Pranešimas - A7-0146/2014Pranešimas
A7-0146/2014

PRANEŠIMAS dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2005/681/TVR, įsteigiantis Europos policijos koledžą (CEPOL), projekto

26.2.2014 - (17043/2013 – C7-0435/2013 – 2013/0812(COD)) - ***I

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėja: Kinga Gál


Procedūra : 2013/0812(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0146/2014
Pateikti tekstai :
A7-0146/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2005/681/TVR, įsteigiantis Europos policijos koledžą (CEPOL), projekto

(17043/2013 – C7-0435/2013 – 2013/0812(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Parlamentui ir Tarybai pateiktą valstybių narių grupės iniciatyvą (17043/2013),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 76 straipsnio b punktą ir 87 straipsnio 2 dalies b punktą, pagal kuriuos Parlamentui buvo pateiktas teisės akto projektas (C7‑0435/2013),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 ir 15 dalis,

–       atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę (COM(2014) 0007),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 44 ir 55 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A7-0146/2014),

1.      priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.      apgailestauja dėl to, kad Europos Parlamentas nebuvo visapusiškai įtrauktas į paraiškų vertinimą ir kad atitinkamam komitetui buvo pristatytas tik vienas kandidatas, nors Tarybai pirmininkavusiai šaliai 2013 m. liepos mėn. pakvietus teikti paraiškas suteikti laikiną prieglobą Europos policijos koledžui, kol bus rastas ilgalaikis sprendimas dėl šios agentūros ateities, buvo pateiktos septynios paraiškos. Savo kandidatūras pateikė šios valstybės narės: Airija, Graikija, Ispanija, Italija, Vengrija, Nyderlandai ir Suomija. Politinis susitarimas buvo patvirtintas TVR tarybos posėdyje 2013 m. spalio 8 d. Prieš patvirtindamas savo galutinę poziciją, Europos Parlamentas ketina prašyti pateikti daugiau informacijos apie poveikio vertinimą pasirinkus konkrečią būstinės vietą;

3.      ragina biudžeto valdymo institucijas užtikrinti, kad papildomas išlaidas, susijusias su CEPOL būstinės perkėlimu, būtų visiškai padengtos esamos priimančiosios šalies lėšomis ir iš papildomo Sąjungos biudžeto, kad nebūtų daromas neigiamas poveikis įprastam CEPOL biudžetui ir nenukentėtų įprasti CEPOL veiklos poreikiai;

4.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Reglamento projektas

2 konstatuojamoji dalis

Valstybių narių grupės projektas

Pakeitimas

(2) 2012 m. gruodžio 12 d. ir 2013 m. vasario 8 d. laiškais Jungtinė Karalystė informavo CEPOL, kad nebenori, jog CEPOL būstinė būtų Jungtinės Karalystės teritorijoje. Be CEPOL būstinės Bramshile taip pat yra įsikūręs Nacionalinės policijos veiklos gerinimo agentūros, kurią Jungtinė Karalystė nusprendė pakeisti nauju kitoje vietoje įkuriamu policijos koledžu, nacionalinis policijos mokymo centras. Todėl Jungtinė Karalystė nusprendė uždaryti nacionalinį policijos mokymo centrą Bramshile ir jį parduoti, nurodydama, kad susijusios išlaidos buvo didelės ir neatsirado jokių alternatyvių verslo modelių, kurie galėtų būti vykdomi šiame centre;

(2) nepaisant Jungtinės Karalystės teisinių prievolių pagal Tarybos sprendimą 2005/681/TVR ir Jungtinės Karalystės vyriausybės ir CEPOL 2004 m. gruodžio 30 d. sudarytą susitarimą dėl būstinės, 2012 m. gruodžio 12 d. ir 2013 m. vasario 8 d. laiškais Jungtinė Karalystė informavo CEPOL, kad ji vienašališkai nusprendė nebenorinti, jog CEPOL būstinė būtų Jungtinės Karalystės teritorijoje. Be CEPOL būstinės Bramshile taip pat yra įsikūręs Nacionalinės policijos veiklos gerinimo agentūros, kurią Jungtinė Karalystė nusprendė pakeisti nauju kitoje vietoje įkuriamu policijos koledžu, nacionalinis policijos mokymo centras. Todėl Jungtinė Karalystė nusprendė uždaryti nacionalinį policijos mokymo centrą Bramshile ir jį parduoti, nurodydama, kad susijusios išlaidos buvo didelės ir neatsirado jokių alternatyvių verslo modelių, kurie galėtų būti vykdomi šiame centre; Remiantis Sutartyje nustatytais įpareigojimais lojaliai bendradarbiauti ir ypač įpareigojimais pagal ES sutarties 4 straipsnį („kad užtikrintų pagal [...] Sąjungos institucijų aktus atsirandančių pareigų vykdymą, valstybės narės imasi bet kurių reikiamų [...] priemonių“), būtina, kad JK vyriausybė užtikrintų sklandų CEPOL būstinės perkėlimą į naują vietą ir dėl to nenukentėtų įprastas CEPOL biudžetas;

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad JK yra teisiškai įpareigota leisti agentūrai CEPOL turėti būstinę jos teritorijoje. Turi būti paisoma JK noro parduoti pastatą, kuriame šiuo metu yra būstinė, ir ketinimo nebeleisti turėti būstinės jos teritorijoje. Vis dėlto priėmus tokį vienašališką sprendimą bent jau turėtų būti sudarytos sąlygos pasirengti sklandžiam būstinės perkėlimui į naują vietą, turint omenyje tiek skiriamą laiką, tiek pagalbą ir paramą.

Pakeitimas  2

Reglamento projektas

3 konstatuojamoji dalis

Valstybių narių grupės projektas

Pakeitimas

(3) atsižvelgdami į šią padėtį, 2013 m. spalio 8 d. valstybių narių vyriausybių atstovai bendru sutarimu priėmė sprendimą dėl CEPOL būstinės, pagal kurį CEPOL būstinė, kai tik bus iškelta iš Bramshilo, bus įkurta Budapešte. Šis susitarimas turėtų būti įtrauktas į Tarybos sprendimą 2005/681/TVR;

(3) atsižvelgiant į šią padėtį ir esminį poreikį išlaikyti visišką CEPOL nepriklausomumą, reikėtų numatyti priemones, pagal kurias CEPOL būstinė, kai tik bus iškelta iš Bramshilo, būtų įkurta Budapešte. Šios priemonės turėtų būti įtrauktos į Tarybos sprendimą 2005/681/TVR;

Pagrindimas

Sprendimas perkelti CEPOL būstinę turi būti priimtas laikantis bendro sprendimo procedūros, t. y. Parlamentui ir Tarybai veikiant kaip lygiateisėms teisėkūros institucijoms. Politinis sprendimas, kurį spalio 8 d. priėmė Taryba ir kuriame nurodomas Tarybos pageidavimas dėl naujos CEPOL būstinės vietos, neįpareigoja Parlamento ir neturėtų būti minimas galutiniame tekste, dėl kurio susitars abi institucijos.

Pakeitimas  3

Reglamento projektas

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Valstybių narių grupės projektas

Pakeitimas

 

(3a) prieš CEPOL pradedant veiklos etapą naujoje vietoje, reikėtų sudaryti susitarimą dėl būstinės laikantis Komisijos pateikto nuostatų rinkinio;

Pakeitimas  4

Reglamento projektas

1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Tarybos sprendimas 2005/681/TVR

4 straipsnis

 

Valstybių narių grupės projektas

Pakeitimas

CEPOL būstinė yra Budapeštas (Vengrija).

CEPOL laikinoji būstinė yra Budapeštas (Vengrija).

Pakeitimas  5

Reglamento projektas

1 a straipsnis (naujas)

Valstybių narių grupės projektas

Pakeitimas

 

1a straipsnis

 

Ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija, atsižvelgdama į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas dėl CEPOL, taip pat į naujas užduotis, kurios CEPOL numatytos paskirti pagal 2013 m. kovo 27 d. Komisijos komunikatą „Europos teisėsaugos pareigūnų mokymo sistema“, įvertina Sprendimo 2005/681/TVR veiksmingumą ir prireikus pateikia pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų siekiant iš dalies pakeisti Sprendimą 2005/681/TVR, tuo pat metu užtikrindama visišką CEPOL nepriklausomumą.

Pagrindimas

This Regulation is necessary to solve the urgent situation of the closure of the Bramshill site. But CEPOL cannot continue to function under the old Council Decision. The Lisbon Treaty entered into force 4 years ago, the legislative frameworks for other JHA Agencies such as Europol and Eurojust are in the process of being updated and revised, and the CEPOL agency cannot stay behind. Furthermore, CEPOL is supposed to play a central role in the newly proposed Law Enforcement Training Scheme and for that a revision of its mandate and tasks is highly needed. The European Parliament can agree to solve the seat issue, but only on the condition that a proposal for a revised CEPOL Regulation will follow shortly

Pakeitimas  6

Reglamento projektas

2 a straipsnis (naujas)

Valstybių narių grupės projektas

Pakeitimas

 

2a straipsnis

 

Peržiūra

 

Ne vėliau kaip 2019 m. Komisija atlieka šio reglamento peržiūrą, įskaitant nuodugnią sąnaudų ir naudos analizę ir visų galimų alternatyvų poveikio vertinimą, ir prireikus pateikia pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų siekiant jį iš dalies pakeisti, visapusiškai paisydama esminio poreikio išlaikyti visišką CEPOL nepriklausomybę.

AIŠKINAMOJI DALIS

Europos policijos koledžas (CEPOL) – tai svarbi agentūra, veikianti teisingumo ir vidaus reikalų srityje ir vykdanti teisėsaugos pareigūnų mokymą, suburdama nacionalinių policijos pajėgų pareigūnus iš visos Europos ir tokiu būdu siekdama Sąjungos mastu skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą teisėsaugos srityje. CEPOL vaidmuo bus toliau stiprinamas sukūrus 2013 m. kovo mėn. pasiūlytą Europos teisėsaugos pareigūnų mokymo sistemą.

ES vidaus saugumo reikmės nuolat kinta, taigi didėja policijos pajėgoms ir teisėsaugos pareigūnams keliami reikalavimai. Tinkami įgūdžiai bus itin svarbūs siekiant spręsti būsimus iššūkius ir užtikrinti Europos Sąjungos piliečių saugumą. Siekiant šio tikslo būtina, kad agentūra CEPOL veiktų visiškai nepriklausomai, veiksmingai ir kad ji būtų tinkamai aprūpinta personalu.

Dabartinio CEPOL teisinio pagrindo (Tarybos sprendimo 2005/681/TVR) 4 straipsnyje nustatyta, kad CEPOL būstinė yra Bramshile (JK).

JK vyriausybė 2012 m. gruodžio mėn. paskelbė apie savo ketinimą parduoti dabartinį centrą Bramshile ir nurodė, jog nebenori, kad CEPOL būstinė būtų Jungtinės Karalystės teritorijoje. Neseniai JK vyriausybė pranešė, kad dabartinis centras Bramshile galės veikti ne ilgiau kaip iki 2014 m. vasaros, siekiant užtikrinti sklandų CEPOL būstinės perkėlimą į kitą vietą.

Pastaraisiais mėnesiais kilęs netikrumas dėl būsimos agentūros CEPOL būstinės vietos trukdė šiai agentūrai tinkamai vykdyti veiklą. Atsižvelgiant į šį netikrumą, CEPOL turėjo sunkumų pritraukti ir išlaikyti motyvuotus darbuotojus. Todėl pranešėja laikosi nuomonės, kad norint užtikrinti tinkamą šios svarbios agentūros veikimą būtina skubiai priimti sprendimą dėl būsimos jos būstinės vietos.

Vengrijos vyriausybės pateiktas pasiūlymas, kad CEPOL būstinė būtų įkurta Budapešte, atitinka visus reikalavimus ir, pranešėjos nuomone, yra geras pasiūlymas. Tai patvirtina ir faktas, kad beveik visos valstybės narės pasirašė teisėkūros iniciatyvą dėl CEPOL būstinės vietos perkėlimo ir didžioji jų dauguma Taryboje pritarė naujai būstinės vietai. Pranešėja remia šį pasiūlymą ir mano, kad jis turėtų būti skubiai priimtas.

Būstinės vietos klausimas turi būti išspręstas skubiai. Tačiau dėl to neturėtų būti be reikalo delsiama siekiant suderinti esamą CEPOL veiklą reglamentuojančią teisinę priemonę su Lisabonos sutartimi ir atsižvelgti į naujus užmojus pagal Europos teisėsaugos pareigūnų mokymo sistemą. Taigi pranešėja norėtų, kad naujos sudėties Europos Komisija skubiai pateiktų pasiūlymą dėl atnaujintos agentūros CEPOL veiklą reglamentuojančios teisinės priemonės.

MAŽUMOS NUOMONĖ

dėl pranešimo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2005/681/TVR, įsteigiantis Europos policijos koledžą (CEPOL), projekto2013/0812 (COD)

Pranešėja: Kinga GAL

Nusprendėme balsuoti prieš sprendimą dėl CEPOL, kuris iš dalies keičiamas ir pagal kurį numatoma perkelti CEPOL iš Bramshilo (JK) į Budapeštą (Vengrija), nes manome, kad dėl to ES sukuriamas pavojingas institucinis precedentas įstaigų ir agentūrų būstinės klausimu, t. y. Komisija siūlė sujungti CEPOL su Europolu Hagoje, o Taryba nusprendė paremti vienašališką valstybės narės sprendimą nebeleisti tokiai įstaigai turėti būstinės numatytoje vietovėje arba toje pačioje valstybėje narėje. Per neoficialius pietus Taryboje buvo diskutuojama apie įvairias paraiškas dėl būstinės vietos, o EP nesuteikta galimybė pasinaudoti teise išnagrinėti susijusius poveikio biudžetui įvertinimus. Logiškai atrodo, kad CEPOL ir Europolo būstinės sujungimas būtų geriausia galimybė siekiant užtikrinti, kad būtų kuo labiau sumažintos sąnaudos ir pagerinta sąveika. Neaišku, kas padengs būstinės perkėlimo išlaidas, o CEPOL ir jo darbuotojai nežino, ko tikėtis. Taryba diskutuoja dėl tolesnės sprendimo dėl CEPOL peržiūros, kaip matyti iš Tarybos dokumento 6476/14, ir tai leidžia mums daryti išvadą, kad būtų buvę geriau paraginti Tarybą pateikti EP išsamius poveikio vertinimus ir palaukti viso sprendimo dėl CEPOL peržiūros.

Sonia Alfano

Renate Weber

Gianni Vattimo

Sophie In’t Veld

Gerben Jan Gerbrandy

Jan Mulder

Nils Torvalds

Jens Rohde

Sarah Ludford

Louis Michel

Dennis de Jong

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sprendimo 2005/681/TVR, įsteigiančio Europos policijos koledžą (CEPOL), dalinis keitimas

Nuorodos

17043/2013 – C7-0435/2013 – 2013/0812(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

10.12.2013

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

10.12.2013

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

5.2.2014

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Kinga Gál

16.12.2013

 

 

 

Svarstymas komitete

16.12.2013

30.1.2014

20.2.2014

 

Priėmimo data

20.2.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

14

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Michael Cashman, Birgit Collin-Langen, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Zdravka Bušić, Tamás Deutsch, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, József Szájer, Dubravka Šuica

Pateikimo data

27.2.2014