Procedūra : 2013/0812(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0146/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0146/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 16/04/2014 - 14.14
CRE 16/04/2014 - 14.14
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0444

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 679kWORD 308k
26.2.2014
PE 526.113v02-00 A7-0146/2014

par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumu izdarīšanu Lēmumā 2005/681/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas akadēmiju (CEPOL)

(17043/2013 – C7‑0435/2013 – 2013/0812(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Kinga Gál

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 MAZĀKUMA VIEDOKLIS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumu izdarīšanu Lēmumā 2005/681/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas akadēmiju (CEPOL)

(17043/2013 – C7‑0435/2013 – 2013/0812(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamentam un Padomei iesniegto dalībvalstu grupas iniciatīvu (17043/2013),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 76. panta b) apakšpunktu un 87. panta 2. punkta b) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem tam ir iesniegts šis akta projekts (C7‑0435/2013),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. un 15. punktu;

–       ņemot vērā Komisijas atzinumu (COM(2014)0007),

–       ņemot vērā Reglamenta 44. un 55. pantu,

–       ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A7-0146/2014),

1.      pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.      pauž nožēlu, ka Eiropas Parlaments netika pilnībā iesaistīts pieteikumu novērtēšanā un attiecīgā komiteja tika iepazīstināta tikai ar vienu kandidatūru, lai gan saistībā ar Padomes prezidentvalsts 2013. gada jūlija aicinājumu nodrošināt provizorisku mītnes vietu Eiropas Policijas akadēmijai, kamēr tiks rasts ilgtermiņa risinājums attiecībā uz aģentūras nākotni, pavisam bija iesniegti septiņi pieteikumi. Savu kandidatūru piedāvāja šādas dalībvalstis: Īrija, Grieķija, Spānija, Itālija, Ungārija, Nīderlande un Somija. Politiskā vienošanās tika apstiprināta Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmē 2013. gada 8. oktobrī. Parlaments paredz pieprasīt vairāk informācijas par šīs konkrētās atrašanās vietas ietekmes novērtējumu, pirms tas pieņem galīgo nostāju;

3.      aicina budžeta lēmējinstitūcijas nodrošināt, ka papildu izmaksas, kas saistītas ar CEPOL mītnes maiņu, tiks pilnībā segtas no pašreizējās uzņēmējas valsts budžeta un ES papildu budžeta un tādējādi neradīs negatīvu ietekmi uz CEPOL pastāvīgo budžetu, lai nekaitētu parastajām CEPOL darbības vajadzībām;

4.      uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas projekts

2. apsvērums

 

Dalībvalstu grupas iesniegtais projekts

Grozījums

(2) Apvienotā Karaliste ar 2012. gada 12. decembra un 2013. gada 8. februāra vēstuli informēja CEPOL, ka vairs nevēlas, lai mītne atrastos tās teritorijā. Bramshila ir mītnes vieta ne tikai CEPOL, bet arī Valsts policijas darba uzlabošanas aģentūras (National Policing Improvement Agency) valsts mēroga policijas mācību bāzei, kuru Apvienotā Karaliste ir nolēmusi aizstāt ar jaunu Policijas akadēmiju (College of Policing), kas atradīsies citur. Tāpēc Apvienotā Karaliste ir nolēmusi slēgt valsts mēroga policijas mācību bāzi Bramshilā un minēto objektu pārdot, norādot, ka saistītās izmaksas bija augstas un ka alternatīvs saimnieciskais modelis objekta ekspluatācijai nebija rasts.

(2) Neraugoties uz Apvienotās Karalistes juridiskajām saistībām, kas izriet no Padomes Lēmuma 2005/681/TI un nolīguma par galveno mītni, ko 2004. gada 30. decembrī noslēdza starp Apvienotās Karalistes valdību un CEPOL, Apvienotā Karaliste ar 2012. gada 12. decembra un 2013. gada 8. februāra vēstuli informēja CEPOL par savu vienpusējā kārtā pieņemto lēmumu, ka vairs nevēlas, lai mītne atrastos tās teritorijā. Bramshila ir mītnes vieta ne tikai CEPOL, bet arī Valsts policijas darba uzlabošanas aģentūras (National Policing Improvement Agency) valsts mēroga policijas mācību bāzei, kuru Apvienotā Karaliste ir nolēmusi aizstāt ar jaunu Policijas akadēmiju (College of Policing), kas atradīsies citur. Tāpēc Apvienotā Karaliste ir nolēmusi slēgt valsts mēroga policijas mācību bāzi Bramshilā un minēto objektu pārdot, norādot, ka saistītās izmaksas bija augstas un ka alternatīvs saimnieciskais modelis objekta ekspluatācijai nebija rasts. Līgumā noteiktais lojālas sadarbības pienākums un jo īpaši LES 4. pantā noteiktais pienākums „veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to pienākumu izpildi, kas izriet no Savienības iestāžu aktiem” paredz, ka Apvienotās Karalistes valdībai jānodrošina CEPOL netraucēta pārcelšanās uz jauno mītnes vietu, neapdraudot CEPOL pastāvīgo budžetu.

Pamatojums

Ir būtiski uzsvērt, ka Apvienotajai Karalistei ir juridisks pienākums uzņemt pie sevis aģentūru CEPOL. Tās vēlmi pārdot pašreizējo mītni un plānus neturpināt uzņemt šo mītni savā teritorijā nepieciešams respektēt. Tomēr šādam vienpusējam lēmumam vajadzētu būt vismaz tādām sekām izmitināšanas ziņā, ka pāreja uz jaunu mītni notiek raiti — gan laika ziņā, gan atbalsta un palīdzības ziņā.

Grozījums Nr.  2

Regulas projekts

3. apsvērums

 

Dalībvalstu grupas iesniegtais projekts

Grozījums

(3) Ņemot vērā šo situāciju, 2013. gada 8. oktobrī dalībvalstu valdību pārstāvji savstarpēji vienojās par pasākumiem CEPOL uzņemšanai, saskaņā ar ko CEPOL mītne pēc Bramshilas atstāšanas atradīsies Budapeštā. Minētā vienošanās būtu jāiekļauj Padomes Lēmumā 2005/681/TI.

(3) Ņemot vērā šo situāciju un būtisko nepieciešamību saglabāt pilnīgu CEPOL neatkarību, būtu jāveic pasākumi, saskaņā ar kuriem CEPOL mītne pēc Bramshilas atstāšanas atradīsies Budapeštā. Šie pasākumi būtu jāiekļauj Padomes Lēmumā 2005/681/TI.

Pamatojums

Lēmums pārcelt CEPOL ir jāpieņem koplēmuma procedūrā, kurā Parlaments un Padome ir likumdevēji ar vienādām tiesībām. Politiskajam lēmumam, ko Padome pieņēma 8. oktobrī par to, kam Padome dod priekšroku attiecībā uz jauno CEPOL mītni, nav saistoša spēka attiecībā uz Parlamentu, un tādēļ to nevajadzētu minēt galīgajā teksta redakcijā, par kuru vienojas abas iestādes.

Grozījums Nr.  3

Regulas projekts

3.a apsvērums (jauns)

Dalībvalstu grupas iesniegtais projekts

Grozījums

 

(3a) Pirms CEPOL sāk darboties jaunajā mītnes vietā, būtu jānoslēdz nolīgums par galveno mītni, pamatojoties uz Komisijas izstrādātu noteikumu kopumu.

Grozījums Nr.  4

Regulas projekts

1. pants – 1. punkts – 1. daļa

Padomes Lēmums 2005/681/TI

4. pants

 

Dalībvalstu grupas iesniegtais projekts

Grozījums

CEPOL mītne atrodas Budapeštā, Ungārijā.

CEPOL mītne uz laiku atrodas Budapeštā, Ungārijā.

Grozījums Nr.  5

Regulas projekts

1.a pants (jauns)

 

Dalībvalstu grupas iesniegtais projekts

Grozījums

 

1.a pants

 

Komisija ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā izvērtē Lēmuma 2005/681/TI efektivitāti, ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību noteikumu punktus, kas reglamentē CEPOL, kā arī jaunos uzdevumus, kas CEPOL paredzēti Komisijas 2013. gada 27. marta paziņojumā „Eiropas Tiesībaizsardzības apmācības shēmas izveide”, un nepieciešamības gadījumā iesniedz tiesību aktu priekšlikumus Lēmuma 2005/681/TI grozīšanai, vienlaikus nodrošinot CEPOL pilnīgu neatkarību.

Pamatojums

Šī regula ir nepieciešama, lai atrisinātu steidzamo situāciju saistībā ar Bramshilas mītnes slēgšanu. Tomēr CEPOL darbība nevar turpināties vecā Padomes lēmuma ietvaros. Pirms 4 gadiem stājās spēkā Lisabonas līgums, citu TI aģentūru, kā Eiropols un Eurojust, tiesiskie regulējumi atrodas atjaunināšanas un pārskatīšanas stadijā, un aģentūra CEPOL nevar atpalikt. Turklāt ir paredzēts, ka CEPOL būs centrālā nozīme nesen ierosinātajā Tiesībaizsardzības apmācības shēmā, un šim nolūkam ir ļoti nepieciešams pārskatīt tās mandātu un uzdevumus. Eiropas parlaments var piekrist atrisināt jautājumu par mītnes atrašanās vietu, bet tikai ar nosacījumu, ka drīz sekos priekšlikums pārskatītai regulai par CEPOL.

Grozījums Nr.  6

Regulas projekts

2.a pants (jauns)

 

Dalībvalstu grupas iesniegtais projekts

Grozījums

 

2.a pants

 

Pārskatīšana

 

Komisija šo regulu pārskata, vēlākais, līdz 2019. gadam, tostarp veicot rūpīgu izmaksu un ieguvumu analīzi un visu iespējamo variantu ietekmes novērtējumu, un attiecīgā gadījumā iesniedz tiesību aktu priekšlikumus tās grozīšanai, vienlaikus pilnībā ievērojot būtisko nepieciešamību saglabāt pilnīgu CEPOL neatkarību.


PASKAIDROJUMS

Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL) ir nozīmīga aģentūra tieslietu un iekšlietu jomā, kas nodrošina mācības tiesībaizsardzībā un pulcē valstu policistus no visas Eiropas, lai veicinātu Savienībā pārrobežu sadarbību tiesībaizsardzības jomā. CEPOL nozīme vēl pieaugs, izveidojot Eiropas Tiesībaizsardzības apmācības shēmu, kas tika ierosināta 2013. gada martā.

ES iekšējās drošības vajadzības pastāvīgi pieaug, kā rezultātā pieaug prasības policijas vienībām un tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem. Pareizajām prasmēm būs izšķiroša nozīme, lai varētu atbilst turpmākajiem izaicinājumiem un garantēt Eiropas pilsoņu drošību. Lai tas tā notiktu, ir būtiski svarīga nozīme pilnībā neatkarīgai, efektīvai un pienācīgi ar personālu nokomplektētai CEPOL aģentūrai.

Pašreizējā CEPOL juridiskā pamata (Padomes Lēmuma 2005/681/TI) 4. pants paredz, ka CEPOL mītne atrodas Bramshilā (Apvienotajā Karalistē).

Apvienotās Karalistes valdība 2012. gada decembrī paziņoja par savu nodomu pārdot pašreizējo Bramshilas mītni un norādīja, ka vairs nevēlas, lai CEPOL mītne atrastos tās teritorijā. Nesen AK valdība norādīja, ka tā varētu saglabāt atvērtu pašreizējo Bramshilas mītni, vēlākais, līdz 2014. gada vasarai, lai varētu veikt raitu CEPOL mītnes pārcelšanu uz citu vietu.

Iepriekšējos mēnešos pastāvējusī neskaidrība par CEPOL aģentūras turpmāko atrašanās vietu ir traucējusi tai pienācīgi darboties. Ņemot vērā šo nenoteiktību, CEPOL bija problēmas piesaistīt un saglabāt motivētu personālu. Tādēļ referente uzskata, ka, lai šī nozīmīgā aģentūra varētu pienācīgi darboties, nepieciešams ātrs lēmums par tās turpmāko atrašanās vietu.

Ungārijas valdības iesniegtais piedāvājums uzņemt CEPOL Budapeštā atbilst visām prasībām, un pēc referentes domām tas ir labs piedāvājums. Tam par labu runā arī tas, ka praktiski visas dalībvalstis parakstīja likumdošanas iniciatīvu pārcelt CEPOL mītni, demonstrējot Padomē ievērojama vairākuma atbalstu jaunajai mītnes vietai. Referente atbalsta ierosinājumu un uzskata, ka to vajadzētu ātri pieņemt.

Jautājums par mītnes atrašanās vietu ir jāatrisina steidzami. Tomēr tam nevajadzētu izraisīt nevajadzīgu kavēšanos, lai esošo CEPOL tiesisko regulējumu pielāgotu Lisabonas Līgumam un jaunajam vērienīgajam uzdevumam, kas izklāstīts Eiropas Tiesībaizsardzības apmācības shēmā. Tādēļ referente vēlētos, lai jaunā Eiropas Komisija steidzami iesniedz priekšlikumu modernizētam CEPOL aģentūras tiesiskajam regulējumam.


MAZĀKUMA VIEDOKLIS

par ziņojumu par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumu izdarīšanu Lēmumā 2005/681/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas akadēmiju (CEPOL)

Referente: Kinga GAL

Mēs nolēmām balsot pret grozīto Lēmumu par CEPOL, kurā paredzēts pārcelt CEPOL no Bramshilas (Apvienotajā Karalistē) uz Budapeštu (Ungārijā), jo uzskatām, ka tas rada Eiropas Savienībā bīstamu institucionālu precedentu attiecībā uz struktūru un aģentūru atrašanās vietu: Komisija ierosināja apvienot CEPOL ar Eiropolu Hāgā, bet Padome nolēma ņemt vērā vienpusēju dalībvalsts lēmumu vairs neizmitināt šādu iestādi paredzētajā vietā vai tajā pašā dalībvalstī; tā neformālu pusdienu laikā apsprieda dažādu izvietojumu kandidatūras, liedzot Eiropas Parlamentam tiesības pārbaudīt pievienotos izvērtējumus par ietekmi uz budžetu; CEPOL un Eiropola izvietošana līdzās pamatoti šķiet labākais variants, lai nodrošinātu viszemākās izmaksas un labāku sinerģiju; nav skaidrs, kas maksās par pārvietošanu, un CEPOL un tā personāls saskaras ar nenoteiktību; Padome diskutē par lēmuma par CEPOL tālāku pārskatīšanu, kā tas redzams Padomes dokumentā 6476/14, kas ļauj mums secināt, ka labāk būtu bijis aicināt Padomi iesniegt Eiropas Parlamentam sīki izklāstītu ietekmes novērtējumu un nogaidīt līdz lēmuma par CEPOL pārskatīšanu visā tā kopumā.

Sonia Alfano

Renate Weber

Gianni Vattimo

Sophie In’t Veld

Gerben Jan Gerbrandy

Jan Mulder

Nils Torvalds

Jens Rohde

Sarah Ludford

Louis Michel

Dennis de Jong


PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšana Lēmumā 2005/681/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas akadēmiju (CEPOL)

Atsauces

17043/2013 – C7-0435/2013 – 2013/0812(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

10.12.2013

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

10.12.2013

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

5.2.2014

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Kinga Gál

16.12.2013

 

 

 

Izskatīšana komitejā

16.12.2013

30.1.2014

20.2.2014

 

Pieņemšanas datums

20.2.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

34

14

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michael Cashman, Birgit Collin-Langen, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zdravka Bušić, Tamás Deutsch, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, József Szájer, Dubravka Šuica

Iesniegšanas datums

27.2.2014

Juridisks paziņojums - Privātuma politika