Процедура : 2013/0025(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0150/2014

Внесени текстове :

A7-0150/2014

Разисквания :

PV 11/03/2014 - 6
CRE 11/03/2014 - 6

Гласувания :

PV 11/03/2014 - 9.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0191

ДОКЛАД     ***I
PDF 1509kWORD 1174k
28.2.2014
PE 523.003v02-00 A7-0150/2014

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма

(COM(2013)0045) – C7‑0032/2013 – 2013/0025(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Кришианис Каринш, Юдит Саргентини

(Съвместни заседания на комисии — член 51 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма

(COM(2013)0045) – C7‑0032/2013 – 2013/0025(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013/0045)),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0032/2013),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейската централна банка от 17 май 2013 г.(1),

–   като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 23 май 2013 г.(2),

   като взе предвид ангажиментите, поети на срещата на високо равнище на Г-8 от юни 2013 г. в Северна Ирландия,

–   като взе предвид препоръката на Европейската комисия от 6 декември 2012 г. относно агресивното данъчно планиране,

–   като взе предвид доклада за напредъка на генералния секретар на ОИСР до Г-20 от 5 септември 2013 г.,

–   като взе предвид проектостановището на комисията по икономически и парични въпроси относно директивата за изменение на Директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 84/349/ЕИО по отношение на оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–    като взе предвид съвместните разисквания на комисията по икономически и парични въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи съгласно член 51 от Правилника,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по развитие и на комисията по правни въпроси (A7-0150/2014),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Големите потоци от мръсни пари могат да навредят на стабилността и репутацията на финансовия сектор и да застрашат единния пазар, а тероризмът разтърсва самите основи на нашето общество. Освен чрез методите на наказателното право успешни резултати могат да бъдат постигнати и чрез превантивни мерки във финансовата система.

(1) Големите потоци от пари с незаконен произход могат да навредят на стабилността и репутацията на финансовия сектор и да застрашат единния пазар международното развитие. Тероризмът разклаща самите основи на нашето обществото. Основните фактори, спомагащи за потоците от пари с незаконен произход, са сиви корпоративни структури, действащи във и чрез юрисдикции, практикуващи строга поверителност, често наричани още „данъчни убежища“. Освен по-нататъшното разработване на методите на наказателното право на равнището на ЕС, превенцията чрез финансовата система играе жизнено важна роля и може да даде допълнителни резултати. Въпреки това превантивният подход следва да бъде целенасочен и пропорционален и не следва да води до създаването на всеобхватна система за контрол на цялото население.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Надеждността, целостта и стабилността на кредитните и финансовите институции и доверието във финансовата система като цяло могат да бъдат сериозно подкопани от опитите на престъпници и техните съучастници да прикрият произхода на приходите от престъпна дейност или да насочват законни или незаконни парични средства за терористични цели. При липсата на конкретни мерки за координация на равнище ЕС лицата, осъществяващи изпиране на пари и финансиране на тероризма, биха могли да се опитат да се възползват от свободното движение на капитали и свободното предоставяне на финансови услуги, които са част от интегрираното финансово пространство, за да улеснят престъпните си дейности.

(2) Надеждността, целостта и стабилността на кредитните и финансовите институции и доверието във финансовата система като цяло могат да бъдат сериозно подкопани от опитите на престъпници и техните съучастници да прикрият произхода на приходите от престъпна дейност или да насочват законни или незаконни парични средства за терористични цели. Лицата, осъществяващи изпиране на пари и финансиране на тероризма, биха могли да се опитат да се възползват от свободното движение на капитали и свободното предоставяне на финансови услуги, които са част от интегрираното финансово пространство, за да улеснят престъпните си дейности. Следователно са необходими конкретни мерки за координация на равнище ЕС. Същевременно следва да се постигне баланс между целта да се защити обществото от престъпници и да се съхранят стабилността и целостта на европейската финансова система, от една страна, и нуждата, от друга страна, да се създаде регулаторна среда, която да позволява на дружествата да развиват своята стопанска дейност, без да понасят прекомерни разходи за постигане на съответствие. Поради това всяко изискване, което се налага на задължените субекти за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, следва да бъде обосновано и пропорционално.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Настоящото предложение представлява четвъртата директива за премахване на заплахата от изпиране на пари. В Директива 91/308/ЕИО на Съвета от 10 юни 1991 г. за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари25 бе определено изпирането на пари във връзка с трафика на наркотици и бяха наложени задължения единствено по отношение на финансовия сектор. С Директива 2001/97/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от декември 2001 г. за изменение на Директива 91/308/ЕИО26 бе разширено приложното поле както по отношение на обхванатите престъпления, така и на набора от обхванати професии и дейности. През юни 2003 г. Специалната група за финансови действия (по-долу „FATF“) преразгледа своите препоръки, в чийто обхват попадна и финансирането на тероризма, и предостави по-подробни изисквания по отношение на идентификацията и проверката на клиента, случаите, при които по-високият риск от изпиране на пари може да оправдае прилагането на засилени мерки, както и случаите, при които по-ниският риск може да позволи извършването на не толкова строга проверка. Тези промени бяха отразени в Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм27 и в Директива 2006/70/ЕО на Комисията от 1 август 2006 г. относно установяването на мерки за прилагане на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определението „видни политически личности“ и техническите критерии за процедурите по опростена проверка на клиентите и за изключения поради финансова дейност на случайна или много ограничена база28.

(3) Настоящото предложение представлява четвъртата директива за премахване на заплахата от изпиране на пари. В Директива 91/308/ЕИО на Съвета от 10 юни 1991 г. за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари25 бе определено изпирането на пари във връзка с трафика на наркотици и бяха наложени задължения единствено по отношение на финансовия сектор. С Директива 2001/97/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от декември 2001 г. за изменение на Директива 91/308/ЕИО26 бе разширено приложното поле както по отношение на обхванатите престъпления, така и на набора от обхванати професии и дейности. През юни 2003 г. Специалната група за финансови действия (по-долу „FATF“) преразгледа своите препоръки, в чийто обхват попадна и финансирането на тероризма, и предостави по-подробни изисквания по отношение на идентификацията и проверката на клиента, случаите, при които по-високият риск от изпиране на пари може да оправдае прилагането на засилени мерки, както и случаите, при които по-ниският риск може да позволи извършването на не толкова строга проверка. Тези промени бяха отразени в Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм27 и в Директива 2006/70/ЕО на Комисията от 1 август 2006 г. относно установяването на мерки за прилагане на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определението „видни политически личности“ и техническите критерии за процедурите по опростена проверка на клиентите и за изключения поради финансова дейност на случайна или много ограничена база28. При изпълнение на препоръките на FATF Европейският съюз следва да спазва изцяло своето законодателство в областта на защитата на данните, както и Хартата на основните права на Европейския съюз и Европейската конвенция за правата на човека.

__________________

__________________

25 ОВ L 166, 28.6.1991 г., стр. 77.

25 ОВ L 166, 28.6.1991 г., стр. 77.

26 ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 76.

26 ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 76.

27 ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.

27 ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.

28 ОВ L 214, 4.8.2006 г., стр. 29.

28 ОВ L 214, 4.8.2006 г., стр. 29.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Изпирането на пари и финансирането на тероризма често се извършват на международно равнище. Мерките, предприети единствено на национално равнище или дори на равнище ЕС без международна координация и сътрудничество, биха имали много ограничени последствия. Ето защо приетите в тази област мерки на Европейския съюз следва да бъдат съгласувани с останалите действия, предприети на други международни форуми. При определяне на действията на Европейския съюз следва и за в бъдеще да се обръща специално внимание на препоръките на FATF, като водещ международен орган в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. За повишаване на ефикасността на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма Директиви 2005/60/ЕО и 2006/70/ЕО следва да бъдат приведени в съответствие с новите препоръки на FATF, приети и разширени през февруари 2012 г.

(4) Изпирането на пари и финансирането на тероризма често се извършват на международно равнище. Мерките, предприети единствено на национално равнище или дори на равнище ЕС без международна координация и сътрудничество, биха имали много ограничени последствия. Ето защо приетите в тази област мерки на Европейския съюз следва да бъдат съвместими с останалите действия, предприети на международните форуми, и поне също толкова строги, колкото тях. Избягването на данъчното облагане и механизмите за неразкриване и укриване могат да се използват като стратегии при изпирането на пари и финансирането на тероризма с оглед на това да се избегне тяхното разкриване. При определяне на действията на Европейския съюз следва и за в бъдеще да се обръща специално внимание на препоръките на FATF и други международни органи, действащи в областта на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. За повишаване на ефикасността на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма Директиви 2005/60/ЕО и 2006/70/ЕО следва по целесъобразност да бъдат приведени в съответствие с новите препоръки на FATF, приети и разширени през февруари 2012 г. Въпреки това от съществено значение е такова привеждане в съответствие с незадължителните препоръки на FATF да се извърши в пълно съответствие с правото на Съюза, по-специално по отношение на правото на Съюза в областта на защитата на личните данни и защитата на основните права, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а) Специално внимание следва да се отдели на изпълнението на задълженията, определени в член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който се изисква съгласуваност на политиката за развитие с цел да се спре нарастващата тенденция на преместване на дейностите по изпиране на пари от развитите към развиващите се държави, в които законодателството срещу изпирането на пари не е толкова строго.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б) С оглед на факта, че в развиващите се държави финансовите потоци с незаконен произход представляват между 6 и 8,7% от БВП28а – сума, която надвишава десетократно помощта на Съюза и неговите държави членки за развиващия се свят – мерките, които се предприемат за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма трябва да бъдат координирани и да отчитат стратегията на Съюза и на държавите членки в областта на развитието и политиките, чиято цел е борбата с изтичането на капитали.

 

____________

 

28а Източници: „Tax havens and development. Status, analyses and measures“ (Данъчни убежища и развитие. Състояние, анализ и мерки), NOU, Official Norwegian Reports, 2009.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Освен това злоупотребите с финансовата система, целящи насочването на парични средства от престъпна дейност или дори такива със законен произход за терористични цели, представляват ясен риск за целостта, правилното функциониране, репутацията и стабилността на финансовата система. Превантивните мерки по настоящата директива следва съответно да обхванат не само операциите с парични средства, получени от престъпна дейност, но също и набирането на парични средства или имущество за терористични цели.

(5) Освен това злоупотребите с финансовата система, целящи насочването на парични средства от престъпна дейност или дори такива със законен произход за терористични цели, представляват ясен риск за целостта, правилното функциониране, репутацията и стабилността на финансовата система. Превантивните мерки по настоящата директива следва съответно да обхванат операциите с парични средства, получени от тежки престъпления, и набирането на парични средства или имущество за терористични цели.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а) Независимо от санкциите, предвидени в държавите членки, първостепенна цел на всички мерки, които се предприемат съгласно настоящата директива, следва да бъде борбата с всички практики, които водят до генерирането на значителни незаконни печалби. Това следва да се постигне, като се предприемат всички възможни стъпки за предотвратяване на използването на финансовата система за изпирането на подобни печалби.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Големите разплащания в брой се характеризират с висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма. С цел повишаване на бдителността и смекчаване на рисковете, свързани с разплащания в брой, настоящата директива следва да обхваща търгуващите със стоки физически или юридически лица, когато те извършват или получават плащания в брой в размер на 7 500 EUR или повече. Държавите членки могат да решат да въведат по-строги разпоредби, включително и по-нисък праг.

(6) Големите разплащания в брой се характеризират с висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма. С цел повишаване на бдителността и смекчаване на рисковете, свързани с разплащания в брой, настоящата директива следва да обхваща физически или юридически лица, когато те извършват или получават плащания в брой в размер на 7 500 EUR или повече. Държавите членки могат да решат да въведат по-строги разпоредби, включително и по-нисък праг.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а) Продуктите, представляващи електронни пари, все по-често се използват като заместител на банковите сметки. Емитентите на такива продукти следва да бъдат подложени на строги задължения за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Въпреки това продуктите, представляващи електронни пари, могат да бъдат освободени от комплексна проверка на клиентите, ако са изпълнени определени кумулативни условия. Използването на електронни пари, които са емитирани без извършване на комплексна проверка на клиентите, следва да бъде разрешено само за закупуване на стоки и услуги от търговци и доставчици, които са идентифицирани и чиято самоличност е проверена от емитента на електронни пари. Използването на електронни пари без извършване на комплексна проверка на клиента не следва да бъде разрешено за парични преводи между граждани. Електронно съхраняваната сума следва да бъде достатъчно малка, за да се избегнат пропуски и да се гарантира, че едно лице не може да получи неограничен брой анонимни продукти, представляващи електронни пари.

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б) Дейността на агентите по недвижимо имущество в областта на сделките с недвижими имоти в държавите членки се извършва по множество различни начини. С цел да се намалят рисковете от изпиране на пари в сектора на недвижимите имоти, тези агенти следва да бъдат включени в приложното поле на директивата, ако в рамките на своята професионална дейност участват във финансови сделки, свързани с недвижимо имущество.

Обосновка

Ролята на агентите по недвижимо имущество се различава в отделните държавите членки. Техните дейности включват установяването на контакти, както и участие във финансирането и прехвърлянето на собствеността на недвижимото имущество. От гледна точка на предотвратяването на изпирането на пари (виж. FATF, препоръка 22) обаче от значение са само дейностите, които са свързани с финансовите сделки. Това ще подпомогне държавите членки във връзка с последователното и целенасочено прилагане на директивата.

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Необходимо е да се подчертае изрично, че в съответствие с преразгледаните препоръки на FATF „данъчните престъпления“, свързани с преки и косвени данъци, са включени в широкото определение на „престъпна дейност“ по настоящата директива.

(9) Необходимо е да се подчертае изрично, че в съответствие с преразгледаните препоръки на FATF „данъчните престъпления“, свързани с преки и косвени данъци, са включени в определението на „престъпна дейност“ по настоящата директива. Европейският съвет от 23 май 2013 г. заяви, че е необходимо широкообхватно противодействие на укриването на данъци и данъчните измами и борба с изпирането на пари както в рамките на вътрешния пазар, така и по отношение на трети държави и юрисдикции, които не оказват съдействие. Определението за данъчни престъпления е важна стъпка за откриването на тези престъпления, каквато е и публичното оповестяване по държави на определена финансова информация от страна на големи дружества, осъществяващи дейност в Съюза. Важно е също така да се гарантира, че задължените субекти и упражняващите юридическа дейност лица съгласно определенията на държавите членки няма да се стремят да възпрепятстват целите на настоящата директива или пък да улесняват агресивното данъчно планиране или да се занимават с такова.

Изменение  13

Предложение за директива

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а) Държавите членки следва да въведат общи правила за борба с избягването на данъци (GAAR) по данъчни въпроси с оглед на ограничаването на агресивното данъчно планиране и избягването на данъците в съответствие с препоръката на Комисията относно агресивното данъчно планиране от 12 декември 2012 г. и доклада за напредъка на ОИСР до Г-20 от 5 септември 2013 г.

Обосновка

Въпреки че на практика е законно, агресивното избягване на данъци може да компрометира моралността на данъчното законодателство. Общите правила за борба с избягването на данъци са полезен инструмент за предотвратяване на агресивното избягване на данъци и подобряване на прозрачността в поведението на дружествата.

Изменение  14

Предложение за директива

Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б) Когато извършват или подпомагат търговски или частни сделки, образувания, които играят специфична роля във финансовата система, като например Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, централните банки на държавите членки и централните системи за сетълмент, следва, доколкото е възможно, да спазват приетите в изпълнение на настоящата директива правила, приложими към другите задължени субекти.

Изменение  15

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Необходимо е да се идентифицира всяко физическо лице, упражняващо право на собственост или контрол върху юридическо лице. Въпреки че установяването на процента на дялово участие няма автоматично да доведе до разкриването на действителния собственик, то все пак представлява фактор с доказателствена стойност, който следва да бъде отчетен. Идентификацията и проверката на действителния собственик следва, когато е уместно, да обхваща правни субекти, които притежават други правни субекти, и да проследява структурата на собственост до установяването на физическото лице, упражняващо право на собственост или контрол върху юридическото лице – клиент.

(10)     Необходимо е да се идентифицира всяко физическо лице, упражняващо право на собственост или контрол върху юридическо лице. Въпреки че установяването на конкретен процент на дялово участие няма автоматично да доведе до разкриването на действителния собственик, то представлява един от факторите за установяване на действителния собственик. Идентификацията и проверката на действителния собственик следва, когато е уместно, да обхваща правни субекти, които притежават други правни субекти, и да проследява структурата на собственост до установяването на физическото лице, упражняващо право на собственост или контрол върху юридическото лице – клиент.

Изменение  16

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Необходимостта от точна и актуална информация за действителния собственик е ключов фактор при разкриването на престъпници, които в противен случай биха могли да скрият своята идентичност зад дружествена структура. Ето защо държавите членки следва да гарантират, че дружествата съхраняват информация за действителния си собственик и предоставят тази информация на компетентните органи и задължените субекти. В допълнение попечителите следва да разкриват своя статут пред задължените субекти.

(11) Важно е да се гарантира и подобри възможността за проследяване на плащанията. Наличието на точна и актуална информация за действителния собственик на правни субекти, като например юридически лица, дружества на доверително управление, фондации, холдингови дружества и всякакви други подобни съществуващи или бъдещи правни образувания е ключов фактор при разкриването на престъпници, които в противен случай биха могли да скрият своята идентичност зад дружествена структура. Ето защо държавите членки следва да гарантират, че дружествата съхраняват информация за действителния си собственик и предоставят чрез централни публични регистри подходяща, точна и актуална информация, достъпна онлайн и в отворен и сигурен формат в съответствие с правилата на Съюза в областта на защитата на данните и правото на неприкосновеност на личния живот, заложено в Хартата на основните права на Европейския съюз. Достъп до тези регистри следва да се предостави на компетентните органи, по-специално на ЗФР и задължените субекти, както и на обществеността, при условие за идентификация на лицето, което желае да получи достъп до информацията, и за евентуално заплащане на такса. В допълнение попечителите следва да разкриват своя статут пред задължените субекти.

Изменение  17

Предложение за директива

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а) Създаването от държавите членки на регистри на действителните собственици би засилило значително борбата срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма, корупцията, данъчните престъпления, измамите и други финансови престъпления. Това би могло да се постигне чрез подобряване на функционирането на съществуващите търговски регистри в държавите членки. Поради транснационалния характер на сделките от съществено значение е регистрите да бъдат свързани помежду си, за да се постигне ефективно използване на информацията, която се съдържа в тях. Изискването за взаимна свързаност на търговските регистри в Съюза вече е уредено в Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета28б и следва да се развие допълнително.

 

________________

 

28б Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. за изменение на Директива 89/666/ЕИО на Съвета и Директиви 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри (OВ L 156, 16.6.2012 г., стр. 1.)

Изменение  18

Предложение за директива

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б) Технологичният прогрес осигури инструменти, чрез които задължените субекти могат да проверят самоличността на своите клиенти при сключване на определени сделки. Такива технологични подобрения предлагат ефективни от гледна точка на времето и разходите решения за дружествата и за клиентите и поради това следва да се вземат предвид при оценката на риска. Компетентните органи на държавите членки и задължените субекти следва да действат проактивно в борбата с новите и иновативните способи за изпиране на пари, като същевременно зачитат основните права, включително правото на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни.

Изменение  19

Предложение за директива

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12а) Представителите на Съюза в управителните органи на ЕБВР следва да насърчават ЕБВР да прилага разпоредбите на настоящата директива и да публикува на уебсайта си политика за борба с изпирането на пари, съдържаща подробни процедури за привеждане в изпълнение на настоящата директива.

Обосновка

Въз основа на формулировката, използвана в нормативните актове на ЕС относно ЕБВР.

Изменение  20

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Загриженост буди използването на сектора на хазартните игри за изпиране на приходите от престъпна дейност. За да бъдат намалени свързаните с този сектор рискове и да се осигури равнопоставеност между доставчиците на услуги в областта на хазарта, последните следва да бъдат задължени да извършват комплексна проверка на клиента при всяка трансакция в размер на 2 000 EUR или повече. Държавите членки следва да обмислят прилагането на този праг както по отношение на получаването на печалби, така и при осъществяване на залаганията. Доставчиците на услуги в областта на хазарта, разполагащи с физически помещения (напр. казина и игрални къщи), следва да гарантират, че ако при влизане се извършва комплексна проверка на клиента, тя може да бъде отнесена към трансакциите, осъществени от съответния клиент в рамките на тези помещения.

(13) Загриженост буди използването на сектора на хазартните игри за изпиране на приходите от престъпна дейност. За да бъдат намалени свързаните с този сектор рискове и да се осигури равнопоставеност между доставчиците на услуги в областта на хазарта, последните следва да бъдат задължени да извършват комплексна проверка на клиента при всяка трансакция в размер на 2 000 EUR или повече. При извършването на такава комплексна проверка на клиента следва да бъде приет подход, основан на анализа на риска, който да отразява различния риск при различните видове услуги в областта на хазарта и това дали те се отличават с висока или ниска степен на риск за изпиране на пари. Следва също така да се отчитат специфичните характеристики на различните видове хазарт, например разграничението между казината, онлайн хазарта или други доставчици на услуги в областта на хазарта. Държавите членки следва да обмислят прилагането на този праг както по отношение на получаването на печалби, така и при осъществяване на залаганията. Доставчиците на услуги в областта на хазарта следва да гарантират, че ако при влизане се извършва комплексна проверка на клиента, тя може да бъде отнесена към трансакциите, осъществени от съответния клиент.

Изменение  21

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а) Изпирането на пари се осъществява по все по-сложни начини и включва и незаконни, а понякога и законни схеми за залози, по-специално схеми, свързани със спортни събития. Възникнаха нови форми на доходоносна организирана престъпна дейност, като например уреждане на мачове, които се развиха като носеща печалби форма на престъпна дейност, свързана с изпирането на пари.

Изменение  22

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Рискът от изпиране на пари и финансиране на тероризма се променя според конкретния случай. Поради това следва да се използва основан на анализ на риска подход, при който на държавите членки и задължените субекти не се предоставят необосновано дискреционни пълномощия. Той включва вземането на решения въз основа на обективни фактори с цел по-добро установяване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, пред които са изправени Европейският съюз и лицата, които осъществяват дейност на неговата територия.

(14) Рискът от изпиране на пари и финансиране на тероризма се променя според конкретния случай. Поради това следва да се използва всеобхватен, основан на анализ на риска и на минимални стандарти подход. При основания на анализ на риска подход на държавите членки и задължените субекти не се предоставят необосновано дискреционни пълномощия. Той включва вземането на решения въз основа на обективни фактори с цел по-добро установяване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, пред които са изправени Европейският съюз и лицата, които осъществяват дейност на неговата територия.

Изменение  23

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Укрепването на основания на анализ на риска подход е необходимо на държавите членки, за да идентифицират, разберат и смекчат рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, пред които са изправени. В международен план бе отчетено значението на наднационалния подход за установяване на риска, като на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган, по-долу „ЕБО“), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията29, на Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, по-долу „ЕОЗППО“), създаден с Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията30, и на Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари, по-долу „ЕОЦКП“), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията31, следва да бъде възложено да излязат със становище относно рисковете, засягащи финансовия сектор.

(15) Укрепването на основания на анализ на риска подход е необходимо на държавите членки и на Съюза, за да идентифицират, разберат и смекчат рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, пред които са изправени. В международен план бе отчетено значението на наднационалния подход за установяване на риска, като на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган, по-долу „ЕБО“), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията29, на Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, по-долу „ЕОЗППО“), създаден с Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията30, и на Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари, по-долу „ЕОЦКП“), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията31, следва да бъде възложено да излязат със становище относно рисковете, засягащи финансовия сектор, и в сътрудничество с държавите членки те следва да разработят минимални стандарти за оценките на риска, извършвани от компетентните национални органи. В този процес следва, доколкото е възможно, да участват всички заинтересовани лица посредством публични консултации.

__________________

__________________

29 ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.

29 ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.

30 ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48.

30 ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48.

31 ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

31 ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

Изменение  24

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Резултатите от оценките на риска на равнище държави членки следва по целесъобразност да бъдат достъпни за задължените субекти, за да могат да идентифицират, разбират и смекчават своите собствени рискове.

(16) Резултатите от оценките на риска следва по целесъобразност да бъдат предоставени своевременно на задължените субекти, за да могат да идентифицират, разбират и смекчават своите собствени рискове.

Изменение  25

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) За по-добро разбиране и смекчаване на рисковете на ниво Европейски съюз държавите членки следва, когато това е уместно, да споделят резултатите от своите оценки на риска помежду си, както и с Комисията, ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП.

(17) За по-добро разбиране и смекчаване на рисковете на ниво Европейски съюз следва да се извърши наднационален анализ на риска, с цел да се установят ефикасно рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма, на които е изложен вътрешният пазар. Европейската комисия следва да изисква от държавите членки да действат ефективно по отношение на сценариите, при които степента на риска се счита за висока. Освен това държавите членки следва, когато това е уместно, да споделят резултатите от своите оценки на риска помежду си, както и с Комисията, ЕБО, ЕОЗППО, ЕОЦКП и Европол.

Обосновка

За да се осигури ясно тълкуване на връзката между различните „нива“ на анализ на риска, съображението следва да изясни, че наднационалният анализ на риска трябва да се извършва ефективно от държавите членки, особено по отношение на високо рисковите ситуации.

Изменение  26

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Това се отнася най-вече за стопанските взаимоотношения с физически лица, които заемат или са заемали важни обществени длъжности, най-вече вече в държави, в които корупцията е широко разпространена. Подобни взаимоотношения могат да изложат финансовия сектор на значителни рискове за репутацията и на правни рискове. Международните усилия за борба с корупцията също оправдават необходимостта да се обърне специално внимание на тези случаи и да се приложат подходящи мерки за задълбочена комплексна проверка на клиента по отношение на лицата, които изпълняват или са изпълнявали важни политически функции в страната или в чужбина, както и на висшите служители в международни организации.

(21) Това се отнася най-вече за взаимоотношенията с физически лица, които заемат или са заемали важни обществени длъжности, най-вече вече в държави, в които корупцията е широко разпространена, на територията на Съюза и в международен план. Подобни взаимоотношения могат да изложат финансовия сектор на значителни рискове за репутацията и на правни рискове. Международните усилия за борба с корупцията също оправдават необходимостта да се обърне специално внимание на тези случаи и да се приложат подходящи мерки за задълбочена комплексна проверка на клиента по отношение на лицата, които изпълняват или са изпълнявали важни политически функции в страната или в чужбина, както и на висшите служители в международни организации.

Изменение  27

Предложение за директива

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21а) Необходимостта от мерки за задълбочена комплексна проверка на клиента по отношение на лицата, които изпълняват или са изпълнявали важни политически функции в страната или в чужбина, както и на висшите служители в международни организации не следва обаче да води до ситуация, при която списъци, съдържащи информация за такива лица, се продават за търговски цели. Държавите членки следва да предприемат подходящи мерки за забрана на такава дейност:

Изменение  28

Предложение за директива

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22а) От съществено значение е Европейският съюз да разработи общ подход и обща политика срещу юрисдикциите, които не оказват съдействие и които показват слаби резултати в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. За тази цел държавите членки следва да предприемат действия по отношение на и да прилагат пряко всички списъци на държавите, публикувани от FATF в техните национални системи за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Освен това държавите членки и Комисията следва да идентифицират други юрисдикции, които не оказват съдействие, на базата на цялата налична информация.

 

Комисията следва да разработи общ подход към мерките, които следва да бъдат използвани за опазването на целостта на вътрешния пазар срещу юрисдикциите, които не оказват съдействие.

Обосновка

Il est essentiel d’introduire des mesures ambitieuses au sein des cadres juridiques nationaux relatives à une approche européenne cohérente à l’égard des juridictions non coopératives, et il doit être clair que les listes du GAFI doivent être considérées comme obligatoires par tous les Etats membres. La Directive doit précisément donner la possibilité à l’Union européenne d’adopter une approche commune et de prendre des mesures (coordonnées entre les EM ou laissée à la libre appréciation d’un Etat membre) à l’égard de pays qui ne seraient pas listés par les Déclarations publiques du GAFI, mais qui sont identifiées comme présentant un risque ou des défaillances importantes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Изменение  29

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) При взаимоотношения с външни доставчици на услуги или агенти съгласно договор между задължените субекти и външни физически или юридически лица, които не са обхванати от настоящата директива, задълженията за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма могат да бъдат наложени на тези агенти или външни доставчици на услуги, като част от задължените субекти, единствено по силата на договор, а не съгласно настоящата директива. Обхванатият от настоящата директива задължен субект следва да продължи да носи отговорността за нейното спазване.

(24) При взаимоотношения с външни доставчици на услуги или агенти съгласно договор между задължените субекти и външни физически или юридически лица, които не са обхванати от настоящата директива, задълженията за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма могат да бъдат наложени на тези агенти или външни доставчици на услуги, като част от задължените субекти, единствено по силата на договор, а не съгласно настоящата директива. Задълженият субект следва да продължи да носи основната отговорност за спазването на настоящата директива. Освен това държавите членки следва да гарантират, че подобни трети страни могат да бъдат подведени под отговорност за нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива.

Изменение  30

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Всички държави членки са създали или следва да създадат звена за финансово разузнаване (по-долу „ЗФР“) със задачата да събират и анализират получаваната от тях информация, за да установят връзката между съмнителни сделки и стоящите в тяхната основа престъпни дейности с цел предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Съмнителните сделки следва да се докладват на ЗФР, които функционират като национални центрове за получаване, анализиране и довеждане до знанието на компетентните органи на доклади за съмнителни сделки и друга информация относно потенциално изпиране на пари или финансиране на тероризма. Това не следва да налага на държавите членки да променят съществуващите си системи за докладване, когато докладването се осъществява чрез прокурор или други правоприлагащи органи, доколкото информацията се предава незабавно и без преработване на ЗФР, което им позволява да осъществяват своите задачи целесъобразно, включително и в рамките на международно сътрудничество с други ЗФР.

(25) Всички държави членки са създали или следва да създадат оперативно независими и анонимни звена за финансово разузнаване (по-долу „ЗФР“) със задачата да събират и анализират получаваната от тях информация, за да установят връзката между съмнителни сделки и стоящите в тяхната основа престъпни дейности с цел предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Съмнителните сделки следва да се докладват на ЗФР, които функционират като национални центрове за получаване, анализиране и довеждане до знанието на компетентните органи на доклади за съмнителни сделки и друга информация относно потенциално изпиране на пари или финансиране на тероризма. Това не следва да налага на държавите членки да променят съществуващите си системи за докладване, когато докладването се осъществява чрез прокурор или други правоприлагащи органи, доколкото информацията се предава незабавно и без преработване на ЗФР, което им позволява да осъществяват своите задачи целесъобразно, включително и в рамките на международно сътрудничество с други ЗФР. Важно е държавите членки да предоставят на ЗФР необходимите ресурси, за да се гарантира, че те разполагат с пълен оперативен капацитет за справяне с настоящите предизвикателства, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма, като същевременно се зачитат основните права, включително правото на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни.

Изменение  31

Предложение за директива

Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26а) Предвид факта, че огромна част от финансовите потоци с незаконен произход стигат в крайна сметка до данъчните убежища, Съюзът следва да засили натиска, оказван върху съответните държави за сътрудничество, с цел да се бори с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Изменение  32

Предложение за директива

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) Съществуват редица случаи, при които служители, докладвали съмненията си за изпиране на пари, са били подложени на заплахи или враждебни действия. Това представлява ключов аспект по отношение на ефективността на системата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, въпреки че настоящата директива не може да се намесва в съдебните процедури на държавите членки. Държавите членки следва да са запознати с този проблем и да положат максимални усилия, за да защитят служителите от подобни заплахи или враждебни действия.

(29) Съществуват редица случаи, при които отделни лица, включително служители и представители, докладвали съмненията си за изпиране на пари, са били подложени на заплахи или враждебни действия. Това представлява ключов аспект по отношение на ефективността на системата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, въпреки че настоящата директива не може да се намесва в съдебните процедури на държавите членки. Държавите членки следва да са запознати с този проблем и да положат максимални усилия, за да защитят лицата, включително служителите и представителите, от подобни заплахи или враждебни действия, както и от други видове негативно третиране или отрицателни последствия, като по този начин ги улеснят да съобщават за подозренията си и съответно засилят борбата срещу изпирането на пари.

Изменение  33

Предложение за директива

Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(30а) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета31а се прилага за обработването на лични данни от институциите и органите на Съюза за целите на настоящата директива.

 

________________

 

31а Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

Изменение  34

Предложение за директива

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) Определени аспекти от прилагането на настоящата Директива изискват събирането, анализа, съхраняването и обмена на данни. Обработката на лични данни следва да бъде позволена с оглед спазване на предвидените в настоящата директива задължения, включително провеждане на комплексна проверка на клиента, постоянен мониторинг, разследване и докладване на необичайни и съмнителни сделки, установяване на действителния собственик на юридическо лице или правно образувание, споделяне на информация между компетентните органи и споделяне на информация между финансовите институции. Събираните лични данни следва да са ограничени единствено до строго необходимото с оглед спазване на изискванията по настоящата директива и да не бъдат допълнително обработвани по начин, който е несъвместим с Директива 95/46/ЕО. Конкретно следва да бъде строго забранено допълнителното обработване на лични данни за търговски цели.

(31) Определени аспекти от прилагането на настоящата Директива изискват събирането, анализа, съхраняването и обмена на данни. Обработката на лични данни следва да бъде позволена с оглед спазване на предвидените в настоящата директива задължения, включително провеждане на комплексна проверка на клиента, постоянен мониторинг, разследване и докладване на необичайни и съмнителни сделки, установяване на действителния собственик на юридическо лице или правно образувание, идентифициране на политически значимо лице, споделяне на информация между компетентните органи и споделяне на информация между финансовите институции и задължените субекти. Събираните лични данни следва да са ограничени единствено до строго необходимото с оглед спазване на изискванията по настоящата директива и да не бъдат допълнително обработвани по начин, който е несъвместим с Директива 95/46/ЕО. Конкретно следва да бъде строго забранено допълнителното обработване на лични данни за търговски цели.

Изменение  35

Предложение за директива

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32) Борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма е призната от всички държави членки като съображение от значим обществен интерес.

(32) Борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма е призната от всички държави членки като съображение от значим обществен интерес. Изкореняването на тези явления изисква силна политическа воля и сътрудничество на всички равнища.

Изменение  36

Предложение за директива

Съображение 32 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(32а) От първостепенно значение е инвестициите, които се съфинансират от бюджета на Съюза, да отговарят на най-високите стандарти с цел предотвратяване на финансови престъпления, включително корупцията и укриването на данъци. Поради това през 2008 г. Европейската инвестиционна банка прие вътрешни насоки, озаглавени „Политика за предотвратяване и възпрепятстване на непозволено поведение в работата на Европейската инвестиционна банка“ с правно основание член 325 от ДФЕС, член 18 от Устава на ЕИБ и Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. След приемането на политиката ЕИБ следва да докладва на звеното за финансово разузнаване в Люксембург относно съмнения или твърдения за случаи на изпиране на пари, засягащи проекти, операции и сделки, подкрепяни от ЕИБ.

Изменение  37

Предложение за директива

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33) Настоящата директива не засяга защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, включително разпоредбите на Рамково решение 2008/977/ПВР.

заличава се

Изменение  38

Предложение за директива

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34) Правото на достъп на титуляря на данните се прилага по отношение на обработваните за целите на настоящата директива лични данни. При все това достъпът на титуляра на данните до информацията, съдържаща се в доклад за подозрителни сделки, би нарушил сериозно ефективността на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Поради това може да бъде оправдано налагането на ограничения върху това право в съответствие с правилата, предвидени в член 13 от Директива 95/46/ЕО.

(34) Правото на достъп на титуляря на данните се прилага по отношение на обработваните за целите на настоящата директива лични данни. При все това достъпът на титуляра на данните до информацията, съдържаща се в доклад за подозрителни сделки, би нарушил сериозно ефективността на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Поради това може да бъде оправдано налагането на ограничения върху това право в съответствие с правилата, предвидени в член 13 от Директива 95/46/ЕО. Тези ограничения трябва обаче да бъдат балансирани чрез ефективни правомощия, които да се предоставят на органите за защита на данни, включително непреки правомощия за достъп, както са определени в Директива 95/46/ЕО, които да им позволяват разследване – или служебно, или въз основа на подадено искане – на жалби относно проблеми във връзка с обработката на лични данни. Тук следва по-специално да се включи достъпът до досието с данни на задължения субект.

Изменение  39

Предложение за директива

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37) На задължените субекти следва по възможност да се предоставя обратна информация относно полезността и последяващите действия по представените от тях доклади за съмнителни сделки. За да бъде това възможно и с оглед проверката на ефективността на техните системи за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, държавите членки следва да водят и усъвършенстват съответната статистика. За допълнително подобряване на качеството и съгласуваността на статистическите данни, събирани на равнището на Съюза, Комисията следва да следи ситуацията в рамките на целия ЕС по отношение на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и да публикува редовни обзори.

(37) На задължените субекти следва, когато е възможно, да се предоставя обратна информация относно полезността и последяващите действия по представените от тях доклади за съмнителни сделки. За да бъде това възможно и с оглед проверката на ефективността на техните системи за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, държавите членки следва да водят и усъвършенстват съответната статистика. За допълнително подобряване на качеството и съгласуваността на статистическите данни, събирани на равнището на Съюза, Комисията следва да следи ситуацията в рамките на целия ЕС по отношение на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и да публикува редовни обзори. Комисията следва също така да включи в своите прегледи и оценка на националните оценки на риска. Първият преглед на Комисията следва да бъде извършен в рамките на една година от датата на влизане в сила на настоящата директива.

Изменение  40

Предложение за директива

Съображение 37 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(37а) Държавите членки следва не само да гарантират, че задължените субекти спазват съответните правила и насоки, но също така да разполагат с действащи системи, които действително да свеждат до минимум рисковете от изпиране на пари в рамките на тези субекти.

Изменение  41

Предложение за директива

Съображение 37 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(37б) За да могат да следят за ефективността на своите системи за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, държавите членки следва да водят и усъвършенстват съответната статистика. С цел допълнително подобряване на качеството и на съгласуваността на статистическите данни, събирани на равнището на Съюза, Комисията следва да следи положението в рамките на целия ЕС по отношение на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и да публикува редовни обзори.

Изменение  42

Предложение за директива

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40) Подобряването на обмена на информация между ЗФР в рамките на ЕС е от особено значение за справяне с транснационалния характер на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Използването на сигурни механизми за обмен на информация, особено на децентрализираната компютърна мрежа FIU.net и предлаганите от нея технически средства, следва да бъде насърчавано от държавите членки.

(40) Подобряването на обмена на информация между ЗФР в рамките на ЕС е от особено значение за справяне с транснационалния характер на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Използването на сигурни механизми за обмен на информация и на предлаганите от тези механизми технически средства следва да бъде насърчавано от държавите членки.

Обосновка

С една директива следва да се определят резултатите и целите, а не точните инструменти за тяхното постигане. Поради това следа да бъде възможно да се избират най-ефективните и най-добре „защитени канали за комуникация“. Следователно определянето в директивата на инструмента FIU.net е невъзможно както поради правни, така и поради практически съображения. Същото се отнася за член 53.

Изменение  43

Предложение за директива

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41) Важността на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма следва да накара държавите членки да въведат в националното законодателство ефективни, съразмерни и възпиращи санкции за неспазване на приетите в съответствие с настоящата директива национални разпоредби. Понастоящем държавите членки разполагат с разнообразни административни мерки и санкции за нарушаване на основните превантивни мерки. Това многообразие би могло да попречи на усилията, полагани в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, като съществува опасност реакцията на Съюза да бъде несъгласувана. Поради това настоящата директива следва да включва редица административни мерки и санкции, с които държавите членки да разполагат при систематични нарушения на изискванията относно мерките за комплексна проверка на клиента, воденето на документация, докладването на съмнителни сделки и мерките за вътрешен контрол на задължените субекти. Обхватът на тези мерки следва да бъде достатъчно широк, за да могат държавите членки и компетентните органи да отчитат различията между задължените субекти, най-вече между финансовите институции и другите задължени субекти, по отношение на техния размер, особености и предмет на дейност. При прилагането на настоящата директива държавите членки следва да гарантират, че при налагането на административни мерки или санкции съгласно настоящата директива, както и на наказателни санкции в съответствие с националното право не се нарушава принципът ne bis in idem.

(41) Важността на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма следва да накара държавите членки да въведат в националното законодателство ефективни, съразмерни и възпиращи санкции за неспазване на приетите в съответствие с настоящата директива национални разпоредби. Понастоящем държавите членки разполагат с разнообразни административни мерки и санкции за нарушаване на основните превантивни мерки. Това многообразие би могло да попречи на усилията, полагани в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, като съществува опасност реакцията на Съюза да бъде несъгласувана. Поради това настоящата директива следва да включва редица административни мерки и санкции, с които държавите членки да разполагат при систематични нарушения на изискванията относно мерките за комплексна проверка на клиента, воденето на документация, докладването на съмнителни сделки и мерките за вътрешен контрол на задължените субекти. Обхватът на тези мерки следва да бъде достатъчно широк, за да могат държавите членки и компетентните органи да отчитат различията между задължените субекти, най-вече между финансовите институции и другите задължени субекти, по отношение на техния размер, особености, равнище на риска и предмет на дейност. При прилагането на настоящата директива държавите членки следва да гарантират, че при налагането на административни мерки или санкции съгласно настоящата директива, както и на наказателни санкции в съответствие с националното право не се нарушава принципът ne bis in idem.

Изменение  44

Предложение за директива

Съображение 42 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(42a) С цел да се позволи на компетентните органи и задължените субекти да оценят по-добре рисковете, произтичащи от определени сделки, Комисията следва да изготви списък на юрисдикциите извън Европейския съюз, които са приложили правила и подзаконови разпоредби, подобни на предвидените в настоящата директива.

Изменение  45

Предложение за директива

Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46) Настоящата директива зачита основните права и е съобразена с принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално с правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, свободата на стопанска инициатива, забраната на дискриминацията, правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес и правото на защита.

(46) Настоящата директива зачита основните права и е съобразена с принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално с правото на зачитане на личния и семейния живот, презумпцията за невинност, правото на защита на личните данни, свободата на стопанска инициатива, забраната на дискриминацията, правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес и правото на защита.

Изменение  46

Предложение за директива

Съображение 48 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(48a) При прилагането на настоящата директива или на националното право за изпълнение на настоящата директива държавите членки и задължените субекти са обвързани с разпоредбите на Директива 2000/43/ЕО на Съвета33a.

 

_________________

 

33a Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22).

Изменение  47

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) преобразуването или прехвърлянето на имущество със знанието, че това имущество е придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност, за да бъде укрит или прикрит незаконният произход на имуществото или за да се подпомогне лице, което участва в извършването на такова действие с цел да избегне правните последици от своето деяние;

a) преобразуването или прехвърлянето на имущество със знанието, че това имущество е придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност, за да бъде укрит или прикрит незаконният произход на имуществото, да се избегне вземането на решения за обезпечаване или конфискация или да се подпомогне лице, което участва в извършването на такова действие с цел да избегне правните последици от своето деяние;

Изменение  48

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква б) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

v) създаването, управлението или ръководенето на компании на доверително управление, търговски дружества или сходни структури;

v) създаването, управлението или ръководенето на дружества на доверително управление, фондации, взаимоспомагателни дружества, търговски дружества или сходни структури;

Изменение  49

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) агенти по продажба и отдаване под наем на недвижимо имущество;

г) агенти по продажба и отдаване под наем на недвижимо имущество, доколкото те участват във финансови трансакции;

Обосновка

В някои държави членки задачата на агентите по недвижимо имущество се състои единствено в събирането на едно място на купувачи и продавачи на недвижимо имущество и не включва формалния акт на сключването на договора и съответните финансови сделки, така че формулировката следва да бъде по-конкретна.

Изменение  50

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) други физически или юридически лица, търгуващи със стоки, само когато извършваните или получаваните плащания в брой са в размер на 7 500 EUR или повече, независимо дали сделката се извършва с една или с няколко операции, които изглеждат свързани;

д) други физически или юридически лица, търгуващи със стоки или услуги, само когато извършваните или получаваните плащания в брой са в размер на 7 500 EUR или повече, независимо дали сделката се извършва с една или с няколко операции, които изглеждат свързани;

Изменение  51

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква e)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) доставчици на услуги в областта на хазарта.

е) доставчици на услуги в областта на хазарта. С изключение на казината държавите членки могат да решат да освободят изцяло или частично доставчиците на определени услуги в областта на хазарта от националните разпоредби, с които се транспонират разпоредбите на настоящата директива, въз основа на ниската степен на риск, произтичащ от естеството на операциите, извършвани от такива доставчици на услуги, или въз основа на оценки на риска. Преди да приложи всяко освобождаване от този вид съответната държава членка иска одобрението на Комисията.

Изменение  52

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 4 – буква e)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) всички престъпления, включително данъчни престъпления по отношение на преки и непреки данъци, които се наказват с лишаване от свобода или задържане с максимален срок повече от една година, или по отношение на тези държави, които имат минимален праг за престъпления в техните правни системи, всички престъпления, наказуеми с лишаване от свобода или задържане за повече от шест месеца;

(Не се отнася до българския текст.)

 

 

Изменение  53

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) „саморегулиращ се орган“ означава орган, който има правомощията, признати от националното право, да установява задълженията и правилата, уреждащи определена професия или дадена област на икономическа дейност, които трябва да се спазват от физическите или юридическите лица в тази професия или област;

Изменение  54

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) „действителен собственик“ означава физическо/и лице/а, което/които в крайна сметка притежава/т или контролира/т клиента и/или физическото лице, от чието име се осъществява дадена сделка или дейност. Понятието „действителен собственик“ обхваща най-малкото:

(5) „действителен собственик“ означава физическо/и лице/а, което/които в крайна сметка притежава/т или контролира/т клиента и/или физическото лице, от чието име се осъществява дадена сделка или дейност. Понятието „действителен собственик“ обхваща най-малкото:

a) по отношение на юридическите лица без правосубектност:

a) по отношение на юридическите лица без правосубектност:

i) физическото/ите лице/а, което/които в крайна сметка притежава/т или контролира/т даден правен субект и посредством пряко или косвено притежаване или контрол на достатъчен процент от акциите или правата на глас в този правен субект, включително посредством държане на акции на приносител, различно от дружество, чиито акции се котират на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие със законодателството на Европейския съюз или на еквивалентните международни стандарти.

i) физическото/ите лице/а, което/които в крайна сметка притежава/т или контролира/т даден правен субект и посредством пряко или косвено притежаване или контрол на достатъчен процент от акциите или правата на глас в този правен субект, включително посредством държане на акции на приносител, различно от дружество, чиито акции се котират на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие със законодателството на Европейския съюз или на еквивалентните международни стандарти.

Като доказателство за притежание или контрол чрез акционерно участие се приемат 25 % плюс 1 акция и се прилага на всяко ниво на пряко или косвено притежаване;

При всички случаи акционерно участие на физическо лице в размер на 25% плюс 1 акция е доказателство за пряко притежание; акционерно участие от 25% плюс 1 акция на клиента, принадлежащо на юридическо лице без правосубектност, което е под контрола на физическо/и лице/а или на множество юридически лица без правосубектност, които са под контрола на същото физическо лице, е индикация за косвено притежание; понятието за контрол се определя, наред с другото, в съответствие с критериите, посочени в член 22, параграфи 1 – 5 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета42a; този режим обаче се прилага, без да се засяга правото на държавите членки да решат, че и по-ниско процентно участие може да бъде доказателство за притежание или контрол;

ii) ако съществува съмнение, че съответното/ите лице/а, посочено/и в подточка i), е/са действителен/ни собственик/ци, което/които упражнява/т контрол върху управлението на правен субект чрез други средства;

ii) ако съществува съмнение, че съответното/ите лице/а, посочено/и в подточка i), е/са действителен/ни собственик/ци, или ако след като се предприемат всички необходими мерки, не може да бъде установено лице съгласно подточка i), физическото/ите лице/а, което/които упражнява/т контрол върху управлението на правен субект чрез други средства, което/които лице/а може да включва/т висшите ръководни служители;

 

iia) когато не е установено физическо лице съгласно подточка i) или ii), физическото/ите лице/а, което/които заема/т длъжността на висш ръководен служител, като в такъв случай задължените субекти водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик съгласно подточки i) и ii), за да се докаже невъзможността да се установят тези лица;

б) по отношение на правните субекти, като например фондации, и правните образувания, като например компании на доверително управление, които управляват и разпределят средствата:

б) в случая на юридически лица, като например фондации, и правни договорености, като например дружества на доверително управление или взаимоспомагателни дружества, които управляват и разпределят средствата:

i) физическото/ите лице/а, което/които упражнява/т контрол върху повече от 25 % от имуществото на правното образувание или субект; както и

i) физическото/ите лице/а, което/които упражнява/т контрол върху повече от 25 % от имуществото на правното образувание или субект; както и

ii) където бъдещите облагодетелствани лица вече са определени, физическото/ите лице/а, което/които е/са собственик/ци на 25 % или повече от имуществото на правното образувание или субект; или

ii) където бъдещите облагодетелствани лица вече са определени, физическото/ите лице/а, което/които е/са собственик/ци на 25 % или повече от имуществото на правното образувание или субект; или

iii) където физическите лица, които са облагодетелствани от правното образувание или субект, предстои да бъдат определени — категорията на лицата, в чийто главен интерес е създадено или управлявано правното образувание или субект. За собствениците на компании на доверително управление, определени по силата на характеристики или клас, задължените субекти получават необходимата информация относно собственика, за да се уверят, че ще бъдат в състояние да установят идентичността на собственика към момента на изплащането или когато собственикът възнамерява да упражни придобитите права;

iii) където физическите лица, които са облагодетелствани от правното образувание или субект, предстои да бъдат определени — категорията на лицата, в чийто главен интерес е създадено или управлявано правното образувание или субект. За собствениците на дружества на доверително управление, определени по силата на характеристики или клас, задължените субекти получават необходимата информация относно собственика, за да се уверят, че ще бъдат в състояние да установят идентичността на собственика към момента на изплащането или когато собственикът възнамерява да упражни придобитите права;

 

iiia) по отношение на дружества на доверително управление самоличността на учредителя, попечителя/ите, пазителя (ако има такъв), бенефициента или класа бенефициенти, както и на всяко друго физическо лице, което упражнява ефективен краен контрол върху дружеството на доверително управление (включително чрез верига на контрол или собственост);

 

________________

 

42a Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (OВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

Изменение  55

Предложение за директива

Член 3 – точка 7 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) „местни политически значими лица“ означава физически лица, на които държава членка е или е била поверила важни обществени функции;

(Не се отнася до българския текст.)

 

 

Изменение  56

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 7 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii) членове на парламенти;

ii) членове на парламенти или на сходни законодателни органи;

Изменение  57

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 7 – буква г) – подточка vi)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

vi) членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия.

vi) висши членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия.

Изменение  58

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 7 – буква д) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii) децата и техните съпрузи или партньори;

заличава се

Изменение  59

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 7 – буква д) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv) родителите;

заличава се

Изменение  60

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 7 – буква e) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii) всяко физическо лице, което има еднолично действително право на собственост върху правен субект или правно образувание, за който/което е известно, че е бил/о учреден/о в полза де факто на лицето, посочено в параграф 7, букви a)—г) по-горе;

ii) всяко физическо лице, което има действително право на собственост върху правен субект или правно образувание, за който/което е известно, че е бил/о учреден/о в полза де факто на лицето, посочено в параграф 7, букви a) – г) по-горе;

Изменение  61

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 10 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) „сделка при залагания“: сделка по смисъла на член 12 от настоящата директива, която означава всички етапи на търговските взаимоотношения между доставчика на услуги в областта на хазарта, от една страна, и клиента и бенефициента на записване на залога до осъществяване на плащането при потенциална печалба, от друга страна;

Изменение  62

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 11 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a) „индиректни“, когато се използва във връзка със стопански взаимоотношения или сделки, означава изпълнение на договор или извършване на сделка без едновременното физическо присъствие на изпълнителя или на посредника и на потребителя, чрез използване на едно или на повече средства за комуникация като интернет, телемаркетинг или други подобни, до и включително в момента, в който е сключен договорът;

Обосновка

Следва да се добави като подточка след член 3, точка 11. В директивата следва да се даде определение на понятието „индиректни стопански взаимоотношения или сделки“, за да се избегне възможността посредническата дейност да бъде определена като индиректни стопански взаимоотношения.

Изменение  63

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че разпоредбите на настоящата директива се разпростират изцяло или частично върху професии и категории предприятия, различни от задължените субекти, посочени в член 2, параграф 1, които са ангажирани с дейности, за които е особено вероятно да бъдат използвани за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма.

1. Държавите членки гарантират, в съответствие с подхода, основан на оценка на риска, че разпоредбите на настоящата директива се разпростират изцяло или частично върху професии и категории предприятия, различни от задължените субекти, посочени в член 2, параграф 1, които са ангажирани с дейности, за които е особено вероятно да бъдат използвани за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма.

Изменение  64

Предложение за директива

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да приемат или да запазят в сила по-строги разпоредби в областта, обхваната от настоящата директива, за да предотвратяват изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Държавите членки могат да приемат или да запазят в сила по-строги разпоредби в областта, обхваната от настоящата директива, за да предотвратяват изпирането на пари и финансирането на тероризма, при условие че тези разпоредби са в пълно съответствие с правото на Съюза, по-специално по отношение на правилата на Съюза за защита на данните и на защитата на основните права, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз. Тези разпоредби не ограничават неоснователно достъпа на потребителите до финансови услуги и не представляват пречка за функционирането на единния пазар.

Изменение  65

Предложение за директива

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Европейският банков орган (по-долу„ЕБО“), Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (по-долу „ЕОЗППО“) и Европейският орган за ценни книжа и пазари (по-долу „ЕОЦКП“) предоставят съвместно становище относно влияещите върху вътрешния пазар рискове, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

1. Комисията изготвя оценка на рисковете, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които оказват въздействие върху вътрешния пазар, по-специално по отношение на трансграничните дейности. За целите на изготвянето на тази оценка Комисията се консултира с държавите членки, Европейския банков орган (по-долу„ЕБО“), Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (по-долу „ЕОЗППО“), Европейския орган за ценни книжа и пазари (по-долу „ЕОЦКП“), Европейския надзорен орган по защита на данните, работната група по член 29, Европол и други имащи отношение органи.

 

Посочената в първата алинея оценка на риска обхваща най-малкото следните аспекти:

 

а) общите мащаби на изпирането на пари и областите от вътрешния пазар, които са изложени на по-голям риск;

 

б) риска, свързан с всеки от секторите, които са от значение, по-специално нефинансовите сектори и сектора на хазартните игри;

 

в) най-широко разпространените средства, използвани от престъпници за изпирането на незаконни приходи;

 

г) препоръките на компетентните органи относно ефективното разпределяне на ресурсите;

 

д) ролята на евробанкнотите в престъпните дейности и изпирането на пари;

 

Оценката на риска включва предложения за минимални стандарти за оценките на риска, които компетентните национални органи трябва да извършват. Тези минимални стандарти се разработват в сътрудничество с държавите членки и с участието на сектора и на другите заинтересовани страни чрез публични консултации и частни срещи на заинтересовани страни, ако е целесъобразно.

Това становище бива предоставено в рамките на 2 години от датата на влизане в сила на настоящата директива.

Оценката на риска се предоставя в рамките на една година от датата на влизане в сила на настоящата директива и се актуализира на всеки две години или по-често, ако е целесъобразно.

2. Комисията оповестява това становище с оглед подпомагане на държавите членки и задължените субекти при установяването, управляването и смекчаването на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

2. Комисията оповестява тази оценка на риска с оглед подпомагане на държавите членки и задължените субекти при установяването, управлението и смекчаването на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и предоставяне на възможност на други заинтересовани страни, включително национални законодателни органи, Европейския парламент, Европол, Комитета на европейските звена за финансово разузнаване, ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП, да разберат по-добре рисковете. На обществеността де предоставя достъп до резюме на оценката. То не съдържа класифицирана информация.

 

2a. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад относно констатациите от редовната оценка на риска и предприетите действия въз основа на тези констатации.

Изменение  66

Предложение за директива

Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6а

 

1. Без да се засягат процедурите за нарушения, предвидени в Договора за функционирането на Европейския съюз, Комисията гарантира, че законодателството на национално равнище в областта на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, прието от държавите членки въз основа на настоящата директива, се прилага ефективно и в съответствие с европейската рамка.

 

2. За целите на прилагането на параграф 1 Комисията се подпомага, когато е целесъобразно, от Европол, Комитета на европейските звена за финансово разузнаване, ЕБО, ЕОЗППО, ЕОЦКП и от всеки друг европейски компетентен орган.

 

3. Оценките на законодателството на национално равнище за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, предвидени в параграф 1, се извършват, без да се засягат оценките, които се извършват от Специалната група за финансови действия или от MONEYVAL.

Изменение   67

Предложение за директива

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка държава членка предприема подходящи мерки, за да установи, оцени, разбере и смекчи засягащите я рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма, като редовно актуализира изготвената оценка.

1. Всяка държава членка предприема подходящи мерки, за да установи, оцени, разбере и смекчи засягащите я рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и предизвикващи загриженост в това отношение въпроси, свързани със защитата на данните, като редовно актуализира изготвената оценка.

2. Всяка държава членка определя орган, който координира националните мерки в отговор на рисковете, посочени в параграф 1. Наименованието на този орган се съобщава на Комисията, ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП, както и на другите държави членки.

2. Всяка държава членка определя орган, който координира националните мерки в отговор на рисковете, посочени в параграф 1. Наименованието на този орган се съобщава на Комисията, на ЕБО, на ЕОЗППО, на ЕОЦКП, на Европол и на другите държави членки.

3. При изготвяне на оценките, посочени в параграф 1, държавите членки могат да използват посоченото в член 6, параграф 1 становище.

 

3. При изготвяне на оценките, посочени в параграф 1, държавите членки използват посочената в член 6, параграф 1 оценка на риска.

4. Всяка държава членка изготвя оценката, посочена в параграф 1, и:

4. Всяка държава членка изготвя оценката, посочена в параграф 1, и:

a) използва оценката/ите за подобряване на нормативната уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, по-специално чрез определяне на всички области, в които задължените субекти прилагат по-строги мерки, и по целесъобразност посочване на мерките, които да бъдат предприети;

a) използва оценката/ите за подобряване на нормативната уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, по-специално чрез определяне на всички области, в които задължените субекти прилагат по-строги мерки, и по целесъобразност посочване на мерките, които да бъдат предприети;

 

aa) установява, когато е целесъобразно, сектори или области с незначителна, по-ниска или по-висока степен на риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма;

б) използва оценката/ите, когато разпределя и насочва по приоритетни области средствата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма;

б) използва оценката/ите, когато разпределя и насочва по приоритетни области средствата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма;

 

бa) използва оценката/ите, за да гарантира изготвянето на подходящи правила за всеки сектор или област в съответствие с риска от изпиране на пари;

в) осигурява достъп на задължените субекти до информацията, която им е необходима, за да извършат своите оценки на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

в) осигурява своевременно достъп на задължените субекти до информацията, която им е необходима, за да могат да извършат своите оценки на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

5. При поискване държавите членки предоставят на другите държави членки, Комисията, ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП достъп до резултатите от своите оценки на риска.

5. При поискване държавите членки предоставят на другите държави членки, Комисията, ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП достъп до резултатите от своите оценки на риска. На обществеността се предоставя достъп до резюме на оценката. То не съдържа класифицирана информация.

Изменение  68

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Посочените в параграф 1 оценки се документират, актуализират и са достъпни за компетентните органи и саморегулиращите се органи.

2. Посочените в параграф 1 оценки се документират, актуализират и са достъпни при поискване за компетентните органи и саморегулиращите се органи.

Изменение  69

Предложение за директива

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки гарантират, че задължените субекти разполагат с политики, механизми за контрол и процедури за смекчаване и ефективно управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени на равнище Европейски съюз, на равнище държава членка, както и на равнище задължен субект. Политиките, механизмите за контрол и процедурите съответстват на естеството и размера на тези задължени субекти.

3. Държавите членки гарантират, че задължените субекти разполагат с политики, механизми за контрол и процедури за смекчаване и ефективно управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени на равнище Европейски съюз, на равнище държава членка, както и на равнище задължен субект. Политиките, механизмите за контрол и процедурите следва да съответстват на естеството и размера на тези задължени субекти, както и на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма и следва да зачитат разпоредбите за защита на данните.

Изменение  70

Предложение за директива

Член 8 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) разработване на вътрешни политики, процедури и механизми за контрол, включително комплексна проверка на клиента, докладване, водене на документация, вътрешен контрол, управление на съответствието (включително според естеството и размера на стопанската дейност и назначаването на служител, отговорен за съответствието, на управленско равнище) и проверка на служителите;

a) разработване на вътрешни политики, процедури и механизми за контрол, включително образцови практики за управление на риска, комплексна проверка на клиента, докладване, водене на документация, вътрешен контрол, управление на съответствието (включително според естеството и размера на стопанската дейност и назначаването на служител, отговорен за съответствието, на управленско равнище) и проверка на служителите; тези мерки не позволяват на задължените субекти да изискват от потребителите да предоставят повече лични данни, отколкото е необходимо;

Изменение  71

Предложение за директива

Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8a

 

 

 

1. С цел разработване на общ подход и общи политики срещу юрисдикции, които не оказват съдействие и показват слаби резултати в областта на борбата с изпирането на пари, държавите членки периодично утвърждават и приемат списъците на държавите, публикувани от FATF.

 

2. Комисията координира подготвителната работа на европейско равнище за идентифициране на трети държави със сериозни стратегически слабости в техните системи за борба с изпирането на пари, които представляват значителни рискове за финансовата система на Европейския съюз, като се вземат предвид критериите, определени в параграф 3 от приложение III.

 

3. На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове с цел съставянето на списък с държавите, определени в параграф 2.

 

4. Комисията извършва редовно наблюдение на развитието на положението в определените в параграф 2 държави въз основа на критериите, установени в параграф 3 от приложение III, и когато е целесъобразно, преразглежда списъка, посочен в параграф 3 от настоящия член.

Изменение  72

Предложение за директива

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки забраняват на своите кредитни и финансови институции да поддържат анонимни сметки или анонимни банкови книжки. Държавите членки изискват във всички случаи титулярите и действителните собственици на съществуващите анонимни банкови сметки или анонимни банкови книжки да бъдат подлагани на мерки за комплексна проверка колкото е възможно по-скоро и във всеки случай, преди такива сметки или банкови книжки да бъдат използвани по някакъв начин.

Държавите членки забраняват на своите кредитни и финансови институции да поддържат анонимни сметки и анонимни банкови книжки или да издават анонимни електронни разплащателни карти, които не отговарят на условията, посочени в член 10а. Държавите членки изискват във всички случаи титулярите и действителните собственици на съществуващите анонимни банкови сметки, анонимни банкови книжки или анонимни разплащателни карти да бъдат подлагани на мерки за комплексна проверка колкото е възможно по-скоро и във всеки случай, преди такива сметки или банкови книжки да бъдат използвани по някакъв начин.

Изменение  73

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) по отношение на доставчици на услуги в областта на хазарта, при извършването на случайни трансакции, възлизащи на 2 000 EUR или повече, независимо от това дали трансакцията е осъществена чрез една операция, или чрез няколко операции, които изглеждат свързани;

г) по отношение на казината, при извършването на случайни сделки, възлизащи на 2 000 EUR или повече, независимо от това дали сделката е осъществена чрез една операция, или чрез няколко операции, които изглеждат свързани;

 

гa) по отношение на онлайн хазарта, при установяването на стопански взаимоотношения;

 

гб) по отношение на доставчици на други услуги в областта на хазарта, при изплащането на печалби в размер на 2 000 EUR или повече;

Изменение  74

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – буква e a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еa) във всички случаи на учредяване на дружество.

Изменение  75

Предложение за директива

Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10a

 

Държавите членки могат, въз основа на доказана ниска степен на риск, да прилагат към задължените субекти освобождавания от комплексна проверка на клиента по отношение на електронните пари, както са определени в член 2, точка 2 от Директива 2009/110/ЕО, ако са изпълнени следните условия:

 

а) платежният инструмент не е презаредим;

 

б) максималната сума, която се съхранява в електронен вид, не надхвърля 250 EUR; държавите членки могат да увеличат този таван до 500 EUR за платежни инструменти, които могат да се използват единствено в съответната държава членка;

 

в) платежният инструмент се използва изключително за покупка на стоки или услуги;

 

г) платежният инструмент не може да се финансира с електронни пари;

 

д) възстановяването в брой и тегленето на пари в брой са забранени, освен ако не се изпълняват идентификация и проверка на самоличността на притежателя, адекватни и подходящи политики и процедури за възстановяване в брой и теглене на пари в брой, както и задължения за съхранение на документацията.

 

2. Държавите членки гарантират, че винаги преди възстановяване на паричната стойност на електронни пари, надхвърляща 250 EUR, се прилагат мерки за комплексна проверка на клиента.

 

3. С настоящия член държавите членки не се възпрепятстват да разрешават на задължените субекти да прилагат опростени мерки за комплексна проверка на клиента по отношение на електронните пари в съответствие с член 13 от настоящата директива, ако не са изпълнени условията, предвидени в настоящия член.

Изменение  76

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Мерките за комплексна проверка на клиента обхващат:

a) идентифициране на клиента и проверка на неговата самоличност въз основа на документи, данни или информация, получени от надежден и независим източник;

1. Мерките за комплексна проверка на клиента обхващат:

a) идентифициране на клиента и проверка на неговата самоличност въз основа на документи, данни или информация, получени от надежден и независим източник;

б) идентифициране на действителния собственик и вземане на подходящи мерки за проверка на неговата самоличност, така че институцията или лицето, обхванати от настоящата директива, да са удовлетворени, че знаят кой е действителният собственик, включително по отношение на юридически лица, компании на доверително управление и сходни правни образувания, като вземат подходящи мерки за установяване на структурата на собственост и контрол на клиента;

б) освен идентифицирането на действителния собственик, посочен в регистър съгласно член 29, вземане на подходящи мерки за проверка на неговата самоличност, така че институцията или лицето, обхванати от настоящата директива, да са удовлетворени, че знаят кой е действителният собственик, включително по отношение на юридически лица, дружества на доверително управление, фондации, взаимоспомагателни дружества, холдинги и всички други сходни съществуващи или бъдещи правни образувания, като вземат всички необходими мерки за установяване на структурата на собственост и контрол на клиента;

в) оценка и по целесъобразност получаване на информация за целта и планираното естество на търговските взаимоотношения;

в) оценка и по целесъобразност получаване на информация за целта и планираното естество на търговските взаимоотношения;

г) осъществяване на постоянен мониторинг върху стопанските взаимоотношения, включително внимателно проучване на сделките, предприети по време на целия период на тези взаимоотношения, за да се гарантира, че осъществяваните сделки са в съответствие с информацията, известна на институцията или лицето, за клиента, фирмата или профила на риска, включително, където е необходимо, произхода на средствата, и гарантиране, че притежаваните документи, данни или информация се актуализират.

г) осъществяване на постоянен мониторинг върху стопанските взаимоотношения, включително внимателно проучване на сделките, предприети по време на целия период на тези взаимоотношения, за да се гарантира, че осъществяваните сделки са в съответствие с информацията, известна на институцията или лицето, за клиента, фирмата или профила на риска, включително произхода на средствата, и гарантиране, че притежаваните документи, данни или информация се актуализират.

Изменение  77

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. От задължените субекти също така се изисква при изпълнението на мерките съгласно букви а) и б) от параграф 1 по-горе да се уверят, че всяко лице, което претендира да действа от името на клиента, е упълномощено за тази цел, както и да установят и удостоверят самоличността на това лице.

Изменение  78

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да позволят проверката на самоличността на клиента и на действителния собственик да се извърши по време на установяването на стопански взаимоотношения, ако това е необходимо, за да не се прекъсва нормалното провеждане на стопанската дейност и когато рискът от изпиране на пари или финансиране на тероризма е незначителен. При подобни ситуации тези процедури се приключват колкото е възможно по-скоро след първоначалния контакт.

2. Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да разрешат проверката на самоличността на клиента и на действителния собственик да се извърши по време на установяването на стопански взаимоотношения или – при субектите, които подлежат на задълженията, посочени в член 2, параграф 1 – по време на извършването на сделката и във всички случаи към момента на изплащането на печалби, ако това е необходимо, за да не се прекъсва нормалното провеждане на стопанската дейност и когато рискът от изпиране на пари или финансиране на тероризма е незначителен. При подобни ситуации тези процедури се приключват колкото е възможно по-скоро след първоначалния контакт.

Изменение  79

Предложение за директива

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки гарантират, че задължените субекти осъществяват подходящ мониторинг върху сделката или стопанските взаимоотношения, позволяващ разкриването на необичайни или съмнителни сделки.

3. Държавите членки гарантират, че задължените субекти осъществяват подходящ мониторинг върху сделките или стопанските взаимоотношения, позволяващ разкриването на необичайни или съмнителни сделки.

Изменение  80

Предложение за директива

Член 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При оценяването на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързани с клиенти, държави или географски зони, продукти, услуги, сделки или механизми за доставка, държавите членки и задължените субекти отчитат най-малко изложените в приложение II фактори, обуславящи потенциално по-нискорисковите ситуации.

При оценяването на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързани с клиенти, държави или географски зони, продукти, услуги, сделки или механизми за доставка, държавите членки и задължените субекти отчитат най-малко изложените в приложение II фактори по отношение на клиенти и продукти, услуги, сделки или механизми за доставка като потенциално по-нискорискови ситуации.

Изменение  81

Предложение за директива

Член 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, Регламент (ЕС) № 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010 ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП издават насоки, предназначени за посочените в член 2, параграф 1, точки 1 и 2 компетентни органи и задължени субекти, относно рисковите фактори, които трябва да бъдат взети под внимание, и/или мерките, които трябва да бъдат предприети, в случай че е целесъобразно да се вземат мерки за опростена комплексна проверка на клиента. Особено внимание трябва да бъде отдадено на естеството и размера на стопанската дейност, като се предвиждат конкретни мерки, ако това е уместно и целесъобразно. Тези насоки се издават в рамките на 2 години от датата на влизане в сила на настоящата директива.

В съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, Регламент (ЕС) № 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010 ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП издават насоки, предназначени за посочените в член 2, параграф 1, точки 1 и 2 компетентни органи и задължени субекти, относно рисковите фактори, които трябва да бъдат взети под внимание, и/или мерките, които трябва да бъдат предприети, в случай че е целесъобразно да се вземат мерки за опростена комплексна проверка на клиента. Особено внимание трябва да бъде отдадено на естеството и размера на стопанската дейност, като се предвиждат конкретни мерки, ако това е уместно и целесъобразно. Тези насоки се издават в рамките на една година от датата на влизане в сила на настоящата директива.

Изменение  82

Предложение за директива

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки изискват от задължените субекти да проучат, доколкото е възможно, контекста и целите на всички сложни, необичайно големи сделки и на всички необичайни комбинации от сделки, които нямат явна икономическа или законна цел. Конкретно те прилагат по-строг и по-подробен мониторинг върху стопанските взаимоотношения, за да бъде определено дали тези сделки или дейности могат да бъдат считани за необичайни или съмнителни.

2. Държавите членки изискват от задължените субекти да проучат контекста и целите на всички сложни, необичайно големи сделки и на всички необичайни комбинации от сделки, които нямат явна икономическа или законна цел или които съставляват данъчни престъпления по смисъла на член 3, параграф 4, буква е). Конкретно те прилагат по-строг и по-подробен мониторинг върху стопанските взаимоотношения, за да бъде определено дали тези сделки или дейности могат да бъдат считани за необичайни или съмнителни. В случай че задължен субект установи такава необичайна или подозрителна сделка или дейност, той незабавно информира звената за финансово разузнаване (ЗФР) на всички държави членки, които могат да бъдат засегнати.

Изменение  83

Предложение за директива

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При оценяването на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма държавите членки и задължените субекти отчитат най-малко изложените в приложение III фактори, обуславящи потенциално по-високорисковите ситуации.

3. При оценяването на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма държавите членки и задължените субекти отчитат най-малко изложените в приложение III фактори по отношение на клиенти и продукти, услуги, сделки или механизми за доставка като потенциално по-високорискови ситуации.

Изменение  84

Предложение за директива

Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. В съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, Регламент (ЕС) № 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010 ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП издават насоки, предназначени за посочените в член 2, параграф 1, точка 1 и 2 компетентни органи и задължени субекти, относно рисковите фактори, които трябва да бъдат взети под внимание, и/или мерките, които трябва да бъдат предприети, в случай че е необходимо да се вземат мерки за задълбочена комплексна проверка на клиента. Тези насоки се издават в рамките на 2 години от датата на влизане в сила на настоящата директива.

4. В съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, Регламент (ЕС) № 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010 ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП издават насоки, предназначени за посочените в член 2, параграф 1, точка 1 и 2 компетентни органи и задължени субекти, относно рисковите фактори, които трябва да бъдат взети под внимание, и/или мерките, които трябва да бъдат предприети, в случай че е необходимо да се вземат мерки за задълбочена комплексна проверка на клиента. Тези насоки се издават в рамките на една година от датата на влизане в сила на настоящата директива.

Изменение  85

Предложение за директива

Член 19 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 19a

 

Комисията, в сътрудничество с държавите членки и международни организации, изготвя списък с местни политически значими лица и лица, пребиваващи в държавите членки, на които са или са били поверени важни функции от страна на международна организация. Списъкът е достъпен за компетентните органи и за задължените субекти.

 

Комисията уведомява засегнатите лица, че са били включени или изключени от списъка.

 

Предвидените в този член изисквания не освобождават задължените субекти от техните задължения за комплексна проверка на клиента и задължените субекти не разчитат изключително на тази информация като достатъчна за изпълнението на тези задължения.

 

Държавите членки предприемат всички подходящи мерки за предотвратяване на търговията с информация относно политически значими лица, извършвана с комерсиална цел.

Изменение  86

Предложение за директива

Член 20 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задължените субекти предприемат подходящи мерки, за да определят дали титулярите на полици по застраховка живот или на други застрахователни полици, свързани с инвестиции, и/или при необходимост действителните собственици на титуляря са политически значими лица. Тези мерки се предприемат най-късно към момента на изплащането или към момента на цялостно или частично прехвърляне на полицата. Когато е установено по-високо равнище на риск, държавите членки, в допълнение към стандартните мерки за комплексна проверка на клиента, изискват от задължените субекти:

Задължените субекти предприемат подходящи мерки, в съответствие с основания на анализ на риска подход, за да определят дали титулярите на полици по застраховка живот или на други застрахователни полици, свързани с инвестиции, и/или при необходимост действителните собственици на титуляря са политически значими лица. Тези мерки се предприемат най-късно към момента на изплащането или към момента на цялостно или частично прехвърляне на полицата. Когато е установено по-високо равнище на риск, държавите членки, в допълнение към стандартните мерки за комплексна проверка на клиента, изискват от задължените субекти:

Обосновка

Подходящите мерки следва да са свързани с прилагането на основания на риска подход, препоръчан от FATF.

Изменение  87

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мерките, посочени в членове 18, 19 и 20, се прилагат и по отношение на членовете на семейството или лицата, известни като близки сътрудници на такива политически значими лица.

Мерките, посочени в членове 18, 19 и 20, с изключение на член 19а, се прилагат и по отношение на членовете на семейството или лицата, за които доказателствата сочат, че са близки сътрудници на такива политически значими лица.

Изменение  88

Предложение за директива

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато посоченото в членове 18, 19 и 20 лице вече не е натоварено с важни политически функции от държава членка или от трета държава или с важни функции от международна организация, задължените субекти трябва да отчетат съществуващите рискове, които това лице все още представлява за тях, и да прилагат подходящи и основани на оценка на риска мерки до момента, в който се счита, че това лице вече не представлява риск. Срокът до настъпването на този момент не може да бъде по-кратък от 18 месеца.

Когато посоченото в членове 18, 19 и 20 лице вече не е натоварено с важни политически функции от държава членка или от трета държава или с важни функции от международна организация, задължените субекти трябва да отчетат съществуващите рискове, които това лице все още представлява за тях, и да прилагат подходящи и основани на оценка на риска мерки до момента, в който се счита, че това лице вече не представлява риск. Срокът до настъпването на този момент не може да бъде по-кратък от 12 месеца.

Изменение  89

Предложение за директива

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да позволят на задължените субекти да възлагат на трети страни функции по спазване на изискванията, предвидени в член 11, параграф 1, букви а), б) и в). Въпреки това, крайната отговорност за спазването на тези изисквания се носи от задължения субект, който възлага функции на третата страна.

Държавите членки могат да позволят на задължените субекти да възлагат на трети страни функции по спазване на изискванията, предвидени в член 11, параграф 1, букви а), б) и в). Въпреки това, крайната отговорност за спазването на тези изисквания се носи от задължения субект, който възлага функции на третата страна. Освен това държавите членки гарантират, че подобни трети страни могат също така да бъдат подведени под отговорност за нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива.

Изменение  90

Предложение за директива

Член 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За целите на настоящия раздел „трети страни“ означава задължени субекти, изброени в член 2, или други институции и лица, намиращи се в държави членки или трета държава, които прилагат равностойни на предвидените в настоящата директива изисквания за комплексна проверка на клиента и водене на документация, като тяхното съответствие с изискванията на настоящата директива подлежи на надзор съгласно раздел 2 от глава VІ.

1. За целите на настоящия раздел „трети страни“ означава а) задължени субекти, изброени в член 2, и б) други институции и лица, намиращи се в държави членки или трета държава, които прилагат равностойни на предвидените в настоящата директива изисквания за комплексна проверка на клиента и водене на документация, като тяхното съответствие с изискванията на настоящата директива подлежи на надзор съгласно раздел 2 от глава VІ.

2. Държавите членки вземат предвид наличната информация за равнището на географски риск при вземане на решение дали трета държава отговаря на условията, предвидени в параграф 1, и информират, доколкото е необходимо за целите на настоящата директива и в съответствие с приложимите разпоредби на Регламент (ЕС) № 1093/2010, Регламент (ЕС) № 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010, другите държави членки, Комисията, както и ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП за случаите, при които считат, че третата държава отговаря на тези условия.

2. Комисията взема предвид наличната информация за равнището на географски риск при вземане на решение дали трета държава отговаря на условията, предвидени в параграф 1, и информира, доколкото е необходимо за целите на настоящата директива и в съответствие с приложимите разпоредби на Регламент (ЕС) № 1093/2010, Регламент (ЕС) № 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010, държавите членки, задължените субекти, както и ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП за случаите, при които считат, че третата държава отговаря на тези условия.

 

2a. Комисията представя списък на юрисдикциите, които разполагат с мерки срещу изпирането на пари, равностойни на предвидените в настоящата директива и други правила и регламенти на Съюза, свързани с изпирането на пари.

 

2б. Списъкът по параграф 2а се преразглежда и актуализира редовно в съответствие с информацията, получена от държавите членки съгласно параграф 2.

Изменение  91

Предложение за директива

Член 27 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) компетентен орган осъществява надзор върху ефективното прилагане на изискванията, посочени в буква б), на равнище на групата.

в) компетентен орган в държавата на произход осъществява надзор върху ефективното прилагане на изискванията, посочени в буква б), на равнище на групата, в сътрудничество с компетентни органи в приемащите държави.

Изменение  92

Предложение за директива

Член 27 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП издават насоки относно прилагането на режима на надзор от страна на компетентните органи в съответните държави членки за групи от субекти с оглед осигуряването на съгласуван и ефективен надзор на равнището на групата. Тези насоки се издават в рамките на една година от датата на влизане в сила на настоящата директива.

Изменение  93

Предложение за директива

Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че установените на тяхната територия дружества или правни субекти получават и разполагат с подходяща, точна и актуална информация относно своите действителни собственици.

 

1. Държавите членки гарантират, че дружествата и другите образувания с юридическа правосубектност, включително дружества на доверително управление или дружества, сходни по структура или функция с дружества на доверително управление, фондации, холдингови дружества и всички други сходни на тях от гледна точка на структура или функция съществуващи или бъдещи правни образувания, установени или включени на тяхната територия или уредени съгласно тяхното право, получават, разполагат с такава и изпращат до публичен централен регистър, търговски регистър или дружествен регистър на тяхната територия подходяща, точна, актуална и осъвременявана информация за себе си и своите действителни собственици в момента на установяване или при всяка промяна в тях.

 

1a. Регистърът съдържа минималната информация с цел ясно установяване на дружеството и действителните му собственици, включително име, номер, правна форма и статут на дружеството, доказателство за учредяване, адрес на седалището (и на основното място на стопанска дейност, ако е различно от адреса на седалището), основни регулаторни правомощия (например включените в учредителния акт и устава), списък на директорите (включително тяхното гражданство и дата на раждане) и информация за акционерите/действителните собственици, като имена, дата на раждане, националност или юрисдикция на учредяването, данни за контакт, брой акции, категории акции (включително естеството на свързаните права на глас) и част от дяловото участие или контрола, ако е приложимо.

 

Предвидените в този член изисквания не освобождават задължените субекти от техните задължения за комплексна проверка на клиента, а задължените субекти не разчитат изключително на тази информация като достатъчна за изпълнението на тези задължения.

 

1б. Що се отнася до дружества на доверително управление или други видове съществуващи или бъдещи правни субекти и договорености със сходна структура или функция, информацията включва също така самоличността на учредителя, на попечителя(ите), на пазителя (ако има такъв), на бенефициентите или класа бенефициенти, както и на всяко друго физическо лице, което упражнява ефективен контрол върху дружеството на доверително управление. Държавите членки гарантират, че попечителите разкриват своя статут пред задължените субекти, когато във функцията си на попечител участват в стопански взаимоотношения или извършват случайна сделка над прага, определен в член 10, букви б), в) и г). Информацията, с която разполагат, следва да включва дата на раждане и гражданство на всички лица. При публикуването на фидуциарния акт и писмото-волеизявление държавите членки използват подход, основан на анализ на риска, и гарантират, когато е приложимо и при спазване на защитата на личната информация, че информацията се разкрива пред компетентните органи, по-конкретно ЗФР, и пред задължените субекти.

2. Държавите членки гарантират, че компетентните органи и задължените субекти могат да получат своевременен достъп до информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член.

2. Компетентните органи, по-конкретно ЗФР, и задължените субекти от всички държави членки получават своевременен достъп до информацията, посочена в параграфи , 1а и 1б от настоящия член. Държавите членки осигуряват публичен достъп до регистрите, посочени в параграф 1 от настоящия член, след като лицето, което желае да получи достъп до информацията, се идентифицира чрез проста онлайн регистрация. Информацията се предоставя онлайн на всички лица в отворен и сигурен формат в съответствие с правилата за защита на данните, особено що се отнася до ефективната защита на правата на титуляря на данните да има достъп до личните си данни и да поправя или заличава неточни данни. Таксите за получаване на информацията не надхвърлят свързаните с това административни разходи. Всяка промяна в изложената информация се посочва ясно в регистъра без забавяне и най-късно в срок от 30 дни.

 

Дружествените регистри, посочени в параграф 1 от настоящия член, са свързани един с друг чрез европейската платформа, портала и установените от държавите членки точки за достъп по избор съгласно Директива 2012/17/ЕС. Държавите членки с подкрепата на Комисията гарантират оперативната съвместимост на своите регистри в системата за взаимно свързване на регистрите през европейската платформа.

 

2a. В сътрудничество с държавите членки Комисията бързо, конструктивно и ефективно търси сътрудничество с трети държави, за да се насърчи създаването на еквивалентни централни регистри, съдържащи информация относно действителните собственици, както и да се осигури публичен достъп до посочената в параграфи 1 и 1а от настоящия член информация в техните държави.

 

С предимство се ползват трети държави, в които има значителен брой корпоративни или правни субекти, включително дружества на доверително управление, фондации, холдинги и всички други органи, които са сходни по отношение на структура или функция и които притежават акции, показващи пряка собственост в съответствие с член 3, параграф 5 от настоящата директива, в корпоративни или правни субекти, установени в Съюза.

 

2б. Държавите членки установяват правила за ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за физически и юридически лица, приложими за нарушения на националните разпоредби, приети в съответствие с настоящия член, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. За целите на настоящия член държавите членки установяват ефективни мерки за борба със злоупотребите с оглед на предотвратяването на злоупотреби въз основа на акции на приносител и гаранции на акции на приносител.

 

2в. В рамките на три години от датата на влизане в сила на настоящата директива Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането и функционирането на изискванията по настоящия член, ако е целесъобразно, и евентуално законодателно предложение.

Изменение  94

Предложение за директива

Член 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 30

заличава се

1. Държавите членки гарантират, че попечителите на всеки доверителен фонд, уреден съгласно техните законодателства, получават и разполагат с подходяща, точна и актуална информация относно действителните собственици на доверителния фонд. Тази информация включва самоличността на учредителя, попечителя/ите, пазителя (ако има такъв), бенефициерите или класа бенефициери, както и на всяко друго физическо лице, което упражнява ефективен контрол върху компания на доверително управление.

 

2. Държавите членки гарантират, че попечителите разкриват своя статут пред задължените субекти, когато във функцията си на попечител участват в стопански взаимоотношения или извършват случайна сделка над прага, определен в член 10, букви б), в) и г).

 

3. Държавите членки гарантират, че компетентните органи и задължените субекти могат да получат своевременен достъп до информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член.

 

4. Държавите членки гарантират, че спрямо други видове правни субекти и образувания, чиито функция и структура са сходни с тези на компаниите на доверително управление, се прилагат мерки, съответстващи на тези по параграфи 1, 2 и 3.

 

Изменение  95

Предложение за директива

Член 31 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Лицата, посочени в член 2, параграф 1, точка 3, букви а), б) и г),осведомяват ЗФР и/или подходящия саморегулиращ се орган за съответната професия, както е посочено в член 33, параграф 1, ако подозират или имат основателни причини да подозират, че техните услуги се използват неправомерно за целите на престъпна дейност.

Изменение   96

Предложение за директива

Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. ЗФР се създава като централно национално звено. То отговаря за получаването (и доколкото е позволено изискването), анализирането и свеждането до знанието на компетентните органи, както и разкриването на информация, отнасяща се до потенциалното изпиране на пари и съответните първоначални престъпления и потенциално финансиране на тероризма или изисквана от националното законодателство или подзаконови актове. ЗФР разполага с необходимите ресурси за изпълнение на задачите си.

3. ЗФР се създава като оперативно независимо и автономно централно национално звено. То отговаря за получаването и анализирането на доклади за съмнителни сделки и друга информация, свързана с потенциално изпиране на пари, съответните първоначални престъпления или потенциално финансиране на тероризма. ЗФР отговаря за свеждането до знанието на всички компетентни органи на резултатите от своя анализ, когато са налице основания за подозрение за изпиране на пари, съответни първоначални престъпления или финансиране на тероризма. ЗФР може да получава относима допълнителна информация от задължените субекти за горепосочените цели. ЗФР разполага с необходимите финансови, технически и човешки ресурси за изпълнение на задачите си. Държавите членки гарантират, че ЗФР не е засегнато от неправомерна намеса.

 

Изменение  97

Предложение за директива

Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавите членки осигуряват своевременния достъп на ЗФР, пряко или косвено, до информацията с финансов, административен и наказателноправен характер, която му е необходима за изпълнение на неговите задачи. В допълнение, ЗФР предоставят изискваната от правоприлагащите органи на съответната им държава членка информация, освен когато съществуват фактически причини да се предполага, че предоставянето на такава информация би имало отрицателно въздействие върху текущи разследвания или анализи, или при изключителни обстоятелства, когато разкриването на информацията би довело до последствия, явно диспропорционални на законните интереси на физическо или юридическо лице, или няма отношение към целите, за които информацията е била поискана.

4. Държавите членки осигуряват своевременния достъп на ЗФР, пряко или косвено, до информацията с финансов, административен и наказателноправен характер, която му е необходима за изпълнение на неговите задачи. В допълнение, ЗФР предоставят изискваната от правоприлагащите органи на съответната им държава членка информация, освен когато съществуват фактически причини да се предполага, че предоставянето на такава информация би имало отрицателно въздействие върху текущи разследвания или анализи, или при изключителни обстоятелства, когато разкриването на информацията би довело до последствия, явно диспропорционални на законните интереси на физическо или юридическо лице, или няма отношение към целите, за които информацията е била поискана. Когато ЗФР получи такова искане, решението за извършване на анализ и/или разпространение на информация до правоприлагащия орган, отправил искането, следва да остане отговорност на ЗФР. Държавите членки изискват от правоприлагащите органи да предоставят обратна връзка на ЗФР за използването на предоставената информация.

Изменение  98

Предложение за директива

Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Информацията по параграф 1 от настоящия член се препраща на ЗФР от държавата членка, на чиято територия се намира институцията или лицето, изпращащо информацията. Информацията се изпраща от лицето или лицата, определени съгласно предвидените в член 8, параграф 4 процедури.

2. Информацията по параграф 1 от настоящия член се препраща на ЗФР от държавата членка, на чиято територия се намира институцията или лицето, изпращащо информацията, и на ЗФР на държавата членка, в която е установен задълженият субект. Информацията се изпраща от лицето или лицата, определени съгласно предвидените в член 8, параграф 4 процедури.

Изменение  99

Предложение за директива

Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Чрез дерогация от член 32, параграф 1, държавите членки могат по отношение на лицата, посочени в член 2, параграф 1, точка 3, букви а), б) и г), да определят подходящ саморегулиращ се орган за съответната професия като орган, който да получава информацията по член 32, параграф 1.

Чрез дерогация от член 32, параграф 1, държавите членки могат по отношение на лицата, посочени в член 2, параграф 1, точка 3, букви а), б), г) и д), и тези професии и категории на предприятието, посочени в член 4, да определят подходящ саморегулиращ се орган за съответната професия като орган, който да получава информацията по член 32, параграф 1.

 

При всички обстоятелства държавите членки предоставят средствата и начина за постигане на защитата на професионалната тайна, поверителността и неприкосновеността.

Изменение  100

Предложение за директива

Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат всички подходящи мерки, за да защитят служителите на задължения субект, които докладват подозрения за изпиране на пари или финансиране на тероризма, както вътрешно, така и до ЗФР, от излагането им на заплахи или враждебни действия.

Държавите членки гарантират, че физически лица, включително служители и представители на задължения субект, които докладват подозрения за изпиране на пари или финансиране на тероризма, както вътрешно, така и до ЗФР, са надлежно защитени от излагането им на заплахи или враждебни действия, неблагоприятно третиране и неблагоприятни последици, и особено от неблагоприятни или дискриминационни действия по отношение на заетостта. Държавите членки гарантират безплатна правна помощ за такива лица и предоставят сигурни комуникационни канали, чрез които лицата да докладва своите подозрения за изпиране на пари или финансиране на тероризма. Тези канали гарантират, че самоличността на лицата, които предоставят информация, е известна единствено на ЕНА или на ЗФР. Държавите членки гарантират наличието на подходящи програми за защита на свидетели.

Изменение  101

Предложение за директива

Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Забраната, предвидена в параграф 1, не включва оповестяване пред компетентните органи на държавите членки, включително и саморегулиращите се органи, или оповестяване за целите на правоприлагането.

2. Забраната, предвидена в параграф 1, не включва оповестяване пред компетентните органи на държавите членки, включително и саморегулиращите се органи и органите за защита на данните, или оповестяване за целите на правоприлагането.

Изменение  102

Предложение за директива

Член 38 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на първата алинея „мрежа“ означава по-голяма структура, към която принадлежи лицето и която има обща собственост, управление или контрол върху привеждането в съответствие.

За целите на първата алинея „мрежа“ означава по-голяма структура, към която принадлежи лицето и която има обща собственост, управление, стандарти, методи или контрол върху привеждането в съответствие.

Изменение  103

Предложение за директива

Член 38 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. За целите на настоящия член изискванията за третите държави, които са еквивалентни на предвидените в настоящата директива, включват правила за защита на данните.

Изменение  104

Предложение за директива

Глава 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ВОДЕНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

ЗАЩИТА НА ДАННИ, ВОДЕНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

Изменение  105

Предложение за директива

Член 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки изискват от задължените субекти да съхраняват следните документи и информация в съответствие с националното законодателство, за да могат ЗФР или другите компетентни органи да предотвратяват, разкриват и разследват евентуалните случаи на изпиране на пари или финансиране на тероризма:

1. Държавите членки изискват от задължените субекти да съхраняват следните документи и информация в съответствие с националното законодателство, за да могат ЗФР или другите компетентни органи да предотвратяват, разкриват и разследват евентуалните случаи на изпиране на пари или финансиране на тероризма:

a) във връзка с комплексната проверка на клиента, копие или препратки към изискваната документация за период от най-малко пет години от приключване на стопанските взаимоотношения с въпросния клиент. Личните данни се заличават след изтичането на този период, освен ако в националното законодателство не е предвидено друго, определящо обстоятелство, при което задължените субекти могат или трябва да запазят данните. Държавите членки могат да разрешат или да изискат данните да бъдат съхранявани за по-дълъг период, само когато това е необходимо за предотвратяване, разкриване или разследване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Максималният период на запазване не надхвърля десет години от прекратяване на стопанските взаимоотношения;

a) във връзка с комплексната проверка на клиента, копие или препратки към изискваната документация за период от най-малко пет години от приключване на стопанските взаимоотношения с въпросния клиент или след датата на случайната сделка. Личните данни се заличават след изтичането на този период, освен ако в националното законодателство не е предвидено друго, определящо обстоятелство, при което задължените субекти могат или трябва да запазят данните. Държавите членки могат да разрешат или да изискват продължаване на съхраняването само ако това е необходимо за предотвратяване, установяване или разследване на изпиране на пари и финансиране на тероризма и ако удължаването на периода на запазване е обосновано за всеки конкретен случай. Максималното удължаване на периода на запазване е допълнителен период от пет години;

 

б) във връзка със стопанските взаимоотношения и сделки, придружаващата документация и регистри, които се състоят от оригиналните документи или копия, приемани от съда като доказателство съгласно приложимото национално законодателство, за период от най-малко пет години от осъществяване на сделките или приключване на стопанските взаимоотношения, което от двете събития настъпи първо. Личните данни се изтриват след изтичането на този период, освен ако в националното законодателство не е предвидено друго, определящо обстоятелство, при което задължените субекти могат или трябва да запазят данните. Държавите членки могат да разрешат или да изискат данните да бъдат съхранявани за по-дълъг период, само когато това е необходимо за предотвратяване, разкриване или разследване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Максималният период на запазване не надхвърля десет години от осъществяването на сделките или приключването на стопанските взаимоотношения, което от двете събития настъпи първо.

б) във връзка със стопанските взаимоотношения и сделки, придружаващата документация и регистри, които се състоят от оригиналните документи или копия, приемани от съда като доказателство съгласно приложимото национално законодателство, за период от най-малко пет години от осъществяване на сделките или приключване на стопанските взаимоотношения, което от двете събития настъпи първо. Личните данни се изтриват след изтичането на този период, освен ако в националното законодателство не е предвидено друго, определящо обстоятелство, при което задължените субекти могат или трябва да запазят данните. Държавите членки могат да разрешат или да изискват продължаване на съхраняването само ако това е необходимо за предотвратяване, установяване или разследване на изпиране на пари и финансиране на тероризма и ако удължаването на периода на запазване е обосновано за всеки конкретен случай. Максималното удължаване на периода на запазване е допълнителен период от пет години.

 

2. Никакви запазени лични данни не се използват за цели, различни от целите, за които са били запазени, и при никакви обстоятелства не се използват за търговски цели.

Изменение  106

Предложение за директива

Член 39 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 39а

 

 

 

1. По отношение на обработката на лични данни, извършвана от държавите членки в съответствие с настоящата директива, се прилагат разпоредбите на Директива 95/46/EО. По отношение на обработката на лични данни, извършвана от европейските надзорни органи, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001. Събирането, обработката и прехвърлянето на информация за целите на борбата с изпирането на пари се считат за обществен интерес съгласно тези правни актове.

 

2. Личните данни се обработват само въз основа на настоящата директива с единствената цел да бъдат предотвратени изпирането на пари и финансирането на тероризма. Задължените субекти информират новите клиенти за евентуалното използване на личните данни за целите на предотвратяването на изпирането на пари преди установяването на стопански взаимоотношения. Обработката на чувствителни категории данни се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО.

 

3. Обработката на данни, събрани въз основа на настоящата директива за търговски цели, е забранена.

 

 

4. Засегнато лице, на което е отказано от задължен субект или компетентен орган разкриване на информация относно обработката на личните му данни, има правото да отнесе въпроса до неговия орган за защита на данните по отношение на всякакви проверки, достъп, поправки или заличаване на неговите лични данни, както и правото да започне съдебна процедура.

 

5. Достъпът на титуляря на данните до информация, съдържаща се в доклад за подозрителна сделка, е забранен. Забраната по настоящия параграф не включва разкриване пред органите за защита на данните.

 

6. Държавите членки изискват от задължените субекти и компетентните органи да признават и спазват ефективните правомощия на органите за защита на данни в съответствие с Директива 95/46/ЕО по отношение на сигурността на обработката и точността на личните данни или служебно, или въз основа на жалба от засегнатото лице.

Изменение  107

Предложение за директива

Член 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1a. Държавите членки разполагат с национални централизирани механизми, които да им позволяват своевременно да установят дали физически или юридически лица притежават или контролират банкови сметки, поддържани от финансови институции на тяхна територия.

 

-1б. Държавите членки разполагат също с механизми, които дават възможност на компетентните органи да идентифицират собственост без предварително уведомяване на собственика.

Държавите членки изискват от своите задължени субекти да въведат системи, които им позволяват да реагират своевременно и изцяло на запитвания от страна на ЗФР или на други органи в съответствие с тяхното национално законодателство, относно поддържането към момента или през предходните пет години на стопански взаимоотношения с определени физически или юридически лица, както и относно естеството на това взаимоотношение.

1. Държавите членки изискват от своите задължени субекти да въведат системи, които им позволяват да реагират своевременно и изцяло на запитвания от страна на ЗФР или на други органи в съответствие с тяхното национално законодателство, относно поддържането към момента или през предходните пет години на стопански взаимоотношения с определени физически или юридически лица, както и относно естеството на това взаимоотношение посредством сигурни канали и по начин, който гарантира пълната поверителност на запитванията.

Изменение  108

Предложение за директива

Член 40 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 40a

 

Събирането, обработката и прехвърлянето на информация за целите на борбата с изпирането на пари се считат за въпрос от обществен интерес съгласно Директива 95/46/EО.

Изменение  109

Предложение за директива

Член 41 – параграф 2 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) данни, с които се установяват броят и процентът на докладите, водещи до по-нататъшно разследване, с годишен доклад до задължените институции, съдържащ подробна информация относно полезността и последващите действия във връзка с предоставените от тях доклади;

 

Изменение  110

Предложение за директива

Член 41 – параграф 2 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб) данни за броя на трансграничните искания за информация, които са отправени от ЗФР, получени от ЗФР, отхвърлени от ЗФР и на които ЗФР е отговорило частично или изцяло.

Изменение  111

Предложение за директива

Член 42 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП разработват проекти на регулаторни технически стандарти, определящи вида на допълнителните мерки, посочени в параграф 4 от настоящия член, както и минималните действия, които посочените в член 2, параграф 1, точки 1 и 2 задължени субекти трябва да предприемат, когато законодателството на третата държава не позволява прилагането на мерките, изисквани по параграфи 1 и 2. ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП предоставят на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в рамките на две години от датата на влизане в сила на настоящата директива.

5. ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП разработват проекти на регулаторни технически стандарти, определящи вида на допълнителните мерки, посочени в параграф 4 от настоящия член, както и минималните действия, които посочените в член 2, параграф 1, точки 1 и 2 задължени субекти трябва да предприемат, когато законодателството на третата държава не позволява прилагането на мерките, изисквани по параграфи 1 и 2. ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП предоставят на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в рамките на осемнадесет месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива.

Изменение  112

Предложение за директива

Член 43 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки осигуряват винаги, когато това е възможно, предоставянето на своевременна обратна информация относно ефективността и последващите действия по докладваните съмнения за изпиране на пари или финансиране на тероризма.

3. Държавите членки осигуряват винаги, когато това е възможно, предоставянето на задължените субекти на своевременна обратна информация на задължените субекти относно ефективността и последващите действия по докладваните съмнения за изпиране на пари или финансиране на тероризма.

Изменение  113

Предложение за директива

Член 43 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Държавите членки изискват от задължените субекти да назначат член(ове) на управителния съвет, който(които) отговаря(т) за изпълнението на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазването на настоящата директива.

Изменение  114

Предложение за директива

Член 44 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. По отношение на задължените субекти, посочени в член 2, параграф 1, точка 3, букви а), б), г) и д), държавите членки гарантират, че компетентните органи вземат необходимите мерки, за да се попречи на престъпниците и на техните съучастници да станат притежатели или действителни собственици на значителен или контролен дял от задължените субекти или да заемат ръководна длъжност в тях.

3. По отношение на задължените субекти, посочени в член 2, букви а), б), г), д) и ж), държавите членки гарантират, че компетентните органи и саморегулиращите се органи вземат необходимите мерки, за да се попречи на осъдените престъпници в горепосочените области и на техните съучастници да станат притежатели или действителни собственици на значителен или контролен дял от задължените субекти или да заемат ръководна длъжност в тях.

Изменение  115

Предложение за директива

Член 45 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. По отношение на кредитните и финансовите институции и доставчиците на услуги в областта на хазарта компетентните органи разполагат с разширени надзорни функции, по-специално с възможността да провеждат проверки на място.

3. По отношение на кредитните и финансовите институции и доставчиците на услуги в областта на хазарта компетентните органи разполагат с разширени надзорни функции, по-специално с възможността да провеждат проверки на място. Компетентните органи, които са отговорни за надзора на кредитните и финансовите институции, следят за адекватността на правната консултация, която получават, с оглед намаляване на правния и регулаторния арбитраж в случай на агресивно данъчно планиране и избягване на данъци.

Изменение  116

Предложение за директива

Член 45 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавите членки гарантират, че задължените субекти, осъществяващи дейност чрез клонове или дъщерни предприятия в други държави членки, спазват националните разпоредби на тази друга държава членка, отнасящи се до настоящата директива.

4. Държавите членки изискват от задължените субекти, осъществяващи дейност чрез клонове или дъщерни предприятия в други държави членки, да спазват националните разпоредби на тази друга държава членка, отнасящи се до настоящата директива.

Изменение  117

Предложение за директива

Член 45 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Държавите членки гарантират, че компетентните органи, които отчитат риска в рамките на надзорния процес:

6. Държавите членки гарантират, че при прилагането на основан на риска подход в рамките на надзорния процес, компетентните органи:

Обосновка

Държавите членки следва да гарантират изпълнението на основан на риска подход и да избягват компетентните органи да прилагат подхода „tick-the-box“.

Изменение  118

Предложение за директива

Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че лицата, определящи политиката, ЗФР, правоприлагащите органи, надзорните органи и другите компетентни органи, които участват в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, разполагат с ефективни механизми, позволяващи им да си сътрудничат и координират на национално равнище дейността си по отношение на разработването и прилагането на политики и мерки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Държавите членки гарантират, че лицата, определящи политиката, ЗФР, правоприлагащите органи, надзорните органи, органите за защита на данните и другите компетентни органи, които участват в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, разполагат с ефективни механизми, позволяващи им да си сътрудничат и координират на национално равнище дейността си по отношение на разработването и прилагането на политики и мерки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Изменение  119

Предложение за директива

Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентните органи предоставят на ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП цялата информация, необходима за изпълнението на техните задължения по настоящата директива.

Без да се засягат правилата за защита на данните, компетентните органи предоставят на ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП цялата относима информация, необходима за изпълнението на техните задължения по настоящата директива.

Изменение  120

Предложение за директива

Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да предоставя необходимата за подпомагане на координацията помощ, включително във връзка с обмена на информация между ЗФР в рамките на Съюза. Тя може редовно да свиква заседания с представители на ЗФР от държавите членки с оглед подпомагане на сътрудничеството и обмена на становища по свързаните със сътрудничеството въпроси.

Комисията предоставя необходимата за подпомагане на координацията помощ, включително във връзка с обмена на информация между ЗФР в рамките на Съюза. Тя редовно свиква заседания на Платформата ЗФР в ЕС, съставена от представители на ЗФР от държавите членки, и когато това е целесъобразно, заседания на Платформата ЗФР в ЕС с ЕБО, ЕОЗППО или ЕОЦКП. Платформата ЗФР в ЕС беше установена, за да формулира насоки по въпросите за изпълнението, които са от значение за звената за финансово разузнаване и докладващите субекти, да улеснява дейностите на звената за финансово разузнаване, по-специално тези, свързани с международното сътрудничество и съвместния анализ, за да се споделя информация относно тенденциите и рисковите фактори на вътрешния пазар и за да се гарантира участието на звената за финансово разузнаване в управлението на системата FIU.net.

Изменение  121

Предложение за директива

Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че техните ЗФР сътрудничат помежду си във възможно най-голяма степен независимо от това дали те са административни, правоприлагащи или съдебни органи, или са органи със смесени функции.

Държавите членки гарантират, че техните ЗФР сътрудничат помежду си и със ЗФР от държави, които не са членки на ЕС, във възможно най-голяма степен независимо от това дали те са административни, правоприлагащи или съдебни органи, или са органи със смесени функции, без да се засягат правилата на Съюза за защита на данните.

Изменение  122

Предложение за директива

Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че ЗФР обменят спонтанно или при поискване всяка информация, която може да бъде полезна за обработването или анализа на информация или за разследванията, провеждани от ЗФР по отношение на финансовите операции, свързани с изпиране на пари или финансиране на тероризма, и на участващите в тях физически или юридически лица. Искането съдържа съответните факти, контекст, мотиви за искането и начин, по който изискваната информация ще бъде използвана.

1. Държавите членки гарантират, че ЗФР обменят както със ЗФР от държави членки на ЕС, така и със ЗФР от държави, които не са членки на ЕС, автоматично или при поискване всяка информация, която може да бъде полезна за обработването или анализа на информация или за разследванията, провеждани от ЗФР по отношение на финансовите операции, свързани с изпиране на пари или финансиране на тероризма, и на участващите в тях физически или юридически лица. Искането съдържа съответните факти, контекст, мотиви за искането и начин, по който изискваната информация ще бъде използвана.

Изменение  123

Предложение за директива

Член 50 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки гарантират, че ЗФР, към което е отправено искането, е длъжно да използва всички свои правомощия, с които разполага на национално равнище, за получаване и анализ на информация, когато изпълнява посоченото в параграф 1 искане на друго ЗФР, установено в Съюза. ЗФР, към което е отправено искането, отговоря своевременно, като както подалото, така и получилото искането ЗФР използва, доколкото е възможно, сигурни цифрови средства за обмен на информация.

2. Държавите членки гарантират, че ЗФР, към което е отправено искането, е длъжно да използва всички свои правомощия, с които разполага на национално равнище, за получаване и анализ на информация, когато изпълнява посоченото в параграф 1 искане на друго ЗФР. ЗФР, към което е отправено искането, отговоря своевременно, като както подалото, така и получилото искането ЗФР използва, доколкото е възможно, сигурни цифрови средства за обмен на информация.

 

Изменение  124

Предложение за директива

Член 50 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

По-конкретно, когато основано в Съюза ЗФР иска да получи допълнителна информация от задължен субект на друга държава членка, който осъществява дейност на нейната територия, искането се отправя до ЗФР на държавата членка, на чиято територия се намира задълженият субект. Това ЗФР прехвърля исканията и отговорите незабавно и без каквото и да било филтриране.

Изменение  125

Предложение за директива

Член 53 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки насърчават своите ЗФР да използват защитени канали за комуникация между ЗФР и да използват децентрализираната компютърна мрежа FIU.net.

1. Държавите членки изискват от своите ЗФР да използват защитени канали за комуникация помежду си.

Изменение  126

Предложение за директива

Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки гарантират, че техните ЗФР си сътрудничат при прилагането на усъвършенствани технологии, за да изпълнят своите задачи, предвидени в настоящата директива. Тези технологии позволяват на ЗФР да съпоставят анонимно своите данни с други ЗФР, като осигуряват пълна защита на личните данни, когато разкриват лицата, които представляват интерес за ЗФР, в други държави членки и установяват техните приходи и средства.

2. Държавите членки гарантират, че техните ЗФР си сътрудничат, а в рамките на мандата му сътрудничат и с Европол при прилагането на усъвършенствани технологии, за да изпълнят своите задачи, предвидени в настоящата директива. Тези технологии позволяват на ЗФР да съпоставят анонимно своите данни с други ЗФР, като осигуряват пълна защита на личните данни, когато разкриват лицата, които представляват интерес за ЗФР, в други държави членки и установяват техните приходи и средства.

Обосновка

Думите „в сътрудничество с Европол“ следва да се добавят, за да се вземе изцяло предвид споразумението между звената за финансово разузнаване и Европол да се използва безопасната информационна мрежа SIENA на Европол за обмен на информация.

Изменение  127

Предложение за директива

Член 54

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че техните ЗФР си сътрудничат с Европол при извършването на трансгранични анализи, обхващащи най-малко две държави членки.

Държавите членки насърчават своите ЗФР да си сътрудничат с Европол при извършването на трансгранични анализи на текущи случаи, обхващащи най-малко две държави членки.

Изменение  128

Предложение за директива

Член 54 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 54a

 

Комисията следва да засили натиска, който оказва върху данъчните убежища за подобряване на тяхното сътрудничеството и обмена на информация с оглед на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Изменение  129

Предложение за директива

Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че задължените субекти могат да бъдат подведени под отговорност за нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива.

1. Държавите членки гарантират, че задължените субекти могат да бъдат подведени под отговорност за нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива. Санкциите са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Изменение  130

Предложение за директива

Член 56 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) изявление, което се отправя към обществеността и в което се посочва отговорното физическо или юридическо лице и естеството на нарушението;

a) изявление, което се отправя към обществеността и в което се посочва отговорното физическо или юридическо лице и естеството на нарушението, ако е необходимо и пропорционално след оценка за всеки отделен случай;

Изменение  131

Предложение за директива

Член 56 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на буква д), когато юридическото лице е дъщерно предприятие на предприятие майка, съответният общ годишен оборот представлява общият годишен оборот съгласно консолидирания отчет на първостепенното предприятие майка за предходната стопанска година.

За целите на буква д), когато юридическото лице е дъщерно предприятие на предприятие майка, съответният общ годишен оборот представлява общият годишен оборот съгласно отчета на дъщерното предприятие.

Изменение  132

Предложение за директива

Член 57 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че компетентните органи без забава ще огласяват публично всички санкции или мерки, наложени за нарушаване на националните разпоредби, приети в изпълнение на настоящата директива, включително информацията за вида и естеството на нарушението и за самоличността на лицата, които носят отговорност за него, освен ако такова огласяване би застрашило сериозно стабилността на финансовите пазари. В случай че огласяването би довело до непропорционално големи щети за съответните страни, компетентните органи огласяват публично наказанията, без да съобщават имената на нарушителите.

1. Държавите членки гарантират, че компетентните органи без забава ще огласяват публично всички санкции или мерки, наложени за нарушаване на националните разпоредби, приети в изпълнение на настоящата директива, ако е необходимо и пропорционално, след оценка за всеки отделен случай, включително информацията за вида и естеството на нарушението и за самоличността на лицата, които носят отговорност за него. В случай че огласяването би довело до непропорционално големи щети за съответните страни, компетентните органи могат да огласяват публично наказанията, без да съобщават имената на нарушителите.

Изменение  133

Предложение за директива

Член 57 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, Регламент (ЕС) № 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010 ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП издават насоки за компетентните органи относно вида административни мерки и санкции и размера на административните имуществени санкции, които се прилагат спрямо задължените субекти, посочени в член 2, параграф 1, точки 1 и 2. Тези насоки се издават в рамките на 2 години от датата на влизане в сила на настоящата директива.

3. В съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, Регламент (ЕС) № 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010 ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП издават насоки за компетентните органи относно вида административни мерки и санкции и размера на административните имуществени санкции, които се прилагат спрямо задължените субекти, посочени в член 2, параграф 1, точки 1 и 2, с цел да се гарантира тяхното последователно прилагане и възпиращият им ефект в рамките на Съюза. Тези насоки се издават в рамките на една година от датата на влизане в сила на настоящата директива.

Изменение  134

Предложение за директива

Член 58 – параграф 2 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) подходяща защита за лицето, срещу което е повдигнато обвинение;

Изменение  135

Предложение за директива

Член 59 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно разпоредбите за тежките данъчни престъпления и наказанията в държавите членки, относно трансграничното значение на данъчните престъпления и евентуалната необходимост от координиран подход в Съюза, придружен по целесъобразност от законодателно предложение, в рамките на една година от датата на влизане в сила на настоящата директива.

Изменение  136

Предложение за директива

Приложение 2 – параграф 1 – точка 1 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) действителните собственици на обединени в пул сметки, държани от нотариуси и други свободнопрактикуващи юристи от държавите членки или от трети държави, при условие че са предмет на изисквания за борба срещу изпирането на пари или финансирането на тероризма в съответствие с международните стандарти и върху тях се упражнява надзор за спазването на тези изисквания и при условие че информацията относно самоличността на действителния собственик при поискване е на разположение на институциите, които действат като депозитари за обединени в пул сметки.

Изменение  137

Предложение за директива

Приложение 2 – параграф 1 – точка 1 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) задължените субекти, когато те подлежат на изискванията за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма съгласно настоящата директива и са изпълнили ефективно тези изисквания;

Изменение  138

Предложение за директива

Приложение 2 – параграф 1 – точка 2 – буква д a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) споразуменията за дългосрочни спестявания, които служат например за гарантиране на пенсионното осигуряване или за придобиването на недвижим имот за лично ползване, и когато постъпващите плащания се получават от разплащателна сметка, която е идентифицирана съгласно членове 11 и 12 от настоящата директива.

Изменение  139

Предложение за директива

Приложение 2 – параграф 1 –точка 2 – буква д a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) финансовите продукти с ниска стойност, когато плащането е извършено чрез банкова сметка от името на клиента;

Изменение  140

Предложение за директива

Приложение 2 – параграф 1 – точка 2 – буква д a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) финансовите продукти, които са свързани с финансови физически активи под формата на договори за лизинг или потребителски кредит с ниска стойност, при условие че сделките са извършени чрез банкови сметки.

Изменение  141

Предложение за директива

Приложение 2 – параграф 1 – точка 2 – буква д б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб) индиректните стопански взаимоотношения или сделки, при които идентичността може да се провери по електронен път;

Изменение  142

Предложение за директива

Приложение 2 –параграф 1 – точка 2 – буква д в) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дв) такива продукти, услуги и сделки, определени като нискорискови от компетентните органи на държавата членка по произход на задължените субекти.

Изменение  143

Предложение за директива

Приложение 2 – параграф 1 – точка 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) други държави членки на ЕС,

a) държави членки на ЕС,

Изменение  144

Предложение за директива

Приложение 2 – параграф 1 – точка 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) трети държави, които имат ефективни системи за борба с изпирането на пари/финансирането на тероризма;

б) трети държави, които според надеждни източници, като например публични декларации на FATF, взаимни оценки или подробни доклади за оценка или публикувани доклади за последващи мерки, имат ефективни системи за борба с изпирането на пари/финансирането на тероризма;

Изменение  145

Предложение за директива

Приложение 2 – параграф 1 – точка 3 – буква г a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) определените от Комисията юрисдикции, които разполагат с мерки за борба с изпирането на пари, еквивалентни на определените с настоящата директива и други свързани правила и разпоредби на Съюза;

Изменение  146

Предложение за директива

Приложение 3 – параграф 1 – точка 2 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) продукти или сделки, които могат да предразполагат към анонимност;

б) продукти или сделки, които могат да предразполагат към или да позволяват анонимност;

Изменение  147

Предложение за директива

Приложение III – точка 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) индиректни стопански взаимоотношения или сделки;

в) индиректни стопански взаимоотношения или сделки без определени предпазни мерки, например електронни подписи;

Изменение  148

Предложение за директива

Приложение 3 – параграф 1 – точка 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) нови продукти и нови стопански практики, включително нови механизми за доставка, както и използването на нови или новоразработвани технологии във връзка с нови и вече съществуващи продукти.

заличава се

Изменение  149

Предложение за директива

Приложение 3 – параграф 1 – точка 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) държави, по отношение на които са наложени санкции, ембарго или подобни мерки, взети например от Организацията на обединените нации;

в) държави, по отношение на които са наложени санкции, ембарго или подобни мерки, взети например от Организацията на обединените нации и от Европейския съюз;

Изменение  150

Предложение за директива

Приложение ІІІ б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Приложение ІІІ б

 

По-долу са представени видовете мерки за задълбочена комплексна проверка, които държавите членки следва да приложат като минимум за изпълнението на член 16:

 

- получаване на допълнителна информация относно клиента (например професия, обем на активите, информация, достъпна посредством публични бази данни, интернет и др.) и по-редовно актуализиране на данните за идентифициране на клиента и действителния собственик;

 

- получаване на допълнителна информация относно планираното естество на стопанските взаимоотношения;

 

- получаване на информация относно произхода на средствата или произхода на богатството на клиента;

 

- получаване на информация относно основанията за предвидените или реализирани сделки;

 

- получаване на разрешение от висшето ръководство за започване или продължаване на стопански взаимоотношения;

 

- извършване на засилен мониторинг на стопанските взаимоотношения посредством увеличаване на броя и продължителността на извършваните проверки и избиране на модели на сделки, които се нуждаят от допълнителна проверка;

 

- изискване за осъществяване на първото плащане посредством сметка на името на клиента в банка, която е обект на подобни стандарти за комплексна проверка на клиента.

(1)

ОВ C 166, 12.6.2013 г., стр. 2

(2)

ОВ C 271, 19.9.2013 г., стр. 31


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Новата директива има за цел да подобри настоящата нормативна уредба за предотвратяване на превръщането на приходи от престъпна дейност в законни средства чрез финансовата система.

Предложението на Комисията е изготвено с цел да следва извършения от нея преглед относно прилагането на действащата директива, както и да представи промените, въведени при незадължителните препоръки, направени от Специалната група за финансови действия (FATF).

Според изчисленията на Международния валутен фонд изпирането на пари се извършва в огромен размер и се очаква да достигне 5% от световния БВП. Тези престъпни дейности подкопават целостта на финансовия сектор, водят до загуба на приходи за правителствата, възпрепятстват конкуренцията и оказват неблагоприятно въздействие върху гладкото функциониране на пазарите, а също така спъват развитието.

За по-добро справяне с текущите предизвикателства докладчиците предлагат допълнителни подобрения на текста на Комисията.

Първо, дейността на търговските регистри трябва да бъде подобрена. Идентифицирането на действителния собственик на дружеството или на действителния участник в търговската сделка е от ключово значение за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Както е предложено от Комисията, задължение на дружеството е да познава своя клиент и да разбере кой е действителният собственик. В момента дружествата не разполагат с начини и средства за проверка на действителните собственици. Това води до непропорционална тежест и отговорност за дружествата. Затова функционирането на търговските регистри в държавите членки следва да бъде подобрено, така че да се включи информация относно действителните собственици, която би помогнала както на органите, така и на дружествата да проверяват кои лица всъщност печелят от търговските сделки. Взаимната свързаност на регистрите е от жизненоважно значение за ефективното използване на тази информация поради трансграничния обхват на стопанската дейност и взаимната свързаност на вътрешния пазар. Следователно регистрите следва да бъдат взаимосвързани и да бъдат достъпни за органите и задължените субекти. Държавите членки могат да предоставят достъп до информацията на други страни и да установят правила, въз основа на които може да бъде осъществен достъп до регистъра.

На второ място, оценката на риска от изпиране на пари на равнище ЕС трябва да бъде изяснена. Докладчиците подкрепят оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма на равнище ЕС с оглед по-добро разпределение на ресурсите. Въпреки това следва да бъде ясно посочено, че оценката на риска съдържа най-малко цялостната оценка на степента на изпирането на пари, рисковете, свързани с всеки съответен сектор, най-разпространените средства, използвани от престъпниците за изпиране на незаконни приходи и препоръката за ефективно разпределение на ресурси. Поради постоянно променящата се стопанска среда оценката следва да се прави периодично и най-малко на всеки две години.

На трето място, превантивният подход следва да бъде целенасочен и пропорционален и не следва да се превръща във всеобхватна система, контролираща цялото население. Това означава, че борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма трябва да се води при пълно спазване на правния ред на ЕС, особено по отношение на законодателството на ЕС в областта на защитата на данните и защитата на основните права, както е залегнала в Хартата на основните права на ЕС. Опасенията във връзка със защитата на данните следва да бъдат разгледани на всички равнища: от задължените субекти, институциите на държавите членки и от Европейския съюз. Ограниченията на правото на достъп до информация за субекта на данни трябва да бъдат балансирани от ефективни правомощия на органите за защита на данните, включително косвени правомощия за достъп, както са установени в Директива 95/46/ЕО, с цел разследване, или служебно, или въз основа на жалба, на жалби, отнасящи се до проблеми във връзка с обработката на лични данни.


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (2.10.2013)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма

(COM(2013)0045 – C7‑0032/2013 – 2013/0025(COD))

Докладчик по становище: Бил Нютън Дън

КРАТКА ОБОСНОВКА

На 2 февруари 2013 г. Комисията представи предложение за директива за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Предложението на Комисията има за цел укрепване на вътрешния пазар чрез опростяване на процедурите при трансгранични операции и защита на интересите на обществеността от престъпна дейност и терористични актове, като същевременно се осигурява ефикасна стопанска среда и финансова стабилност чрез защитата на надеждността, правилното функциониране и целостта на финансовата система. Комисията предлага тези цели да бъдат постигнати, като се гарантира, че правилата отчитат риска и са съобразени с нововъзникващите заплахи.

Предложението включва и отменя Директива 2006/70/ЕО на Комисията от 1 август 2006 година относно установяването на мерки за прилагане на Директива 2005/60/ЕО(1), като по този начин се подобрява разбираемостта и достъпността на нормативната уредба за борба с изпирането на пари (БИП) за всички заинтересовани страни.

Финансовата система играе решаваща роля за улесняване на движението на мръсни пари. Европейският съюз следва да играе ключова роля в глобалните усилия за спиране на потоците от незаконни капитали.

Въпреки че предложението на Комисията представлява добра изходна база за разкриване на информация за действителните собственици на дружества, компании на доверително управление и други правни образувания, докладчикът би желал да гарантира максимална прозрачност чрез публичен достъп до тази информация под формата на централни национални регистри. Достъпът до информация за действителния краен собственик е от решаващо значение за задължените субекти не само в държавите членки, но и в развиващите се страни, така че те да са наясно с кого в действителност имат търговски отношения и да могат да намалят риска от въвличане в незаконна дейност.

Изпирането на пари е престъпление, което често пресича много граници. Затова докладчикът желае да засили сътрудничеството между звената за финансово разузнаване (ЗФР) в държавите членки, но също така предлага да се включат и ЗФР от други (включително развиващи се) държави, като по този начин се гарантира, че информацията и добрите практики могат да бъдат споделени на международно равнище.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Големите потоци от мръсни пари могат да навредят на стабилността и репутацията на финансовия сектор и да застрашат единния пазар, а тероризмът разтърсва самите основи на нашето общество. Освен чрез методите на наказателното право успешни резултати могат да бъдат постигнати и чрез превантивни мерки във финансовата система.

(1) Големите потоци от пари с незаконен произход вредят на стабилността и репутацията на финансовия сектор и застрашават единния пазар, както и международното развитие, а тероризмът разтърсва самите основи на нашето общество. Освен чрез методите на наказателното право успешни резултати могат да бъдат постигнати и чрез превантивни мерки във финансовата система.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Трябва да се отдели специално внимание на задълженията на ЕС съгласно член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка със съгласуваността на политиката за развитие с цел да се спре тенденцията на преместване на дейностите по изпиране на пари от развитите държави със строго законодателство към развиващите се държави.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б) Като се има предвид, че в развиващите се държави финансовите потоци с незаконен произход, в частност изпирането на пари, представляват между 6 и 8,7 % от техния БВП1 – сума, която надвишава десетократно помощта на ЕС и неговите държави членки за развиващия се свят – мерките, предприемани за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма трябва да бъдат координирани и да вземат предвид стратегията на държавите членки и на ЕС в областта на развитието и политиките, чиято цел е борба с изтичането на капитали.

 

____________

 

1Източници: „Tax havens and development. Status, analyses and measures“ (Данъчни убежища и развитие. Състояние, анализ и мерки), NOU, Official Norwegian Reports, 2009.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Независимо от санкциите, предвидени в държавите членки, първостепенна цел на всички мерки, предприети по реда на настоящата директива, следва да бъде борба с всички практики, които водят до генерирането на значителни незаконни печалби, като възпрепятстват с всички средства използването на финансовата система за изпирането на подобни печалби.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б) Следва да се отдели внимание на паричните преводи, тоест на паричните средства, изпращани от мигранти, които пребивават в чужбина, на техните семейства или, по-общо, в техните държави на произход. Измерват се единствено международните парични потоци от този вид, които минават през официални канали, като статистиката не включва потока на паричните преводи, изпълнявани чрез неформални канали, като например нерегистрирани организации за трансфер на финансови средства или незаконни и престъпни групировки, които действат, без да отчитат интересите на мигрантите.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Необходимо е да се идентифицира всяко физическо лице, упражняващо право на собственост или контрол върху юридическо лице. Въпреки че установяването на процента на дялово участие няма автоматично да доведе до разкриването на действителния собственик, то все пак представлява фактор с доказателствена стойност, който следва да бъде отчетен. Идентификацията и проверката на действителния собственик следва, когато е уместно, да обхваща правни субекти, които притежават други правни субекти, и да проследява структурата на собственост до установяването на физическото лице, упражняващо право на собственост или контрол върху юридическото лице — клиент.

(10) Необходимо е да се идентифицират всички физически лица, упражняващи право на собственост или контрол върху юридическо лице. Въпреки че установяването на процента на дялово участие няма автоматично да доведе до разкриването на действителния собственик, то все пак представлява фактор с доказателствена стойност, който следва да бъде отчетен. Идентификацията и проверката на действителния собственик следва, когато е уместно, да обхваща правни субекти, които притежават други правни субекти, и да проследява структурата на собственост до установяването на физическите лица, упражняващи право на собственост или контрол върху юридическите лица — клиенти.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Необходимостта от точна и актуална информация за действителния собственик е ключов фактор при разкриването на престъпници, които в противен случай биха могли да скрият своята идентичност зад дружествена структура. Ето защо държавите членки следва да гарантират, че дружествата съхраняват информация за действителния си собственик и предоставят тази информация на компетентните органи и задължените субекти. В допълнение попечителите следва да разкриват своя статут пред задължените субекти.

(11) Необходимостта от точна и актуална информация за действителния собственик е ключов фактор при разкриването на престъпници, които в противен случай биха могли да скрият своята идентичност зад дружествена структура. Ето защо държавите членки следва да гарантират, че дружествата съхраняват информация за действителния си собственик и гарантират, че тази информация е достъпна за обществеността под формата на публичен регистър. В допълнение попечителите следва да разкриват своя статут пред задължените субекти.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Загриженост буди използването на сектора на хазартните игри за изпиране на приходите от престъпна дейност. За да бъдат намалени свързаните с този сектор рискове и да се осигури равнопоставеност между доставчиците на услуги в областта на хазарта, последните следва да бъдат задължени да извършват комплексна проверка на клиента при всяка трансакция в размер на 2 000 EUR или повече. Държавите членки следва да обмислят прилагането на този праг както по отношение на получаването на печалби, така и при осъществяване на залаганията. Доставчиците на услуги в областта на хазарта, разполагащи с физически помещения (напр. казина и игрални къщи), следва да гарантират, че ако при влизане се извършва комплексна проверка на клиента, тя може да бъде отнесена към трансакциите, осъществени от съответния клиент в рамките на тези помещения.

(13) Загриженост буди използването на сектора на хазартните игри за изпиране на приходите от престъпна дейност. За да бъдат намалени свързаните с този сектор рискове и да се осигури равнопоставеност между доставчиците на услуги в областта на хазарта, последните следва да бъдат задължени да извършват комплексна проверка на клиента при всяка трансакция в размер на 2 000 EUR или повече. Държавите членки следва да обмислят прилагането на този праг както по отношение на получаването на печалби, така и при осъществяване на залаганията. Доставчиците на услуги в областта на хазарта следва да гарантират, че ако при влизане се извършва комплексна проверка на клиента, тя може да бъде отнесена към трансакциите, осъществени от съответния клиент в рамките на тези помещения.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Това се отнася най-вече за стопанските взаимоотношения с физически лица, които заемат или са заемали важни обществени длъжности, най-вече вече в държави, в които корупцията е широко разпространена. Подобни взаимоотношения могат да изложат финансовия сектор на значителни рискове за репутацията и на правни рискове. Международните усилия за борба с корупцията също оправдават необходимостта да се обърне специално внимание на тези случаи и да се приложат подходящи мерки за задълбочена комплексна проверка на клиента по отношение на лицата, които изпълняват или са изпълнявали важни политически функции в страната или в чужбина, както и на висшите служители в международни организации.

(21) Това се отнася най-вече за стопанските взаимоотношения с физически лица, които заемат или са заемали важни обществени длъжности, най-вече вече в държави, в които корупцията е широко разпространена, на територията на Съюза и в международен план. Подобни взаимоотношения могат да изложат финансовия сектор на значителни рискове за репутацията и на правни рискове. Международните усилия за борба с корупцията също оправдават необходимостта да се обърне специално внимание на тези случаи и да се приложат подходящи мерки за задълбочена комплексна проверка на клиента по отношение на лицата, които изпълняват или са изпълнявали важни политически функции в страната или в чужбина, както и на висшите служители в международни организации.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26a) Предвид факта, че огромна част от финансовите потоци с незаконен произход стигат в крайна сметка до данъчните убежища, ЕС следва да засили натиска си върху съответните държави да сътрудничат, с цел да се бори с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) Съществуват редица случаи, при които служители, докладвали съмненията си за изпиране на пари, са били подложени на заплахи или враждебни действия. Това представлява ключов аспект по отношение на ефективността на системата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, въпреки че настоящата директива не може да се намесва в съдебните процедури на държавите членки. Държавите членки следва да са запознати с този проблем и да положат максимални усилия, за да защитят служителите от подобни заплахи или враждебни действия.

(29) Съществуват редица случаи, при които лица, подали сигнал за нарушения и служители, докладвали съмненията си за изпиране на пари, са били подложени на заплахи или враждебни действия. Това представлява ключов аспект по отношение на ефективността на системата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, въпреки че настоящата директива не може да се намесва в съдебните процедури на държавите членки. Държавите членки следва да са запознати с този проблем и да положат максимални усилия, за да защитят лицата, подаващи сигнали за нарушения, и служителите от подобни заплахи или враждебни действия, от отстраняването им от работа и, ако е необходимо, те следва да получат подходяща правна защита.

Изменение  12

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 4) – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) „престъпна дейност“ означава всеки вид престъпно участие в извършването на следните тежки престъпления:

(4) „престъпна дейност“ означава всеки вид престъпно участие в извършването на тежки престъпления, в това число най-малко:

Изменение  13

Предложение за директива

Член 3 – параграф 4 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

дa) данъчни престъпления по отношение на преки и непреки данъци;

Изменение  14

Предложение за директива

Член 3 – параграф 4 – буква e)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) всички престъпления, включително данъчни престъпления по отношение на преки и непреки данъци, които се наказват с лишаване от свобода или задържане с максимален срок повече от една година, или по отношение на тези държави, които имат минимален праг за престъпления в техните правни системи, всички престъпления, наказуеми с лишаване от свобода или задържане за повече от шест месеца;

е) всички престъпления, които се наказват с лишаване от свобода или задържане с максимален срок повече от една година, или по отношение на тези държави, които имат минимален праг за престъпления в техните правни системи, всички престъпления, наказуеми с лишаване от свобода или задържане за повече от шест месеца;

Изменение  15

Предложение за директива

Член 3 – параграф 7 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii) членове на парламенти;

ii) членове на парламенти или други законодателни органи;

Изменение  16

Предложение за директива

Член 3 – параграф 7 – буква е) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii) всяко физическо лице, което има еднолично действително право на собственост върху правен субект или правно образувание, за който/което е известно, че е бил/о учреден/о в полза де факто на лицето, посочено в параграф 7, букви a)—г) по-горе;

ii) всяко физическо лице, което има действително право на собственост върху правен субект или правно образувание, за който/което е известно, че е бил/о учреден/о в полза де факто на лицето, посочено в параграф 7, букви a)—г) по-горе;

Изменение  17

Предложение за директива

Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията оповестява това становище с оглед подпомагане на държавите членки и задължените субекти при установяването, управляването и смекчаването на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

2. Комисията оповестява публично това становище с оглед подпомагане на държавите членки и задължените субекти при установяването, управляването и смекчаването на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма и даване на възможност на други заинтересовани страни, включително законодатели, да разберат по-добре финансовите рискове;

Изменение  18

Предложение за директива

Член 7 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. При поискване държавите членки предоставят на другите държави членки, Комисията, ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП достъп до резултатите от своите оценки на риска.

5. При поискване държавите членки предоставят на другите държави членки, Комисията, ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП публичен достъп до резултатите от своите оценки на риска.

Изменение  19

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) идентифициране на действителния собственик и вземане на подходящи мерки за проверка на неговата самоличност, така че институцията или лицето, обхванати от настоящата директива, да са удовлетворени, че знаят кой е действителният собственик, включително по отношение на юридически лица, компании на доверително управление и сходни правни образувания, като вземат подходящи мерки за установяване на структурата на собственост и контрол на клиента;

б) идентифициране на действителните собственици и вземане на подходящи мерки за проверка на тяхната самоличност, така че институцията или лицето, обхванати от настоящата директива, да са удовлетворени, че знаят кои са действителните собственици, включително по отношение на юридически лица, компании на доверително управление и сходни правни образувания, като вземат подходящи мерки за установяване на структурата на собственост и контрол на клиента;

Изменение  20

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) осъществяване на постоянен мониторинг върху стопанските взаимоотношения, включително внимателно проучване на сделките, предприети по време на целия период на тези взаимоотношения, за да се гарантира, че осъществяваните сделки са в съответствие с информацията, известна на институцията или лицето, за клиента, фирмата или профила на риска, включително, където е необходимо, произхода на средствата, и гарантиране, че притежаваните документи, данни или информация се актуализират.

г) осъществяване на постоянен мониторинг върху стопанските взаимоотношения, включително внимателно проучване на сделките, предприети по време на целия период на тези взаимоотношения, за да се гарантира, че осъществяваните сделки са в съответствие с информацията, известна на институцията или лицето, за клиента, фирмата или профила на риска, включително произхода на средствата, и гарантиране, че притежаваните документи, данни или информация се актуализират.

Изменение  21

Предложение за директива

Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки изискват извършването на проверка на самоличността на клиента и на действителния собственик преди установяването на стопански взаимоотношения или сключването на сделка.

1. Държавите членки изискват извършването на проверка на самоличността на клиента и на действителните собственици преди установяването на стопански взаимоотношения или сключването на сделка.

Изменение  22

Предложение за директива

Член 13 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3a. Задължените субекти трябва да идентифицират своите клиенти и действителния/те собственик/ци на своите клиенти в съответствие с член 11, параграф 1, букви а) и б), преди да определят, че дадени стопански взаимоотношения са свързани с по-нисък риск.

Изменение  23

Предложение за директива

Член 16 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки изискват от задължените субекти да проучат, доколкото е възможно, контекста и целите на всички сложни, необичайно големи сделки и на всички необичайни комбинации от сделки, които нямат явна икономическа или законна цел. Конкретно те прилагат по-строг и по-подробен мониторинг върху стопанските взаимоотношения, за да бъде определено дали тези сделки или дейности могат да бъдат считани за необичайни или съмнителни.

2. Държавите членки изискват от задължените субекти да проучат контекста и целите на всички сложни, необичайно големи сделки и на всички необичайни комбинации от сделки, които нямат явна икономическа или законна цел или които представляват данъчни престъпления, равняващи се на престъпна дейност по смисъла на член 3, параграф 4, буква е), или които съставляват агресивно данъчно планиране, както е определено в Препоръка C (2012) 8806 на Комисията. Конкретно те прилагат по-строг и по-подробен мониторинг върху стопанските взаимоотношения, за да бъде определено дали тези сделки или дейности могат да бъдат считани за необичайни или съмнителни. В случай че задължен субект установи такава необичайна или подозрителна сделка или дейност, той незабавно информира ЗФР на всички държави членки, които могат да бъдат засегнати.

Изменение  24

Предложение за директива

Член 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мерките, посочени в членове 18, 19 и 20, се прилагат и по отношение на членовете на семейството или лицата, известни като близки сътрудници на такива политически значими лица.

Мерките, посочени в членове 18, 19 и 20, се прилагат и по отношение на членовете на семейството или лицата, за които доказателствата сочат, че са близки сътрудници на такива политически значими лица.

Изменение  25

Предложение за директива

Член 29 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1a. Държавите членки изискват информацията, посочена в параграф 1, да се разкрие на националните органи, които създават и поддържат централен публичен регистър, който се актуализира периодично.

Изменение  26

Предложение за директива

Член 29 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки гарантират, че компетентните органи и задължените субекти могат да получат своевременен достъп до информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член.

2. Държавите членки гарантират, че компетентните органи и задължените субекти могат свободно да получат своевременен достъп до информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член.

Изменение  27

Предложение за директива

Член 29 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2a. Държавите членки бързо, конструктивно и ефективно осигуряват международно сътрудничество във връзка с информация относно дружеството, включително информация относно действителните собственици.

Изменение  28

Предложение за директива

Член 30 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1a. Държавите членки изискват информацията, посочена в параграф 1, да се разкрие на националните органи, които създават и поддържат централен публичен регистър, който се актуализира периодично.

Изменение  29

Предложение за директива

Член 30 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавите членки гарантират, че спрямо други видове правни субекти и образувания, чиито функция и структура са сходни с тези на компаниите на доверително управление, се прилагат мерки, съответстващи на тези по параграфи 1, 2 и 3.

4. Държавите членки гарантират, че спрямо други видове правни субекти и образувания, чиито функция и структура са сходни с тези на компаниите на доверително управление, се прилагат мерки, съответстващи на тези по параграфи 1, 1а, 2 и 3.

Изменение  30

Предложение за директива

Член 30 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4a. Държавите членки бързо, конструктивно и ефективно осигуряват международно сътрудничество във връзка с информация относно компании на доверително управление и други правни образувания, включително информация относно действителните собственици.

Изменение  31

Предложение за директива

Член 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат всички подходящи мерки, за да защитят служителите на задължения субект, които докладват подозрения за изпиране на пари или финансиране на тероризма, както вътрешно, така и до ЗФР, от излагането им на заплахи или враждебни действия.

Държавите членки гарантират, че задължените субекти предотвратяват излагането на техните служители, които докладват подозрения за изпиране на пари или финансиране на тероризма, както вътрешно, така и до ЗФР, на заплахи или враждебни действия, предотвратяват отстраняването им от работа и, ако е необходимо, тези служители получават подходяща правна защита.

Изменение  32

Предложение за директива

Член 38 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Забраната, предвидена в параграф 1, не възпрепятства оповестяването между институции от държавите членки или от трети държави, налагащи еквивалентни на предвидените в настоящата директива изисквания, при условие че те принадлежат към една и съща група.

3. Забраната, предвидена в параграф 1, не възпрепятства оповестяването между институции от държавите членки или от трети държави, налагащи изисквания, които в значителна степен са еквивалентни на предвидените в настоящата директива, при условие че те принадлежат към една и съща група.

Изменение  33

Предложение за директива

Член 38 - параграф 4 – първа част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Забраната, предвидена в параграф 1, не възпрепятства разкриването на информация между лицата по член 2, параграф 1, точка 3, букви а) и б) от държави членки или от трети държави, налагащи еквивалентни на предвидените в настоящата директива изисквания, които изпълняват професионалните си дейности, независимо дали като служители или не, в рамките на едно и също юридическо лице или мрежа.

4. Забраната, предвидена в параграф 1, не възпрепятства разкриването на информация между лицата по член 2, параграф 1, точка 3, букви а) и б) от държави членки или от трети държави, налагащи изисквания, които в значителна степен са еквивалентни на предвидените в настоящата директива, които изпълняват професионалните си дейности, независимо дали като служители или не, в рамките на едно и също юридическо лице или мрежа.

Изменение  34

Предложение за директива

Член 41 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

бa) данни, с които се установяват броят и процентът на доклади за съмнителни сделки (ДСС), водещи до по-нататъшно разследване, с годишен доклад до задължените институции, съдържащ подробна информация относно полезността и последяващите действия по представените от тях ДСС.

Изменение  35

Предложение за директива

Член 41 – параграф 2 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

бб) данни за броя на трансграничните искания за информация, които са отправени от ЗФР, получени от ЗФР, отхвърлени от ЗФР и на които ЗФР е отговорило частично или изцяло.

Изменение  36

Предложение за директива

Член 48 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да предоставя необходимата за подпомагане на координацията помощ, включително във връзка с обмена на информация между ЗФР в рамките на Съюза. Тя може редовно да свиква заседания с представители на ЗФР от държавите членки с оглед подпомагане на сътрудничеството и обмена на становища по свързаните със сътрудничеството въпроси.

Комисията предоставя необходимата за подпомагане на координацията помощ, включително във връзка с обмена на информация между ЗФР в рамките на Съюза. Тя редовно свиква заседания с представители на ЗФР от държавите членки, ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП с оглед подпомагане на сътрудничеството и обмена на становища по свързаните със сътрудничеството въпроси.

Изменение  37

Предложение за директива

Член 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че техните ЗФР сътрудничат помежду си във възможно най-голяма степен независимо от това дали те са административни, правоприлагащи или съдебни органи, или са органи със смесени функции.

Държавите членки гарантират, че техните ЗФР сътрудничат помежду си и със ЗФР от държави, които не са членки на ЕС, във възможно най-голяма степен независимо от това дали те са административни, правоприлагащи или съдебни органи, или са органи със смесени функции.

Изменение  38

Предложение за директива

Член 50 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че ЗФР обменят спонтанно или при поискване всяка информация, която може да бъде полезна за обработването или анализа на информация или за разследванията, провеждани от ЗФР по отношение на финансовите операции, свързани с изпиране на пари или финансиране на тероризма, и на участващите в тях физически или юридически лица. Искането съдържа съответните факти, контекст, мотиви за искането и начин, по който изискваната информация ще бъде използвана.

1. Държавите членки гарантират, че ЗФР обменят както със ЗФР от държави — членки на ЕС, така и със ЗФР от държави, които не са членки на ЕС, автоматично или при поискване всяка информация, която може да бъде полезна за обработването или анализа на информация или за разследванията, провеждани от ЗФР по отношение на финансовите операции, свързани с изпиране на пари или финансиране на тероризма, и на участващите в тях физически или юридически лица. Искането съдържа съответните факти, контекст, мотиви за искането и начин, по който изискваната информация ще бъде използвана.

Изменение  39

Предложение за директива

Член 50 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки гарантират, че ЗФР, към което е отправено искането, е длъжно да използва всички свои правомощия, с които разполага на национално равнище, за получаване и анализ на информация, когато изпълнява посоченото в параграф 1 искане на друго ЗФР, установено в Съюза. ЗФР, към което е отправено искането, отговоря своевременно, като както подалото, така и получилото искането ЗФР използва, доколкото е възможно, сигурни цифрови средства за обмен на информация.

2. Държавите членки гарантират, че ЗФР, към което е отправено искането, е длъжно да използва всички свои правомощия, с които разполага на национално равнище, за получаване и анализ на информация, когато изпълнява посоченото в параграф 1 искане на друго ЗФР. ЗФР, към което е отправено искането, отговоря своевременно, като както подалото, така и получилото искането ЗФР използва, доколкото е възможно, сигурни цифрови средства за обмен на информация.

Изменение  40

Предложение за директива

Член 54 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 54а

 

Европейската комисия следва да засили натиска, който оказва спрямо данъчните убежища да подобрят своето участие в сътрудничеството и обмена на информация с оглед на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Изменение  41

Предложение за директива

Член 57 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че компетентните органи без забава ще огласяват публично всички санкции или мерки, наложени за нарушаване на националните разпоредби, приети в изпълнение на настоящата директива, включително информацията за вида и естеството на нарушението и за самоличността на лицата, които носят отговорност за него, освен ако такова огласяване би застрашило сериозно стабилността на финансовите пазари. В случай че огласяването би довело до непропорционално големи щети за съответните страни, компетентните органи огласяват публично наказанията, без да съобщават имената на нарушителите.

1. Държавите членки гарантират, че компетентните органи без забава ще огласяват публично всички санкции или мерки, наложени за нарушаване на националните разпоредби, приети в изпълнение на настоящата директива, включително информацията за вида и естеството на нарушението и за самоличността на лицата, които носят отговорност за него. Когато огласяването на тази информация би могло да застраши сериозно стабилността на финансовия пазар или би могло да доведе до непропорционално големи щети за съответните страни, държавите членки изискват тази информация да се огласява, без да се съобщават имената на нарушителите.

Изменение  42

Предложение за директива

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) трети държави, които имат ефективни системи за борба с изпирането на пари/финансирането на тероризма;

б) трети държави, които според надеждни източници, като например декларации на Специалната група за финансови действия, взаимни оценки или подробни доклади за оценка или публикувани доклади за последващи мерки, имат ефективни системи за борба с изпирането на пари/финансирането на тероризма;

Изменение  43

Предложение за директива

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) трети държави, чието равнище на корупция или друга престъпна дейност е определено от надеждни източници като ниско;

заличава се

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма

Позовавания

COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

LIBE

12.3.2013 г.

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

DEVE

12.3.2013 г.

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Бил Нютън Дън

27.5.2013 г.

Разглеждане в комисия

28.8.2013 г.

 

 

 

Дата на приемане

30.9.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

1

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Thijs Berman, Véronique De Keyser, Charles Goerens, Mikael Gustafsson, Eva Joly, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Alf Svensson, Keith Taylor, Daniël van der Stoep, Anna Záborská

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emer Costello, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Edvard Kožušník, Krzysztof Lisek, Isabella Lövin, Gesine Meissner

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Josefa Andrés Barea, Tanja Fajon, Danuta Jazłowiecka, Barbara Lochbihler, Marusya Lyubcheva, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Hans-Peter Mayer, Eleni Theocharous

(1)

              ОВ L 214, 4.8.2006 г., стр.29


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (4.12.2013)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма

(COM(2013)0045 – C7‑0032/2013 – 2013/0025(COD))

Докладчик по становище: Антонио Лопес-Истурис Уайт

КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейската законодателна рамка включва редица мерки, съставени с цел борба с изпирането на пари от страна на престъпни организации. Изпирането на пари се оценява на 330 милиарда евро (според данните на Службата на ООН по наркотиците и престъпността за 2011 г.). Според други оценки, основани на подобна логика, размерът на сумата, предмет на изпиране на пари, възлиза на 2,7 % от световния БВП. Тази цифра дава представа за мащаба на заплахата, която незаконната дейност представлява за съществуващата икономика.

Освен това изпирането на пари често е тясно обвързано със събирането на средства, свързани непряко с терористична дейност. Ако основната цел на организираната престъпност е да генерира незаконни печалби, то терористичните групи използват своите приходи за постигането на цели, които не са непременно икономически мотивирани. Тези цели биха могли да включват популяризиране на тяхната кауза или увеличаване на тяхното политическо влияние.

Най-важният международен орган, създаден за целите на борбата с изпирането на пари, е Специалната група за финансови действия (FATF), която извърши основен преглед на международните стандарти и прие нов набор от препоръки през февруари 2012 г. В съответствие с препоръките, включени в посочените текстове, в участващите държави бяха създадени редица звена за финансово разузнаване (ЗФР).

Повечето усилия за борба срещу тези явления поставят акцент върху превантивните мерки. По тази причина международни органи, като например Организацията на обединените нации (ООН) и Специалната група за финансови действия (FATF), предвидиха редица норми за финансовите субекти, другите стопански сектори и физическите лица. Принципът „познавай клиента си“ е в основата на тази регулаторна дейност, като понятието e интегрирано в законодателната рамка на ЕС чрез редица директиви.

Предложението на Комисията за директива за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма включва в себе си и отменя Директива 2005/60/ЕО и Директива 2006/70/ЕО. Предложението е в отговор на промените, въведени в издадените от FATF изисквания, и на прегледа, осъществен от страна на Комисията през 2010 г., на изпълнението на Третата директива срещу изпирането на пари. Предложените инициативи имат за цел да координират и интегрират съществуващите норми, както и да създадат един по-добре ориентиран и целенасочен, основан на анализ на риска подход в целия ЕС, за да се противодейства по-ефективно на изпирането на пари.

Това предполага, че:

a) Държавите членки следва да могат да задължат чуждестранните субекти, извършващи дейност на тяхна територия, да докладват за всички свои съмнителни дейности на ЗФР в съответната държава членка (т.е. приемащата чуждестранния субект държава). Това означава също, че чуждестранните субекти следва да изпълняват и изискванията по отношение на прозрачността на информацията в посочената държава.

б) Надзорът следва да бъде разширен, така че да обхваща услугите в областта на хазарта като цяло, а не само казината, без да се предвижда хомогенно третиране на всички категории хазарт. Нормите, предложени от Комисията, следва да се прилагат спрямо казината, макар че хазартните игри онлайн следва да се считат за постоянни стопански взаимоотношения (и документацията по съответните сделки следва да се предоставя на разположение веднага щом бъде открита сметката). За останалите услуги в областта на хазарта обхватът на надзора следва да бъде разширен, по целесъобразност, за да се включи значителният риск, свързан с изплащането на печалбите. Държавите членки следва да определят мерките, които трябва да се прилагат във връзка с техните различни оценки на риска.

в) Имащата отношение документация се съхранява за срок от пет години с възможност за по-нататъшно съхранение, а лицата, управляващи стопанската дейност, се посочват в списък като действителните собственици, с подходящи гаранции.

Тези мерки представляват необходимо разширяване на обхвата на надзора, предвиден в съществуващото законодателство. Същевременно се засилват наказателните мерки, които трябва да се прилагат в случаи на нарушение.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещите комисии – комисията по икономически и парични въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, да включат в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Упражняващите юридическа дейност лица съгласно определението на държавите членки подлежат на разпоредбите на настоящата директива, когато участват във финансови или дружествени сделки, включително при предоставянето на данъчни консултации, ако съществува значителен риск с услугите на тези упражняващи юридическа дейност лица да бъде злоупотребено с цел изпиране на приходите от престъпна дейност или финансиране на тероризма. Следва обаче да се предвидят изключения от всяко задължение за докладване на информация, получена преди, по време на, или след съдебно производство или в процеса на определяне на правното положение на клиент. Следователно правната консултация следва да остане подчинена на задължението за спазване на професионална тайна, освен ако юридическият съветник взема участие в дейностите по изпиране на пари или финансиране на тероризма, ако правната консултация се дава за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма или ако адвокатът знае, че клиентът търси юридически съвет с цел изпиране на пари или финансиране на тероризма.

(7) Упражняващите юридическа дейност лица съгласно определението на държавите членки подлежат на разпоредбите на настоящата директива, когато участват във финансови или дружествени сделки, включително при предоставянето на данъчни консултации, ако съществува значителен риск с услугите на тези упражняващи юридическа дейност лица да бъде злоупотребено с цел изпиране на приходите от престъпна дейност, финансиране на тероризма, престъпна дейност съгласно определението по член 3, точка 4 или агресивно избягване на данъци. Следва обаче да се предвидят изключения от всяко задължение за докладване на информация, получена преди, по време на, или след съдебно производство или в процеса на определяне на правното положение на клиент. Следователно правната консултация следва да остане подчинена на задължението за спазване на професионална тайна, освен ако юридическият съветник взема участие в дейностите по изпиране на пари, финансиране на тероризма, престъпна дейност съгласно определението по член 3, точка 4 или агресивно избягване на данъци, ако правната консултация се дава за целите на изпирането на пари, финансирането на тероризма, престъпната дейност съгласно определението по член 3, точка 4 или агресивното избягване на данъци, или ако адвокатът знае, че клиентът търси юридически съвет с цел изпиране на пари, финансиране на тероризма или престъпна дейност съгласно определението по член 3, точка 4, или агресивно избягване на данъци.

Обосновка

Упражняващите юридическа дейност лица са длъжни да се уверят, че предоставяните от тях услуги не се използват с цел укриване на данъци и агресивно избягване на данъци, което може да е част от една „камуфлажна“ стратегия за изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Необходимо е да се идентифицира всяко физическо лице, упражняващо право на собственост или контрол върху юридическо лице. Въпреки че установяването на процента на дялово участие няма автоматично да доведе до разкриването на действителния собственик, то все пак представлява фактор с доказателствена стойност, който следва да бъде отчетен. Идентификацията и проверката на действителния собственик следва, когато е уместно, да обхваща правни субекти, които притежават други правни субекти, и да проследява структурата на собственост до установяването на физическото лице, упражняващо право на собственост или контрол върху юридическото лице — клиент.

(10) Необходимо е да се идентифицира всяко физическо лице, упражняващо право на собственост или контрол върху юридическо лице. Въпреки че установяването на процента на дялово участие няма автоматично да доведе до разкриването на действителния собственик, то все пак може да спомогне за установяването на последния. Идентификацията и проверката на действителния собственик следва, когато е уместно, да обхваща правни субекти, които притежават други правни субекти, и да проследява структурата на собственост до установяването на физическото лице, упражняващо право на собственост или контрол върху юридическото лице — клиент.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Необходимостта от точна и актуална информация за действителния собственик е ключов фактор при разкриването на престъпници, които в противен случай биха могли да скрият своята идентичност зад дружествена структура. Ето защо държавите членки следва да гарантират, че дружествата съхраняват информация за действителния си собственик и предоставят тази информация на компетентните органи и задължените субекти. В допълнение попечителите следва да разкриват своя статут пред задължените субекти.

(11) Необходимостта от точна и актуална информация за действителния собственик е ключов фактор при разкриването на престъпници, които в противен случай биха могли да скрият своята идентичност зад дружествена структура. Ето защо държавите членки следва да гарантират, че дружествата съхраняват информация за действителния си собственик, поддържат централни регистри и предоставят тази информация на компетентните органи, на задължените субекти, а в случая на задължени субекти, регистрирани за борсова търговия — на широката общественост. В допълнение попечителите следва да разкриват своя статут пред задължените субекти.

Обосновка

Формулировката следва да бъде консолидирана с цел да се подобри международното и европейското сътрудничество по отношение на информацията относно действителните собственици на дружествата, особено в светлината на неотдавнашните ангажименти, поети от Европейския съвет и държавите от Г-8. Инвеститорите също така имат правото да знаят кой е действителният собственик на дружествата, регистрирани за борсова търговия.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Загриженост буди използването на сектора на хазартните игри за изпиране на приходите от престъпна дейност. За да бъдат намалени свързаните с този сектор рискове и да се осигури равнопоставеност между доставчиците на услуги в областта на хазарта, последните следва да бъдат задължени да извършват комплексна проверка на клиента при всяка трансакция в размер на 2 000 EUR или повече. Държавите членки следва да обмислят прилагането на този праг както по отношение на получаването на печалби, така и при осъществяване на залаганията. Доставчиците на услуги в областта на хазарта, разполагащи с физически помещения (напр. казина и игрални къщи), следва да гарантират, че ако при влизане се извършва комплексна проверка на клиента, тя може да бъде отнесена към трансакциите, осъществени от съответния клиент в рамките на тези помещения.

(13) Загриженост буди използването на сектора на хазартните игри за изпиране на приходите от престъпна дейност. При все това трябва да се прави разлика между услугите в областта на хазарта, при които има висок риск от това да бъдат използвани за изпиране на пари, и тези услуги в областта на хазарта, при които този риск е много нисък. В съответствие с това казината и доставчиците на онлайн услуги в областта на хазарта трябва да се третират по различен начин от доставчиците на други услуги в областта на хазарта. Казината следва да гарантират, че комплексната проверка на клиента, която се извършва при влизане в помещенията, може да бъде отнесена към трансакциите, осъществени от съответния клиент в рамките на тези помещения.

Обосновка

Изменението отразява изменението към член 2, параграф 1, алинея 3, буква е). Надзорът следва да бъде разширен, така че да обхваща услугите в областта на хазарта като цяло, а не само казината, без да се предвижда „еднакво“ третиране на всички категории хазарт.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Всички държави членки са създали или следва да създадат звена за финансово разузнаване (по-долу „ЗФР“) със задачата да събират и анализират получаваната от тях информация, за да установят връзката между съмнителни сделки и стоящите в тяхната основа престъпни дейности с цел предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Съмнителните сделки следва да се докладват на ЗФР, които функционират като национални центрове за получаване, анализиране и довеждане до знанието на компетентните органи на доклади за съмнителни сделки и друга информация относно потенциално изпиране на пари или финансиране на тероризма. Това не следва да налага на държавите членки да променят съществуващите си системи за докладване, когато докладването се осъществява чрез прокурор или други правоприлагащи органи, доколкото информацията се предава незабавно и без преработване на ЗФР, което им позволява да осъществяват своите задачи целесъобразно, включително и в рамките на международно сътрудничество с други ЗФР.

(25) Всички държави членки са създали или следва да създадат звена за финансово разузнаване (по-долу „ЗФР“) със задачата да събират и анализират получаваната от тях информация, за да установят връзката между съмнителни сделки и стоящите в тяхната основа престъпни дейности с цел предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Съмнителните сделки следва да се докладват на ЗФР, които функционират като национални центрове за получаване и анализиране на доклади за съмнителни сделки и друга информация във връзка с изпирането на пари, свързаните първоначални престъпления и финансирането на тероризма, както и за разпространяване на резултатите от тези анализи до компетентните органи. Това не следва да налага на държавите членки да променят съществуващите си системи за докладване, когато докладването се осъществява чрез прокурор или други правоприлагащи органи, доколкото информацията се предава незабавно и без преработване на ЗФР, което им позволява да осъществяват своите задачи целесъобразно, включително и в рамките на международно сътрудничество с други ЗФР.

Обосновка

The suspicious transactions are confidential and not disseminated, among other things to protect entities that send suspicious communications. Furthermore, on the basis of these submissions, the FIUs perform a series of analysis and research, determining which operations have sufficient grounds to be transmitted to police, public prosecutors … and attached to them is the result of that analysis, which includes additional information that the FIU has been able to gather. FATF standards (Recommendation 29) acknowledge this, determining that the FIUs are national centers for receiving and analyse STRs (and other information) and for the dissemination of the results of these analyses.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) Определени аспекти от прилагането на настоящата Директива изискват събирането, анализа, съхраняването и обмена на данни. Обработката на лични данни следва да бъде позволена с оглед спазване на предвидените в настоящата директива задължения, включително провеждане на комплексна проверка на клиента, постоянен мониторинг, разследване и докладване на необичайни и съмнителни сделки, установяване на действителния собственик на юридическо лице или правно образувание, споделяне на информация между компетентните органи и споделяне на информация между финансовите институции. Събираните лични данни следва да са ограничени единствено до строго необходимото с оглед спазване на изискванията по настоящата директива и да не бъдат допълнително обработвани по начин, който е несъвместим с Директива 95/46/ЕО. Конкретно следва да бъде строго забранено допълнителното обработване на лични данни за търговски цели.

(31) Определени аспекти от прилагането на настоящата Директива изискват събирането, анализа, съхраняването и обмена на данни. Обработката на лични данни следва да бъде позволена с оглед спазване на предвидените в настоящата директива задължения, включително провеждане на комплексна проверка на клиента, постоянен мониторинг, разследване и докладване на необичайни и съмнителни сделки, установяване на действителния собственик на юридическо лице или правно образувание, споделяне на информация между компетентните органи и споделяне на информация между финансовите институции. Събираните лични данни следва да са ограничени единствено до необходимото с оглед спазване на изискванията по настоящата директива и да не бъдат допълнително обработвани по начин, който е несъвместим с Директива 95/46/ЕО. Конкретно следва да бъде строго забранено допълнителното обработване на лични данни за търговски цели.

Обосновка

Съображение 32 признава, че борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма (наричани по-долу БИП/ФТ) е „от значим обществен интерес“. Съответно изглежда прекомерно да се ограничава толкова показно събирането на лични данни. Такова твърдо ограничение е несъвместимо с утвърждаването на основания на анализ на риска подход, възприет в директивата. То може да доведе до неправилно тълкуване от страна на задължените субекти и да породи у тях опасения относно правното им положение, когато се опитват да изпълняват едновременно тази разпоредба и общото изискване за задълбочена комплексна проверка на клиента.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34) Правото на достъп на титуляря на данните се прилага по отношение на обработваните за целите на настоящата директива лични данни. При все това достъпът на титуляра на данните до информацията, съдържаща се в доклад за подозрителни сделки, би нарушил сериозно ефективността на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Поради това може да бъде оправдано налагането на ограничения върху това право в съответствие с правилата, предвидени в член 13 от Директива 95/46/ЕО.

(34) Правото на достъп на титуляря на данните се прилага по отношение на обработваните за целите на настоящата директива лични данни. При все това достъпът на титуляра на данните до информацията, съдържаща се в доклад за подозрителни сделки или получена с цел проучване на сделки или комбинации от сделки, които нямат явна икономическа или законна цел, би нарушил сериозно ефективността на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Поради това е оправдано налагането на ограничения върху това право в съответствие с правилата, предвидени в член 13 от Директива 95/46/ЕО.

Обосновка

Ограничението на правата на достъп следва да се предвиди и за данните, събрани за целите на изпълнението на разпоредбите на член 16, параграф 2, което е неразделна част от процеса, водещ до доклад за съмнителни сделки. Това ограничение следва да бъде задължително. В противен случай това не само би накърнило ефективността на системата за БИП/ФТ, но би било в противоречие с член 38 (забрана за оповестяване на клиента) и член 37 (защита на служителите на докладващия субект).

Изменение 8

Предложение за директива

Член 1 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. За целите на настоящата директива „финансиране на тероризма“ означава предоставянето или събирането на средства по всякакъв начин, пряко или косвено, с намерението те да бъдат използвани или със знанието, че те ще бъдат използвани, изцяло или частично, за извършване на някое от престъпленията по смисъла на членове 1—4 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата с тероризма34, изменено с Рамково решение 2008/919/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г.35

4. За целите на настоящата директива „финансиране на тероризма“ означава предоставянето или събирането на средства по всякакъв начин, пряко или косвено, с намерението те да бъдат използвани или със знанието, че те ще бъдат използвани, изцяло или частично, от отделен терорист или терористична организация за извършване на някое от престъпленията по смисъла на членове 1—4 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата с тероризма34, изменено с Рамково решение 2008/919/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г.35

______________

_________________

34 ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3.

34 ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3.

35 ОВ L 330, 9.12.2008 г., стр. 21.

35 ОВ L 330, 9.12.2008 г., стр. 21.

Обосновка

Определението за „финансиране на тероризма“ следва да бъде в съответствие с определението, предвидено от Специалната група за финансови действия (наричана по-долу FATF).

Изменение  9

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) агенти по продажба и отдаване под наем на недвижимо имущество;

г) агенти по продажба на недвижимо имущество;

Обосновка

Няма подходящи доказателства в подкрепа на разширяването на обхвата на директивата и включването на агентите по отдаване под наем на недвижимо имущество в него. Сред типологиите на изпиране на пари не фигурира използването на агенти по отдаване под наем на недвижимо имущество.

Изменение  10

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – алинея 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) други физически или юридически лица, търгуващи със стоки, само когато извършваните или получаваните плащания в брой са в размер на 7 500 EUR или повече, независимо дали сделката се извършва с една или с няколко операции, които изглеждат свързани;

д) други физически или юридически лица, търгуващи със стоки, само когато извършваните или получаваните плащания в брой са в размер на 15 000 EUR или повече, независимо дали сделката се извършва с една или с няколко операции, които изглеждат свързани;

Изменение  11

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – букви е, е а (нова) и е б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) доставчици на услуги в областта на хазарта;

е) казина;

 

еа) онлайн хазарт;

 

еб) други доставчици на услуги в областта на хазарта по отношение на изплащането на печалби;

Обосновка

Необходимо е да се направи разграничение между различните видове хазарт. При някои видове има висок риск от това да бъдат използвани за изпиране на пари, докато при други този риск е по-нисък. Що се отнася до другите доставчици на услуги в областта на хазарта, докладчикът счита, че рискът от изпиране на пари възниква само към момента на изплащане на печалби и че е съразмерно задълженията им да се ограничат до тези конкретни ситуации.

Изменение  12

Предложение за директива

Член 3 – точка 4 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa) данъчни престъпления по отношение на преки и непреки данъци;

Обосновка

Важно е на данъчните престъпления да бъде дадено отделно определение поради тежестта на свързаните с тях нарушения.

Изменение  13

Предложение за директива

Член 3 – точка 4 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) всички престъпления, включително данъчни престъпления по отношение на преки и непреки данъци, които се наказват с лишаване от свобода или задържане с максимален срок повече от една година, или по отношение на тези държави, които имат минимален праг за престъпления в техните правни системи, всички престъпления, наказуеми с лишаване от свобода или задържане за повече от шест месеца;

е) всички престъпления, които се наказват с лишаване от свобода или задържане с максимален срок повече от една година, или по отношение на тези държави, които имат минимален праг за престъпления в техните правни системи, всички престъпления, наказуеми с лишаване от свобода или задържане за повече от шест месеца;

Изменение  14

Предложение за директива

Член 3 – точка 5 – буква а – подточка i

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и) физическото/ите лице/а, което/които в крайна сметка притежава/т или контролира/т даден правен субект и посредством пряко или косвено притежаване или контрол на достатъчен процент от акциите или правата на глас в този правен субект, включително посредством държане на акции на приносител, различно от дружество, чиито акции се котират на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие със законодателството на Европейския съюз или на еквивалентните международни стандарти.

и) физическото/ите лице/а, което/които в крайна сметка притежава/т или контролира/т даден правен субект и посредством пряко или косвено притежаване или контрол на достатъчен процент от акциите или правата на глас в този правен субект, включително посредством държане на акции на приносител, различно от дружество, чиито акции се котират на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие със законодателството на Европейския съюз или на еквивалентните международни стандарти.

Като доказателство за притежание или контрол чрез акционерно участие се приемат 25 % плюс 1 акция и се прилага на всяко ниво на пряко или косвено притежаване;

 

Обосновка

Прилагането на прага от 25 % на всяко ниво на притежаване може да доведе до това, като действителни собственици да се считат физически лица, които на практика нямат никакъв контрол чрез дялово участие, като по този начин информацията относно действителните собственици бъде лишена от смисъл.

Изменение  15

Предложение за директива

Член 3 – параграф 5 – буква а – подточка iii а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iiia) когато по подточки i) или ii) не е идентифицирано физическо лице, физическото/ите лице/а, заемащо/и пост на висш ръководен служител. В този случай задължените субекти трябва да водят документация за действията, предприети с цел идентифициране на действителните собственици по подточки i) и ii), за да бъдат в състояние да обосноват липсата на такива лица.

Обосновка

Може да има някои случаи, в които дяловото участие се характеризира с голямо многообразие и е невъзможно да се идентифицират действителните собственици в съответствие с подточки i) или ii). Поради това докладчикът препоръчва да се включат разпоредбите на FATF за такива ситуации, които се позовават на висшето ръководство. Рискът, че тази разпоредба би могла да се използва прекомерно и по неподходящ начин от задължените субекти, може да бъде смекчен с надлежните предпазни мерки.

Изменение  16

Предложение за директива

Член 3 – точка 7 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) „чуждестранни политически значими лица“ означава физически лица, на които трета държава е или е била поверила важни обществени функции;

а) „чуждестранни политически значими лица“ означава физически лица, на които друга трета държава е или е била поверила важни обществени функции;

Обосновка

Няма критерии, които да обосновават по-нисък риск по отношение на факта, че другата държава е членка на ЕС или трета държава. Подходът, възприет от Комисията, е в противоречие със стандартите на FATF, които не са признали какъвто и да е наднационален аспект в тази област. Би било трудно да се обосноват основанията за предложения подход въз основа на риска или на каквито и да било общи смекчаващи мерки на равнището на ЕС.

Изменение  17

Предложение за директива

Член 3 – точка 7 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) „местни политически значими лица“ означава физически лица, на които държава членка е или е била поверила важни обществени функции;

б) „местни политически значими лица“ означава физически лица, на които държавата членка е или е била поверила важни обществени функции;

 

Езиково изменение

Изменение  18

Предложение за директива

Член 3 – точка 7 – буква г – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii) членове на парламенти;

ii) членове на парламенти или други законодателни органи;

Изменение  19

Предложение за директива

Член 3 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) „услуги в областта на хазарта“ означава всяка услуга, която включва залагане на суми посредством парично участие в игри на късмета, включително тези, които изискват определени умения, като например лотарии, игри в казино, игри на покер и залагания, които се предоставят посредством физическо местоположение или по друг начин от разстояние, чрез електронни средства или всякакви други технологии за комуникация и по индивидуална заявка на получателя на услугите;

(10) „услуги в областта на хазарта“ означава всяка услуга, която включва залагане на суми или конвертируем в парични средства еквивалент посредством парично участие в игри на късмета, включително тези, които изискват определени умения, като например лотарии, бинго, игри в казино, игри на покер и залагания, които се предоставят посредством физическо местоположение или по друг начин от разстояние, чрез електронни средства или всякакви други технологии за комуникация и по индивидуална заявка на получателя на услугите;

Обосновка

С цел да бъде намален рискът от проникване на мафията и изпиране на пари, както и за да се осигури равнопоставеност между доставчиците на услуги в областта на хазарта, директивата следва да се прилага спрямо всички видове игри, включително хазартните игри, предлагани чрез социалните мрежи. Рисковете, свързани със сектора на хазартните игри, изискват и оправдават прилагането на едни и същи мерки за контрол спрямо всички видове игри, за да не остават „сиви зони“. Поради същите причини е целесъобразно да се уточни, че бингото е влючено сред „услугите в областта на хазарта“.

Изменение  20

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Европейският банков орган (по-долу„ЕБО“), Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (по-долу „ЕОЗППО“) и Европейският орган за ценни книжа и пазари (по-долу „ЕОЦКП“) предоставят съвместно становище относно влияещите върху вътрешния пазар рискове, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

1. Европейската комисия изготвя оценка на рисковете, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които оказват въздействие върху вътрешния пазар. За целите на изготвянето на такава оценка Европейската комисия се консултира с Европол, Европейския банков орган (по-долу„ЕБО“), Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (по-долу „ЕОЗППО“) и Европейския орган за ценни книжа и пазари (по-долу „ЕОЦКП“), и други органи, по необходимост.

Това становище бива предоставено в рамките на 2 години от датата на влизане в сила на настоящата директива.

Оценката се изготвя в рамките на 2 години от датата на влизане в сила на настоящата директива.

Обосновка

Според докладчика Комисията разполага с всички средства, за да изготви цялостна оценка на рисковете, свързани с БИП/ФТ, съгласно изискванията, предвидени в международните стандарти. За такава оценка ще е необходим принос от други имащи отношение агенции (като например правоприлагащите органи и органите за граничен контрол).

Изменение  21

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията оповестява това становище с оглед подпомагане на държавите членки и задължените субекти при установяването, управляването и смекчаването на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

2. Комисията оповестява тази оценка с оглед подпомагане на държавите членки и задължените субекти при установяването, управляването и смекчаването на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Обосновка

Осигурява се съгласуваност с изменението към параграф 1.

Изменение  22

Предложение за директива

Член 10 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) по отношение на доставчици на услуги в областта на хазарта, при извършването на случайни трансакции, възлизащи на 2 000 EUR или повече, независимо от това дали трансакцията е осъществена чрез една операция, или чрез няколко операции, които изглеждат свързани;

г) по отношение на казината – при извършването на случайни трансакции, възлизащи на 2 000 EUR или повече, независимо от това дали трансакцията е осъществена чрез една операция, или чрез няколко операции, които изглеждат свързани;

 

по отношение на онлайн хазарта – при установяването на стопански взаимоотношения;

 

по отношение на други доставчици на услуги в областта на хазарта – при изплащането на печалби, възлизащи на 2 000 EUR или повече, независимо от това дали трансакцията е осъществена чрез една операция или чрез няколко операции, които изглеждат свързани;

Обосновка

Необходимо е да се направи разграничение между различните видове хазарт. При някои видове има висок риск от това да бъдат използвани за изпиране на пари, докато при други няма почти никакъв риск. От организаторите на видове хазарт с нисък риск от изпиране на пари следва да се изисква да прилагат мерки за комплексна проверка на клиента, ако печалбата надвишава определен праг.

Изменение  23

Предложение за директива

Член 17 – параграф -1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1a) Всяка държава членка задължава субектите, посочени в член 2, параграф 1, точки 1 и 2, да гарантират, че не изпълняват трансакции към и от доставчици на хазартни услуги, които не притежават изисквания лиценз за организиране на хазартни игри в съответната държава членка.

Обосновка

Изменението има за цел да улесни блокирането на плащанията към и от оператори в областта на хазарта, които не притежават необходимия национален лиценз. Директивата и законодателните актове за изпълнение ще обхванат само законните доставчици на хазартни услуги (които притежават необходимите национални/регионални лицензи за организиране на хазартни игри). Въпреки това именно предлагането за незаконен хазарт носи най-висок риск от изпиране на пари. Поради това блокирането на плащания към и от доставчици на такова незаконно предлагане ще допринесе в значителна степен.

Изменение  24

Предложение за директива

Член 19 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По отношение на сделки или стопански взаимоотношения с местни политически значими лица или лица, на които международна организация е или е била поверила важни функции, държавите членки, в допълнение към посочените в член 11 мерки за комплексна проверка на клиента, изискват от задължените субекти:

Държавите членки изискват от задължените субекти:

Обосновка

Докладчикът подкрепя това текстът да се състави, като се следват международните стандарти, които признават, че априори цялостният риск, породен от чуждестранни и местни политически значими лица, не е същият и следователно естеството на мерките, които се изискват от задължените субекти, се различава в двата случая. Предложеният подход би наложил несъразмерна тежест върху задължените субекти, като ги принуждава на практика да прилагат спрямо всички свои клиенти мерки за задълбочена комплексна проверка на клиента.

Изменение  25

Предложение за директива

Член 19 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) да разполагат с подходящи процедури, основани на анализ на риска, за да определят дали клиентът или действителният собственик на клиента е такова лице;

a) да предприемат разумни мерки, за да определят дали клиентът или действителният собственик е местно политически значимо лице или лице, на което международна организация е или е била поверила важни функции.

Обосновка

Тази разпоредба, която повтаря буквално разпоредбата за чуждестранните политически значими лица, в международен план се тълкува като задължение на задължените субекти да определят дали всеки клиент, който не пребивава в конкретната държава, е политически значимо лице. Разширяването на това задължение по отношение на всички национални клиенти би било несъразмерно.

Изменение  26

Предложение за директива

Член 29 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че установените на тяхната територия дружества или правни субекти получават и разполагат с подходяща, точна и актуална информация относно своите действителни собственици.

1. Държавите членки гарантират, че създадените на тяхната територия дружества или правни субекти получават и разполагат с подходяща, точна и актуална информация относно своите действителни собственици.

Обосновка

Стандартите на FATF се отнасят до юридически лица, създадени в държавата. Докладчикът съветва текстът да се придържа към този термин с цел съгласуваност.

Изменение  27

Предложение за директива

Член 31 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавите членки осигуряват своевременния достъп на ЗФР, пряко или косвено, до информацията с финансов, административен и наказателноправен характер, която му е необходима за изпълнение на неговите задачи. В допълнение, ЗФР предоставят изискваната от правоприлагащите органи на съответната им държава членка информация, освен когато съществуват фактически причини да се предполага, че предоставянето на такава информация би имало отрицателно въздействие върху текущи разследвания или анализи, или при изключителни обстоятелства, когато разкриването на информацията би довело до последствия, явно диспропорционални на законните интереси на физическо или юридическо лице, или няма отношение към целите, за които информацията е била поискана.

4. Държавите членки осигуряват своевременния достъп на ЗФР, пряко или косвено, до информацията с финансов, административен и наказателноправен характер, която му е необходима за изпълнение на неговите задачи. В допълнение, ЗФР предоставят изискваната от правоприлагащите органи на съответната им държава членка информация във връзка с разследвания на случаи на изпиране на пари, свързани първоначални престъпления и финансиране на тероризма, освен когато съществуват фактически причини да се предполага, че предоставянето на такава информация би имало отрицателно въздействие върху текущи разследвания или анализи, или при изключителни обстоятелства, когато разкриването на информацията би довело до последствия, явно диспропорционални на законните интереси на физическо или юридическо лице, или няма отношение към целите, за които информацията е била поискана. Когато ЗФР получи такова искане, решението за извършване на анализ и/или разпространение на информация до правоприлагащия орган, отправил искането, следва да остане отговорност на ЗФР.

Обосновка

In addition to the information that obliged entities shall report to the FIU (under the receipt function), the FIU should be able to obtain and use additional information from reporting entities, as needed to perform its analysis properly. Furthermore, the FIUs should be able to respond to information requests from law enforcement authorities in their Member State related to investigations of money laundering, associated predicate offences and terrorist financing. When the FIU receives such an information request, the decision on conducting analysis and/or dissemination of information to the requesting law enforcement authority should remain with the FIU.

Изменение  28

Предложение за директива

Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат всички подходящи мерки, за да защитят служителите на задължения субект, които докладват подозрения за изпиране на пари или финансиране на тероризма, както вътрешно, така и до ЗФР, от излагането им на заплахи или враждебни действия.

Държавите членки гарантират, че задължените субекти предотвратяват излагането на техните служители, които докладват подозрения за изпиране на пари или финансиране на тероризма, както вътрешно, така и до ЗФР, на заплахи или враждебни действия, в т.ч. отстраняване от работа, и — ако е необходимо — тези служители следва да получават подходяща правна защита.

Обосновка

Служителите, които докладват подозрения за дейности, свързани с изпирането на пари, следва да са подходящо защитени, да им се предоставя правна защита и не следва да изпитват страх, че ще бъдат отстранени от работа.

Изменение  29

Предложение за директива

Член 39 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) във връзка с комплексната проверка на клиента, копие или препратки към изискваната документация за период от най-малко пет години от приключване на стопанските взаимоотношения с въпросния клиент. Личните данни се заличават след изтичането на този период, освен ако в националното законодателство не е предвидено друго, определящо обстоятелство, при което задължените субекти могат или трябва да запазят данните. Държавите членки могат да разрешат или да изискат данните да бъдат съхранявани за по-дълъг период, само когато това е необходимо за предотвратяване, разкриване или разследване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Максималният период на запазване не надхвърля десет години от прекратяване на стопанските взаимоотношения;

a) във връзка с комплексната проверка на клиента, копие или препратки към изискваната документация за период от най-малко пет години от приключване на стопанските взаимоотношения с въпросния клиент или от датата на случайната сделка. Личните данни се заличават след изтичането на този период, освен ако в националното законодателство не е предвидено друго, определящо обстоятелство, при което задължените субекти могат или трябва да запазят данните. Държавите членки могат да разрешат или да изискат данните да бъдат съхранявани за по-дълъг период, само когато това е необходимо за предотвратяване, разкриване или разследване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Максималният период на запазване не надхвърля десет години от прекратяване на стопанските взаимоотношения;

Обосновка

Съгласно член 10 от субектите се изисква да извършват комплексна проверка на клиента не само при установяването на стопански взаимоотношения (дългосрочен план), но и при извършването на случайни сделки над определени прагове. Изменението има за цел да разшири задължението за съхраняване на събраната информация относно случайни сделки. Това е в съответствие с препоръките на FATF (съображение 11).

Изменение  30

Предложение за директива

Приложение III – точка 3 – буква г а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa) държави със значителен офшорен финансов сектор

Обосновка

Прехвърлянията към трети държави често се дължат на предлаганата от тях гаранция за непрозрачност по отношение на органите на държавата по произход, включително данъчна. Последното придобива още по-голямо значение след изричното включване в списъка на FATF на данъчните престъпления като престъпления – следствие от изпиране на пари.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма

Позовавания

COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD)

Водещи комисии

Дата на обявяване в заседание

ECON

12.3.2013

LIBE

12.3.2013

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

JURI

12.3.2013

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Антонио Лопес-Истурис Уайт

20.6.2013

Член 51 – Съвместни заседания на комисии

Дата на обявяване в заседание

10.10.2013

Разглеждане в комисия

17.9.2013

 

 

 

Дата на приемане

26.11.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

14

7

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Eduard-Raul Hellvig, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма

Позовавания

COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD)

Дата на представяне на ЕП

5.2.2013

 

 

 

Водещи комисии

Дата на обявяване в заседание

ECON

12.3.2013

LIBE

12.3.2013

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

Дата на обявяване в заседание

DEVE

12.3.2013

IMCO

12.3.2013

JURI

12.3.2013

PETI

12.3.2013

Неизказано становище

Дата на решението

IMCO

20.3.2013

PETI

19.2.2013

 

 

Докладчик(ци)

Дата на назначаване

Krišjānis Kariņš

12.9.2013

Judith Sargentini

12.9.2013

 

 

Член 51 - Съвместни заседания на комисии

Дата на обявяване в заседание

10.10.2013

Разглеждане в комисия

28.11.2013

9.1.2014

20.2.2014

 

Дата на приемане

20.2.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

47

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marino Baldini, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Ioan Enciu, Frank Engel, Diogo Feio, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Jürgen Klute, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Louis Michel, Marlene Mizzi, Claude Moraes, Judith Sargentini, Olle Schmidt, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Nils Torvalds, Pablo Zalba Bidegain, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Zdravka Bušić, Cornelis de Jong, Sari Essayah, Stanimir Ilchev, Krišjānis Kariņš, Franziska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Siiri Oviir, Joanna Senyszyn, Roberts Zīle

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Reimer Böge, Christa Klaß, Derek Vaughan

Дата на внасяне

28.2.2014

Правна информация - Политика за поверителност