4

Udkast til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1

Rådets afgørelse 2005/681/JHA

Artikel 4

 

Udkast fra en gruppe medlemsstater

Ændringsforslag

Cepol har hjemsted i Budapest, Ungarn.

Cepol har midlertidigt hjemsted i Budapest, Ungarn.

Ændringsforslag  5

Udkast til forordning

Artikel 1a (ny)

 

Udkast fra en gruppe medlemsstater

Ændringsforslag

 

Artikel 1a

 

Senest 18 måneder efter denne forordnings ikrafttræden evaluerer Kommissionen effektiviteten af beslutning 2005/681/RIA i lyset af både bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedrørende Cepol og de nye opgaver, der påtænkes tildelt Cepol i meddelelsen fra Kommissionen af 27. marts 2013 om etablering af en europæisk ordning for uddannelse i retshåndhævelse, og fremsætter om nødvendigt lovgivningsforslag til ændring af afgørelse 2005/681/RIA, samtidig med at Cepols fuldstændige uafhængighed sikres.

Begrundelse

Denne forordning er nødvendig for at løse den aktuelle nødsituation med lukningen af Bramshill-hjemstedet. Men Cepol kan ikke fortsætte med at fungere under den gamle rådsafgørelse. Lissabontraktaten trådte i kraft for fire år siden, og lovgrundlaget for andre RIA-agenturer såsom Europol og Eurojust er ved at blive ajourført og revideret, og man kan ikke lade Cepol stå i stampe. Dertil kommer, at Cepol er tiltænkt en central rolle i den europæiske ordning for uddannelse i retshåndhævelse, som er blevet foreslået for nyligt, og at det derfor er bydende nødvendigt at revidere dets mandat og opgaver. Europa-Parlamentet kan tilslutte sig en løsning på problemet med hjemstedet, men kun på den betingelse, at der snarest følger et forslag til en revideret forordning for Cepol.

Ændringsforslag  6

Udkast til forordning

Artikel 2a (ny)

 

Udkast fra en gruppe medlemsstater

Ændringsforslag

 

Artikel 2a

 

Revision

 

Kommissionen reviderer denne forordning senest i 2019, herunder ved at gennemføre en grundig cost-benefit-analyse og konsekvensanalyse af samtlige løsningsmuligheder, og stiller om nødvendigt lovgivningsmæssige forslag om ændring af den, samtidig med at det grundlæggende krav om til fulde at opretholde Cepols fuldstændige uafhængighed respekteres.

BEGRUNDELSE

Det Europæiske Politiakademi (Cepol) er et vigtigt agentur inden for retlige og indre anliggender, der giver uddannelse i retshåndhævelse og bringer nationale politibetjente fra hele Europa sammen for at fremme samarbejde om grænseoverskridende retshåndhævelse i Unionen. Cepols rolle vil blive styrket yderligere med oprettelsen af den europæiske ordning for uddannelse i retshåndhævelse, som blev foreslået i marts 2013.

Unionens interne sikkerhedsbehov er under konstant udvikling, hvilket resulterer i øgede krav til politistyrkerne og de retshåndhævende betjente. At de har de rigtige kvalifikationer vil være af afgørende betydning for, at man kan tage fremtidige udfordringer op og værne om unionsborgernes sikkerhed. For at det kan ske, er det altafgørende, at Cepol er et fuldstændigt uafhængigt, effektivt og ordentligt bemandet agentur.

I artikel 4 i Cepols nuværende retsgrundlag (Rådets afgørelse 2005/681/RIA) er det nedfældet, at Cepol har hjemsted i Bramshill, Det Forenede Kongerige.

Det Forenede Kongeriges regering meddelte i december 2012, at den agtede at sælge det nuværende hjemsted i Bramshill, og oplyste, at den ikke længere ønskede at have Cepol på sit territorium. For nylig oplyste Det Forenede Kongeriges regering, at den kunne holde Bramshill-faciliteterne åbne senest til sommeren 2014 for således at muliggøre en uproblematisk flytning af Cepols hjemsted.

De sidste måneders usikkerhed omkring Cepols fremtidige placering har haft en negativ indvirkning på agenturets drift. På grund af usikkerheden har det været en udfordring for Cepol at tiltrække og bevare motiverede medarbejdere. Ordføreren mener derfor, at det er nødvendigt at træffe en beslutning om det fremtidige hjemsted hurtigt, for at dette vigtige agentur kan fungere ordentligt.

Det tilbud, som den ungarske regering har lagt frem, om at være vært for Cepol i Budapest, opfylder samtlige krav og er efter ordførerens opfattelse et godt tilbud. Dette understøttes også af, at praktisk talt alle medlemsstater undertegnede lovgivningsinitiativet om at ændre Cepols hjemsted, hvilket er et udtryk for overvældende støtte i Rådet til det nye hjemsted. Ordføreren støtter forslaget og mener, at det bør vedtages hurtigt.

Det haster med at få løst problemet med hjemstedet. Dette bør dog ikke føre til unødvendige forsinkelser i arbejdet med at bringe Cepols eksisterende retsgrundlag i overensstemmelse med Lissabontraktaten og med de nye ambitioner i den europæiske ordning for uddannelse i retshåndhævelse. Ordføreren tilskynder derfor den nye Kommission til hurtigt at fremsætte et forslag til et moderniseret retsgrundlag for Cepol.

MINDRETALSUDTALELSE

til betænkning om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af afgørelse 2005/681/RIA om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) - 2013/0812(COD)

Ordfører: Kinga GAL

Vi har besluttet at stemme mod afgørelsen om Cepol som ændret, ifølge hvilken Cepol skal flyttes fra Bramshill (UK) til Budapest (HU), da vi mener, at dette skaber en farlig institutionel præcedens i EU for så vidt angår placering af organer og agenturer. På den ene side foreslog Kommissionen at lægge Cepol sammen med Europol i Haag, mens Rådet på den anden side besluttede at imødekomme en medlemsstats ensidige beslutning om ikke længere at huse et sådant organ hverken på det aftalte sted eller et andet sted i samme medlemsstat. Rådet drøftede under en uformel frokost forskellige mulige placeringer og nægtede dermed Europa-Parlamentet retten til at undersøge de budgetmæssige konsekvensvurderinger i sagen. Anbringelse af Cepol og Europol på samme sted synes fornuftsmæssigt at være den bedste løsning til sikring af, at omkostningerne holdes på et minimum, og synergierne forbedres. Det står uklart, hvem der kommer til at betale for flytningen, og samtidig er Cepol og dets medarbejdere bragt i en usikker situation. Rådet er ved at drøfte en yderligere revision af Cepol-afgørelsen, jf. Rådets dokument 6476/14, hvilket fører os til den konklusion, at det ville have været bedre at opfordre Rådet til at forsyne Europa-Parlamentet med en detaljeret konsekvensanalyse og vente, til Cepol-afgørelsen bliver revideret i sin helhed.

Sonia Alfano

Renate Weber

Gianni Vattimo

Sophie In’t Veld

Gerben Jan Gerbrandy

Jan Mulder

Nils Torvalds

Jens Rohde

Sarah Ludford

Louis Michel

Dennis de Jong

PROCEDURE

Titel

Ændring af afgørelse 2005/681/RIA om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol)

Referencer

17043/2013 – C7-0435/2013 – 2013/0812(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

10.12.2013

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

10.12.2013

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

5.2.2014

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Kinga Gál

16.12.2013

 

 

 

Behandling i udvalg

16.12.2013

30.1.2014

20.2.2014

 

Dato for vedtagelse

20.2.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

14

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Michael Cashman, Birgit Collin-Langen, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Zdravka Bušić, Tamás Deutsch, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, József Szájer, Dubravka Šuica

Dato for indgivelse

27.2.2014