ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2005/681/ΔΕΥ για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ)

26.2.2014 - (17043/2013 – C7‑0435/2013 – 2013/0812(COD)) - ***I

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Kinga Gál


Διαδικασία : 2013/0812(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0146/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0146/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τροποποιεί την απόφαση 2005/681/ΔΕΥ για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ)

(17043/2013 – C7‑0435/2013 – 2013/0812(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία ομάδας κρατών μελών που υπεβλήθη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (17043/2013),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 76, στοιχείο β) και το άρθρο 87, παράγραφος 2, στοιχείο β) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε το σχέδιο πράξης (C7‑0435/2013),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφοι 3 και 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής (COM(2014)0007),

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 44 και 55 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0146/2014),

1.      εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω•

2.      θεωρεί λυπηρό το ότι δεν συμμετείχε πλήρως στην αξιολόγηση των αιτήσεων κι ότι μόνον ένας υποψήφιος παρουσιάσθηκε ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του, παρ΄ όλο ότι επτά αιτήσεις είχαν υποβληθεί μετά την δημοσίευση της προκήρυξη από την Προεδρία του Συμβουλίου τον Ιούλιο 2013 για την υποβολή προσφορών για τη στέγαση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας μέχρις ότου βρεθεί μια μακροπρόθεσμη λύση για το μέλλον της· Τα κράτη μέλη που υπέβαλαν υποψηφιότητες ήταν η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ουγγαρία, οι Κάτω Χώρες και η Φινλανδία. Η πολιτική συμφωνία επιβεβαιώθηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου ΔΕΥ που πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2013· προτίθεται να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση επιπτώσεων σχετικά με την ακριβή τοποθεσία προτού λάβει τελική θέση.

3.      καλεί τις αρμόδιες επί του προϋπολογισμού αρχές να διασφαλίσουν ότι το συμπληρωματικό κόστος που αφορά τη μεταφορά της έδρας της CEPOL θα καλυφθεί πλήρως από τη χώρα που φιλοξενεί επί του παρόντος την έδρα καθώς και από ένα πρόσθετο κονδύλι της ΕΕ και, επομένως, δεν θα αποβεί εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού της CEPOL, ώστε να μη θέσει σε κίνδυνο τις συνήθεις επιχειρησιακές ανάγκες της CEPOL.

4.      αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Σχέδιο κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

 

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών

Τροπολογία

(2) Με τις από 12ης Δεκεμβρίου 2012 και 8ης Φεβρουαρίου 2013 επιστολές του, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε στη CEPOL ότι δεν επιθυμεί πλέον να φιλοξενεί την έδρα της στο έδαφός του. Πέραν της έδρας της CEPOL, στο Bramshill υπάρχει επίσης κέντρο εκπαίδευσης αστυνομικών επονομαζόμενο «National Policing Improvement Agency» (Εθνικός Οργανισμός Βελτίωσης της Αστυνόμευσης). Το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να αντικαταστήσει το κέντρο αυτό με μια νέα Αστυνομική Ακαδημία που θα βρίσκεται σε άλλο σημείο της επικράτειας. Υπό τις συνθήκες αυτές, το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να κλείσει το κέντρο εκπαίδευσης αστυνομικών στο Bramshill και να πωλήσει το χώρο, με την αιτιολογία ότι το συναφές οικονομικό κόστος είναι επαχθές και δεν βρέθηκε άλλο επιχειρηματικό σχέδιο διαχείρισής του.

(2) Κατά παρέκκλιση των νομικών υποχρεώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με βάση, αφενός την απόφαση του Συμβουλίου 2005/681/ΔΕΥ και, αφετέρου τη συμφωνία για την έδρα που έχει συναφθεί μεταξύ της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και της CEPOL στις 30 Δεκεμβρίου 2004, με τις από 12ης Δεκεμβρίου 2012 και 8ης Φεβρουαρίου 2013 επιστολές του, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε στη CEPOL ότι αποφάσισε μονομερώς ότι δεν επιθυμεί πλέον να φιλοξενεί την έδρα της στο έδαφός του Πέραν της έδρας της CEPOL, στο Bramshill υπάρχει επίσης κέντρο εκπαίδευσης αστυνομικών επονομαζόμενο «National Policing Improvement Agency» (Εθνικός Οργανισμός Βελτίωσης της Αστυνόμευσης). Το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να αντικαταστήσει το κέντρο αυτό με μια νέα Αστυνομική Ακαδημία που θα βρίσκεται σε άλλο σημείο της επικράτειας. Υπό τις συνθήκες αυτές, το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να κλείσει το κέντρο εκπαίδευσης αστυνομικών στο Bramshill και να πωλήσει το χώρο, με την αιτιολογία ότι το συναφές οικονομικό κόστος είναι επαχθές και δεν βρέθηκε άλλο επιχειρηματικό σχέδιο διαχείρισής του. Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις για ειλικρινή συνεργασία, βάσει της Συνθήκης, και ιδίως σύμφωνα με τις υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 4 της ΣΕΕ για τη λήψη κάθε μέτρου ικανού να διασφαλίσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις πράξεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, απαιτείται από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση της CEPOL στη νέα της έδρα, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τον τακτικό προϋπολογισμό της CEPOL.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι το ΗΒ έχει αναλάβει τη νομική υποχρέωση να φιλοξενήσει την υπηρεσία της CEPOL. Η πρόθεσή του να προχωρήσει σε πώληση της σημερινής έδρας και να πάψει να φιλοξενεί την έδρα της υπηρεσίας στο έδαφος του, πρέπει να γίνει σεβαστή. Ωστόσο, η εν λόγω μονομερής απόφαση πρέπει τουλάχιστον να έχει επιπτώσεις όσον αφορά την πρόβλεψη εύλογης μεταβατικής περιόδου για τον ορισμό της νέας έδρας, τόσο από πλευράς χρόνου όσο και από πλευράς αρωγής και βοήθειας.

Τροπολογία  2

Σχέδιο κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

 

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών

Τροπολογία

(3) Ενόψει της κατάστασης αυτής, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών κατέληξαν στις 8 Οκτωβρίου 2013 συμφώνησαν από κοινού σχετικά με ορισμένες ρυθμίσεις για τη φιλοξενία της CEPOL, βάσει των οποίων η CEPOL θα μεταφέρει την έδρα της στη Βουδαπέστη μόλις φύγει από το Bramshill. Η συμφωνία αυτή πρέπει να ενσωματωθεί στην απόφαση 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

(3) Ενόψει της κατάστασης αυτής και της θεμελιώδους ανάγκης να διατηρηθεί η πλήρης ανεξαρτησία της CEPOL, πρέπει να προβλεφθούν ρυθμίσεις βάσει των οποίων η CEPOL θα μεταφέρει την έδρα της στη Βουδαπέστη μόλις φύγει από το Bramshill. Οι ρυθμίσεις αυτές πρέπει να ενσωματωθούν στην απόφαση 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Η απόφαση για τη μεταφορά της CEPOL πρέπει να ληφθεί στο πλαίσιο της συναπόφασης, καθόσον το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι ισότιμοι συννομοθέτες. Η πολιτική απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο στις 8 Οκτωβρίου σχετικά με την προτίμηση του Συμβουλίου όσον αφορά τη νέα έδρα της CEPOL δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για το Κοινοβούλιο και, συνεπώς, δεν πρέπει να αναφέρεται στο τελικό κείμενο που συμφωνήθηκε από τα δύο θεσμικά όργανα.

Τροπολογία  3

Σχέδιο κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών

Τροπολογία

 

(3α) Πριν ξεκινήσει η περίοδος επιχειρησιακής λειτουργίας της CEPOL στη νέα έδρα, θα πρέπει να συναφθεί συμφωνία περί έδρας, βάσει σειράς διατάξεων που θα καταρτισθούν από την Επιτροπή.

 

Τροπολογία  4

Σχέδιο κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Απόφαση του Συμβουλίου 2005/681/ΔΕΥ

Άρθρο 4

 

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών

Τροπολογία

Ως έδρα της CEPOL ορίζεται η Βουδαπέστη (Ουγγαρία).

Ως έδρα της CEPOL ορίζεται προσωρινά η Βουδαπέστη (Ουγγαρία).

Τροπολογία  5

Σχέδιο κανονισμού

Άρθρο 1 α (νέο)

 

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών

Τροπολογία

 

Άρθρο 1α

 

Το αργότερο 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου με βάση τις διατάξεις της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν τη CEPOL, καθώς και τα νέα καθήκοντα που προβλέπεται να αναλάβει η CEPOL, με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Μαρτίου 2013 με τίτλο «Για τη θέσπιση ευρωπαϊκού προγράμματος κατάρτισης για την επιβολή του νόμου» και, αν κριθεί σκόπιμο, την έκδοση νομοθετικών προτάσεων για την τροποποίηση της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται η πλήρης ανεξαρτησία της CEPOL.

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός είναι απαραίτητος λόγω της επείγουσας κατάστασης που προέκυψε από τη διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Bramshill. Αλλά η CEPOL δεν θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί βάσει της παλαιάς απόφασης του Συμβουλίου. Η Συνθήκη της Λισαβόνας ετέθη σε ισχύ πριν από 4 έτη, τα νομοθετικά πλαίσια των άλλων οργανισμών ΔΕΥ όπως π.χ Europol και Eurojust είναι υπό επικαιροποίηση και αναθεώρηση, και ο οργανισμός CEPOL δεν μπορεί να μείνει πίσω. Ακόμη, η CEPOL θεωρείται ότι έχει κεντρικό ρόλο στο πρόσφατα προταθέν ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης για την επιβολή του νόμου και γι' αυτό είναι επιβεβλημένη η αναθεώρηση της εντολής και των καθηκόντων της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συμφωνήσει στο θέμα της έδρας, αλλά μόνο υπό τον όρο ότι πολύ σύντομα θα ακολουθήσει μια πρόταση αναθεωρημένου κανονισμού CEPOL.

Τροπολογία  6

Σχέδιο κανονισμού

Άρθρο 2 α (νέο)

 

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών

Τροπολογία

 

Άρθρο 2α

 

Επανεξέταση

 

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τον παρόντα κανονισμό το αργότερο το 2019, μαζί με μια εκτενή ανάλυση κόστους-ωφέλειας και μια αξιολόγηση των επιπτώσεων όλων των πιθανών εναλλακτικών λύσεων και, εάν χρειαστεί, θα υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την τροποποίησή του, σεβόμενη παράλληλα πλήρως τη θεμελιώδη ανάγκη διατήρησης της πλήρους ανεξαρτησίας της CEPOL.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) είναι μια σημαντική υπηρεσία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων που παρέχει κατάρτιση στον τομέα επιβολής του νόμου και φέρνει σε επαφή αξιωματικούς των εθνικών αστυνομιών από ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία στον τομέα της διασυνοριακής επιβολής του νόμου στην Ένωση. Ο ρόλος της CEPOL θα ενισχυθεί περαιτέρω με τη θέσπιση ευρωπαϊκού προγράμματος κατάρτισης για την επιβολή του νόμου που προτάθηκε τον Μάρτιο του 2013

Οι ανάγκες εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ αυξάνονται συνεχώς, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ζήτηση για αστυνομικές δυνάμεις και υπαλλήλους επιβολής του νόμου. Η απόκτηση των κατάλληλων ικανοτήτων έχει κρίσιμη σημασία για την κάλυψη των μελλοντικών προκλήσεων και την προστασία της ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών. Για να επιτευχθεί αυτό, ζωτική σημασία έχει η ύπαρξη μιας ανεξάρτητης, αποτελεσματικής και κατάλληλα στελεχωμένης υπηρεσίας CEPOL.

Το άρθρο 4 της παρούσας νομικής βάσης για την CEPOL (απόφαση του Συμβουλίου 2005/681/ΔΥΕ) ορίζει ότι η έδρα της CEPOL βρίσκεται στο Bramshill (ΗΒ).

Τον Δεκέμβριο του 2012, η κυβέρνηση του ΗΒ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να πουλήσει την υφιστάμενη εγκατάσταση στο Bramshill και δήλωσε ότι δεν επιθυμεί πλέον να φιλοξενεί την έδρα της CEPOL στην επικράτειά της. Προσφάτως, η κυβέρνησή του ΗΒ ανακοίνωσε ότι θα κρατήσει ανοιχτή την εγκατάσταση του Bramshill το αργότερο μέχρι το καλοκαίρι του 2014, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα ομαλής μετεγκατάστασης της έδρας της CEPOL σε άλλο τόπο.

Αυτή η αβεβαιότητα που επικρατούσε τους προηγούμενους μήνες όσον αφορά τη μελλοντική εγκατάσταση της υπηρεσίας CEPOL λειτούργησε αρνητικά για την εύρυθμη λειτουργία της. Λόγω της αβεβαιότητας αυτής, η CEPOL αντιμετώπισε δυσκολίες στο να προσελκύσει και να κρατήσει προσωπικό με κίνητρα. Συνεπώς, η εισηγήτρια πιστεύει ότι η εύρυθμη λειτουργία της σημαντικής αυτής υπηρεσίας προϋποθέτει τη λήψη ταχείας απόφασης όσον αφορά τη μελλοντική έδρα.

Η πρόταση που έθεσε στο τραπέζι η ουγγρική κυβέρνηση να φιλοξενήσει την CEPOL στη Βουδαπέστη, πληροί όλες τις προϋποθέσεις και, κατά την άποψη της εισηγήτριας, αποτελεί μια θετική προσφορά. Στηρίζεται επίσης και από το γεγονός ότι, πρακτικά, όλα τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη νομοθετική πρωτοβουλία για μεταφορά της έδρας της CEPOL, υποστήριξαν στο Συμβούλιο ένθερμα την έδρα αυτή. Η εισηγήτρια υποστηρίζει την πρόταση και πιστεύει ότι πρέπει να εγκριθεί ταχέως.

Η επίλυση του ζητήματος της έδρας είναι πιεστικό ζήτημα. Ωστόσο, δεν πρέπει να οδηγήσει σε περιττή καθυστέρηση της ευθυγράμμισης του νομικού πλαισίου της CEPOL με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας και με τη νέα φιλοδοξία που ετέθη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος κατάρτισης για την επιβολή του νόμου. Συνεπώς, η εισηγήτρια επιθυμεί η νέα Επιτροπή να υποβάλει ταχέως πρόταση για εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου της υπηρεσίας CEPOL.

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τροποποιεί την απόφαση 2005/681/ΔΕΥ για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ) - 2013/0812 (COD)

Εισηγήτρια: Kinga GAL

Αποφασίσαμε να καταψηφίσουμε την απόφαση για τη CEPOL, όπως τροποποιήθηκε προκειμένου να μετακομίσει η CEPOL από το Bramshill (UK) στη Βουδαπέστη (HU) γιατί πιστεύουμε ότι αυτό δημιουργεί ένα επικίνδυνο θεσμικό προηγούμενο στην ΕΕ σε σχέση με την έδρα των φορέων και οργανισμών: ενώ η Επιτροπή πρότεινε τη συγχώνευση της Cepol με την Europol στη Χάγη, το Συμβούλιο αποφάσισε να δεχθεί τη μονομερή απόφαση ενός κράτους μέλους να μην φιλοξενεί άλλο την εν λόγω υπηρεσία στην προβλεπόμενη τοποθεσία ή εντός του ίδιου πάντα κράτους μέλους· συζήτησε σε ένα άτυπο γεύμα διάφορες υποψηφιότητες χωρών, αρνούμενο στο ΕΚ το δικαίωμα να εξετάσει τις συνοδευτικές αξιολογήσεις δημοσιονομικού αντικτύπου· η συστέγαση της Cepol και της Europol ευλόγως φαίνεται να είναι η καλύτερη επιλογή για την ελαχιστοποίηση του κόστους και τη βελτίωση των συνεργειών· είναι ασαφές ποιος θα πληρώσει για τη μετεγκατάσταση, ενώ τόσο η CEPOL όσο και τα μέλη του προσωπικού της βρίσκονται σε αβεβαιότητα· το Συμβούλιο συζητά περαιτέρω επανεξέταση της απόφασης ίδρυσης της Cepol, όπως περιγράφεται στο έγγραφο του Συμβουλίου 6476/14, που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα ήταν καλύτερο να κληθεί το Συμβούλιο να παράσχει στο ΕΚ λεπτομερείς εκτιμήσεις επιπτώσεων και να αναμείνουμε την εξ ολοκλήρου επανεξέταση της απόφασης για την ίδρυση της Cepol/ΕΑΑ.

Sonia Alfano

Renate Weber

Gianni Vattimo

Sophie In’t Veld

Gerben Jan Gerbrandy

Jan Mulder

Nils Torvalds

Jens Rohde

Sarah Ludford

Louis Michel

Dennis de Jong

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ για την ίδρυση της CEPOL (Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας)

Έγγραφα αναφοράς

17043/2013 – C7-0435/2013 – 2013/0812(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

10.12.2013

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

10.12.2013

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

5.2.2014

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Kinga Gál

16.12.2013

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

16.12.2013

30.1.2014

20.2.2014

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

14

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Véronique Mathieu Houillon, Louis Michel, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Γεώργιος Παπανικολάου, Светослав Христов Малинов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Cashman, Birgit Collin-Langen, Cornelis de Jong, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Мария Габриел

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zdravka Bušić, Tamás Deutsch, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, József Szájer, Dubravka Šuica

Ημερομηνία κατάθεσης

27.2.2014