Eljárás : 2013/0812(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0146/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0146/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 16/04/2014 - 14.14
CRE 16/04/2014 - 14.14
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0444

JELENTÉS     ***I
PDF 533kWORD 291k
26.2.2014
PE 526.113v02-00 A7-0146/2014

az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról szóló 2005/681/IB határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló tervezetről

(17043/2013 – C7‑0435/2013 – 2013/0812(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Gál Kinga

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 KISEBBSÉGI VÉLEMÉNY
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról szóló 2005/681/IB határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló tervezetről

(17043/2013 – C7‑0435/2013 – 2013/0812(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a tagállamok egy csoportjának kezdeményezésére, amelyet benyújtottak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz (17043/2013),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 76. cikkének b) pontjára és 87. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, amelyek alapján az aktus tervezetét a Parlamenthez benyújtották (C7-0435/2013),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) és (15) bekezdésére,

–       tekintettel a Bizottság véleményére (COM(2014)0007),

–       tekintettel eljárási szabályzata 44. és 55. cikkére,

–       tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A7-0146/2014),

1.      elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.      sajnálja, hogy az Európai Parlamentet nem vonták be teljes körűen a pályázatok értékelésébe, és hogy az illetékes bizottságot csupán egyetlen jelöltről tájékoztatták annak ellenére, hogy hét pályázat érkezett a Tanács elnökségének 2013 júliusában tett arra vonatkozó felhívására, hogy átmenetileg – az akadémia hosszú távú jövőjére vonatkozó döntésig − helyet adjanak az Európai Rendőrakadémiának. A pályázó tagállamok a következők voltak: Írország, Görögország, Spanyolország, Olaszország, Magyarország, Hollandia és Finnország. A politikai egyezséget az IB Tanács ülésén 2013. október 8-án megerősítették; végső álláspontjának kialakítása előtt a Parlamentnek szándékában áll további tájékoztatást kérni a pontos helyszín hatásvizsgálatával kapcsolatosan;

3.      felkéri a költségvetési hatóságokat annak biztosítására, hogy a jelenlegi székhelynek helyet adó ország kiegészítő uniós források segítségével fedezze a CEPOL székhelyének megváltozása kapcsán felmerülő összes többletköltséget annak érdekében, hogy e költségek ne gyakoroljanak negatív hatást a CEPOL rendes költségvetésére, elkerülendő, hogy a CEPOL mindennapi működési költségeit fedező források veszélybe kerüljenek;

4.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendelettervezet

2 preambulumbekezdés

 

A tagállamok csoportjának tervezete

Módosítás

(2) Az Egyesült Királyság a 2012. december 12-i és 2013. február 8-i levelében jelezte a CEPOL-nak, hogy a továbbiakban már nem kívánja biztosítani az Európai Rendőrakadémia székhelyét. A CEPOL székhelye mellett Bramshillben található még az egyik nemzeti rendőrségi oktatási központja a Nemzeti Rendőrségi Támogató Ügynökségnek (National Policing Improvement Agency), amelyet illetően az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy annak helyébe az új Rendőrségi Akadémia (College of Policing) lép, amelynek máshol lesz a székhelye. Az Egyesült Királyság ezért úgy határozott, hogy bezárja a bramshilli nemzeti rendőrségi oktatási központot és értékesíti azt, arra hivatkozva, hogy túl magasak annak a költségei, és annak használatát illetően nem merült fel alternatív üzleti modell.

(2) A 2005/681/IB tanácsi határozatból, valamint az Egyesült Királyság kormánya és a CEPOL között 2004. december 30-án létrejött, a székhelyről szóló megállapodásból fakadó jogi kötelezettség ellenére az Egyesült Királyság 2012. december 12-i és 2013. február 8-i levelében jelezte a CEPOL-nak, hogy egyoldalúan úgy döntött, hogy a továbbiakban már nem biztosít székhelyet az Európai Rendőrakadémia számára. A CEPOL székhelye mellett Bramshillben található még az egyik nemzeti rendőrségi oktatási központja a Nemzeti Rendőrségi Támogató Ügynökségnek (National Policing Improvement Agency), amelyet illetően az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy annak helyébe az új Rendőrségi Akadémia (College of Policing) lép, amelynek máshol lesz a székhelye. Az Egyesült Királyság ezért úgy határozott, hogy bezárja a bramshilli nemzeti rendőrségi oktatási központot és értékesíti azt, arra hivatkozva, hogy túl magasak annak a költségei, és annak használatát illetően nem merült fel alternatív üzleti modell. A lojális együttműködés Szerződésben megállapított kötelezettsége és különösen az EUSZ 4. cikkéből fakadó, arra vonatkozó kötelezettség értelmében, hogy „az Unió intézményeinek intézkedéseiből eredő kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében megtegyék a megfelelő intézkedéseket”, az Egyesült Királyság kormánya a CEPOL rendes költségvetésének veszélyeztetése nélkül köteles biztosítani a CEPOL-nak az új helyére történő zökkenőmentes átköltözését.

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy az Egyesült Királyság jogi kötelezettséget vállalt arra, hogy székhelyet biztosít a CEPOL-nak. Az Egyesült Királyság a jelenlegi székhelyet értékesíteni kívánja, és tiszteletben kell tartanunk azt a szándékát, hogy a továbbiakban területén nem biztosít székhelyet a CEPOL-nak. Azonban ezen egyoldalú döntést követően az Egyesült Királyságnak legalább kellő időt, támogatást és segítséget kellene nyújtania az új székhelyre való zökkenőmentes átköltözéshez.

Módosítás  2

Rendelettervezet

3 preambulumbekezdés

 

A tagállamok csoportjának tervezete

Módosítás

(3) E helyzetre tekintettel a tagállamok kormányainak képviselői 2013. október 8-án közös megegyezéssel megállapodtak a CEPOL székhelyével kapcsolatos rendelkezésekről, amelyek értelmében a CEPOL-nak a Bramshillből való elköltözését követően Budapesten lesz a székhelye. A 2005/681/IB tanácsi határozatot ki kell egészíteni ezzel a megállapodással.

(3) E helyzetre, valamint arra az alapvető követelményre való tekintettel, hogy a CEPOL teljes függetlenségét fenn kell tartani, intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a Bramshillből való elköltözését követően a CEPOL-nak Budapesten legyen a székhelye. A 2005/681/IB tanácsi határozatot ki kell egészíteni ezekkel az intézkedésekkel.

Indokolás

A CEPOL átköltöztetésére irányuló határozatot együttdöntési eljárás keretében kell meghozni, melynek során a Parlament és a Tanács egyenrangú társjogalkotóként jár el. A Tanács október 8-i politikai döntése, melyben a CEPOL új székhelyére vonatkozó preferenciáját fogalmazza meg, nem kötelező erejű a Parlamentre nézve, és ezért azt a két intézmény által elfogadott végleges szövegben nem szabad megemlíteni.

Módosítás  3

Rendelettervezet

3 a preambulumbekezdés (új)

A tagállamok csoportjának tervezete

Módosítás

 

(3a) Még azelőtt, hogy a CEPOL az új székhelyén megkezdi működését, székhelyről szóló megállapodást kell kötni a Bizottság által összeállított rendelkezéscsomag alapján.

Módosítás  4

Rendelettervezet

1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

2005/681/IB tanácsi határozat

4 cikk

 

A tagállamok csoportjának tervezete

Módosítás

A CEPOL székhelye Budapest (Magyarország).

A CEPOL székhelye ideiglenesen Budapesten (Magyarországon) lesz.

Módosítás  5

Rendelettervezet

1a cikk (új)

 

A tagállamok csoportjának tervezete

Módosítás

 

1a. cikk

 

Legkésőbb e rendelet hatálybalépését követő 18 hónappal a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek a CEPOL-ra vonatkozó rendelkezései, valamint az európai bűnüldözési képzési rendszer létrehozásáról szóló, 2013. március 27-i bizottsági közlemény értelmében a CEPOL-ra ruházandó új feladatok tükrében felméri a 2005/681/IB határozat hatékonyságát, és szükség esetén − a CEPOL teljes függetlenségének egyidejű biztosítása mellett − jogalkotási javaslatokat nyújt be a 2005/681/IB határozat módosítására.

Indokolás

This Regulation is necessary to solve the urgent situation of the closure of the Bramshill site. But CEPOL cannot continue to function under the old Council Decision. The Lisbon Treaty entered into force 4 years ago, the legislative frameworks for other JHA Agencies such as Europol and Eurojust are in the process of being updated and revised, and the CEPOL agency cannot stay behind. Furthermore, CEPOL is supposed to play a central role in the newly proposed Law Enforcement Training Scheme and for that a revision of its mandate and tasks is highly needed. The European Parliament can agree to solve the seat issue, but only on the condition that a proposal for a revised CEPOL Regulation will follow shortly

Módosítás  6

Rendelettervezet

2a cikk (új)

 

A tagállamok csoportjának tervezete

Módosítás

 

2a. cikk

 

Felülvizsgálat

 

Az összes elképzelhető lehetőség mélyreható költség-haszon elemzése és hatásvizsgálata révén a Bizottság a rendeletet legkésőbb 2019-ig felülvizsgálja, és szükség esetén − a CEPOL teljes függetlenségének egyidejű biztosítása mellett − módosító jogalkotási javaslatot terjeszt elő.


INDOKOLÁS

Az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) a bel- és igazságügy területén fontos szerepet betöltő ügynökség, amely képzést nyújt a bűnüldözés terén, és amely a határokon átnyúló bűnüldözési együttműködés ösztönzése érdekében kapcsolatteremtési lehetőséget biztosít az európai rendőrtisztviselők számára. A CEPOL szerepe tovább fog erősödni az európai bűnüldözési képzési rendszer létrehozásával, amelyre 2013 márciusában nyújtottak be javaslatot.

Az EU belső biztonsági igényei folyamatosan változnak, ami egyre nehezebb követelmények elé állítja a rendőri erőket és a bűnüldözéssel foglalkozó rendőrtisztviselőket. A jövő kihívásainak való megfelelést és az európai polgárok biztonságának védelmét csak megfelelő felkészültséggel lehet garantálni. Ennek érdekében létfontosságú, hogy a CEPOL teljesen függetlenül, hatékonyan és megfelelő személyi állománnyal működjön.

A CEPOL jelenlegi jogalapjának (a 2005/681/IB tanácsi határozat) 4. cikke úgy rendelkezik, hogy a CEPOL székhelye Bramshillben (Egyesült Királyság) van.

Az Egyesült Királyság kormánya 2012 decemberében bejelentette, hogy értékesíteni kívánja a bramshilli székhelyet, és jelezte, hogy a továbbiakban nem kíván székhelyet biztosítani országa területén a CEPOL-nak. Az Egyesült Királyság kormánya nemrégiben úgy nyilatkozott, hogy a CEPOL székhelyének máshová történő, zökkenőmentes átköltöztetése érdekében a bramshilli székhelyet legkésőbb 2014 nyaráig tudja fenntartani.

A CEPOL új székhelyét illetően az elmúlt hónapokban kialakult bizonytalanság rossz hatással volt az ügynökség működésére. A bizonytalanság miatt a CEPOL nehezen tud motivált személyzetet vonzani és alkalmazni. Az előadó ezért úgy gondolja, hogy e fontos ügynökség megfelelő működése érdekében gyors döntésre van szükség az új székhelyet illetően.

A magyar kormány arra irányuló ajánlata, hogy a CEPOL székhelye Budapesten legyen, teljesíti az összes kívánalmat, és az előadó véleménye szerint megfelelő ajánlat. Ezt a tényt az is alátámasztja, hogy az összes tagállam aláírta a CEPOL székhelyének megváltoztatásáról szóló jogalkotási kezdeményezést, és a Tanácsban döntő többséggel az új székhely mellett foglaltak állást. Az előadó támogatja a javaslatot, és úgy véli, hogy azt mihamarabb el kell fogadni.

A székhely kérdésének megoldása sürgős ügy, azonban nem eredményezheti azt, hogy a CEPOL jelenlegi jogi keretének a Lisszaboni Szerződéshez és az európai bűnüldözési képzési rendszerben megfogalmazott új feladatkörökhöz való igazítása szükségtelen késedelmet szenvedjen. Az előadó ezért az új Európai Bizottságot arra kéri, hogy mihamarabb nyújtson be javaslatot a CEPOL jogi keretének modernizálására.


KISEBBSÉGI VÉLEMÉNY

az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról szóló 2005/681/IB határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló tervezetről szóló jelentésről

Előadó: GÁL Kinga

Azért szavaztunk a CEPOL székhelyének Bramshillből (Egyesült Királyság) Budapestre (Magyarország) való áthelyezését javasló módosított határozat ellen, mert úgy véljük, hogy az Unión belül ez veszélyes intézményi precedenst teremtene a testületek és ügynökségek székhelyét illetően. Míg a Bizottság azt javasolta, hogy a CEPOL-t olvasszuk össze a hágai székhelyű Europollal, a Tanács úgy döntött, hogy helyt ad a szóban forgó tagállam egyoldalú döntésének, melynek értelmében nem kíván tovább székhelyet biztosítani az akadémiának sem az előre kijelölt helyszínen, sem pedig országa területén. Egy nem hivatalos ebéd során a Tanács tárgyalt több szóba jöhető helyszínről, és nem adta meg az EP számára azt a lehetőséget, hogy tanulmányozza a költségvetési hatástanulmányokat. A CEPOL és az Europol egy épületben való elhelyezése tűnik a legésszerűbb lehetőségnek a költségek minimalizálása és a szinergiák javítása céljából. Nem egyértelmű, hogy ki fogja a költözés költségeit fedezni, ezért a CEPOL és személyzete bizonytalanságban van. A Tanács fontolgatja a CEPOL-határozat újbóli felülvizsgálatát, amint azt a 6476/14. sz. tanácsi dokumentum szemlélteti, amiből azt a következtetést vonjuk le, hogy jobb lett volna felkérni a Tanácsot arra, hogy részletes hatástanulmányt juttasson el az EP részére, és megvárni a CEPOL határozat egészének felülvizsgálatát.

Sonia Alfano

Renate Weber

Gianni Vattimo

Sophie In’t Veld

Gerben Jan Gerbrandy

Jan Mulder

Nils Torvalds

Jens Rohde

Sarah Ludford

Louis Michel

Dennis de Jong


ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról szóló 2005/681/IB határozat módosítása

Hivatkozások

17043/2013 – C7-0435/2013 – 2013/0812(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

10.12.2013

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

10.12.2013

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

5.2.2014

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Kinga Gál

16.12.2013

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

16.12.2013

30.1.2014

20.2.2014

 

Az elfogadás dátuma

20.2.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

14

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Michael Cashman, Birgit Collin-Langen, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Zdravka Bušić, Tamás Deutsch, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, József Szájer, Dubravka Šuica

Benyújtás dátuma

27.2.2014

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat