MIETINTÖ esityksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta tehdyn päätöksen 2005/681/YOS muuttamisesta

26.2.2014 - (17043/2013 – C7‑0435/2013 – 2013/0812(COD)) - ***I

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Kinga Gál


Menettely : 2013/0812(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0146/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0146/2014
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta tehdyn päätöksen 2005/681/YOS muuttamisesta

(17043/2013 – C7‑0435/2013 – 2013/0812(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetun jäsenvaltioiden ryhmän aloitteen (17043/2013),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 76 artiklan b alakohdan ja 87 artiklan 2 kohdan b alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7–0435/2013),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 ja 15 kohdan,

–       ottaa huomioon komission lausunnon (COM(2014)0007),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 44 artiklan ja 55 artiklan,

–       ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0146/2014),

1.      vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.      pitää valitettavana, että Euroopan parlamenttia ei otettu täysimääräisesti mukaan hakemusten arviointiin ja että vain yksi ehdokas esiteltiin asiasta vastaavalle valiokunnalle, vaikka seitsemän hakemusta toimitettiin sen seurauksena, että neuvoston puheenjohtajavaltio julkaisi heinäkuussa 2013 hakupyynnön, joka koski CEPOLin väliaikaista sijaintia, kunnes sen tulevaisuudesta päästään pitkän aikavälin ratkaisuun. Hakemuksen toimittaneita jäsenmaita olivat Irlanti, Kreikka, Espanja, Italia, Unkari, Alankomaat ja Suomi. Asiaa koskeva poliittinen yhteisymmärrys vahvistettiin oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa 8. lokakuuta 2013; aikoo pyytää lisätietoja tarkkaa sijoituspaikkaa koskevasta vaikutustenarvioinnista ennen lopullisen kantansa vahvistamista;

3.      kehottaa budjettivallan käyttäjiä varmistamaan, että CEPOLin kotipaikan muuttamisesta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset katetaan kokonaisuudessaan nykyisen isäntävaltion talousarviosta ja EU:n lisätalousarviosta ja että näin ne eivät vähennä CEPOLin yleistä talousarviota eivätkä vaaranna CEPOLin tavanomaisia operatiivisia tarpeita;

4.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, unionin tuomioistuimelle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Esitys asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

 

Jäsenvaltioiden ryhmän esitys

Tarkistus

(2) Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti CEPOLille 12. joulukuuta 2012 ja 8helmikuuta 2013 päivätyillä kirjeillä, ettei se enää halua tarjota tälle toimipaikkaa alueellaan. CEPOLin lisäksi Bramshillissä sijaitsee myös poliisivoimien kehittämisestä vastaavan viraston (National Policing Improvement Agency) kansallinen poliisikoulutuskeskus, jonka Yhdistynyt kuningaskunta päätti korvata uudella, muualle sijoitettavalla poliisiakatemialla (College of Policing). Yhdistynyt kuningaskunta on sen vuoksi päättänyt sulkea Bramshillin kansallisen poliisikoulutuskeskuksen ja myydä sen, koska sen kustannukset ovat korkeat eikä keskuksen hallinnoimiseksi ole löytynyt vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja.

(2) Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti CEPOLille 12 päivänä joulukuuta 2012 ja 8 päivänä helmikuuta 2013 päivätyillä kirjeillä yksipuolisesta päätöksestään, jonka mukaan se ei enää halunnut tarjota CEPOLille toimipaikkaa alueellaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta neuvoston päätöksen 2005/681/YOS sekä Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja CEPOLin välillä 30 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn kotipaikkaa koskevan sopimuksen mukaisia Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudellisia velvollisuuksia. CEPOLin lisäksi Bramshillissä sijaitsee myös poliisivoimien kehittämisestä vastaavan viraston (National Policing Improvement Agency) kansallinen poliisikoulutuskeskus, jonka Yhdistynyt kuningaskunta päätti korvata uudella, muualle sijoitettavalla poliisiakatemialla (College of Policing). Yhdistynyt kuningaskunta on sen vuoksi päättänyt sulkea Bramshillin kansallisen poliisikoulutuskeskuksen ja myydä sen, koska sen kustannukset ovat korkeat eikä keskuksen hallinnoimiseksi ole löytynyt vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja. Perustamissopimuksessa vahvistetut lojaalia yhteistyötä koskevat velvoitteet ja erityisesti velvoitteet, joista määrätään SEU-sopimuksen 4 artiklassa ja joiden mukaisesti jäsenvaltiot ”toteuttavat kaikki yleis- tai erityistoimenpiteet, joilla voidaan varmistaa perussopimuksista tai unionin toimielinten säädöksistä johtuvien velvoitteiden täyttäminen”, edellyttävät, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus varmistaa CEPOLin sujuvan siirtymisen uuteen kotipaikkaan vaarantamatta tämän yleistä talousarviota.

Perustelu

On syytä korostaa, että Yhdistyneellä kuningaskunnalla on oikeudellinen velvollisuus toimia CEPOLin kotipaikkana. Sen toivetta myydä viraston kotipaikka ja aikomusta olla tarjoamatta sille jatkossa kotipaikkaa alueeltaan on kunnioitettava. Tällaisen yksipuolisen päätöksen seurauksena sen olisi kuitenkin mahdollistettava sujuva siirtyminen määräaikojen sekä avun ja tuen osalta.

Tarkistus  2

Esitys asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

 

Jäsenvaltioiden ryhmän esitys

Tarkistus

(3) Tämän tilanteen vuoksi jäsenvaltioiden hallitusten edustajat sopivat 8. lokakuuta 2013 yhteisesti CEPOLin kotipaikkaa koskevista järjestelyistä, joiden mukaan CEPOL toimipaikaksi tulee Budapest heti, kun se muuttaa Bramshillistä. Tämä sopimus olisi sisällytettävä neuvoston päätökseen 2005/681/YOS.

(3) Tämän tilanteen vuoksi ja koska on välttämätöntä säilyttää CEPOLin täydellisen riippumattomuus, on toteutettava järjestelyitä, joiden mukaan CEPOLin toimipaikaksi tulee Budapest heti, kun se muuttaa Bramshillistä. Nämä järjestelyt olisi sisällytettävä neuvoston päätökseen 2005/681/YOS.

Perustelu

CEPOLin siirtämistä koskevaan päätökseen olisi sovellettava yhteispäätöstä, jossa parlamentti ja neuvosto päättävät asiasta tasavertaisina lainsäätäjinä. Neuvoston 8 päivänä lokakuuta tekemä päätös, jossa se esitti näkemyksensä CEPOLin uudesta kotipaikasta ei sido parlamenttia millään tavalla, minkä vuoksi sitä ei pitäisi mainita lopullisessa tekstissä, josta on päästy sopimukseen molempien toimielinten kanssa.

Tarkistus  3

Esitys asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Jäsenvaltioiden ryhmän esitys

Tarkistus

 

(3 a) Ennen kuin CEPOL käynnistää operatiivisen vaiheen uudessa kotipaikassaan, on tehtävä komission esittämiin säännöksiin perustuva toimipaikkaa koskeva sopimus.

Tarkistus  4

Esitys asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Neuvoston päätös 2005/681/YOS

4 artikla

 

Jäsenvaltioiden ryhmän esitys

Tarkistus

CEPOLin kotipaikka on Budapest Unkarissa.

CEPOLin kotipaikka on tilapäisesti Budapest Unkarissa.

Tarkistus  5

Esitys asetukseksi

1 a artikla (uusi)

 

Jäsenvaltioiden ryhmän esitys

Tarkistus

 

1 a artikla

 

Komissio arvioi viimeistään 18 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta päätöksen 2005/681/YOS vaikuttavuutta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen CEPOLia koskevien säännösten pohjalta ja arvioi myös lainvalvontaviranomaisten eurooppalaisen koulutuskehyksen perustamisesta 27 päivänä maaliskuuta 2013 annetussa komission tiedonannossa CEPOLille osoitettuja uusia tehtäviä sekä esittää tarvittaessa päätöksen 2005/681/YOS tarkistamista koskevia lainsäädäntöehdotuksia siten, että se samalla varmistaa CEPOLin täydellisen riippumattomuuden.

Perustelu

Asetus on välttämätön, jotta voidaan reagoida kiireelliseen tilanteeseen, joka koskee Bramshillissä sijaitsevan nykyisen kotipaikan sulkemista, ja myös ratkaista se. CEPOL ei voi kuitenkaan jatkaa toimintaansa neuvoston vanhan päätöksen alaisuudessa. Lissabonin sopimus tuli voimaan neljä vuotta sitten ja oikeus- ja sisäasioiden alalla toimivien virastojen, kuten Europolin ja Eurojustin, lainsäädäntökehyksiä ollaan parhaillaan päivittämässä ja muuttamassa, eikä CEPOL voi jäädä jälkeen tästä kehityksestä. CEPOLille on kaavailtu keskeistä roolia hiljattain ehdotetussa lainvalvontaviranomaisten eurooppalaisessa koulutuskehyksessä ja myös tästä syystä sen toimivaltuuksien ja tehtävien uudelleen tarkastelua kaivataan kipeästi. Euroopan parlamentti voi päättää kotipaikkaa koskevan ongelman ratkaisemisesta mutta vain sillä ehdolla, että lähiaikoina esitetään CEPOL-asetuksen tarkistamista koskeva ehdotus.

Tarkistus  6

Esitys asetukseksi

2 a artikla (uusi)

 

Jäsenvaltioiden ryhmän esitys

Tarkistus

 

2 a artikla

 

Uudelleentarkastelu

 

Komissio tarkastelee uudelleen tätä asetusta viimeistään vuonna 2019, myös toteuttamalla perinpohjaisen kustannus-hyötyanalyysin ja vaikutustenarvioinnin kaikista mahdollisista vaihtoehdoista, ja esittää tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia asetuksen tarkistamiseksi siten, että samalla otetaan kaikilta osin huomioon tarve säilyttää CEPOLin täydellinen riippumattomuus.

PERUSTELUT

Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) on tärkeä oikeus- ja sisäasioiden alan virasto, joka tarjoaa lainvalvonnan alan koulutusta ja kokoaa yhteen jäsenvaltioiden poliisiviranomaisia kaikkialta Euroopasta, minkä tavoitteena on kannustaa rajat ylittävään lainvalvontaa koskevaan yhteistyöhön unionissa. CEPOLin merkitys kasvaa entisestään lainvalvontaviranomaisten eurooppalaisen koulutuskehyksen maaliskuussa 2013 ehdotetun perustamisen myötä.

Unionin sisäistä turvallisuutta koskevat tarpeet kasvavat jatkuvasti, minkä seurauksena poliisivoimille ja lainvalvontaviranomaisille asetettavat vaatimukset lisääntyvät myös. Tarkoituksenmukaiset taidot ovat erittäin tärkeitä, jotta voidaan vastata tulevaisuuden haasteisiin ja varmistaa unionin kansalaisten turvallisuus. Tämän vuoksi täysin riippumaton ja tehokas CEPOL, jossa henkilökuntaa on tarpeeksi, on elintärkeä.

CEPOLin oikeusperustan (neuvoston päätös 2000/820/YOS) 4 artiklan mukaisesti CEPOLin kotipaikka on Bramshill Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ilmoitti joulukuussa 2012 aikeestaan myydä nykyinen Bramshillissä sijaitseva kotipaikka ja totesi, ettei se halua enää tarjota CEPOLille kotipaikkaa alueeltaan. Hiljattain Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ilmoitti, että toimintaa voitaisiin jatkaa Bramshillissä sijaitsevassa nykyisessä kotipaikassa enintään kesään 2014, jotta CEPOLin kotipaikka voitaisiin siirtää joustavasti muualle.

Kuluneiden kuukausien epävarmuus CEPOLin tulevasta sijainnista on estänyt virastoa toimimasta asianmukaisesti. Epävarmuuden vuoksi CEPOLilla on ollut vaikeuksia houkutella uutta motivoitunutta henkilöstöä ja säilyttää vanha henkilöstönsä. Jotta tämän tärkeän viraston asianmukainen toiminta voidaan varmistaa, esittelijä katsoo, että viraston tulevasta kotipaikasta on päätettävä pikaisesti.

Unkarin hallituksen esittämä tarjous CEPOLin uudesta kotipaikasta Budapestissa täyttää kaikki vaatimukset, ja esittelijä katsoo, että tarjous on kelvollinen. Tätä tukee myös se, että käytännössä kaikki jäsenvaltiot hyväksyivät CEPOLin kotipaikan vaihtamista koskevan aloitteen ja osoittivat näin neuvostossa kannattavansa ylivoimaisesti uutta kotipaikkaa. Myös esittelijä asettuu ehdotuksen taakse ja katsoo, että se olisi hyväksyttävä viipymättä.

Kotipaikkaa koskeva ongelma on ratkaistava kiireellisesti. Se ei saisi kuitenkaan viivyttää tarpeettomasti CEPOLin voimassa olevan lainsäädäntökehyksen saattamista yhdenmukaiseksi Lissabonin sopimuksen sekä lainvalvontaviranomaisten eurooppalaisessa koulutuskehyksessä esitetyn uuden tavoitteen kanssa. Tästä syystä esittelijä toivoo, että komissio esittää pikaisesti CEPOLin lainsääntökehyksen nykyaikaistamista koskevan ehdotuksen.

VÄHEMMISTÖÖN JÄÄNYT MIELIPIDE

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotusta koskevasta mietinnöstä Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta tehdyn päätöksen 2005/681/YOS muuttamiseksi

Esittelijä: Kinga GAL

Tarkistetun päätöksen mukaisesti CEPOL on tarkoitus siirtää Bramshillistä (Yhdistynyt kuningaskunta) Budapestiin (Unkari). Päätimme äänestää tätä päätöstä vastaan, sillä katsomme sen luovan elinten ja virastojen sijaintia koskevan vaarallisen institutionaalisen ennakkotapauksen EU:ssa, sillä vaikka komissio ehdotti CEPOLin yhdistämistä Europoliin Haagissa, neuvosto päätti mukauttaa jäsenvaltion yksipuolista päätöstä, jonka mukaan tämä ei aio enää tarjota kyseiselle elimelle toimipaikkaa niistä tiloista, joissa se on tähän asti toiminut, eikä muuta toimipaikkaa alueeltaan. Neuvosto neuvotteli epävirallisen lounaan yhteydessä mahdollisista sijoituspaikoista ja epäsi Euroopan parlamentilta oikeuden tarkastella näihin vaihtoehtoihin liittyviä talousarvioon kohdistuvia vaikutuksia. CEPOLin ja Europolin sijoittaminen samoihin tiloihin vaikuttaa perustellusti parhaalta vaihtoehdolta. On epäselvää, kuka kustantaa CEPOLin siirtämisestä aiheutuvat kulut, ja samalla CEPOL ja sen henkilöstön jäsenet joutuvat elämään epätietoisuudessa. Neuvosto neuvottelee CEPOL-päätöksen lähemmästä tarkastelusta, kuten neuvoston asiakirjassa 6476/14 on esitetty, mikä antaa aihetta päätellä, että olisi ollut parempi vaatia neuvostolta, että se olisi toimittanut Euroopan parlamentille yksityiskohtaiset vaikutustenarvioinnit ja että se olisi odottanut, kunnes koko CEPOL-päätöstä on tarkasteltu uudestaan.

Sonia Alfano

Renate Weber

Gianni Vattimo

Sophie In’t Veld

Gerben Jan Gerbrandy

Jan Mulder

Nils Torvalds

Jens Rohde

Sarah Ludford

Louis Michel

Dennis de Jong

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta tehdyn päätöksen 2005/681/YOS muuttaminen

Viiteasiakirjat

17043/2013 – C7-0435/2013 – 2013/0812(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

10.12.2013

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

10.12.2013

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

5.2.2014

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Kinga Gál

16.12.2013

 

 

 

Valiokuntakäsittely

16.12.2013

30.1.2014

20.2.2014

 

Hyväksytty (pvä)

20.2.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

14

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Michael Cashman, Birgit Collin-Langen, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Zdravka Bušić, Tamás Deutsch, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, József Szájer, Dubravka Šuica

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

27.2.2014