Menetlus : 2013/0812(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0146/2014

Esitatud tekstid :

A7-0146/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/04/2014 - 14.14
CRE 16/04/2014 - 14.14
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0444

RAPORT     ***I
PDF 499kWORD 281k
26.2.2014
PE 526.113v02-00 A7-0146/2014

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega muudetakse otsust 2005/681/JSK, millega luuakse Euroopa politseikolledž (CEPOL)

(17043/2013 – C7‑0435/2013 – 2013/0812(COD))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Kinga Gál

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VÄHEMUSE ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega muudetakse otsust 2005/681/JSK, millega luuakse Euroopa politseikolledž (CEPOL)

(17043/2013 – C7‑0435/2013 – 2013/0812(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud liikmesriikide rühma algatust (17043/2013),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 76 punkti b ja artikli 87 lõike 2 punkti b, mille alusel esitati seadusandliku akti eelnõu Euroopa Parlamendile (C7‑0435/2013),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikeid 3 ja 15,

–       võttes arvesse komisjoni arvamust (COM(2014)0007),

–       võttes arvesse kodukorra artikleid 44 ja 55,

–       võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A7-0146/2014),

1.      võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.      peab kahetsusväärseks, et Euroopa Parlamenti ei kaasatud täiel määral taotluste hindamisse ning et asjaomasele komisjonile esitati vaid üks kandidaat, kuigi nõukogu eesistujariigi 2013. aasta juulis välja kuulutatud projektikonkursile, mis korraldati Euroopa Politseikolledžile ajutise asukoha valimiseks, kuni leitakse asutusele tulevikus pikaajaline lahendus, laekus seitse taotlust. Oma kandidatuuri pakkusid välja Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Itaalia, Ungari, Madalmaad ja Soome. Poliitiline kokkulepe kinnitati 8. oktoobril 2013. aastal toimunud justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil; kavatseb enne lõpliku seisukoha võtmist küsida täpse asukoha mõjuhinnangu kohta rohkem teavet;

3.      kutsub eelarvepädevaid institutsioone üles tagama, et CEPOLi asukoha üleviimisega seonduvad täiendavad kulud kaetakse täielikult praeguse asukohariigi poolt ja ELi lisaeelarvest ning et need ei mõjutaks seega negatiivselt CEPOLi korralist eelarvet, et mitte seada ohtu CEPOLi tavapäraste tegutsemisvajaduste katmist;

4.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Määruse eelnõu

Põhjendus 2

Liikmesriikide rühma eelnõu

Muudatusettepanek

(2) Ühendkuningriik teatas 12. detsembril 2012. aastal ja 8. veebruaril 2013. aastal saadetud kirjadega CEPOLile, et ta ei soovi enam tema kohalolekut Ühendkuningriigi territooriumil. Lisaks CEPOLile asub Bramshillis Ühendkuningriigi politseitöö parandamise ameti (National Policing Improvement Agency) siseriiklik politseikoolituse keskus, mille Ühendkuningriik on otsustanud asendada uue politseikolledžiga, mille asukohaks ei ole Bramshill. Seetõttu on Ühendkuningriik otsustanud sulgeda ja müüa Bramshillis asuva siseriikliku politseikoolituse keskuse, märkides, et keskusega seonduvad kulud on suured ning tekkinud ei ole ühtegi alternatiivset ärimudelit keskuse haldamiseks.

(2) Hoolimata Ühendkuningriigi õiguslikest kohustustest, mis tulenevad nii nõukogu otsusest 2005/681/JSK kui ka Ühendkuningriigi valitsuse ja CEPOLi vahel 30. detsembril 2004. aastal sõlmitud peakorterilepingust, teatas Ühendkuningriik 12. detsembril 2012. aastal ja 8. veebruaril 2013. aastal saadetud kirjadega CEPOLile, et ta on ühepoolselt otsustanud, et ei soovi enam tema kohalolekut Ühendkuningriigi territooriumil. Lisaks CEPOLile asub Bramshillis Ühendkuningriigi politseitöö parandamise ameti (National Policing Improvement Agency) siseriiklik politseikoolituse keskus, mille Ühendkuningriik on otsustanud asendada uue politseikolledžiga, mille asukohaks ei ole Bramshill. Seetõttu on Ühendkuningriik otsustanud sulgeda ja müüa Bramshillis asuva siseriikliku politseikoolituse keskuse, märkides, et keskusega seonduvad kulud on suured ning tekkinud ei ole ühtegi alternatiivset ärimudelit keskuse haldamiseks. Vastavalt aluslepingust tulenevale lojaalse koostöö kohustusele ja eelkõige ELi lepingu artikli 4 kohastele kohustustele kasutada kõiki asjakohaseid meetmeid, et tagada liidu institutsioonide õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine, peab Ühendkuningriik tagama CEPOLi sujuva ülemineku uude asukohta, ohustamata sellega CEPOLi korralist eelarvet.

Selgitus

Oluline on rõhutada, et Ühendkuningriigil on õiguslik kohustus olla CEPOLi asukohariik. Ehkki tuleb austada Ühendkuningriigi soovi müüa praegune peakorter ning kavatsust edaspidi mitte enam olla CEPOLi asukohariik, peaks sellise ühepoolse otsuse vastukaaluks olema tagatud sujuv üleviimine uude asukohta, seda nii ajalise raamistiku kui ka abi ja toetuse pakkumise osas.

Muudatusettepanek  2

Määruse eelnõu

Põhjendus 3

Liikmesriikide rühma eelnõu

Muudatusettepanek

(3) Olukorda arvesse võttes leppisid liikmesriikide valitsuste esindajad 8. oktoobril 2013. aastal ühiselt kokku CEPOLi asukohta käsitlevas korras, mille kohaselt saab CEPOLi asukohaks Budapest niipea kui CEPOL Bramshillist lahkub. Nimetatud kokkulepe tuleks inkorporeerida nõukogu otsusesse 2005/681/JSK.

(3) Võttes arvesse kõnealust olukorda ja tungivat vajadust säilitada CEPOLi täielik sõltumatus, tuleks kokku leppida korras, mille kohaselt saab CEPOLi asukohaks Budapest niipea kui CEPOL Bramshillist lahkub. Nimetatud kord tuleks inkorporeerida nõukogu otsusesse 2005/681/JSK.

Selgitus

CEPOLi üleviimist käsitlev otsus tuleks teha kaasotsustamismenetluse korras, mille kohaselt parlament ja nõukogu on kaasseadusandjad võrdsetel alustel. Nõukogu poolt 8. oktoobril vastu võetud poliitiline otsus, mis käsitleb nõukogu eelistusi CEPOLi uue asukoha osas, ei ole parlamendile siduv, mistõttu ei peaks seda mainima mõlema institutsiooni poolt kokku lepitud lõplikus tekstis.

Muudatusettepanek  3

Määruse eelnõu

Põhjendus 3 a (uus)

Liikmesriikide rühma eelnõu

Muudatusettepanek

 

(3 a) Enne kui CEPOL alustab uues asukohas tööd, tuleks sõlmida peakorterileping, mis põhineks Euroopa Komisjoni koostatud sätetel.

Muudatusettepanek  4

Määruse eelnõu

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 1

Nõukogu otsus 2005/681/JSK

Artikkel 4

 

Liikmesriikide rühma eelnõu

Muudatusettepanek

CEPOLi asukoht on Budapest, Ungari.

CEPOLi asukoht on ajutiselt Budapest, Ungari.

Muudatusettepanek  5

Määruse eelnõu

Artikkel 1 a (uus)

 

Liikmesriikide rühma eelnõu

Muudatusettepanek

 

Artikkel 1 a

 

Komisjon hindab hiljemalt 18 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist nõukogu otsuse 2005/681/JSK tõhusust CEPOLi käsitlevate Euroopa Liidu toimimise lepingu sätete alusel ja komisjoni 27. märtsi 2013. aasta teatises „Õiguskaitsealase Euroopa koolituskava koostamine” esitatud CEPOLi uusi ülesandeid, ning esitab vajaduse korral seadusandlikud ettepanekud nõukogu otsuse 2005/681/JSK muutmiseks, tagades samas CEPOLi täieliku sõltumatuse.

Selgitus

Määrust on vaja selleks, et lahendada kiiresti olukord, mis on seotud praeguse Bramshilli asukoha sulgemisega. Kuid CEPOL ei saa jätkata toimimist nõukogu vana otsuse raames. Lissaboni leping jõustus 4 aastat tagasi. Muude justiits- ja siseküsimustega tegelevate asutuste nagu Europoli ja Eurojusti õigusraamistikke praegu uuendatakse ja muudetakse ning CEPOL ei saa teistest maha jääda. Peale selle peab CEPOLil olema keskne roll hiljuti esitatud Euroopa õiguskaitsealases koolituskavas ning selleks tuleb kindlasti vaadata läbi CEPOLi volitused ja tööülesanded. Euroopa Parlament võib otsustada asukoha küsimuse lahendamise üle, kuid ainult sel tingimusel, kui lähiajal esitatakse ettepanek CEPOLit käsitleva määruse muutmise kohta.

Muudatusettepanek  6

Määruse eelnõu

Artikkel 2 a (uus)

 

Liikmesriikide rühma eelnõu

Muudatusettepanek

 

Artikkel 2 a

 

Läbivaatamine

 

Komisjon vaatab käesoleva määruse läbi hiljemalt 2019. aastaks, korraldades muu hulgas põhjaliku kulude ja tulude analüüsi ning kõikide valikuvõimaluste mõjuhinnangu, ning esitab vajadusel määruse muutmiseks seadusandlikud ettepanekud, järgides täiel määral põhivajadust säilitada CEPOLi täielik sõltumatus.


SELETUSKIRI

Euroopa politseikolledž (CEPOL) on justiits- ja siseküsimuste valdkonna oluline amet, mis pakub õiguskaitsekoolitust ning koondab liikmesriikide politseiametnikke, et edendada piiriülest õiguskaitsekoostööd liidus. CEPOLi tähtsus kasvab veelgi 2013. aasta märtsis esildatud Euroopa õiguskaitsealase koolituskava kasutuselevõtmisega.

ELi sisejulgeolekuga seonduvad vajadused muutuvad pidevalt, esitades politseijõududele ja õiguskaitseametnikele järjest suuremaid nõudmisi. Asjakohaste oskuste olemasolu on tulevaste probleemide lahendamiseks ja Euroopa kodanike turvalisuse tagamiseks üliolulised. Seetõttu tuleb tagada, et CEPOL oleks täiesti sõltumatu ja tõhus ning tal oleks piisav arv töötajaid.

CEPOLit käsitlevas kehtivas õiguslikus aluses (nõukogu otsus 2005/681/JSK) on sätestatud, et CEPOLi peakorter asub Ühendkuningriigis Bramshillis.

Ühendkuningriigi valitsus andis 2012. aasta detsembris teada kavatsusest müüa praegune Bramshillis asuv peakorter ning teatas, et ta ei soovi enam olla CEPOLi asukohariik. Hiljuti teatas Ühendkuningriigi valitsus, et ta võib Bramshillis asuva praeguse peakorteri alal hoida hiljemalt 2014. aasta suveni, et võimaldada CEPOLi asukoha sujuv üleviimine mujale.

CEPOLi tulevase asukoha osas viimastel kuudel valitsenud teadmatus on häirinud ameti nõuetekohast tööd. Valitseva ebakindluse tõttu on CEPOLil olnud raskusi motiveeritud töötajate leidmise ja alalhoidmisega. Seetõttu on raportöör seisukohal, et nimetatud olulise ameti nõuetekohase toimimise tagamiseks tuleb kiiremas korras vastu võtta otsus tulevase asukoha kohta.

Ungari valitsuse ettepanek saada CEPOLi asukohariigiks ja viia selle peakorter üle Budapesti vastab igakülgselt nõuetele ning on raportööri arvates hea pakkumine. Selle poolt räägib ka see, et praktiliselt kõik liikmesriigid on allkirjastanud seadusandliku algatuse CEPOLi asukoha muutmise kohta, mis annab tunnistust sellest, et nõukogus on olemas ulatuslik toetus uue asukoha küsimuses. Raportöör toetab ettepanekut ning on seisukohal, et see tuleks kiiremas korras vastu võtta.

Asukohaküsimusele tuleb kiiremas korras lahendus leida. Siiski ei tohiks see tarbetult viivitada CEPOLit käsitleva kehtiva õigusraamistiku kooskõlla viimist Lissaboni lepinguga ega Euroopa õiguskaitsealases koolituskavas sätestatud ambitsioonikate eesmärkide saavutamist. Seetõttu soovib raportöör, et komisjoni uus koosseis esitaks kiiresti ettepaneku CEPOLi õigusraamistiku ajakohastamiseks.


VÄHEMUSE ARVAMUS

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega muudetakse otsust 2005/681/JSK, millega luuakse Euroopa politseikolledž (CEPOL)

Raportöör: Kinga GAL

Otsustasime hääletada CEPOLit käsitleva muudetud otsuse vastu, millega oli ette nähtud viia CEPOL Bramshillilt (Ühendkuningriik) Budapesti (Ungari), kuna meie arvates luuakse sellise käiguga ELis ohtlik institutsiooniline pretsedent seoses organite ja asutuste asukohaga. Kuigi komisjon tegi ettepaneku ühendada CEPOL Haagis asuva Europoliga, otsustas nõukogu kohandada liikmesriigi ühepoolset otsust, mille kohaselt ei soovi ta enam olla kõnealuse asutuse asukohariik. Nõukogu arutas mitteametlikul lõunal erinevaid asukohti ning jättis parlamendi ilma õigusest uurida üleviimisega kaasneva eelarvelise mõju hinnangut. CEPOLi ja Europoli viimine samale asukohale tundub olevat parim valikuvõimalus, et tagada minimaalsed kulud ja parem sünergia. Selgusetuks jääb asjaolu, kes maksab kolimise eest, ning samal ajal elavad CEPOL ja selle töötajad elavad teadmatuses. Nõukogu arutab CEPOLit puudutava otsuse põhjalikumat läbivaatamist, nagu on esitatud nõukogu dokumendis 6476/14, mis annab põhjust järeldada, et parem oleks olnud nõuda nõukogult, et ta esitaks parlamendile üksikasjalikud mõjuhinnangud ning ootaks ära, mil on läbi vaadatud kogu CEPOLit käsitlev otsus.

Sonia Alfano

Renate Weber

Gianni Vattimo

Sophie In’t Veld

Gerben Jan Gerbrandy

Jan Mulder

Nils Torvalds

Jens Rohde

Sarah Ludford

Louis Michel

Dennis de Jong


MENETLUS

Pealkiri

Otsuse 2005/681/JSK (millega luuakse Euroopa politseikolledž (CEPOL)) muutmine

Viited

17043/2013 – C7-0435/2013 – 2013/0812(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

10.12.2013

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

10.12.2013

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

5.2.2014

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Kinga Gál

16.12.2013

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

16.12.2013

30.1.2014

20.2.2014

 

Vastuvõtmise kuupäev

20.2.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

34

14

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Michael Cashman, Birgit Collin-Langen, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Zdravka Bušić, Tamás Deutsch, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, József Szájer, Dubravka Šuica

Esitamise kuupäev

27.2.2014

Õigusteave - Privaatsuspoliitika