RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor

27.2.2014 - (COM(2013)0267 – C7‑0122/2013 – 2013/0141(COD)) - ***I

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Raportor: Hynek Fajmon


Procedură : 2013/0141(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0147/2014

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor

(COM(2013)0267 – C7‑0122/2013 – 2013/0141(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0267),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0122/2013),

–   având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul motivat prezentat de către Consiliul Federal al Austriei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 decembrie 2013[1],

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0147/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Sănătatea plantelor este foarte importantă pentru producția vegetală, spațiile verzi publice și private, ecosistemele naturale, serviciile ecosistemice și biodiversitatea din Uniune. Sănătatea plantelor este amenințată de specii dăunătoare plantelor și produselor vegetale, denumite în continuare „organisme dăunătoare”. Pentru a combate amenințarea respectivă, este necesar să se adopte măsuri privind determinarea riscurilor fitosanitare prezentate de către acele organisme dăunătoare și reducerea acestor riscuri la un nivel acceptabil.

(4) Sănătatea plantelor este foarte importantă pentru producția vegetală, spațiile verzi publice și private, ecosistemele naturale, serviciile ecosistemice și biodiversitatea din Uniune. Sănătatea plantelor este amenințată de specii dăunătoare plantelor și produselor vegetale, denumite în continuare „organisme dăunătoare”, al căror risc de introducere pe teritoriul Uniunii a crescut ca urmare a globalizării comerțului și a schimbărilor climatice. Pentru a combate amenințarea respectivă, este necesar să se adopte măsuri privind determinarea riscurilor fitosanitare prezentate de către acele organisme dăunătoare și reducerea acestor riscuri la un nivel acceptabil.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Necesitatea unor astfel de măsuri a fost recunoscută de mult timp. Aceste măsuri au făcut obiectul unor acorduri internaționale și convenții internaționale, inclusiv Convenția internațională pentru protecția plantelor (CIPP) din 6 decembrie 1951 încheiată în cadrul Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și noul său text revizuit aprobat de Conferința Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură din noiembrie 1997 cu ocazia celei de-a 29-a sesiuni. Uniunea este parte la CIPP.

(5) Necesitatea unor astfel de măsuri a fost recunoscută de mult timp. Aceste măsuri au făcut obiectul unor acorduri internaționale și convenții internaționale, inclusiv Convenția internațională pentru protecția plantelor (CIPP) din 6 decembrie 1951 încheiată în cadrul Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și noul său text revizuit aprobat de Conferința Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură din noiembrie 1997 cu ocazia celei de-a 29-a sesiuni, precum și Convenția internațională privind diversitatea biologică (CBD) din 29 decembrie 1993. Uniunea este parte atât la CIPP, cât și la CBD.

Justificare

Având în vedere importanța sănătății plantelor pentru conservarea ecosistemelor naturale, menținerea serviciilor ecosistemice și a biodiversității, ar trebui să fie menționată Convenția internațională privind diversitatea biologică. Speciile alogene invazive, în special, care fac, de asemenea, obiectul acestei convenții, pot să aibă un impact considerabil pe plan economic și asupra mediului.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Pentru a asigura acțiuni eficiente și rapide în cazul prezenței unui organism dăunător de carantină pentru UE, obligațiile de notificare ar trebui să se aplice publicului, operatorilor profesioniști, precum și statelor membre.

(11) Pentru a asigura acțiuni eficiente și rapide în cazul prezenței unui organism dăunător de carantină pentru UE, obligațiile de notificare ar trebui să se aplice publicului, operatorilor profesioniști, precum și statelor membre. Este esențial să se sensibilizeze și să se formeze în domeniul luptei împotriva organismelor dăunătoare plantelor personalul pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, funcționarii autorităților locale, magazinele de produse de grădinărit, pepinierele, importatorii, peisagiștii, arboricultorii, profesorii, cercetătorii, operatorii comerciali, personalul agențiilor oficiale, reprezentanții aleși și cetățenii de rând.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Depistarea precoce a prezenței organismelor dăunătoare este extrem de importantă pentru a le eradica rapid și eficient. Prin urmare, statele membre ar trebui să efectueze anchete de depistare a prezenței organismelor dăunătoare de carantină pentru UE în zonele în care prezența acestor organisme nu era cunoscută până în prezent. Având în vedere numărul de organisme dăunătoare de carantină pentru UE și timpul și resursele necesare pentru a efectua aceste anchete, statele membre ar trebui să instituie programe multianuale de anchetă.

(16) Prevenirea, măsurile de protecție și depistarea precoce a prezenței organismelor dăunătoare este extrem de importantă pentru a le eradica rapid și eficient. Prin urmare, statele membre ar trebui să efectueze anchete de depistare a prezenței organismelor dăunătoare de carantină pentru UE în zonele în care prezența acestor organisme nu era cunoscută până în prezent. Având în vedere numărul de organisme dăunătoare de carantină pentru UE și timpul și resursele necesare pentru a efectua aceste anchete, statele membre ar trebui să instituie programe multianuale de anchetă.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Măsurile agronomice preventive și gestionarea integrată a dăunătorilor, în conformitate cu Directiva 2009/128/CE, nu ar trebui să cuprindă profilaxia sistematică cu pesticide, adică aplicarea de biocide chiar înainte de depistarea dăunătorului.

Justificare

Aceasta clarifică ce anume constituie o măsură agronomică preventivă acceptabilă.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsuri în cazul în care se suspectează sau se confirmă prezența unor organisme dăunătoare de carantină pentru UE specifice, privind în special eradicarea și izolarea acestora, și instituirea de zone de restricție, anchete, planuri de urgență, exerciții de simulare și planuri de eradicare în ceea ce privește respectivele organisme dăunătoare.

(17) Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsuri în cazul în care se suspectează sau se confirmă prezența unor organisme dăunătoare de carantină pentru UE specifice, privind în special eradicarea și izolarea acestora, și instituirea de zone de restricție, anchete, planuri de urgență, exerciții de simulare și planuri de eradicare în ceea ce privește respectivele organisme dăunătoare. Comisia consultă statele membre cu privire la măsurile ce urmează să fie adoptate.

Justificare

Comisia trebuie să informeze statele membre în timp util cu privire la măsurile ce urmează să fie adoptate.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) În anumite condiții, statelor membre ar trebui să li se permită să adopte măsuri de eradicare mai stricte decât cele impuse de legislația Uniunii.

(19) În anumite condiții, statelor membre ar trebui să li se permită să adopte măsuri de eradicare mai stricte decât cele impuse de legislația Uniunii, atât timp cât acestea sunt aplicate într-un mod sustenabil.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) Comerțul internațional cu plante destinate plantării, referitor la care există experiență fitosanitară limitată, poate implica riscuri grave de stabilire a unor organisme dăunătoare de carantină pentru care nu au fost adoptate măsuri în conformitate cu prezentul regulament. Pentru a asigura o intervenție rapidă și eficace împotriva noilor riscuri identificate asociate plantelor destinate plantării care nu fac obiectul unor obligații sau interdicții permanente, dar care pot să intre sub incidența unor astfel de măsuri permanente, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a adopta măsuri temporare în conformitate cu principiul precauției.

(28) Comerțul internațional cu plante destinate plantării, referitor la care există experiență fitosanitară limitată, poate implica riscuri grave de stabilire a unor organisme dăunătoare de carantină pentru care nu au fost adoptate măsuri în conformitate cu prezentul regulament. Pentru a asigura o intervenție rapidă și eficace împotriva noilor riscuri identificate asociate plantelor destinate plantării care nu fac obiectul unor obligații sau interdicții permanente, dar care pot să intre sub incidența unor astfel de măsuri permanente, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a adopta măsuri temporare.

Justificare

Eliminat deoarece este redundant.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33a) Vânzările de plante la distanță pot prezenta un risc fitosanitar ridicat atunci când mărfurile în cauză sunt infestate cu organisme dăunătoare neindigene, inclusiv cu organisme dăunătoare de carantină. În special, se constată că transporturile de plante importate din țările terțe și achiziționate prin vânzarea la distanță sunt, în numeroase cazuri, neconforme cu cerințele fitosanitare aplicate în cazul importurilor în Uniunea Europeană. Pentru a aborda aceste deficiențe, sunt esențiale sensibilizarea consumatorilor și a comercianților de plante și asigurarea trasabilității vânzărilor la distanță atât în Uniune, cât și în țările terțe.

Justificare

Este adecvat să se extindă domeniul de aplicare în acest caz pentru a se asigura includerea tuturor „vânzătorilor la distanță”; internetul le-a oferit comercianților cu amănuntul mijloacele de a-și face cunoscute mărfurile unui număr mult mai mare de persoane, mărfuri pentru care, în mod tradițional, ar fi folosit comanda prin poștă, cataloage poștale etc., și ar fi oportun ca aceste mijloace să fie incluse în domeniul de aplicare.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 33 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33b) Statele membre ar trebui să ia măsuri de sensibilizare privind posibilul impact economic, social și de mediu al organismelor dăunătoare plantelor, principiile cheie referitoare la prevenirea și răspândirea acestora, precum și privind responsabilitatea societății în ansamblu de a asigura sănătatea plantelor în Uniune. Totodată, Comisia ar trebui să păstreze o listă actualizată, accesibilă publicului cu organismele dăunătoare emergente în țările terțe, care ar putea prezenta un risc pentru sănătatea plantelor pe teritoriul Uniunii.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41) Pașapoartele fitosanitare nu ar trebui să fie necesare pentru plante, produse vegetale și alte obiecte destinate utilizatorilor finali.

(41) Pașapoartele fitosanitare nu ar trebui să fie necesare pentru plante, produse vegetale și alte obiecte destinate utilizatorilor finali, inclusiv grădinarilor amatori.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43) Pașapoartele fitosanitare ar trebui, în general, să fie emise de către operatorii profesioniști. Dacă operatorii profesioniști nu au resursele necesare pentru emiterea pașapoartelor fitosanitare, ar trebui să existe posibilitatea ca, la solicitarea acestora, pașapoartele fitosanitare să fie emise de către autoritățile competente.

(43) Pașapoartele fitosanitare ar trebui, în general, să fie emise de către operatorii profesioniști. Dacă operatorii profesioniști nu au resursele necesare pentru emiterea pașapoartelor fitosanitare, ar trebui să existe posibilitatea ca, la solicitarea acestora, pașapoartele fitosanitare să fie emise de către autoritățile competente ale statelor membre.

Justificare

Clarificarea autorităților competente.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47) Anumiți operatori ar putea intenționa să stabilească un plan de gestionare a riscurilor fitosanitare care asigură și demonstrează că au un nivel ridicat de competență în domeniul fitosanitar și că prezintă un grad ridicat de conștientizare cu privire la riscurile pe care le prezintă etapele critice ale activității lor profesionale, ceea ce ar putea justifica aplicarea unor modalități speciale de control de către autoritățile competente. Ar trebui să se stabilească norme ale Uniunii privind conținutul acestor planuri.

(47) Anumiți operatori autorizați ar putea intenționa să stabilească un plan de gestionare a riscurilor fitosanitare care asigură și demonstrează că au un nivel ridicat de competență în domeniul fitosanitar și că prezintă un grad ridicat de conștientizare cu privire la riscurile pe care le prezintă etapele critice ale activității lor profesionale, ceea ce ar putea justifica aplicarea unor modalități speciale de control de către autoritățile competente.

Justificare

Pentru a se evita confuziile, în acest caz ar trebui să se utilizeze aceeași formulare ca și la articolul 86.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(53a) În vederea luării în considerare a progreselor tehnice, științifice și a circumstanțelor diferite privind sănătatea plantelor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește normele pentru modificarea sau completarea listelor organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, a organismelor dăunătoare prioritare, precum și a organismelor dăunătoare afectând calitatea pentru Uniune și a plantelor specifice destinate plantării.

 

În cazul unui risc fitosanitar grav, competența de a adopta acte în conformitate cu procedura de urgență ar trebui să fie delegată Comisiei pentru a stabili lista organismelor dăunătoare de carantină pentru UE ca organisme dăunătoare prioritare.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 74

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(74) Directiva 69/464/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1969 privind combaterea râiei negre a cartofului19, Directiva 93/85/CEE a Consiliului din 4 octombrie 1993 privind combaterea veștejirii bacteriene a cartofilor20, Directiva 98/57/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind controlul Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al21 și Directiva 2007/33/CE Consiliului din 11 iunie 2007 privind combaterea nematozilor și de abrogare a Directivei 69/465/CE22 ar trebui abrogate, deoarece ar trebui adoptate noi măsuri privind organismele dăunătoare în cauză, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament. Având în vedere timpul și resursele necesare adoptării acestor noi măsuri, actele respective ar trebui abrogate până în 2021.

(74) Directiva 69/464/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1969 privind combaterea râiei negre a cartofului19, Directiva 93/85/CEE a Consiliului din 4 octombrie 1993 privind combaterea veștejirii bacteriene a cartofilor20, Directiva 98/57/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind controlul Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al21 și Directiva 2007/33/CE Consiliului din 11 iunie 2007 privind combaterea nematozilor și de abrogare a Directivei 69/465/CE22 ar trebui abrogate, deoarece ar trebui adoptate noi măsuri privind organismele dăunătoare în cauză, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament. Având în vedere timpul și resursele necesare adoptării acestor noi măsuri, actele respective ar trebui abrogate înainte de 1 ianuarie 2021.

___________________

__________________

19 JO L 323, 24.12.1969, p. 1

19 JO L 323, 24.12.1969, p. 1

20 JO L 259, 18.10.1993, p. 1.

20 JO L 259, 18.10.1993, p. 1.

21 JO L 235, 21.8.1998, p. 1.

21 JO L 235, 21.8.1998, p. 1.

22 JO L 156, 16.6. 2007, p.12.

22 JO L 156, 16.6. 2007, p.12.

Justificare

Clarificarea datei de abrogare.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 75

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(75) Regulamentul (UE) nr..../2013 privind......+ stabilește că subvențiile pentru măsurile împotriva organismelor dăunătoare trebuie să vizeze anumite organisme dăunătoare enumerate în anexele la Directiva 2000/29/CE și anumite organisme dăunătoare care nu sunt enumerate în anexele respective, însă fac temporar obiectul unor măsuri ale Uniunii adoptate în acest scop. Prezentul regulament stabilește categoria organismelor dăunătoare prioritare. Este oportun ca anumite măsuri luate de statele membre în ceea ce privește organismele dăunătoare prioritare să poată fi eligibile pentru granturi din partea Uniunii, inclusiv compensațiile plătite operatorilor profesioniști pentru valoarea plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, care sunt supuse distrugerii în conformitate cu măsurile de eradicare prevăzute în prezentul regulament. Regulamentul (UE) nr. XXX/2013 ar trebui modificat în consecință.

(75) Regulamentul (UE) nr..../2013 privind......+ stabilește că subvențiile pentru măsurile împotriva organismelor dăunătoare trebuie să vizeze anumite organisme dăunătoare enumerate în anexele la Directiva 2000/29/CE și anumite organisme dăunătoare care nu sunt enumerate în anexele respective, însă fac temporar obiectul unor măsuri ale Uniunii adoptate în acest scop. Prezentul regulament stabilește categoria organismelor dăunătoare prioritare. Este esențial ca anumite măsuri luate de statele membre, în special în ceea ce privește organismele dăunătoare prioritare să poată fi eligibile pentru granturi din partea Uniunii, inclusiv compensațiile plătite operatorilor profesioniști pentru valoarea plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, care sunt supuse distrugerii în conformitate cu măsurile de eradicare prevăzute în prezentul regulament, precum și punerea în aplicare a unor măsuri de biosecuritate consolidate esențiale pentru prevenirea, depistarea și controlul organismelor dăunătoare prioritare la nivelul exploatațiilor agricole. În plus, măsurile adoptate de statele membre în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. …/2013 privind ….. ++[ în vederea eradicării rapide a speciilor alogene potențial dăunătoare într-un stadiu timpuriu al invaziei ar trebui să fie, de asemenea, eligibile pentru granturi din partea Uniunii. Aceste măsuri ar trebui să includă și compensațiile plătite operatorilor profesioniști pentru valoarea plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, care sunt supuse distrugerii în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. …/2013 privind …..++ . Regulamentul (UE) nr. …/2013 + ar trebui modificat în consecință.

_________________

_________________

+ Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să introduceți numărul și titlul regulamentului de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor și, în nota de subsol, trimiterea la Jurnalul Oficial.

+- JO, vă rugăm să introduceți numărul și titlul regulamentului de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor și, în nota de subsol, trimiterea la Jurnalul Oficial.

++ JO, vă rugăm să introduceți numărul și titlul regulamentului de stabilire a unor dispoziții privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Justificare

Operatorii ar trebui să obțină compensații pentru punerea în aplicare a unor măsuri de biosecuritate consolidate esențiale pentru o reacție rapidă în cazul organismelor dăunătoare prioritare. De asemenea, pentru a alinia Regulamentul privind gestionarea cheltuielilor la propunerea privind speciile alogene invazive, publicată la 9 septembrie 2013, măsurile adoptate de statele membre în vederea eradicării rapide a speciilor alogene într-un stadiu timpuriu al invaziei, în conformitate cu articolul 15 din propunerea menționată, ar trebui să fie, de asemenea, eligibile pentru cofinanțare din partea Uniunii. Aceste măsuri ar trebui să includă compensațiile acordate operatorilor pentru valoarea plantelor distruse care fac obiectul măsurilor de eradicare rapidă.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 75 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(75a) Politica agricolă comună include dispoziții care stabilesc o legătură între finanțarea/sprijinul din partea Uniunii pentru agricultori și respectarea de către aceștia a unor standarde specifice privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor și a plantelor și bunăstarea animalelor.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 78 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(78a) În conformitate cu principiul reglementării inteligente, prezentul regulament este corelat cu Regulamentul ..../2014+, cu scopul de a garanta aplicarea deplină și integrală a legislației privind sănătatea plantelor.

 

______________

 

+ JO, vă rugăm să introduceți numărul și titlul regulamentului de stabilire a unor dispoziții privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește norme pentru determinarea riscurilor fitosanitare prezentate de orice specie, sușă sau biotip de agenți patogeni, animale sau plante parazite dăunătoare plantelor sau produselor vegetale (denumite în continuare „organisme dăunătoare”) și măsuri pentru a reduce aceste riscuri la un nivel acceptabil.

(1) Prezentul regulament stabilește norme pentru efectuarea inspecțiilor fitosanitare și a altor activități oficiale de către autoritățile din statele membre în scopul identificării riscurilor fitosanitare prezentate de orice specie, sușă sau biotip de agenți patogeni, animale sau plante dăunătoare plantelor sau produselor vegetale (denumite în continuare „organisme dăunătoare”), inclusiv plantele alogene invazive dăunătoare plantelor și măsurile fitosanitare necesare în scopul prevenirii introducerii organismelor dăunătoare din alte state membre sau țări terțe.

Justificare

Anumite plante alogene invazive au un impact fitosanitar major și ar trebui, prin urmare, să fie gestionate ca organisme de carantină, îndeosebi cu privire la interzicerea introducerii și a circulației lor pe teritoriul Uniunii. Plantele alogene invazive dăunătoare plantelor, considerate plante neparazite, sunt incluse în definiția organismelor dăunătoare a Convenției internaționale pentru protecția plantelor (CIPP), care menționează „orice specie, sușă sau biotip de plantă, de animal sau de agenți patogeni, dăunătoare plantelor sau produselor vegetale”.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. „plante destinate plantării” înseamnă plante care pot produce și sunt destinate să producă plante întregi și care sunt destinate pentru a fi plantate, replantate sau pentru a rămâne plantate;

3. „plante destinate plantării”:

 

- plante deja plantate care sunt destinate pentru a rămâne plantate sau pentru a fi replantate după introducere, sau

 

- plante încă neplantate la momentul introducerii acestora, dar care sunt destinate pentru a fi plantate ulterior;

Justificare

Definiția conținută în Directiva 2000/29/CE ar trebui păstrată, deoarece permite o separare între produse de plante finite și semifinite și, în plus, conține referința la introducere.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) reproducere

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb) înmulțire

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ec) întreținere

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 – litera ed (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ed) furnizarea de servicii

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 – litera ee (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ee) păstrare, inclusiv depozitare

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

10a. „operator” înseamnă un operator astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (26) din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX+;

 

+ JO: vă rugăm să introduceți numărul Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor, produsele de protecție a plantelor, precum și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, a Regulamentelor (UE) nr. 1151/2012, [….]/2013 și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE și 2009/128/CE (Regulamentul privind controalele oficiale).

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

10b. „inspecție fitosanitară" înseamnă o formă de control oficial care implică examinarea:

 

(a) plantelor sau mărfurilor;

 

(b) măsurilor care intră în domeniul de aplicare al normelor menționate la articolul 1 alineatul (1), precum și a echipamentelor și a mijloacelor de transport utilizate în acest scop;

 

(c) locurilor sau spatiilor în care sunt aplicate astfel de măsuri;

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

10c. „măsură fitosanitară” înseamnă orice măsură care are ca scop eliminarea riscurilor sau prevenirea introducerii organismelor dăunătoare pe teritoriul Uniunii din alte state membre sau țări terțe.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

10d. „unități de carantină” înseamnă spațiile, desemnate de autoritățile competente, în care plantele care provin din țări terțe sunt depozitate pentru o perioadă de timp suficientă, până când se consideră că riscul introducerii organismelor dăunătoare din țări terțe a fost eliminat.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia întocmește, prin intermediul unui act de punere în aplicare, o listă de organisme dăunătoare care îndeplinesc condițiile menționate la articolul 3 literele (b), (c) și (d) în ceea ce privește teritoriul Uniunii care este numită „lista organismelor dăunătoare de carantină pentru UE”.

O listă de organisme dăunătoare care îndeplinesc condițiile menționate la articolul 3 literele (b), (c) și (d) în ceea ce privește teritoriul Uniunii este inclusă în anexa Ia și este numită „lista organismelor dăunătoare de carantină pentru UE”.

Justificare

Lista cu organismele dăunătoare de carantină pentru UE ar trebui să fie inclusă în actul de bază. Întrucât este esențială pentru noul regulament, se propune ca lista să fie anexată la acesta.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Lista respectivă cuprinde organismele dăunătoare enumerate în partea A din anexa I la Directiva 2000/29/CE și secțiunea I din partea A din anexa II la directiva menționată anterior.

eliminat

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 99 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia modifică actul de punere în aplicare menționat la alineatul (2), dacă o evaluare demonstrează că un organism dăunător care nu figurează în acest act îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 3 literele (b), (c) și (d), în ceea ce privește teritoriul Uniunii, sau că un organism dăunător care figurează în actul respectiv nu mai îndeplinește una sau mai multe dintre condițiile respective. În primul caz, Comisia adaugă organismul dăunător în cauză pe lista la care se face referire la punctul 2, iar în cel de-al doilea caz, Comisia elimină organismul dăunător în cauză de pe lista respectivă.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 98 în ceea ce privește modificarea listei menționate la alineatul (2), dacă o evaluare demonstrează că un organism dăunător care nu figurează în lista respectivă îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 3 literele (b), (c) și (d), în ceea ce privește teritoriul Uniunii, sau că un organism dăunător care figurează în lista respectivă nu mai îndeplinește una sau mai multe dintre condițiile respective. În primul caz, Comisia adaugă organismul dăunător în cauză pe lista la care se face referire la punctul 2, iar în cel de-al doilea caz, Comisia elimină organismul dăunător în cauză de pe lista respectivă.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Actele de punere în aplicare care modifică actul de punere în aplicare prevăzut la alineatul (2) se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 99 alineatul (3). Aceeași procedură se aplică și unei abrogări sau unei înlocuiri a actului de punere în aplicare menționat la alineatul (2).

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 98 în ceea ce privește abrogarea sau înlocuirea listei menționate la alineatul (2).

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia modifică actul de punere în aplicare menționat la alineatul (2) prin modificarea denumirii științifice a unui organism dăunător, în cazul în care o astfel de modificare este justificată de evoluția cunoștințelor științifice.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 98 în ceea ce privește modificarea denumirii științifice a unui organism dăunător inclus în lista menționată la alineatul (2), în cazul în care o astfel de modificare este justificată de evoluția cunoștințelor științifice.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 99 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prin intermediul unui act de punere în aplicare, Comisia întocmește și modifică o listă a organismelor dăunătoare prioritare, denumită în continuare: „lista organismelor dăunătoare prioritare”.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 98 pentru modificarea listei organismelor dăunătoare prioritare stabilită în anexa Ib, denumită în continuare: „lista organismelor dăunătoare prioritare”.

 

Justificare

Lista cu organismele dăunătoare prioritare pentru UE ar trebui să fie inclusă în actul de bază. Întrucât este esențială pentru noul regulament, se propune ca lista să fie anexată la acesta.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă rezultatele unei evaluări arată că un organism dăunător de carantină pentru UE îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (1), sau că un organism dăunător nu mai îndeplinește una sau mai multe dintre aceste condiții, Comisia modifică actul de punere în aplicare menționat la primul paragraf prin adăugarea sau eliminarea organismului dăunător în cauză din lista respectivă.

Dacă rezultatele unei evaluări arată că un organism dăunător de carantină pentru UE îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (1), sau că un organism dăunător nu mai îndeplinește una sau mai multe dintre aceste condiții, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 98 pentru modificarea listei menționate la primul paragraf prin adăugarea sau eliminarea organismului dăunător în cauză din lista respectivă.

Justificare

Lista nu ar trebui să fie modificată printr-un act de punere în aplicare.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia trebuie să pună evaluările respective la dispoziția statelor membre.

Comisia trebuie să pună evaluările respective la dispoziția statelor membre fără întârziere.

Justificare

Stabilirea îndatoririi Comisiei de a acționa rapid.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Numărul de organisme dăunătoare prioritare nu trebuie să depășească 10 % din numărul de organisme dăunătoare de carantină pentru UE enumerate în conformitate cu articolul 5 alineatele (2) și (3). Dacă numărul de organisme dăunătoare prioritare a depășit 10 % din numărul de organisme dăunătoare de carantină pentru UE enumerate în conformitate cu articolul 5 alineatele (2) și (3), Comisia modifică actul de punere în aplicare menționat la primul paragraf adaptând în mod corespunzător numărul de organisme dăunătoare din lista respectivă, pe baza impactului lor economic, de mediu sau social potențial, conform secțiunii 2 din anexa II.

eliminat

Justificare

Nu ar trebui să existe o limită arbitrară a numărului de organisme dăunătoare care pot fi declarate organisme dăunătoare prioritare. Aceasta ar putea conduce la excluderea de pe listă a unor dăunători gravi. De asemenea, măsura ar putea conduce la includerea pe listă a unor dăunători mai puțin gravi, pentru a se ajunge la totalul de 10 %. Fiecare dăunător ar trebui evaluat în funcție de gravitate și de gradul de amenințare, nu pe baza unor obiective artificiale.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 99 alineatul (3)

eliminat

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Din motive imperioase de urgență justificate în mod corespunzător cu privire la un risc fitosanitar grav, Comisia adoptă acte de punere în aplicare imediat aplicabile, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 99 alineatul (4), care enumeră organismele dăunătoare de carantină pentru UE ca organisme dăunătoare prioritare.

În cazul unui risc fitosanitar grav, atunci când motive imperioase de urgență o impun, procedura prevăzută la articolul 98a se aplică actelor delegate adoptate în conformitate cu prezentul articol.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 98 privind modificarea secțiunii 1 din anexa II care stipulează criteriile pentru identificarea organismelor dăunătoare care pot fi considerate organisme dăunătoare de carantină, în ceea ce privește identitatea organismelor dăunătoare, prezența acestora, capacitatea lor de intrare, stabilire și răspândire, precum și impactul lor economic, social și de mediu potențial, luând în considerare evoluția cunoștințelor științifice și tehnice.

(1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 98 privind modificarea secțiunii 1 din anexa II care stipulează criteriile pentru identificarea organismelor dăunătoare care pot fi considerate organisme dăunătoare de carantină, în ceea ce privește identitatea organismelor dăunătoare, prezența acestora, capacitatea lor de intrare, stabilire și răspândire, precum și impactul lor economic, social și de mediu potențial, luând în considerare evoluția cunoștințelor științifice și tehnice și standardele internaționale.

Justificare

Trebuie să se țină seama de evoluția standardelor internaționale.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care orice persoană constată prezența unui organism dăunător de carantină pentru UE sau are motive să suspecteze o asemenea prezență, persoana în cauză informează, în scris, autoritatea competentă cu privire la acest lucru în termen de zece zile calendaristice.

(1) În cazul în care orice persoană constată prezența unui organism dăunător de carantină pentru UE sau are motive să suspecteze o asemenea prezență, persoana în cauză informează imediat autoritatea competentă și confirmă, în scris, informarea către autoritatea competentă cu privire la acest lucru în termen de zece zile calendaristice.

Justificare

Termenul de zece zile pentru confirmarea în scris reprezintă o perioadă prea îndelungată pentru gestionarea apariției unui focar; prevederea obligației de a informa fără întârziere autoritatea competentă va crește caracterul de urgență al furnizării de informații.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre asigură accesul publicului la informațiile privind posibilul impact economic, social și de mediu al organismelor dăunătoare plantelor, principiile-cheie referitoare la prevenirea și răspândirea acestora, precum și privind responsabilitatea societății în ansamblu de a asigura sănătatea plantelor în UE.

 

Comisia instituie și actualizează o listă accesibilă publicului cu organismele dăunătoare plantelor emergente în țările terțe, care ar putea prezenta un risc pentru sănătatea plantelor pe teritoriul Uniunii.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În cazul unui pericol iminent, astfel cum este menționat la alineatele (1) și (2), statele membre și operatorii profesioniști adoptă toate măsurile necesare, în funcție de riscurile preconizate, pentru a împiedica intrarea acestor organisme dăunătoare pe teritoriul Uniunii.

Justificare

În cazul unui pericol iminent de intrare pe teritoriul Uniunii a organismelor dăunătoare de carantină pentru UE, statele membre și operatorii ar trebui, în conformitate cu riscurile implicate, să adopte de urgență măsuri pentru a împiedica intrarea respectivelor organisme dăunătoare pe teritoriul Uniunii, informând totodată Comisia, autoritatea competentă și celelalte state membre în acest sens.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Dacă prezența unui organism dăunător de carantină pentru UE este confirmată oficial, autoritatea competentă ia imediat toate măsurile necesare pentru a elimina acel dăunător din zona în cauză și pentru a preveni răspândirea lui în zona respectivă (denumită în continuare: a eradica”).. Aceste măsuri se adoptă în conformitate cu dispozițiile anexei IV privind măsurile și principiile de gestionare a riscurilor de dăunători.

(1) Dacă prezența unui organism dăunător de carantină pentru UE este confirmată oficial, autoritatea competentă ia imediat toate măsurile necesare pentru a elimina, dacă este posibil, acel dăunător din zona în cauză (acțiune denumită în continuare „eradicare”) sau, în caz contrar, dacă eradicarea nu este posibilă, pentru a preveni răspândirea lui în zona respectivă (acțiune denumită în continuare: izolare”). Aceste măsuri se adoptă în conformitate cu dispozițiile anexei IV privind măsurile și principiile de gestionare a riscurilor de dăunători.

Justificare

Propunerea urmărește să impună în viitor obligativitatea aplicării măsurilor de eradicare automat, atât în cazul focarelor noi, cât și al celor existente. Cu toate acestea, în cazul unor focare de organisme dăunătoare de carantină anterioare care în prezent fac obiectul unor măsuri de izolare, nu există posibilitatea revenirii la măsuri de eradicare. În plus, chiar și în cazul unor focare noi, eradicarea nu este întotdeauna posibilă. De asemenea, articolul 27 alineatul (2) din propunerea de regulament conține doar dispoziția potrivit căreia o trecere de la măsuri de eradicare la măsuri de izolare poate fi decisă prin intermediul unui act de punere în aplicare.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În cazul în care statele membre acordă operatorilor profesioniști, în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) litera (ca) din Regulamentul (UE) nr. [.…]/2013+, despăgubiri pentru valoarea plantelor, a produselor vegetale sau a altor obiecte distruse ca parte a măsurilor menționate la alineatul (1) puse în aplicare într-o zonă transfrontalieră, acestea asigură o coordonare a despăgubirilor adecvate între statele membre în cauză, astfel încât să se evite, pe cât posibil, denaturarea nejustificată a pieței.

 

__________________

 

+ JO, vă rugăm să introduceți numărul și referința regulamentului de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile competente efectuează anual o anchetă a fiecărei zone de restricție în ceea ce privește evoluția prezenței organismului dăunător în cauză.

Autoritățile competente efectuează, în funcție de riscuri și cu o frecvență corespunzătoare, o anchetă a fiecărei zone de restricție în ceea ce privește evoluția prezenței organismului dăunător în cauză.

Justificare

Este necesară o abordare promptă, flexibilă și bazată pe riscuri pentru a elimina astfel de măsuri restrictive după ce autoritățile competente confirmă eradicarea organismului dăunător. Ar trebui să se evite întârzierile nejustificate în ceea ce privește ridicarea restricțiilor.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care, în urma unei anchete anuale, o autoritate competentă constată o prezență a organismului dăunător în cauză în zona tampon, statul membru în cauză notifică imediat prezența respectivă Comisiei și celorlalte state membre, cu precizarea că prezența dăunătorului a fost constatată într-o zonă tampon.

(2) În cazul în care, în urma anchetei, o autoritate competentă constată o prezență a organismului dăunător în cauză în zona tampon, statul membru în cauză notifică imediat prezența respectivă Comisiei și celorlalte state membre, cu precizarea că prezența dăunătorului a fost constatată într-o zonă tampon.

Justificare

Este necesar să se introducă, la articolul 18 alineatul (1), o abordare promptă, flexibilă și bazată pe riscuri pentru a elimina astfel de măsuri restrictive după ce autoritățile competente confirmă eradicarea organismului dăunător. Ar trebui să se evite întârzierile nejustificate în ceea ce privește ridicarea restricțiilor.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Autoritățile competente pot decide să elimine o zonă de restricție și să ridice respectivele măsuri de eradicare, cu condiția ca în timpul anchetelor la care se face referire la alineatul (1) să nu fie detectată nicio prezență a organismului dăunător în cauză în zona de restricție pe o perioadă de timp suficient de lungă.

(4) Autoritățile competente pot decide să elimine o zonă de restricție și să ridice respectivele măsuri de eradicare, cu condiția ca în timpul anchetelor la care se face referire la alineatul (1) să nu fie detectată nicio prezență a organismului dăunător în cauză în zona de restricție pe o perioadă de timp suficient de lungă pentru a se verifica absența organismelor dăunătoare.

Justificare

Formularea originală lasă prea mult loc de interpretare.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 98 pentru a modifica secțiunea 1 din anexa IV privind măsurile de gestionare a riscurilor de organisme dăunătoare de carantină, în ceea ce privește măsurile care vizează prevenirea și eliminarea infestării plantelor cultivate și sălbatice, măsurile care vizează transporturile de plante, produse vegetale și alte obiecte, măsurile care vizează alte căi de răspândire ale organismelor dăunătoare de carantină și secțiunea 2 din anexa respectivă privind principiile de gestionare a riscurilor de organisme dăunătoare, în ceea ce privește principiile de gestionare a riscurilor de organisme dăunătoare, luând în considerare evoluția cunoștințelor științifice și tehnice.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 98 pentru a modifica secțiunea 1 din anexa IV privind măsurile de gestionare a riscurilor de organisme dăunătoare de carantină, în ceea ce privește măsurile care vizează prevenirea și eliminarea infestării plantelor cultivate și sălbatice, măsurile care vizează transporturile de plante, produse vegetale și alte obiecte, măsurile care vizează alte căi de răspândire ale organismelor dăunătoare de carantină și secțiunea 2 din anexa respectivă privind principiile de gestionare a riscurilor de organisme dăunătoare, în ceea ce privește principiile de gestionare a riscurilor de organisme dăunătoare, luând în considerare evoluția cunoștințelor științifice și tehnice, precum și standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare (ISPM), stabilite în temeiul Convenției internaționale pentru protecția plantelor (CIPP).

Justificare

UE este unul dintre semnatarii CIPP și, prin urmare, trebuie să respecte standardele acesteia în ceea ce privește armonizarea sănătății plantelor.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre efectuează anchete, în anumite perioade de timp, în vederea detectării organismelor dăunătoare de carantină pentru UE și a unor semne sau simptome ale organismelor dăunătoare care se califică provizoriu drept organisme dăunătoare de carantină pentru UE, în conformitate cu secțiunea 3 din anexa II, în toate zonele în care prezența respectivului organism dăunător nu a fost cunoscută.

(1) Statele membre efectuează anchete bazate pe riscuri aparente, în anumite perioade de timp, în vederea detectării organismelor dăunătoare de carantină pentru UE și a unor semne sau simptome ale organismelor dăunătoare care se califică provizoriu drept organisme dăunătoare de carantină pentru UE, în conformitate cu secțiunea 3 din anexa II, în toate zonele în care prezența respectivului organism dăunător nu a fost cunoscută.

Justificare

Statele membre trebuie să își concentreze resursele pentru anchete mai întâi asupra celor mai importanți dăunători.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 98 pentru a modifica sau completa elementele care urmează să fie acoperite în cadrul programelor multianuale de anchetă, astfel cum este prevăzut la alineatul (1).

(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 98 pentru a solicita statelor membre să modifice sau să completeze elementele care urmează să fie acoperite în cadrul programelor multianuale de anchetă, astfel cum este prevăzut la alineatul (1).

Justificare

Întrucât statele membre sunt responsabile de instituirea programelor multianuale de anchetă, sarcina de a modifica sau de a completa aceste programe nu poate să îi revină exclusiv Comisiei.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fiecare stat membru întocmește și actualizează, pentru fiecare organism dăunător prioritar care poate intra și se poate stabili pe teritoriul său, sau pe o parte din acesta, un plan separat care conține informații privind procesele decizionale, procedurile și protocoalele care trebuie urmate și resursele care trebuie să fie disponibile în cazul confirmării sau a suspectării prezenței organismului dăunător în cauză, denumit în continuare „planul de urgență”.

(1) Fiecare stat membru întocmește și actualizează, pentru fiecare organism dăunător prioritar care poate intra și se poate stabili pe teritoriul său, sau pe o parte din acesta, un plan separat care conține informații privind procesele decizionale, procedurile și protocoalele care trebuie urmate și resursele care trebuie să fie disponibile în cazul confirmării sau a suspectării prezenței organismului dăunător în cauză, denumit în continuare „planul de urgență”. Încă de la început, statele membre implică toate părțile relevante în procesul de elaborare și actualizare a planului de urgență.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) La cerere, statele membre își comunică planurile de urgență Comisiei și celorlalte state membre.

(4) La cerere, statele membre își comunică planurile de urgență Comisiei și celorlalte state membre și informează toți operatorii relevanți.

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceste exerciții trebuie să aibă loc cu privire la toate organismele dăunătoare prioritare în cauză într-o perioadă de timp rezonabilă.

Aceste exerciții au loc cu privire la toate organismele dăunătoare prioritare în cauză într-o perioadă de timp rezonabilă și cu implicarea părților interesate în cauză.

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește organismele dăunătoare prioritare a căror prezență într-un stat membru ar putea avea un impact pentru statele membre învecinate, exercițiile de simulare se efectuează împreună de către statele membre respective în funcție de planurile lor de urgență.

În ceea ce privește organismele dăunătoare prioritare a căror prezență într-un stat membru ar putea avea un impact pentru statele membre învecinate, exercițiile de simulare pot fi efectuate împreună de către statele membre respective în funcție de planurile lor de urgență.

Justificare

Această situație ar trebui să rămână la latitudinea fiecărui stat membru, în conformitate cu principiul subsidiarității.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 98, care să precizeze:

eliminat

(a) frecvența, conținutul și formatul exercițiilor de simulare;

 

(b) exercițiile de simulare care vizează mai mult de un organism dăunător prioritar;

 

(c) cooperarea între statele membre și cooperarea statelor membre cu țările terțe;

 

(d) conținutul rapoartelor privind exercițiile de simulare prevăzute la alineatul (3).

 

Justificare

Eliminat deoarece este redundant. Acordul Comisiei cu comitetul permanent este suficient.

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care prezența unui organism dăunător prioritar este confirmată în mod oficial pe teritoriul unui stat membru în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a), autoritatea competentă adoptă imediat un plan care stabilește măsurile de eradicare a dăunătorului în cauză, astfel cum se prevede la articolele 16, 17 și 18, precum și un calendar pentru punerea în aplicare a acestor măsuri. Acest plan este numit „plan de eradicare”.

În cazul în care prezența unuia sau mai multor organisme dăunătoare prioritare este confirmată în mod oficial pe teritoriul unui stat membru în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a), după consultarea operatorilor în cauză, autoritatea competentă adoptă imediat un plan care stabilește măsurile de eradicare a dăunătorului/dăunătorilor în cauză, astfel cum se prevede la articolele 16, 17 și 18, precum și un calendar pentru punerea în aplicare a acestor măsuri. Acest plan este numit „plan de eradicare”.

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili măsuri specifice împotriva anumitor organisme dăunătoare de carantină pentru UE. Măsurile respective trebuie să pună în aplicare, în mod specific pentru fiecare dăunător (dăunători) în cauză, una sau mai multe din următoarele dispoziții:

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 98, pentru a stabili măsuri specifice împotriva anumitor organisme dăunătoare de carantină pentru UE. Măsurile respective trebuie să pună în aplicare, în mod specific pentru fiecare dăunător (dăunători) în cauză, una sau mai multe din următoarele dispoziții:

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 99 alineatul (3)

eliminat

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care, în ceea ce privește o zonă de restricție, Comisia concluzionează, pe baza anchetelor la care se face referire la articolul 18, sau a altor probe, că eradicarea dăunătorului de carantină pentru UE în cauză nu este posibilă, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare, astfel cum se menționează la alineatul (1), care stabilesc măsuri cu scopul unic de prevenire a răspândirii acestor dăunători în afara zonelor în cauză. O astfel de prevenire este denumită „izolare”.

(2) În cazul în care, în ceea ce privește o zonă de restricție, Comisia concluzionează, pe baza anchetelor la care se face referire la articolul 18, sau a altor probe, că eradicarea dăunătorului de carantină pentru UE în cauză nu este posibilă Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 98, care stabilesc măsuri cu scopul unic de prevenire a răspândirii acestor dăunători în afara zonelor în cauză. O astfel de prevenire este denumită „izolare”.

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul în care Comisia concluzionează că sunt necesare măsuri de prevenire în locuri din afara zonelor cu acces restricționat în vederea protejării acelei părți din teritoriul Uniunii unde dăunătorul de carantină pentru UE în cauză nu este prezent, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare, astfel cum se menționează la alineatul (1), care prevăd astfel de măsuri.

(3) În cazul în care Comisia concluzionează că sunt necesare măsuri de prevenire în locuri din afara zonelor cu acces restricționat în vederea protejării acelei părți din teritoriul Uniunii unde dăunătorul de carantină pentru UE în cauză nu este prezent, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 98, care prevăd astfel de măsuri.

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) pot să prevadă că măsurile menționate la alineatul (1) literele (a) — (j) luate de statele membre trebuie să fie abrogate sau modificate. Până la adoptarea de către Comisie a unei măsuri, statul membru poate să mențină măsurile pe care le-a pus în aplicare.

(5) Actele delegate menționate la alineatul (1) pot să prevadă că măsurile menționate la alineatul (1) literele (a) — (j) luate de statele membre trebuie să fie abrogate sau modificate. Până la adoptarea de către Comisie a unei măsuri, statul membru poate să mențină măsurile pe care le-a pus în aplicare.

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Din motive imperioase de urgență justificate în mod corespunzător, pentru a aborda un risc fitosanitar grav, Comisia adoptă acte de punere în aplicare aplicabile imediat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 99 alineatul (4).

(6) În cazul unui risc fitosanitar grav, atunci când motive imperioase de urgență o impun, procedura prevăzută la articolul 98a se aplică actelor delegate adoptate în conformitate cu prezentul articol.

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 98 privind modificarea secțiunii 3 din anexa II cu privire la criteriile care trebuie îndeplinite de dăunători, astfel cum se prevede la articolele 28 și 29, în ceea ce privește criteriile privind identitatea dăunătorului, prezența sa, probabilitatea intrării sale, a stabilirii și a răspândirii, impactul economic, social și de mediu, luând în considerare evoluția cunoștințelor științifice și tehnice.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 98 privind modificarea secțiunii 3 din anexa II cu privire la criteriile care trebuie îndeplinite de dăunători, astfel cum se prevede la articolele 28 și 29, în ceea ce privește criteriile privind identitatea dăunătorului, prezența sa, probabilitatea intrării sale, a stabilirii și a răspândirii, impactul economic, social și de mediu, luând în considerare evoluția cunoștințelor științifice și tehnice și standardele internaționale.

Justificare

Trebuie să se țină seama de standardele internaționale.

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Articolul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 31

eliminat

Cerințe mai stricte adoptate de statele membre

 

(1) Statele membre pot să aplice pe teritoriul lor măsuri mai stricte decât măsurile adoptate în temeiul articolului 27 alineatele (1), (2) și (3) și al articolului 29 alineatele (1), (2) și (3), dacă acest lucru este justificat de obiectivul de protecție fitosanitară și dacă este în conformitate cu secțiunea 2 din anexa IV privind măsurile și principiile de gestionare a riscurilor de dăunători.

 

Aceste măsuri nu impun sau nu pot avea drept rezultat interdicții sau restricții privind introducerea sau circulația în interiorul teritoriului Uniunii a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, altele decât cele impuse de dispozițiile articolelor 40-54 și de dispozițiile articolelor 67-96.

 

(2) Statele membre notifică de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate în temeiul alineatului (1).

 

La cerere, statele membre transmit Comisiei și celorlalte state membre un raport anual cu privire la măsurile luate în conformitate cu alineatul (1).

 

Justificare

Eliminat, întrucât periclitează funcționarea pieței comune a UE și principiul liberei circulații a mărfurilor.

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Articolul 36 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un organism dăunător este numit „organism dăunător afectând calitatea pentru UE” dacă îndeplinește următoarele condiții și dacă este inclus în lista la care se face referire în articolul 37:

Un organism dăunător este numit „organism dăunător afectând calitatea pentru UE” dacă îndeplinește toate condițiile următoare și dacă este inclus în lista la care se face referire în articolul 37:

Justificare

Clarificare privind necesitatea îndeplinirii tuturor criteriilor.

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Articolul 36 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) sunt disponibile măsuri fezabile și eficiente pentru a preveni prezența sa pe plantele destinate plantării în cauză.

eliminat

Justificare

Situația organismelor dăunătoare care afectează „calitatea” poate fi la fel de gravă sau chiar mai gravă decât cea a organismelor dăunătoare de carantină, diferențiindu-se doar prin nivelul de prezență și distribuție în Uniunea Europeană și nu prin existența unor măsuri eficiente de prevenire a apariției acestora în plante. De exemplu, nu există proceduri pentru prevenirea virusului „entrenudo corto” care afectează vița de vie care să nu implice utilizarea tulpinilor de viță de vie sănătoase (verificate și certificate).

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie      

Amendamentul

Prin intermediul unui act de punere în aplicare, Comisia întocmește o listă de stabilire a dăunătorilor afectând calitatea pentru Uniune și a plantelor specifice destinate plantării, în conformitate cu articolul 36 litera (d), după caz ținând cont de categoriile menționate la alineatul (4) și pragurile menționate la alineatul (5).

Se stabilește la anexa Ic o listă de stabilire a dăunătorilor afectând calitatea pentru Uniune și a plantelor specifice destinate plantării, în conformitate cu articolul 36 litera (d), după caz ținând cont de categoriile menționate la alineatul (4) și pragurile menționate la alineatul (5).

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Lista respectivă include dăunătorii și plantele destinate plantării respective, după cum este prevăzut în următoarele acte:

eliminat

(a) secțiunea II a părții A din anexa II la Directiva 2000/29/CE;

 

(b) punctele 3 și 6 din anexa I la Directiva 66/402/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale și punctul 3 din anexa II la aceasta24;

 

(c) anexa la Directiva 93/48/CEE a Comisiei din 23 iunie 1993 de stabilire a fișelor care precizează condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialele de înmulțire ale plantelor fructifere și plantele fructifere destinate producției de fructe în conformitate cu Directiva 92/34/CEE a Consiliului25;

 

(d) anexa la Directiva 93/49/CEE a Comisiei din 23 iunie 1993 de stabilire a fișelor care indică condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialele de înmulțire ale plantelor ornamentale și plantele ornamentale în conformitate cu Directiva 91/682/CEE a Consiliului26;

 

(e) litera (b) din anexa II la Directiva 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de legume27,

 

(f) punctul 6 din anexa I la Directiva 2002/56/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea cartofilor de sămânță și punctul B din anexa II la aceasta28;

 

(g) punctul 4 din anexa I la Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și de fibre și punctul 5 din anexa II la aceasta29.

 

__________________

 

24 JO 125, 11.7.1966, p. 2309/66.

 

25 JO L 250, 7.10.1993, p. 1.

 

26 JO L 250, 7.10.1993, p. 9.

 

27 JO L 193, 20.7.2002, p. 33.

 

28 JO L 193, 20.7.2002, p. 60.

 

29 JO L 193, 20.7.2002, p. 74.

 

Justificare

Lista cu organismele din Uniune care afectează calitatea ar trebui să fie inclusă în actul de bază. Întrucât este esențială pentru noul regulament, se propune ca lista să fie anexată la acesta.

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 99 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul  74

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia modifică actul de punere în aplicare menționat la alineatul (2), în cazul în care o evaluare demonstrează că un organism dăunător care nu figurează în acest act îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 36, dacă un organism dăunător menționat în actul de punere în aplicare respectiv nu mai îndeplinește una sau mai multe dintre condițiile respective sau dacă sunt necesare modificări ale acestei liste, în ceea ce privește categoriile menționate la alineatul (4) sau pragurile menționate la alineatul (5).

(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 98 în ceea ce privește modificarea anexei Ic, în cazul în care o evaluare demonstrează că un organism dăunător care nu figurează în această anexă îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 36, dacă un organism dăunător menționat în anexa respectivă nu mai îndeplinește una sau mai multe dintre condițiile respective sau dacă sunt necesare modificări ale acestei liste, în ceea ce privește categoriile menționate la alineatul (4) sau pragurile menționate la alineatul (5). Înaintea adoptării unor astfel de acte delegate, Comisia consultă părțile interesate.

Justificare

Este important ca Comisia să dispună de o bază amplă de informații la întocmirea listei respective.

Amendamentul  75

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia trebuie să pună evaluările respective la dispoziția statelor membre.

Comisia trebuie să pună evaluările respective la dispoziția statelor membre fără întârziere.

Justificare

Stabilirea îndatoririi Comisiei de a acționa rapid.

Amendamentul  76

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Pentru modificările la actul de punere în aplicare menționat la alineatul (2), care sunt necesare pentru a adapta respectivul act de punere în aplicare în funcție de schimbările la denumirea științifică a unui organism dăunător, se aplică procedura de consultare menționată la articolul 99 alineatul (2).

eliminat

Toate celelalte modificări la actul de punere în aplicare menționat la alineatul (2) se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 99 alineatul (3). Aceeași procedură se aplică și unei abrogări sau unei înlocuiri a actului de punere în aplicare menționat la alineatul (2).

 

Amendamentul  77

Propunere de regulament

Articolul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 98 în legătură cu modificarea secțiunii 4 din anexa II privind criteriile pentru identificarea dăunătorilor care pot fi considerați drept dăunători afectând calitatea pentru UE, în legătură cu criteriile privind identitatea dăunătorilor, relevanța acestora, probabilitatea răspândirii lor, impactul lor potențial economic, social și de mediu, ținând seama de evoluția cunoștințelor științifice și tehnice.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 98 în legătură cu modificarea secțiunii 4 din anexa II privind criteriile pentru identificarea dăunătorilor care pot fi considerați drept dăunători afectând calitatea pentru UE, în legătură cu criteriile privind identitatea dăunătorilor, relevanța acestora, probabilitatea răspândirii lor, impactul lor potențial economic, social și de mediu, ținând seama de evoluția cunoștințelor științifice și tehnice și de standardele internaționale.

Justificare

Trebuie să se țină seama de evoluția standardelor internaționale.

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Articolul 40 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Interzicerea introducerii de plante, produse vegetale și alte obiecte pe teritoriul Uniunii

Criterii aplicabile la introducerea de plante, produse vegetale și alte obiecte în Uniune

Justificare

Acest amendament stabilește principiul unei noi strategii de control la import, mai eficace, întrucât este preventivă și cuprinzătoare, și prevede o perioadă de tranziție pentru a ține seama de timpul necesar pentru a o pune în aplicare.

Amendamentul  79

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia adoptă un act de punere în aplicare care conține plantele, produsele vegetale și alte obiecte, precum și interdicțiile și țările terțe vizate, în conformitate cu partea A din anexa III la Directiva 2000/29/CE.

(1) După ...*, statele membre autorizează intrarea în Uniune a loturilor de plante, produse vegetale și alte obiecte provenind din țări terțe doar dacă provin dintr-o țară care figurează în lista prevăzută la articolul 40a pentru speciile de plante, produsele vegetale sau alte obiecte în cauză, sau dintr-o zonă a acesteia, cu excepția cazului în care beneficiază de o derogare sau sunt supuse unor prevederi suplimentare adoptate în conformitate cu articolele 45 și 46.

Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 99 alineatul (2).

 

În lista stabilită prin actul de punere în aplicare respectiv, plantele, produsele vegetale și alte obiecte sunt identificate prin codurile lor respective în conformitate cu clasificarea din Nomenclatura Combinată, astfel cum se prevede în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun30 (denumit în continuare „cod NC”)..

 

__________________

 

30 JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

* JO, a se introduce data: trei ani de la data aplicării prezentului regulament.

Justificare

Acest amendament stabilește principiul unei noi strategii de control la import, mai eficace, întrucât este preventivă și cuprinzătoare, și prevede o perioadă de tranziție pentru a ține seama de timpul necesar pentru a o pune în aplicare.

Amendamentul  80

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Dacă o plantă, un produs vegetal sau un alt obiect, originar sau expediat dintr-o țară terță, prezintă un risc fitosanitar de un nivel inacceptabil din cauza probabilității sale de a găzdui un dăunător de carantină pentru UE și dacă riscul nu poate fi redus la un nivel acceptabil prin aplicarea uneia sau mai multor măsuri din cele prevăzute la punctele 2 și 3 din secțiunea 1 din anexa IV privind măsurile și principiile de gestionare a riscurilor de dăunători, Comisia modifică, după caz, actul de punere în aplicare menționat la alineatul (1), pentru a include în acest raport planta, produsul vegetal sau obiectul și țările terțe în cauză.

(2) Dispozițiile din anexele III, IV-A (secțiunea I), IV-B și V-B la Directiva 2000/29/CE continuă să se aplice timp de trei ani de la data publicării prezentului regulament. Conținutul anexelor III, IV-A (secțiunea I) poate fi modificat prin acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 99 alineatul (3). Atunci când se împlinesc trei ani de la data publicării prezentului regulament, prezentul articol se abrogă și se aplică articolul 1 alineatul (1).

Dacă o plantă, un produs vegetal sau un obiect inclus în actul de punere în aplicare respectiv nu prezintă un risc fitosanitar de un nivel inacceptabil, sau dacă prezintă un astfel de risc, dar acest risc poate fi redus la un nivel acceptabil prin aplicarea uneia sau mai multor măsuri din cele prevăzute la punctele 2 și 3 din secțiunea 1 din anexa IV referitoare la măsurile de gestionare a riscurilor și a căilor de transmitere a organismelor dăunătoare de carantină, Comisia modifică respectivul act de punere în aplicare, după caz.

 

Acceptabilitatea nivelului acestui risc fitosanitar este evaluată în conformitate cu principiile prevăzute în secțiunea 2 din anexa IV referitoare la principiile de gestionare a riscurilor de dăunători. Dacă este cazul, acceptabilitatea acelui nivel de risc fitosanitar este evaluată cu privire la una sau mai multe țări terțe.

 

Modificările respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 99 alineatul (3) din prezentul regulament.

 

Din motive imperioase de urgență justificate corespunzător, pentru a aborda un risc fitosanitar grav, Comisia adoptă respectivele modificări prin acte de punere în aplicare aplicabile imediat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 99 alineatul (4).

 

Justificare

Acest amendament stabilește principiul unei noi strategii de control la import, mai eficace, întrucât este preventivă și cuprinzătoare, și prevede o perioadă de tranziție pentru a ține seama de timpul necesar pentru a o pune în aplicare.

Amendamentul  81

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) O plantă, un produs vegetal sau un alt obiect de pe lista din actul de punere în aplicare prevăzut la alineatul (1) nu se introduce pe teritoriul Uniunii din țara terță aflată pe această listă.

eliminat

Justificare

Acest amendament stabilește principiul unei noi strategii de control la import, mai eficace, întrucât este preventivă și cuprinzătoare, și prevede o perioadă de tranziție pentru a ține seama de timpul necesar pentru a o pune în aplicare.

Amendamentul  82

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Statele membre informează Comisia și celelalte state membre, prin sistemul electronic de notificare menționat la articolul 97, cu privire la cazurile în care au fost introduse în teritoriul Uniunii plante, produs vegetale sau alte obiecte, încălcând dispozițiile de la alineatul (3).

eliminat

Țara terță din care au fost introduse plantele, produsele vegetale sau alte obiecte pe teritoriul Uniunii este de asemenea notificată.

 

Justificare

Acest amendament stabilește principiul unei noi strategii de control la import, mai eficace, întrucât este preventivă și cuprinzătoare, și prevede o perioadă de tranziție pentru a ține seama de timpul necesar pentru a o pune în aplicare.

Amendamentul  83

Propunere de regulament

Articolul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 40a

 

Lista țărilor terțe din care este autorizată introducerea plantelor, produselor vegetale și a altor obiecte în Uniune

 

Până la ...*, Comisia stabilește, prin intermediul actelor de punere în aplicare, lista țărilor terțe din care este permisă introducerea în Uniune a anumitor specii și categorii date de plante, produse vegetale și alte obiecte, în temeiul articolului 40 alineatul (1). Această listă este stabilită după cum urmează:

 

(a) țările care doresc să exporte plante, produse vegetale și alte obiecte către Uniunea Europeană adresează o cerere Comisiei;

 

(b) la primirea acestor cereri, Comisia organizează examinarea plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte ținând cont:

 

(i) de anexele III, IV-A (secțiunea I), IV-B și V-B din Directiva 2000/29/CE;

 

(ii) de istoricul fluxurilor comerciale;

 

(iii) de notificările de interceptări de organisme dăunătoare adresate de statele membre Comisiei;

 

(iv) de concluziile auditurilor desfășurate de Comisie în țara terță de origine, precum și de cooperarea acesteia cu Comisia în urma acestor audituri;

 

(v) de orice alte informații tehnice și științifice furnizate de organizații internaționale în conformitate cu CIPP, o organizație regională pentru protecția plantelor precum Organizația Europeană și Mediteraneană pentru Protecția Plantelor (EPPO) sau un laborator oficial al Uniunii sau al unui stat membru;

 

(c) dacă consideră necesar, Comisia poate solicita unei țări terțe garanții suplimentare pentru toate sau o parte dintre plantele, produsele vegetale și alte obiecte pe care dorește să le exporte către Uniune, garanții care pot lua forma unui dosar care conține toate elementele următoare sau unele dintre ele:

 

(i) legislația privind sănătatea plantelor în vigoare în țara terță și prevederile privind introducerea în această țară a plantelor, produselor vegetale și a altor obiecte provenite din alte țări terțe;

 

(ii) garanțiile oferite de către autoritatea competentă din țara terță în ceea ce privește punerea în aplicare eficientă și controlul eficient al legislației menționate la punctul (i);

 

(iii) organizarea, structura, resursele și competențele juridice ale autorității competente din țara terță;

 

(iv) procedurile de certificare fitosanitară în țara terță;

 

(v) situația fitosanitară din țara terță, sau din zonele acesteia, în ceea ce privește organismele dăunătoare enumerate și organismele dăunătoare în curs de apariție, precum și toate aspectele situației fitosanitare din țara terță sau dintr-o zonă a acesteia, în măsura în care ar putea reprezenta un risc pentru situația fitosanitară a Uniunii;

 

(vi) garanțiile pe care le poate oferi autoritatea competentă din țara terță în ceea ce privește respectarea condițiilor fitosanitare corespunzătoare în vigoare în Uniune sau aplicarea unor condiții echivalente;

 

(d) în cazul în care consideră necesar, Comisia poate solicita o analiză a riscurilor fitosanitare pentru anumite plante, produse vegetale și alte obiecte și, de asemenea, poate solicita organizarea unui audit specific în țara terță în cauză;

 

(e) având în vedere literele (a), (b), (c) și (d) din prezentul alineat, la sfârșitul perioadei de trei ani, pentru fiecare țară terță în cauză, Comisia stabilește:

 

(i) plantele, produsele vegetale și alte obiecte care prezintă un risc neglijabil de introducere a dăunătorilor de carantină sau a altor organisme dăunătoare;

 

(ii) plantele, produsele vegetale și alte obiecte care prezintă un risc acceptabil de introducere a dăunătorilor de carantină sau a altor organisme dăunătoare, care poate fi controlat prin măsuri fitosanitare;

 

(iii) plantele, produsele vegetale și alte obiecte care prezintă un risc inacceptabil de introducere a dăunătorilor de carantină sau a altor organisme dăunătoare.

 

*JO, a se introduce data: trei ani de la data publicării prezentului regulament.

Justificare

Amendamentul descrie modurile de punere în aplicare a unei noi strategii de control la import mai eficace, întrucât este preventivă și cuprinzătoare. Acesta stabilește modul de revizuire a riscului fitosanitar prezentat de toate tipurile de plante importate, ținând cont de țara terță de origine, și prevede stabilirea unei liste pozitive a plantelor al căror import poate fi autorizat. Aceasta presupune luarea în considerare în mod pragmatic a stadiului actual de cunoștințe.

Amendamentul  84

Propunere de regulament

Articolul 40 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 40b

 

Informații care trebuie incluse în listele de țări terțe

 

Lista prevăzută la articolul 40a cuprinde două secțiuni, în care plantele, produsele vegetale și alte obiecte sunt desemnate în conformitate cu codurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1006/2011 al Comisiei. În cazul în care, pentru un anumit cod, sunt vizate numai unele plante, trebuie precizată denumirea științifică a fiecăreia dintre plantele respective. În cazul în care unele plante, produse vegetale și alte obiecte aferente unui cod nu sunt vizate, acest lucru trebuie precizat prin specificarea denumirii științifice.

 

1. În prima secțiune, Comisia indică pentru fiecare țară terță plantele, produsele vegetale și alte obiecte al căror risc fitosanitar este neglijabil și care pot fi introduse în Uniune fără a fi prezentate în mod obligatoriu la punctul de intrare în Uniune pentru a fi supuse controalelor oficiale prevăzute la articolul 45 din Regulamentul (UE) nr. [...]+. Dacă este cazul, lista indică ce plante, produse vegetale și alte obiecte pot fi introduse doar dintr-o anumită zonă a țării terțe.

 

2. În a doua secțiune, Comisia indică pentru fiecare țară terță plantele, produsele vegetale și alte obiecte al căror risc fitosanitar este acceptabil, dar care nu pot fi introduse pe teritoriul Uniunii decât după ce au fost prezentate la punctul de intrare în Uniune pentru a fi supuse controalelor oficiale prevăzute la articolul 45 din Regulamentul (UE) nr. [...]+. Dacă este cazul, lista indică ce plante, produse vegetale și alte obiecte pot fi introduse doar dintr-o anumită zonă a țării terțe. Dacă este cazul, lista indică, de asemenea, cerințe specifice, precizând dacă aceste cerințe trebuie să fie documentate prin furnizarea de informații suplimentare înscrise pe certificatul fitosanitar.

 

+JO, vă rugăm să introduceți referința Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor, produsele de protecție a plantelor, precum și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, a Regulamentelor (UE) nr. 1151/2012, [….]/2013 și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE și 2009/128/CE (Regulamentul privind controalele oficiale).

Justificare

Amendamentul descrie modalitățile de punere în aplicare a unei noi strategii de control la import mai eficace, întrucât este preventivă și cuprinzătoare, bazându-se pe o listă pozitivă de plante al căror import poate fi autorizat. Amendamentul descrie conținutul acestei liste pozitive.

Amendamentul  85

Propunere de regulament

Articolul 40 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 40c

 

Suspendarea și retragerea de pe lista țărilor terțe și alte modificări ale listei

 

(1) Prin intermediul actelor de punere în aplicare, Comisia suspendă sau retrage de pe lista menționată la articolul 40a anumite sau toate plantele, produsele vegetale și alte obiecte care provin dintr-o țară terță sau dintr-o zonă a acesteia, pentru unul dintre următoarele motive:

 

(a) numărul notificărilor de interceptări de organisme dăunătoare de carantină adresate de statele membre Comisiei a crescut semnificativ;

 

(b) situația fitosanitară în țara terță sau o zonă a acesteia este de așa natură încât este necesară suspendarea sau retragerea de pe această listă pentru a proteja situația fitosanitară a Uniunii;

 

(c) în pofida unei cereri a Comisiei adresată țării terțe pentru a primi informații actualizate cu privire la situația fitosanitară și alte aspecte menționate la articolul 40a, țara terță nu a furnizat aceste informații;

 

(d) în urma unui audit organizat de Comisie în numele Uniunii reiese că este necesară o astfel de suspendare sau de retragere, însă colaborarea țării terțe cu Comisia ulterior auditului nu a fost satisfăcătoare;

 

(e) țara terță nu a acceptat ca un audit al Comisiei să fie efectuat pe teritoriul său, în numele Uniunii.

 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 99 alineatul (3).

 

În cazuri imperioase de urgență justificate în mod corespunzător legate de un risc important de a introduce în Uniune un organism dăunător de carantină menționat la articolul 5, Comisia adoptă acte de punere în aplicare imediat aplicabile, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 99 alineatul (4).

 

(2) Prin intermediul actelor de punere în aplicare, Comisia poate reînscrie pe lista menționată la articolul 40a anumite sau toate plantele, produsele vegetale și alte obiecte care provin dintr-o țară terță sau dintr-o zonă a acesteia, care au fost suspendate sau retrase pentru unul dintre următoarele motive:

 

(a) pentru motivul menționat la alineatul (1) litera (a) din prezentul articol, cu condiția ca numărul notificărilor de interceptare a organismelor dăunătoare de carantină adresate de către statele membre Comisiei să fi scăzut semnificativ într-o perioadă mai lungă de un an;

 

(b) pentru motivul menționat la alineatul (1) litera (b) din prezentul articol, cu condiția ca țara terță să furnizeze garanțiile adecvate că situația fitosanitară care a dus la suspendarea sau retragerea de pe respectiva listă a fost rezolvată sau nu mai reprezintă o amenințare pentru sănătatea plantelor din Uniune;

 

(c) pentru motivul menționat la alineatul (1) litera (c) din prezentul articol, cu condiția ca țara terță să comunice Comisiei informațiile necesare;

 

(d) pentru motivele menționate la alineatul (1) literele (d) și (e) din prezentul articol, cu condiția ca:

 

(i) țara terță să fi acceptat ca un audit astfel cum se menționează la alineatul (1) litera (e) sau un nou audit astfel cum se menționează la alineatul (1) litera (d) al Comisiei să fie efectuat în numele Uniunii pe teritoriul său; și

 

(ii) rezultatele acestui audit să indice faptul că speciile și categoriile date de plante, produse vegetale și alte obiecte care provin din această țară terță sau zone ale acesteia pot să fie reînscrise pe lista prevăzută la articolul 40a.

 

În ceea ce privește motivul menționat la alineatul (1) litera (d), un nou audit va fi efectuat numai după o perioadă de un an de la suspendarea sau retragerea de pe lista prevăzută la articolul 40a.

 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 99 alineatul (3).

 

(3) Comisia poate adăuga, prin intermediul actelor de punere în aplicare, plante, produse vegetale și alte obiecte pe lista menționată la articolul 40a în cazul în care, ca urmare a unei cereri formulate de o țară terță și în urma examinării efectuate în temeiul articolului 40a, riscul fitosanitar este considerat neglijabil sau acceptabil.

 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 99 alineatul (3).

 

(4) Comisia poate modifica, prin intermediul actelor de punere în aplicare, clasificarea și cerințele referitoare la anumite plante, produse vegetale și alte obiecte incluse în lista prevăzută la articolul 40a, în funcție de noi informații.

 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 99 alineatul (3).

 

(5) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 98 în ceea ce privește prevederile de modificare și completare a criteriilor prevăzute la alineatul (1) de la prezentul articol pentru suspendarea și retragerea unei țări terțe, sau a unor zone ale acesteia, de pe lista menționată la articolul 40a.

Justificare

Amendamentul descrie modalitățile de punere în aplicare a unei noi strategii de control la import mai eficace, întrucât este preventivă și cuprinzătoare, bazându-se pe o listă pozitivă de plante al căror import poate fi autorizat. Amendamentul permite actualizarea și modificarea acestei liste cu scopul de a reglementa în mod pragmatic modalitățile de import în UE al unui produs vegetal provenit dintr-o țară terță.

Amendamentul  86

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre și operatorii de transporturi internaționale pun la dispoziția pasagerilor informații privind interdicțiile stabilite în conformitate cu articolul 40 alineatul (3), cerințele stabilite în temeiul articolului 41 alineatul (1) și al articolului 42 alineatul (2), precum și privind scutirile stabilite în conformitate cu articolul 70 alineatul (2), în ceea ce privește introducerea plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pe teritoriul Uniunii.

(1) Comisia, statele membre și operatorii de transporturi internaționale pun la dispoziția pasagerilor informații privind interdicțiile stabilite în conformitate cu articolul 40 alineatul (3), cerințele stabilite în temeiul articolului 41 alineatul (1) și al articolului 42 alineatul (2), precum și privind scutirile stabilite în conformitate cu articolul 70 alineatul (2), în ceea ce privește introducerea plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pe teritoriul Uniunii.

Justificare

Comisia trebuie, de asemenea, să se asigure, că sunt puse la dispoziție informații.

Amendamentul  87

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceste informații sunt furnizate sub formă de afișe sau broșuri, care, dacă este cazul, sunt puse la dispoziție prin intermediul internetului.

Aceste informații pot fi furnizate sub formă de afișe sau broșuri, care, dacă este cazul, sunt puse la dispoziție prin intermediul internetului.

Amendamentul  88

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre prezintă în fiecare an Comisiei un raport care sintetizează informațiile furnizate în conformitate cu prezentul articol.

(3) Statele membre prezintă din doi în doi ani Comisiei un raport care sintetizează informațiile furnizate în conformitate cu prezentul articol.

Justificare

Este suficient să se prezinte un raport din doi în doi ani, astfel reducându-se și sarcina administrativă a statelor membre.

Amendamentul  89

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) sunt cultivate sau produse în zone din țările terțe care se află în apropierea frontierei cu statele membre (denumite în continuare: „zone de frontieră ale țării terțe”);

(a) sunt cultivate sau produse în zone din țările terțe care se află în apropierea frontierei terestre cu statele membre (denumite în continuare: „zone de frontieră ale țării terțe”);

 

Amendamentul  90

Propunere de regulament

Articolul 45 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Excepții de la interdicții și cerințe privind tranzitul fitosanitar

Cerințe privind tranzitul fitosanitar

Amendamentul  91

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) sunt ambalate și transportate în așa fel încât nu există riscul răspândirii organismelor dăunătoare de carantină pentru UE în momentul introducerii și tranzitului lor prin teritoriul Uniunii;

(b) sunt ambalate și transportate în așa fel încât nu există riscul răspândirii organismelor dăunătoare de carantină pentru UE în momentul introducerii și tranzitului lor pe teritoriul Uniunii, folosind un sigiliu fitosanitar aprobat în mod oficial care să servească la garantarea ambalajului original și a mijlocului de transport (camion sigilat) și care să împiedice desfacerea coletului, oferind astfel garanția oficială a unui tranzit fără riscuri fitosanitare prin UE;

Justificare

Ar fi dificil, pe baza articolului propus de Comisie, să se controleze fiecare posibilă introducere de bunuri interzise. Prin urmare, se sugerează modificările necesare pentru a se asigura un control complet și eficient și pentru a se împiedica introducerea de bunuri interzise.

Amendamentul  92

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) sunt introduse pe teritoriul Uniunii, îl tranzitează și îl părăsesc fără întârziere, sub control oficial de către autoritățile competente în cauză.

(c) sunt introduse pe teritoriul Uniunii, îl tranzitează și îl părăsesc fără întârziere, sub control oficial de către autoritățile competente în cauză și sub supravegherea funcționarilor vamali. Autoritatea competentă a statului membru în care aceste plante, produse vegetale sau alte obiecte sunt introduse sau sunt deplasate pentru prima dată în interiorul teritoriului Uniunii informează autoritățile competente din toate celelalte state membre prin care aceste plante, produse vegetale sau alte obiecte urmează să fie transportate înainte de a fi transportate în afara teritoriului Uniunii.

Justificare

Ar fi dificil, pe baza articolului propus de Comisie, să se controleze fiecare posibilă introducere de bunuri interzise. Prin urmare, se sugerează modificările necesare pentru a se asigura un control complet și eficient și pentru a se împiedica introducerea de bunuri interzise.

Amendamentul  93

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Plantele, produsele din plante și alte obiecte aflate în tranzit fitosanitar dintr-o țară terță către o altă țară terță, pe teritoriul Uniunii, trebuie să îndeplinească condițiile de sănătate a plantelor prevăzute la articolul 40, fără a aduce atingere altor reglementări în vigoare privind sănătatea plantelor.

Justificare

Ar fi dificil, pe baza articolului propus de Comisie, să se controleze fiecare posibilă introducere de bunuri interzise. Prin urmare, se sugerează modificările necesare pentru a se asigura un control complet și eficient și pentru a se împiedica introducerea de bunuri interzise.

Amendamentul  94

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În conformitate cu paragraful 1a, în cazul în care respectivele plante, produse vegetale sau alte obiecte sunt introduse sau transportate pentru prima dată pe teritoriul Uniunii, autoritatea competentă din statul membru trebuie să efectueze verificarea documentelor privind respectiva introducere și este responsabilă de sigilarea bunurilor în temeiul literei (b) de la primul paragraf.

Justificare

Ar fi dificil, pe baza articolului propus de Comisie, să se controleze fiecare posibilă introducere de bunuri interzise. Prin urmare, se sugerează modificările necesare pentru a se asigura un control complet și eficient și pentru a se împiedica introducerea de bunuri interzise.

Amendamentul  95

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În mod similar, autoritatea competentă din statul membru în care produsele aflate în tranzit ies de pe teritoriul Uniunii informează autoritățile competente ale statului membru în care sunt introduse acestea și statele membre tranzitate de acestea referitor la faptul că produsele au fost scoase de pe teritoriul Uniunii.

Justificare

Ar fi dificil, pe baza articolului propus de Comisie, să se controleze fiecare posibilă introducere de bunuri interzise. Prin urmare, se sugerează modificările necesare pentru a se asigura un control complet și eficient și pentru a se împiedica introducerea de bunuri interzise.

Amendamentul  96

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea competentă a statului membru în care aceste plante, produse vegetale sau alte obiecte sunt introduse sau sunt deplasate pentru prima dată în interiorul teritoriului Uniunii informează autoritățile competente din toate celelalte state membre prin care aceste plante, produse vegetale sau alte obiecte urmează să fie transportate înainte de a fi transportate în afara teritoriului Uniunii.

eliminat

Justificare

Text mutat în altă parte a articolului prin amendamentele propuse de aceiași autori.

Amendamentul  97

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 7 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre prezintă în fiecare an Comisiei un raport care sintetizează informațiile relevante referitoare la autorizațiile acordate în temeiul alineatului (1) și rezultatele monitorizării menționate la alineatul (5).

Statele membre prezintă din doi în doi ani Comisiei un raport care sintetizează informațiile relevante referitoare la autorizațiile acordate în temeiul alineatului (1) și rezultatele monitorizării menționate la alineatul (5).

Justificare

Este suficient să se prezinte un raport din doi în doi ani, astfel reducându-se și sarcina administrativă a statelor membre.

Amendamentul  98

Propunere de regulament

Articolul 47 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 47a

 

Până la…*, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului, inclusiv o analiză cost-beneficiu, cu privire la punerea în aplicare și eficacitatea măsurilor asociate importurilor pe teritoriul Uniunii și, dacă este cazul, prezintă o propunere legislativă.

 

____________

 

* JO: a se introduce data: cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  99

Propunere de regulament

Articolul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 98, de modificare a anexei III privind elementele de identificare a plantelor destinate plantării care prezintă riscuri fitosanitare pentru teritoriul Uniunii, în ceea ce privește caracteristicile și originea acestor plante destinate plantării, în vederea adaptării la evoluția cunoștințelor științifice și tehnice.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 98, de modificare a anexei III privind elementele de identificare a plantelor destinate plantării care prezintă riscuri fitosanitare pentru teritoriul Uniunii, în ceea ce privește caracteristicile și originea acestor plante destinate plantării, în vederea adaptării la evoluția cunoștințelor științifice și tehnice și a standardelor internaționale.

Justificare

Trebuie să se țină seama de evoluția standardelor internaționale.

Amendamentul  100

Propunere de regulament

Articolul 58 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea competentă organizează audituri sau inspecții la unitățile de carantină, cel puțin o dată pe an, pentru a verifica dacă unitățile respective îndeplinesc condițiile menționate la articolul 56 alineatul (2) și la articolul 57.

(1) Autoritatea competentă organizează audituri sau inspecții la unitățile de carantină, cel puțin o dată la doi ani, pentru a verifica dacă unitățile respective îndeplinesc condițiile menționate la articolul 56 alineatul (2) și la articolul 57.

Justificare

O dată la doi ani este suficient, astfel reducându-se și sarcina administrativă a statelor membre.

Amendamentul  101

Propunere de regulament

Articolul 59 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Comisia este încurajată să redacteze un document orientativ în vederea armonizării normelor de procedură la nivelul statelor membre și a evitării unor întârzieri nejustificate pentru eliberarea plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte din stațiile de carantină. Acest document orientativ conține, în special, indicații clare privind momentul în care ar putea fi necesare restricții și măsurile de reducere a riscurilor care pot fi adoptate.

Justificare

Eficientizarea și standardizarea procedurilor de control la frontieră ar trebui să vizeze garantarea îndeplinirii oricăror restricții în timp util, astfel încât comerțul să fie afectat cât mai puțin posibil. Sunt necesare orientări clare pentru operatorii implicați în activități comerciale noi, pentru a arăta unde pot fi necesare restricțiile, cum se poate reduce riscul și cum se pot evita întârzierile nejustificate.

Amendamentul  102

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) aprovizionează utilizatorii finali doar cu cantități mici (definite de la caz la caz) de plante, produse vegetale și alte obiecte, prin alte mijloace decât vânzările prin contracte la distanță;

(a) aprovizionează utilizatorii finali doar cu cantități mici (definite de la caz la caz) de plante, produse vegetale și alte obiecte;

Justificare

Nu este corect ca vânzările la distanță să fie exceptate. Băncile de semințe vând și cantități mici la distanță, trimițându-le prin poștă unor persoane care doresc să păstreze semințele în cauză. Dacă acestei activități îi este asociată o sarcină administrativă, băncile de semințe își pot reduce vânzările, fiindcă majoritatea acestor bănci nu au angajați care să cultive, să înmulțească și să distribuie cantități mici din sute de varietăți diferite de plante și semințe.

Amendamentul  103

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 98, care să precizeze unul sau mai multe aspecte după cum urmează:

eliminat

(a) alte categorii de operatori profesioniști care să fie exceptate de la aplicarea alineatului (1), dacă o astfel de înregistrare ar constitui o sarcină administrativă disproporționată pentru ei comparativ cu riscul fitosanitar al activităților lor profesionale;

 

(b) cerințe speciale pentru înregistrarea anumitor categorii de operatori profesioniști;

 

(c) cantitatea maximă pentru cantitățile mici de anumite plante, produse vegetale sau alte obiecte, astfel cum se prevede la litera (a) de la primul paragraf.

 

Justificare

Eliminat deoarece este redundant. Acordul Comisiei cu comitetul permanent este suficient.

Amendamentul  104

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Autoritățile competente înregistrează un operator profesionist atunci când cererea de înregistrare conține elementele prevăzute la alineatul (2).

(3) Autoritățile competente înregistrează un operator profesionist fără întârziere atunci când cererea de înregistrare conține elementele prevăzute la alineatul (2).

Justificare

Stabilirea îndatoririi Comisiei de a acționa rapid.

Amendamentul  105

Propunere de regulament

Articolul 66 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 66a

 

Bunele practici privind protecția plantelor

 

(1) Un operator profesionist care furnizează sau căruia i se furnizează plante, produse vegetale sau alte obiecte care sunt supuse unor interdicții, cerințe sau condiții în conformitate cu articolul 40 alineatul (1), articolul 41 alineatele (1) și (2), articolul 44 alineatele (1) și (3), articolul 45 alineatul (1), articolul 46 alineatele (1) și (3), articolul 47 alineatul (1), articolul 49 alineatele (1) și (2), articolul 50 alineatele (1) și (2), articolul 52, articolul 53 sau articolul 54 respectă bunele practici privind protecția plantelor pentru a preveni apariția și răspândirea dăunătorilor. Bunele practici privind protecția plantelor prevăzute la alineatul (1) constau, în special, în:

 

(a) identificarea și monitorizarea punctelor critice în procesul de producție sau în circulația plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte care le pot afecta calitatea fitosanitară;

 

(b) garantarea accesului autorităților competente la facilități, la datele de supraveghere și la toate documentele aferente;

 

(c) luarea de măsuri, acolo unde este necesar, pentru a garanta menținerea calității fitosanitare a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte;

Justificare

Obligațiile specifice privind controlul riscurilor fitosanitare, introduse la articolele 84-86 pentru întreprinderile autorizate să își emită propriile pașapoarte fitosanitare europene, ar trebui să prevadă o responsabilitate autentică din partea acestor operatori. Cu toate acestea, cerințele mai generale referitoare la bunele practici privind protecția plantelor ar trebui să se aplice tuturor profesioniștilor, suplimentar față de simpla obligație de trasabilitate prevăzută în prezent la articolele 65 și 66 din proiectul de regulament.

Amendamentul  106

Propunere de regulament

Articolul 67 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Dacă este cazul, certificatul fitosanitar menționează la rubrica „Declarație suplimentară”, în conformitate cu actele de punere în aplicare adoptate în temeiul articolului 41 alineatele (1) și (2) și al articolului 50 alineatele (1) și (2), care cerință specifică este îndeplinită, dacă există posibilitatea de a alege între mai multe opțiuni. Această specificație trebuie să includă o trimitere la opțiunea prevăzută în actele respective.

(2) Dacă este cazul, certificatul fitosanitar menționează la rubrica „Declarație suplimentară”, în conformitate cu actele de punere în aplicare adoptate în temeiul articolului 41 alineatele (1) și (2) și al articolului 50 alineatele (1) și (2), care cerință specifică este îndeplinită, dacă există posibilitatea de a alege între mai multe opțiuni. Această specificație trebuie să includă o trimitere la opțiunea prevăzută în actele respective sau textul acestei opțiuni.

Amendamentul  107

Propunere de regulament

Articolul 67 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Certificatul fitosanitar poate fi folosit și în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 338/9731b și al Regulamentului (CE) nr. 865/200631c.

 

__________________

 

31b JO L 61, 3.3.1997, p. 1.

 

31c JO L 166, 19.6.2006, p. 1.

Justificare

Trebuie să se asigure faptul că certificatul fitosanitar poate fi folosit, la fel ca până acum, în comerțul cu specii de floră protejate (CITES).

Amendamentul  108

Propunere de regulament

Articolul 73 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 73a

 

Până la cel târziu …*, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind experiența dobândită ca urmare a extinderii sistemului pașaportului fitosanitar la circulația în ansamblu a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pe teritoriul UE, împreună cu o analiză clară a costurilor și a beneficiilor pentru operatori, însoțită, dacă este cazul, de o propunere legislativă.

 

* JO: A se introduce data: cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  109

Propunere de regulament

Articolul 74 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Până la cel târziu …*, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind experiența dobândită ca urmare a extinderii sistemului pașaportului fitosanitar la circulația în ansamblu a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pe teritoriul UE, împreună cu o analiză clară a costurilor și a beneficiilor pentru operatori.

 

* JO: A se introduce data: cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Justificare

Există o preocupare generală în ceea ce privește măsura în care ar trebui extins pașaportul fitosanitar pentru a include circulația anumitor plante destinate plantării, a produselor lor vegetale și a altor obiecte în cadrul Uniunii Europene. Trebuie să se facă dovada beneficiilor clare aduse operatorilor de această extindere și trebuie să se ia în considerare toate costurile suplimentare, în caz contrar, acest lucru ar genera doar sarcini financiare și legislative suplimentare pentru sectorul agricol.

Amendamentul  110

Propunere de regulament

Articolul 76 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Nu este necesar un pașaport fitosanitar pentru transportul de cantități mici (definite de la caz la caz) de plante, produse vegetale sau alte obiecte către un utilizator final.

Nu este necesar un pașaport fitosanitar pentru transportul de cantități mici (definite de la caz la caz) de plante, produse vegetale sau alte obiecte către un utilizator final, inclusiv către grădinarii amatori.

Amendamentul  111

Propunere de regulament

Articolul 82 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 98, care stabilesc măsuri detaliate referitoare la examinarea vizuală, la prelevarea de probe și la testare, precum și la frecvența și calendarul examinării, menționate la alineatele (1), (2) și (3), cu privire la anumite plante, produse vegetale și alte obiecte, pe baza riscurilor fitosanitare specifice pe care le-ar putea prezenta. Aceste examinări se referă, după caz, la anumite plante destinate plantării aparținând categoriilor menționate la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr…/... (Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să introduceți numărul Regulamentului privind producerea și punerea la dispoziție pe piață a materialului de reproducere a plantelor), și, dacă este cazul, se efectuează, după caz, pentru oricare dintre elementele prevăzute în partea D din anexa II la regulamentul respectiv.

eliminat

În cazul în care Comisia adoptă un astfel de act delegat pentru anumite plante destinate plantării, iar aceste plante destinate plantării fac obiectul unor sisteme de certificare în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr..../.... [Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să introduceți numărul Regulamentului privind producerea și punerea la dispoziție pe piață a materialului de reproducere a plantelor], examinările respective sunt combinate într-un singur sistem de certificare.

 

Atunci când adoptă aceste acte delegate, Comisia ia în considerare nivelul actual și evoluția cunoștințelor tehnice și științifice.

 

Justificare

Eliminat deoarece este redundant. Acordul Comisiei cu comitetul permanent este suficient.

Amendamentul  112

Propunere de regulament

Articolul 89 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolul 82, dacă o plantă, un produs vegetal sau alt obiect, introdus în teritoriul Uniunii dintr-o țară terță, necesită un pașaport fitosanitar pentru circulația în interiorul teritoriului Uniunii în conformitate cu actele de punere în aplicare menționate la articolul 74 alineatul (1) și la articolul 75 alineatul (1), un astfel de pașaport se emite în cazul în care controalele în conformitate cu articolul 47 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr…/…+ privind introducerea respectivelor plante, produse vegetale sau alte obiecte au fost finalizate în mod satisfăcător.

(1) Prin derogare de la articolul 82, dacă o plantă, un produs vegetal sau alt obiect, introdus în teritoriul Uniunii dintr-o țară terță, necesită un pașaport fitosanitar pentru circulația în interiorul teritoriului Uniunii în conformitate cu actele de punere în aplicare menționate la articolul 74 alineatul (1) și la articolul 75 alineatul (1), un astfel de pașaport se emite în cazul în care controalele în conformitate cu articolul 47 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr…/…+ privind introducerea respectivelor plante, produse vegetale sau alte obiecte au fost finalizate în mod satisfăcător și au confirmat că plantele, produsele vegetale sau alte obiecte în cauză îndeplinesc cerințele de fond pentru eliberarea unui pașaport fitosanitar în conformitate cu articolul 80 și, dacă este cazul, cu articolul 81.

+JO: vă rugăm să introduceți numărul Regulamentului privind producerea și punerea la dispoziție pe piață a materialului de reproducere a plantelor referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor, produsele de protecție a plantelor, precum și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, a Regulamentelor (UE) nr. 1151/2012, [….]/2013 și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE și 2009/128/CE (Regulamentul privind controalele oficiale)

+JO: vă rugăm să introduceți referința Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor, produsele de protecție a plantelor, precum și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, a Regulamentelor (UE) nr. 1151/2012, [….]/2013 și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE și 2009/128/CE (Regulamentul privind controalele oficiale).

Justificare

Pentru a evita lacunele de reglementare care pot apărea în situația în care plantele, produsele vegetale sau alte obiecte sunt importate dintr-o țară terță și, ulterior, se deplasează în interiorul teritoriului UE, certificatele fitosanitare pot fi înlocuite de pașapoarte fitosanitare numai în cazul în care controalele la frontieră au fost finalizate cu succes și au arătat că mărfurile în cauză îndeplinesc cerințele pentru eliberarea unui pașaport fitosanitar (de exemplu, faptul că nu au fost detectate organisme dăunătoare de carantină, că au fost respectate cerințele specifice aplicate în cazul importurilor etc.).

Amendamentul  113

Propunere de regulament

Articolul 95 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Comisia consultă grupul consultativ pentru lanțul alimentar, sănătatea animală și sănătatea plantelor instituit în conformitate cu Decizia 2004/613/CE1 a Comisiei. Acest grup consultativ furnizează informații în cursul pregătirii actelor de punere în aplicare și a actelor delegate.

 

1 Decizia Comisiei din 6 august 2004 privind crearea grupului consultativ pentru lanțul alimentar, sănătatea animală și sănătatea plantelor (JO L 275, 25.8.2004, p. 17).

Justificare

Comisia Europeană consultă Comitetul consultativ pentru protecția plantelor atunci când pregătește acte de punere în aplicare și acte delegate. Acest lucru ar asigura un dialog deschis și ar consolida implicarea părților interesate relevante din UE în elaborarea unor norme legislative mai detaliate.

Amendamentul  114

Propunere de regulament

Articolul 96 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Certificatul de preexport se emite, la cererea operatorului profesionist, de statul membru în care sunt cultivate, produse sau prelucrate plantele, produsele vegetale sau alte obiecte, în timp ce aceste plante, produse vegetale sau alte obiecte se află la sediul operatorului profesionist în cauză.

(3) Certificatul de preexport se emite, la cererea operatorului profesionist, de statul membru sau de operatorul profesionist autorizat, astfel cum este definit la articolul 84, în care sunt cultivate, produse sau prelucrate plantele, produsele vegetale sau alte obiecte, în timp ce aceste plante, produse vegetale sau alte obiecte se află la sediul operatorului profesionist în cauză.

Justificare

Competențele tehnice necesare emiterii pașapoartelor fitosanitare sub supraveghere oficială sunt identice cu competențele necesare pentru emiterea certificatelor de preexport. Din motive de coerență și de reducere a costurilor, prezentul regulament ar trebui, prin urmare, să abordeze aceste activități în același mod.

Amendamentul  115

Propunere de regulament

Articolul 97 – paragraful 1 – subparagraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia instituie un sistem electronic pentru transmiterea de notificări de către statele membre.

Comisia instituie un sistem electronic pentru transmiterea de notificări de către statele membre și pentru informarea operatorilor profesioniști, dacă este cazul.

Amendamentul  116

Propunere de regulament

Articolul 98 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (2), articolul 7 alineatul (1) și alineatul (2), articolul 8 alineatul (6), articolul 11 alineatul (3), articolul 20, articolul 22 alineatul (3), articolul 25 alineatul (4), articolul 30, articolul 32 alineatul (4), articolul 34 alineatul (1), articolul 38, articolul 44 alineatul (2), articolul 45 (3), articolul 46 alineatul (6), articolul 48, articolul 61 alineatul (3), articolul 67 alineatul (4), articolul 71 alineatul (4), articolul 76, articolul 78 alineatul (4), articolul 82 alineatul (4), articolul 84 alineatul (2), articolul 86 alineatul (3), articolul 91 alineatul (2), articolul 92 alineatele (1) și (3), articolul 93 alineatul (1), articolul 94 alineatul (4), articolul 95 alineatul (5) și la articolul 96 alineatul (5) este conferită Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată de la *.

(2) Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (2), articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatul (1) și alineatul (2), articolul 8 alineatul (6), articolul 11 alineatul (3), articolul 20, articolul 22 alineatul (3), articolul 25 alineatul (4), articolul 27, articolul 30, articolul 32 alineatul (4), articolul 34 alineatul (1), articolul 37 alineatul (2), articolul 38, articolul 44 alineatul (2), articolul 45 alineatul (3), articolul 46 alineatul (6), articolul 48, articolul 61 alineatul (3), articolul 67 alineatul (4), articolul 71 alineatul (4), articolul 76, articolul 78 alineatul (4), articolul 82 alineatul (4), articolul 84 alineatul (2), articolul 86 alineatul (3), articolul 91 alineatul (2), articolul 92 alineatele (1) și (3), articolul 93 alineatul (1), articolul 94 alineatul (4), articolul 95 alineatul (5) și la articolul 96 alineatul (5) este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ...*. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective.

* JO: data intrării în vigoare a prezentului regulament.

* JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Justificare

Amendamentul este legat de amendamentele propuse la articolele 5, 6, 27 și 37.

Amendamentul  117

Propunere de regulament

Articolul 98 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (2), articolul 7 alineatul (1) și alineatul (2), articolul 8 alineatul (6), articolul 11 alineatul (3), articolul 20, articolul 22 alineatul (3), articolul 25 alineatul (4), articolul 30, articolul 32 alineatul (4), articolul 34 alineatul (1), articolul 38, articolul 44 alineatul (2), articolul 45 alineatul (3), articolul 46 alineatul (6), articolul 48, articolul 61 alineatul (3), articolul 67 alineatul (4), articolul 71 alineatul (4), articolul 76, articolul 78 alineatul (4), articolul 82 alineatul (4), articolul 84 alineatul (2), articolul 86 alineatul (3), articolul 91 alineatul (2), articolul 92 alineatele (1) și (3), articolul 93 alineatul (1), articolul 94 alineatul (4), articolul 95 alineatul (5) și la articolul 96 alineatul (5) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunui act delegat deja în vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (2), articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatul (1) și alineatul (2), articolul 8 alineatul (6), articolul 11 alineatul (3), articolul 20, articolul 22 alineatul (3), articolul 25 alineatul (4), articolul 27, articolul 30, articolul 32 alineatul (4), articolul 34 alineatul (1), articolul 37 alineatul (2), articolul 38, articolul 44 alineatul (2), articolul 45 alineatul (3), articolul 46 alineatul (6), articolul 48, articolul 61 alineatul (3), articolul 67 alineatul (4), articolul 71 alineatul (4), articolul 76, articolul 78 alineatul (4), articolul 82 alineatul (4), articolul 84 alineatul (2), articolul 86 alineatul (3), articolul 91 alineatul (2), articolul 92 alineatele (1) și (3), articolul 93 alineatul (1), articolul 94 alineatul (4), articolul 95 alineatul (5) și la articolul 96 alineatul (5) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Justificare

Amendamentul este legat de amendamentele propuse la articolele 5, 6, 27 și 37.

Amendamentul  118

Propunere de regulament

Articolul 98 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) În termen de patru ani de la *, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului referitor la utilizarea delegării de competențe pentru adoptarea de acte delegate menționate la alineatul (2).

 

* JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  119

Propunere de regulament

Articolul 98 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 98a

 

Procedura de urgență

 

Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecțiune în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

 

Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecțiuni cu privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 98 alineatul (5). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul fără întârziere, în urma notificării deciziei Parlamentului European sau a Consiliului de a formula obiecțiuni.

Justificare

Într-o situație de urgență, actele delegate trebuie să intre în vigoare imediat după adoptare. Acest lucru ar putea fi necesar, de exemplu, dacă în cazul unui risc fitosanitar grav un anumit organism dăunător de carantină pentru UE trebuie să fie inclus în lista organismelor dăunătoare prioritare [articolul 6 alineatul (2)].

Amendamentul  120

Propunere de regulament

Articolul 100 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și iau toate măsurile necesare garantării punerii lor în aplicare. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive.

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și iau toate măsurile necesare garantării punerii lor în aplicare. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale cu magnitudinea prejudiciilor economice și fitosanitare provocate pe întreg teritoriul Uniunii și disuasive.

Amendamentul  121

Propunere de regulament

Articolul 102 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) […]/2013

Articolul 17 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) măsuri de eradicare rapidă a speciilor alogene într-un stadiu timpuriu al invaziei, adoptate de statele membre în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. […]/2014 al Parlamentului European și al Consiliului*,

 

_______________

 

*Regulamentul (UE) nr. […]/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din ... privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive (JO L ..., ..., ...).

Justificare

Pentru a alinia Regulamentul privind gestionarea cheltuielilor la propunerea privind speciile alogene invazive, publicată la 9 septembrie 2013, măsurile adoptate de statele membre în vederea eradicării rapide a speciilor alogene într-un stadiu timpuriu al invaziei, în conformitate cu articolul 15 al propunerii menționate, ar trebui să fie, de asemenea, eligibile pentru cofinanțare din partea UE. A se vedea justificarea la amendamentul aferent articolului 102 alineatul (2) litera (a).

Amendamentul  122

Propunere de regulament

Articolul 102 – paragraful 1 – punctul 3 – litera - a

Regulamentul (UE) […]/2013

Articolul 18 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) se referă la exemplarele vii din speciile, subspeciile sau taxonii inferiori de plante, ciuperci sau microorganisme care, dacă sunt introduse pe teritoriul Uniunii, pot avea un efect negativ asupra sănătății plantelor și care fac obiectul măsurilor de eradicare într-un stadiu timpuriu al invaziei adoptate în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. […]/2014

 

______________

 

*JO, vă rugăm să introduceți numărul Regulamentului (UE) nr. […]/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Justificare

Ar trebui ca Regulamentul privind gestionarea cheltuielilor să fie aliniat la propunerea privind speciile alogene invazive. Măsurile adoptate de statele membre în vederea eradicării speciilor alogene într-un stadiu timpuriu al invaziei ar trebui să fie, în anumite condiții, eligibile pentru cofinanțare din partea Uniunii. De asemenea, costurile eligibile pentru cofinanțare ar trebui să includă compensațiile acordate operatorilor pentru valoarea plantelor distruse care fac obiectul unor măsuri de eradicare într-un stadiu timpuriu al invaziei.

Amendamentul  123

Propunere de regulament

Articolul 102 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a

Regulamentul (UE) […]/2013

Articolul 19 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb) costurile suportate de statele membre pentru despăgubirea operatorilor menționați la articolul 2 alineatul (7) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) [...]/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor* pentru valoarea plantelor, a produselor vegetale sau a altor obiecte distruse care fac obiectul măsurilor de eradicare rapidă într-un stadiu timpuriu al invaziei adoptate în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. […]/[…]**.

 

_____________________________

 

*Regulamentul (UE) nr. .../2014 al Parlamentului European și al Consiliului din ... privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor (JO L, ..., ...).

 

*JO, vă rugăm să introduceți numărul Regulamentului (UE) nr. […]/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Justificare

Este necesar să se corecteze trimiterea (a se vedea celelalte amendamente).

Amendamentul  124

Propunere de regulament

Articolul 102 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a

Regulamentul (UE) […]/2013

Articolul 19 – alineatul 1 – litera cc (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cc) costurile pentru despăgubirea operatorilor menționați la articolul 2 alineatul (7) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) [...]/[...]* pentru punerea în aplicare a măsurilor de biosecuritate consolidate esențiale pentru a proteja teritoriul Uniunii împotriva organismelor dăunătoare prioritare.

 

_____________________________

 

*JO, vă rugăm să introduceți numărul Regulamentului (UE) nr. .../2014 al Parlamentului European și al Consiliului din ... privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.

Justificare

Operatorii ar trebui să obțină compensații pentru punerea în aplicare a unor măsuri de biosecuritate consolidate esențiale pentru o reacție rapidă în cazul organismelor dăunătoare prioritare.

Amendamentul  125

Propunere de regulament

Articolul 102 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c

Regulamentul (UE) […]/2013

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) Se adaugă următorul paragraf al doilea:

(c) Se adaugă următorul paragraf al doilea:

„În sensul punctului (ca) din primul paragraf, despăgubirile nu depășesc valoarea de piață a plantelor, a produselor vegetale sau a altor obiecte imediat înainte de a fi distruse, iar valoarea reziduală, dacă există, se deduce din compensații.”

„În sensul punctelor (ca), (cb) și (cc) din primul paragraf, despăgubirile nu depășesc valoarea de piață a plantelor, a produselor vegetale sau a altor obiecte imediat înainte de a fi distruse, iar valoarea reziduală, dacă există, se deduce din compensații.”

Justificare

Operatorii ar trebui să obțină compensații pentru punerea în aplicare a unor măsuri de biosecuritate consolidate esențiale pentru o reacție rapidă în cazul organismelor dăunătoare prioritare.

Amendamentul  126

Propunere de regulament

Anexa Ia (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexa Ia

 

Lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune menționate la articolul 5

 

ORGANISME DĂUNĂTOARE A CĂROR APARIȚIE ÎN VREO PARTE A COMUNITĂȚII NU SE CUNOAȘTE ȘI CARE SUNT RELEVANTE PENTRU ÎNTREAGA COMUNITATE

 

(a) Insecte, acarieni și nematozi în toate stadiile de dezvoltare

 

Acleris spp. (din afara Europei)

 

Aculops fuchsiae Keifer

 

Agrilus planipennis Fairmaire

 

Aleurochantus spp.

 

Amauromyza maculosa (Malloch)

 

Anomala orientalis Waterhouse

 

Anoplophora chinensis (Thomson)

 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

 

Anoplophora malasiaca (Forster)

 

Anthonomus bisignifer (Schenkling)

 

Anthonomus signatus (Say)

 

Aonidella citrina Coquillet

 

Aphelenchoïdes besseyi Christie

 

Arrhenodes minutus Drury

 

Aschistonyx eppoi Inouye

 

Bemisia tabaci Genn. (populații non-europene) cunoscute ca vector al următoarelor virusuri:

 

(a) Bean golden mosaic virus

 

(b) Cowpea mild mottle virus

 

(c) Lettuce infectious yellows virus

 

(d) Pepper mild tigré virus

 

(e) Squash leaf curl virus

 

(f) Euphorbia mosaic virus

 

(g) Florida tomato virus

 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Buher) Nickle et al.

 

Carposina niponensis Walsingham

 

Cicadellidae (specii non-europene) cunoscute ca vector al bolii Pierce (cauzate de Xylella fastidiosa), precum:

 

(a) Carneocephala fulgida Nottingham

 

(b) Draeculacephala minerva Bali

 

(c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

 

Choristoneura spp. (din afara Europei)

 

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

 

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

 

Diabrotica barberi Smith și Lawrence

 

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

 

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

 

Diabrotica virgifera zeae Krysan și Smith

 

Diaphorina citri Kuway

 

Enarmonia packardi (Zeller)

 

Enarmonia prunivora Walsh

 

Eotetranychus lewisi McGregor

 

Grapholita inopinata Heinrich

 

Heliothis zea (Boddie)

 

Hirschmanniella spp., altele decât Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc și Goodey

 

Hishomonus phycitis

 

Leucaspis japonica Ckll.

 

Liriomyza sativae Blanchard

 

Listronotus bonariensis (Kuschel)

 

Longidorus diadecturus Eveleigh și Allen

 

Margarodes, specii non-europene, precum: (a) Margarodes vitis (Phillipi)

 

Margarodes vredendalensis de Klerk c) Margarodes prieskeansis Jakubski

 

Monochamus spp. (din afara Europei)

 

Myndus crudus Van Duzee

 

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne și Allen

 

Naupactus leucoloma Boheman

 

Numonia pirivorella (Matsumura)

 

Oligonychus perditus Pritchard și Baker

 

Pissodes spp. (din afara Europei)

 

Premnotrypes spp. (din afara Europei)

 

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

 

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

 

Radopholus citrophilus Huettel Dickson și Kaplan

 

Rhynchophorus palmarum (L.)

 

Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

 

Scirtothrips aurantii Faure

 

Scirtothrips dorsalis Hood

 

Scirtothrips citri (Moultex)

 

Scolytidae spp. (din afara Europei)

 

Scrobipalpopsis solanivora Povolny

 

Spodoptera eridania (Cramer)

 

Spodoptera frugiperda (Smith)

 

Spodoptera litura (Fabricus)

 

Tachypterellus quadrigibbus Say

 

Taxoptera citricida Kirk.

 

Thaumatotibia leucotreta

 

Thrips palmi Karny

 

Tephritidae (specii non-europene) precum:

 

(a) Anastrepha fraterculus (Wiedermann)

 

(b) Anastrepha ludens (Loew)

 

(c) Anastrepha obliqua Macquart

 

(d) Anastrepha suspensa (Loew)

 

(e) Dacus ciliatus Loew

 

(f) Dacus cucurbitae Coquillet

 

(g) Dacus dorsalis Hendel

 

(h) Dacus tryoni (Froggatt)

 

(i) Dacus tsunconis Miyake

 

(j) Dacus zonatus Saund.

 

(k) Epochra canadensis (Loew)

 

(l) Pardalaspis cyanescens Bezzi

 

(m) Pardalaspis quinaria Bezzi

 

(n) Pterandrus rosa (Karsch)

 

(o) Rhacochlaena japonica Ito

 

(p) Rhagoletis cingulata (Loew)

 

(q) Rhagoletis completa Cresson

 

(r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)

 

(s) Rhagoletis indifferens Curran

 

(t) Rhagoletis mendax Curran

 

(u) Rhagoletis pomonella Walsh

 

(v) Rhagoletis ribicola Doane

 

(w) Rhagoletis suavis (Loew)

 

Trioza erytreae Del Guercio

 

Unaspis citri Comstock

 

Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populații non-europene)

 

Xiphimena californicum Lamberti și Bleve-Zacheo

 

(b) Bacterii

 

Citrus greening bacterium

 

Citrus variegated chlorosis

 

Erwinia stewartii (Smith) Dye

 

Xanthomonas campestris (toate sușele patogene la Citrus)

 

Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishizama) Dye și pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye

 

Xylella fastidiosa (Well și Raju)

 

(c) Ciuperci

 

Alternaria alternata (Fr.) Keissler (izolate patogene non-europene)

 

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller

 

Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx

 

Atropellis spp.

 

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

 

Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau.

 

Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori și Nambu) Deighton

 

Cercospora angolensis Carv. și Mendes

 

Ciborinia camelliae Kohn

 

Chrysomya arctostaphyli Dietel

 

Cronartium spp. (din afara Europei)

 

Diaporthe vaccinii Shaer

 

Endocronartium spp. (din afara Europei)

 

Elsinoe spp. Bitanc. și Jenk. Mendes

 

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian și Mairie) Gordon

 

Guignardia citricarpa Kiely (toate sușele patogene la Citrus)

 

Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto și Ito

 

Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto

 

Gymnosporangium spp. (din afara Europei)

 

Inonotus weiril (Murril) Kotlaba și Pouzar

 

Melampsora farlowii (Arthur) Davis

 

Monilinia fructicola (Winter) Honey

 

Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

 

Mycosphaerella populorum G.E. Thomson

 

Phoma andina Turkensteen

 

Phyllosticta solitaria Ell. și Ev.

 

Puccinia pittieriana Hennings

 

Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone și Boerema

 

Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers

 

Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow și Sydow

 

Thecaphora solani Barrus

 

Tilletia indica Mitra

 

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

 

Venturia nashicola Tanaka și Yamamoto

 

(d) Virusuri și organisme analoage

 

Elm phlöem necresis mycoplasm

 

Virusuri la cartof și organisme analoage, precum:

 

(a) Andean potato latent virus

 

(b) Andean potato mottle virus

 

(c) Arracacha virus B, sușa oca

 

(d) Potato black ringspot virus

 

(e) Potato spindle tuber viroid

 

(f) Potato virus T

 

(g) Izolate non-europene ale virusului la cartof A, M, S, V, X și Y (inclusiv Yo, Yn și Ye) și Potato leafroll virus

 

Tobacco ringspot virus

 

Tomato ringspot virus

 

Virusuri și organisme analoage din Cydonia Mill, Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. și Vitis L., precum:

 

(a) Blueberry leaf mottle virus

 

(b) Cherry rasp leaf virus (american)

 

(c) Peach mosaic virus (american)

 

(d) Peach phony rickettsia

 

(e) Peach rosette mosaic virus

 

(f) Peach rosette mycoplasm

 

(g) Peach X-disease mycoplasm

 

(h) Peach yellows mycoplasm

 

(i) Plum line pattern virus (american)

 

(j) Raspberry leaf curl virus (american)

 

(k) Strawberry latent „C” virus

 

(l) Strawberry vein banding virus

 

(m) Strawberry witches’ broom mycoplasm

 

(n) Virusuri și organisme analoage noneuropene din Cydonia Mill, Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. și Vitis L.

 

Virusuri transmise de Bemisia tabaci Genn., precum:

 

(a) Bean golden mosaic virus

 

(b) Cowpea mild mottle virus

 

(c) Lettuce infectious yellows virus

 

(d) Pepper mild tigré virus

 

(e) Squash leaf curl virus

 

(f) Euphorbia mosaic virus

 

(g) Florida tomato virus

 

Beet curly top virus (izolate non-europene)

 

Black raspberry latent virus

 

Blight și organismele analoage

 

Cadang-Cadang viroid

 

Cherry leafroll virus

 

Chrysanthemum stem necrosis virus

 

Citrus mosaic virus

 

Citrus tristeza virus (izolate non-europene)

 

Leprosis

 

Little cherry pathogen (izolate non-europene)

 

Psorosis cu răspândire naturală

 

Palm lethal yellowing mycplasm

 

Prunus necrotic ringspot virus

 

Satsuma dwarf virus

 

Tatter leaf virus

 

Witches' broom (MLO)

 

(e) Plante parazite

 

Arceuthobium spp. (din afara Europei)

 

ORGANISME DĂUNĂTOARE DESPRE A CĂROR APARIȚIE SE ȘTIE ÎN COMUNITATE ȘI CARE SUNT RELEVANTE PENTRU ÎNTREAGA COMUNITATE

 

(a) Insecte, acarieni și nematozi în toate stadiile de dezvoltare

 

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte

 

Globodera pallida (Stone) Behrens

 

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

 

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toate populațiile)

 

Meloidogyne fallax Karssen

 

Opogona sacchari (Bojer)

 

Popillia japonica Newman

 

Rhizoecus hibisci Kawai și Takagi

 

Spodoptera littoralis (Boisduval)

 

(b) Bacterii

 

Clavibacter michiganensi (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

 

Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith

 

(c) Ciuperci

 

Melampsora medusae Thümen

 

Synchytrium endobioticum (Schilhersky) Percival

 

(d) Virusuri și organisme analoage

 

Apple proliferation mycoplasm

 

Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

 

Pear decline mycoplasm

 

(e) Altele

 

Pomacea spp.

Justificare

Lista cuprinde organismele dăunătoare enumerate în partea A din anexa I la Directiva 2000/29/CE și secțiunea I din partea A din anexa II la directiva menționată anterior.

Amendamentul  127

Propunere de regulament

Anexa Ib (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

ANEXA Ib

 

Lista organismelor dăunătoare prioritare pentru Uniune menționate la articolul 6 alineatul (2)

 

(a) Insecte, acarieni și nematozi în toate stadiile de dezvoltare

 

Anoplophora chinensis (Thomson)

 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Buher) Nickle et al.

 

Cicadellidae (specii non-europene) cunoscute ca vector al bolii Pierce (cauzate de Xylella fastidiosa), precum :

 

(a) Carneocephala fulgida Nottingham

 

(b) Draeculacephala minerva Ball

 

(c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

 

Diaphorina citri Kuway

 

Paysandisia archon

 

Pistosia dactyliferae

 

Rhynchophorus ferrugineus

 

Thaumatotibia leucotreta

 

Trioza erytreae Del Guercio

 

(b) Bacterii

 

Citrus greening bacterium

 

Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith

 

Pseudomonas syringae

 

Xanthomonas campestris (toate sușele patogene la Citrus)

 

Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye and pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye

 

Xylella fastidiosa (Well și Raju)

 

(c) Ciuperci

 

Elsinoe spp. Bitanc. și Jenk. Mendes

 

gibberella circinata

 

Guignardia citricarpa Kiely (toate sușele patogene la Citrus)

 

Hypoxylon mammatum

 

Phythoptora ramorum

 

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

 

Venturia nashicola Tanaka și Yamamoto

 

(d) Virusuri și organisme analoge

 

Virusuri la cartof și organisme analoge, precum:

 

(a) Andean potato latent virus

 

(b) Andean potato mottle virus

 

(c) Arracacha virus B, sușa oca

 

(d) Potato black ringspot virus

 

(e) Potato spindle tuber viroid

 

(f) Potato virus T

 

(g) Varietățile A, M, S, V, X și Y non-europene ale unor virusuri izolate la cartof (inclusiv Y o , Y n și Y e) și Potato leafroll virus

 

Grapevine flavescence dorée MLO

 

(e) Altele

 

Pomacea spp.

Justificare

UE trebuie să încurajeze statele membre să pună în aplicare strategii globale de combatere a organismelor dăunătoare care atacă palmierii (în special Rhynchophorus ferrugineus, Paysandisia archon, Pistosia dactyliferae) și să se coordoneze între ele în acest sens. Aceste organisme dăunătoare trebuie să fie incluse în lista organismelor dăunătoare prioritare.

Amendamentul  128

Propunere de regulament

Anexa Ic (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexa Ic

 

Lista organismelor dăunătoare afectând calitatea menționate la articolul 36

 

INSECTE

 

Acanthoscelides obtectus Sag.

 

Pelargonium flower break carmovirus

 

Aceria essigi.

 

Aculops fockeui.

 

Agromyzidae

 

Aleurodidae, în special Bemisia tabaci

 

Aleurothrixus floccosus (Mashell)

 

Anarsia lineatella.

 

Aphelenchoides spp.

 

Blastophaga spp.

 

Bruchus affinis Froel.

 

Bruchus atomarius L.

 

Bruchus pisorum L.

 

Bruchus rufimanus Boh.

 

Cacoecimorpha pronubana

 

Cecidophyopsis ribis.

 

Circulifer haematoceps

 

Circulifer tenellus

 

Coșenile, în special Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus.

 

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

 

Diarthronomia chrysanthemi

 

Ditylenchus destuctor Thorne

 

Ditylenchus dipsaci

 

Epichoristodes acerbella

 

Epidiaspis leperii.

 

Eriophis avellanae.

 

Eriophyes similis.

 

Eriosoma lanigerum

 

Eumerus spp.

 

Eusophera pinguis.

 

Eutetranychus orientalis Klein

 

Helicoverpa armigera (Hübner)

 

Lepidoptera

 

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

 

Liriomyza trifolii (Burgess)

 

Meloidogyne spp.

 

Merodon equestris

 

Myzus ornatus

 

Otiorrhynchus sulcatus

 

Parabemisia myricae (Kuwana)

 

Parabemisia, myricae (Kuwana).

 

Parasaissetia nigra (Nietner)

 

Paysandisia archon (Burmeister)

 

Pratylenchus penetrans

 

Pratylenchus spp.

 

Pseudaulacaspis pentagona.

 

Quadraspidiotus perniciosus

 

Quadraspidiotus perniciosus

 

Radopholus similis (Cobb) Thorne

 

Rhizoglyphidae

 

Rhyacionia buoliana

 

Rhyzoglyphus spp.

 

Rotylenchus robustus

 

Salssetia oleae.

 

Sciara

 

Tarsonemidae

 

Tarsonemidae.

 

Tetranychus urticae

 

Thysanoptera

 

Tylenchulus semipenetrans

 

Pelargonium line pattern virus

 

BACTERII

 

Agrobacterium rhizogenes.

 

Agrobacterium tumefaciens.

 

Agrobacterium tumefaciens

 

Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.

 

Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al

 

Corynebacterium sepedonicum

 

Erwinia amylovora (Burr.) Winsi. et al

 

Erwinia carotovora subsp. Carotovora

 

Erwinia chrysanthemi

 

Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr și Burkholder

 

Pseudomonas marginata

 

Pseudomonas solanacearum.

 

Pseudomonas syringae pv. glycinea

 

Pseudomonas syringae pv. mors prunorum.

 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al

 

Pseudomonas syringae pv. savastanoi.

 

Psudomonas syringae pv. syringae

 

Rhodococcus fascians

 

Xanthomonas campestris pv. Begoniae

 

Xanthomonas campestris pv. corylina.

 

Xanthomonas campestris pv. juglandi.

 

Xanthomonas campestris pv. Pelargonii

 

Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

 

Xanthomonas campestris pv.phaseoli (Smith) Dye

 

Xanthomonas campestris pv.vesicatoria (Doidge) Dye

 

Xanthomonas fragariae Kennedy și King

 

Xylophilus ampelinus Vitis (Panagopoulos) Willems.et al

 

CIUPERCI

 

Agenți patogeni care produc putrezirea plantei (Botrytis spp., Pythium spp.)

 

Fusarium oxisporum f. sp. lilii

 

Fusarium oxisporum sp. gladioli

 

Rhizoctonia spp.

 

Alternaria dianthicola

 

Armillariella mellea

 

Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter

 

Chondrostereum purpureum

 

Claviceps purpurea

 

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

 

Curvularia trifolii

 

Cylindrocarpon destructans

 

Diaporthe phaseolorum var. caulivora și var. sojae

 

Didymella applanata.

 

Didymella ligulicola (Baker, Dimok și Davis) v. Arx

 

Exosporium palmivorum

 

Fusarium fujikuroi

 

Fusarium oxisporum f. sp. dianthi

 

Fusarium oxisporum sp. chrysanthemi

 

Fusarium oxysporum f. sp. narcissi

 

Fusarium spp.

 

Gliocladium wermoeseni

 

Graphiola phoenicis

 

Helminthosporium

 

Lophodermium seditiosum

 

Mycosphaerella dianthi

 

Nectria galligena

 

Oidium

 

Penicillium gladioli

 

Peronospora rubi.

 

Pestalozzia Phoenicis

 

Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

 

Phialophora gregata

 

Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli și Gikashvili

 

Phyllactinia guttata.

 

Phytophthora cactorum.

 

Phytophthora fragariae var. rubi.

 

Phytophthora spp.

 

Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. și de Toni

 

Agenți patogeni care produc putrezirea plantei: Fusarium spp. și Pythium

 

Puccinia chrysanthemi

 

Puccinia horiana Hennings

 

Puccinia pelargonii zonalis

 

Pythium spp.

 

Rhizoctonia spp.

 

Rhizopus spp.

 

Rosellinia necatrix

 

Scirrhia pini Funk et Parker

 

Sclerotinia spp.

 

Septoria gladioli

 

Slerotium bulborum

 

Synchytrium endobioticum

 

Taphrina deformans

 

Thielaviopsis basicola

 

Tilletia

 

Urocystis gladiolicola

 

Uromyces dianthi

 

Uromyces trasversalis

 

Ustilaginaceae,

 

Venturia spp.

 

Verticillium spp

 

VIRUSURI ȘI ORGANISME ANALOAGE

 

Narcissus white streak agent

 

Carnation mottle carmovirus

 

Carnation etched ring caulimovirus

 

Carnation necrotic fleck closterovirus

 

Aster yellow micoplasm

 

Corky pit agent

 

Anarsia lineatella

 

Apple mosaic virus.

 

Arabis mosaic virus Fragaria

 

Beet leaf curl virus

 

Black currant infecticus variegation

 

Black currant rever.

 

Cherry leaf roll virus.

 

Chondrostereum purpureum

 

Chrysanthemum stunt viroid

 

Citrus leaf rugose.

 

Citrus tristeza virus (izolate europene)

 

Citrus vein enation woody gall

 

Coșenile, în special Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

 

Coniothyrium spp.

 

Tomato aspermy cucumovirus

 

Diplocarpon rosae

 

Maladii care provoacă la frunzele tinere psorosis și simptome analoage, precum ring-spot, cristacortis, impietratura și concave gum.

 

Eriosoma lanigerum

 

Grapevine flavescence dorée MLO

 

Hazel maculatura lineare MLO

 

Infectious variegation.

 

Arabis mosaic nepovirus

 

Peronospora sparsa

 

Phragmidium spp.

 

Plum pox virus

 

Potato stolbur mycoplasm

 

Prune dwarf virus.

 

Prunus necrotic ringspot virus

 

Raspberry bushy dwarf virus.

 

Raspberry leaf curl virus.

 

Raspberry ringspot virus

 

Leaf curl

 

Rosellinia necatrix

 

Citric leaf rugose

 

Sphaeroteca pannosa

 

Spiroplasma citri Saglio. et al.

 

Strawberry crinkle virus

 

Strawberry green petal MLO.

 

Strawberry latent ringspot virus

 

Strawberry mild yellow edge virus

 

Tomato black ring virus

 

Tomato spotted wilt virus

 

Tomato yellow leaf curl virus

 

Pelargonium leaf curl tombusvirus

 

Tospovirus (tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

 

Variegație infecțioasă

 

Venturia spp.

 

Verticillium spp.

 

Viroizi precum exocortis, caquexia-xyloporosis.

 

Lily symptomless virus

 

Tulip breaking virus

 

Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus)

 

Narcissus yellow stripe virus

 

Chrysanthemum B mosaic virus

 

Cucumber mosaic virus

 

Tobacco rattle virus

 

Lily virus x

 

NEMATOZI

 

Heterodera rostochiensis

 

ALTE ORGANISME DĂUNĂTOARE

 

Cyperus esculentus (trufă)

 

Orobanche (plantă parazită)

Amendamentul  129

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 1 – punctul 4 – paragraful 1 – litera n a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(na) efecte asupra patrimoniului natural și a zonelor turistice;

Justificare

Este necesară evidențierea prejudiciilor estetice provocate de organismele dăunătoare. De exemplu, palmierii fac parte din patrimoniul natural și contribuie la imaginea turistică a regiunilor mediteraneene. Prin urmare, impactul distrugerii lor de către dăunători trebuie analizat în mod global, luând în considerare aspecte economice, ecologice și sociale, inclusiv aspecte estetice și culturale.

Amendamentul  130

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 2 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) Impacturi economice: dăunătorul are potențialul de a cauza pierderi considerabile în ceea ce privește efectele directe și indirecte menționate la punctul (4) din secțiunea I pentru culturi cu o valoare anuală totală a producției pentru teritoriul Uniunii de cel puțin 1 miliard EUR.

(a) Impacturi economice: dăunătorul are potențialul de a cauza pierderi considerabile în ceea ce privește efectele directe și indirecte menționate la punctul (4) din secțiunea I pentru culturi de pe teritoriul Uniunii.

Justificare

Există dăunători care nu ajung la această valoare minimă de 1 miliard EUR, deși au un impact foarte grav asupra culturilor și teritoriilor. Aceeași problemă există și pentru „culturile minore”.

Amendamentul  131

Propunere de regulament

Anexă II – secțiunea 2 – punctul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) în cazul dăunătorilor care afectează culturile specializate, cultivate pe o suprafață totală de mai puțin de 200 000 de hectare pe teritoriul întregii Europe, pierderea potențială ca valoare anuală totală a producției în Uniune este de cel puțin 200 de milioane EUR;

Amendamentul  132

Propunere de regulament

Anexa III – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Plantele destinate plantării din țări terțe sunt considerate susceptibile de a prezenta riscuri fitosanitare pentru teritoriul Uniunii, astfel cum se menționează la articolul 47 alineatul (1), dacă respectivele plante destinate plantării îndeplinesc cel puțin trei dintre următoarele condiții, inclusiv cel puțin una dintre condițiile prevăzute la punctul (1) literele (a), (b) și (c):

Plantele destinate plantării din țări terțe sunt considerate susceptibile de a prezenta riscuri fitosanitare pentru teritoriul Uniunii, astfel cum se menționează la articolul 47 alineatul (1), dacă respectivele plante destinate plantării îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:

Amendamentul  133

Propunere de regulament

Anexa III – paragraful 1 – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) Nu sunt tratate cu produse fitosanitare generice înainte sau în timpul transferului.

eliminat

Amendamentul  134

Propunere de regulament

Anexa III – paragraful 1 – punctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) Nu fac obiectul controalelor și certificărilor oficiale de export în țara terță de origine.

eliminat

Amendamentul  135

Propunere de regulament

Anexă IV – secțiunea 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) Supravegherea, examinarea vizuală, eșantionarea, testarea în laborator a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a depista prezența organismelor dăunătoare de carantină, inclusiv prin supunere la procedurile de carantină.

(c) Supravegherea, examinarea vizuală, eșantionarea, testarea în laborator a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a depista prezența organismelor dăunătoare de carantină, inclusiv prin supunere la procedurile de carantină și controale înainte de expediere în țările terțe.

Amendamentul  136

Propunere de regulament

Anexă IV – secțiunea 2 – paragraful 1 – punctul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsurile luate pentru a gestiona riscul fitosanitar trebuie să fie justificate din punct de vedere tehnic pe baza concluziilor la care s-a ajuns prin utilizarea unui analize adecvate a riscurilor sau, după caz, prin utilizarea unor alte examinări și evaluări comparabile ale datelor științifice disponibile. Aceste măsuri ar trebui să reflecte și, dacă este cazul, să fie modificate sau eliminate pentru a reflecta analizele de risc noi sau actualizate sau informațiile științifice pertinente.

Măsurile luate pentru a gestiona riscul fitosanitar trebuie să fie justificate din punct de vedere tehnic pe baza concluziilor la care s-a ajuns prin utilizarea unui analize adecvate a riscurilor sau, după caz, prin utilizarea unor alte examinări și evaluări comparabile ale datelor științifice disponibile, supravegheate de EFSA. Aceste măsuri ar trebui să reflecte și, dacă este cazul, să fie modificate sau eliminate pentru a reflecta analizele de risc noi sau actualizate sau informațiile științifice pertinente.

  • [1]  JO L 0, 0.0.0000, p. 0.

EXPUNERE DE MOTIVE

Cadrul actual de reglementare al UE privind măsurile fitosanitare are ca scop protejarea agriculturii și a silviculturii europene prin împiedicarea introducerii și a răspândirii organismelor dăunătoare alogene. Principalul instrument în acest sens este Directiva 2000/29/CE a Consiliului. De un anumit timp, se reproșează acestui cadru de reglementare faptul că nu este capabil să oprească fluxul tot mai mare de noi organisme dăunătoare care intră pe teritoriul Uniunii Europene ca urmare a dezvoltării comerțului internațional.

În ultimii ani, ca urmare a creșterii importurilor, au apărut focare semnificative de răspândire a unor organisme dăunătoare periculoase care au avut repercusiuni negative asupra silviculturii. Evaluarea regimului de reglementare actual, stabilit în 2010, a demonstrat faptul că legislația de bază trebuia modificată pentru a ține seama în totalitate de aceste riscuri în creștere. Principalele probleme întâlnite sunt: prioritatea insuficientă acordată prevenirii în ceea ce privește bunurile cu grad ridicat de risc, necesitatea de a stabili care sunt organismele dăunătoare care reprezintă o prioritate la nivelul UE și în cele 28 de state membre, necesitatea de a dispune de instrumente îmbunătățite pentru a combate prezența și răspândirea organismelor dăunătoare și necesitatea de a actualiza dispozițiile care reglementează circulația în interiorul UE.

În urma unor consultări, Comisia Europeană a prezentat un pachet complet de revizuire a legislației actuale privind sănătatea plantelor, calitatea materialului de reproducere a plantelor, sănătatea animalelor, controalele oficiale privind plantele, animalele, produsele alimentare și furajele, precum și privind cheltuielile Uniunii Europene referitoare la aceste politici. Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor face parte din acest pachet.

Consiliul a invitat Comisia să efectueze o evaluare și o revizuire a acestei legislații în 2008. Comisia a efectuat o evaluare și o consultare în colaborare cu autoritățile naționale de supraveghere și cu părțile interesate. În 2011 a fost organizată o consultare finală cu privire la opțiunile strategice, în urma căreia au fost elaborate patru posibilități de acțiune. În urma evaluării consecințelor acestora, Comisia a reținut cea de a treia opțiune ca fiind cea mai potrivită: stabilirea priorităților, modernizarea, intensificarea prevenirii și consolidarea măsurilor de combatere a focarelor.

Propunerea Comisiei răspunde caracteristicilor celei de a treia opțiuni și ține totodată seama de includerea finanțării regimului fitosanitar în cadrul financiar plurianual 2014-2020 al Uniunii Europene. Creditele care sunt deja necesare sunt propuse în documentele corespunzătoare.

Datorită naturii regimului fitosanitar, acesta trebuie să cuprindă toți operatorii profesioniști, indiferent de mărimea lor. În caz contrar, nu se va putea realiza obiectivul propunerii de a asigura protecția Uniunii Europene față de organismele dăunătoare plantelor. Cu toate acestea, propunerea exclude de la obligația de a emite pașapoarte fitosanitare întreprinderile care vând plante și produse vegetale exclusiv pe piața locală, care, de altfel, nu vor mai fi cerute pentru vânzările către consumatorii finali persoane fizice.

În ceea ce privește microîntreprinderile, noul regulament privind controalele oficiale va prevedea, în cadrul ajutoarelor de stat, un regim special pentru eventuala rambursare a taxelor legate de controalele fitosanitare.

Eradicarea focarelor de organisme dăunătoare alogene poate fi realizată cu succes numai în cazul în care toate sursele de infestare sunt eliminate. Focarele de răspândire ale organismelor dăunătoare de carantină pot, de asemenea, să se afle nu doar în unele unități, ci și în spații verzi și grădini private. Din acest motiv, autoritățile competente din statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a avea acces la terenurile infestate pentru ca, ulterior, să dezvolte măsuri de eradicare. Statele membre ar trebui să acorde în timp util cetățenilor prejudiciați despăgubiri echitabile pentru încălcarea drepturilor lor de proprietate.

Domeniul de aplicare teritorială a propunerii nu cuprinde regiunile ultraperiferice neeuropene ale statelor membre, acestea făcând parte din alte regiuni biogeografice ale lumii. Lista teritoriilor pentru care legislația propusă nu se aplică figurează la anexa I.

Propunerea introduce categoria 1. „Organisme dăunătoare de carantinăˮ și categoria 2. „Organisme dăunătoare afectând calitateaˮ.

Organismele dăunătoare de carantină sunt identificate în anexe specifice. De asemenea, ele se împart în organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune și organisme dăunătoare de carantină pentru zone protejate. Prima categorie necesită măsuri de eradicare pe întregul teritoriu al Uniunii. A doua categorie necesită măsuri de eradicare pe teritoriul zonei protejate corespunzătoare. Propunerea conferă Comisiei competența de a acorda prioritate anumitor categorii de organisme dăunătoare de carantină. Aceste organisme prioritare nu trebuie să reprezinte mai mult de 10% din întreaga listă.

Organismele dăunătoare afectând calitatea sunt organisme dăunătoare care afectează utilizarea prevăzută a plantelor destinate plantării, dar nu impun eradicare. Lista cu aceste organisme este, de asemenea, întocmită prin intermediul actelor de punere în aplicare. Criteriile de identificare a acestor organisme figurează la anexa II.

Introducerea în Uniune a plantelor reglementate în bagajele călătorilor nu va mai face obiectul unor excepții de la cerințele și interdicțiile aplicabile, cum a fost cazul până în prezent. Potrivit raportorului, acest lucru este necesar deoarece plantele introduse în acest mod prezintă un risc fitosanitar în creștere pentru Uniune.

Propunerea prevede înregistrarea operatorilor profesioniști într-un registru accesibil publicului.

Propunerea stabilește, de asemenea, normele privind certificarea plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte introduse și puse în circulație în interiorul zonelor protejate. Ea prevede că toate plantele destinate plantării, cu excepția anumitor semințe, necesită un certificat fitosanitar pentru introducerea în Uniune și un pașaport fitosanitar pentru circulația în interiorul Uniunii. Acest pașaport este necesar pentru deplasarea tuturor plantelor destinate plantării între operatori profesioniști, dar nu și pentru comercializarea către utilizatorii finali persoane fizice. Pașaportul fitosanitar trebuie să fie simplificat și armonizat pentru a fi ușor de înțeles în întreaga Uniune.

Pașapoartele fitosanitare ar trebui să fie emise de către operatori înregistrați autorizați în acest sens de către autoritățile fitosanitare ale statelor membre. Dacă operatorii nu doresc să emită aceste pașapoarte, autoritățile naționale competente pot face acest lucru în locul lor.

Un element important al propunerii este instituirea unui nou comitet permanent care include comitetele existente și care se ocupă de lanțul alimentar, de sănătatea animalelor și de sănătatea plantelor, precum și de materialul de reproducere a plantelor. Propunerea abrogă șase directive existente privind combaterea anumitor organisme dăunătoare de carantină. Astfel de acte vor fi adoptate în viitor cu titlu secundar, în temeiul propunerii de regulament.

Poziția raportorului

În urma unui studiu aprofundat al propunerii și după consultarea raportorilor alternativi și a experților din domeniul fitosanitar, precum și a operatorilor profesioniști, raportorul constată că propunerea este rațională și utilă. Având în vedere riscurile crescute, se impune modernizarea legislației actuale în domeniul fitosanitar. Constată cu satisfacție faptul că Comisia a prezentat dosarul drept un pachet care privește întregul lanț alimentar. Totuși, propunerea prezintă o serie de chestiuni care trebuie examinate și discutate.

Raportorul consideră că nu este oportun să se limiteze domeniul de aplicare geografică a acestei legislații prin excluderea regiunilor ultraperiferice din domeniul de aplicare a prezentului regulament. Teritoriul Uniunii Europene formează piața comună a Uniunii și este necesar ca în această piață să se aplice norme uniforme. Nu este potrivit ca o parte a teritoriului Uniunii Europene să facă obiectul unor norme care se aplică, de fapt, țărilor terțe. O astfel de abordare împiedică libera circulație a mărfurilor, care este unul din principiile esențiale ale Uniunii Europene.

De asemenea, conform opiniei raportorului, nu există o interconexiune suficientă între regulamentul propus și normele internaționale care decurg din acordurile Convenției internaționale pentru protecția plantelor (CIPP). Regulamentul trebuie să reflecte evoluția normelor fitosanitare internaționale.

Raportorul consideră, de asemenea, că toți operatorii profesioniști trebuie să fie integrați în regimul de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. De asemenea, el este de acord cu părerea conform căreia, după caz, organismele dăunătoare trebuie combătute și în spațiile verzi sau în grădinile private. Consideră totuși necesar ca acest proces să fie caracterizat de un nivel maxim de transparență și previzibilitate, inclusiv în ceea ce privește compensarea prejudiciilor verificabile. Proprietarii spațiilor verzi și ai grădinilor private unde va fi necesară aplicarea măsurilor de eradicare trebuie informați în timp util.

De asemenea, raportorul împărtășește părerea conform căreia noul regim fitosanitar și măsurile de combatere a organismelor dăunătoare plantelor vor avea nevoie de finanțare la nivelul Uniunii Europene, după cum este cazul deja în sectorul veterinar. Consideră că este esențial și legitim ca valoarea acestei finanțări să fie consemnată în cadrul financiar plurianual 2014-2020 al Uniunii Europene.

Totuși, raportorul consideră, de asemenea, că regulamentul propus acordă prea multe competențe și atribuții Comisiei. Pe de altă parte, el impune statelor membre numeroase obligații și sarcini, inclusiv obligații de informare excesive și prea frecvente. Raportorul consideră că majoritatea chestiunilor trebuie rezolvate, cum este cazul în momentul de față, printr-un acord între Comisie și autoritățile fitosanitare naționale competente și în nici un caz atribuind Comisiei totalitatea competențelor. Aceste probleme ar trebui corectate prin amendamentele propuse de raportor.

Intrarea în vigoare a legislației propuse reprezintă o problemă deosebită. Ar fi indicat ca toate dispozițiile din acest pachet legislativ să intre în vigoare simultan. Totodată, este totuși util ca autoritățile naționale de supraveghere și operatorii profesioniști să dispună de un termen suficient pentru a se pregăti în vederea noului regim. Experții cehi consultați cu privire la această problemă afirmă că va fi necesar un termen de minimum doi ani pentru punerea în aplicare a noului regim. Cu alte cuvinte, dacă această legislație intră în vigoare în 2014, ea va fi pusă în aplicare cel mai devreme la 1 ianuarie 2017.

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND TEMEIUL JURIDIC

Domnului Paolo De Castro

Președinte

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

BRUXELLES

Ref.:                Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor (COM(2013)0267 – C7-0122/2013 – 2013/0141(COD))

Domnule președinte,

Prin scrisoarea dumneavoastră din 9 ianuarie 2014, ați sesizat Comisia pentru afaceri juridice, în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul de procedură, pentru examinarea pertinenței adăugării articolului 191 din TFUE la temeiul juridic al propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, având în vedere faptul că în cadrul comisiei AGRI a fost depus un amendament în acest sens.

Propunerea de regulament privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor (COM(2013)0267) a fost prezentată de Comisie în temeiul articolului 43 din TFUE și a fost înaintată Parlamentului în conformitate cu procedura legislativă ordinară.

Istoricul dosarului

1. Propunerea

Propunerea a fost prezentată în urma evaluării cadrului de reglementare al UE existent cu privire la sănătatea plantelor și în special instrumentul său principal, Directiva 2000/29/CE. Propunerea de regulament stabilește normele de determinare a riscurilor fitosanitare (sănătatea plantelor) pe care le prezintă organismele dăunătoare plantelor (și anume, orice specii, sușă sau biotip de agenți patogeni, animale sau plante parazite) și măsurile de reducere a acestor riscuri. În special, propunerea include dispozițiile privind așa-numitele organisme dăunătoare de carantină, care nu sunt prezente într-un anumit teritoriu, dar a căror intrare, stabilire și răspândire ar avea efecte economice, sociale sau de mediu inacceptabile (Capitolul II), însoțite de o serie de împuterniciri acordate Comisiei pentru a adopta acte de punere în aplicare, precum și așa-numitele organisme dăunătoare afectând calitatea, și anume organisme care afectează utilizarea prevăzută a plantelor destinate plantării (Capitolul III), însoțite din nou de un număr de împuterniciri acordate Comisiei pentru a adopta acte de punere în aplicare. Propunerea reglementează, de asemenea, măsurile privind plantele, produsele vegetale și alte obiecte (Capitolul IV). În acest scop, propunerea prevede diferite împuterniciri acordate Comisiei, inclusiv interdicții privind anumite plante, produse vegetale și alte obiecte, privind cerințele specifice referitoare la introducerea în Uniune și circulația în interiorul acesteia sau în vedere abordării riscurilor emergente legate de anumite plante destinate plantării provenite din anumite țări terțe, care necesită măsuri de precauție. Propunerea impune operatorilor profesioniști obligația de a se înscrie, iar operatorilor înregistrați de a îndeplini anumite cerințe privind trasabilitatea materialului vegetal aflat sub controlul lor (Capitolul V). Propunerea reglementează, de asemenea, certificarea plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte (Capitolul VI). În special, toate plantele destinate plantării, altele decât anumite semințe, necesită un certificat fitosanitar pentru introducerea în Uniune și un pașaport fitosanitar pentru circulația în interiorul Uniunii. Propunerea prevede înființarea unui sistem de notificare electronică pentru notificare și raportare (Capitolul VII).

2. Temeiul juridic în cauză

a) Temeiul juridic al propunerii

Propunerea se bazează pe articolul 43 din TFUE, care are următorul conținut:

„1. Comisia prezintă propuneri referitoare la elaborarea și punerea în aplicare a politicii agricole comune, inclusiv înlocuirea organizărilor naționale cu una dintre formele de organizare comună prevăzute la articolul 40 alineatul (1), precum și la punerea în aplicare a măsurilor special prevăzute de prezentul titlu.

Aceste propuneri trebuie să țină seama de interdependența dintre chestiunile agricole prevăzute de prezentul titlu.

2. Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, stabilesc organizarea comună a piețelor agricole prevăzută la articolul 40 alineatul (1), precum și celelalte dispoziții necesare pentru îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul agriculturii și pescuitului.”

b) Modificarea propusă a temeiului juridic

Comisia AGRI a solicitat avizul Comisiei pentru afaceri juridice pentru examinarea pertinenței adăugării articolului 191 din TFUE la temeiul juridic al propuneri, având în vedere faptul că în cadrul Comisiei AGRI a fost depus un amendament în acest sens. Un amendament paralel (AM 66) a fost depus de Comisia ENVI.

Articolul 191 din TFUE are următorul conținut:

„1. Politica Uniunii în domeniul mediului contribuie la următoarele obiective:

- conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului,

- protecția sănătății umane,

- utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale,

- promovarea pe plan internațional a unor măsuri destinate să contracareze problemele de mediu la scară regională sau mondială și în special lupta împotriva schimbărilor climatice.

2. Politica Uniunii în domeniul mediului urmărește un nivel ridicat de protecție, ținând seama de diversitatea situațiilor din diferitele regiuni ale Uniunii. Aceasta se bazează pe principiile precauției și acțiunii preventive, pe principiul remedierii, cu prioritate la sursă, a daunelor provocate mediului și pe principiul „poluatorul plătește”.

În acest context, măsurile de armonizare care răspund cerințelor în domeniul protecției mediului presupun, în cazurile adecvate, o clauză de salvgardare care autorizează statele membre să ia, din motive de protecție a mediului fără caracter economic, măsuri provizorii supuse unei proceduri de control din partea Uniunii.

3. În elaborarea politicii sale în domeniul mediului, Uniunea ține seama de:

- datele științifice și tehnice disponibile;

- condițiile de mediu din diferitele regiuni ale Uniunii;

- avantajele și costurile care pot rezulta din acțiune sau din inacțiune;

- dezvoltarea economică și socială a Uniunii în ansamblul său și de dezvoltarea echilibrată a regiunilor sale.

4. În cadrul competențelor lor, Uniunea și statele membre cooperează cu țările terțe și cu organizațiile internaționale competente. Modalitățile de cooperare ale Uniunii pot face obiectul unor acorduri între aceasta și părțile terțe interesate.

Paragraful precedent nu aduce atingere competenței statelor membre de a negocia în cadrul organismelor internaționale și de a încheia acorduri internaționale.”

Notă de analiză

Din jurisprudența Curții, se desprind câteva principii cu privire la alegerea temeiului juridic. În primul rând, având în vedere consecințele temeiului juridic în ceea ce privește competența materială și procedura, alegerea temeiului juridic corect prezintă o importanță de natură constituțională[1]. În al doilea rând, conform articolului 13 alineatul (2) din TUE, fiecare instituție este chemată să acționeze în limitele atribuțiilor care îi sunt conferite prin tratat[2]. În al treilea rând, potrivit jurisprudenței Curții de Justiție, „alegerea temeiului juridic pentru o măsură comunitară trebuie să se bazeze pe factori obiectivi care pot fi supuși controlului juridic, printre care figurează în special scopul și conținutul măsurii.”[3] În fine, în privința temeiurilor juridice multiple, dacă examinarea unei măsuri a UE indică faptul că aceasta servește unui scop dublu sau că are o componentă dublă și dacă unul dintre scopuri sau una dintre componente poate fi identificat(ă) ca principal(ă) sau predominant(ă), în timp ce celălalt (cealaltă) este doar incidental(ă), actul trebuie să fie întemeiat pe un temei juridic unic, respectiv cel necesar în vederea scopului sau componentei principal(e) sau predominant(e)[4]. Pe de altă parte, în cazul în care o măsură are mai multe obiective sau elemente simultane, indisolubil legate între ele, fără ca vreunul dintre acestea să fie secundar sau indirect în raport cu celelalte, măsura respectivă trebuie să aibă ca temei diferitele dispoziții relevante din tratat[5].

Comisia prezintă articolul 43 din TFUE ca temei legal.

Într-adevăr, articolul 43 alineatul (2) din TFUE prevede temeiul juridic general pentru politica agricolă comună, în cadrul căreia, Parlamentul și Consiliul stabilesc, în afara organizării comune a piețelor agricole, alte măsuri pentru urmărirea obiectivelor politicii comune în domeniul agriculturii și pescuitului. Propunerea stabilește deja din prima frază a expunerii de motive că sănătatea plantelor este un factor cheie pentru o agricultură, horticultură și silvicultură durabile și competitive. În acest context, măsurile propuse vizează să asigure dezvoltarea rațională a producției agricole și să garanteze disponibilitatea aprovizionărilor, ambele fiind obiective ale politicii agricole comune în temeiul articolului 39 din TFUE. Pe lângă aceasta, Directiva 2000/29/CE, care urmează să fie abrogată de propunerea de regulament, a avut ca temei juridic articolul 37 CE, înlocuit acum de articolul 43 din TFUE. Prin urmare, alegerea articolului 43 din TFUE[6] ca temei juridic al propunerii de regulament pare pertinentă.

În ceea ce privește eventuala adăugare a articolului 191 din TFUE la temeiul juridic, justificarea la AM 35 depus de Comisia AGRI are următorul conținut: „Regulamentul se referă la politica agricolă și de mediu a UE, așadar la referințe se adaugă articolul 191 din TFUE.”

Într-adevăr, articolul 191 din TFUE stabilește obiectivele politicii Uniunii în domeniul mediului (alienatul 1), precum și principiile generale (alineatul 2) (un nivel înalt de protecție, care ia în considerare diversitatea situațiilor din diferite regiuni ale Uniunii și principiul precauției și al acțiunii preventive; pe principiul remedierii, cu prioritate la sursă, a daunelor provocate mediului și pe principiul „poluatorul plătește”), precum și alți parametri ai politicii UE în domeniul mediului. Totuși, articolul 191 din TFUE nu prevede măsuri sau proceduri specifice în acest sens și de aceea nu constituie un temei juridic. Temeiul juridic specific este cuprins în articolul 192 alineatul (1) din TFUE, în virtutea căruia Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, decid cu privire la acțiunile pe care Uniunea urmează să le întreprindă în vederea realizării obiectivelor politicii UE în domeniul mediului.

Cu toate acestea, în acest context, nu pare necesar să se recurgă la articolul 192 alineatul (1), din cauză că nu se poate identifica în conținutul propunerii un obiectiv specific și independent de protecție a mediului. Dat fiind faptul că aspecte de mediu sunt, de asemenea, luate în considerare, acestea sunt în mod evident secundare scopului principal, acela de a asigura o producție agricolă durabilă.

Prin urmare, se consideră inutilă includerea articolului 191 din TFUE în temeiul juridic al propunerii.

În nota sa din 15 ianuarie 2014, Serviciul juridic al Parlamentul a ajuns, de asemenea, la concluzia că un temei juridic corect pentru propunere în forma sa actuală ar trebui să fie articolul 43 alineatul (2) din TFUE.

Recomandarea Comisiei pentru afaceri juridice

Comisia pentru afaceri juridice a examinat chestiunea de mai sus la reuniunea sa din 22 ianuarie 2014. În cursul reuniunii sale, comisia a hotărât în unanimitate[7] să recomande că temeiul juridic pertinent pentru propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor ar trebui să fie articolul 43 alineatul (2) din TFUE, fără adăugarea articolului 191 din TFUE.

Cu stimă,

Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  Avizul 2/00, Protocolul de la Cartagina, Rec., 2001, p. I -9713, punctul 5; C-370/07 Comisia/Consiliu, Rec., 2009, p. I-8917, punctele 46-49; Avizul 1/08, Acordul general privind comerțul cu servicii, Rec., 2009, p I-11129, punctul 110.
  • [2]  Cauza C-403/05, Parlamentul/Comisia, Rec., 2007, p. I-9045, punctul 49 și jurisprudența citată.
  • [3]  A se vedea hotărârea pronunțată foarte recent în cauza Comisia/Parlamentul și Consiliul, C-411/06, Rec. 2009, p. I-7585.
  • [4]  Cauza C-42/97, Parlamentul/Consiliul, Rec. 1999, p. I-868, punctele 39-40; Cauza C-36/98 Spania/Consiliul, Rec. 2001, p. I-779, punctul 59; Cauza C-211/01, Comisia/Consiliul, Rec. 2003, p. I-8913, punctul 39.
  • [5]  Cauza C-165/87, Comisia/Consiliul, Rec. 1988, p. 5545, punctul 11 Cauza C-178/03, Comisia/ Parlamentul European și Consiliului, Rec. 2006, I-107, punctele 43-56.
  • [6]  Ar părea mai pertinent să se menționeze doar articolul 43 alineatul (2) din TFUE ca temei juridic, dat fiind faptul că această dispoziție constituie într-adevăr temeiul juridic în contextul politicii agricole comune.
  • [7]  Următoarele persoane au fost prezente la votul final: Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (28.1.2014)

destinat Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor

(COM(2013)0267 – C7‑0122/2013 – 2013/0141(COD))

Raportor pentru aviz: Oreste Rossi

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Sănătatea plantelor reprezintă un factor esențial pentru agricultura, horticultura și silvicultura durabile și competitive și este, de asemenea, importantă pentru protecția biodiversității și a serviciilor ecosistemice.

Agricultura, silvicultura și patrimoniul natural al Europei sunt amenințate în prezent de organisme dăunătoare plantelor noi și periculoase, iar în ultimul deceniu incidența problemelor de sănătate a plantelor în cadrul UE a crescut brusc, acestea fiind legate în principal de globalizarea comerțului și de schimbările climatice.

Raportorul pentru aviz salută, astfel, propunerea de regulament privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor (COM(2013)0267), care urmărește să consolideze măsurile de prevenire, supraveghere și acțiune rapidă în cazul unor focare de organisme dăunătoare plantelor în cadrul UE.

Propunerea Comisiei urmărește înlocuirea actualului regim fitosanitar al UE (Directiva Consiliului 2000/29/CE) și abordarea numărului tot mai mare de riscuri apărute. Cu toate că se va menține actualul „sistem deschis” – care permite pătrunderea plantelor și a produselor vegetale și circulația acestora pe teritoriul UE în anumite condiții – se acordă mai multă atenție schimburilor comerciale cu risc ridicat cu țările terțe și trasabilității materialului vegetal pe piața internă. Propunerea conține, de asemenea, dispoziții care urmăresc să asigure o mai bună supraveghere, eradicarea timpurie a focarelor de organisme dăunătoare noi și sprijinul financiar pentru întreprinderile și autoritățile competente în domeniul fitosanitar din statele membre.

Raportorul sprijină majoritatea elementelor menționate, dar sugerează că ar trebui „optimizate” anumite aspecte ale propunerii:

•          Lista organismelor dăunătoare și a măsurilor

În propunerea sa, Comisia sugerează adoptarea unui număr semnificativ de acte de punere în aplicare, unele dintre acestea referindu-se la instituirea și modificarea ulterioară a unei liste a organismelor dăunătoare de carantină pentru UE (articolul 5), a unei liste a organismelor dăunătoare prioritare (articolul 6), a măsurilor specifice împotriva anumitor organisme dăunătoare de carantină pentru UE (articolul 27), a zonelor protejate și a dăunătorilor de carantină pentru zone protejate (articolul 32), precum și a unei liste a dăunătorilor afectând calitatea pentru Uniune (articolul 37).

Având în vedere importanța acestor dispoziții, raportorul consideră că ar trebui să se propună adoptarea de acte delegate, care ar oferi Parlamentului European competența necesară pentru a monitoriza și, dacă este cazul, a contesta actele de instituire, modificare sau completare a acestor liste. Listele ar trebui, într-o primă etapă, să se bazeze pe listele conținute în legislația existentă și să fie modificate sau completate ulterior, după cum este necesar.

•          Limitarea numărului de organisme dăunătoare prioritare

Comisia a sugerat că numărul de organisme dăunătoare prioritare nu trebuie să depășească 10 % din numărul de organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune incluse în listă. Organismele dăunătoare prioritare prezintă o importanță deosebită întrucât acestea pot avea un impact economic, social sau de mediu foarte grav pentru teritoriul Uniunii, ele făcând obiectul unui nivel ridicat de obligații privind gradul de pregătire și de reacție, completat de ajutorul financiar sporit din partea Uniunii. Raportorul consideră, astfel, că numărul de organisme dăunătoare prioritare nu ar trebui să fie restricționat câtă vreme aceste organisme îndeplinesc condițiile menționate la articolul 6 alineatul (2).

•          Informarea publicului

Există lacune serioase în ceea ce privește educația publicului în legătură cu efectele economice, sociale și de mediu pe care le au organismele dăunătoare plantelor. Consumatorii nu sunt conștienți, adesea, de riscurile fitosanitare atunci când achiziționează plante. Raportorul sugerează, așadar, să se lanseze campanii de sensibilizare a publicului la nivelul statelor membre, cu scopul de a informa publicul în ceea ce privește riscurile pe care le presupun, în special, importurile de plante din țările terțe. În plus, Comisia ar trebui să instituie și să actualizeze o listă accesibilă publicului în care sunt enumerate organismele dăunătoare emergente în țările terțe care ar putea prezenta riscuri pentru sănătatea plantelor din UE [articolul 43a (nou)].

•          Schimburile comerciale prin internet

Conform unor studii recente, comerțul cu plante desfășurat prin internet poate să genereze riscuri ridicate în ceea ce privește sănătatea plantelor, atunci când produsele tranzacționate sunt infestate cu dăunători neindigeni, inclusiv cu dăunători de carantină. În special, se constată că transporturile de plante importate din țările terțe și achiziționate prin intermediul internetului sunt, în numeroase cazuri, neconforme cu cerințele fitosanitare aplicate în cazul importurilor în UE. Pentru a soluționa această problemă, este esențială sensibilizarea comercianților care vând plante și a consumatorilor de astfel de produse la nivel european. Pe lângă campaniile de informare menționate mai sus, raportorul sugerează să se consolideze propunerea Comisiei, specificând faptul că comercianții care își vând produsele pe internet nu pot fi, în niciun caz, scutiți de obligația de a se înregistra [articolul 61 alineatul (3)].

•          Implicarea părților interesate în elaborarea planurilor de urgență și a exercițiilor de simulare

Gradul de implicare a părților interesate în activitatea de pregătire a planurilor de urgență și a exercițiilor de simulare variază, la ora actuală, de la un stat membru al altul. Raportorul sugerează, astfel, să se pună la dispoziție un cadru comun pentru implicarea într-o fază timpurie a operatorilor profesioniști în aceste tipuri de activități (articolul 25 și 25).

•          Aspecte financiare

Raportorul pentru aviz sugerează să se introducă două modificări majore la articolul 102.

În primul rând, propunerea de regulament privind gestionarea cheltuielilor (COM(2013)0327) se aliniază la propunerea privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive și face posibilă cofinanțarea de către UE a costurilor suportate de statele membre în vederea despăgubirii operatorilor pentru valoarea plantelor distruse care fac obiectul unor măsuri de eradicare rapidă într-un stadiu timpuriu al invaziei adoptate în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul privind speciile alogene invazive.

În al doilea rând, întrucât aceste tipuri de măsuri timpurii sunt esențiale pentru prevenirea, depistarea și controlul organismelor dăunătoare prioritare, măsurile consolidate de biosecuritate puse în aplicare la nivelul exploatațiilor agricole ar trebui să fie, de asemenea, eligibile pentru acordarea de despăgubiri.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Referirea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 43 și 191,

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare12a stabilește un nivel ridicat de protecție a mediului și a sănătății umane și animale, precum și norme mai clare pentru eficientizarea procesului de aprobare a produselor fitosanitare.

 

__________________

 

12aJO L 309, 24.11.2009, p.1

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 stabilește un cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor12b,

 

__________________

 

12b JO L 309, 24.11.2009, p.71

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) În general, se admite faptul că rotația culturilor este o măsură foarte eficientă de prevenire a stabilirii organismelor dăunătoare în sol și în vegetație;

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) În general, se admite faptul că organismele dăunătoare sunt atrase și preferă să se stabilească în monoculturi și în culturile repetate. Prin urmare, diversificarea culturilor și rotația reală a culturilor pe aceeași parcelă de la an la an scad șansele de stabilire a organismelor dăunătoare și de înmulțire a acestora.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Necesitatea unor astfel de măsuri a fost recunoscută de mult timp. Aceste măsuri au făcut obiectul unor acorduri internaționale și convenții internaționale, inclusiv Convenția internațională pentru protecția plantelor (CIPP) din 6 decembrie 1951 încheiată în cadrul Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și noul său text revizuit aprobat de Conferința Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură din noiembrie 1997 cu ocazia celei de-a 29-a sesiuni. Uniunea este parte la CIPP.

(5) Necesitatea unor astfel de măsuri a fost recunoscută de mult timp. Aceste măsuri au făcut obiectul unor acorduri internaționale și convenții internaționale, inclusiv Convenția internațională pentru protecția plantelor (CIPP) din 6 decembrie 1951 încheiată în cadrul Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și noul său text revizuit aprobat de Conferința Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură din noiembrie 1997 cu ocazia celei de-a 29-a sesiuni, precum și Convenția internațională privind diversitatea biologică (CBD) din 29 decembrie 1993. Uniunea este parte atât la CIPP, cât și la CBD.

Justificare

Având în vedere importanța sănătății plantelor pentru conservarea ecosistemelor naturale, menținerea serviciilor ecosistemice și a biodiversității, ar trebui să fie menționată Convenția internațională privind diversitatea biologică. Speciile alogene invazive, în special, care fac, de asemenea, obiectul acestei convenții, pot să aibă un impact considerabil pe plan economic și asupra mediului.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Pentru a permite eforturilor de control al organismelor dăunătoare de carantină pentru UE să se concentreze asupra organismelor de carantină al căror impact economic, de mediu sau social este foarte grav pentru teritoriul Uniunii în ansamblu, trebuie stabilită o listă restrânsă a acestor organisme dăunătoare, denumite în continuare „organisme dăunătoare prioritare”.

(9) Pentru a permite eforturilor de control al organismelor dăunătoare de carantină pentru UE să se concentreze asupra organismelor de carantină al căror impact economic, de mediu sau social este foarte grav pentru teritoriul Uniunii în ansamblu, trebuie stabilită o listă a acestor organisme dăunătoare, denumite în continuare „organisme dăunătoare prioritare”.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Un operator profesionist care ia cunoștință de prezența unui organism dăunător de carantină pentru UE la o plantă, produs vegetal sau alt obiect care este sau a fost sub controlul său ar trebui să aibă obligația de a lua toate măsurile corespunzătoare în ceea ce privește eliminarea organismelor dăunătoare, retragerea sau returnarea plantelor, a produselor vegetale sau a altor obiecte în cauză și informarea autorității competente, a altor persoane din lanțul comercial și a publicului.

(13) Un operator profesionist care ia cunoștință de prezența unui organism dăunător de carantină pentru UE la o plantă, produs vegetal sau alt obiect care este sau a fost sub controlul său ar trebui să aibă obligația de a lua toate măsurile corespunzătoare în ceea ce privește eliminarea organismelor dăunătoare într-un mod durabil, în conformitate cu Directiva 2009/128/CE de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor14a, retragerea sau returnarea plantelor, a produselor vegetale sau a altor obiecte în cauză și informarea autorității competente, a altor persoane din lanțul comercial și a publicului.

 

__________________

 

14a JO L 309, 24.11.2009, p.71

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru eradicarea organismelor dăunătoare de carantină pentru UE, atunci când constată prezența acestora pe teritoriile lor. Este oportun să se prevadă măsuri care pot fi luate de statele membre în acest caz și principiile pe baza cărora acestea trebuie să decidă ce măsuri să adopte. Măsurile respective ar trebui să includă stabilirea de zone de restricție, care cuprind o zonă contaminată și o zonă tampon.

(14) Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare, aplicând principiile utilizării durabile a pesticidelor menționate în Directiva 2009/128/CE14b, pentru eradicarea organismelor dăunătoare de carantină pentru UE, atunci când constată prezența acestora pe teritoriile lor. Este oportun să se prevadă măsuri care pot fi luate de statele membre și de operatorii profesioniști în acest caz și principiile pe baza cărora acestea trebuie să decidă ce măsuri să adopte. În acest sens, trebuie să se stabilească o ierarhie de măsuri pe baza principiilor generale ale gestionării integrate a dăunătorilor (Directiva 2009/128/CE). Măsurile respective ar trebui să includă stabilirea de zone de restricție, care cuprind o zonă contaminată și o zonă tampon.

 

__________________

 

14bJO L 309, 24.11.2009, p.71

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Cu scopul de a permite o compensare echitabilă a pierderilor financiare, Comisia ar trebui să asigure, fără a fi necesară o armonizare a sistemelor statelor membre, o abordare orizontală coerentă a despăgubirilor colective în cazul acțiunilor transfrontaliere, în situația în care grupuri mari de agricultori sau de consumatori suferă astfel de pierderi ca urmare a măsurilor de eradicare adoptate de statele vecine și sunt expuse unor riscuri potențiale ridicate de a suferi prejudicii din cauza unor organisme dăunătoare plantelor similare și a unor invazii de astfel de organisme.

Justificare

Deși statele membre ar trebui să fie competente în ceea ce privește instituirea unor sisteme colective de despăgubire, este recomandabil să existe o abordare coerentă în cazul acțiunilor transfrontaliere, în situația în care grupuri mari de agricultori sau de consumatori sunt expuse unor riscuri similare și suferă pierderi financiare ca urmare a unor măsuri similare de eradicare adoptate de statele vecine.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Depistarea precoce a prezenței organismelor dăunătoare este extrem de importantă pentru a le eradica rapid și eficient. Prin urmare, statele membre ar trebui să efectueze anchete de depistare a prezenței organismelor dăunătoare de carantină pentru UE în zonele în care prezența acestor organisme nu era cunoscută până în prezent. Având în vedere numărul de organisme dăunătoare de carantină pentru UE și timpul și resursele necesare pentru a efectua aceste anchete, statele membre ar trebui să instituie programe multianuale de anchetă.

(16) Prevenirea, măsurile de protecție și depistarea precoce a prezenței organismelor dăunătoare este extrem de importantă pentru a le eradica rapid și eficient. Prin urmare, statele membre ar trebui să efectueze anchete de depistare a prezenței organismelor dăunătoare de carantină pentru UE în zonele în care prezența acestor organisme nu era cunoscută până în prezent. Având în vedere numărul de organisme dăunătoare de carantină pentru UE și timpul și resursele necesare pentru a efectua aceste anchete, statele membre ar trebui să instituie programe multianuale de anchetă.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) În anumite condiții, statelor membre ar trebui să li se permită să adopte măsuri de eradicare mai stricte decât cele impuse de legislația Uniunii.

(19) În anumite condiții, statelor membre ar trebui să li se permită să adopte măsuri de eradicare mai stricte decât cele impuse de legislația Uniunii, atât timp cât acestea sunt aplicate într-un mod durabil.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) Aceste interdicții sau cerințe ar trebui să nu se aplice nici în cazul unor cantități reduse de plante, produse vegetale și alte obiecte, altele decât plantele destinate plantării, în scopuri necomerciale și scopuri neprofesionale, nici la introducerea și circulația în zonele de frontieră a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte. În mod similar, ele nu ar trebui să se aplice nici la introducerea și circulația în interiorul teritoriului Uniunii a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte în scopuri științifice, pentru teste, selecții de soiuri, reproduceri și expoziții. Ar trebui stabilite măsuri de salvgardare adecvate, iar persoanele vizate ar trebui ținute la curent.

(26) Aceste interdicții sau cerințe ar trebui să nu se aplice nici în cazul unor cantități reduse de plante, produse vegetale și alte obiecte, destinate unor scopuri necomerciale și scopuri neprofesionale, nici la introducerea și circulația în zonele de frontieră a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte. În mod similar, ele nu ar trebui să se aplice nici la introducerea și circulația în interiorul teritoriului Uniunii a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte în scopuri științifice, pentru teste, selecții de soiuri, reproduceri și expoziții. Ar trebui stabilite măsuri de salvgardare adecvate, iar persoanele vizate ar trebui ținute la curent.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33a) Vânzările de plante la distanță pot prezenta un risc fitosanitar ridicat atunci când mărfurile în cauză sunt infestate cu organisme dăunătoare neindigene, inclusiv cu organisme dăunătoare de carantină. În special, se constată că transporturile de plante importate din țările terțe și achiziționate prin vânzarea la distanță sunt, în numeroase cazuri, neconforme cu cerințele fitosanitare aplicate în cazul importurilor în UE. Pentru a aborda aceste deficiențe, sunt esențiale sensibilizarea consumatorilor și a comercianților de plante și asigurarea trasabilității vânzătorilor la distanță stabiliți atât în UE, cât și în țările terțe.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 33 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33b) Statele membre ar trebui să ia măsuri de sensibilizare privind posibilul impact economic, social și de mediu al organismelor dăunătoare plantelor, principiile cheie referitoare la prevenirea și răspândirea acestora, precum și privind responsabilitatea societății în ansamblu de a asigura sănătatea plantelor în UE. Totodată, Comisia ar trebui să păstreze o listă actualizată, accesibilă publicului cu organismele dăunătoare emergente în țările terțe, care ar putea prezenta un risc pentru sănătatea plantelor pe teritoriul Uniunii.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35) Operatorii profesioniști care își desfășoară activitatea la mai multe incinte ar trebui să aibă posibilitatea de a se înregistra separat pentru fiecare dintre incintele respective.

(35) Operatorii profesioniști care își desfășoară activitatea la mai multe incinte ar trebui să aibă posibilitatea, și nu obligația de a se înregistra separat pentru fiecare dintre incintele respective .

Justificare

Operatorilor nu ar trebui să li se aplice cerințe birocratice împovărătoare.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43) Pașapoartele fitosanitare ar trebui, în general, să fie emise de către operatorii profesioniști. Dacă operatorii profesioniști nu au resursele necesare pentru emiterea pașapoartelor fitosanitare, ar trebui să existe posibilitatea ca, la solicitarea acestora, pașapoartele fitosanitare să fie emise de către autoritățile competente.

(43) Pașapoartele fitosanitare ar trebui, în general, să fie emise de către autoritățile competente.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47) Anumiți operatori ar putea intenționa să stabilească un plan de gestionare a riscurilor fitosanitare care asigură și demonstrează că au un nivel ridicat de competență în domeniul fitosanitar și că prezintă un grad ridicat de conștientizare cu privire la riscurile pe care le prezintă etapele critice ale activității lor profesionale, ceea ce ar putea justifica aplicarea unor modalități speciale de control de către autoritățile competente. Ar trebui să se stabilească norme ale Uniunii privind conținutul acestor planuri.

(47) Anumiți operatori autorizați ar putea intenționa să stabilească un plan de gestionare a riscurilor fitosanitare care asigură și demonstrează că au un nivel ridicat de competență în domeniul fitosanitar și că prezintă un grad ridicat de conștientizare cu privire la riscurile pe care le prezintă etapele critice ale activității lor profesionale, ceea ce ar putea justifica aplicarea unor modalități speciale de control de către autoritățile competente. Ar trebui să se stabilească norme ale Uniunii privind conținutul acestor planuri.

Justificare

Pentru a se evita confuziile, în acest caz ar trebui să se utilizeze aceeași formulare ca și la articolul 86.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(53a) În vederea luării în considerare a progreselor tehnice, științifice și a circumstanțelor diferite privind sănătatea plantelor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește normele pentru modificarea sau completarea listelor organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, a organismelor dăunătoare prioritare, precum și a organismelor dăunătoare afectând calitatea pentru Uniune și a plantelor specifice destinate plantării.

 

 

În cazul unui risc fitosanitar grav, competența de a adopta acte în conformitate cu procedura de urgență ar trebui să fie delegată Comisiei pentru a stabili lista organismelor dăunătoare de carantină pentru UE ca organisme dăunătoare prioritare.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 63 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(63a) În vederea asigurării gestionării echilibrate și proporționale a riscurilor fitosanitare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE, ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește stabilirea criteriilor pentru definirea comerțului local conform cărora plantele, produsele vegetale sau alte obiecte produse de producători mici exclusiv pentru piața locală sunt scutite de pașaportul fitosanitar.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 71

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(71) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament cu privire la stabilirea unei liste a organismelor dăunătoare de carantină pentru UE, stabilirea unei liste a organismelor dăunătoare prioritare, stabilirea unor măsuri împotriva unor anumite organisme dăunătoare de carantină pentru UE, adoptarea unor măsuri pentru o perioadă limitată de timp în ceea ce privește riscurile fitosanitare pe care le prezintă organismele dăunătoare care se califică provizoriu ca organisme dăunătoare de carantină pentru UE, recunoașterea zonelor protejate recunoscute în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (h) primul paragraf din Directiva 2000/29/CE și stabilirea unei liste a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate din respectivele zone protejate, modificarea sau revocarea zonelor protejate, modificarea listei cu respectivele zone protejate, includerea pe listă a organismelor dăunătoare afectând calitatea pentru UE și a plantelor destinate plantării în cauză, alcătuirea unei liste cu plantele, produsele vegetale și alte obiecte a căror introducere și circulație în interiorul teritoriului Uniunii trebuie interzisă, precum și cu țările terțe în cauză, alcătuirea unei liste care conține plantele, produsele vegetale și alte obiecte, precum și cerințele pentru introducerea și circulația acestora în interiorul teritoriului Uniunii, cerințele țărilor terțe echivalente cerințelor care reglementează circulația în interiorul teritoriului Uniunii a plantelor, a produselor vegetale sau a altor obiecte, stabilirea unor condiții sau măsuri specifice privind introducerea anumitor plante, produse vegetale și a altor obiecte în zonele de frontieră din statele membre, adoptarea de măsuri temporare cu privire la introducerea și circulația în interiorul teritoriului Uniunii a plantelor destinate plantării provenite din țări terțe, alcătuirea unei liste care conține plante, produse vegetale și alte obiecte a căror introducere și deplasare în anumite zone protejate trebuie interzise, alcătuirea unei liste cu cerințele pentru introducerea și circulația în anumite zone protejate a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, includerea pe listă a plantelor, produselor vegetale și a altor obiecte, și respectivele țări terțe de origine sau de expediere pentru care un certificat fitosanitar este necesar în vederea introducerii lor pe teritoriul Uniunii, alcătuirea unei liste cu plantele, produsele vegetale și alte obiecte, și respectivele țări terțe de origine sau de expediere, pentru care trebuie solicitat un certificat fitosanitar pentru introducerea acestora în anumite zone protejate din țările terțe respective, alcătuirea unei liste care conține plantele, produsele vegetale și alte obiecte pentru care trebuie solicitat un pașaport fitosanitar în vederea introducerii acestora în interiorul anumitor zone protejate și stabilirea formatului pașaportului fitosanitar, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare. Competențele menționate trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.

(71) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament cu privire la stabilirea unor măsuri împotriva unor anumite organisme dăunătoare de carantină pentru UE, adoptarea unor măsuri pentru o perioadă limitată de timp în ceea ce privește riscurile fitosanitare pe care le prezintă organismele dăunătoare care se califică provizoriu ca organisme dăunătoare de carantină pentru UE, recunoașterea zonelor protejate recunoscute în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (h) primul paragraf din Directiva 2000/29/CE și stabilirea unei liste a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate din respectivele zone protejate, modificarea sau revocarea zonelor protejate, modificarea listei cu respectivele zone protejate, alcătuirea unei liste cu plantele, produsele vegetale și alte obiecte a căror introducere și circulație în interiorul teritoriului Uniunii trebuie interzisă, precum și cu țările terțe în cauză, alcătuirea unei liste care conține plantele, produsele vegetale și alte obiecte, precum și cerințele pentru introducerea și circulația acestora în interiorul teritoriului Uniunii, cerințele țărilor terțe echivalente cerințelor care reglementează circulația în interiorul teritoriului Uniunii a plantelor, a produselor vegetale sau a altor obiecte, stabilirea unor condiții sau măsuri specifice privind introducerea anumitor plante, produse vegetale și a altor obiecte în zonele de frontieră din statele membre, adoptarea de măsuri temporare cu privire la introducerea și circulația în interiorul teritoriului Uniunii a plantelor destinate plantării provenite din țări terțe, alcătuirea unei liste care conține plante, produse vegetale și alte obiecte a căror introducere și deplasare în anumite zone protejate trebuie interzise, alcătuirea unei liste cu cerințele pentru introducerea și circulația în anumite zone protejate a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, includerea pe listă a plantelor, produselor vegetale și a altor obiecte, și respectivele țări terțe de origine sau de expediere pentru care un certificat fitosanitar este necesar în vederea introducerii lor pe teritoriul Uniunii, alcătuirea unei liste cu plantele, produsele vegetale și alte obiecte, și respectivele țări terțe de origine sau de expediere, pentru care trebuie solicitat un certificat fitosanitar pentru introducerea acestora în anumite zone protejate din țările terțe respective, alcătuirea unei liste care conține plantele, produsele vegetale și alte obiecte pentru care trebuie solicitat un pașaport fitosanitar în vederea introducerii acestora în interiorul anumitor zone protejate și stabilirea formatului pașaportului fitosanitar, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare. Competențele menționate trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 72

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(72) Procedura de consultare ar trebui să fie utilizată pentru adoptarea listei inițiale a organismelor dăunătoare de carantină pentru UE având în vedere că faptul că lista inițială ar trebui să conțină, fără nicio modificare, doar organismele enumerate în partea A din anexa I la Directiva 2000/29/CE și secțiunea I din partea A din anexa II la directiva menționată anterior, pentru modificarea denumirii științifice a unui organism dăunător, în cazul în care o astfel de modificare este justificată pe baza evoluției cunoștințelor științifice, pentru adoptarea listei inițiale a zonelor protejate și a organismelor de carantină pentru zone protejate din respectivele zone având în vedere faptul că lista inițială ar trebui să conțină, fără nicio modificare, doar zonele protejate recunoscute în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (h) primul paragraf din Directiva 2000/29/CE și organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate enumerate în partea B din anexa I și partea B din anexa II la Directiva 2000/29/CE, pentru modificarea și revocarea zonelor protejate, pentru adoptarea listei inițiale a organismelor dăunătoare afectând calitatea pentru UE având în vedere că faptul că lista inițială ar trebui să preia, fără nicio modificare, organismele dăunătoare enumerate în anumite directive privind producția și comercializarea semințelor și a materialului de reproducere a plantelor, pentru adoptarea listei inițiale de plante, produse vegetale și alte obiecte a căror introducere și circulație în interiorul teritoriului Uniunii trebuie interzisă având în vedere că faptul că lista inițială ar trebui să preia fără nicio modificare, plantele, produsele vegetale și alte obiecte, precum și interdicțiile și țările terțe în cauză, în conformitate cu partea A din anexa III la Directiva 2000/29/CE, împreună cu codurile din Nomenclatura combinată aferente (codurile NC), pentru adoptarea listei inițiale de plante, produse vegetale și alte obiecte a căror introducere și circulație în interiorul teritoriului Uniunii trebuie supusă unor cerințe speciale având în vedere că faptul că lista inițială ar trebui să preia, fără nicio modificare, plantele, produsele vegetale și alte obiecte, precum și cerințele și țările terțe în cauză, în conformitate cu partea A din anexa IV la Directiva 2000/29/CE, împreună cu codurile din Nomenclatura combinată aferente (codurile NC), pentru adoptarea listei inițiale de plante, produse vegetale și alte obiecte a căror introducere în anumite zone protejate trebuie să fie interzisă având în vedere faptul că lista inițială ar trebui să preia, fără nicio modificare, plantele, produsele vegetale și alte obiecte, precum și interdicțiile și țările terțe respective, astfel cum este stabilit în partea B din anexa III la Directiva 2000/29/CE, împreună cu codurile din Nomenclatura combinată aferente (codurile NC), pentru adoptarea listei inițiale de plante, produse vegetale și alte obiecte a căror introducere și circulație în anumite zone protejate trebuie să facă obiectul unor cerințe speciale având în vedere faptul că lista inițială ar trebui să preia, fără nicio modificare, plantele, produsele vegetale și alte obiecte, precum și cerințele astfel cum este stabilit în partea B din anexa IV la Directiva 2000/29/CE, împreună cu codurile din Nomenclatura combinată aferenta (codurile NC), pentru adoptarea listei inițiale de plante, produse vegetale și alte obiecte și țările terțe de origine sau de expediere respective pentru care este solicitat un pașaport fitosanitar pentru a putea fi introduse pe teritoriul Uniunii, având în vedere că lista inițială ar trebui să preia, fără nicio modificare, plantele, produsele vegetale și alte obiecte enumerate la punctul I din partea B din anexa V la Directiva 2000/29/CE, pentru adoptarea listei inițiale de plante, produse vegetale și alte obiecte pentru care este solicitat un pașaport fitosanitar pentru a putea fi introduse în anumite zone protejate, având în vedere că lista inițială ar trebui să preia, fără nicio modificare, plantele, produsele vegetale și alte obiecte enumerate la punctul II din partea B din anexa V la Directiva 2000/29/CE, pentru adoptarea listei inițiale de plante, produse vegetale și alte obiecte pentru care este solicitat un pașaport fitosanitar pentru a putea circula pe teritoriul Uniunii, având în vedere că lista inițială ar trebui să preia, fără nicio modificare, plantele, produsele vegetale și alte obiecte enumerate la punctul I din partea A din anexa V la Directiva 2000/29/CE și pentru adoptarea listei inițiale de plante, produse vegetale și alte obiecte pentru care este solicitat un pașaport fitosanitar pentru a putea fi introduse în anumite zone protejate, având în vedere că lista inițială ar trebui să preia, fără nicio modificare, plantele, produsele vegetale și alte obiecte enumerate la punctul II din partea A din anexa V la Directiva 2000/29/CE.

(72) Procedura de consultare ar trebui să fie utilizată pentru adoptarea listei inițiale a zonelor protejate și a organismelor de carantină pentru zone protejate din respectivele zone având în vedere faptul că lista inițială ar trebui să conțină, fără nicio modificare, doar zonele protejate recunoscute în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (h) primul paragraf din Directiva 2000/29/CE și organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate enumerate în partea B din anexa I și partea B din anexa II la Directiva 2000/29/CE, pentru modificarea și revocarea zonelor protejate, pentru adoptarea listei inițiale de plante, produse vegetale și alte obiecte a căror introducere și circulație în interiorul teritoriului Uniunii trebuie interzisă având în vedere că faptul că lista inițială ar trebui să preia fără nicio modificare, plantele, produsele vegetale și alte obiecte, precum și interdicțiile și țările terțe în cauză, în conformitate cu partea A din anexa III la Directiva 2000/29/CE, împreună cu codurile din Nomenclatura combinată aferente (codurile NC), pentru adoptarea listei inițiale de plante, produse vegetale și alte obiecte a căror introducere și circulație în interiorul teritoriului Uniunii trebuie supusă unor cerințe speciale având în vedere că faptul că lista inițială ar trebui să preia, fără nicio modificare, plantele, produsele vegetale și alte obiecte, precum și cerințele și țările terțe în cauză, în conformitate cu partea A din anexa IV la Directiva 2000/29/CE, împreună cu codurile din Nomenclatura combinată aferente (codurile NC), pentru adoptarea listei inițiale de plante, produse vegetale și alte obiecte a căror introducere în anumite zone protejate trebuie să fie interzisă având în vedere faptul că lista inițială ar trebui să preia, fără nicio modificare, plantele, produsele vegetale și alte obiecte, precum și interdicțiile și țările terțe respective, astfel cum este stabilit în partea B din anexa III la Directiva 2000/29/CE, împreună cu codurile din Nomenclatura combinată aferente (codurile NC), pentru adoptarea listei inițiale de plante, produse vegetale și alte obiecte a căror introducere și circulație în anumite zone protejate trebuie să facă obiectul unor cerințe speciale având în vedere faptul că lista inițială ar trebui să preia, fără nicio modificare, plantele, produsele vegetale și alte obiecte, precum și cerințele astfel cum este stabilit în partea B din anexa IV la Directiva 2000/29/CE, împreună cu codurile din Nomenclatura combinată aferenta (codurile NC), pentru adoptarea listei inițiale de plante, produse vegetale și alte obiecte și țările terțe de origine sau de expediere respective pentru care este solicitat un pașaport fitosanitar pentru a putea fi introduse pe teritoriul Uniunii, având în vedere că lista inițială ar trebui să preia, fără nicio modificare, plantele, produsele vegetale și alte obiecte enumerate la punctul I din partea B din anexa V la Directiva 2000/29/CE, pentru adoptarea listei inițiale de plante, produse vegetale și alte obiecte pentru care este solicitat un pașaport fitosanitar pentru a putea fi introduse în anumite zone protejate, având în vedere că lista inițială ar trebui să preia, fără nicio modificare, plantele, produsele vegetale și alte obiecte enumerate la punctul II din partea B din anexa V la Directiva 2000/29/CE, pentru adoptarea listei inițiale de plante, produse vegetale și alte obiecte pentru care este solicitat un pașaport fitosanitar pentru a putea circula pe teritoriul Uniunii, având în vedere că lista inițială ar trebui să preia, fără nicio modificare, plantele, produsele vegetale și alte obiecte enumerate la punctul I din partea A din anexa V la Directiva 2000/29/CE și pentru adoptarea listei inițiale de plante, produse vegetale și alte obiecte pentru care este solicitat un pașaport fitosanitar pentru a putea fi introduse în anumite zone protejate, având în vedere că lista inițială ar trebui să preia, fără nicio modificare, plantele, produsele vegetale și alte obiecte enumerate la punctul II din partea A din anexa V la Directiva 2000/29/CE.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 75

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(75) Regulamentul (UE) nr…/2013 privind… [Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să introduceți numărul și titlul Regulamentului de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor și, în nota de subsol, trimiterea la Jurnalul Oficial] stabilește că subvențiile pentru măsurile împotriva organismelor dăunătoare trebuie să vizeze anumite organisme dăunătoare enumerate în anexele la Directiva 2000/29/CE și anumite organisme dăunătoare care nu sunt enumerate în anexele respective, însă fac temporar obiectul unor măsuri ale Uniunii adoptate în acest scop. Prezentul regulament stabilește categoria organismelor dăunătoare prioritare. Este oportun ca anumite măsuri luate de statele membre în ceea ce privește organismele dăunătoare prioritare să poată fi eligibile pentru granturi din partea Uniunii, inclusiv compensațiile plătite operatorilor profesioniști pentru valoarea plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, care sunt supuse distrugerii în conformitate cu măsurile de eradicare prevăzute în prezentul regulament. Regulamentul (UE) nr. XXX/2013 ar trebui modificat în consecință.

(75) Regulamentul (UE) nr..../2013 privind...... [Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să introduceți numărul și titlul Regulamentului de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor și, în nota de subsol, trimiterea la Jurnalul Oficial] stabilește că subvențiile pentru măsurile împotriva organismelor dăunătoare trebuie să vizeze anumite organisme dăunătoare enumerate în anexele la Directiva 2000/29/CE și anumite organisme dăunătoare care nu sunt enumerate în anexele respective, însă fac temporar obiectul unor măsuri ale Uniunii adoptate în acest scop. Prezentul regulament stabilește categoria organismelor dăunătoare prioritare. Este oportun ca anumite măsuri luate de statele membre, în special în ceea ce privește organismele dăunătoare prioritare să poată fi eligibile pentru granturi din partea Uniunii, inclusiv compensațiile plătite operatorilor profesioniști pentru valoarea plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, care sunt supuse distrugerii în conformitate cu măsurile de eradicare prevăzute în prezentul regulament, precum și punerea în aplicare a unor măsuri de biosecuritate consolidate esențiale pentru prevenirea, depistarea și controlul organismelor dăunătoare prioritare la nivelul exploatațiilor agricole. În plus, măsurile adoptate de statele membre în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. …/2013 privind ….. [Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să introduceți numărul și titlul Regulamentului de stabilire a unor dispoziții privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive] în vederea eradicării rapide a speciilor alogene potențial dăunătoare într-un stadiu timpuriu al invaziei ar trebui să fie, de asemenea, eligibile pentru granturi din partea Uniunii. Aceste măsuri ar trebui să includă și compensațiile plătite operatorilor profesioniști pentru valoarea plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, care fac obiectul distrugerii în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. …/2013 privind ….. [Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să introduceți numărul și titlul Regulamentului de stabilire a unor dispoziții privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive]. Regulamentul (UE) nr. XXX/2013 ar trebui modificat în consecință.

Justificare

Operatorii ar trebui să obțină compensații pentru punerea în aplicare a unor măsuri de biosecuritate consolidate esențiale pentru o reacție rapidă în cazul organismelor dăunătoare prioritare. De asemenea, pentru a alinia Regulamentul privind gestionarea cheltuielilor la propunerea privind speciile alogene invazive, publicată la 9 septembrie 2013, măsurile adoptate de statele membre în vederea eradicării rapide a speciilor alogene într-un stadiu timpuriu al invaziei, în conformitate cu articolul 15 din propunerea menționată, ar trebui să fie, de asemenea, eligibile pentru cofinanțare din partea Uniunii. Aceste măsuri ar trebui să includă compensațiile acordate operatorilor pentru valoarea plantelor distruse care fac obiectul măsurilor de eradicare rapidă.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 75 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(75a) Politica agricolă comună (PAC) cuprinde dispoziții care stabilesc o legătură între finanțarea/sprijinul din partea UE pentru agricultori și respectarea de către aceștia a unor standarde specifice privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor și a plantelor și bunăstarea animalelor.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Considerentul 77

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(77) Pentru întreprinderile mici și mijlocii, prezentul regulament nu creează o sarcină administrativă disproporționată și nu are niciun impact economic asupra acestora. În temeiul prezentului regulament, pe baza consultărilor cu părțile interesate, situația specială a întreprinderilor mici și mijlocii a fost luată în considerare atunci când a fost posibil. Nu a fost luată în considerare o posibilă scutire universală pentru microîntreprinderi, care constituie majoritatea societăților, având în vedere obiectivul (obiectivele) de politică publică de protejare a sănătății plantelor.

(77) Pentru întreprinderile mici și mijlocii, prezentul regulament nu ar trebui să creeze o sarcină administrativă disproporționată și nu ar trebui să aibă niciun impact economic asupra acestora. În temeiul prezentului regulament, pe baza consultărilor cu părțile interesate, situația specială a întreprinderilor mici și mijlocii a fost luată în considerare atunci când a fost posibil. Nu a fost luată în considerare o posibilă scutire generală pentru microîntreprinderi, care constituie majoritatea societăților, având în vedere obiectivul (obiectivele) de politică publică de protejare a sănătății plantelor. Totuși, trebuie să se aibă în vedere o scutire generală pentru microîntreprinderile care se ocupă strict de comerțul local, pentru a se asigura o aplicare proporțională.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 –punctul 7 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) introducerea și circulația în interiorul și în afara teritoriului Uniunii;

(d) introducerea și circulația în interiorul și în afara teritoriului Uniunii, în cazul în care activitățile în cauză ar putea genera un risc fitosanitar;

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10. „tratare” înseamnă o procedură de ucidere, inactivare sau îndepărtare a organismelor dăunătoare, sau de sterilizare sau devitalizare a acestora.

10. „tratare” înseamnă o procedură de ucidere, de inactivare sau îndepărtare a organismelor dăunătoare, sau de sterilizare sau devitalizare a acestora pe baza principiului utilizării durabile a pesticidelor.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

10a. „metode nechimice” înseamnă metode alternative la pesticidele chimice, utilizate pentru protecția plantelor și pentru gestionarea dăunătorilor, bazate pe tehnici agronomice, cum ar fi cele menționate la punctul 1 din anexa III la Directiva 2009/128/CE de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor23a, sau metode fizice, mecanice sau biologice de control al dăunătorilor;

 

__________________

 

 

23a JO L 309, 24.11.2009, p.71

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

10b. „gestionarea integrată a dăunătorilor” înseamnă analizarea atentă a tuturor metodelor disponibile de protecție a plantelor și integrarea ulterioară a măsurilor adecvate destinate să inhibe dezvoltarea populațiilor de organisme nocive și să păstreze utilizarea produselor fitosanitare și a altor forme de intervenție la niveluri care să se justifice din punct de vedere economic și ecologic și să reducă sau să minimizeze riscurile la care sunt expuse sănătatea umană și mediul. Gestionarea integrată a dăunătorilor sprijină creșterea unor culturi sănătoase prin metode care afectează cât mai puțin agrosistemele și încurajează mecanismele naturale de control al dăunătorilor.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

10c. „acțiuni preventive” înseamnă utilizarea unor sisteme agronomice solide și a unor alternative la pesticide, în cazul în care acest lucru este posibil. În acest scop, operatorul profesionist trebuie să urmeze o ierarhie de măsuri pentru toate tipurile de dăunători, în conformitate cu principiile gestionării integrate a dăunătorilor, utilizând în primul rând practici agronomice durabile nechimice și, în ultimă instanță, pesticide. Toate măsurile ar trebui să fie luate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/200923b privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și cu Directiva 2009/128/CE23c de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor, în scopul de a asigura utilizarea metodelor/practicilor care au impactul cel mai redus asupra sănătății și a mediului.

 

__________________

 

23bJO L 309, 24.11.2009, p.1

 

23cJO L 309, 24.11.2009, p.71

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia întocmește, prin intermediul unui act de punere în aplicare, o listă de organisme dăunătoare care îndeplinesc condițiile menționate la articolul 3 literele (b), (c) și (d) în ceea ce privește teritoriul Uniunii care este numită „lista organismelor dăunătoare de carantină pentru UE”.

(2) O listă de organisme dăunătoare care îndeplinesc condițiile menționate la articolul 3 literele (b), (c) și (d) în ceea ce privește teritoriul Uniunii care este numită „lista organismelor dăunătoare de carantină pentru UE” se stabilește în anexa Ia .

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Lista respectivă cuprinde organismele dăunătoare enumerate în partea A din anexa I la Directiva 2000/29/CE și secțiunea I din partea A din anexa II la directiva menționată anterior.

eliminat

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 99 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia modifică actul de punere în aplicare menționat la alineatul (2), dacă o evaluare demonstrează că un organism dăunător care nu figurează în acest act îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 3 literele (b), (c) și (d), în ceea ce privește teritoriul Uniunii, sau că un organism dăunător care figurează în actul respectiv nu mai îndeplinește una sau mai multe dintre condițiile respective. În primul caz, Comisia adaugă organismul dăunător în cauză pe lista la care se face referire la punctul 2, iar în cel de-al doilea caz, Comisia elimină organismul dăunător în cauză de pe lista respectivă.

Comisia este împuternicită să adopte acte în conformitate cu articolul 98 în ceea ce privește modificarea listei menționate la alineatul (2), dacă o evaluare demonstrează că un organism dăunător care nu figurează în această anexă act îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 3 literele (b), (c) și (d), în ceea ce privește teritoriul Uniunii, sau că un organism dăunător care figurează în anexa respectivă nu mai îndeplinește una sau mai multe dintre condițiile respective. În primul caz, Comisia adaugă organismul dăunător în cauză pe lista la care se face referire la punctul 2, iar în cel de-al doilea caz, Comisia elimină organismul dăunător în cauză de pe lista respectivă.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Actele de punere în aplicare care modifică actul de punere în aplicare prevăzut la alineatul (2) se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 99 alineatul (3). Aceeași procedură se aplică și unei abrogări sau unei înlocuiri a actului de punere în aplicare menționat la alineatul (2).

Aceeași procedură se aplică și unei abrogări sau unei înlocuiri a listei menționate la alineatul (2).

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia modifică actul de punere în aplicare menționat la alineatul (2) prin modificarea denumirii științifice a unui organism dăunător, în cazul în care o astfel de modificare este justificată de evoluția cunoștințelor științifice.

Comisia este împuternicită să adopte acte în conformitate cu articolul 98 în ceea ce privește modificarea denumirii științifice a unui organism dăunător inclus în lista menționată la alineatul (2), în cazul în care o astfel de modificare este justificată de evoluția cunoștințelor științifice.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 99 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prin intermediul unui act de punere în aplicare, Comisia întocmește și modifică o listă a organismelor dăunătoare prioritare, denumită în continuare: „lista organismelor dăunătoare prioritare”.

O listă a organismelor dăunătoare prioritare, denumită în continuare: „lista organismelor dăunătoare prioritare”, se stabilește în anexa Ib.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă rezultatele unei evaluări arată că un organism dăunător de carantină pentru UE îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (1), sau că un organism dăunător nu mai îndeplinește una sau mai multe dintre aceste condiții, Comisia modifică actul de punere în aplicare menționat la primul paragraf prin adăugarea sau eliminarea organismului dăunător în cauză din lista respectivă.

Comisia este împuternicită să adopte acte în conformitate cu articolul 98 în ceea ce privește modificarea anexei Ib. Anual sau la solicitarea unui stat membru, lista cu organismele dăunătoare prioritare este reevaluată pe baza unei analize a riscurilor. Dacă rezultatele unei evaluări arată că un organism dăunător de carantină pentru UE îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (1), sau că un organism dăunător nu mai îndeplinește una sau mai multe dintre aceste condiții, Comisia modifică, în termen de trei luni, lista menționată la primul paragraf prin adăugarea sau eliminarea organismului dăunător în cauză din lista respectivă.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Numărul de organisme dăunătoare prioritare nu trebuie să depășească 10 % din numărul de organisme dăunătoare de carantină pentru UE enumerate în conformitate cu articolul 5 alineatele (2) și (3). Dacă numărul de organisme dăunătoare prioritare a depășit 10 % din numărul de organisme dăunătoare de carantină pentru UE enumerate în conformitate cu articolul 5 alineatele (2) și (3), Comisia modifică actul de punere în aplicare menționat la primul paragraf adaptând în mod corespunzător numărul de organisme dăunătoare din lista respectivă, pe baza impactului lor economic, de mediu sau social potențial, conform secțiunii 2 din anexa II.

eliminat

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 99 alineatul (3)

eliminat

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Din motive imperioase de urgență justificate în mod corespunzător cu privire la un risc fitosanitar grav, Comisia adoptă acte de punere în aplicare imediat aplicabile, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 99 alineatul (4), care enumeră organismele dăunătoare de carantină pentru UE ca organisme dăunătoare prioritare.

În cazul unui risc fitosanitar grav, atunci când motive imperioase de urgență o impun, organismele dăunătoare de carantină pentru UE sunt enumerate ca organisme dăunătoare prioritare, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 98a.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) evaluările și autorizația la care se face referire la alineatul (2); și

eliminat

Justificare

Evaluarea riscurilor la care se face referire la articolul 8 alineatul (2) este indicată în mod explicit ca fiind o responsabilitate a autorității competente. Nu există un motiv valabil pentru care Comisia să adopte acte delegate în acest context.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre asigură accesul publicului la informațiile privind posibilul impact economic, social și de mediu al organismelor dăunătoare plantelor, principiile cheie referitoare la prevenirea și răspândirea acestora, precum și privind responsabilitatea societății în ansamblu de a asigura sănătatea plantelor în UE.

 

Comisia instituie și actualizează o listă accesibilă publicului cu organismele dăunătoare plantelor emergente în țările terțe, care ar putea prezenta un risc pentru sănătatea plantelor pe teritoriul Uniunii.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În cazul unui pericol iminent, astfel cum este menționat la alineatele (1) și (2), statele membre și operatorii profesioniști adoptă toate măsurile necesare, în funcție de riscurile preconizate, pentru a împiedica intrarea acestor organisme dăunătoare pe teritoriul Uniunii.

Justificare

În cazul unui pericol iminent de intrare pe teritoriul Uniunii a organismelor dăunătoare de carantină pentru UE, statele membre și operatorii ar trebui, în conformitate cu riscurile implicate, să adopte de urgență măsuri pentru a împiedica intrarea respectivelor organisme dăunătoare pe teritoriul Uniunii, informând totodată Comisia, autoritatea competentă și celelalte state membre în acest sens.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă un operator profesionist constată prezența unui organism dăunător de carantină pentru UE în plante, produse vegetale sau alte obiecte care sunt sub responsabilitatea sa, acesta, imediat și după informarea și consultarea cu autoritatea competentă în cauză, ia măsurile fitosanitare necesare pentru a elimina respectivul dăunător din plantele, produsele vegetale sau alte obiecte în cauză și de la sediul său, după caz, și pentru a preveni răspândirea dăunătorului respectiv.

Dacă un operator profesionist constată prezența unui organism dăunător de carantină pentru UE în plante, produse vegetale sau alte obiecte care sunt sub responsabilitatea sa, acesta, imediat și după informarea și consultarea cu autoritatea competentă în cauză, ia măsurile fitosanitare necesare pentru a elimina respectivul dăunător din plantele, produsele vegetale sau alte obiecte în cauză și de la sediul său, după caz, și pentru a preveni răspândirea dăunătorului respectiv.

 

În acest scop, operatorul profesionist trebuie să urmeze o ierarhie de măsuri pentru toate tipurile de dăunători, în conformitate cu principiile gestionării integrate a dăunătorilor, utilizând în primul rând practici agronomice durabile nechimice și, în ultimă instanță, pesticide. Toate măsurile ar trebui să fie luate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/200923d privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și cu Directiva 2009/128/EC23e de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor, în scopul de a asigura utilizarea metodelor/practicilor care au impactul cel mai redus asupra sănătății și a mediului.

 

__________________

 

23dJO L 309, 24.11.2009, p.1

 

23eJO L 309, 24.11.2009, p.71

Amendamentul 47

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Autoritatea competentă, acolo unde este cazul, se asigură că operatorul profesionist în cauză retrage de pe piață plantele, produsele vegetale și alte obiecte în care poate fi prezent organismul dăunător, iar în cazul în care plantele, produsele vegetale și alte obiecte au ajuns la utilizatorul final, le retrage de la utilizatorii finali.

(3) Autoritatea competentă, acolo unde este cazul, se asigură că operatorul profesionist în cauză retrage de pe piață plantele, produsele vegetale și alte obiecte în care poate fi prezent organismul dăunător, iar în cazul în care plantele, produsele vegetale și alte obiecte au ajuns la utilizatorul final, le retrage de la utilizatorii finali sau adoptă alte măsuri pentru a se asigura că organismul dăunător nu se poate răspândi.

Justificare

„Retragerea” este o opțiune foarte drastică. Dacă există alte soluții, acestea trebuie avute în vedere.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Dacă prezența unui organism dăunător de carantină pentru UE este confirmată oficial, autoritatea competentă ia imediat toate măsurile necesare pentru a elimina acel dăunător din zona în cauză și pentru a preveni răspândirea lui în zona respectivă (denumită în continuare: „a eradica”).. Aceste măsuri se adoptă în conformitate cu dispozițiile anexei IV privind măsurile și principiile de gestionare a riscurilor de dăunători.

(1) Dacă prezența unui organism dăunător de carantină pentru UE este confirmată oficial, autoritatea competentă ia imediat toate măsurile necesare, în conformitate cu Directiva 2009/128/CE23f de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor și cu Regulamentul (CE) nr. 1107/200923g privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, pentru a elimina acel dăunător din zona în cauză și pentru a preveni răspândirea lui în zona respectivă (acțiune denumită în continuare: „a eradica”).. Aceste măsuri se adoptă în conformitate cu dispozițiile anexei IV privind măsurile și principiile de gestionare a riscurilor de dăunători.

 

__________________

 

23f JO L 309, 24.11.2009, p.71

 

23g JO L 309, 24.11.2009, p.1

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În cazul în care statele membre acordă operatorilor profesioniști, în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) litera (ca) din [Oficiul pentru Publicații vă rugăm să introduceți numărul Regulamentului (UE) nr. […]/201323h de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor legate de lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și a celor legate de sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor], despăgubiri pentru valoarea plantelor, a produselor vegetale sau a altor obiecte distruse, ca parte a măsurilor menționate la alineatul (1) puse în aplicare într-o zonă transfrontalieră, acestea asigură o coordonare a despăgubirilor adecvate între statele membre în cauză, astfel încât să se evite, pe cât posibil, denaturarea nejustificată a pieței.

 

__________________

 

23h JO L …, …., p….

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile competente efectuează anual o anchetă a fiecărei zone de restricție în ceea ce privește evoluția prezenței organismului dăunător în cauză.

Autoritățile competente efectuează, în funcție de riscuri și cu o frecvență corespunzătoare, o anchetă a fiecărei zone de restricție în ceea ce privește evoluția prezenței organismului dăunător în cauză.

Justificare

Este necesară o abordare promptă, flexibilă și bazată pe riscuri pentru a elimina astfel de măsuri restrictive după ce autoritățile competente confirmă eradicarea organismului dăunător. Ar trebui să se evite întârzierile nejustificate în ceea ce privește ridicarea restricțiilor.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care, în urma unei anchete anuale, o autoritate competentă constată o prezență a organismului dăunător în cauză în zona tampon, statul membru în cauză notifică imediat prezența respectivă Comisiei și celorlalte state membre, cu precizarea că prezența dăunătorului a fost constatată într-o zonă tampon.

(2) În cazul în care, în urma anchetei, o autoritate competentă constată o prezență a organismului dăunător în cauză în zona tampon, statul membru în cauză notifică imediat prezența respectivă Comisiei și celorlalte state membre, cu precizarea că prezența dăunătorului a fost constatată într-o zonă tampon.

Justificare

Este necesar să se introducă, la articolul 18 alineatul (1), o abordare promptă, flexibilă și bazată pe riscuri pentru a elimina astfel de măsuri restrictive după ce autoritățile competente confirmă eradicarea organismului dăunător. Ar trebui să se evite întârzierile nejustificate în ceea ce privește ridicarea restricțiilor.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 98 pentru a modifica secțiunea 1 din anexa IV privind măsurile de gestionare a riscurilor de organisme dăunătoare de carantină, în ceea ce privește măsurile care vizează prevenirea și eliminarea infestării plantelor cultivate și sălbatice, măsurile care vizează transporturile de plante, produse vegetale și alte obiecte, măsurile care vizează alte căi de răspândire ale organismelor dăunătoare de carantină și secțiunea 2 din anexa respectivă privind principiile de gestionare a riscurilor de organisme dăunătoare, în ceea ce privește principiile de gestionare a riscurilor de organisme dăunătoare, luând în considerare evoluția cunoștințelor științifice și tehnice.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 98 pentru a modifica secțiunea 1 din anexa IV privind măsurile de gestionare a riscurilor de organisme dăunătoare de carantină, în ceea ce privește măsurile care vizează prevenirea și eliminarea infestării plantelor cultivate și sălbatice, măsurile care vizează transporturile de plante, produse vegetale și alte obiecte, măsurile care vizează alte căi de răspândire ale organismelor dăunătoare de carantină și secțiunea 2 din anexa respectivă privind principiile de gestionare a riscurilor de organisme dăunătoare, în ceea ce privește principiile de gestionare a riscurilor de organisme dăunătoare, luând în considerare evoluția cunoștințelor științifice și tehnice, precum și standardele internaționale pentru măsurile fitosanitare, elaborate de Convenția internațională pentru protecția plantelor (CIPP).

Justificare

Fiind parte semnatară a Convenției internaționale pentru protecția plantelor (CIPP), UE ar trebui, printre altele, să respecte standardele internaționale elaborate de această convenție.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceste anchete țin seama de progresele științifice și tehnice și de orice alte informații utile privind prezența dăunătorilor în cauză.

Aceste anchete țin seama de progresele științifice și tehnice, de măsurile agronomice preventive luate de operatorii profesioniști și de orice alte informații utile privind prezența dăunătorilor în cauză.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 98 pentru a modifica sau completa elementele care urmează să fie acoperite în cadrul programelor multianuale de anchetă, astfel cum este prevăzut la alineatul (1).

(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 98 pentru a solicita statelor membre să modifice sau să completeze elementele care urmează să fie acoperite în cadrul programelor multianuale de anchetă, astfel cum este prevăzut la alineatul (1).

Justificare

Întrucât statele membre sunt responsabile de instituirea programelor multianuale de anchetă, sarcina de a modifica sau de a completa aceste programe nu poate să îi revină exclusiv Comisiei.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fiecare stat membru întocmește și actualizează, pentru fiecare organism dăunător prioritar care poate intra și se poate stabili pe teritoriul său, sau pe o parte din acesta, un plan separat care conține informații privind procesele decizionale, procedurile și protocoalele care trebuie urmate și resursele care trebuie să fie disponibile în cazul confirmării sau a suspectării prezenței organismului dăunător în cauză, denumit în continuare „planul de urgență”.

(1) După consultarea tuturor părților interesate în cauză, fiecare stat membru întocmește și actualizează, pentru fiecare organism dăunător prioritar care poate intra și se poate stabili pe teritoriul său, sau pe o parte din acesta, un plan separat care conține informații privind procesele decizionale, procedurile și protocoalele care trebuie urmate și resursele care trebuie să fie disponibile în cazul confirmării sau a suspectării prezenței organismului dăunător în cauză, denumit în continuare „planul de urgență”.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) accesul autorităților competente la incintele operatorilor și ale persoanelor fizice, dacă este necesar, laboratoarele, echipamentele, personalul, expertiza externă și resursele necesare în vederea eradicării rapide și eficiente sau, unde este cazul, în vederea izolării organismului dăunător prioritar în cauză;

(b) accesul autorităților competente la incintele operatorilor și ale persoanelor fizice, dacă este necesar, laboratoarele, echipamentele, personalul, expertiza externă și resursele necesare în vederea eradicării rapide, eficiente și durabile sau, unde este cazul, în vederea izolării organismului dăunător prioritar în cauză, în conformitate cu Directiva 2009/128/CE de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor23i;

 

__________________

 

23i JO L 309, 24.11.2009, p. 71.

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) La cerere, statele membre își comunică planurile de urgență Comisiei și celorlalte state membre.

(4) La cerere, statele membre își comunică planurile de urgență Comisiei și celorlalte state membre, precum și operatorilor profesioniști.

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceste exerciții trebuie să aibă loc cu privire la toate organismele dăunătoare prioritare în cauză într-o perioadă de timp rezonabilă.

Aceste exerciții au loc cu privire la toate organismele dăunătoare prioritare în cauză într-o perioadă de timp rezonabilă și cu implicarea părților interesate în cauză.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește organismele dăunătoare prioritare a căror prezență într-un stat membru ar putea avea un impact pentru statele membre învecinate, exercițiile de simulare se efectuează împreună de către statele membre respective în funcție de planurile lor de urgență.

În ceea ce privește organismele dăunătoare prioritare a căror prezență într-un stat membru ar putea avea un impact pentru statele membre învecinate, exercițiile de simulare pot fi efectuate împreună de către statele membre respective în funcție de planurile lor de urgență.

Justificare

Această situație ar trebui să rămână la latitudinea fiecărui stat membru, în conformitate cu principiul subsidiarității.

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 98, care să precizeze:

eliminat

(a) frecvența, conținutul și formatul exercițiilor de simulare;

 

(b) exercițiile de simulare care vizează mai mult de un organism dăunător prioritar;

 

(c) cooperarea între statele membre și cooperarea statelor membre cu țările terțe;

 

(d) conținutul rapoartelor privind exercițiile de simulare prevăzute la alineatul (3).

 

Justificare

Această situație ar trebui să rămână la latitudinea fiecărui stat membru, în conformitate cu principiul subsidiarității.

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care prezența unui organism dăunător prioritar este confirmată în mod oficial pe teritoriul unui stat membru în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a), autoritatea competentă adoptă imediat un plan care stabilește măsurile de eradicare a dăunătorului în cauză, astfel cum se prevede la articolele 16, 17 și 18, precum și un calendar pentru punerea în aplicare a acestor măsuri. Acest plan este numit „plan de eradicare”.

În cazul în care prezența unui organism dăunător prioritar este confirmată în mod oficial pe teritoriul unui stat membru în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a), autoritatea competentă adoptă imediat un plan, în conformitate cu principiile utilizării durabile a pesticidelor definite în Directiva 2009/128/CE23j de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor, care stabilește măsurile de eradicare a dăunătorului în cauză, astfel cum se prevede la articolele 16, 17 și 18, precum și un calendar pentru punerea în aplicare a acestor măsuri. Acest plan este numit „plan de eradicare”.

 

__________________

 

23j JO L 309, 24.11.2009, p. 71.

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili măsuri specifice împotriva anumitor organisme dăunătoare de carantină pentru UE. Măsurile respective trebuie să pună în aplicare, în mod specific pentru fiecare dăunător (dăunători) în cauză, una sau mai multe din următoarele dispoziții:

(1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 98, pentru a stabili măsuri specifice împotriva anumitor organisme dăunătoare de carantină pentru UE. Măsurile respective stabilesc aplicarea, în mod specific pentru fiecare dăunător (dăunători) în cauză, uneia sau mai multora dintre următoarele dispoziții:

Justificare

Articolul 27 alineatul (1) prevede stabilirea unor măsuri ale Uniunii împotriva anumitor organisme dăunătoare de carantină pentru UE, ceea ce înseamnă, în mod clar, o completare a conținutului prezentului articol. Prin urmare, măsurile specifice împotriva organismelor dăunătoare de carantină pentru UE ar trebui să fie instituite prin acte delegate. În cazul unui risc fitosanitar grav, atunci când trebuie adoptate măsuri ale UE în ceea ce privește anumite organisme dăunătoare de carantină pentru UE, se aplică procedura de urgență prevăzută la articolul 98a.

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 99 alineatul (3)

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Din motive imperioase de urgență justificate în mod corespunzător, pentru a aborda un risc fitosanitar grav, Comisia adoptă acte de punere în aplicare aplicabile imediat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 99 alineatul (4).

(6) În cazul unui risc fitosanitar grav, atunci când motive imperioase de urgență o impun, procedura prevăzută la articolul 98a se aplică actelor delegate adoptate în conformitate cu prezentul articol.

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă prezența unui dăunător care nu este inclus pe lista dăunătorilor de carantină pentru UE pe teritoriul unui stat membru este confirmată oficial, iar autoritatea competentă consideră că respectivul dăunător ar putea îndeplini condițiile pentru a fi inclus pe lista dăunătorilor de carantină pentru UE, aceasta trebuie să evalueze imediat dacă respectivul dăunător îndeplinește criteriile de la partea 1 din secțiunea 3, anexa II. Dacă ajunge la concluzia că acele criterii sunt îndeplinite, autoritatea competentă trebuie să ia imediat măsuri de eradicare în conformitate cu anexa IV privind măsurile și principiile pentru gestionarea riscurilor de dăunători. Se aplică articolele 16-19.

Dacă prezența unui dăunător care nu este inclus pe lista dăunătorilor de carantină pentru UE pe teritoriul unui stat membru este confirmată oficial, iar autoritatea competentă consideră că respectivul dăunător ar putea îndeplini condițiile pentru a fi inclus pe lista dăunătorilor de carantină pentru UE, aceasta trebuie să evalueze imediat dacă respectivul dăunător îndeplinește criteriile de la partea 1 din secțiunea 3, anexa II. Dacă ajunge la concluzia că acele criterii sunt îndeplinite, autoritatea competentă ia imediat măsuri de eradicare în conformitate cu anexa IV privind măsurile și principiile pentru gestionarea riscurilor de dăunători și în conformitate cu principiile privind utilizarea durabilă a pesticidelor, definite în Directiva 2009/128/CE de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor23k. Se aplică articolele 16-19.

 

__________________

 

23k JO L 309, 24.11.2009, p. 71.

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă un organism de carantină este prezent pe teritoriul Uniunii, dar nu este prezent în statul membru în cauză și nu este un organism de carantină pentru UE, Comisia poate, la cererea statului membru respectiv în temeiul alineatului (4), să recunoască teritoriul statului membru respectiv ca zonă protejată în conformitate cu alineatul (3).

Dacă un organism dăunător de carantină este prezent pe teritoriul Uniunii, dar nu este prezent în statul membru în cauză, Comisia poate, la cererea statului membru respectiv în temeiul alineatului (4), să recunoască teritoriul statului membru respectiv ca zonă protejată în conformitate cu alineatul (3).

Justificare

Indiferent de origine, organismele dăunătoare de carantină trebuie să facă obiectul zonelor protejate.

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia stabilește, prin intermediul unui act de punere în aplicare, întocmirea unei liste a zonelor protejate și a respectivelor organisme de carantină pentru zone protejate. Lista respectivă cuprinde zonele protejate recunoscute în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (h) primul paragraf din Directiva 2000/29/CE și respectivele organisme dăunătoare, enumerate în partea B din anexa I și partea B din anexa II la Directiva 2000/29/CE. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 99 alineatul (2).

(3) Comisia este împuternicită să adopte acte în conformitate cu articolul 98 în ceea ce privește întocmirea și modificarea unei liste a zonelor protejate și a respectivelor organisme de carantină pentru zone protejate. Lista respectivă cuprinde zonele protejate recunoscute în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (h) primul paragraf din Directiva 2000/29/CE și respectivele organisme dăunătoare, enumerate în partea B din anexa I și partea B din anexa II la Directiva 2000/29/CE.

Justificare

La fel cum se întâmplă în cazul dispozițiilor de la articolul 5 (organisme dăunătoare de carantină pentru UE), articolul 6 (organisme dăunătoare prioritare) și articolul 37 (organisme dăunătoare afectând calitatea), lista zonelor protejate și a respectivelor organisme de carantină pentru zone protejate ar trebui să fie întocmită (și ulterior modificată, dacă este cazul) prin intermediul actelor delegate. Noțiunea de „organisme dăunătoare de carantină pentru zone protejate” este – la fel ca și cea de „organisme dăunătoare de carantină pentru UE” reglementată de articolul 5 – centrală pentru întregul regulament, întrucât un număr semnificativ de măsuri prevăzute în prezentul regulament vizează aceste organisme dăunătoare.

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate recunoaște zone protejate suplimentare, prin modificarea actului de punere în aplicare menționat la primul paragraf, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1). O astfel de modificare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 99 alineatul ((3). Aceeași procedură se aplică și unei abrogări sau unei înlocuiri a actului de punere în aplicare menționat la primul paragraf.

Comisia poate recunoaște zone protejate suplimentare și poate modifica sau revoca anumite zone protejate, prin modificarea listei menționate la primul paragraf, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1) sau la articolul 35.

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Când se aplică articolul 35, se adoptă un act de punere în aplicare în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 99 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) sunt disponibile măsuri fezabile și eficiente pentru a preveni prezența sa pe plantele destinate plantării în cauză.

eliminat

Justificare

'Quality' pests can be as serious as quarantine pests or even more so, differing only in their degree of presence and distribution in the European Union and not as regards the existence of effective measures to prevent their occurrence in plants. For example, there are no procedures for the prevention of 'short internode' virus affecting vine that do not involve the use of healthy, (checked and certified) vine stock. 'Quality' pests can be as serious as quarantine pests or even more so, differing only in their degree of presence and distribution in the European Union and not as regards the existence of effective measures to prevent their occurrence in plants. For example, there are no procedures for the prevention of 'short internode' virus affecting vine that do not involve the use of healthy, (checked and certified) vine stock.

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie      

Amendamentul

Prin intermediul unui act de punere în aplicare, Comisia întocmește o listă de stabilire a dăunătorilor afectând calitatea pentru Uniune și a plantelor specifice destinate plantării, în conformitate cu articolul 36 litera (d), după caz ținând cont de categoriile menționate la alineatul (4) și pragurile menționate la alineatul (5).

Se stabilește la anexa Ic o listă de stabilire a dăunătorilor afectând calitatea pentru Uniune și a plantelor specifice destinate plantării, în conformitate cu articolul 36 litera (d), după caz ținând cont de categoriile menționate la alineatul (4) și pragurile menționate la alineatul (5).

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Lista respectivă include dăunătorii și plantele destinate plantării respective, după cum este prevăzut în următoarele acte:

eliminat

(a) secțiunea II a părții A din anexa II la Directiva 2000/29/CE;

 

(b) punctele 3 și 6 din anexa I la Directiva 66/402/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale24 și punctul 3 din anexa II la aceasta;

 

(c) anexa la Directiva 93/48/CEE a Comisiei din 23 iunie 1993 de stabilire a fișelor care precizează condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialele de înmulțire ale plantelor fructifere și plantele fructifere destinate producției de fructe în conformitate cu Directiva 92/34/CEE a Consiliului25;

 

(d) anexa la Directiva 93/49/CEE a Comisiei din 23 iunie 1993 de stabilire a fișelor care indică condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialele de înmulțire ale plantelor ornamentale și plantele ornamentale în conformitate cu Directiva 91/682/CEE a Consiliului26;

 

(e) litera (b) din anexa II la Directiva 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de legume27,

 

(f) punctul 6 din anexa I la Directiva 2002/56/CE a Consiliului28 din 13 iunie 2002 privind comercializarea cartofilor de sămânță și punctul B din anexa II la aceasta;

 

(g) punctul 4 din anexa I la Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și de fibre29 și punctul 5 din anexa II la aceasta.

 

__________________

 

24 JO L 125, 11.7.1966, p. 2309.

 

25 JO L 250, 7.10.1993, p. 1.

 

26 JO L 250, 7.10.1993, p. 9.

 

27 JO L 193, 20.7.2002, p. 33.

 

28 JO L 193, 20.7.2002, p. 60.

 

29 JO L 193, 20.7.2002, p. 74.

 

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 99 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul  74

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia modifică actul de punere în aplicare menționat la alineatul (2), în cazul în care o evaluare demonstrează că un organism dăunător care nu figurează în acest act îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 36, dacă un organism dăunător menționat în actul de punere în aplicare respectiv nu mai îndeplinește una sau mai multe dintre condițiile respective sau dacă sunt necesare modificări ale acestei liste, în ceea ce privește categoriile menționate la alineatul (4) sau pragurile menționate la alineatul (5).

 

(3) Comisia este împuternicită să adopte acte în conformitate cu articolul 98 în ceea ce privește modificarea anexei Ic, în cazul în care o evaluare demonstrează că un organism dăunător care nu figurează în această anexă îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 36, dacă un organism dăunător menționat în anexa respectivă nu mai îndeplinește una sau mai multe dintre condițiile respective sau dacă sunt necesare modificări ale acestei liste, în ceea ce privește categoriile menționate la alineatul (4) sau pragurile menționate la alineatul (5).

Amendamentul  75

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) sunt cultivate sau produse în zone din țările terțe care se află în apropierea frontierei cu statele membre (denumite în continuare: „zone de frontieră ale țării terțe”);

(a) sunt cultivate sau produse în zone din țările terțe care se află în apropierea frontierei terestre cu statele membre (denumite în continuare: „zone de frontieră ale țării terțe”);;

Justificare

Scopul acestei derogări este de a permite anumite deplasări în zonele de frontieră, în situațiile în care nu se aduce niciun prejudiciu sănătății plantelor. Definiția termenului „frontieră” nu ar trebui să fie prea vastă, întrucât poate conduce la interpretări greșite și riscuri suplimentare.

Amendamentul  76

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) sunt introduse pe teritoriul Uniunii, îl tranzitează și îl părăsesc fără întârziere, sub control oficial de către autoritățile competente în cauză.

(c) sunt introduse pe teritoriul Uniunii, îl tranzitează și îl părăsesc fără întârziere, sub control oficial de către autoritățile competente în cauză și sub supravegherea funcționarilor vamali. Autoritatea competentă a statului membru în care aceste plante, produse vegetale sau alte obiecte sunt introduse sau sunt deplasate pentru prima dată în interiorul teritoriului Uniunii informează autoritățile competente din toate celelalte state membre prin care aceste plante, produse vegetale sau alte obiecte urmează să fie transportate înainte de a fi transportate în afara teritoriului Uniunii.

Justificare

Ar fi dificil, pe baza acestui articol propus de Comisie, să se controleze fiecare posibilă introducere de bunuri interzise. Prin urmare, se sugerează modificările necesare pentru a se asigura un control complet și eficient și pentru a se împiedica introducerea de bunuri interzise.

Amendamentul  77

Propunere de regulament

Articolul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 98, de modificare a anexei III privind elementele de identificare a plantelor destinate plantării care prezintă riscuri fitosanitare pentru teritoriul Uniunii, în ceea ce privește caracteristicile și originea acestor plante destinate plantării, în vederea adaptării la evoluția cunoștințelor științifice și tehnice.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 98, de modificare a anexei III privind elementele de identificare a plantelor destinate plantării care prezintă riscuri fitosanitare pentru teritoriul Uniunii, în ceea ce privește caracteristicile și originea acestor plante destinate plantării, în vederea adaptării la evoluția cunoștințelor științifice și tehnice, precum și la standardele internaționale noi sau modificate pentru măsurile fitosanitare, care sunt elaborate pe baza Convenției internaționale pentru protecția plantelor (CIPP).

Justificare

Fiind parte semnatară a Convenției internaționale pentru protecția plantelor (CIPP), UE ar trebui, printre altele, să respecte standardele internaționale elaborate pe baza acestei convenții.

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) alte categorii de operatori profesioniști care să fie exceptate de la aplicarea alineatului (1), dacă o astfel de înregistrare ar constitui o sarcină administrativă disproporționată pentru ei comparativ cu riscul fitosanitar al activităților lor profesionale;

(a) alte categorii de operatori profesioniști care să fie exceptate de la aplicarea alineatului (1), dacă o astfel de înregistrare ar constitui o sarcină administrativă disproporționată pentru ei comparativ cu riscul fitosanitar al activităților lor profesionale; operatorii implicați în vânzarea de produse prin contracte la distanță nu sunt, în niciun caz, exceptați de la aplicarea alineatului (1);

Amendamentul  79

Propunere de regulament

Articolul 67 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) respectă metodele de producție și de utilizare a pesticidelor în conformitate cu articolul 67 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare31a.

 

__________________

 

31a JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

Amendamentul  80

Propunere de regulament

Articolul 67 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Certificatul fitosanitar poate fi folosit și în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 338/9731b și al Regulamentului (CE) nr. 865/200631c.

 

__________________

 

31b JO L 61, 3.3.1997, p. 1.

 

31c JO L 166, 19.6.2006, p. 1.

Justificare

Trebuie să se asigure faptul că certificatul fitosanitar poate fi folosit, la fel ca până acum, în comerțul cu specii de floră protejate (CITES).

Amendamentul  81

Propunere de regulament

Articolul 70 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Această excepție nu se aplică plantelor destinate plantării, altele decât semințele.

Această excepție nu se aplică plantelor destinate plantării și nici semințelor.

Justificare

Plantele destinate plantării, inclusiv semințele, care provin de pe teritoriul țărilor terțe și care urmează a fi introduse pe teritoriul Uniunii nu ar trebui să fie scutite de cerința unui certificat fitosanitar, întrucât acestea ar putea, chiar dacă sunt introduse în cantități mici, să creeze un risc fitosanitar.

Amendamentul  82

Propunere de regulament

Articolul 76 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 76a

 

Excepție în cazul comerțului local

 

Nu se impune un pașaport fitosanitar pentru plantele, produsele din plante sau alte materiale care sunt produse și vândute exclusiv pe piețele locale (purtând în continuare denumirea de „comerț local”).

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 98, pentru a stabili criteriile de definire a comerțului local.

Amendamentul  83

Propunere de regulament

Articolul 78 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Un pașaport fitosanitar conține, de asemenea, informații cu privire la metodele de producție și de utilizare a pesticidelor în conformitate cu articolul 67 din Regulamentul (CE) nr. 1107/200931d privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare.

 

__________________

 

31d JO L 309, 24.11.2009, p.1.

Amendamentul  84

Propunere de regulament

Articolul 84

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 84

eliminat

Autorizarea operatorilor profesioniști în vederea emiterii de pașapoarte fitosanitare

 

(1) Autoritatea competentă acordă unui operator profesionist o autorizație pentru emiterea pașapoartelor fitosanitare (denumită în continuare „autorizație pentru emiterea pașapoartelor fitosanitare”) dacă aceasta respectă următoarele condiții:

 

(a) posedă cunoștințele necesare pentru a efectua examinările la care se face referire în articolul 82 privind dăunătorii de carantină pentru UE, dăunătorii de carantină pentru zone protejate și dăunătorii afectând calitatea pentru UE care ar putea afecta plantele, produsele vegetale și alte obiecte în cauză, precum și privind semnele care indică prezența acestor dăunători și simptomele provocate de aceștia, mijloacele de prevenire a prezenței și răspândirii acestor dăunători și mijloacele necesare pentru eradicarea acestora;

 

(b) dispune de sisteme și proceduri care îi permit să își îndeplinească obligațiile privind trasabilitatea în conformitate cu articolele 65 și 66.

 

(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 98, menționând cerințele de calificare care trebuie îndeplinite de către operatorii profesioniști pentru ca aceștia să fie în conformitate cu condițiile prevăzute la alineatul (1) litera (a).

 

Amendamentul  85

Propunere de regulament

Articolul 85 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă un operator autorizat intenționează să emită un pașaport fitosanitar, acesta trebuie să identifice și să monitorizeze punctele proceselor sale de producție și de circulație a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte care sunt esențiale în ceea ce privește conformitatea cu normele adoptate în temeiul articolului 27 alineatele (1), (2) și (3), al articolului 29 alineatele (1), (2) și (3), al articolului 37 alineatul (1), al articolului 41 alineatul (3), al articolului 80 și al articolului 82, și, după caz, al articolului 33 alineatul (2), al articolului 50 alineatul (3) și al articolului 81.

Un operator autorizat identifică și monitorizează punctele proceselor sale de producție și de circulație a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte care sunt esențiale în ceea ce privește conformitatea cu normele adoptate în temeiul articolului 27 alineatele (1), (2) și (3), al articolului 29 alineatele (1), (2) și (3), al articolului 37 alineatul (1), al articolului 41 alineatul (3), al articolului 80 și al articolului 82, și, după caz, al articolului 33 alineatul (2), al articolului 50 alineatul (3) și al articolului 81.

Amendamentul  86

Propunere de regulament

Articolul 89 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolul 82, dacă o plantă, un produs vegetal sau alt obiect, introdus în teritoriul Uniunii dintr-o țară terță, necesită un pașaport fitosanitar pentru circulația în interiorul teritoriului Uniunii în conformitate cu actele de punere în aplicare menționate la articolul 74 alineatul (1) și la articolul 75 alineatul (1), un astfel de pașaport se emite în cazul în care controalele în conformitate cu articolul 47 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr…/… [Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să introduceți numărul Regulamentului privind controalele oficiale] privind introducerea respectivelor plante, produse vegetale sau alte obiecte au fost finalizate în mod satisfăcător.

(1) Prin derogare de la articolul 82, dacă o plantă, un produs vegetal sau alt obiect, introdus în teritoriul Uniunii dintr-o țară terță, necesită un pașaport fitosanitar pentru circulația în interiorul teritoriului Uniunii în conformitate cu actele de punere în aplicare menționate la articolul 74 alineatul (1) și la articolul 75 alineatul (1), un astfel de pașaport se emite în cazul în care controalele în conformitate cu articolul 47 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr…/… [Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să introduceți numărul Regulamentului privind controalele oficiale] privind introducerea respectivelor plante, produse vegetale sau alte obiecte au fost finalizate în mod satisfăcător și au confirmat că plantele, produsele vegetale sau alte obiecte în cauză îndeplinesc cerințele de fond pentru eliberarea unui pașaport fitosanitar în conformitate cu articolul 80 și, dacă este cazul, cu articolul 81.

Justificare

Pentru a evita lacunele de reglementare care pot apărea în situația în care plantele, produsele vegetale sau alte obiecte sunt importate dintr-o țară terță și, ulterior, se deplasează în interiorul teritoriului UE, certificatele fitosanitare pot fi înlocuite de pașapoarte fitosanitare numai în cazul în care controalele la frontieră au fost finalizate cu succes și au arătat că mărfurile în cauză îndeplinesc cerințele pentru eliberarea unui pașaport fitosanitar (de exemplu, faptul că nu au fost detectate organisme dăunătoare de carantină, că au fost respectate cerințele specifice aplicate în cazul importurilor etc.).

Amendamentul  87

Propunere de regulament

Articolul 97 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia instituie un sistem electronic pentru transmiterea de notificări de către statele membre.

(1) Comisia instituie un sistem electronic pentru transmiterea de notificări de către statele membre și pentru comunicarea și consultarea cu operatorii profesioniști.

Justificare

Implicarea operatorilor profesioniști în cadrul sistemului de notificare electronică este esențială pentru a asigura reacția rapidă și prevenirea pătrunderii organismelor dăunătoare pe teritoriul Uniunii.

Amendamentul  88

Propunere de regulament

Articolul 98 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (2), articolul 7 alineatul (1) și alineatul (2), articolul 8 alineatul (6), articolul 11 alineatul (3), articolul 20, articolul 22 alineatul (3), articolul 25 alineatul (4), articolul 30, articolul 32 alineatul (4), articolul 34 alineatul (1), articolul 38, articolul 44 alineatul (2), articolul 45 (3), articolul 46 alineatul (6), articolul 48, articolul 61 alineatul (3), articolul 67 alineatul (4), articolul 71 alineatul (4), articolul 76, articolul 78 alineatul (4), articolul 82 alineatul (4), articolul 84 alineatul (2), articolul 86 alineatul (3), articolul 91 alineatul (2), articolul 92 alineatele (1) și (3), articolul 93 alineatul (1), articolul 94 alineatul (4), articolul 95 alineatul (5) și la articolul 96 alineatul (5) este conferită Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2) Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (2), articolul 5 alineatul (3) și alineatul (4), articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatul (1) și alineatul (2), articolul 8 alineatul (6), articolul 11 alineatul (3), articolul 20, articolul 22 alineatul (3), articolul 25 alineatul (4), articolul 30, articolul 32 alineatul (4), articolul 34 alineatul (1), articolul 37 alineatul (3), articolul 38, articolul 44 alineatul (2), articolul 45 alineatul (3), articolul 46 alineatul (6), articolul 48, articolul 61 alineatul (3), articolul 67 alineatul (4), articolul 71 alineatul (4), articolul 76, articolul 78 alineatul (4), articolul 82 alineatul (4), articolul 84 alineatul (2), articolul 86 alineatul (3), articolul 91 alineatul (2), articolul 92 alineatele (1) și (3), articolul 93 alineatul (1), articolul 94 alineatul (4), articolul 95 alineatul (5) și la articolul 96 alineatul (5) este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul  89

Propunere de regulament

Articolul 98 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (2), articolul 7 alineatul (1) și alineatul (2), articolul 8 alineatul (6), articolul 11 alineatul (3), articolul 20, articolul 22 alineatul (3), articolul 25 alineatul (4), articolul 30, articolul 32 alineatul (4), articolul 34 alineatul (1), articolul 38, articolul 44 alineatul (2), articolul 45 alineatul (3), articolul 46 alineatul (6), articolul 48, articolul 61 alineatul (3), articolul 67 alineatul (4), articolul 71 alineatul (4), articolul 76, articolul 78 alineatul (4), articolul 82 alineatul (4), articolul 84 alineatul (2), articolul 86 alineatul (3), articolul 91 alineatul (2), articolul 92 alineatele (1) și (3), articolul 93 alineatul (1), articolul 94 alineatul (4), articolul 95 alineatul (5) și la articolul 96 alineatul (5) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunui act delegat deja în vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (2), articolul 5 alineatul (3) și alineatul (4), articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatul (1) și alineatul (2), articolul 8 alineatul (6), articolul 11 alineatul (3), articolul 20, articolul 22 alineatul (3), articolul 25 alineatul (4), articolul 30, articolul 32 alineatul (4), articolul 34 alineatul (1), articolul 37 alineatul (3), articolul 38, articolul 44 alineatul (2), articolul 45 alineatul (3), articolul 46 alineatul (6), articolul 48, articolul 61 alineatul (3), articolul 67 alineatul (4), articolul 71 alineatul (4), articolul 76, articolul 78 alineatul (4), articolul 82 alineatul (4), articolul 84 alineatul (2), articolul 86 alineatul (3), articolul 91 alineatul (2), articolul 92 alineatele (1) și (3), articolul 93 alineatul (1), articolul 94 alineatul (4), articolul 95 alineatul (5) și la articolul 96 alineatul (5) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunui act delegat deja în vigoare.

Amendamentul  90

Propunere de regulament

Articolul 98 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 1 alineatul (2), articolul 7 alineatul (1) și alineatul (2), articolul 8 alineatul (6), articolul 11 alineatul (3), articolul 20, articolul 22 alineatul (3), articolul 25 alineatul (4), articolul 30, articolul 32 alineatul (4), articolul 34 alineatul (1), articolul 38, articolul 44 alineatul (2), articolul 45 (3), articolul 46 alineatul (6), articolul 48, articolul 61 alineatul (3), articolul 67 alineatul (4), articolul 71 alineatul (4), articolul 76, articolul 78 alineatul (4), articolul 82 alineatul (4), articolul 84 alineatul (2), articolul 86 alineatul (3), articolul 91 alineatul (2), articolul 92 alineatele (1) și (3), articolul 93 alineatul (1), articolul 94 alineatul (4), articolul 95 alineatul (5) și articolul 96 alineatul (5) intră în vigoare numai în cazul în care nu a fost exprimată nicio obiecție nici de Parlamentul European, nici de Consiliu în termen de două luni de la notificarea actului către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea acestei perioade, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 1 alineatul (2), articolul 5 alineatul (3) și alineatul (4), articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatul (1) și alineatul (2), articolul 8 alineatul (6), articolul 11 alineatul (3), articolul 20, articolul 22 alineatul (3), articolul 25 alineatul (4), articolul 30, articolul 32 alineatul (4), articolul 34 alineatul (1), articolul 37 alineatul (3), articolul 38, articolul 44 alineatul (2), articolul 45 (3), articolul 46 alineatul (6), articolul 48, articolul 61 alineatul (3), articolul 67 alineatul (4), articolul 71 alineatul (4), articolul 76, articolul 78 alineatul (4), articolul 82 alineatul (4), articolul 84 alineatul (2), articolul 86 alineatul (3), articolul 91 alineatul (2), articolul 92 alineatele (1) și (3), articolul 93 alineatul (1), articolul 94 alineatul (4), articolul 95 alineatul (5) și articolul 96 alineatul (5) intră în vigoare numai în cazul în care nu a fost exprimată nicio obiecție nici de Parlamentul European, nici de Consiliu în termen de două luni de la notificarea actului către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea acestei perioade, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul  91

Propunere de regulament

Articolul 98 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 98a

 

Procedura de urgență

 

Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). În notificarea actului delegat transmisă Parlamentului European și Consiliului se prezintă motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.

 

Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 98 alineatul (5). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul fără întârziere, în urma notificării deciziei Parlamentului European sau a Consiliului de a formula obiecțiuni.

Amendamentul  92

Propunere de regulament

Articolul 102 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) măsuri de prevenire luate împotriva răspândirii unui organism dăunător prioritar, enumerat în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. [...]/[...]*, împotriva căruia au fost adoptate măsuri ale Uniunii în conformitate cu articolul 27 alineatul (3) sau articolul 29 alineatul (3) din regulamentul respectiv, în cazul în care aceste măsuri sunt esențiale pentru a proteja teritoriul Uniunii împotriva răspândirii în continuare organismului dăunător prioritar respectiv.”

(c) măsuri de prevenire luate împotriva răspândirii unui organism dăunător prioritar, enumerat în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. [...]/[...]*, împotriva căruia au fost adoptate măsuri ale Uniunii în conformitate cu articolul 27 alineatul (3) sau articolul 29 alineatul (3) din regulamentul respectiv, în cazul în care aceste măsuri sunt esențiale pentru a proteja teritoriul Uniunii împotriva răspândirii în continuare organismului dăunător prioritar respectiv; toate măsurile se bazează pe anexa III la Directiva 2009/128/CE31f de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor, asigurându-se că operatorii profesioniști aplică măsuri de prevenire pentru toate tipurile de organisme dăunătoare.”

 

__________________

 

 

31f JO L 309, 24.11.2009, p. 71.

Amendamentul  93

Propunere de regulament

Articolul 102 – punctul 2 – litera ca (nouă)

Regulamentul (UE) […]/2013

Articolul 17 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) măsuri de eradicare rapidă a speciilor alogene într-un stadiu timpuriu al invaziei, adoptate de statele membre în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. […]/[…]**,

 

_______________

 

** JO L ..., …, p. …’[Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să introduceți această notă de subsol, ca trimitere la prezentul regulament, în Regulamentul (UE) nr. […]/2013 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive].

Justificare

Pentru a alinia Regulamentul privind gestionarea cheltuielilor la propunerea privind speciile alogene invazive, publicată la 9 septembrie 2013, măsurile adoptate de statele membre în vederea eradicării rapide a speciilor alogene într-un stadiu timpuriu al invaziei, în conformitate cu articolul 15, ar trebui să fie, de asemenea, eligibile pentru cofinanțare din partea Uniunii. A se vedea justificarea la amendamentul aferent articolului 102 alineatul (2) litera (a).

Amendamentul  94

Propunere de regulament

Articolul 102 – punctul 3 – litera a – punctul ca (nou)

Regulamentul (UE) […]/2013

Articolul 18 – alineatul 1 – punctul ca (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) se referă la exemplarele vii din speciile, subspeciile sau taxonii inferiori de plante, ciuperci sau microorganisme care, dacă sunt introduse pe teritoriul Uniunii, pot avea un efect negativ asupra sănătății plantelor și care fac obiectul măsurilor de eradicare într-un stadiu timpuriu al invaziei adoptate în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. […]/[…]**

 

______________

 

** JO L ..., …, p. …’[Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să introduceți această notă de subsol, ca trimitere la prezentul regulament, în Regulamentul (UE) nr. […]/2013 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive].

Justificare

Ar trebui ca Regulamentul privind gestionarea cheltuielilor să fie aliniat la propunerea privind speciile alogene invazive. Măsurile adoptate de statele membre în vederea eradicării speciilor alogene într-un stadiu timpuriu al invaziei ar trebui să fie, în anumite condiții, eligibile pentru cofinanțare din partea Uniunii. De asemenea, costurile eligibile pentru cofinanțare ar trebui să includă compensațiile acordate operatorilor pentru valoarea plantelor distruse care fac obiectul unor măsuri de eradicare rapidă într-un stadiu timpuriu al invaziei.

Amendamentul  95

Propunere de regulament

Articolul 102 – punctul 4 – litera a – punctul ca

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(ca) costurile suportate de statele membre pentru despăgubirea operatorilor menționați la articolul 2 alineatul (7) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE)...]/[[...]* pentru valoarea plantelor, a produselor vegetale sau a altor obiecte distruse care fac obiectul măsurilor menționate la articolul 16 din regulamentul menționat, în ceea ce privește organismele dăunătoare prioritare enumerate în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din regulamentul respectiv;”

„(ca) costurile suportate de statele membre pentru despăgubirea operatorilor menționați la articolul 2 alineatul (7) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) [...]/[...]* pentru valoarea plantelor, a produselor vegetale sau a altor obiecte distruse și pentru alte pierderi care fac obiectul măsurilor menționate la articolul 16 din regulamentul menționat, în ceea ce privește organismele dăunătoare prioritare enumerate în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din regulamentul respectiv; în acest sens, operatorilor li se impune condiția de a lua toate măsurile agronomice de precauție posibile, cum ar fi, de exemplu, rotația culturilor și utilizarea metodelor de control biologic; pesticidele ar trebui să fie utilizate în ultimă instanță și în conformitate cu cea mai eficientă tehnologie disponibilă în domeniul măsurilor de reducere a utilizării pesticidelor în temeiul anexei III la Directiva 2009/128/CE31g de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor.

___________________

__________________

*JO L...,…, p…’[Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să introduceți această notă de subsol, ca trimitere la prezentul Regulament, în Regulamentul (UE) nr. […]/2013 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor]

* JO L ..., …, p. …’[Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să introduceți această notă de subsol, ca trimitere la prezentul Regulament, în Regulamentul (UE) nr. […]/2013 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor].

 

31g JO L 309, 24.11.2009, p.71.

Amendamentul  96

Propunere de regulament

Articolul 102 – punctul 4 – litera a – punctul cb (nou)

Regulamentul (UE) […]/2013

Articolul 19 – alineatul 1 – punctul cb (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb) costurile suportate de statele membre pentru despăgubirea operatorilor menționați la articolul 2 alineatul (7) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) [...]/[...]* pentru valoarea plantelor, a produselor vegetale sau a altor obiecte distruse care fac obiectul măsurilor de eradicare rapidă într-un stadiu timpuriu al invaziei adoptate în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. […]/[…]**.

 

_____________________________

 

* JO L ..., …, p. …’[Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să introduceți această notă de subsol, ca trimitere la prezentul Regulament, în Regulamentul (UE) nr. […]/2013 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor].

 

** JO L ..., …, p. …’[Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să introduceți această notă de subsol, ca trimitere la prezentul regulament, în Regulamentul (UE) nr. […]/2013 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive].

Justificare

Este necesar să se corecteze trimiterea (a se vedea celelalte amendamente).

Amendamentul  97

Propunere de regulament

Articolul 102 – punctul 4 – litera a – punctul cc (nou)

Regulamentul (UE) […]/2013

Articolul 19 – alineatul 1 – punctul cc (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cc) costurile pentru despăgubirea operatorilor menționați la articolul 2 alineatul (7) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) [...]/[...]* pentru punerea în aplicare a măsurilor de biosecuritate consolidate esențiale pentru a proteja teritoriul Uniunii împotriva organismelor dăunătoare prioritare.

 

_____________________________

 

* JO L ..., …, p. …’[Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să introduceți această notă de subsol, ca trimitere la prezentul Regulament, în Regulamentul (UE) nr. […]/2013 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor].

Justificare

Operatorii ar trebui să obțină compensații pentru punerea în aplicare a unor măsuri de biosecuritate consolidate esențiale pentru o reacție rapidă în cazul organismelor dăunătoare prioritare.

Amendamentul  98

Propunere de regulament

Articolul 102 – punctul 4 – litera c

Regulamentul (UE) […]/2013

Articolul 19 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) Se adaugă următorul paragraf al doilea

(c) Se adaugă următorul paragraf al doilea:

„În sensul punctului (ca) din primul paragraf, despăgubirile nu depășesc valoarea de piață a plantelor, a produselor vegetale sau a altor obiecte imediat înainte de a fi distruse, iar valoarea reziduală, dacă există, se deduce din compensații.”

„În sensul punctelor (ca), (cb) și (cc) din primul paragraf, despăgubirile nu depășesc valoarea de piață a plantelor, a produselor vegetale sau a altor obiecte imediat înainte de a fi distruse, iar valoarea reziduală, dacă există, se deduce din compensații.”

Justificare

Operatorii ar trebui să obțină compensații pentru punerea în aplicare a unor măsuri de biosecuritate consolidate esențiale pentru o reacție rapidă în cazul organismelor dăunătoare prioritare.

Amendamentul  99

Propunere de regulament

Anexa I a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

ANEXA Ia

 

Lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune prevăzută la articolul 5 alineatul (2)

 

Lista respectivă cuprinde organismele dăunătoare enumerate în partea A din anexa I la Directiva 2000/29/CE și secțiunea I din partea A din anexa II la directiva respectivă31i.

 

ORGANISME DĂUNĂTOARE A CĂROR APARIȚIE ÎN VREO PARTE A COMUNITĂȚII NU SE CUNOAȘTE ȘI CARE SUNT RELEVANTE PENTRU ÎNTREAGA COMUNITATE

 

(a) Insecte, acarieni și nematozi în toate stadiile de dezvoltare

 

Acleris spp. (specii non-europene)

 

Aculops fuchsiae Keifer

 

Agrilus planipennis Fairmaire

 

Arceuthobium spp.

 

Amauromyza maculosa (Malloch)

 

Anomala orientalis Waterhouse

 

Anoplophora chinensis (Thomson)

 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

 

Anoplophora malasiaca (Forster)

 

Anthonomus bisignifer (Schenkling)

 

Anthonomus signatus (Say)

 

Aonidella citrina Coquillet

 

Aphelenchoïdes besseyi Christie (*)

 

Arrhenodes minutus Drury

 

Aschistonyx eppoi Inouye

 

Bemisia tabaci Genn. (populații non-europene) cunoscute ca vector al următoarelor virusuri:

 

(a) Bean golden mosaic virus

 

(b) Cowpea mild mottle virus

 

(c) Lettuce infectious yellows virus

 

(d) Pepper mild tigré virus

 

(e) Squash leaf curl virus

 

(f) Euphorbia mosaic virus

 

(g) Florida tomato virus

 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Buher) Nickle et al.

 

Carposina niponensis Walsingham

 

Cicadellidae (specii non-europene) cunoscute ca vector al bolii Pierce (cauzate de Xylella fastidiosa), precum :

 

(a) Carneocephala fulgida Nottingham

 

(b) Draeculacephala minerva Ball

 

(c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

 

Choristoneura spp. (specii non-europene)

 

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

 

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

 

Diabrotica barberi Smith și Lawrence

 

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

 

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

 

Diabrotica virgifera zeae Krysan și Smith

 

Diaphorina citri Kuway

 

Enarmonia packardi (Zeller)

 

Enarmonia prunivora Walsh

 

Eotetranychus lewisi McGregor

 

Grapholita inopinata Heinrich

 

Heliothis zea (Boddie)

 

Hirschmanniella spp., altele decât Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc și Goodey

 

Hishomonus phycitis

 

Leucaspis japonica Ckll.

 

Liriomyza sativae Blanchard

 

Listronotus bonariensis (Kuschel)

 

Longidorus diadecturus Eveleigh și Allen

 

Margarodes, specii non-europene, precum: a) Margarodes vitis (Phillipi)

 

Margarodes vredendalensis de Klerk c) Margarodes prieskeansis Jakubski

 

Monochamus spp. (specii non-europene)

 

Myndus crudus Van Duzee

 

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne și Allen

 

Naupactus leucoloma Boheman

 

Numonia pyrivorella (Matsumura)

 

Oligonychus perditus Pritchard și Baker

 

Pissodes spp. (specii non-europene)

 

Premnotrypes spp. (specii non-europene)

 

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

 

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

 

Radopholus citrophilus Huettel Dickson și Kaplan

 

Rhynchophorus palmarum (L.)

 

Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

 

Scirtothrips aurantii Faure

 

Scirtothrips dorsalis Hood

 

Scirtothrips citri (Moultex)

 

Scolytidae spp. (specii non-europene)

 

Scrobipalpopsis solanivora Povolny

 

Spodoptera eridania (Cramer)

 

Spodoptera frugiperda (Smith)

 

Spodoptera litura (Fabricus)

 

Tachypterellus quadrigibbus Say

 

Toxoptera citricida Kirk.

 

Thaumatotibia leucotreta

 

Thrips palmi Karny

 

Tephritidae (specii non-europene) precum:

 

(a) Anastrepha fraterculus (Wiedermann)

 

(b) Anastrepha ludens (Loew)

 

(c) Anastrepha obliqua Macquart

 

(d) Anastrepha suspensa (Loew)

 

(e) Dacus ciliatus Loew

 

(f) Dacus cucurbitae Coquillet

 

(g) Dacus dorsalis Hendel

 

(h) Dacus tryoni (Froggatt)

 

(i) Dacus tsuneonis Miyake

 

(j) Dacus zonatus Saund.

 

(k) Epochra canadensis (Loew)

 

(l) Pardalaspis cyanescens Bezzi

 

(m) Pardalaspis quinaria Bezzi

 

(n) Pterandrus rosa (Karsch)

 

(o) Rhacochlaena japonica Ito

 

(p) Rhagoletis cingulata (Loew)

 

(q) Rhagoletis completa Cresson

 

(r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)

 

(s) Rhagoletis indifferens Curran

 

(t) Rhagoletis mendax Curran

 

(u) Rhagoletis pomonella Walsh

 

(v) Rhagoletis ribicola Doane

 

(w) Rhagoletis suavis (Loew)

 

Trioza erytreae Del Guercio

 

Unaspis citri Comstock

 

Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populații non-europene)

 

Xiphimena californicum Lamberti și Bleve-Zacheo

 

(b) Bacterii

 

Citrus greening bacterium

 

Citrus variegated chlorosis

 

Erwinia stewartii (Smith) Dye

 

Xanthomonas campestris (toate sușele patogene la Citrus)

 

Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye și pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye

 

Xylella fastidiosa (Well și Raju)

 

(c) Ciuperci

 

Alternaria alternata (Fr.) Keissler (izolate patogene non-europene)

 

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller

 

Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx

 

Atropellis spp.

 

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

 

Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau.

 

Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori și Nambu) Deighton

 

Cercospora angolensis Carv. și Mendes

 

Ciborinia camelliae Kohn

 

Chrysomya arctostaphyli Dietel

 

Cronartium spp. (specii non-europene)

 

Diaporthe vaccinii Shaer

 

Endocronartium spp. (specii non-europene)

 

Elsinoe spp. Bitanc. și Jenk. Mendes

 

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian și Mairie) Gordon

 

Guignardia citricarpa Kiely (toate sușele patogene la Citrus)

 

Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto și Ito

 

Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto

 

Gymnosporangium spp. (specii non-europene)

 

Inonotus weiril (Murril) Kotlaba și Pouzar

 

Melampsora farlowii (Arthur) Davis

 

Monilinia fructicola (Winter) Honey

 

Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

 

Mycosphaerella populorum G.E. Thomson

 

Phoma andina Turkensteen

 

Phyllosticta solitaria Ell. și Ev.

 

Puccinia pittieriana Hennings

 

Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone și Boerema

 

Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers

 

Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow

 

Thecaphora solani Barrus

 

Tilletia indica Mitra

 

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

 

Venturia nashicola Tanaka și Yamamoto

 

(d) Virusuri și organisme analoage

 

Elm phlöem necrosis mycoplasm

 

Virusuri la cartof și organisme analoage, precum:

 

(a) Andean potato latent virus

 

(b) Andean potato mottle virus

 

(c) Arracacha virus B, sușa oca

 

(d) Potato black ringspot virus

 

(e) viroidul tuberculilor fusiformi ai cartofului

 

(f) Potato virus T

 

(g) Varietățile A, M, S, V, X și Y non-europene ale unor virusuri izolate la cartof (inclusiv Y o , Y n și Y e); și Potato leafroll virus

 

Tobacco ringspot virus

 

Tomato ringspot virus

 

Virusuri și organisme analoage din Cydonia Mill, Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. și Vitis L. precum:

 

(a) Blueberry leaf mottle virus

 

(b) Cherry rasp leaf virus (american)

 

(c) Peach mosaic virus (american)

 

(d) Peach phony rickettsia

 

(e) Peach rosette mosaic virus

 

(f) Peach rosette mycoplasm

 

(g) Peach X-disease mycoplasm

 

(h) Peach yellows mycoplasm

 

(i) Plum line pattern virus (american)

 

(j) Raspberry leaf curl virus (american)

 

(k) Strawberry latent „C” virus

 

(l) Strawberry vein banding virus

 

(m) Strawberry witches’ broom mycoplasm

 

(n) Virusuri non-europene și organisme analoage din Cydonia Mill, Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. și Vitis L.

 

Virusuri transmise de Bemisia tabaci Genn., precum:

 

(a) Bean golden mosaic virus

 

(b) Cowpea mild mottle virus

 

(c) Lettuce infectious yellows virus

 

(d) Pepper mild tigré virus

 

(e) Squash leaf curl virus

 

(f) Euphorbia mosaic virus

 

(g) Florida tomato virus

 

Beet curly top virus (izolate non-europene)

 

Black raspberry latent virus

 

Blight și organismele analoage

 

Cadang-Cadang viroid

 

Cherry leafroll virus (*)

 

Chrysanthemum stem necrosis virus

 

Citrus mosaic virus

 

Citrus tristeza virus (izolate non-europene)

 

Leprosis

 

Little cherry pathogen (izolate non-europene)

 

Psorosis cu răspândire naturală

 

Palm lethal yellowing mycplasm

 

Prunus necrotic ringspot virus (**)

 

Satsuma dwarf virus

 

Tatter leaf virus

 

Witches' broom (MLO)

 

(e) Plante parazite

 

Arceuthobium spp. (specii non-europene)

 

ORGANISME DĂUNĂTOARE DESPRE A CĂROR APARIȚIE SE ȘTIE ÎN COMUNITATE ȘI CARE SUNT RELEVANTE PENTRU ÎNTREAGA COMUNITATE

 

(a) Insecte, acarieni și nematozi în toate stadiile de dezvoltare

 

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte

 

Globodera pallida (Stone) Behrens

 

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

 

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toate populațiile)

 

Meloidogyne fallax Karssen

 

Opogona sacchari (Bojer)

 

Popillia japonica Newman

 

Rhizoecus hibisci Kawai și Takagi

 

Spodoptera littoralis (Boisduval)

 

(b) Bacterii

 

Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann și Kotthoff) Davis et al.;

 

Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith

 

(c) Ciuperci

 

Melampsora medusae Thümen

 

Synchytrium endobioticum (Schilhersky) Percival

 

(d) Virusuri și organisme analoage

 

Apple proliferation mycoplasm

 

Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

 

Pear decline mycoplasm

 

(e) Altele

 

Pomacea spp.

 

__________________

 

31i JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

Amendamentul  100

Propunere de regulament

Anexa I b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

ANEXA Ib

 

Lista organismelor dăunătoare prioritare pentru Uniune prevăzută la articolul 6 alineatul (2)

 

(a) Insecte, acarieni și nematozi în toate stadiile de dezvoltare

 

Anoplophora chinensis (Thomson)

 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Buher) Nickle et al.

 

Cicadellidae (specii non-europene) cunoscute ca vector al bolii Pierce (cauzate de Xylella fastidiosa), precum :

 

(a) Carneocephala fulgida Nottingham

 

(b) Draeculacephala minerva Ball

 

(c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

 

Diaphorina citri Kuway

 

Thaumatotibia leucotreta

 

Trioza erytreae Del Guercio

 

(b) Bacterii

 

Citrus greening bacterium

 

Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith

 

Pseudomonas syringae

 

Xanthomonas campestris (toate sușele patogene la Citrus)

 

Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye și pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye

 

Xylella fastidiosa (Well și Raju)

 

(c) Ciuperci

 

Elsinoe spp. Bitanc. și Jenk. Mendes

 

gibberella circinata

 

Guignardia citricarpa Kiely (toate sușele patogene la Citrus)

 

Hypoxylon mammatum

 

Phythoptora ramorum

 

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

 

Venturia nashicola Tanaka și Yamamoto

 

(d) Virusuri și organisme analoage

 

Virusuri la cartof și organisme analoage, precum:

 

(a) Andean potato latent virus

 

(b) Andean potato mottle virus

 

(c) Arracacha virus B, sușa oca

 

(d) Potato black ringspot virus

 

(e) viroidul tuberculilor fusiformi ai cartofului

 

(f) Potato virus T

 

(g) Varietățile A, M, S, V, X și Y non-europene ale unor virusuri izolate la cartof (inclusiv Y o , Y n și Y e) și Potato leafroll virus

 

Grapevine flavescence dorée MLO

 

(e) Altele

 

Pomacea spp.

Amendamentul  101

Propunere de regulament

Anexa I c (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

ANEXA Ic

 

Lista organismelor dăunătoare afectând calitatea pentru Uniune prevăzută la articolul 37 alineatul (2)

 

INSECTE

 

Acanthoscelides obtectus Sag.

 

Pelargonium flower break carmovirus

 

Aceria essigi.

 

Aculops fockeui.

 

Agromyzidae

 

Aleurodidae, în special Bemisia tabaci

 

Aleurothrixus floccosus (Mashell)

 

Anarsia lineatella.

 

Aphelenchoides spp.

 

Blastophaga spp.

 

Bruchus affinis Froel.

 

Bruchus atomarius L.

 

Bruchus pisorum L.

 

Bruchus rufimanus Boh.

 

Cacoecimorpha pronubana

 

Cecidophyopsis ribis

 

Circulifer haematoceps

 

Circulifer tenellus

 

Coșenile, în special Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

 

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

 

Diarthronomia chrysanthemi

 

Ditylenchus destuctor Thorne

 

Ditylenchus dipsaci

 

Epichoristodes acerbella

 

Epidiaspis leperii

 

Eriophis avellanae

 

Eriophyes similis

 

Eriosoma lanigerum

 

Eumerus spp.

 

Eusophera pinguis

 

Eutetranychus orientalis Klein

 

Helicoverpa armigera (Hübner)

 

Lepidoptera

 

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

 

Liriomyza trifolii (Burgess)

 

Meloidogyne spp.

 

Merodon equestris

 

Myzus ornatus

 

Otiorrhynchus sulcatus

 

Parabemisia myricae (Kuwana)

 

*

 

Parasaissetia nigra (Nietner)

 

Paysandisia archon (Burmeister)

 

Pratylenchus penetrans

 

Pratylenchus spp.

 

Pseudaulacaspis pentagona

 

Quadraspidiotus perniciosus

 

Quadraspidiotus perniciosus

 

Radopholus similis (Cobb) Thorne

 

Rhizoglyphidae

 

Rhyacionia buoliana

 

Rhyzoglyphus spp.

 

Rotylenchus robustus

 

Salssetia oleae

 

Sciara

 

Tarsonemidae

 

*

 

Tetranychus urticae

 

Thysanoptera

 

Tylenchulus semipenetrans

 

Pelargonium line pattern virus

 

BACTERII

 

Agrobacterium rhizogenes

 

Agrobacterium tumefaciens

 

*

 

Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.

 

Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al.

 

Corynebacterium sepedonicum

 

Erwinia amylovora (Burr.) Winsi. et al.

 

Erwinia carotovora subsp. Carotovora

 

Erwinia chrysanthemi

 

Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr și Burkholder

 

Pseudomonas marginata

 

Pseudomonas solanacearum

 

Pseudomonas syringae pv. glycinea

 

Pseudomonas syringae pv. mors prunorum

 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

 

Pseudomonas syringae pv. savastanoi

 

Pseudomonas syringae pv. syringae

 

Rhodococcus fascians

 

Xanthomonas campestris pv. Begoniae

 

Xanthomonas campestris pv. corylina

 

Xanthomonas campestris pv. juglandi

 

Xanthomonas campestris pv. Pelargonii

 

Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

 

Xanthomonas campestris pv.phaseoli (Smith) Dye

 

Xanthomonas campestris pv.vesicatoria (Doidge) Dye

 

Xanthomonas fragariae Kennedy și King

 

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

 

CIUPERCI

 

Agenți patogeni care produc putrezirea plantei (Botrytis spp., Pythium spp.)

 

Fusarium oxisporum f. sp. lilii

 

Fusarium oxisporum sp. gladioli

 

Rhizoctonia spp.

 

Alternaria dianthicola

 

Armillariella mellea

 

Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter

 

Chondrostereum purpureum

 

Claviceps purpurea

 

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

 

Curvularia trifolii

 

Cylindrocarpon destructans

 

Diaporthe phaseolorum var. caulivora și var. sojae

 

Didymella applanata

 

Didymella ligulicola (Baker, Dimok și Davis) v. Arx

 

Exosporium palmivorum

 

Fusarium fujikuroi

 

Fusarium oxisporum f. sp. dianthi

 

Fusarium oxisporum sp. chrysanthemi

 

Fusarium oxysporum f. sp. narcissi

 

Fusarium spp.

 

Gliocladium wermoeseni

 

Graphiola phoenicis

 

Helminthosporium

 

Lophodermium seditiosum

 

Mycosphaerella dianthi

 

Nectria galligena

 

Oidium

 

Penicillium gladioli

 

Peronospora rubi

 

Pestalozzia Phoenicis

 

Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

 

Phialophora gregata

 

Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli și Gikashvili

 

Phyllactinia guttata

 

Phytophthora cactorum

 

Phytophthora fragariae var. rubi

 

Phytophthora spp.

 

Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. și de Toni

 

Agenți patogeni care produc putrezirea plantei: Fusarium spp. și Pythium

 

Puccinia chrysanthemi

 

Puccinia horiana Hennings

 

Puccinia pelargonii zonalis

 

Pythium spp.

 

Rhizoctonia spp.

 

Rhizopus spp.

 

Rosellinia necatrix

 

Scirrhia pini Funk și Parker

 

Sclerotinia spp.

 

Septoria gladioli

 

Slerotium bulborum

 

Synchytrium endobioticum

 

Taphrina deformans

 

Thielaviopsis basicola

 

Tilletia

 

Urocystis gladiolicola

 

Uromyces dianthi

 

Uromyces trasversalis

 

Ustilaginaceae

 

Venturia spp.

 

Verticillium spp

 

VIRUSURI ȘI ORGANISME ANALOAGE

 

Narcissus white streak agent

 

Carnation mottle carmovirus

 

Carnation etched ring caulimovirus

 

Carnation necrotic fleck carmovirus

 

Aster yellow micoplasm

 

Corky pit agent

 

Anarsia lineatella

 

Apple mosaic virus

 

Arabis mosaic virus Fragaria

 

Beet leaf curl virus

 

Black currant infectious variegation

 

Black currant reversion virus

 

Cherry leaf roll virus

 

Chondrostereum purpureum

 

Chrysanthemum stunt viroid

 

Citrus leaf rugose

 

Citrus tristeza virus (izolate europene)

 

Citrus vein enation/woody gall

 

Coșenile, în special Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

 

Coniothyrium spp.

 

Tomato aspermy cucumovirus

 

Diplocarpon rosae

 

Maladii care provoacă la frunzele tinere psorosis și simptome analoage, precum ring-spot, cristacortis, impietratura și concave gum.

 

Eriosoma lanigerum

 

Grapevine flavescence dorée MLO

 

Hazel maculatura lingare MLO

 

Variegație infecțioasă

 

Arabis mosaic nepovirus

 

Peronospora sparsa

 

Phragmidium spp.

 

Plum pox virus

 

Potato stolbur mycoplasm

 

Prune dwarf virus

 

Prunus necrotic ringspot virus

 

Raspberry bushy dwarf virus

 

Raspberry leaf curl virus

 

Raspberry ringspot virus

 

 

Leaf curl

 

Rosellinia necatrix

 

Citrus leaf rugose

 

Sphaeroteca pannosa

 

Spiroplasma citri Saglio. et al.

 

Strawberry crinkle virus

 

Strawberry green petal MLO

 

Strawberry latent ringspot virus

 

Strawberry mild yellow edge virus

 

Tomato black ring virus

 

Tomato spotted wilt virus

 

Tomato yellow leaf curl virus

 

Pelargonium leaf curl tombusvirus

 

Tospovirusuri (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

 

Variegație infecțioasă

 

Venturia spp.

 

Verticillium spp.

 

Viroizi precum exocortis, caquexia-xyloporosis.

 

Lily symptomless virus

 

Tulipbreaking virus

 

Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus)

 

Narcissus yellow stripe virus

 

Chrysanthemum B mosaic virus

 

Cucumber mosaic virus

 

Tobacco rattle virus

 

Lily virus x

 

NEMATOZI

 

Heterodera rostochiensis

 

ALTE ORGANISME DĂUNĂTOARE

 

Cyperus esculentus (trufă)

 

Orobanche (plantă parazită)

Amendamentul  102

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 1 – punctul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Intrarea, stabilirea și răspândirea organismului dăunător în teritoriul în cauză, sau, în cazul în care este prezent, în partea de teritoriu în cauză în care acesta este răspândit într-o măsură limitată, au impacturi economice, sociale și/sau de mediu inacceptabile pentru teritoriul respectiv, sau pentru partea din teritoriul respectiv în care acesta este răspândit într-o măsură limitată, în ceea ce privește unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

Intrarea, stabilirea și răspândirea organismului dăunător în teritoriul în cauză, sau, în cazul în care este prezent, în partea de teritoriu în cauză în care acesta este răspândit într-o măsură limitată, au impacturi economice, sociale și de mediu inacceptabile pentru teritoriul respectiv, sau pentru partea din teritoriul respectiv în care acesta este răspândit într-o măsură limitată, în ceea ce privește unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

Amendamentul  103

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 1 – punctul 4 – litera q

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(q) efecte asupra securității alimentare;

(q) efecte asupra securității alimentare sau asupra siguranței alimentare;

Amendamentul  104

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 2 – paragraful 1 – litera b – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiia) o scădere a diversității culturilor pe teritoriul Uniunii.

Justificare

Organismele dăunătoare de carantină pentru UE ar trebui să fie clasificate drept organisme dăunătoare prioritare în cazul în care pătrunderea, stabilirea sau răspândirea acestora presupune o reducere a diversității culturilor pe teritoriul UE.

Amendamentul  105

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 3 – subsecțiunea 1 – punctul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pe baza informațiilor aflate la dispoziția statului membru, dăunătorul ar avea impacturi economice, sociale și/sau de mediu inacceptabile în ceea ce privește teritoriul său și, în măsura în care este posibil ca statul membru să evalueze acest lucru, teritoriul Uniunii, dacă s-ar stabili și s-ar răspândi pe teritoriul respectiv, în ceea ce privește una sau mai multe dintre zonele definite la punctul 4 din secțiunea 1.

Pe baza informațiilor aflate la dispoziția statului membru, dăunătorul ar avea impacturi economice, sociale și de mediu inacceptabile în ceea ce privește teritoriul său și, în măsura în care este posibil ca statul membru să evalueze acest lucru, teritoriul Uniunii, dacă s-ar stabili și s-ar răspândi pe teritoriul respectiv, în ceea ce privește una sau mai multe dintre zonele definite la punctul 4 din secțiunea 1.

Amendamentul  106

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 3 – subsecțiunea 2 – punctul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pe baza informațiilor aflate la dispoziția Uniunii, dăunătorul ar avea impacturi economice, sociale și/sau de mediu inacceptabile în ceea ce privește teritoriul Uniunii, dacă s-ar stabili și s-ar răspândi pe teritoriul respectiv, în ceea ce privește una sau mai multe dintre zonele definite la punctul 4 din secțiunea 1.

Pe baza informațiilor aflate la dispoziția Uniunii, dăunătorul ar avea impacturi economice, sociale și de mediu inacceptabile în ceea ce privește teritoriul Uniunii, dacă s-ar stabili și s-ar răspândi pe teritoriul respectiv, în ceea ce privește una sau mai multe dintre zonele definite la punctul 4 din secțiunea 1.

Amendamentul  107

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 4 – punctul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Infestarea cu respectivul dăunător a plantelor destinate plantării menționate la punctul (2) are un impact economic inacceptabil pentru utilizarea prevăzută pentru plantele respective, în ceea ce privește unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

Infestarea cu respectivul dăunător a plantelor destinate plantării menționate la punctul 2 are un impact economic și de mediu inacceptabil pentru utilizarea prevăzută pentru plantele respective, în ceea ce privește unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

Amendamentul  108

Propunere de regulament

Anexa IV – secțiunea 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a. Mediul și sănătatea

 

Măsurile de control pentru riscurile impuse de un organism dăunător trebuie să țină întotdeauna cont de politicile de sănătate și de mediu, care sunt la un standard ridicat. Utilizarea pesticidelor, printre altele, trebuie limitată cât mai mult posibil și, după caz, trebuie să se utilizeze măsuri sustenabile de control al organismelor dăunătoare.

PROCEDURĂ

Titlu

Măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor

Referințe

COM(2013)0267 – C7-0122/2013 – 2013/0141(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

AGRI

23.5.2013

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ENVI

23.5.2013

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Oreste Rossi

18.9.2013

Examinare în comisie

5.11.2013

 

 

 

Data adoptării

22.1.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

58

0

6

Membri titulari prezenți la votul final

Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Yves Cochet, Spyros Danellis, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Dubravka Šuica, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Membri supleanți prezenți la votul final

Gaston Franco, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, Marusya Lyubcheva, Miroslav Mikolášik, Vittorio Prodi, Giancarlo Scottà, Alda Sousa, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

PROCEDURĂ

Titlu

Măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor

Referințe

COM(2013)0267 – C7-0122/2013 – 2013/0141(COD)

Data prezentării la PE

6.5.2013

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

AGRI

23.5.2013

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

Data anunțului în plen

ENVI

23.5.2013

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Hynek Fajmon

12.6.2013

 

 

 

Contestarea temeiului juridic

Data avizului JURI

JURI

21.1.2014

 

 

 

Examinare în comisie

29.5.2013

 

 

 

Data adoptării

11.2.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

11

2

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Mairead McGuinness, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Ewald Stadler, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Pilar Ayuso, Francesca Barracciu, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Karin Kadenbach, Astrid Lulling, Petri Sarvamaa

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Kriton Arsenis, Anne E. Jensen

Data depunerii

27.2.2014