Procedură : 2013/0812(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0146/2014

Texte depuse :

A7-0146/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/04/2014 - 14.14
CRE 16/04/2014 - 14.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0444

RAPORT     ***I
PDF 672kWORD 310k
26.2.2014
PE 526.113v02-00 A7-0146/2014

referitor la proiectul de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Deciziei 2005/681/JAI de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL)

(17043/2013 – C7‑0435/2013 – 2013/0812(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Kinga Gál

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 OPINIE MINORITARĂ
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Deciziei 2005/681/JAI de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL)

(17043/2013 – C7‑0435/2013 – 2013/0812(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere inițiativa prezentată de un grup de state membre prezentată Parlamentului European și Consiliului (17043/2013),

–   având în vedere articolul 76 litera (b) și articolul 87 alineatul (2 litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora proiectul de act legislativ i-a fost prezentat de către Comisie (C7-0435/2013),

–   având în vedere articolul 294 alineatele (3) și (15) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comisiei (COM(2014)0007),

–   având în vedere articolele 44 și 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0146/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  regretă că Parlamentul European nu a fost implicat pe deplin în evaluarea candidaturilor și că numai un singur candidat a fost prezentat comisiei competente, cu toate că șapte candidaturi fuseseră depuse după apelul la candidaturi al președinției Consiliului din iulie 2013 pentru găzduirea temporară a Colegiului European de Poliție până la găsirea unei soluții pe termen lung în ce privește viitorul agenției. Statele membre care și-au depus candidatura au fost Irlanda, Grecia, Spania, Italia, Ungaria, Țările de Jos și Finlanda. Acordul politic a fost confirmat la reuniunea Consiliului JAI din 8 octombrie 2013; acesta intenționează să solicite mai multe informații cu privire la evaluarea impactului amplasamentului exact înainte de a-și stabili poziția finală.

3.  invită autoritățile bugetare să garanteze că costurile suplimentare aferente schimbării sediului CEPOL vor fi suportate în întregime de actuala țară-gazdă și de bugetul suplimentar al Uniunii și, astfel, nu vor afecta bugetul obișnuit al CEPOL, astfel încât să nu se pericliteze nevoile operaționale normale ale acestuia;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Proiect de regulament

Considerentul 2

 

Proiectul grupului de state membre

Amendamentul

(2) Prin scrisorile sale din 12 decembrie 2012 și 8 februarie 2013, Regatul Unit a informat CEPOL că nu mai dorește să îi găzduiască sediul pe teritoriul său. În afara CEPOL, Bramshill găzduiește și un local de formare a poliției naționale care aparține National Policing Improvement Agency, pe care Regatul Unit a decis să îl înlocuiască cu un nou colegiu de poliție care ar urma să funcționeze într-un alt amplasament. Prin urmare, Regatul Unit a decis să închidă sediul național de formare a cadrelor de poliție din Bramshill și să vândă locația, precizând faptul că s-au înregistrat costuri aferente mari și nu a apărut un model economic alternativ pentru a exploata locația.

(2) Fără a aduce atingere obligațiilor juridice ce incumbă Regatului Unit în virtutea Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului și a Acordului privind sediul încheiat între guvernul Regatului Unit și CEPOL la 30 decembrie 2004, prin scrisorile sale din 12 decembrie 2012 și 8 februarie 2013, Regatul Unit a informat CEPOL că a decis în mod unilateral că nu mai dorea să îi găzduiască sediul pe teritoriul său. În afara CEPOL, Bramshill găzduiește și un local de formare a poliției naționale care aparține National Policing Improvement Agency, pe care Regatul Unit a decis să îl înlocuiască cu un nou colegiu de poliție care ar urma să funcționeze într-un alt amplasament. Prin urmare, Regatul Unit a decis să închidă sediul național de formare a cadrelor de poliție din Bramshill și să vândă amplasamentul, precizând faptul că s-au înregistrat costuri aferente mari și nu a apărut un model economic alternativ pentru a exploata amplasamentul. Obligațiile prevăzute în tratat de cooperare sinceră și, în special, obligațiile ce decurg din articolul 4 din TUE de „a lua orice măsură adecvată de asigurare a îndeplinirii obligațiilor care decurg din actele instituțiilor Uniunii” impun guvernului Regatului Unit să asigure o trecere fără probleme a CEPOL la noul amplasament, fără a periclita bugetul obișnuit al CEPOL.

Justificare

Este important de subliniat faptul că Regatul Unit are obligația legală de a găzdui agenția CEPOL. Dorința sa de a vinde sediul actual și intenția de a nu mai găzdui sediul pe teritoriul său trebuie respectată. Totuși, o astfel de decizie unilaterală ar trebui, cel puțin, să aibă consecințe în ceea ce privește o tranziție fără probleme spre un nou sediu, atât în ce privește calendarul, precum și sprijinul și ajutorul.

Amendamentul  2

Proiect de regulament

Considerentul 3

Proiectul grupului de state membre

Amendamentul

(3) Având în vedere situația dată, la 8 octombrie 2013, reprezentanții guvernelor statelor membre au ajuns la un acord comun privind modalitățile de găzduire a CEPOL conform căruia CEPOL va fi găzduit de Budapesta de îndată ce se va muta din Bramshill. Acest acord ar trebui inclus în Decizia Consiliului 2005/681/JAI.

(3) Având în vedere situația dată și necesitatea fundamentală de a menține independența deplină a CEPOL, ar trebui găsite modalități prin care CEPOL să fie găzduit de Budapesta de îndată ce se va muta din Bramshill. Aceste acorduri ar trebui incluse în Decizia 2005/681/JAI a Consiliului.

Justificare

Decizia de a muta CEPOL trebuie luată prin procedura de codecizie, în care Parlamentul European și Consiliul sunt colegiuitori egali. Decizia politică luată de Consiliu la 8 octombrie cu privire la preferința Consiliului pentru noul sediu al CEPOL nu are caracter obligatoriu pentru Parlament și, prin urmare, nu ar trebui menționată în textul final convenit de ambele instituții.

Amendamentul  3

Proiect de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Proiectul grupului de state membre

Amendamentul

 

(3a) Înainte ca CEPOL să își înceapă etapa operațională la noua adresă, ar trebui încheiat un acord de sediu, pe baza unei serii de dispoziții elaborate de Comisia Europeană.

Amendamentul  4

Proiect de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Decizia 2005/681/JAI a Consiliului

Articolul 4

 

Proiectul grupului de state membre

Amendamentul

„Sediul CEPOL se află la Budapesta, Ungaria.“

„Sediul CEPOL se află temporar la Budapesta, Ungaria.ˮ

Amendamentul  5

Proiect de regulament

Articolul 1a (nou)

Proiectul grupului de state membre

Amendamentul

 

Articolul 1a

 

În termen de cel mult 18 luni de la intrarea efectivă în vigoare a prezentului regulament, Comisia evaluează eficacitatea Deciziei 2005/681/JAI, în lumina dispozițiilor din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitoare la CEPOL, precum și noile sarcini avute în vedere pentru CEPOL în Comunicarea Comisiei din 27 martie 2013 intitulată „Instituirea unui Program european de formare în materie de aplicare a legiiˮ și, după caz, prezintă propuneri legislative de modificare a Deciziei 2005/681/JAI, asigurând, în același timp, independența deplină a CEPOL.

Justificare

Prezentul regulament este necesar pentru soluționarea situației urgente legate de închiderea amplasamentului de la Bramshill. Însă CEPOL nu poate continua să funcționeze conform vechii decizii a Consiliului. Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare acum patru ani, cadrele legislative pentru alte agenții JAI, cum ar fi Europol și Eurojust, sunt pe cale a fi actualizate și revizuite, iar agenția CEPOL nu poate rămâne în urmă. În plus, se presupune că CEPOL va juca un rol primordial în Programul european de formare în materie de aplicare a legii nou propus și, în acest sens, o revizuire a mandatului și atribuțiilor sale este imperios necesară. Parlamentul European poate fi de acord cu soluționarea chestiunii sediului, însă numai cu condiția ca aceasta să fie urmată la scurt timp de un regulament revizuit privind CEPOL.

Amendamentul  6

Proiect de regulament

Articolul 2 a (nou)

 

Proiectul grupului de state membre

Amendamentul

 

Articolul 2a

 

Reexaminare

 

Comisia reexaminează prezentul regulament până în 2019 cel mai târziu, inclusiv prin efectuarea unei analize cuprinzătoare privind costurile și beneficiile și a unei evaluări a impactului tuturor opțiunilor posibile și, după caz, prezintă propuneri legislative pentru modificarea acestuia, cu respectarea deplină a necesității fundamentale de a menține independența deplină a CEPOL.


EXPUNERE DE MOTIVE

Colegiul European de Poliție (CEPOL) este o importantă agenție din domeniul justiției și afacerilor interne care oferă formare în materie de aplicare a legii și reunește ofițeri ai forțelor de poliție naționale din întreaga Europă pentru a încuraja cooperarea în domeniul aplicării frontaliere a legii în Uniune. Rolul CEPOL va căpăta și mai multă importanță prin instituirea Programului european de formare în materie de aplicare a legii, propus în martie 2013.

Nevoile UE în materie de securitate internă sunt în continuă evoluție, ducând la solicitări crescânde la adresa forțelor de poliție și a ofițerilor însărcinați cu aplicarea legii. Pentru a face față provocărilor viitoare și a proteja securitatea cetățenilor Europei abilitățile adecvate vor fi extrem de importante. Pentru acest lucru, o agenție CEPOL pe deplin independentă, eficientă și care dispune de personal adecvat este vitală.

Articolul 4 din temeiul juridic actual al CEPOL (Decizia 2005/681/JAI a Consiliului) stipulează că CEPOL are sediul la Bramshill (Regatul Unit).

În 2012, guvernul Regatului Unit a anunțat intenția sa de a vinde actualul amplasament de la Bramshill și a indicat că nu mai dorește să găzduiască sediul CEPOL pe teritoriul său. Recent, guvernul Regatului Unit a indicat că ar putea menține deschis actualul amplasament de la Bramshill cel mult până în vara anului 2014, pentru a permite o mutare fără probleme a sediului CEPOL în altă parte.

Incertitudinea din ultimele luni cu privire la viitorul amplasament al agenției CEPOL a fost în detrimentul funcționării corespunzătoare a acestuia. Având în vedere incertitudinea, găsirea și păstrarea de personal motivat a constituit o provocare pentru CEPOL. Prin urmare, raportoarea consideră că, pentru buna funcționare a acestei importante agenții este nevoie de o decizie rapidă cu privire la sediul viitor al acesteia.

Oferta guvernului Ungariei de a găzdui CEPOL la Budapesta respectă toate cerințele și, în opinia raportoarei, este bună. Acest lucru este, de asemenea, sprijinit de faptul că, practic, toate statele membre au semnat inițiativa legislativă vizând schimbarea sediului CEPOL, în cadrul Consiliului existând un sprijin covârșitor în favoarea noului sediu. Raportoarea sprijină propunerea și consideră că ea a trebuie adoptată cu rapiditate.

Soluționarea chestiunii privind sediul este o problemă presantă, Totuși, aceasta nu ar trebui să ducă la o întârziere inutilă pentru armonizarea actualului cadru juridic al CEPOL cu Tratatul de la Lisabona și cu noua ambiție pe care o reprezintă Programul european de formare în materie de aplicare a legii. Prin urmare, raportoarea ar dori ca viitoarea Comisie Europeană să prezinte o propunere de modernizare a cadrului legislativ al agenției CEPOL.


OPINIE MINORITARĂ

referitoare la raportul privind proiectul de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Deciziei 2005/681/JAI de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL) - 2013/0812 (COD)

Raportoare: Kinga GAL

Am decis să votăm împotriva Deciziei privind CEPOL, astfel cum a fost modificată, care prevede mutarea acestuia de la Bramshill (Regatul Unit) la Budapesta (Ungaria), deoarece considerăm că aceasta creează un precedent instituțional periculos în UE în ce privește amplasarea organelor și agențiilor; în timp ce Comisia a propus fuzionarea CEPOL cu Europol care are sediul la Haga, Consiliul a decis să accepte decizia unilaterală a unui stat membru de a nu mai găzdui acest organ la amplasamentul prevăzut sau în acel stat membru; în cadrul unui prânz neoficial, Consiliul a discutat diferitele candidaturi de amplasament, refuzând PE dreptul de a examina evaluările impactului bugetar aferente; amplasarea în același loc a CEPOL și Europol pare a fi cea mai bună opțiune pentru a asigura minimizarea costurilor și îmbunătățirea sinergiilor; nu este clar cine va plăti pentru mutare, iar în CEPOL și în rândul personalul acestuia domină incertitudinea; Consiliul discută o altă reexaminare a Deciziei privind CEPOL, după cum reiese din documentul 6476/14 al Consiliului, ceea ce ne duce la concluzia că ar fi fost mai bine ca Consiliul să transmită PE o evaluare detaliată a impactului și să aștepte ca Decizia privind CEPOL să fie examinată în întregime.

Sonia Alfano

Renate Weber

Gianni Vattimo

Sophie In’t Veld

Gerben Jan Gerbrandy

Jan Mulder

Nils Torvalds

Jens Rohde

Sarah Ludford

Louis Michel

Dennis de Jong


PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Deciziei 2005/681/JAI de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL)

Referințe

17043/2013 – C7-0435/2013 – 2013/0812(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

10.12.2013

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

Data anunțului în plen

BUDG

10.12.2013

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

5.2.2014

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Kinga Gál

16.12.2013

 

 

 

Examinare în comisie

16.12.2013

30.1.2014

20.2.2014

 

Data adoptării

20.2.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

14

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Michael Cashman, Birgit Collin-Langen, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Zdravka Bušić, Tamás Deutsch, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, József Szájer, Dubravka Šuica

Data depunerii

27.2.2014

Aviz juridic - Politica de confidențialitate