Procedura : 2013/0812(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0146/2014

Teksty złożone :

A7-0146/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/04/2014 - 14.14
CRE 16/04/2014 - 14.14
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0444

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 685kWORD 320k
26.2.2014
PE 526.113v02-00 A7-0146/2014

w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego decyzję 2005/681/WSiSW ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

(17043/2013 – C7‑0435/2013 – 2013/0812(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Kinga Gál

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA MNIEJSZOŚCI
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego decyzję 2005/681/WSiSW ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

(17043/2013 – C7‑0435/2013 – 2013/0812(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając inicjatywę grupy państw członkowskich przedstawioną Parlamentowi i Radzie (17043/2013),

–   uwzględniając art. 76 lit. b) oraz art. 87 ust. 2 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek przedłożono Parlamentowi (C7-0435/2013),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 i 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Komisji (COM(2014)0007),

–   uwzględniając art. 44 i 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0146/2014),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  z żalem zauważa, że Parlament Europejski nie był w pełni zaangażowany w ocenę wniosków oraz że komisji przedmiotowo właściwej przedstawiona została tylko jedna kandydatura, chociaż siedem wniosków wpłynęło w odpowiedzi na wystosowane przez prezydencję Rady zaproszenie do składania wniosków o tymczasowe przyjęcie Europejskiego Kolegium Policyjnego do czasu, gdy możliwe będzie znalezienie długoterminowego rozwiązania dotyczącego przyszłości tej agencji; państwa członkowskie, które zgłosiły kandydaturę, to: Irlandia, Grecja, Hiszpania, Włochy, Węgry, Niderlandy i Finlandia; porozumienie polityczne zostało potwierdzone na posiedzeniu Rady ds. WSiSW w dniu 8 października 2013 r.; zamierza zwrócić się o szersze informacje dotyczące oceny skutków konkretnej lokalizacji przed zajęciem ostatecznego stanowiska;

3.  wzywa organy władzy budżetowej do zadbania o to, aby dodatkowe koszty związane ze zmianą siedziby CEPOL zostały w pełni pokryte przez obecne państwo przyjmujące oraz z dodatkowych środków budżetowych Unii, a tym samym nie uszczupliły zwykłych środków budżetowych CEPOL, tak aby nie wpływać niekorzystnie na jego zwykłe potrzeby operacyjne;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Projekt rozporządzenia

Motyw 2

 

Projekt grupy państw członkowskich

Poprawka

(2) Pismami z dnia 12 grudnia 2012 r. i 8 lutego 2013 r. Zjednoczone Królestwo poinformowało CEPOL, że nie chce, by nadal miał on siedzibę na jego terytorium. W Bramshill oprócz siedziby CEPOL znajduje się także krajowy ośrodek szkolenia policji należący do National Policing Improvement Agency, którą to agencję Zjednoczone Królestwo postanowiło zastąpić nowym podmiotem: College of Policing z siedzibą w innym miejscu. Zjednoczone Królestwo zdecydowało zatem zamknąć i sprzedać krajowy ośrodek szkolenia policji w Bramshill, gdyż – jak zaznaczyło – koszty z nim związane są wysokie, a nie pojawiły się żadne alternatywne modele biznesowe jego prowadzenia.

(2) Niezależnie od zobowiązań prawnych Zjednoczonego Królestwa wynikających zarówno z decyzji Rady 2005/681/WSiSW, jak i z zawartej przez Zjednoczone Królestwo i CEPOL umowy dotyczącej siedziby z dnia 30 grudnia 2004 r., pismami z dnia 12 grudnia 2012 r. i 8 lutego 2013 r. Zjednoczone Królestwo poinformowało CEPOL, iż jednostronnie postanowiło, że nie chce, by nadal miał on siedzibę na jego terytorium. W Bramshill oprócz siedziby CEPOL znajduje się także krajowy ośrodek szkolenia policji należący do National Policing Improvement Agency, którą to agencję Zjednoczone Królestwo postanowiło zastąpić nowym podmiotem: College of Policing z siedzibą w innym miejscu. Zjednoczone Królestwo zdecydowało zatem zamknąć i sprzedać krajowy ośrodek szkolenia policji w Bramshill, gdyż – jak zaznaczyło – koszty z nim związane są wysokie, a nie pojawiły się żadne alternatywne modele biznesowe jego prowadzenia. Traktatowe zobowiązania do szczerej współpracy, a w szczególności obowiązki nałożone w art. 4 TUE – dotyczące „podejmowania wszelkich środków właściwych dla zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z aktów instytucji Unii” – wymagają, aby rząd Zjednoczonego Królestwa zapewnił sprawne przeniesienie CEPOL do nowej siedziby, bez szkody dla zwykłego budżetu CEPOL.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby podkreślić, że Zjednoczone Królestwo ma zobowiązania prawne do zapewnienia siedziby agencji CEPOL. Należy uszanować wyrażoną przez nie wolę sprzedaży obecnej siedziby i zamiar rezygnacji z goszczenia CEPOL na własnym terytorium. Taka jednostronna decyzja powinna jednak pociągać za sobą konsekwencje co najmniej w postaci ułatwienia sprawnego przeniesienia do nowej siedziby, zarówno pod względem czasowym, jak i pod względem wsparcia i pomocy.

Poprawka  2

Projekt rozporządzenia

Motyw 3

 

Projekt grupy państw członkowskich

Poprawka

(3) Ze względu na powyższe w dniu 8 października 2013 r. przedstawiciele rządów państw członkowskich w drodze wspólnego porozumienia uzgodnili rozwiązanie odnośnie do siedziby CEPOL: CEPOL, po opuszczeniu Bramshill, ma mieć siedzibę w Budapeszcie. Porozumienie to powinno zostać włączone do decyzji 2005/681/WSiSW.

(3) Ze względu na powyższe, a także ze względu na podstawową konieczność utrzymania pełnej niezależności CEPOL należy dokonać ustaleń, zgodnie z którymi CEPOL, po opuszczeniu Bramshill, będzie mieć siedzibę w Budapeszcie. Ustalenia te powinny zostać włączone do decyzji Rady 2005/681/WSiSW.

Uzasadnienie

Decyzję o przeniesieniu CEPOL należy podjąć w procedurze współdecyzji, w ramach której Parlament i Rada pełnią równorzędną rolę jako współprawodawcy. Podjęta przez Radę dnia 8 października decyzja polityczna dotycząca preferencji Rady co do nowej siedziby CEPOL nie jest wiążąca dla Parlamentu i w związku z tym nie należy przytaczać jej w ostatecznym tekście uzgodnionym przez obie instytucje.

Poprawka  3

Projekt rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Projekt grupy państw członkowskich

Poprawka

 

(3a) Zanim CEPOL rozpocznie działalność w nowej siedzibie, należy zawrzeć umowę dotyczącą siedziby na podstawie zbioru warunków przedstawionego przez Komisję Europejską.

Poprawka  4

Projekt rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Decyzja Rady 2005/681/WSiSW

Artykuł 4

 

Projekt grupy państw członkowskich

Poprawka

Siedzibą CEPOL jest Budapeszt na Węgrzech.

Siedzibą CEPOL tymczasowo jest Budapeszt na Węgrzech.

Poprawka  5

Projekt rozporządzenia

Artykuł 1 a (nowy)

 

Projekt grupy państw członkowskich

Poprawka

 

Artykuł 1a

 

Nie później niż 18 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja oceni skuteczność decyzji 2005/681/WSiSW w świetle postanowień Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczących CEPOL, a także pod kątem nowych zadań CEPOL przewidzianych w komunikacie Komisji z dnia 27 marca 2013 r. pt. „Ustanowienie europejskiego systemu szkoleń w zakresie egzekwowania prawa” i w stosownym przypadku przedstawi wnioski ustawodawcze mające na celu zmianę decyzji 2005/681/WSiSW, jednocześnie zapewniając pełną niezależność CEPOL.

Uzasadnienie

This Regulation is necessary to solve the urgent situation of the closure of the Bramshill site. But CEPOL cannot continue to function under the old Council Decision. The Lisbon Treaty entered into force 4 years ago, the legislative frameworks for other JHA Agencies such as Europol and Eurojust are in the process of being updated and revised, and the CEPOL agency cannot stay behind. Furthermore, CEPOL is supposed to play a central role in the newly proposed Law Enforcement Training Scheme and for that a revision of its mandate and tasks is highly needed. The European Parliament can agree to solve the seat issue, but only on the condition that a proposal for a revised CEPOL Regulation will follow shortly

Poprawka  6

Projekt rozporządzenia

Artykuł 2 a (nowy)

 

Projekt grupy państw członkowskich

Poprawka

 

Artykuł 2 a

 

Przegląd

 

Komisja dokona przeglądu niniejszego rozporządzenia najpóźniej do 2019 r., w tym przeprowadzi dogłębną analizę kosztów i korzyści oraz ocenę skutków wszystkich możliwych wariantów, i w stosownym przypadku przedstawi wnioski ustawodawcze w celu jego zmiany, jednocześnie w pełni respektując fundamentalną potrzebę utrzymania całkowitej niezależności CEPOL.


UZASADNIENIE

Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) jest ważną agencją operującą w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, zapewniającą szkolenia dotyczące egzekwowania prawa i umożliwiającą wzajemne kontakty funkcjonariuszy policji krajowych z całej Europy z myślą o wspieraniu współpracy transgranicznej w zakresie egzekwowania prawa w Unii. Rola CEPOL zostanie jeszcze bardziej wzmocniona dzięki ustanowieniu europejskiego systemu szkoleń w zakresie egzekwowania prawa, który został zaproponowany w marcu 2013 r.

Potrzeby UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego stale się zmieniają, co skutkuje większymi wymaganiami wobec sił policyjnych i funkcjonariuszy organów ścigania. Odpowiednie umiejętności mają kluczowe znaczenie dla podejmowania przyszłych wyzwań oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa obywateli europejskich. Aby stało się to możliwe, niezbędna jest w pełni niezależna, skuteczna i dysponująca odpowiednim personelem agencja CEPOL.

Artykuł 4 obecnej podstawy prawnej CEPOL (decyzja Rady 2005/681/WSiSW) stanowi, że siedzibą CEPOL jest Bramshill (Zjednoczone Królestwo).

W grudniu 2012 r. rząd brytyjski ogłosił, że planuje sprzedać obecną siedzibę w Bramshill, i poinformował, że nie zamierza już gościć siedziby CEPOL na swoim terytorium. Ostatnio rząd brytyjski poinformował, że może zapewnić funkcjonowanie obecnej siedziby w Bramshill najdłużej do lata 2014 r., co powinno umożliwić jej sprawne przeniesienie w inne miejsce.

Panująca w ostatnich miesiącach niepewność co do przyszłej lokalizacji agencji CEPOL źle wpłynęła na jej funkcjonowanie. Ze względu na tę niepewność CEPOL ma trudności z przyciągnięciem i zatrzymaniem personelu o silnej motywacji. Sprawozdawczyni uważa zatem, że prawidłowe funkcjonowanie tej ważnej agencji wymaga szybkiej decyzji co do jej przyszłej siedziby.

Złożona przez rząd węgierski oferta umiejscowienia siedziby CEPOL w Budapeszcie spełnia wszystkie wymogi i zdaniem sprawozdawczyni jest korzystna. Przemawia za tym także fakt, że praktycznie wszystkie państwa członkowskie podpisały inicjatywę legislacyjną dotyczącą zmiany siedziby CEPOL, wyrażając masowe poparcie w Radzie dla nowej siedziby. Sprawozdawczyni popiera wniosek i uważa, że należy go szybko przyjąć.

Rozwiązanie problemu siedziby jest sprawą pilną. Nie powinno jednak prowadzić do zbędnych opóźnień w dostosowywaniu obecnych ram prawnych działania CEPOL do Traktatu z Lizbony i w realizacji nowego ambitnego planu utworzenia europejskiego systemu szkoleń w zakresie egzekwowania prawa. W związku z powyższym sprawozdawczyni uważa, że nowa Komisja Europejska powinna przedstawić wniosek dotyczący uaktualnionych ram prawnych działania CEPOL.


OPINIA MNIEJSZOŚCI

dotycząca sprawozdania w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego decyzję 2005/681/WSiSW ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) - 2013/0812 (COD)

Sprawozdawczyni: Kinga GÁL

Postanowiliśmy głosować przeciw zmienionej decyzji w sprawie CEPOL, przewidującej przeniesienie CEPOL z Bramshill (Zjednoczone Królestwo) do Budapesztu (Węgry), ponieważ uważamy, że stanowi to dla UE niebezpieczny precedens międzyinstytucjonalny w odniesieniu do lokalizacji organów i agencji: Komisja zaproponowała połączenie CEPOL z Europolem w Hadze, natomiast Rada postanowiła dostosować się do jednostronnej decyzji państwa członkowskiego o tym, że nie będzie ono już gościć tej agencji w przewidzianym miejscu ani na swoim terytorium; Rada omówiła różne propozycje lokalizacji podczas nieformalnego obiadu, pozbawiając PE prawa do przeprowadzenia oceny ich skutków budżetowych; wspólna lokalizacja CEPOL i Europolu wydaje się, na podstawie racjonalnych argumentów, najlepszym wariantem, umożliwiającym zapewnienie ograniczenia kosztów do minimum i poprawę synergii; nie do końca wiadomo, kto zapłaci za przeniesienie, podczas gdy CEPOL i jego pracownicy pozostają w niepewności; Rada dyskutuje nad dalszym przeglądem decyzji w sprawie CEPOL, jak widać w dokumencie Rady 6476/14, co prowadzi nas do wniosku, że lepiej byłoby, gdyby wezwano Radę do przedstawienia PE szczegółowych ocen skutków i poczekano na całościowy przegląd decyzji w sprawie CEPOL.

Sonia Alfano

Renate Weber

Gianni Vattimo

Sophie In’t Veld

Gerben Jan Gerbrandy

Jan Mulder

Nils Torvalds

Jens Rohde

Sarah Ludford

Louis Michel

Dennis de Jong


PROCEDURA

Tytuł

Zmiana decyzji 2005/681/WSiSW ustanawiającej Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

Odsyłacze

17043/2013 – C7-0435/2013 – 2013/0812(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

10.12.2013

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

10.12.2013

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

5.2.2014

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Kinga Gál

16.12.2013

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

16.12.2013

30.1.2014

20.2.2014

 

Data przyjęcia

20.2.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

14

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Michael Cashman, Birgit Collin-Langen, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Zdravka Bušić, Tamás Deutsch, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, József Szájer, Dubravka Šuica

Data złożenia

27.2.2014

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności