Postopek : 2013/0812(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0146/2014

Predložena besedila :

A7-0146/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/04/2014 - 14.14
CRE 16/04/2014 - 14.14
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0444

POROČILO     ***I
PDF 658kWORD 281k
26.2.2014
PE 526.113v02-00 A7-0146/2014

o osnutku uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa 2005/681/PNZ o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL)

(17043/2013 – C7‑0435/2013 – 2013/0812(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Kinga Gál

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MANJŠINSKO MNENJE
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa 2005/681/PNZ o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL)

(17043/2013 – C7‑0435/2013 – 2013/0812(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju pobude skupine držav članic, predložene Evropskemu parlamentu in Svetu (17043/2013),

–       ob upoštevanju člena 76(b) in člena 87(2)(b) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih mu je bil podan osnutek akta (C7‑0435/2013),

–       ob upoštevanju člena 294(3) in (15) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju mnenja Komisije (COM(2014)0007),

–       ob upoštevanju členov 44 in 55 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0146/2014),

1.      sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.      obžaluje, da Evropski parlament ni bil docela vključen v ocenjevanje prijav in da je bil ustreznemu odboru predstavljen le en kandidat, čeprav je bilo potem, ko je predsedstvo Sveta julija 2013 objavilo poziv za zbiranje prijav za začasno gostovanje Evropske policijske akademije pred ustrezno dolgoročno rešitvijo glede prihodnosti agencije vloženih sedem prijav. Prijavo so vložile naslednje države članice: Irska, Grčija, Španija, Italija, Madžarska, Nizozemska in Finska. Politični dogovor je bil potrjen na seji Sveta PNZ 8. oktobra 2013; pred sprejetjem končnega stališča namerava zaprositi za več informacij o oceni učinka natančne lokacije.

3.      poziva proračunske organe, naj zagotovijo, da bodo dodatni stroški v celoti kriti s strani sedanje države gostiteljice in iz dodatnih sredstev Unije in ne bodo obremenjevali rednega proračuna CEPOL, da ne bodo ogrožene običajne operativne potrebe akademije;

4.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Osnutek uredbe

Uvodna izjava 2

 

Osnutek skupine držav članic

Predlog spremembe

(2) Združeno kraljestvo je v pismih z dne 12. decembra 2012 in 8. februarja 2013 obvestilo CEPOL, da ne želi več imeti sedeža akademije na svojem ozemlju. V Bramshillu je poleg sedeža CEPOL tudi center za usposabljanje nacionalne policije v okviru Nacionalne agencije za izboljšanje policijske dejavnosti, ki jo je Združeno kraljestvo sklenilo nadomestiti z novo policijsko akademijo, ki pa bo imela sedež drugje. Združeno kraljestvo je zato sklenilo zapreti center za usposabljanje nacionalne policije v Bramshillu in objekt prodati, s pojasnilom, da so zadevni stroški visoki, iskanje alternativnega poslovnega modela, ki bi omogočal, da objekt ostane odprt, pa se je izkazalo za neuspešno.

(2) Združeno kraljestvo je, ne glede na svoje pravne obveznosti v skladu s Sklepom Sveta 2005/681/PNZ in sporazumom o sedežu, sklenjenim med vlado Združenega kraljestva in CEPOL 30. decembra 2004, v pismih z dne 12. decembra 2012 in 8. februarja 2013 obvestilo CEPOL, da je enostransko odločilo, da ne želi več imeti sedeža akademije na svojem ozemlju. V Bramshillu je poleg sedeža CEPOL tudi center za usposabljanje nacionalne policije v okviru Nacionalne agencije za izboljšanje policijske dejavnosti, ki jo je Združeno kraljestvo sklenilo nadomestiti z novo policijsko akademijo, ki pa bo imela sedež drugje. Združeno kraljestvo je zato sklenilo zapreti center za usposabljanje nacionalne policije v Bramshillu in objekt prodati, s pojasnilom, da so zadevni stroški visoki, iskanje alternativnega poslovnega modela, ki bi omogočal, da objekt ostane odprt, pa se je izkazalo za neuspešno. Določbe Pogodbe glede lojalnega sodelovanja in člen 4 PEU, ki določa, da države članice „sprejemajo vse splošne ali posebne ukrepe, potrebne za zagotovitev izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz Pogodb ali aktov institucij Unije“, vlado Združenega kraljestva obvezujejo, da zagotovi nemoteno premestitev CEPOL na njegovo novo lokacijo, ne da bi pri tem ogrozile redni proračun akademije.

Obrazložitev

Pomembno je poudariti, da je Združeno kraljestvo pravno obvezano, da gosti Evropsko policijsko akademijo. Treba je sicer spoštovati željo Združenega kraljestva o prodaji sedanjega sedeža akademije in njegovo namero, da tega sedeža ne bo več gostilo na svojem ozemlju, vendar bi moral po takšni enostranski odločitvi vsaj zagotoviti nemoteno selitev na nov sedež, tako kar zadeva časovni okvir kot pomoč pri selitvi.

Predlog spremembe  2

Osnutek uredbe

Uvodna izjava 3

 

Osnutek skupine držav članic

Predlog spremembe

(3) Glede na navedeno so se predstavniki vlad držav članic 8. oktobra 2013 na podlagi medsebojnega soglasja o ureditvah glede sedeža CEPOL dogovorili, da se sedež CEPOL po odhodu iz Bramshilla preseli v Budimpešto. Ta dogovor bi bilo treba vključiti v Sklep Sveta 2005/681/PNZ.

(3) Glede na navedeno in glede na temeljno potrebo po ohranitvi popolne neodvisnosti CEPOL bi bilo treba zagotoviti ureditve, po katerih se sedež CEPOL po odhodu iz Bramshilla preseli v Budimpešto. Te ukrepe bi bilo treba vključiti v Sklep Sveta 2005/681/PNZ.

Obrazložitev

Odločitev o preselitvi CEPOL je treba sprejeti po postopku soodločanja, kjer sta Parlament in Svet enakopravna sozakonodajalca. Politična odločitev o novem sedežu CEPOL, ki jo je Svet sprejel 8. oktobra, za Parlament ni zavezujoča, zato se je ne bi smelo omenjati v končnem besedilu, o katerem se bosta dogovorili obe instituciji.

Predlog spremembe  3

Osnutek uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Osnutek skupine držav članic

Predlog spremembe

 

(3a) Preden postane CEPOL operativen na novi lokaciji, bi bilo treba sprejeti dogovor o sedežu, ki bo temeljil na sklopu določb, ki jih bo pripravila Komisija.

Predlog spremembe  4

Osnutek uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Sklep Sveta 2005/681/PNZ

Člen 4

 

Osnutek skupine držav članic

Predlog spremembe

Sedež CEPOL je v Budimpešti na Madžarskem.

Sedež CEPOL je začasno v Budimpešti na Madžarskem.

Predlog spremembe  5

Osnutek uredbe

Člen 1 a (novo)

 

Osnutek skupine držav članic

Predlog spremembe

 

Člen 1a

 

Komisija najkasneje 18 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe oceni učinkovitost Sklepa 2005/681/PNZ glede na določbe Pogodbe o delovanju Evropske unije o CEPOL, pa tudi nove naloge CEPOL, predvidene v sporočilu Komisije z dne 27. marca 2013 o vzpostavitvi evropskega programa usposabljanja na področju kazenskega pregona, ter po potrebi pripravi zakonodajne predloge za spremembo Sklepa 2005/681/PNZ, pri čemer pa zagotavlja popolno neodvisnost CEPOL.

Obrazložitev

Uredba je potrebna, da se hitro poišče rešitev za položaj, nastal zaradi zaprtja sedanjih prostorov v Bramshillu, vendar pa CEPOL ne more več delovati po starem sklepu Sveta. Lizbonska pogodba velja zdaj že 4 leta, zakonodajni okviri za druge agencije PNZ, npr. Europol in Eurojust, se že posodabljajo in pregledujejo, zato CEPOL ne sme zaostati. Poleg tega naj bi CEPOL odigral osrednjo vlogo v novo predlaganem programu usposabljanja na področju kazenskega pregona, zaradi česar je pregled njegovega mandata in nalog več kot potreben. Evropski parlament se lahko strinja glede reševanja vprašanja sedeža akademije, a le pod pogojem, da bo predlog pregledane uredbe o CEPOL pripravljen v kratkem.

Predlog spremembe  6

Osnutek uredbe

Člen 2 a (novo)

 

Osnutek skupine držav članic

Predlog spremembe

 

Člen 2a

 

Pregled

 

Komisija pregleda to Uredbo najkasneje do leta 2019, v pregled pa vključi tudi temeljito analizo stroškov in koristi ter oceno učinka vseh različnih možnosti in po potrebi vloži zakonodajne predloge za njeno spremembo, pri čemer pa mora v celoti spoštovati osnovno potrebo po ohranitvi popolne neodvisnosti CEPOL.


OBRAZLOŽITEV

Evropska policijska akademija (CEPOL) je pomembna agencija na področju pravosodja in notranjih zadev, ki zagotavlja usposabljanje na področju kazenskega pregona ter povezuje nacionalne policijske uradnike iz vse Evrope, s čimer spodbuja čezmejno sodelovanje na področju kazenskega pregona v Uniji. Vloga CEPOL se bo še okrepila z evropskim programom usposabljanja na področju kazenskega pregona, ki je bil predlagan marca 2013.

Notranje varnostne potrebe Evropske unije se nenehno razvijajo, zaradi česar se povečujejo tudi zahteve za policijske sile in uslužbence organov pregona. Prava znanja bodo odločilna pri odgovarjanju na prihodnje izzive in ohranjanju varnosti evropskih državljanov, za to pa je bistvena povsem neodvisna in učinkovita agencija CEPOL z dovolj zaposlenimi.

Člen 4 veljavne pravne podlage za CEPOL (Sklep Sveta 2005/681/PNZ) določa, da ima CEPOL sedež v Bramshillu v Združenem kraljestvu.

Vlada Združenega kraljestva je decembra 2012 sporočila, da želi prodati sedanje prostore v Bramshillu, in nakazala, da na svojem ozemlju noče več gostiti sedeža CEPOL. Pred kratkim je vlada Združenega kraljestva sporočila, da bi lahko sedanje prostore v Bramshillu pustila v uporabi največ do poletja 2014, da bi lahko sedež CEPOL nemoteno preselili drugam.

Negotovost v zadnjih mesecih glede prihodnje lokacije agencije CEPOL škoduje njenemu dobremu delovanju. Glede na te nejasnosti je za CEPOL izziv pritegniti in ohraniti motivirano osebje. Poročevalka je zato prepričana, da se je za dobro delovanje te pomembne agencije treba hitro odločiti o njenem sedežu v prihodnje.

Ponudba madžarske vlade, naj se sedež CEPOL preseli v Budimpešto, ustreza vsem zahtevam, po mnenju poročevalke pa je to dobra ponudba. V prid ji je tudi dejstvo, da so skoraj vse države članice podpisale zakonodajno pobudo o spremembi sedeža CEPOL, kar kaže na veliko podporo novemu sedežu v Svetu. Poročevalka podpira predlog in meni, da bi ga bilo treba hitro sprejeti.

Rešitev vprašanja sedeža je nujna zadeva, vendar pa ne bi smela povzročiti nepotrebnih zamud pri usklajevanju veljavnega pravnega okvira za CEPOL z Lizbonsko pogodbo ter z novimi cilji, zapisanimi v evropskem programu usposabljanja na področju kazenskega pregona. Poročevalka bi želela, da nova Evropska komisija hitro predloži predlog za posodobljen zakonodajni okvir za agencijo CEPOL.


MANJŠINSKO MNENJE

k poročilu o osnutku uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa 2005/681/PNZ o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL) – 2013/0812 (COD)

Pripravljavka mnenja: Kinga GAL

Odločili smo se glasovati proti sklepu o Cepolu, ki po spremembi predvideva selitev Cepola iz Bramshilla (Združeno kraljestvo) v Budimpešto (Madžarska), saj je to po našem mnenju nevaren institucionalni precedens v EU, kar zadeva lokacijo organov in agencij: čeprav je Komisija predlagala združitev Cepola z Europolom v Haagu, se je Svet odločil, da bo ustregel enostranski odločitvi države članice, ki ne želi več gostiti tega organa na predvideni lokaciji oziroma v isti državi članici; o kandidaturah za drugo lokacijo je Svet razpravljal na neformalnem kosilu in Parlamentu na ta način onemogočil uveljavljanje pravice do tega, da oceni s spremembo povezane proračunske posledice; skupna lokacija Cepola in Europola se logično kaže kot najboljša možnost za kar največje znižanje stroškov in boljšo sinergijo; ni jasno, kdo bo plačal za novo lokacijo, Cepol in zaposleni pa so v negotovosti; iz dokumenta Sveta 6476/14 Svet je razvidno, da Svet razpravlja o novem pregledu sklepa o Cepolu, iz česar sklepamo, da bi bilo bolje Svet pozvati, naj Parlamentu pošlje podrobne ocene učinka in počaka, da se sklep o Cepolu pregleda v celoti.

Sonia Alfano

Renate Weber

Gianni Vattimo

Sophie In’t Veld

Gerben Jan Gerbrandy

Jan Mulder

Nils Torvalds

Jens Rohde

Sarah Ludford

Louis Michel

Dennis de Jong


POSTOPEK

Naslov

Sprememba Sklepa 2005/681/PNZ o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL)

Referenčni dokumenti

17043/2013 – C7-0435/2013 – 2013/0812(COD)

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

10.12.2013

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

10.12.2013

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

 Datum sklepa

BUDG

5.2.2014

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Kinga Gál

16.12.2013

 

 

 

Obravnava v odboru

16.12.2013

30.1.2014

20.2.2014

 

Datum sprejetja

20.2.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

14

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Louis Michel, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou), Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Michael Cashman, Birgit Collin-Langen, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Zdravka Bušić, Tamás Deutsch, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, József Szájer, Dubravka Šuica

Datum predložitve

27.2.2014

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov