Förfarande : 2013/0812(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0146/2014

Ingivna texter :

A7-0146/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/04/2014 - 14.14
CRE 16/04/2014 - 14.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0444

BETÄNKANDE     ***I
PDF 433kWORD 293k
26.2.2014
PE 526.113v02-00 A7-0146/2014

om utkastet till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av beslut 2005/681/RIF om inrättande av Europeiska polisakademin (Cepol)

(17043/2013 – C7‑0435/2013 – 2013/0812(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Kinga Gál

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 RESERVATION
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av beslut 2005/681/RIF om inrättande av Europeiska polisakademin (Cepol)

(17043/2013 – C7‑0435/2013 – 2013/0812(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av det initiativ från en grupp medlemsstater som har lagts fram för Europaparlamentet och rådet (17043/2013),

–       med beaktande av artikel 76 b och artikel 87.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka utkastet till akt har lagts fram för parlamentet (C7‑0435/2013),

–       med beaktande av artikel 294.3 och 294.15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av kommissionens yttrande (COM(2014)0007),

–       med beaktande av artiklarna 44 och 55 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0146/2014).

1.      Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.      Europaparlamentet beklagar att det inte fick vara fullt delaktigt i utvärderingen av ansökningarna och att bara en kandidat presenterades för det berörda utskottet, trots att sju ansökningar hade inkommit efter rådsordförandeskapets uppmaning i juli 2013 att ansöka om provisoriskt värdskap för Europeiska polisakademin tills en långsiktig lösning för byråns framtid skulle kunna hittas. Ansökningar lämnades in från Irland, Grekland, Spanien, Italien, Ungern, Nederländerna och Finland. Den politiska överenskommelsen bekräftades vid rådets (rättsliga och inrikes frågor) möte den 8 oktober 2013. Parlamentet avser att begära mer information om konsekvensbedömningen för den exakta lokaliseringen innan det slutgiltigt tar ställning.

3.      Europaparlamentet uppmanar budgetmyndigheterna att se till att merkostnaderna i samband med flytten av Cepols säte kommer att täckas fullt ut av nuvarande värdland och extra medel från EU:s budget och därmed inte belastar Cepols vanliga budget så att Cepols normala operativa behov inte äventyras.

4.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Utkast till förordning

Skäl 2

 

Utkastet från en grupp medlemsstater

Ändringsförslag

(2) I skrivelser av den 12 december 2012 och den 8 februari 2013 meddelade Förenade kungariket att det inte längre vill vara värdland för Cepol. Förutom Cepol finns i Bramshill även National Policing Improvement Agencys nationella polisutbildningsanläggning som Förenade kungariket har beslutat att ersätta med en ny polisakademi på annan plats. Förenade kungariket har därför beslutat att stänga den nationella polisutbildningsanläggningen i Bramshill och sälja anläggningen, då kostnaderna var höga och att det inte fanns någon alternativ affärsmodell som kunde drivas i anläggningen.

(2) Trots Förenade kungarikets rättsliga förpliktelser i enlighet med både rådets beslut 2005/681/RIF och den överenskommelse om säte som ingicks mellan Förenade kungarikets regering och Cepol den 30 december 2004 underrättade Förenade kungariket, i skrivelser av den 12 december 2012 och den 8 februari 2013, Cepol om att det ensidigt beslutat att det inte längre ville vara värdland för Cepol. Förutom Cepol finns i Bramshill även National Policing Improvement Agencys nationella polisutbildningsanläggning som Förenade kungariket har beslutat att ersätta med en ny polisakademi på annan plats. Förenade kungariket har därför beslutat att stänga den nationella polisutbildningsanläggningen i Bramshill och sälja anläggningen, då kostnaderna var höga och att det inte fanns någon alternativ affärsmodell som kunde drivas i anläggningen. Fördragets krav på uppriktigt samarbete, och framför allt skyldigheterna enligt artikel 4 i EU-fördraget att ”vidta alla lämpliga åtgärder [...] för att säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av fördragen eller av unionens institutioners akter”, innebär att Förenade kungarikets regering måste säkerställa en smidig flytt av Cepol som inte äventyrar Cepols vanliga budget.

Motivering

Det är viktigt att betona att Förenade kungariket har en rättslig förpliktelse att vara värdland för Cepol. Man måste visserligen respektera landets önskan att sälja den nuvarande anläggningen och inte längre vara värdland, men med tanke på att beslutet är ensidigt bör man kräva att Förenade kungariket åtminstone underlättar en smidig övergång till ett nytt säte, när det gäller såväl tidsförloppet som hjälp och stöd.

Ändringsförslag  2

Utkast till förordning

Skäl 3

Utkastet från en grupp medlemsstater

Ändringsförslag

(3) Mot bakgrund av detta enades företrädarna för medlemsstaternas regeringar den 8 oktober 2013 i samförstånd om ett arrangemang för värdskapet för Cepol, enligt vilket Cepols säte kommer att bli Budapest efter flytten från Bramshill. Denna överenskommelse bör införlivas i rådets beslut 2005/681/RIF.

(3) Mot bakgrund av detta och av det centrala behovet av att upprätthålla Cepols fullständiga oberoende bör det införas bestämmelser om att förlägga Cepols säte till Budapest efter flytten från Bramshill. Dessa bestämmelser bör införlivas i rådets beslut 2005/681/RIF.

Motivering

Beslutet om att flytta Cepol måste fattas inom ramen för medbeslutandeförfarandet, där parlamentet och rådet är jämbördiga lagstiftare. Det politiska beslut som rådet fattade den 8 oktober om sina preferenser när det gäller placeringen av Cepols säte är inte bindande för parlamentet och bör därför inte nämnas i den sluttext som båda institutionerna har kommit överens om.

Ändringsförslag  3

Utkast till förordning

Skäl 3a (nytt)

Utkastet från en grupp medlemsstater

Ändringsförslag

 

(3a) Innan Cepol inleder sin operativa fas vid sitt nya säte bör det ingås en överenskommelse om säte som bygger på en uppsättning bestämmelser som kommissionen har tillhandahållit.

Ändringsförslag  4

Utkast till förordning

Artikel 1 – stycke 1

Rådets beslut 2005/681/RIF

Artikel 4

 

Utkastet från en grupp medlemsstater

Ändringsförslag

”Cepol ska ha sitt säte i Budapest i Ungern.”

”Cepol ska tillfälligt ha sitt säte i Budapest i Ungern.”

Ändringsförslag  5

Utkast till förordning

Artikel 1a (ny)

Utkastet från en grupp medlemsstater

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

 

Kommissionen ska senast 18 månader efter denna förordnings ikraftträdande utvärdera effektiviteten i beslut 2005/681/RIF mot bakgrund av de bestämmelser i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som rör Cepol, samt de nya uppgifter som planerats för Cepol i kommissionens meddelande av den 27 mars 2013 om inrättande av ett europeiskt utbildningsprogram för tjänstemän inom brottsbekämpning och, där så är lämpligt, lägga fram lagstiftningsförslag om ändring av beslut 2005/681/RIF under iakttagande av Cepols fullständiga oberoende.

Motivering

This Regulation is necessary to solve the urgent situation of the closure of the Bramshill site. But CEPOL cannot continue to function under the old Council Decision. The Lisbon Treaty entered into force 4 years ago, the legislative frameworks for other JHA Agencies such as Europol and Eurojust are in the process of being updated and revised, and the CEPOL agency cannot stay behind. Furthermore, CEPOL is supposed to play a central role in the newly proposed Law Enforcement Training Scheme and for that a revision of its mandate and tasks is highly needed. The European Parliament can agree to solve the seat issue, but only on the condition that a proposal for a revised CEPOL Regulation will follow shortly

Ändringsförslag  6

Utkast till förordning

Artikel 2a (ny)

Utkastet från en grupp medlemsstater

Ändringsförslag

 

Artikel 2a

 

Översyn

 

Kommissionen ska senast 2019 se över denna förordning, bland annat genom att utföra en grundlig kostnadsnyttoanalys och konsekvensbedömning av alla eventuella valmöjligheter och vid behov lägga fram lagstiftningsförslag om ändringar av den med full respekt för det grundläggande behovet av att bevara Cepols fullständiga oberoende.


MOTIVERING

Europeiska polisakademin (CEPOL) är en viktig byrå när det gäller rättsliga och inrikes frågor eftersom den erbjuder utbildning i brottsbekämpning och sammanför nationella poliser från hela Europa för att uppmuntra till ett samarbete om gränsöverskridande brottsbekämpning i unionen. Cepols roll kommer att stärkas ytterligare genom införandet av ett europeiskt utbildningsprogram för brottsbekämpande personal, vilket föreslogs i mars 2013.

EU:s interna säkerhetsbehov utvecklas ständigt, vilket innebär att det ställs allt högre krav på poliser och annan brottsbekämpande personal. Rätt kompetens är en förutsättning för att man ska kunna möta framtidens utmaningar och skydda EU-medborgarnas säkerhet. Det är därför mycket viktigt att Cepol är helt oberoende och effektivt och att man har tillräckligt med personal.

Enligt artikel 4 i den nuvarande rättsliga grunden för Cepol (rådets beslut 2005/681/RIF) ska Cepol ha sitt säte i Bramshill (Förenade kungariket).

Den brittiska regeringen aviserade i december 2012 att den hade för avsikt att sälja den nuvarande anläggningen i Bramshill och att landet inte längre ville vara värd för Cepol. Nyligen meddelade den brittiska regeringen att den skulle kunna hålla anläggningen i Bramshill öppen senast till sommaren 2014 för att möjliggöra en smidig flytt av Cepols säte.

De senaste månadernas ovisshet kring Cepols framtida säte har haft en negativ inverkan på driften av byrån. På grund av ovissheten har det varit svårt för Cepol att locka till sig och behålla motiverade medarbetare. Föredraganden anser därför att det är nödvändigt att så snart som möjligt fatta ett beslut om det framtida sätet för denna viktiga byrå, så att den kan fungera ordentligt.

Den ungerska regeringens erbjudande att förlägga Cepols säte till Budapest uppfyller samtliga krav och är enligt föredragandens uppfattning ett bra erbjudande. Det bör också nämnas att praktiskt taget alla medlemsstater undertecknade lagstiftningsinitiativet om ändring av Cepols säte, vilket visade att det fanns ett överväldigande stöd i rådet för det nya sätet. Föredraganden stöder förslaget och anser att det bör antas så snart som möjligt.

Det är hög tid att lösa problemet med placeringen av sätet. Detta får dock inte leda till onödiga fördröjningar av arbetet med att bringa Cepols befintliga regelverk i överensstämmelse med Lissabonfördraget och med de nya ambitionerna i det europeiska utbildningsprogrammet för brottsbekämpande personal. Föredraganden uppmanar därför den nya kommissionen att snarast lägga fram ett förslag om ett moderniserat regelverk för Cepol.


RESERVATION

till betänkandet om utkastet till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av beslut 2005/681/RIF om inrättande av europeiska polisakademin (Cepol) – 2013/0812 (COD)

Föredragande: Kinga Gál

Vi har valt att rösta emot det ändrade beslutet om Cepol, vilket går ut på att flytta Cepol från Bramshill (Förenade kungariket) till Budapest (Ungern). Vi anser nämligen att detta skapar ett farligt institutionellt prejudikat i EU när det gäller organens och byråernas placering. Kommissionen föreslog att Cepol skulle slås ihop med Europol i Haag, men rådet beslutade att godkänna en medlemsstats ensidiga beslut att inte längre stå som värd för organet vare sig på den planerade platsen eller på en annan plats inom samma medlemsstat. Vid en informell lunch diskuterade rådet olika möjliga placeringar och nekade därmed Europaparlamentet rätten att granska de tillhörande budgetkonsekvensbedömningarna. Att förlägga Cepol och Europol till samma plats verkar vara det bästa alternativet för att se till att kostnaderna minimeras och synergierna förbättras. Det är oklart vem som kommer att betala för flytten, och Cepol och dess personal befinner sig nu i en osäker situation. Rådet diskuterar en fortsatt översyn av rådets beslut (rådsdokument 6476/14), varför vi drar slutsatsen att det skulle ha varit bättre att uppmana rådet att förse Europaparlamentet med detaljerade konsekvensbedömningar och avvakta tills beslutet om Cepol har setts över i sin helhet.

Sonia Alfano

Renate Weber

Gianni Vattimo

Sophia in 't Veld

Gerben Jan Gerbrandy

Jan Mulder

Nils Torvalds

Jens Rohde

Sarah Ludford

Louis Michel

Dennis de Jong


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av beslut 2005/681/RIF om inrättande av Europeiska polisakademin (Cepol)

Referensnummer

17043/2013 – C7-0435/2013 – 2013/0812(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

10.12.2013

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

10.12.2013

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

5.2.2014

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Kinga Gál

16.12.2013

 

 

 

Behandling i utskott

16.12.2013

30.1.2014

20.2.2014

 

Antagande

20.2.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

14

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Michael Cashman, Birgit Collin-Langen, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Zdravka Bušić, Tamás Deutsch, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, József Szájer, Dubravka Šuica

Ingivande

27.2.2014

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy