Procedura : 2013/0025(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0150/2014

Teksty złożone :

A7-0150/2014

Debaty :

PV 11/03/2014 - 6
CRE 11/03/2014 - 6

Głosowanie :

PV 11/03/2014 - 9.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0191

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1383kWORD 1026k
28.2.2014
PE 523.003v02-00 A7-0150/2014

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

(COM(2013) 45) – C7‑0032/2013 – 2013/0025(COD))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawcy: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini

(Wspólne posiedzenia komisji – art. 51 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Rozwoju
 OPINIA Komisji Prawnej
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

(COM(2013) 45) – C7‑0032/2013 – 2013/0025(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2013) 45),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0032/2013),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 maja 2013 r.(1),

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 23 maja 2013 r.(2),

   uwzględniając zobowiązania przyjęte na szczycie G8, który odbył się w czerwcu 2013 r. w Irlandii Północnej,

–   uwzględniając zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie agresywnego planowania podatkowego,

–   uwzględniając sprawozdanie z postępu prac z dnia 5 września 2013 r. sporządzone przez Sekretarza Generalnego OECD dla G20,

–   uwzględniając projekt opinii Komisji Gospodarczej i Monetarnej w sprawie dyrektywy zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–    uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zgodnie z art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej i Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinie Komisji Rozwoju i Komisji Prawnej (A7-0150/2014),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Masowy przepływ brudnych pieniędzy może szkodzić stabilności i wiarygodności sektora finansowego oraz stanowić zagrożenie dla jednolitego rynku, zaś terroryzm uderza w same fundamenty naszego społeczeństwa. Oprócz instrumentów prawnokarnych rezultaty mogą przynieść również działania zapobiegawcze prowadzone poprzez system finansowy.

(1) Masowy przepływ nielegalnych pieniędzy może szkodzić stabilności i wiarygodności sektora finansowego oraz stanowić zagrożenie dla jednolitego rynku i międzynarodowego rozwoju. Terroryzm uderza w same fundamenty naszego społeczeństwa. Przepływy nielegalnych pieniędzy znacznie ułatwia istnienie sekretnych struktur korporacyjnych działających w jurysdykcjach zapewniających tajemnicę transakcji i za pośrednictwem takich jurysdykcji, które często określa się też mianem rajów podatkowych. Oprócz dalszego rozwijania instrumentów prawnokarnych na szczeblu Unii niezbędne są działania zapobiegawcze prowadzone poprzez system finansowy, które mogą przynieść komplementarne wyniki. Jednak podejście prewencyjne powinno być ukierunkowane i proporcjonalne oraz nie powinno prowadzić do ustanowienia kompleksowego systemu kontrolowania całej ludności.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Działania przestępców i ich wspólników podejmowane w celu ukrycia pochodzenia dochodów z przestępstwa lub przeznaczenia pieniędzy pochodzących z legalnych lub nielegalnych źródeł na cele terrorystyczne mogą stanowić poważne zagrożenie dla solidności, rzetelności i stabilności instytucji kredytowych i finansowych oraz dla zaufania do całego systemu finansowego. Jeśli na poziomie Unii nie zostaną przyjęte określone środki koordynujące, osoby zajmujące się praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu mogą się starać wykorzystywać swobodę przepływu kapitału i swobodę świadczenia usług finansowych, które stanowią część zintegrowanego obszaru finansowego, aby ułatwić sobie prowadzenie działalności przestępczej.

(2) Działania przestępców i ich wspólników podejmowane w celu ukrycia pochodzenia dochodów z przestępstwa lub przeznaczenia pieniędzy pochodzących z legalnych lub nielegalnych źródeł na cele terrorystyczne mogą stanowić poważne zagrożenie dla solidności, rzetelności i stabilności instytucji kredytowych i finansowych oraz dla zaufania do całego systemu finansowego. Osoby zajmujące się praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu mogą się starać wykorzystywać swobodę przepływu kapitału i swobodę świadczenia usług finansowych, które stanowią część zintegrowanego obszaru finansowego, aby ułatwić sobie prowadzenie działalności przestępczej. Z tego względu na poziomie Unii niezbędne są określone środki koordynujące. Jednocześnie przeciwwagą dla celów polegających na ochronie społeczeństwa przed przestępcami oraz ochronie stabilności i integralności europejskiego systemu finansowego powinna być konieczność stworzenia środowiska regulacyjnego, które umożliwi przedsiębiorstwom rozwijanie działalności bez ponoszenia nieproporcjonalnych kosztów zgodności. Wszelkie wymogi nałożone na podmioty zobowiązane w zakresie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu powinny być zatem uzasadnione i proporcjonalne.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Niniejsza dyrektywa jest czwartą dyrektywą dotyczącą zagrożeń wynikających z prania pieniędzy. W dyrektywie Rady 91/308/EWG z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy25 zdefiniowano pranie pieniędzy w kontekście przestępstw narkotykowych oraz nałożono obowiązki wyłącznie na sektor finansowy. W dyrektywie 2001/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z grudnia 2001 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/308/EWG26 rozszerzono zakres stosowania, zarówno pod względem przestępstw, jak i zawodów i działalności objętych tym zakresem. W czerwcu 2003 r. Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy przeprowadziła przegląd swoich zaleceń w celu uwzględnienia finansowania terroryzmu, a ponadto przedstawiła bardziej szczegółowe zalecenia dotyczące identyfikacji i weryfikacji klientów; sytuacji, w których wyższe ryzyko prania pieniędzy może uzasadniać stosowanie wzmocnionych środków, a także sytuacji, w których niższe ryzyko może uzasadniać przeprowadzanie mniej rygorystycznych kontroli. Zmiany te znalazły odzwierciedlenie w dyrektywie 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu27 oraz w dyrektywie Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiającej środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji „osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne”, jak również w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie28.

 

(3) Niniejsza dyrektywa jest czwartą dyrektywą dotyczącą zagrożeń wynikających z prania pieniędzy. W dyrektywie Rady 91/308/EWG z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy25 zdefiniowano pranie pieniędzy w kontekście przestępstw narkotykowych oraz nałożono obowiązki wyłącznie na sektor finansowy. W dyrektywie 2001/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z grudnia 2001 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/308/EWG26 rozszerzono zakres stosowania, zarówno pod względem przestępstw, jak i zawodów i działalności objętych tym zakresem. W czerwcu 2003 r. Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) przeprowadziła przegląd swoich zaleceń w celu uwzględnienia finansowania terroryzmu, a ponadto przedstawiła bardziej szczegółowe zalecenia dotyczące identyfikacji i weryfikacji klientów; sytuacji, w których wyższe ryzyko prania pieniędzy może uzasadniać stosowanie wzmocnionych środków, a także sytuacji, w których niższe ryzyko może uzasadniać przeprowadzanie mniej rygorystycznych kontroli. Zmiany te znalazły odzwierciedlenie w dyrektywie 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu27 oraz w dyrektywie Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiającej środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji „osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne”, jak również w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie28. Przy wdrażaniu zaleceń FATF Unia powinna w pełni przestrzegać przepisów o ochronie danych, a także Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz europejskiej konwencji praw człowieka.

__________________

__________________

25 Dz.U. L 166 z 28.6.1991, s. 77.

25 Dz.U. L 166 z 28.6.1991, s. 77.

26 Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 76.

26 Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 76.

27 Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15.

27 Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15.

28 Dz.U. L 214 z 4.8.2006, s. 29.

28 Dz.U. L 214 z 4.8.2006, s. 29.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu odbywa się często w kontekście międzynarodowym. Środki przyjęte wyłącznie na szczeblu krajowym, a nawet Unii Europejskiej, bez uwzględnienia koordynacji i współpracy na szczeblu międzynarodowym, miałyby bardzo ograniczone skutki. Dlatego środki przyjmowane przez Unię Europejską w tej dziedzinie powinny być zgodne z innymi działaniami podjętymi w ramach innych forów międzynarodowych. W działaniach Unii Europejskiej należy nadal uwzględniać w sposób szczególny zalecenia Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, która jest wiodącym organem międzynarodowym aktywnie prowadzącym walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W celu wzmocnienia skuteczności zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu należy dostosować dyrektywy 2005/60/WE i 2006/70/WE do nowych zaleceń Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy przyjętych i rozszerzonych w lutym 2012 r.

(4) Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu odbywa się często w kontekście międzynarodowym. Środki przyjęte wyłącznie na szczeblu krajowym, a nawet Unii Europejskiej, bez uwzględnienia koordynacji i współpracy na szczeblu międzynarodowym, miałyby bardzo ograniczone skutki. Dlatego środki przyjmowane przez Unię Europejską w tej dziedzinie powinny być zgodne z innymi działaniami podjętymi w ramach forów międzynarodowych i co najmniej tak rygorystyczne jak te działania. Unikanie podatków oraz mechanizmy nieujawniania i zatajania mogą być wykorzystywane jako strategie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, aby uniknąć wykrycia. W działaniach Unii Europejskiej należy nadal uwzględniać w sposób szczególny zalecenia FATF i innych organów międzynarodowych aktywnie prowadzących walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W celu wzmocnienia skuteczności zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu należy, w odpowiednich przypadkach, dostosować dyrektywy 2005/60/WE i 2006/70/WE do nowych zaleceń FATF przyjętych i rozszerzonych w lutym 2012 r. Jednak istotne jest, aby takie dostosowanie do niewiążących zaleceń FATF było przeprowadzane w pełnej zgodności z prawem Unii, szczególnie jeśli chodzi o unijne przepisy o ochronie danych oraz ochronę praw podstawowych zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Szczególną uwagę należy zwrócić na wypełnienie zobowiązań określonych w art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który wymaga spójności polityki na rzecz rozwoju, aby powstrzymać nasilającą się tendencję do przenoszenia działań mających na celu pranie brudnych pieniędzy z krajów rozwiniętych do krajów rozwijających się, gdzie przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy są mniej restrykcyjne.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b) Z uwagi na fakt, że nielegalne przepływy finansowe, w szczególności pranie pieniędzy, stanowią od 6% do 8,7% PKB krajów rozwijających się28a, co stanowi kwotę 10 razy większą niż kwota pomocy, jakiej udziela krajom rozwijającym się Unia i jej państwa członkowskie, należy koordynować środki podejmowane w celu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz uwzględniać strategię i politykę rozwoju, jakie prowadzi Unia i państwa członkowskie, aby zapobiegać ucieczce kapitału.

 

____________

 

28a Źródło: "Tax havens and development. Status, analyses and measures" (Raje podatkowe a rozwój. Status, analizy i środki), NOU, Official Norwegian Reports, 2009.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Ponadto wykorzystywanie systemu finansowego do kierowania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, a nawet z legalnego źródła na cele terrorystyczne stwarza wyraźne ryzyko dla integralności, prawidłowego funkcjonowania, wiarygodności i stabilności systemu finansowego. W związku z tym środkami zapobiegawczymi określonymi w niniejszej dyrektywie należy objąć nie tylko manipulowanie pieniędzmi pochodzącymi z przestępstwa, ale także gromadzenie pieniędzy lub mienia na cele terrorystyczne.

(5) Ponadto wykorzystywanie systemu finansowego do kierowania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, a nawet z legalnego źródła na cele terrorystyczne stwarza wyraźne ryzyko dla integralności, prawidłowego funkcjonowania, wiarygodności i stabilności systemu finansowego. W związku z tym środkami zapobiegawczymi określonymi w niniejszej dyrektywie należy objąć manipulowanie pieniędzmi pochodzącymi z poważnej przestępczości i gromadzenie pieniędzy lub mienia na cele terrorystyczne.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Głównym celem wszystkich środków wynikających z niniejszej dyrektywy, niezależnie od kar przewidzianych w państwach członkowskich, powinno być zwalczanie wszelkich praktyk pozwalających czerpać znaczne nielegalne zyski. Należy to osiągnąć przez podjęcie wszystkich możliwych kroków zapobiegających wykorzystywaniu systemu finansowego do prania takich zysków.

 

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Duże płatności gotówkowe wiążą się z dużym ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W celu zwiększenia nadzoru oraz ograniczenia ryzyka, z jakim wiążą się płatności gotówkowe, osoby fizyczne lub prawne prowadzące handel towarami powinny być objęte niniejszą dyrektywą w takim zakresie, w jakim dokonują płatności gotówkowych, lub je otrzymują, na kwotę 7 500 EUR lub wyższą. Państwa członkowskie mogą zdecydować o przyjęciu bardziej rygorystycznych przepisów, w tym niższych progów.

(6) Duże płatności gotówkowe wiążą się z dużym ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W celu zwiększenia nadzoru oraz ograniczenia ryzyka, z jakim wiążą się płatności gotówkowe, osoby fizyczne lub prawne powinny być objęte niniejszą dyrektywą w takim zakresie, w jakim dokonują płatności gotówkowych, lub je otrzymują, na kwotę 7 500 EUR lub wyższą. Państwa członkowskie mogą zdecydować o przyjęciu bardziej rygorystycznych przepisów, w tym niższych progów.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Coraz częściej jako zamiennik rachunku bankowego wykorzystywane są produkty związane z pieniądzem elektronicznym. Emitenci takich produktów powinni podlegać rygorystycznemu obowiązkowi zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Produkty związane z pieniądzem elektronicznym mogą być jednak zwolnione z zachowania należytej staranności wobec klienta, o ile zostały spełnione łącznie pewne warunki. Stosowanie pieniędzy elektronicznych, które wyemitowano bez zachowania należytej staranności wobec klienta, powinno być dozwolone jedynie w przypadku zakupu towarów i usług od handlowców i dostawców, którzy zostali zidentyfikowani i których identyfikacja została zweryfikowana przez emitenta pieniądza elektronicznego. Nie należy zezwalać na stosowanie pieniędzy elektronicznych bez zachowania należytej staranności wobec klienta w transferach między osobami. Kwota przechowywana elektronicznie powinna być na tyle mała, aby uniknąć powstawania luk oraz aby upewnić się, że dana osoba nie może uzyskać nieograniczonej ilości anonimowych produktów związanych z pieniądzem elektronicznym.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b) W państwach członkowskich pośrednicy w obrocie nieruchomościami prowadzą różnorodne działania w zakresie transakcji dotyczących nieruchomości. W celu zmniejszenia ryzyka prania pieniędzy w sektorze nieruchomości powinni oni zostać objęci zakresem niniejszej dyrektywy, jeżeli w ramach swojej działalności zawodowej są zaangażowani w transakcje finansowe dotyczące nieruchomości.

Uzasadnienie

W państwach członkowskich rola pośredników w obrocie nieruchomościami jest różnie definiowana. Ich działania obejmują zwykłe pośrednictwo w kontaktach handlowych, jak również zaangażowanie w finansowanie i przenoszenie własności nieruchomości. Jednakże z punktu widzenia przeciwdziałania praniu pieniędzy (zob. zalecenie FATF nr 22) znaczenie mają wyłącznie działania związane z transakcjami finansowymi. Pomoże to w spójnej i właściwie ukierunkowanej transpozycji dyrektywy przez państwa członkowskie.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Należy wyraźnie podkreślić, że „przestępstwa podatkowe” dotyczące podatków bezpośrednich i pośrednich objęte są zakresem szerokiej definicji „działalności przestępczej” określonej w niniejszej dyrektywie zgodnie ze zmienionymi zaleceniami Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

(9) Należy wyraźnie podkreślić, że „przestępstwa podatkowe” dotyczące podatków bezpośrednich i pośrednich objęte są zakresem definicji „działalności przestępczej” określonej w niniejszej dyrektywie zgodnie ze zmienionymi zaleceniami FATF. Rada Europejska w dniu 23 maja 2013 r. stwierdziła konieczność podjęcia w kompleksowy sposób problemu uchylania się od opodatkowania i oszustw podatkowych oraz walki z praniem pieniędzy zarówno na rynku wewnętrznym, jak i wobec państw trzecich i jurysdykcji niechętnych współpracy. Uzgodnienie definicji przestępstw podatkowych stanowi istotny krok w wykrywaniu tych przestępstw, podobnie jak publiczne ujawnianie przez duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Unii niektórych informacji finansowych w podziale na poszczególne kraje. Istotne jest również zapewnienie, aby podmioty zobowiązane i prawnicy, zgodnie z definicją państw członkowskich, nie dążyli do udaremnienia zamierzeń niniejszej dyrektywy ani nie ułatwiali agresywnego planowania podatkowego i nie angażowali się w nie.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) Państwa członkowskie powinny wprowadzić ogólne zasady zapobiegania unikaniu opodatkowania w celu ograniczenia agresywnego planowania podatkowego i unikania podatków, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej w sprawie agresywnego planowania podatkowego z dnia 12 grudnia 2012 r. oraz sprawozdaniem z postępu prac OECD dla G20 z dnia 5 września 2013 r.

Uzasadnienie

Agresywne unikanie opodatkowania, chociaż legalne z technicznego punktu widzenia, może stanowić kompromitację etyczną dla prawa podatkowego. Ogólne zasady zapobiegania unikaniu opodatkowania stanowią przydatny instrument, jeśli chodzi o zniechęcanie do agresywnego unikania opodatkowania oraz poprawę przejrzystości postępowania przedsiębiorstw.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9b) Przeprowadzając lub ułatwiając transakcje handlowe lub prywatne, podmioty, które pełnią szczególną rolę w systemie finansowym, takie jak Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, banki centralne państw członkowskich i centralne systemy rozliczeniowe, powinny w miarę możliwości przestrzegać przepisów mających zastosowanie do innych podmiotów zobowiązanych, przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Istnieje potrzeba identyfikacji każdej osoby fizycznej będącej właścicielem osoby prawnej lub sprawującej nad nią kontrolę. Podczas gdy wskazanie procentowego udziału w spółce nie doprowadzi automatycznie do wskazania beneficjenta rzeczywistego, jest to czynnik dowodowy, który należy wziąć pod uwagę. Identyfikacja i weryfikacja beneficjentów rzeczywistych powinna obejmować w stosownych przypadkach osoby prawne będące właścicielami innych osób prawnych, a ponadto należy w nich przeanalizować łańcuch własności do czasu znalezienia osoby fizycznej będącej właścicielem osoby prawnej będącej klientem lub sprawującej nad nią kontrolę.

(10)     Istnieje potrzeba identyfikacji każdej osoby fizycznej będącej właścicielem osoby prawnej lub sprawującej nad nią kontrolę. Chociaż wskazanie określonego procentowego udziału w spółce nie doprowadzi automatycznie do wskazania beneficjenta rzeczywistego, jest to jeden z czynników służących do identyfikacji beneficjenta rzeczywistego. Identyfikacja i weryfikacja beneficjentów rzeczywistych powinna obejmować w stosownych przypadkach osoby prawne będące właścicielami innych osób prawnych, a ponadto należy w nich przeanalizować łańcuch własności do czasu znalezienia osoby fizycznej będącej właścicielem osoby prawnej będącej klientem lub sprawującej nad nią kontrolę.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Konieczność posiadania dokładnych i aktualnych danych dotyczących beneficjenta rzeczywistego jest kluczowym czynnikiem śledzenia przestępców, którzy w przeciwnym razie mogliby ukryć swoją tożsamość w strukturze korporacyjnej. Państwa członkowskie powinny w związku z tym dopilnować, aby przedsiębiorstwa zachowywały dane dotyczące swoich beneficjentów rzeczywistych i udostępniały je właściwym organom oraz podmiotom zobowiązanym. Ponadto powiernicy powinny deklarować swój status podmiotom zobowiązanym.

(11) Ważne jest, aby zapewnić i wzmacniać możliwość śledzenia płatności. Istnienie dokładnych i aktualnych danych dotyczących beneficjenta rzeczywistego każdego podmiotu prawnego, na przykład osób prawnych, funduszy powierniczych, fundacji, holdingów i wszystkich innych podobnych obecnych lub przyszłych porozumień prawnych, jest kluczowym czynnikiem śledzenia przestępców, którzy w przeciwnym razie mogliby ukryć swoją tożsamość w strukturze korporacyjnej. Państwa członkowskie powinny w związku z tym dopilnować, aby przedsiębiorstwa zachowywały dane dotyczące swoich beneficjentów rzeczywistych i udostępniały odpowiednie, dokładne i aktualne informacje za pośrednictwem centralnych rejestrów publicznych dostępnych online w otwartym i bezpiecznym formacie danych, zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie danych oraz prawem do prywatności zapisanym w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Dostęp do takich rejestrów powinny mieć właściwe organy, w szczególności jednostki analityki finansowej i podmioty zobowiązane, a także społeczeństwo pod warunkiem uprzedniej identyfikacji osoby pragnącej uzyskać dostęp do informacji i ewentualnie uiszczenia opłaty. Ponadto powiernicy powinny deklarować swój status podmiotom zobowiązanym.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) Utworzenie przez państwa członkowskie rejestrów beneficjentów rzeczywistych przyczyniłoby się do poważnego nasilenia walki z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu, korupcją, przestępstwami podatkowymi, oszustwami i innymi przestępstwami finansowymi. Można by to osiągnąć w drodze poprawy działania istniejących rejestrów przedsiębiorstw w państwach członkowskich. Ze względu na transgraniczny charakter transakcji handlowych zasadnicze znaczenie ma wzajemne połączenie rejestrów, jeśli informacje w nich zawarte mają być skutecznie wykorzystane. Wzajemne połączenie rejestrów przedsiębiorstw w całej Unii jest już wymagane na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE28b i należy je dalej rozwijać.

 

________________

 

28b Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek (Dz.U. L 156 z 16.6.2012, s. 1).

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b) W wyniku postępu technologicznego dostępne są narzędzia, które umożliwiają podmiotom zobowiązanym weryfikację tożsamości swoich klientów w przypadku niektórych transakcji. Takie usprawnienia technologiczne zapewniają przedsiębiorstwom i klientom oszczędne pod względem czasu i kosztów rozwiązania, a zatem powinny być brane pod uwagę przy ocenie ryzyka. Właściwe organy państw członkowskich i podmioty zobowiązane powinny aktywnie zwalczać nowe i innowacyjne metody prania pieniędzy przy jednoczesnym poszanowaniu praw podstawowych, w tym prawa do prywatności i ochrony danych.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) Przedstawiciele Unii w organach zarządzających EBOR powinni zachęcać EBOR do wdrażania przepisów niniejszej dyrektywy oraz do opublikowania na swojej stronie internetowej strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy zawierającej szczegółowe procedury, które nadałyby skutek niniejszej dyrektywie.

Uzasadnienie

Poprawka oparta na sformułowaniu wykorzystanym w aktach prawnych UE dotyczących EBOR.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Obawy budzi wykorzystanie sektora gier hazardowych w celu legalizowania dochodów pochodzących z działalności przestępczej. W celu ograniczenia ryzyka, z jakim wiąże się działalność wspomnianego sektora, oraz zapewnienia równych warunków podmiotom świadczącym usługi w zakresie gier hazardowych, należy nałożyć obowiązek na wszystkie podmioty świadczące usługi w zakresie gier hazardowych dotyczący stosowania należytej staranności wobec klienta w odniesieniu do pojedynczych transakcji na kwoty w wysokości co najmniej 2 000 EUR. Państwa członkowskie powinny uwzględnić stosowanie wspomnianego progu w odniesieniu do odbierania wygranych, jak również obstawiania stawek. Podmioty świadczące usługi w zakresie gier hazardowych w lokalach fizycznych (np. w kasynach i domach gier) powinny zapewnić możliwość powiązania należytej staranności wobec klienta, pod warunkiem stosowania jej w momencie wejścia do lokalu, z transakcjami przeprowadzanymi przez klienta w tym lokalu.

(13) Obawy budzi wykorzystanie sektora gier hazardowych w celu legalizowania dochodów pochodzących z działalności przestępczej. W celu ograniczenia ryzyka, z jakim wiąże się działalność wspomnianego sektora, oraz zapewnienia równych warunków podmiotom świadczącym usługi w zakresie gier hazardowych, należy nałożyć obowiązek na podmioty świadczące usługi w zakresie gier hazardowych dotyczący stosowania należytej staranności wobec klienta w odniesieniu do pojedynczych transakcji na kwoty w wysokości co najmniej 2 000 EUR. Zachowując taką należytą staranność, należy przyjąć podejście oparte na analizie ryzyka odzwierciedlające różne rodzaje ryzyka związane z różnymi rodzajami usług w zakresie gier hazardowych oraz pozwalające stwierdzić, czy wiążą się one z wysokim czy niskim ryzykiem prania pieniędzy. Należy również uwzględnić szczególne właściwości różnych rodzajów hazardu, na przykład przez dokonanie rozróżnienia między kasynami, hazardem online i innymi podmiotami świadczącymi usługi w zakresie gier hazardowych. Państwa członkowskie powinny uwzględnić stosowanie wspomnianego progu w odniesieniu do odbierania wygranych, jak również obstawiania stawek. Podmioty świadczące usługi w zakresie gier hazardowych powinny zapewnić możliwość powiązania środków należytej staranności wobec klienta, pod warunkiem podjęcia ich w momencie wstępu, z transakcjami przeprowadzanymi przez klienta.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a) Pranie pieniędzy staje się coraz bardziej wyrafinowane i obejmuje również nielegalne, a czasem legalne zakłady wzajemne, szczególnie w odniesieniu do wydarzeń sportowych. Pojawiły się nowe, lukratywne formy przestępczości zorganizowanej, takie jak ustawianie wyników zawodów sportowych, które przybrały postać zyskownej działalności przestępczej związanej z praniem pieniędzy.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu nie jest takie samo w każdym przypadku. W związku z tym należy stosować podejście oparte na analizie ryzyka. Podejście oparte na analizie ryzyka nie jest wariantem nadmiernie liberalnym dla państw członkowskich i podmiotów zobowiązanych. Obejmuje ono podejmowanie decyzji w oparciu o dowody w celu lepszej identyfikacji ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu zagrażającego Unii Europejskiej oraz podmiotom prowadzącym działalność na jej terytorium.

(14) Ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu nie jest takie samo w każdym przypadku. W związku z tym należy stosować holistyczne podejście oparte na analizie ryzyka i minimalnych standardach. Podejście oparte na analizie ryzyka nie jest wariantem nadmiernie liberalnym dla państw członkowskich i podmiotów zobowiązanych. Obejmuje ono podejmowanie decyzji w oparciu o dowody w celu lepszej identyfikacji ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu zagrażającego Unii Europejskiej oraz podmiotom prowadzącym działalność na jej terytorium.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) U podstaw podejścia opartego na analizie ryzyka znajduje się konieczność identyfikacji, zrozumienia i ograniczenia przez państwa członkowskie dotyczącego je ryzyka w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Znaczenie ponadnarodowego podejścia do identyfikacji ryzyka zostało uznane na szczeblu międzynarodowym i w związku z tym Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) (dalej zwany „EUNB”) ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE29; Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) (zwany dalej „EUNUiPPE”) ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE30; oraz Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (zwany dalej „EUNGiPW”) ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE31 powinny otrzymać zadanie wydania opinii w kwestii czynników ryzyka wpływających na sektor finansowy.

(15) U podstaw podejścia opartego na analizie ryzyka znajduje się konieczność identyfikacji, zrozumienia i ograniczenia przez państwa członkowskie i Unię dotyczącego je ryzyka w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Znaczenie ponadnarodowego podejścia do identyfikacji ryzyka zostało uznane na szczeblu międzynarodowym i w związku z tym Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) (dalej zwany „EUNB”) ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE29; Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) (zwany dalej „EIOPA”) ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE30; oraz Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (zwany dalej „ESMA”) ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE31 powinny otrzymać zadanie wydania opinii w kwestii czynników ryzyka wpływających na sektor finansowy oraz we współpracy z państwami członkowskimi powinny opracować minimalne standardy oceny ryzyka przeprowadzanej przez właściwe organy krajowe. W miarę możliwości w proces ten należy angażować w drodze konsultacji społecznych odpowiednie zainteresowane podmioty.

__________________

__________________

29 Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.

29 Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.

30 Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48.

30 Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48.

31 Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.

31 Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Wyniki ocen ryzyka przeprowadzanych na szczeblu państw członkowskich należy w stosowanych przypadkach udostępnić podmiotom zobowiązanym w celu umożliwienia im identyfikacji, zrozumienia i ograniczenia własnych czynników ryzyka.

(16) Wyniki ocen ryzyka należy w stosowanych przypadkach udostępnić w odpowiednim czasie podmiotom zobowiązanym w celu umożliwienia im identyfikacji, zrozumienia i ograniczenia własnych czynników ryzyka.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) W celu lepszego zrozumienia i ograniczenia czynników ryzyka na szczeblu Unii Europejskiej państwa członkowskie powinny w stosownych przypadkach udostępniać wyniki swoich ocen ryzyka sobie wzajemnie, a także Komisji oraz EUNB, EUNUiPPE i EUNGiPW.

(17) W celu lepszego zrozumienia i ograniczenia czynników ryzyka na szczeblu Unii Europejskiej należy przeprowadzić ponadnarodową analizę ryzyka, tak aby można było skutecznie zidentyfikować ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, na które narażony jest rynek wewnętrzny. Komisja powinna zobowiązać państwa członkowskie do skutecznego zarządzania scenariuszami uważanymi za sytuacje o wysokim ryzyku. Ponadto państwa członkowskie powinny w stosownych przypadkach udostępniać wyniki swoich ocen ryzyka sobie wzajemnie, a także Komisji oraz EUNB, EIOPA, ESMA i Europolowi.

Uzasadnienie

W celu przedstawienia jasnej interpretacji powiązań między poszczególnymi „poziomami” analizy ryzyka, w jednym z motywów należy sprecyzować, że państwa członkowskie powinny dokonać skutecznej ponadnarodowej analizy ryzyka, szczególnie w odniesieniu do sytuacji o podwyższonym ryzyku.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Dotyczy to szczególnie stosunków gospodarczych z osobami, które zajmują lub zajmowały ważne stanowiska publiczne, szczególnie osobami pochodzącymi z państw, w których szerzy się korupcja. Tego typu stosunki mogą narazić szczególnie sektor finansowy na poważne ryzyko utraty wiarygodności i ryzyko prawne. Międzynarodowe starania na rzecz walki z korupcją również uzasadniają zwrócenie szczególnej uwagi na takie przypadki oraz zastosowanie właściwych wzmocnionych środków należytej staranności wobec klienta w odniesieniu do osób pełniących obecnie lub w przeszłości eksponowane funkcje w kraju lub za granicą oraz pracowników najwyższego szczebla w organizacjach międzynarodowych.

(21) Dotyczy to szczególnie stosunków z osobami, które zajmują lub zajmowały ważne stanowiska publiczne w Unii lub na arenie międzynarodowej, szczególnie osobami pochodzącymi z państw, w których szerzy się korupcja. Tego typu stosunki mogą narazić szczególnie sektor finansowy na poważne ryzyko utraty wiarygodności i ryzyko prawne. Międzynarodowe starania na rzecz walki z korupcją również uzasadniają zwrócenie szczególnej uwagi na takie przypadki oraz zastosowanie właściwych wzmocnionych środków należytej staranności wobec klienta w odniesieniu do osób pełniących obecnie lub w przeszłości eksponowane funkcje w kraju lub za granicą oraz pracowników najwyższego szczebla w organizacjach międzynarodowych.

 

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a) Konieczność dysponowania wzmocnionymi środkami należytej staranności wobec klienta w odniesieniu do osób pełniących obecnie lub w przeszłości eksponowane funkcje w kraju lub za granicą oraz pracowników najwyższego szczebla w organizacjach międzynarodowych nie powinny jednak prowadzić do sytuacji, w których wykazy zawierające informacje o takich osobach wykorzystywane są do celów handlowych. Państwa członkowskie powinny podjąć odpowiednie środki, aby zakazać takiej działalności.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a) Istotne jest, aby Unia opracowała wspólne podejście i wspólną politykę w stosunku do jurysdykcji niechętnych współpracy, które mają niezadowalające wyniki w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W tym celu państwa członkowskie powinny działać w oparciu o wszelkie wykazy państw publikowane przez FATF i bezpośrednio stosować je w krajowych systemach zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ponadto państwa członkowskie i Komisja na podstawie wszelkich dostępnych informacji powinny identyfikować inne jurysdykcje niechętne współpracy.

 

Komisja powinna opracować wspólne podejście do środków, które mają być stosowane do ochrony integralności rynku wewnętrznego przed tymi niechętnymi współpracy jurysdykcjami.

Uzasadnienie

Il est essentiel d’introduire des mesures ambitieuses au sein des cadres juridiques nationaux relatives à une approche européenne cohérente à l’égard des juridictions non coopératives, et il doit être clair que les listes du GAFI doivent être considérées comme obligatoires par tous les Etats membres. La Directive doit précisément donner la possibilité à l’Union européenne d’adopter une approche commune et de prendre des mesures (coordonnées entre les EM ou laissée à la libre appréciation d’un Etat membre) à l’égard de pays qui ne seraient pas listés par les Déclarations publiques du GAFI, mais qui sont identifiées comme présentant un risque ou des défaillances importantes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) W przypadku zaistnienia stosunków pośrednictwa lub zlecania zadań podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy pomiędzy podmiotami zobowiązanymi a zewnętrznymi osobami fizycznymi lub prawnymi, których nie obejmuje niniejsza dyrektywa, jakiekolwiek zobowiązania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ciążące na tych pośrednikach lub podmiotach zewnętrznych jako stanowiących część podmiotów zobowiązanych mogą wynikać wyłącznie z umowy, a nie z niniejszej dyrektywy. Odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszej dyrektywy powinna spoczywać na podmiocie zobowiązanym objętym niniejszą dyrektywą.

(24) W przypadku zaistnienia stosunków pośrednictwa lub zlecania zadań podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy pomiędzy podmiotami zobowiązanymi a zewnętrznymi osobami fizycznymi lub prawnymi, których nie obejmuje niniejsza dyrektywa, jakiekolwiek zobowiązania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ciążące na tych pośrednikach lub podmiotach zewnętrznych jako stanowiących część podmiotów zobowiązanych mogą wynikać wyłącznie z umowy, a nie z niniejszej dyrektywy. Odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszej dyrektywy powinna spoczywać przede wszystkim na podmiocie zobowiązanym. Ponadto państwa członkowskie powinny zapewnić możliwość pociągnięcia wszelkich takich stron trzecich do odpowiedzialności za naruszenie przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Wszystkie państwa członkowskie ustanowiły lub powinny ustanowić jednostki analityki finansowej odpowiedzialne za gromadzenie i analizowanie informacji przez nie otrzymywanych w celu ustalenia powiązań między podejrzanymi transakcjami a leżącą u ich podstaw działalnością przestępczą w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ich zwalczania. Podejrzane transakcje należy zgłaszać jednostkom analityki finansowej, które powinny pełnić rolę krajowych ośrodków przyjmowania, analizowania i ujawniania właściwym organom raportów o podejrzanych transakcjach oraz innych informacji dotyczących możliwego prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Wymóg ten nie powinien narzucać państwom członkowskim obowiązku zmiany istniejących systemów zgłaszania, jeżeli zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem prokuratury lub innych organów ścigania, o ile informacja przekazywana jest jednostkom analityki finansowej niezwłocznie i z zachowaniem jej pierwotnej formy i treści, umożliwiając im należyte wykonywanie ich zadań, w tym w zakresie międzynarodowej współpracy z innymi jednostkami analityki finansowej.

(25) Wszystkie państwa członkowskie ustanowiły lub powinny ustanowić operacyjnie niezależne i autonomiczne jednostki analityki finansowej odpowiedzialne za gromadzenie i analizowanie informacji przez nie otrzymywanych w celu ustalenia powiązań między podejrzanymi transakcjami a leżącą u ich podstaw działalnością przestępczą w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ich zwalczania. Podejrzane transakcje należy zgłaszać jednostkom analityki finansowej, które powinny pełnić rolę krajowych ośrodków przyjmowania, analizowania i ujawniania właściwym organom raportów o podejrzanych transakcjach oraz innych informacji dotyczących możliwego prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Wymóg ten nie powinien narzucać państwom członkowskim obowiązku zmiany istniejących systemów zgłaszania, jeżeli zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem prokuratury lub innych organów ścigania, o ile informacja przekazywana jest jednostkom analityki finansowej niezwłocznie i z zachowaniem jej pierwotnej formy i treści, umożliwiając im należyte wykonywanie ich zadań, w tym w zakresie międzynarodowej współpracy z innymi jednostkami analityki finansowej. Istotne znaczenie ma, aby państwa członkowskie udostępniły jednostkom analityki finansowej środki niezbędne do zapewnienia ich pełnej zdolności operacyjnej do stawiania czoła bieżącym wyzwaniom związanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, przy jednoczesnym poszanowaniu praw podstawowych, w tym prawa do prywatności i ochrony danych.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26a) Ponieważ ogromna większość nielegalnych przepływów finansowych trafia do rajów podatkowych, Unia powinna zwiększyć presję wywieraną na te kraje, aby skłonić je do współpracy w celu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) Stwierdzono szereg przypadków, w których pracownicy zgłaszający swoje podejrzenia odnośnie do prania pieniędzy, spotykali się z groźbami lub wrogimi działaniami. Chociaż niniejsza dyrektywa nie może ingerować w procedury sądowe państw członkowskich, jest to sprawa o zasadniczym znaczeniu dla skuteczności systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Państwa członkowskie powinny mieć świadomość istnienia tego problemu i uczynić wszystko, co w ich mocy, aby ochronić pracowników przed tego rodzaju groźbami lub wrogimi działaniami.

(29) Stwierdzono szereg przypadków, w których osoby fizyczne, w tym pracownicy i przedstawiciele, zgłaszające swoje podejrzenia odnośnie do prania pieniędzy, spotykały się z groźbami lub wrogimi działaniami. Chociaż niniejsza dyrektywa nie może ingerować w procedury sądowe państw członkowskich, jest to sprawa o zasadniczym znaczeniu dla skuteczności systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Państwa członkowskie powinny mieć świadomość istnienia tego problemu i uczynić wszystko, co w ich mocy, aby ochronić osoby fizyczne, w tym pracowników i przedstawicieli, przed tego rodzaju groźbami lub wrogimi działaniami, a także przed wszelkimi innymi formami wrogiego traktowania lub negatywnymi konsekwencjami, ułatwiając tym osobom zgłaszanie podejrzeń, co spowoduje zaostrzenie walki z praniem pieniędzy.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(30a) Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady31a ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez instytucje i organy Unii do celów niniejszej dyrektywy.

 

________________

 

31a Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U L 8 z 12.1.2001, s. 1).

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31) Niektóre aspekty wdrożenia niniejszej dyrektywy wymagają gromadzenia, analizy, przechowywania i przekazywania danych. Przetwarzanie danych osobowych powinno być dozwolone w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych niniejszą dyrektywą, w tym: zastosowania środków należytej staranności wobec klienta, bieżącego monitorowania, przeprowadzania dochodzeń w sprawie niezwykłych i podejrzanych transakcji oraz ich zgłaszania, identyfikacji beneficjenta rzeczywistego osoby prawnej lub porozumienia prawnego, przekazywania informacji przez właściwe organy i instytucje finansowe. Dane osobowe podlegające gromadzeniu powinny być ograniczone do danych absolutnie niezbędnych do spełnienia wymogów niniejszej dyrektywy i nie powinny być dalej przetwarzane w sposób niezgodny z dyrektywą 95/46/WE. W szczególności dalsze przetwarzanie danych osobowych do celów zarobkowych powinno być ściśle zabronione.

(31) Niektóre aspekty wdrożenia niniejszej dyrektywy wymagają gromadzenia, analizy, przechowywania i przekazywania danych. Przetwarzanie danych osobowych powinno być dozwolone w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych niniejszą dyrektywą, w tym: zastosowania środków należytej staranności wobec klienta, bieżącego monitorowania, przeprowadzania dochodzeń w sprawie niezwykłych i podejrzanych transakcji oraz ich zgłaszania, identyfikacji beneficjenta rzeczywistego osoby prawnej lub porozumienia prawnego, identyfikacji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, przekazywania informacji przez właściwe organy i instytucje finansowe oraz podmioty zobowiązane. Dane osobowe podlegające gromadzeniu powinny być ograniczone do danych absolutnie niezbędnych do spełnienia wymogów niniejszej dyrektywy i nie powinny być dalej przetwarzane w sposób niezgodny z dyrektywą 95/46/WE. W szczególności dalsze przetwarzanie danych osobowych do celów zarobkowych powinno być ściśle zabronione.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32) Wszystkie państwa członkowskie uznają, że zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu leży w ich interesie publicznym.

(32) Wszystkie państwa członkowskie uznają, że zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu leży w ich interesie publicznym. Zlikwidowanie tego zjawiska wymaga zdecydowanej woli politycznej i współpracy na wszystkich szczeblach.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32a) Największe znaczenie ma, aby inwestycje współfinansowane z budżetu Unii spełniały najwyższe standardy w celu zapobiegania przestępstwom finansowym, w tym korupcji i uchylaniu się od opodatkowania. W związku z tym Europejski Bank Inwestycyjny przyjął w 2008 r. wytyczne wewnętrzne zatytułowane „Polityka zapobiegania i przeciwdziałania zakazanemu postępowaniu w działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego”, których podstawę prawną stanowi art. 325 TFUE, art. 18 statutu EBI oraz rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. W następstwie przyjęcia tej polityki EBI powinien przedstawić jednostce analityki finansowej w Luksemburgu sprawozdanie na temat podejrzeń lub domniemanych przypadków prania pieniędzy dotyczących projektów, operacji i transakcji wspieranych przez EBI.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, z uwzględnieniem przepisów decyzji ramowej 2008/977/WSiSW.

skreślony

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34) Prawo dostępu do danych osób, których dane dotyczą, ma zastosowanie do danych osobowych przetwarzanych do celów niniejszej dyrektywy. Dostęp osób, których dane dotyczą, do informacji zawartych w raporcie o podejrzanej transakcji, poważnie ograniczyłby jednak skuteczność walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Ograniczenia tego prawa zgodnie z zasadami ustanowionymi w art. 13 dyrektywy 95/46/WE mogą być zatem uzasadnione.

(34) Prawo dostępu do danych osób, których dane dotyczą, ma zastosowanie do danych osobowych przetwarzanych do celów niniejszej dyrektywy. Dostęp osób, których dane dotyczą, do informacji zawartych w raporcie o podejrzanej transakcji, poważnie ograniczyłby jednak skuteczność walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Ograniczenia tego prawa zgodnie z zasadami ustanowionymi w art. 13 dyrektywy 95/46/WE mogą być zatem uzasadnione. Jednak takie ograniczenia muszą być zrównoważone skutecznymi uprawnieniami przyznanymi organom ochrony danych, w tym prawem pośredniego dostępu określonym w dyrektywie 95/46/WE, umożliwiającymi im badanie z urzędu lub na podstawie skargi wszelkich zarzutów dotyczących problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Powinno to w szczególności obejmować dostęp do danych w podmiotach zobowiązanych.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37) Należy przekazywać podmiotom zobowiązanym informacje zwrotne dotyczące użyteczności przekazywanych przez nie raportów o podejrzanych transakcjach i działań następczych podejmowanych w ich wyniku, o ile jest to wykonalne. Aby umożliwić przekazywanie informacji zwrotnych oraz przegląd skuteczności systemów zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, państwa członkowskie powinny prowadzić i doskonalić odpowiednie statystyki. W celu dalszej poprawy jakości i spójności danych statystycznych gromadzonych na poziomie Unii Komisja powinna monitorować sytuację w całej UE w odniesieniu do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz publikować regularne przeglądy.

(37) Należy przekazywać podmiotom zobowiązanym informacje zwrotne dotyczące użyteczności przekazywanych przez nie raportów o podejrzanych transakcjach i działań następczych podejmowanych w ich wyniku, gdy tylko jest to możliwe. Aby umożliwić przekazywanie informacji zwrotnych oraz przegląd skuteczności systemów zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, państwa członkowskie powinny prowadzić i doskonalić odpowiednie statystyki. W celu dalszej poprawy jakości i spójności danych statystycznych gromadzonych na poziomie Unii Komisja powinna monitorować sytuację w całej UE w odniesieniu do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz publikować regularne przeglądy. Komisja powinna włączyć do swoich przeglądów również analizę ocen ryzyka krajowego. Pierwszy przegląd Komisja powinna przeprowadzić w ciągu jednego roku od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(37a) Państwa członkowskie powinny zadbać o to, by podmioty zobowiązane nie tylko przestrzegały stosownych przepisów i wytycznych, ale także by wprowadziły systemy, które faktycznie minimalizują ryzyko prania pieniędzy w tych podmiotach.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 37 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(37b) Aby umożliwić przegląd skuteczności swoich systemów zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, państwa członkowskie powinny prowadzić i doskonalić odpowiednie statystyki. W celu dalszej poprawy jakości i spójności danych statystycznych gromadzonych na poziomie Unii Komisja powinna monitorować sytuację w całej Unii w odniesieniu do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz powinna publikować regularne przeglądy.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40) Usprawnienie wymiany informacji między jednostkami analityki finansowej w obrębie UE jest szczególnie istotne w obliczu międzynarodowego charakteru prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Państwa członkowskie powinny zachęcać do korzystania z bezpiecznych urządzeń w celu wymiany informacji, zwłaszcza ze zdecentralizowanej sieci komputerowej FIU.net oraz technologii, jakie oferuje przedmiotowa sieć.

(40) Usprawnienie wymiany informacji między jednostkami analityki finansowej w obrębie UE jest szczególnie istotne w obliczu międzynarodowego charakteru prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Państwa członkowskie powinny zachęcać do korzystania z bezpiecznych urządzeń w celu wymiany informacji oraz technologii, jakie oferują takie urządzenia.

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna określać wyniki i cele, a nie konkretne instrumenty, za pomocą których są one osiągane. Powinien być zatem możliwy wybór najbardziej skutecznych i najlepszych „chronionych kanałów komunikacji”. Określenie instrumentu FIU.net w dyrektywie jest zatem niemożliwe ze względów prawnych lub praktycznych. To samo ma zastosowanie do art. 53.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41) Z uwagi na znaczenie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu państwa członkowskie powinny ustanowić w prawie krajowym skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje w przypadku naruszenia przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą. Państwa członkowskie posiadają obecnie szereg różnych środków i sankcji administracyjnych w przypadku naruszenia kluczowych środków zapobiegawczych. Przedmiotowa różnorodność może mieć negatywny wpływ na działania mające na celu walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu i istnieje ryzyko, że reakcja Unii ulegnie fragmentaryzacji. W związku z tym niniejsza dyrektywa powinna obejmować szereg środków i sankcji administracyjnych dostępnych dla państw członkowskich w przypadku systematycznych naruszeń wymagań związanych z środkami należytej staranności wobec klienta, prowadzeniem rejestrów, zgłaszaniem podejrzanych transakcji oraz kontrolami wewnętrznymi podmiotów zobowiązanych. Przedmiotowy zakres środków i sankcji powinien być wystarczająco szeroki, aby umożliwić państwom członkowskim i właściwym organom branie pod uwagę różnic między podmiotami zobowiązanymi, w szczególności między instytucjami finansowymi a innymi podmiotami zobowiązanymi, pod względem ich wielkości, charakterystyki i obszarów działalności. Przy stosowaniu niniejszej dyrektywy państwa członkowskie powinny zagwarantować, że podejmowanie środków i sankcji administracyjnych zgodnie z niniejszą dyrektywą oraz sankcji karnych zgodnie z prawem krajowym nie stanowi naruszenia zasady ne bis in idem.

(41) Z uwagi na znaczenie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu państwa członkowskie powinny ustanowić w prawie krajowym skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje w przypadku naruszenia przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą. Państwa członkowskie posiadają obecnie szereg różnych środków i sankcji administracyjnych w przypadku naruszenia kluczowych środków zapobiegawczych. Przedmiotowa różnorodność może mieć negatywny wpływ na działania mające na celu walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu i istnieje ryzyko, że reakcja Unii ulegnie fragmentaryzacji. W związku z tym niniejsza dyrektywa powinna obejmować szereg środków i sankcji administracyjnych dostępnych dla państw członkowskich w przypadku systematycznych naruszeń wymagań związanych z środkami należytej staranności wobec klienta, prowadzeniem rejestrów, zgłaszaniem podejrzanych transakcji oraz kontrolami wewnętrznymi podmiotów zobowiązanych. Przedmiotowy zakres środków i sankcji powinien być wystarczająco szeroki, aby umożliwić państwom członkowskim i właściwym organom branie pod uwagę różnic między podmiotami zobowiązanymi, w szczególności między instytucjami finansowymi a innymi podmiotami zobowiązanymi, pod względem ich wielkości, charakterystyki, poziomu ryzyka i obszarów działalności. Przy stosowaniu niniejszej dyrektywy państwa członkowskie powinny zagwarantować, że podejmowanie środków i sankcji administracyjnych zgodnie z niniejszą dyrektywą oraz sankcji karnych zgodnie z prawem krajowym nie stanowi naruszenia zasady ne bis in idem.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(42a) Aby umożliwić właściwym organom i podmiotom zobowiązanym przeprowadzenie lepszej oceny ryzyka związanego z niektórymi transakcjami, Komisja powinna sporządzić wykaz jurysdykcji poza Unią, które wdrożyły zasady i przepisy zbliżone do przepisów niniejszej dyrektywy.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(46) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, prawa do ochrony danych osobowych, wolności prowadzenia działalności gospodarczej, zakazu dyskryminacji, prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu oraz prawa do obrony.

(46) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domniemania niewinności, prawa do ochrony danych osobowych, wolności prowadzenia działalności gospodarczej, zakazu dyskryminacji, prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu oraz prawa do obrony.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 48 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(48a) Stosując niniejszą dyrektywę lub przepisy prawa krajowego wdrażające niniejszą dyrektywę, państwa członkowskie i podmioty zobowiązane są związane dyrektywą Rady 2000/43/EC33a.

 

_________________

 

33a Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 22).

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) konwersję lub przekazywanie mienia, ze świadomością, że pochodzi ono z działalności przestępczej lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrywania lub zatajania nielegalnego pochodzenia tego mienia albo udzielenia pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności, dla umożliwienia jej uniknięcia konsekwencji prawnych takiego działania;

a) konwersję lub przekazywanie mienia, ze świadomością, że pochodzi ono z działalności przestępczej lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrywania lub zatajania nielegalnego pochodzenia tego mienia lub unikania nakazów jego zamrożenia lub konfiskaty albo udzielenia pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności, dla umożliwienia jej uniknięcia konsekwencji prawnych takiego działania;

Poprawka  48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(v) tworzenia, prowadzenia działalności funduszy powierniczych, spółek albo podobnych struktur lub zarządzania nimi;

(v) tworzenia, prowadzenia działalności funduszy powierniczych, fundacji, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, spółek albo podobnych struktur lub zarządzania nimi;

Poprawka  49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) pośredników w obrocie nieruchomościami, w tym pośredników wynajmu nieruchomości;

d) pośredników w obrocie nieruchomościami, w tym pośredników wynajmu nieruchomości, o ile są oni zaangażowani w transakcje finansowe;

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich zadanie agentów nieruchomości polega jedynie na kojarzeniu kupujących ze sprzedającymi i nie obejmuje formalnego aktu zawarcia umowy oraz odnośnych transakcji finansowych, dlatego sformułowanie powinno być bardziej konkretne.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) innych osób fizycznych lub prawnych prowadzących handel towarami, jedynie w zakresie, w jakim płatności są dokonywane lub przyjmowane w gotówce w kwocie 7 500 EUR lub wyższej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się być wzajemnie ze sobą powiązane;

e) innych osób fizycznych lub prawnych prowadzących handel towarami lub usługami, jedynie w zakresie, w jakim płatności są dokonywane lub przyjmowane w gotówce w kwocie 7 500 EUR lub wyższej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się być wzajemnie ze sobą powiązane;

Poprawka  51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) podmiotów świadczących usługi w zakresie gier hazardowych.

f) podmiotów świadczących usługi w zakresie gier hazardowych. Państwa członkowskie mogą postanowić o całkowitym lub częściowym zwolnieniu dostawców niektórych usług hazardowych, z wyjątkiem kasyn, z zakresu przepisów krajowych transponujących przepisy niniejszej dyrektywy ze względu na niski poziom ryzyka, jaki wynika z charakteru operacji przeprowadzanych przez takich dostawców usług, albo na podstawie ocen ryzyka. Przed zastosowaniem takiego zwolnienia dane państwo członkowskie zwraca się do Komisji o wydanie zgody.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 4 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) wszelkie przestępstwa, w tym przestępstwa podatkowe odnoszące się do podatków bezpośrednich i pośrednich, których maksymalne zagrożenie karą przekracza rok pozbawienia wolności lub aresztu, lub – w przypadku państw, których systemy prawne określają minimalny próg zagrożenia karą dla tego typu przestępstw – każde przestępstwo, którego dolna granica zagrożenia karą wynosi co najmniej sześć miesięcy pozbawienia wolności lub aresztu;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

 

Poprawka językowa dotycząca szczególnie angielskiej wersji językowej, mająca na celu sprecyzowanie, że chodzi również o przestępstwa karne skarbowe.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a) „organ samorządu zawodowego” oznacza organ posiadający uznane przez prawo krajowe uprawnienia do ustanawiania obowiązków i przepisów regulujących dany zawód lub dany obszar działalności gospodarczej, których muszą przestrzegać osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność w przedmiotowym zawodzie lub obszarze;

Poprawka  54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5) „beneficjent rzeczywisty” oznacza osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które ostatecznie są właścicielami lub sprawują kontrolę nad klientem lub osobą fizyczną, w imieniu których przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność. Beneficjent rzeczywisty obejmuje co najmniej:

5) „beneficjent rzeczywisty” oznacza osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które ostatecznie są właścicielami lub sprawują kontrolę nad klientem lub osobą fizyczną, w imieniu których przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność. Beneficjent rzeczywisty obejmuje co najmniej:

a) w przypadku podmiotów o charakterze korporacyjnym:

a) w przypadku podmiotów o charakterze korporacyjnym:

(i) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które ostatecznie są właścicielami lub kontrolują podmiot prawny, bezpośrednio lub pośrednio posiadając lub kontrolując wystarczający odsetek udziałów lub praw głosu w tym podmiocie prawnym, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek notowanych na rynku regulowanym, podlegających wymaganiom ujawniania informacji zgodnym z przepisami unijnymi lub podlegających równoważnym standardom międzynarodowym.

(i) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które ostatecznie są właścicielami lub kontrolują podmiot prawny, bezpośrednio lub pośrednio posiadając lub kontrolując wystarczający odsetek udziałów lub praw głosu w tym podmiocie prawnym, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek notowanych na rynku regulowanym, podlegających wymaganiom ujawniania informacji zgodnym z przepisami unijnymi lub podlegających równoważnym standardom międzynarodowym.

Odsetek równy 25 % plus jeden udział jest uznawany za dowód własności lub sprawowania kontroli poprzez udziały w spółce oraz ma zastosowanie do każdego poziomu własności bezpośredniej i pośredniej;

W każdym razie posiadanie przez osobę fizyczną 25% udziałów plus jeden udział jest uznawane za dowód własności bezpośredniej; udział równy 25% plus jeden udział klienta w posiadaniu przez podmiot o charakterze korporacyjnym kontrolowany przez osobę lub osoby fizyczne lub liczne podmioty o charakterze korporacyjnym kontrolowane przez tę samą osobę fizyczną wskazuje na własność pośrednią; pojęcie kontroli określa się, między innymi, zgodnie z kryteriami zawartymi w art. 22 ust. 1–5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE42a; powyższe stosuje się jednak bez uszczerbku dla prawa państw członkowskich do zadecydowania o przyjęciu niższego odsetka jako dowodu własności lub sprawowania kontroli;

(ii) w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy osoba lub osoby określone w pkt (i) są beneficjentem rzeczywistym lub beneficjentami rzeczywistymi, osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad zarządzaniem podmiotem prawnym;

(ii) w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy osoba lub osoby określone w pkt (i) są beneficjentem rzeczywistym lub beneficjentami rzeczywistymi lub jeżeli po podjęciu wszelkich niezbędnych środków nie można zidentyfikować żadnej osoby na podstawie ppkt (i), osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad zarządzaniem podmiotem prawnym w inny sposób, co może obejmować osoby na wyższym stanowisku kierowniczym;

 

(iia) jeżeli nie zidentyfikowano żadnej osoby fizycznej na podstawie ppkt (i) lub (ii), osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które zajmują wyższe stanowisko kierownicze, w którym to przypadku podmioty zobowiązane prowadzą zapisy działań podejmowanych w celu zidentyfikowania beneficjenta rzeczywistego na podstawie ppkt (i) i (ii), aby udowodnić, że zidentyfikowanie takich osób jest niemożliwe;

b) w przypadku podmiotów prawnych, takich jak fundacje, oraz porozumień prawnych, takich jak fundusze powiernicze, które administrują środkami oraz je rozdzielają:

b) w przypadku podmiotów prawnych, takich jak fundacje, oraz porozumień prawnych, takich jak fundusze powiernicze lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, które administrują środkami oraz je rozdzielają:

(i) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad częścią wynoszącą co najmniej 25 % mienia porozumienia prawnego lub podmiotu prawnego; oraz

(i) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad częścią wynoszącą co najmniej 25 % mienia porozumienia prawnego lub podmiotu prawnego; oraz

(ii) w przypadku gdy przyszli beneficjenci zostali już określeni – osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są beneficjentami co najmniej 25 % mienia porozumienia prawnego lub podmiotu prawnego; lub

(ii) w przypadku gdy przyszli beneficjenci zostali już określeni – osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są beneficjentami co najmniej 25 % mienia porozumienia prawnego lub podmiotu prawnego; lub

(iii) w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z porozumienia prawnego lub podmiotu prawnego nie zostały jeszcze określone – kategorię osób, w których głównym interesie powstało lub działa porozumienie prawne lub podmiot prawny. W przypadku beneficjentów funduszu powierniczego wyznaczonych na podstawie cech charakterystycznych lub kategorii, podmioty zobowiązane otrzymują wystarczające informacje dotyczące beneficjenta w celu upewnienia się, że będzie możliwe ustalenie tożsamości beneficjenta w momencie wypłaty lub w przypadku, gdy beneficjent ma zamiar wykonać nabyte przez niego prawa;

(iii) w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z porozumienia prawnego lub podmiotu prawnego nie zostały jeszcze określone – kategorię osób, w których głównym interesie powstało lub działa porozumienie prawne lub podmiot prawny. W przypadku beneficjentów funduszu powierniczego wyznaczonych na podstawie cech charakterystycznych lub kategorii, podmioty zobowiązane otrzymują wystarczające informacje dotyczące beneficjenta w celu upewnienia się, że będzie możliwe ustalenie tożsamości beneficjenta w momencie wypłaty lub w przypadku, gdy beneficjent ma zamiar wykonać nabyte przez niego prawa;

 

(iiia) w przypadku funduszy powierniczych tożsamość powierzającego, powiernika lub powierników, protektora (jeśli występuje), beneficjenta lub kategorii beneficjentów oraz wszystkich innych osób fizycznych sprawujących ostateczną, skuteczną kontrolę nad funduszem powierniczym (również poprzez łańcuch kontroli lub własności);

 

________________

 

42a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz. U. L 182 z 29.6.2013, s. 19)

Poprawka  55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – punkt 7 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) „osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne na szczeblu krajowym” oznaczają osoby fizyczne, które sprawują lub sprawowały znaczące funkcje publiczne powierzone im przez państwo członkowskie;

b) „osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne na szczeblu krajowym” oznaczają osoby fizyczne, które sprawują lub sprawowały znaczące funkcje publiczne powierzone im przez dane państwo członkowskie;

 

Poprawka językowa.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 7 – litera d – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) członków parlamentu;

(ii) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych;

Poprawka  57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 7 – litera d – podpunkt vi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(vi) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych.

(vi) wyższych rangą członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 7 – litera e – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii) dzieci i ich małżonków lub partnerów;

skreślony

Poprawka  59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 7 – litera e – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv) rodziców;

skreślony

Poprawka  60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 7 – litera f – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) osoby fizyczne będące jedynymi beneficjentami rzeczywistymi podmiotów prawnych lub porozumień prawnych, o których wiadomo, że zostały założone na faktyczną korzyść osoby określonej w pkt 7 lit. a)–d) powyżej;

(ii) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi podmiotów prawnych lub porozumień prawnych, o których wiadomo, że zostały założone na faktyczną korzyść osoby określonej w pkt 7 lit. a)–d) powyżej;

Poprawka  61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 10 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10a) „transakcja zakładu”: transakcja w rozumieniu art. 12 niniejszej dyrektywy, która oznacza wszystkie etapy stosunków handlowych pomiędzy podmiotem świadczącym usługi w zakresie gier a klientem i beneficjentem, który zawarł zakład i obstawił stawkę, do czasu wypłaty ewentualnej wygranej;

Poprawka  62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11a) „niebezpośrednie” stosowane w odniesieniu do stosunków gospodarczych lub transakcji oznacza realizację umowy lub transakcji bez jednoczesnej fizycznej obecności wykonawcy lub pośrednika i konsumenta, przez wykorzystanie wyłącznie jednego lub kilku z następujących środków: internet, telemarketing lub inne elektroniczne środki komunikacji do czasu zawarcia umowy włącznie;

Uzasadnienie

Należy dodać jako podpunkt w art. 3 po pkt 11. W dyrektywie należy uwzględnić definicję niebezpośrednich stosunków gospodarczych lub transakcji, aby uniknąć definiowania pośrednictwa jako niebezpośrednich stosunków gospodarczych.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają całkowite lub częściowe rozszerzenie stosowania przepisów niniejszej dyrektywy na zawody i kategorie przedsiębiorstw inne niż podmioty zobowiązane określone w art. 2 ust. 1, podejmujące działania, których wykorzystanie do celów prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest szczególnie prawdopodobne.

1. Państwa członkowskie zapewniają, zgodnie z podejściem opartym na analizie ryzyka, całkowite lub częściowe rozszerzenie stosowania przepisów niniejszej dyrektywy na zawody i kategorie przedsiębiorstw inne niż podmioty zobowiązane określone w art. 2 ust. 1, podejmujące działania, których wykorzystanie do celów prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest szczególnie prawdopodobne.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu państwa członkowskie mogą przyjąć lub utrzymać w mocy bardziej rygorystyczne przepisy w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

W celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu państwa członkowskie mogą przyjąć lub utrzymać w mocy bardziej rygorystyczne przepisy w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą, pod warunkiem że takie przepisy będą w pełni zgodne z prawem Unii, szczególnie w odniesieniu do unijnych przepisów o ochronie danych oraz ochrony praw podstawowych zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Takie przepisy nie utrudniają konsumentom w nieuzasadniony sposób dostępu do usług finansowych ani nie stanowią przeszkody w funkcjonowaniu jednolitego rynku.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (zwany dalej „EUNB”), Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (zwany dalej „EUNUiPPE”) oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (zwany dalej „EUNGiPW”) przedstawiają wspólną opinię na temat ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu wpływającego na rynek wewnętrzny.

1. Komisja sporządza ocenę ryzyk prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, które mają wpływ na rynek wewnętrzny, ze szczególnym uwzględnieniem działalności transgranicznej. W celu sporządzenia takiej oceny Komisja konsultuje się z państwami członkowskimi, Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego (zwanym dalej „EUNB”), Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (zwanym dalej „EIOPA”), Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (zwanym dalej „ESMA”), Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, Grupą Roboczą Art. 29, Europolem oraz innymi odpowiednimi organami.

 

W ocenie ryzyka, o której mowa w akapicie pierwszym, uwzględnia się co najmniej następujące aspekty:

 

a) ogólną skalę prania pieniędzy i najbardziej zagrożone obszary rynku wewnętrznego;

 

b) ryzyka związane z poszczególnymi odpowiednimi sektorami, w szczególności z sektorami niefinansowymi i sektorem gier hazardowych;

 

c) najpowszechniejsze metody wykorzystywane przez przestępców do prania nielegalnych wpływów;

 

d) zalecenia dla właściwych organów dotyczące efektywnego rozdziału zasobów;

 

e) funkcję banknotów euro w działalności przestępczej i praniu pieniędzy.

 

Ocena ryzyka zawiera również propozycje minimalnych standardów ocen ryzyka, które mają przeprowadzać właściwe organy krajowe. Takie minimalne standardy są opracowywane we współpracy z państwami członkowskimi oraz z udziałem branży i innych istotnych zainteresowanych podmiotów w drodze, odpowiednio, konsultacji publicznych i spotkań zainteresowanych podmiotów prywatnych.

Przedstawienie tej opinii następuje w terminie dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Przedstawienie oceny ryzyka następuje w ciągu jednego roku od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy; ocena ta jest aktualizowana dwa razy w roku lub, w stosownym przypadku, częściej.

2. Komisja udostępnia wspomnianą opinię w celu wsparcia państw członkowskich oraz podmiotów zobowiązanych w identyfikowaniu ryzyka, zarządzaniu nim i jego ograniczaniu w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

2. Komisja udostępnia wspomnianą ocenę ryzyka w celu wsparcia państw członkowskich oraz podmiotów zobowiązanych w identyfikowaniu ryzyka, zarządzaniu nim i jego ograniczaniu w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz aby pozwolić innym zainteresowanym podmiotom, w tym ustawodawcom krajowym, Parlamentowi Europejskiemu, Europolowi, komisji europejskich jednostek analityki finansowej, EUNB, EIOPA i ESMA lepiej zrozumieć ryzyko. Streszczenie oceny podaje się do publicznej wiadomości. Streszczenie to nie może zawierać informacji niejawnych.

 

2a. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie roczne w sprawie ustaleń wynikających z regularnych ocen ryzyka i działań podjętych w związku z tymi ustaleniami.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6a

 

1. Bez uszczerbku dla postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przewidzianego w TFUE, Komisja dopilnowuje, aby krajowe przepisy w zakresie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przyjęte przez państwa członkowskie na podstawie niniejszej dyrektywy były wdrażane w sposób skuteczny i zgodny z europejskimi ramami prawnymi.

 

2. Przy stosowaniu ust. 1 Komisję wspiera w stosownych przypadkach Europol, komisja europejskich jednostek analityki finansowej, EUNB, EIOPA, ESMA i wszystkie inne organy europejskie.

 

3. Oceny krajowych przepisów w zakresie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, o których mowa w ust. 1, pozostają bez uszczerbku dla ocen przeprowadzanych przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) lub Moneyval.

Poprawka                  67

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każde państwo członkowskie podejmuje odpowiednie działania w celu zidentyfikowania, ocenienia, zrozumienia i ograniczenia ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, wpływającego na dane państwo członkowskie oraz zapewnia aktualizację oceny.

1. Każde państwo członkowskie podejmuje odpowiednie działania w celu zidentyfikowania, ocenienia, zrozumienia i ograniczenia ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu wpływającego na dane państwo członkowskie, a także wszelkich zagadnień z zakresu ochrony danych w tym kontekście oraz zapewnia aktualizację oceny.

2. Każde państwo członkowskie wyznacza organ odpowiedzialny za koordynację reagowania na szczeblu krajowym na ryzyko, o którym mowa w ust. 1. O wyznaczonym organie należy powiadomić Komisję, EUNB, EUNUiPPE oraz EUNGiPW, a także inne państwa członkowskie.

2. Każde państwo członkowskie wyznacza organ odpowiedzialny za koordynację reagowania na szczeblu krajowym na ryzyko, o którym mowa w ust. 1. O wyznaczonym organie należy powiadomić Komisję, EUNB, EIOPA, ESMA, Europol, a także inne państwa członkowskie.

3. Przeprowadzając oceny, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie mogą korzystać z opinii, o której mowa w art. 6 ust. 1.

3. Przeprowadzając oceny, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie korzystają z oceny ryzyka, o której mowa w art. 6 ust. 1.

4. Każde państwo członkowskie przeprowadza ocenę, o której mowa w ust. 1 oraz:

4. Każde państwo członkowskie przeprowadza ocenę, o której mowa w ust. 1 oraz:

a) wykorzystuje ocenę lub oceny w celu poprawy swojego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności poprzez identyfikowanie obszarów, w których podmioty zobowiązane muszą stosować wzmocnione środki oraz, w stosownych przypadkach, poprzez precyzowanie, jakie środki należy zastosować;

a) wykorzystuje ocenę lub oceny w celu poprawy swojego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności poprzez identyfikowanie obszarów, w których podmioty zobowiązane muszą stosować wzmocnione środki oraz, w stosownych przypadkach, poprzez precyzowanie, jakie środki należy zastosować;

 

aa) identyfikuje, w stosownych przypadkach, sektory lub obszary, dla których ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu jest nieistotne, niższe lub wyższe;

b) wykorzystuje ocenę lub oceny jako wsparcie podczas podziału i ustalania priorytetów w odniesieniu do zasobów przeznaczonych na zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;

b) wykorzystuje ocenę lub oceny jako wsparcie podczas podziału i ustalania priorytetów w odniesieniu do zasobów przeznaczonych na zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;

 

ba) wykorzystuje ocenę lub oceny, aby zapewnić opracowanie odpowiednich zasad dla każdego sektora lub obszaru, odpowiednio do ryzyka prania pieniędzy;

c) udostępnia podmiotom zobowiązanym odpowiednie informacje, aby mogły przeprowadzić własne oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

c) terminowo udostępnia podmiotom zobowiązanym odpowiednie informacje, aby umożliwić im przeprowadzenie własnych ocen ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

5. Państwa członkowskie udostępniają wyniki swoich ocen ryzyka innym państwom członkowskim, Komisji, EUNB, EUNUiPPE oraz EUNGiPW na ich wniosek.

5. Państwa członkowskie udostępniają wyniki swoich ocen ryzyka innym państwom członkowskim, Komisji, EUNB, EIOPA oraz ESMA na ich wniosek. Streszczenie oceny podaje się do publicznej wiadomości. Streszczenie to nie może zawierać informacji niejawnych.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Oceny, o których mowa w ust. 1, należy dokumentować, uaktualniać oraz udostępniać właściwym organom oraz organom samorządu zawodowego.

2. Oceny, o których mowa w ust. 1, dokumentuje się, uaktualnia oraz na wniosek udostępnia właściwym organom oraz organom samorządu zawodowego.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają posiadanie przez podmioty zobowiązane strategii, środków kontroli oraz procedur służących skutecznemu ograniczaniu ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz zarządzaniu tym ryzykiem zidentyfikowanym na poziomie Unii, państwa członkowskiego oraz podmiotów zobowiązanych. Strategie, środki kontroli oraz procedury powinny być proporcjonalne do charakteru działalności i wielkości podmiotów zobowiązanych.

3. Państwa członkowskie zapewniają posiadanie przez podmioty zobowiązane strategii, środków kontroli oraz procedur służących skutecznemu ograniczaniu ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz zarządzaniu tym ryzykiem zidentyfikowanym na poziomie Unii, państwa członkowskiego oraz podmiotów zobowiązanych. Strategie, środki kontroli oraz procedury powinny być proporcjonalne do charakteru działalności i wielkości podmiotów zobowiązanych oraz ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz powinny być zgodne z przepisami o ochronie danych.

Poprawka  70

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) opracowanie strategii wewnętrznych, procedur i środków kontroli obejmujących zasady należytej staranności wobec klienta, zgłaszanie podejrzanych transakcji, prowadzenie rejestrów, kontrolę wewnętrzną, zarządzanie zgodnością z przepisami (w tym, w stosownych przypadkach w odniesieniu do wielkości i charakteru działalności podmiotu zobowiązanego, wyznaczenie pracownika ds. zgodności z prawem na poziomie kadry kierowniczej) oraz kontrole pracowników;

a) opracowanie strategii wewnętrznych, procedur i środków kontroli obejmujących praktyki dotyczące modelu zarządzania ryzykiem, zasady należytej staranności wobec klienta, zgłaszanie podejrzanych transakcji, prowadzenie rejestrów, kontrolę wewnętrzną, zarządzanie zgodnością z przepisami (w tym, w stosownych przypadkach w odniesieniu do wielkości i charakteru działalności podmiotu zobowiązanego, wyznaczenie pracownika ds. zgodności z prawem na poziomie kadry kierowniczej) oraz kontrole pracowników. Te środki nie mogą umożliwiać podmiotom zobowiązanym żądania od konsumentów, aby udostępniali więcej danych osobowych, niż jest to konieczne;

Poprawka  71

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8a

 

 

 

1. W celu opracowania wspólnego podejścia i wspólnej polityki wobec jurysdykcji niechętnych współpracy, które wykazują braki w dziedzinie zwalczania prania pieniędzy, państwa członkowskie okresowo zatwierdzają i przyjmują wykazy państw publikowane przez FATF.

 

2. Komisja, biorąc pod uwagę kryteria ustalone w załączniku III pkt 3, koordynuje na szczeblu europejskim działania przygotowawcze w zakresie identyfikowania państw trzecich, których systemy prania pieniędzy wykazują poważne braki strategiczne stwarzające istotne ryzyko dla systemu finansowego Unii.

 

3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych w celu utworzenia wykazu państw określonych w ust. 2.

 

4. Komisja regularnie monitoruje rozwój sytuacji w państwach określonych w ust. 2 na podstawie kryteriów ustalonych w załączniku III pkt 3 oraz, w stosownych przypadkach, dokonuje przeglądu wykazu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego artykułu.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zakazują swoim instytucjom kredytowym i finansowym prowadzenia anonimowych rachunków lub anonimowych książeczek oszczędnościowych. Państwa członkowskie w każdym przypadku wymagają, aby wobec posiadaczy i beneficjentów istniejących anonimowych rachunków lub anonimowych książeczek oszczędnościowych zastosowano środki należytej staranności tak szybko, jak to możliwe, a w każdym przypadku przed skorzystaniem z takich rachunków lub książeczek oszczędnościowych w jakikolwiek sposób.

Państwa członkowskie zakazują swoim instytucjom kredytowym i finansowym prowadzenia anonimowych rachunków, anonimowych książeczek oszczędnościowych lub wydawania anonimowych elektronicznych kart płatniczych, które nie spełniają warunków wymienionych w art. 10a. Państwa członkowskie w każdym przypadku wymagają, aby wobec posiadaczy i beneficjentów istniejących anonimowych rachunków, anonimowych książeczek oszczędnościowych lub anonimowych kart płatniczych zastosowano środki należytej staranności tak szybko, jak to możliwe, a w każdym przypadku przed skorzystaniem z takich rachunków lub książeczek oszczędnościowych w jakikolwiek sposób.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) w odniesieniu do podmiotów świadczących usługi w zakresie gier hazardowych, przy przeprowadzaniu sporadycznych transakcji w kwocie 2 000 EUR lub większej bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się być ze sobą powiązane;

d) w odniesieniu do kasyn, przy przeprowadzaniu sporadycznych transakcji w kwocie 2 000 EUR lub większej bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się być ze sobą powiązane;

 

da) w odniesieniu do gier hazardowych online przy nawiązywaniu stosunków gospodarczych;

 

db) w odniesieniu do innych podmiotów świadczących usługi w zakresie gier hazardowych, przy wypłacaniu wygranych w kwocie 2 000 EUR lub większej;

Poprawka  74

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – akapit pierwszy – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa) każdorazowo w przypadku utworzenia przedsiębiorstwa.

Poprawka  75

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 10a

 

Państwa członkowskie mogą, na podstawie wykazanego niskiego poziomu ryzyka, zwolnić podmioty zobowiązane z obowiązku stosowania należytej staranności wobec klienta w związku z pieniądzem elektronicznym zdefiniowanym w art. 2 pkt 2 dyrektywy 2009/110/WE, o ile spełnione zostały następujące warunki:

 

a) instrumentu płatniczego nie można doładować;

 

b) maksymalna kwota przechowywana elektronicznie nie przekracza 250 EUR; państwa członkowskie mogą podwyższyć ten limit do 500 EUR w odniesieniu do instrumentów płatniczych, które mogą być używane wyłącznie w danym państwie członkowskim;

 

c) instrument płatniczy jest wykorzystywany wyłącznie do zakupu towarów lub usług;

 

d) instrument płatniczy nie może być sfinansowany przez pieniądz elektroniczny;

 

e) zakazany jest wykup w gotówce lub wycofanie gotówki, o ile nie wywiązano się z obowiązku identyfikacji i weryfikacji tożsamości posiadacza, stosowania odpowiednich i należytych strategii i procedur wykupu w gotówce i wycofania gotówki oraz prowadzenia dokumentacji.

 

2. Państwa członkowskie zapewniają każdorazowe stosowanie należytej staranności wobec klienta przed wykupem pieniądza elektronicznego o wartości powyżej 250 EUR.

 

3. Niniejszy artykuł nie uniemożliwia państwom członkowskim zezwolenia podmiotom zobowiązanym na stosowanie uproszczonych środków należytej staranności wobec klienta w odniesieniu do pieniądza elektronicznego zgodnie z art. 13 niniejszej dyrektywy, jeżeli warunki przewidziane w niniejszym artykule nie są spełnione.

Poprawka  76

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Środki należytej staranności wobec klienta obejmują:

a) identyfikację klienta i weryfikację jego tożsamości na podstawie dokumentów, danych lub informacji pochodzących z rzetelnego i niezależnego źródła;

1. Środki należytej staranności wobec klienta obejmują:

a) identyfikację klienta i weryfikację jego tożsamości na podstawie dokumentów, danych lub informacji pochodzących z rzetelnego i niezależnego źródła;

b) identyfikację beneficjenta rzeczywistego i podejmowanie odpowiednich środków weryfikacji jego tożsamości, tak aby dana instytucja lub osoba objęta niniejszą dyrektywą była przekonana, że wie, kim jest beneficjent rzeczywisty, wraz z, w przypadku podmiotów prawnych, funduszy powierniczych i podobnych porozumień prawnych, podejmowaniem odpowiednich środków w celu zrozumienia struktury własności i kontroli klienta;

b) poza identyfikacją beneficjenta rzeczywistego wymienionego w rejestrze zgodnie z art. 29 podejmowanie odpowiednich środków weryfikacji jego tożsamości, tak aby dana instytucja lub osoba objęta niniejszą dyrektywą była przekonana, że wie, kim jest beneficjent rzeczywisty, wraz z, w przypadku podmiotów prawnych, funduszy powierniczych, fundacji, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, holdingów i innych podobnych obecnych lub przyszłych porozumień prawnych, podejmowanie wszelkich niezbędnych środków w celu zrozumienia struktury własności i kontroli klienta, ocenę i w stosownych przypadkach uzyskanie informacji na temat celu i zamierzonego charakteru stosunków gospodarczych;

c) ocenę i w stosownych przypadkach uzyskanie informacji na temat celu i zamierzonego charakteru stosunków gospodarczych;

c) ocenę i w stosownych przypadkach uzyskanie informacji na temat celu i zamierzonego charakteru stosunków gospodarczych;

d) prowadzenie bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych, włącznie z badaniem transakcji podejmowanych w trakcie trwania tych stosunków w celu zapewnienia, że prowadzone transakcje są zgodne z wiedzą danej instytucji lub osoby na temat klienta, profilu działalności oraz ryzyka, w tym, w miarę konieczności, źródeł pochodzenia środków, jak również zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje są na bieżąco uaktualniane.

d) prowadzenie bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych, włącznie z badaniem transakcji podejmowanych w trakcie trwania tych stosunków w celu zapewnienia, że prowadzone transakcje są zgodne z wiedzą danej instytucji lub osoby na temat klienta, profilu działalności oraz ryzyka, w tym źródeł pochodzenia środków, jak również zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje są na bieżąco uaktualniane.

Poprawka  77

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Przy wykonywaniu środków przewidzianych w ust. 1 lit. a) i b) podmioty zobowiązane mają również obowiązek zweryfikować, czy każda osoba, która twierdzi, że działa w imieniu klienta, jest do tego upoważniona oraz mają obowiązek stwierdzić i zweryfikować tożsamość takiej osoby.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie mogą zezwolić na zakończenie weryfikacji tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego podczas nawiązywania stosunków gospodarczych, jeżeli jest to konieczne do niezakłócania normalnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz o ile występuje niewielkie ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W takich sytuacjach procedury te są przeprowadzane jak najszybciej po nawiązaniu pierwszego kontaktu.

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie mogą zezwolić na zakończenie weryfikacji tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego podczas nawiązywania stosunków gospodarczych lub w trakcie przeprowadzania transakcji w przypadku podmiotów podlegających obowiązkom, o których mowa w art. 2 ust. 1, a w każdym razie w momencie wypłaty ewentualnej wygranej, jeżeli jest to konieczne do niezakłócania normalnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz o ile występuje niewielkie ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W takich sytuacjach procedury te są przeprowadzane jak najszybciej po nawiązaniu pierwszego kontaktu.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają prowadzenie przez podmioty zobowiązane wystarczającego monitorowania transakcji lub stosunków gospodarczych umożliwiającego wykrycie transakcji nietypowych lub podejrzanych.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

 

Poprawka  80

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Oceniając ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związane z rodzajem klientów, państw lub obszarów geograficznych oraz poszczególnych produktów, usług, transakcji lub kanałów dostawy, państwa członkowskie i podmioty zobowiązane uwzględniają co najmniej czynniki sytuacji o możliwie niższym ryzyku określone w załączniku II.

Oceniając ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związane z rodzajem klientów, państw lub obszarów geograficznych oraz poszczególnych produktów, usług, transakcji lub kanałów dostawy, państwa członkowskie i podmioty zobowiązane uwzględniają co najmniej czynniki związane z klientem i produktem, usługą, transakcją lub kanałem dostawy jako sytuacje o możliwie niższym ryzyku określone w załączniku II.

Poprawka  81

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

EUNB, EUNUiPPE i EUNGiPW wydają wytyczne skierowane do właściwych organów i podmiotów zobowiązanych wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1) i 2) zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 oraz rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, dotyczące czynników ryzyka, które należy uwzględnić lub środków, które należy podjąć w sytuacjach, w których właściwe są uproszczone środki należytej staranności wobec klienta. Szczególną uwagę należy zwrócić na charakter i wielkość działalności gospodarczej oraz przewidzieć środki szczególne w przypadkach, w których jest to właściwe i proporcjonalne. Wspomniane wytyczne wydaje się w terminie dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

EUNB, EIOPA i ESMA wydają wytyczne skierowane do właściwych organów i podmiotów zobowiązanych wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1) i 2) zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 oraz rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, dotyczące czynników ryzyka, które należy uwzględnić lub środków, które należy podjąć w sytuacjach, w których właściwe są uproszczone środki należytej staranności wobec klienta. Szczególną uwagę należy zwrócić na charakter i wielkość działalności gospodarczej oraz przewidzieć środki szczególne w przypadkach, w których jest to właściwe i proporcjonalne. Wspomniane wytyczne wydaje się w ciągu jednego roku od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie wymagają, aby podmioty zobowiązane analizowały w jak największym możliwym stopniu kontekst i cel wszystkich skomplikowanych transakcji o dużej wartości oraz wszelkich nietypowych rodzajów transakcji, które nie mają wyraźnego celu gospodarczego lub celu zgodnego z prawem. W szczególności zwiększają one stopień i charakter monitorowania stosunków gospodarczych w celu stwierdzenia, czy przedmiotowe transakcje lub działania wydają się nietypowe lub podejrzane.

2. Państwa członkowskie wymagają, aby podmioty zobowiązane analizowały kontekst i cel wszystkich skomplikowanych transakcji o dużej wartości oraz wszelkich nietypowych rodzajów transakcji, które nie mają wyraźnego celu gospodarczego lub celu zgodnego z prawem lub które stanowią przestępstwa podatkowe w rozumieniu art. 3 pkt 4 lit. f). W szczególności zwiększają one stopień i charakter monitorowania stosunków gospodarczych w celu stwierdzenia, czy przedmiotowe transakcje lub działania wydają się nietypowe lub podejrzane. Jeżeli podmiot zobowiązany wykryje taką nietypową lub podejrzaną transakcję lub działanie, informuje o tym bezzwłocznie jednostki analityki finansowej wszystkich państw członkowskich, których może to dotyczyć.

Poprawka  83

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Oceniając ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, państwa członkowskie i podmioty zobowiązane uwzględniają co najmniej czynniki dotyczące sytuacji o możliwie wyższym ryzyku określone w załączniku III.

3. Oceniając ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, państwa członkowskie i podmioty zobowiązane uwzględniają co najmniej czynniki związane z klientem i produktem, usługą, transakcją lub kanałem dostawy jako sytuacje o możliwie wyższym ryzyku określone w załączniku III.

Poprawka  84

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. EUNB, EUNUiPPE i EUNGiPW wydają wytyczne skierowane do właściwych organów i podmiotów zobowiązanych wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1) i 2) zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 oraz rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, dotyczące czynników ryzyka, które należy uwzględnić lub środków, które należy podjąć w sytuacjach wymagających zastosowania wzmocnionych środków należytej staranności. Wytyczne te wydaje się w terminie dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

4. EUNB, EIOPA i ESMA wydają wytyczne skierowane do właściwych organów i podmiotów zobowiązanych wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1) i 2) zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 oraz rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, dotyczące czynników ryzyka, które należy uwzględnić lub środków, które należy podjąć w sytuacjach wymagających zastosowania wzmocnionych środków należytej staranności. Wspomniane wytyczne wydaje się w ciągu jednego roku od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka  85

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 19a

 

Komisja we współpracy z państwami członkowskimi i organizacjami międzynarodowymi sporządza wykaz osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne na szczeblu krajowym, które zamieszkują w tych państwach członkowskich i którym powierzono znaczącą funkcję w organizacji międzynarodowej. Wykaz jest dostępny dla właściwych organów i podmiotów zobowiązanych.

 

Komisja powiadamia osoby, których to dotyczy, o ich umieszczeniu w wykazie lub usunięciu z wykazu.

 

Wymogi przewidziane w niniejszym artykule nie zwalniają podmiotów zobowiązanych z obowiązku stosowania należytej staranności wobec klienta, i podmioty zobowiązane nie opierają się wyłącznie na tych informacjach jako wystarczających do wypełnienia powyższych obowiązków.

 

Państwa członkowskie podejmują wszelkie odpowiednie środki, aby zapobiec wykorzystywaniu informacji na temat osób zajmujących eksponowane stanowiska publiczne do celów handlowych.

Poprawka  86

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podmioty zobowiązane podejmują odpowiednie środki w celu określenia, czy beneficjenci polis ubezpieczeniowych na życie lub innych polis ubezpieczeniowych o charakterze inwestycyjnym lub, w stosownych przypadkach, beneficjent rzeczywisty beneficjenta są osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne. Wspomniane środki podejmuje się najpóźniej w momencie wypłaty lub w momencie przeniesienia, w całości lub częściowo, danej polisy. W przypadku gdy zidentyfikowano wyższy stopień ryzyka, oprócz podjęcia standardowych środków należytej staranności wobec klienta, państwa członkowskie wprowadzają wobec podmiotów zobowiązanych wymóg:

Podmioty zobowiązane podejmują odpowiednie środki, zgodnie z podejściem opartym na analizie ryzyka, w celu określenia, czy beneficjenci polis ubezpieczeniowych na życie lub innych polis ubezpieczeniowych o charakterze inwestycyjnym lub, w stosownych przypadkach, beneficjent rzeczywisty beneficjenta są osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne. Wspomniane środki podejmuje się najpóźniej w momencie wypłaty lub w momencie przeniesienia, w całości lub częściowo, danej polisy. W przypadku gdy zidentyfikowano wyższy stopień ryzyka, oprócz podjęcia standardowych środków należytej staranności wobec klienta, państwa członkowskie wprowadzają wobec podmiotów zobowiązanych wymóg:

Uzasadnienie

Odpowiednie środki powinny odnosić się do stosowania podejścia opartego na analizie ryzyka, zgodnie z zaleceniami FATF.

Poprawka  87

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Środki wymienione w art. 18, 19 i 20 mają zastosowanie również do członków rodziny lub osób, o których wiadomo, że są bliskimi współpracownikami takich osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.

Środki wymienione w art. 18, 19 i 20 z wyjątkiem art. 19a mają zastosowanie również do członków rodziny lub osób, w których przypadku dowiedziono, że są bliskimi współpracownikami takich osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.

Poprawka  88

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy osoba, o której mowa w art. 18, 19 i 20, przestała sprawować znaczącą funkcję publiczną w państwie członkowskim lub państwie trzecim lub znaczącą funkcję w organizacji międzynarodowej, od podmiotów zobowiązanych wymaga się rozważenia ciągłego ryzyka, jakie stanowi taka osoba i stosowania takich odpowiednich środków uwzględniających ryzyko do czasu, gdy uzna się, że osoba ta nie stanowi dalszego ryzyka. Okres ten wynosi co najmniej 18 miesięcy.

W przypadku gdy osoba, o której mowa w art. 18, 19 i 20, przestała sprawować znaczącą funkcję publiczną w państwie członkowskim lub państwie trzecim lub znaczącą funkcję w organizacji międzynarodowej, od podmiotów zobowiązanych wymaga się rozważenia ciągłego ryzyka, jakie stanowi taka osoba i stosowania takich odpowiednich środków uwzględniających ryzyko do czasu, gdy uzna się, że osoba ta nie stanowi dalszego ryzyka. Okres ten wynosi co najmniej 12 miesięcy.

Poprawka  89

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą zezwolić podmiotom zobowiązanym na korzystanie z usług osób trzecich w celu spełnienia wymogów określonych w art. 11 ust. 1 lit. a), b) i c). Ostateczną odpowiedzialność za spełnienie tych wymogów ponosi jednak podmiot zobowiązany, który korzysta z usług osoby trzeciej.

Państwa członkowskie mogą zezwolić podmiotom zobowiązanym na korzystanie z usług osób trzecich w celu spełnienia wymogów określonych w art. 11 ust. 1 lit. a), b) i c). Ostateczną odpowiedzialność za spełnienie tych wymogów ponosi jednak podmiot zobowiązany, który korzysta z usług osoby trzeciej. Ponadto państwa członkowskie zapewniają, aby wszelkie tego rodzaju strony trzecie mogły być także pociągane do odpowiedzialności za naruszanie przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Poprawka  90

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do celów niniejszej sekcji „osoby trzecie” oznaczają podmioty zobowiązane wymienione w art. 2 lub inne instytucje i osoby znajdujące się w państwach członkowskich lub w państwie trzecim, które stosują wymogi należytej staranności wobec klienta i wymogi w zakresie prowadzenia rejestrów równoznaczne z określonymi w niniejszej dyrektywie, a spełnianie przez nie wymogów niniejszej dyrektywy podlega nadzorowi zgodnie z przepisami rozdziału VI sekcja 2.

1. Do celów niniejszej sekcji „osoby trzecie” oznaczają: a) podmioty zobowiązane wymienione w art. 2 lub b) inne instytucje i osoby znajdujące się w państwach członkowskich lub w państwie trzecim, które stosują wymogi należytej staranności wobec klienta i wymogi w zakresie prowadzenia rejestrów równoznaczne z określonymi w niniejszej dyrektywie, a spełnianie przez nie wymogów niniejszej dyrektywy podlega nadzorowi zgodnie z przepisami rozdziału VI sekcja 2.

2. Państwa członkowskie uwzględniają informacje dostępne na poziomie ryzyka geograficznego przy podejmowaniu decyzji, czy państwo trzecie spełnia warunki określone w ust. 1, oraz informują siebie wzajemnie, Komisję oraz EUNB, EUNUiPPE oraz EUNGiPW w zakresie odpowiadającym celom niniejszej dyrektywy oraz zgodnie z właściwymi przepisami rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) nr 1094/2010, oraz rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 o przypadkach, w których ich zdaniem państwo trzecie spełnia takie warunki.

2. Komisja uwzględnia informacje dostępne na poziomie ryzyka geograficznego przy podejmowaniu decyzji, czy państwo trzecie spełnia warunki określone w ust. 1, oraz informuje państwa członkowskie, podmioty zobowiązane oraz EUNB, EIOPA oraz ESMA w zakresie odpowiadającym celom niniejszej dyrektywy oraz zgodnie z właściwymi przepisami rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) nr 1094/2010, oraz rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 o przypadkach, w których ich zdaniem państwo trzecie spełnia takie warunki.

 

2a. Komisja sporządzi wykaz jurysdykcji posiadających środki przeciwdziałania praniu pieniędzy równoważne przepisom niniejszej dyrektywy i innym powiązanym zasadom i regulacjom Unii.

 

2b. Wykaz, o którym mowa w ust.2a, podlega regularnym przeglądom i aktualizacji na podstawie informacji otrzymanych od państw członkowskich zgodnie z ust. 2.

 

Poprawka  91

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 27 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) właściwy organ nadzoruje skuteczne wdrażanie wymagań wymienionych w lit. b) na szczeblu grupy.

c) właściwy organ państwa pochodzenia we współpracy z właściwymi organami państwa przyjmującego nadzoruje skuteczne wdrażanie wymagań wymienionych w lit. b) na szczeblu grupy.

Poprawka  92

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. EUNB, EIOPA i ESMA wydają wytyczne w sprawie wdrażania systemu nadzoru sprawowanego przez właściwe organy w odpowiednich państwach członkowskich w odniesieniu do jednostek należących do grupy kapitałowej, aby zapewnić spójny i skuteczny nadzór na szczeblu grupy. Te wytyczne zostaną wydane w ciągu jednego roku od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka  93

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają otrzymywanie i posiadanie przez podmioty o charakterze korporacyjnym lub podmioty prawne mające siedzibę na ich terytorium odpowiednich, dokładnych i aktualnych informacji o ich beneficjentach rzeczywistych.

 

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby spółki i inne podmioty posiadające osobowość prawną, w tym fundusze powiernicze lub podmioty o strukturze lub funkcji podobnej do funduszy powierniczych, fundacje, holdingi i wszystkie inne podobne pod względem struktury lub funkcji obecne lub przyszłe porozumienia prawne mające siedzibę lub utworzone na ich terytorium lub zarządzane na mocy ich prawa, otrzymywały, posiadały i przekazywały do centralnego rejestru publicznego, rejestru handlowego lub rejestru spółek na ich terytorium odpowiednie, dokładne, bieżące i aktualne informacje o sobie i o ich beneficjentach rzeczywistych w momencie ustanowienia, a także w przypadku jakichkolwiek ich zmian.

 

1a. Rejestr musi zawierać minimalne informacje pozwalające jednoznacznie ustalić przedsiębiorstwo i jego beneficjenta rzeczywistego, a mianowicie nazwę, numer, formę prawną i status prawny podmiotu, potwierdzenie rejestracji, adres siedziby statutowej (i główne miejsce działalności, jeżeli jest różne od siedziby statutowej), podstawowe uprawnienia regulacyjne (zawarte np. w akcie założycielskim i statucie), listę dyrektorów (w tym ich obywatelstwo i datę urodzenia), informacje o udziałowcu/beneficjencie rzeczywistym, takie jak nazwiska, daty urodzenia, obywatelstwo lub państwo rejestracji, dane kontaktowe, liczba udziałów, kategorie udziałów (w tym charakter przysługującego prawa głosu) i w stosownych przypadkach odsetek posiadanych udziałów lub sprawowanej kontroli.

 

 

Wymogi przewidziane w niniejszym artykule nie zwalniają podmiotów zobowiązanych z obowiązku stosowania należytej staranności wobec klienta, i podmioty zobowiązane nie opierają się wyłącznie na tych informacjach jako wystarczających do wypełnienia powyższych obowiązków.

 

1b. W odniesieniu do funduszy powierniczych lub innych rodzajów obecnych lub przyszłych podmiotów i porozumień prawnych o podobnej strukturze lub funkcji informacje te obejmują tożsamość powierzającego, powiernika lub powierników, protektora (w stosownych przypadkach), beneficjentów lub kategorii beneficjentów oraz wszystkich innych osób fizycznych sprawujących faktyczną kontrolę nad funduszem powierniczym. Państwa członkowskie dopilnowują, aby powiernicy ujawniali podmiotom zobowiązanym swój status w przypadku, gdy powiernik nawiązuje, jako powiernik, stosunki gospodarcze lub przeprowadza sporadyczną transakcję o wartości przewyższającej progi określone w art. 10 lit. b), c) i d). Posiadane informacje powinny obejmować datę urodzenia i obywatelstwo wszystkich osób. Publikując umowę powierniczą i list intencyjny, państwa członkowskie kierują się podejściem opartym na analizie ryzyka i w stosownych przypadkach dopilnowują, z poszanowaniem ochrony danych osobowych, aby informacje były ujawniane właściwym organom, w szczególności jednostkom analityki finansowej, oraz podmiotom zobowiązanym.

2. Państwa członkowskie zapewniają możliwość dostępu właściwych organów i podmiotów zobowiązanych w odpowiednim czasie do informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, 1a i 1b niniejszego artykułu są udostępniane w odpowiednim czasie właściwym organom, w szczególności jednostkom analityki finansowej, oraz podmiotom zobowiązanym wszystkich państw członkowskich. Państwa członkowskie udostępniają publicznie rejestry, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, po uprzedniej identyfikacji osoby pragnącej uzyskać dostęp do informacji za pomocą podstawowej rejestracji online. Informacje będą dostępne online w otwartym i bezpiecznym formacie danych dla wszystkich osób, zgodnie z przepisami o ochronie danych, w szczególności w odniesieniu do skutecznej ochrony praw osób, których dotyczą dane, do dostępu do danych osobowych oraz sprostowania lub usunięcia błędnych danych. Opłaty pobierane za otrzymanie informacji nie mogą przewyższać kosztów administracyjnych. Wszelkie zmiany w przedstawianych informacjach muszą zostać bezzwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, wyraźnie wskazane w rejestrze.

 

Rejestry spółek, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zostaną wzajemnie powiązane przy pomocy platformy europejskiej, portalu i opcjonalnych punktów dostępu utworzonych przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 2012/17/UE. Państwa członkowskie, przy wsparciu Komisji, zapewniają interoperacyjność ich rejestrów w systemie sieci rejestrów za pomocą platformy europejskiej.

 

2a. Komisja we współpracy z państwami członkowskimi szybko, konstruktywnie i skutecznie dąży do nawiązania współpracy z państwami trzecimi, aby zachęcić je do stworzenia równoważnych centralnych rejestrów zawierających informacje o beneficjentach rzeczywistych i do udostępniania publicznie w tych państwach informacji, o których mowa w ust. 1 i 1a niniejszego artykułu.

 

Pierwszeństwo mają państwa trzecie, w których mieści się znaczna liczba podmiotów o charakterze korporacyjnym lub podmiotów prawnych, w tym funduszy powierniczych, fundacji, holdingów i wszystkich innych podmiotów podobnych pod względem struktury lub funkcji, i które posiadają udziały wskazujące na własność bezpośrednią, zgodnie z art. 3 ust. 5 niniejszej dyrektywy, podmiotów o charakterze korporacyjnym lub podmiotów prawnych w Unii.

 

2b. Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar mających zastosowanie wobec osób fizycznych lub prawnych w przypadku naruszenia przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszym artykułem oraz podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia stosowania takich kar. Na potrzeby niniejszego artykułu państwa członkowskie ustanawiają skuteczne środki zwalczania nadużyć w celu zapobiegania nadużyciom związanym z akcjami na okaziciela i dokumentami akcji na okaziciela.

 

2c. W ciągu trzech lat po wejściu w życie niniejszej dyrektywy Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat stosowania wymogów przewidzianych w niniejszym artykule oraz sposobu ich funkcjonowania, w stosownych przypadkach wraz z wnioskiem ustawodawczym.

Poprawka  94

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 30

skreślony

1. Państwa członkowskie zapewniają otrzymywanie i posiadanie przez powierników jakiegokolwiek dobrowolnego funduszu powierniczego podlegającemu prawu tego państwa odpowiednich, dokładnych i aktualnych informacji o beneficjentach rzeczywistych funduszu powierniczego. Wspomniane informacje obejmują tożsamość powierzającego, powiernika lub powierników, protektora (w stosownych przypadkach), beneficjentów lub kategorii beneficjentów oraz wszystkich innych osób fizycznych sprawujących skuteczną kontrolę nad funduszem powierniczym.

 

2. Państwa członkowskie zapewniają ujawnianie przez powierników ich statusu podmiotom zobowiązanym w przypadku, gdy powiernik nawiązuje, jako powiernik, stosunki gospodarcze lub przeprowadza sporadyczną transakcję przewyższającą progi określone w art. 10 lit. b), c) i d).

 

3. Państwa członkowskie zapewniają możliwość dostępu właściwych organów i podmiotów zobowiązanych w odpowiednim czasie do informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

 

4. Państwa członkowskie zapewniają stosowanie środków odpowiadających środkom wymienionym w ust. 1, 2 i 3 do innych rodzajów podmiotów i porozumień prawnych o strukturze i funkcji podobnej do funduszy powierniczych.

 

Poprawka  95

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 31 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a), b) i d), powiadamiają jednostki analityki finansowej i/lub odpowiedni organ danego samorządu zawodowego, zgodnie z art. 33 ust. 1, jeżeli podejrzewają lub mają uzasadnione powody podejrzewać, że świadczone przez nie usługi są niewłaściwie wykorzystywane do celów działalności przestępczej.

Poprawka                  96

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jednostka analityki finansowej jest ustanawiana jako centralna jednostka krajowa. Do jej obowiązków należy przyjmowanie (oraz w dozwolonym zakresie żądanie), analizowanie i ujawnianie właściwym organom informacji, które dotyczą możliwego prania pieniędzy lub powiązanych przestępstw źródłowych, możliwego finansowania terroryzmu, jak również informacji wymaganych krajowymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi. Jednostka analityki finansowej jest wyposażana w odpowiednie środki do wykonywania swoich zadań.

3. Jednostka analityki finansowej jest ustanawiana jako niezależna i autonomiczna pod względem operacyjnym centralna jednostka krajowa. Do jej obowiązków należy przyjmowanie oraz analizowanie raportów o podejrzanych transakcjach i innych informacji dotyczących możliwego prania pieniędzy, powiązanych przestępstw źródłowych lub możliwego finansowania terroryzmu. Jednostka analityki finansowej jest odpowiedzialna za ujawnianie wyników swoich analiz wszystkim właściwym organom, jeżeli istnieją przesłanki, by podejrzewać pranie pieniędzy, powiązane przestępstwa źródłowe lub finansowanie terroryzmu. Do wyżej wymienionych celów jednostka analityki finansowej może otrzymać dodatkowe informacje od podmiotów zobowiązanych. Jednostka analityki finansowej jest wyposażana w odpowiednie środki finansowe, techniczne i zasoby ludzkie do wykonywania swoich zadań. Państwa członkowskie dopilnowują, by nie dochodziło do nieuzasadnionej ingerencji w działania jednostki analityki finansowej.

Poprawka  97

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 31 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają bezpośredni lub pośredni dostęp jednostki analityki finansowej w odpowiednim czasie do informacji finansowych, informacji administracyjnych i informacji od organów ścigania, które są jej potrzebne do wykonywania jej zadań. Ponadto jednostki analityki finansowej odpowiadają na wnioski o udzielenie informacji złożone przez organy ścigania w ich państwach członkowskich, chyba że istnieją przesłanki, aby zakładać, że udzielenie takich informacji miałoby negatywny wpływ na trwające dochodzenia lub analizy, lub, w wyjątkowych okolicznościach, gdy ujawnienie takich informacji byłoby wyraźnie nieproporcjonalne do uzasadnionych interesów osoby fizycznej lub prawnej lub nieistotne z punktu widzenia powodów, dla których o nie wnioskowano.

4. Państwa członkowskie zapewniają bezpośredni lub pośredni dostęp jednostki analityki finansowej w odpowiednim czasie do informacji finansowych, informacji administracyjnych i informacji od organów ścigania, które są jej potrzebne do wykonywania jej zadań. Ponadto jednostki analityki finansowej odpowiadają na wnioski o udzielenie informacji złożone przez organy ścigania w ich państwach członkowskich, chyba że istnieją przesłanki, aby zakładać, że udzielenie takich informacji miałoby negatywny wpływ na trwające dochodzenia lub analizy, lub, w wyjątkowych okolicznościach, gdy ujawnienie takich informacji byłoby wyraźnie nieproporcjonalne do uzasadnionych interesów osoby fizycznej lub prawnej lub nieistotne z punktu widzenia powodów, dla których o nie wnioskowano. W przypadku gdy jednostka analityki finansowej otrzyma taki wniosek, decyzja o przeprowadzeniu analizy lub o przekazaniu informacji wnioskującemu organowi ścigania powinna należeć do tej jednostki analityki finansowej. Państwa członkowskie wymagają od organów ścigania udzielenia jednostkom analityki finansowej informacji zwrotnej o wykorzystaniu uzyskanych informacji.

Poprawka  98

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Informacje określone w ust. 1 niniejszego artykułu są przekazywane jednostce analityki finansowej państwa członkowskiego, na którego terytorium znajduje się dana instytucja lub osoba przekazująca informacje. Informacje są przekazywane przez osobę lub osoby wyznaczone zgodnie z procedurami określonymi w art. 8 ust. 4.

2. Informacje określone w ust. 1 niniejszego artykułu są przekazywane jednostce analityki finansowej państwa członkowskiego, na którego terytorium znajduje się dana instytucja lub osoba przekazująca informacje, oraz jednostce analityki finansowej państwa członkowskiego, w którym podmiot zobowiązany ma siedzibę. Informacje są przekazywane przez osobę lub osoby wyznaczone zgodnie z procedurami określonymi w art. 8 ust. 4.

Poprawka  99

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 32 ust. 1, w przypadku osób określonych w art. 2 ust. 1 pkt 3) lit. a), b) i d) państwa członkowskie mogą wyznaczyć w miejsce jednostki analityki finansowej odpowiedni organ danego samorządu zawodowego jako organ, do którego należy kierować informacje, o których mowa w art. 32 ust. 1.

Na zasadzie odstępstwa od art. 32 ust. 1, w przypadku osób określonych w art. 2 ust. 1 pkt 3) lit. a), b), d) i e) oraz zawodów i kategorii przedsiębiorstw, o których mowa w art. 4, państwa członkowskie mogą wyznaczyć w miejsce jednostki analityki finansowej odpowiedni organ danego samorządu zawodowego jako organ, do którego należy kierować informacje, o których mowa w art. 32 ust. 1.

 

We wszystkich okolicznościach państwa członkowskie przewidują środki i sposoby ochrony tajemnicy służbowej, poufności i prywatności.

Poprawka  100

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie podejmują wszelkie odpowiednie środki w celu ochrony pracowników podmiotu zobowiązanego, którzy zgłaszają podejrzenia co do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w ramach swoich struktur lub jednostce analityki finansowej przed narażeniem na groźby lub wrogie działania.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby osoby fizyczne, w tym pracownicy i przedstawiciele podmiotu zobowiązanego, które zgłaszają podejrzenia co do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w ramach swoich struktur lub jednostce analityki finansowej, były należycie chronione przed narażeniem na groźby lub wrogie działania, wrogie traktowanie i negatywne konsekwencje, w szczególności przed negatywnymi działaniami i dyskryminacją w kontekście zatrudnienia. Państwa członkowskie gwarantują takim osobom bezpłatną pomoc prawną i zapewniają bezpieczne kanały komunikacji, którymi osoby mogą zgłaszać swoje podejrzenia co do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Dzięki tego rodzaju kanałom tożsamość osób przekazujących informacje jest znana wyłącznie Europejskim Urzędom Nadzoru lub jednostce analityki finansowej. Państwa członkowskie zapewniają istnienie odpowiednich programów ochrony świadków.

Poprawka  101

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje ujawniania informacji właściwym organom państw członkowskich, w tym organom samorządu zawodowego, ani ujawniania do celów ścigania.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje ujawniania informacji właściwym organom państw członkowskich, w tym organom samorządu zawodowego, organom ochrony danych, ani ujawniania do celów ścigania.

Poprawka  102

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 38 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów pierwszego akapitu „sieć” oznacza większą strukturę, do której należy dana osoba, mającą wspólnego właściciela, wspólne kierownictwo oraz wspólną kontrolę przestrzegania przepisów.

Do celów pierwszego akapitu „sieć” oznacza większą strukturę, do której należy dana osoba, mającą wspólnego właściciela, wspólne kierownictwo, standardy, metody oraz wspólną kontrolę przestrzegania przepisów.

Poprawka  103

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 38 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Do celów niniejszego artykułu wymogi państw trzecich równoważne wymogom ustanowionym w niniejszej dyrektywie obejmują przepisy o ochronie danych.

Poprawka  104

Wniosek dotyczący dyrektywy

Rozdział 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

PROWADZENIE REJESTRÓW I DANE STATYSTYCZNE

OCHRONA DANYCH, PROWADZENIE REJESTRÓW I DANE STATYSTYCZNE

Poprawka  105

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie nakładają na podmioty zobowiązane wymóg przechowywania zgodnie z przepisami prawa krajowego następujących dokumentów i informacji, które mogą być wykorzystane przez jednostkę analityki finansowej lub inne właściwe organy w celu zapobiegania możliwym przypadkom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, wykrywania tych przypadków i przeprowadzania dochodzenia w ich sprawie:

1. Państwa członkowskie nakładają na podmioty zobowiązane wymóg przechowywania zgodnie z przepisami prawa krajowego następujących dokumentów i informacji, które mogą być wykorzystane przez jednostkę analityki finansowej lub inne właściwe organy w celu zapobiegania możliwym przypadkom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, wykrywania tych przypadków i przeprowadzania dochodzenia w ich sprawie:

a) w przypadku środków należytej staranności wobec klienta, kopii lub wypisów z wymaganych dowodów przez okres co najmniej pięciu lat od momentu zakończenia stosunków gospodarczych z danym klientem. Po tym okresie dane osobowe są usuwane, chyba że prawo krajowe, które przewiduje okoliczności, w jakich podmioty zobowiązane mogą dalej przechowywać dane lub mają obowiązek ich dalszego przechowywania, stanowi inaczej. Państwa członkowskie mogą zezwolić na dalsze przechowywanie danych lub wymagać ich przechowywania, jedynie jeśli jest to niezbędne do zapobiegania możliwym przypadkom prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, wykrywania tych przypadków i prowadzenia dochodzenia w ich sprawie. Maksymalny okres przechowywania danych po zakończeniu stosunków gospodarczych nie przekracza dziesięciu lat;

a) w przypadku środków należytej staranności wobec klienta, kopii lub wypisów z wymaganych dowodów przez okres co najmniej pięciu lat od momentu zakończenia stosunków gospodarczych z danym klientem lub od daty dokonania sporadycznej transakcji. Po tym okresie dane osobowe są usuwane, chyba że prawo krajowe, które przewiduje okoliczności, w jakich podmioty zobowiązane mogą dalej przechowywać dane lub mają obowiązek ich dalszego przechowywania, stanowi inaczej. Państwa członkowskie mogą zezwolić na dalsze przechowywanie danych lub wymagać ich przechowywania, jedynie jeśli jest to niezbędne do zapobiegania możliwym przypadkom prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, wykrywania tych przypadków i prowadzenia dochodzenia w ich sprawie oraz gdy wydłużenie okresu przechowywania danych jest uzasadniane indywidualnie dla każdego przypadku. Maksymalny okres, o który można wydłużyć okres przechowywania danych, wynosi pięć lat;

b) w przypadku stosunków gospodarczych i transakcji, dotyczących ich dowodów i rejestrów składających się z oryginalnych dokumentów lub ich kopii, które, zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi, mogą stanowić dowód w postępowaniach sądowych, przez okres pięciu lat od momentu przeprowadzenia transakcji lub zakończenia stosunków gospodarczych, w zależności od tego, który okres jest krótszy. Po tym okresie dane osobowe są usuwane, chyba że prawo krajowe, które przewiduje okoliczności, w jakich podmioty zobowiązane mogą dalej przechowywać dane lub mają obowiązek ich dalszego przechowywania, stanowi inaczej. Państwa członkowskie mogą zezwolić na dalsze przechowywanie danych lub wymagać ich przechowywania, jedynie jeśli jest to niezbędne do zapobiegania możliwym przypadkom prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, wykrywania tych przypadków i prowadzenia dochodzenia w ich sprawie. Maksymalny okres przechowywania danych po przeprowadzeniu transakcji lub zakończeniu stosunków gospodarczych, w zależności od tego, który okres upływa w pierwszej kolejności, nie przekracza dziesięciu lat.

b) w przypadku stosunków gospodarczych i transakcji, dotyczących ich dowodów i rejestrów składających się z oryginalnych dokumentów lub ich kopii, które, zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi, mogą stanowić dowód w postępowaniach sądowych, przez okres pięciu lat od momentu przeprowadzenia transakcji lub zakończenia stosunków gospodarczych, w zależności od tego, który okres jest krótszy. Po tym okresie dane osobowe są usuwane, chyba że prawo krajowe, które przewiduje okoliczności, w jakich podmioty zobowiązane mogą dalej przechowywać dane lub mają obowiązek ich dalszego przechowywania, stanowi inaczej. Państwa członkowskie mogą zezwolić na dalsze przechowywanie danych lub wymagać ich przechowywania, jedynie jeśli jest to niezbędne do zapobiegania możliwym przypadkom prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, wykrywania tych przypadków i prowadzenia dochodzenia w ich sprawie oraz gdy wydłużenie okresu przechowywania danych jest uzasadniane indywidualnie dla każdego przypadku. Maksymalny okres, o który można wydłużyć okres przechowywania danych, wynosi pięć lat.

 

2. Żadne przechowywane dane osobowe nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż cele, dla których są przechowywane, i w żadnych okolicznościach nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych.

Poprawka  106

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 39a

 

 

 

 

1. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w państwach członkowskich w ramach niniejszej dyrektywy zastosowanie mają przepisy dyrektywy 95/46/WE. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez Europejskie Urzędy Nadzoru zastosowanie mają przepisy rozporządzenia (WE) nr 45/2001. Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy są uznawane za działania leżące w interesie publicznym zgodnie z tymi aktami prawnymi.

 

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie niniejszej dyrektywy wyłącznie w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przed nawiązaniem stosunków gospodarczych podmioty zobowiązane informują nowych klientów o możliwym wykorzystaniu danych osobowych do celów zapobiegania praniu pieniędzy. Wrażliwe kategorie danych przetwarza się zgodnie z dyrektywą 95/46/WE.

 

3. Przetwarzanie danych zebranych na podstawie niniejszej dyrektywy do celów handlowych jest zabronione.

 

4. Osoba, której podmiot zobowiązany lub właściwy organ odmawia ujawnienia informacji o przetwarzaniu jej danych, ma prawo zwrócić się za pośrednictwem właściwego dla niej organu ochrony danych o weryfikację jej danych osobowych, dostęp do nich i skorygowanie lub usunięcie jej danych osobowych, a także prawo do wszczęcia postępowania sądowego.

 

5. Dostęp osoby, której dotyczą dane, do informacji zawartych w zgłoszeniu o transakcji podejrzanej jest zakazany. Zakaz ustanowiony w niniejszym ustępie nie obejmuje ujawnienia informacji organom ochrony danych.

 

6. Państwa członkowskie nakładają na podmioty zobowiązane i właściwe organy wymóg uznania i respektowania skutecznych uprawnień organów ochrony danych zgodnie z dyrektywą 95/46/WE w odniesieniu do bezpieczeństwa przetwarzania i dokładności danych osobowych, z urzędu lub na podstawie skargi zainteresowanej osoby.

Poprawka  107

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1a. Państwa członkowskie muszą posiadać krajowe scentralizowane mechanizmy umożliwiające im ustalenie w stosownym czasie, czy osoby fizyczne lub prawne posiadają lub kontrolują rachunki bankowe prowadzone przez instytucje finansowe na ich terytorium.

 

-1b. Państwa członkowskie muszą ponadto posiadać mechanizmy zapewniające właściwym organom środki identyfikacji mienia bez uprzedniego powiadamiania właściciela.

Państwa członkowskie nakładają na swoje podmioty zobowiązane wymóg ustanowienia systemów umożliwiających im udzielanie pełnych i natychmiastowych odpowiedzi na zapytania jednostki analityki finansowej lub innych organów wystosowane zgodnie z ich prawem krajowym, dotyczące tego, czy instytucje te utrzymują lub utrzymywały w ciągu ostatnich pięciu lat stosunki gospodarcze z określonymi osobami fizycznymi lub prawnymi, oraz dotyczące charakteru tych stosunków.

1. Państwa członkowskie nakładają na swoje podmioty zobowiązane wymóg ustanowienia systemów umożliwiających im udzielanie pełnych i natychmiastowych odpowiedzi na zapytania jednostki analityki finansowej lub innych organów wystosowane zgodnie z ich prawem krajowym, dotyczące tego, czy instytucje te utrzymują lub utrzymywały w ciągu ostatnich pięciu lat stosunki gospodarcze z określonymi osobami fizycznymi lub prawnymi, oraz dotyczące charakteru tych stosunków, za pomocą bezpiecznych kanałów oraz w sposób zapewniający pełną poufność zapytań.

Poprawka  108

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 40a

 

Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy są uznawane za działania leżące w interesie publicznym zgodnie z dyrektywą 95/46/WE.

Poprawka  109

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 41 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) dane określające liczbę i odsetek raportów, w wyniku których podejmowane jest dalsze dochodzenie, wraz ze sprawozdaniem rocznym dla instytucji zobowiązanych opisującym szczegółowo przydatność przedstawionych raportów oraz działania podjęte w ich następstwie.

Poprawka  110

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 41 – ustęp 2 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb) dane dotyczące liczby transgranicznych wniosków o informacje złożonych przez jednostki analityki finansowej, otrzymanych przez jednostki analityki finansowej, odrzuconych przez jednostki analityki finansowej lub wniosków, na które jednostka analityki finansowej udzieliła częściowej lub pełnej odpowiedzi.

Poprawka  111

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 42 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. EUNB, EUNUiPPE i EUNGiPW opracowują projekty regulacyjnych standardów technicznych określających rodzaje dodatkowych środków, o których mowa w ust. 4 niniejszego artykułu, oraz minimalny zakres działań, które powinny podjąć podmioty zobowiązane, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) i 2), w przypadkach gdy przepisy państwa trzeciego nie pozwalają na stosowanie środków przewidzianych w ust. 1 i 2. EUNB, EUNUiPPE i EUNGiPW przedstawiają Komisji przedmiotowe projekty regulacyjnych standardów technicznych w ciągu dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

5. EUNB, EIOPA i ESMA opracowują projekty regulacyjnych standardów technicznych określających rodzaje dodatkowych środków, o których mowa w ust. 4 niniejszego artykułu, oraz minimalny zakres działań, które powinny podjąć podmioty zobowiązane, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) i 2), w przypadkach gdy przepisy państwa trzeciego nie pozwalają na stosowanie środków przewidzianych w ust. 1 i 2. EUNB, EIOPA i ESMA przedstawiają Komisji przedmiotowe projekty regulacyjnych standardów technicznych w ciągu 18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka  112

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 43 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, o ile jest to wykonalne, udzielanie we właściwym czasie informacji zwrotnych o skuteczności zgłoszeń podejrzenia przypadków prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz o działaniach następczych związanych z tymi zgłoszeniami.

3. Państwa członkowskie zapewniają, o ile jest to wykonalne, udzielanie podmiotom zobowiązanym we właściwym czasie informacji zwrotnych o skuteczności zgłoszeń podejrzenia przypadków prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz o działaniach następczych związanych z tymi zgłoszeniami.

Poprawka  113

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 43 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Państwa członkowskie nakładają na podmioty zobowiązane wymóg powołania członka lub członków organu zarządzającego odpowiedzialnych za wdrażanie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zapewnienia zgodności z niniejszą dyrektywą.

Poprawka  114

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 44 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W odniesieniu do podmiotów zobowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3) lit. a), b), d) i e), państwa członkowskie zapewniają podejmowania przez właściwe ograny niezbędnych środków w celu zapobiegania sytuacjom, w których przestępcy lub ich wspólnicy posiadają znaczne lub kontrolne pakietów akcji lub są ich beneficjentami rzeczywistymi, lub zajmują stanowiska kierownicze w tych podmiotach zobowiązanych.

3. W odniesieniu do podmiotów zobowiązanych, o których mowa w art. 2 lit. a), b), d), e) i g), państwa członkowskie zapewniają podejmowanie przez właściwe organy i organy samorządu zawodowego niezbędnych środków w celu zapobiegania sytuacjom, w których przestępcy skazani za wyżej wymienione przestępstwa lub ich wspólnicy posiadają znaczne lub kontrolne pakiety akcji lub są ich beneficjentami rzeczywistymi, lub zajmują stanowiska kierownicze w tych podmiotach zobowiązanych.

Poprawka  115

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 45 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku instytucji kredytowych i finansowych oraz podmiotów świadczących usługi w zakresie gier hazardowych, właściwe organy posiadają zwiększone kompetencje nadzorcze, w szczególności możliwość przeprowadzania kontroli na miejscu.

3. W przypadku instytucji kredytowych i finansowych oraz podmiotów świadczących usługi w zakresie gier hazardowych, właściwe organy posiadają zwiększone kompetencje nadzorcze, w szczególności możliwość przeprowadzania kontroli na miejscu. Właściwe organy odpowiedzialne za nadzór nad instytucjami kredytowymi i finansowymi monitorują adekwatność otrzymywanych przez nie porad prawnych w celu ograniczenia arbitrażu prawnego i regulacyjnego w przypadku agresywnego planowania podatkowego i agresywnego unikania opodatkowania.

Poprawka  116

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 45 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają przestrzeganie przez podmioty zobowiązane działające w oddziałach lub jednostkach zależnych w innych państwach członkowskich przepisów krajowych danego innego państwa członkowskiego odnoszących się do niniejszej dyrektywy.

4. Państwa członkowskie wymagają przestrzegania przez podmioty zobowiązane działające w oddziałach lub jednostkach zależnych w innych państwach członkowskich przepisów krajowych danego innego państwa członkowskiego odnoszących się do niniejszej dyrektywy.

Poprawka  117

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 45 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Państwa członkowskie dopilnowują, aby właściwe organy, które stosują podejście oparte na ocenie ryzyka do nadzoru:

6. Państwa członkowskie dopilnowują, aby podczas stosowania podejścia do nadzoru opartego na analizie ryzyka właściwe organy:

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny dopilnować wdrożenia podejścia do nadzoru opartego na analizie ryzyka oraz uniknięcia stosowania przez właściwe organy tzw. podejścia „tick-the-box”.

Poprawka  118

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają posiadanie przez decydentów politycznych, jednostki analityki finansowej, organy ścigania, organy nadzoru i inne właściwe organy biorące udział w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu skutecznych mechanizmów umożliwiających im współpracę i koordynację na szczeblu krajowym w zakresie opracowywania i wdrażania polityki oraz działań mających na celu zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Państwa członkowskie zapewniają posiadanie przez decydentów politycznych, jednostki analityki finansowej, organy ścigania, organy nadzoru, organy ochrony danych i inne właściwe organy biorące udział w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu skutecznych mechanizmów umożliwiających im współpracę i koordynację na szczeblu krajowym w zakresie opracowywania i wdrażania polityki oraz działań mających na celu zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Poprawka  119

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Właściwe organy dostarczają EUNB, EUNUiPPE i EUNGiPW wszelkie informacje niezbędne do wykonywania przez nie obowiązków w ramach niniejszej dyrektywy.

Bez uszczerbku dla przepisów o ochronie danych właściwe organy dostarczają EUNB, EIOPA i ESMA wszelkie istotne informacje niezbędne do wykonywania przez nie obowiązków w ramach niniejszej dyrektywy.

Poprawka  120

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja może udzielić pomocy potrzebnej do ułatwienia koordynacji, w tym wymiany informacji między jednostkami analityki finansowej w Unii. Może ona regularnie organizować spotkania z przedstawicielami jednostek analityki finansowej państw członkowskich w celu ułatwienia współpracy i wymiany opinii w kwestiach związanych ze współpracą.

Komisja udziela pomocy potrzebnej do ułatwienia koordynacji, w tym wymiany informacji między jednostkami analityki finansowej w Unii. Organizuje ona regularnie spotkania platformy jednostek analityki finansowej UE składającej się z przedstawicieli jednostek analityki finansowej państw członkowskich, oraz, w stosownych przypadkach, spotkania platformy jednostek analityki finansowej UE z EUNB, EIOPA lub ESMA. Platforma jednostek analityki finansowej UE została ustanowiona w celu sformułowania wytycznych w sprawie kwestii wdrożeniowych istotnych dla jednostek analityki finansowej i jednostek sprawozdawczych, ułatwienia działań jednostek analityki finansowej, w szczególności dotyczących współpracy międzynarodowej i wspólnych analiz, w celu wymiany informacji dotyczących tendencji i czynników ryzyka na rynku wewnętrznym oraz zapewnienia uczestnictwa jednostek analityki finansowej w zarządzaniu systemem FIU.net.

Poprawka  121

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają współpracę między swoimi jednostkami analityki finansowej w jak najszerszym zakresie bez względu na to, czy jednostki te są organami administracji, organami ścigania lub organami sądowymi, czy też organami łączącymi różne funkcje.

Państwa członkowskie zapewniają współpracę między swoimi jednostkami analityki finansowej, a także z jednostkami analityki finansowej z państw innych niż państwa członkowskie, w jak najszerszym zakresie bez względu na to, czy jednostki te są organami administracji, organami ścigania lub organami sądowymi, czy też organami łączącymi różne funkcje, bez uszczerbku dla unijnych przepisów o ochronie danych.

Poprawka  122

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają wymianę między jednostkami analityki finansowej – spontaniczną lub na żądanie – wszelkich informacji mogących mieć znaczenie w odniesieniu do przetwarzania lub analizy informacji lub dochodzeń prowadzonych przez daną jednostkę analityki finansowej dotyczących transakcji finansowych związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu oraz osobami fizycznymi lub prawnymi zaangażowanymi w te działania. We wniosku podaje się odpowiednie fakty, informacje dodatkowe, uzasadnienia wniosku oraz sposób wykorzystania informacji będących przedmiotem wniosku.

1. Państwa członkowskie zapewniają wymianę między jednostkami analityki finansowej zarówno w państwach członkowskich UE, jak i w państwach spoza UE automatyczną lub na żądanie – wszelkich informacji mogących mieć znaczenie w odniesieniu do przetwarzania lub analizy informacji lub dochodzeń prowadzonych przez daną jednostkę analityki finansowej dotyczących transakcji finansowych związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu oraz osobami fizycznymi lub prawnymi zaangażowanymi w te działania. We wniosku podaje się odpowiednie fakty, informacje dodatkowe, uzasadnienia wniosku oraz sposób wykorzystania informacji będących przedmiotem wniosku.

Poprawka  123

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 50 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, by jednostka analityki finansowej, do której skierowano wniosek, była zobowiązana do wykorzystania pełnego zakresu uprawnień posiadanych przez nią w państwie pochodzenia w zakresie otrzymywania i analizowania informacji, gdy odpowiada ona na wniosek o udzielenie informacji, o którym mowa w ust. 1, złożony przez inną jednostkę analityki finansowej mającą siedzibę w Unii. Jednostka analityki finansowej, do której skierowano wniosek, udziela odpowiedzi w odpowiednim czasie i zarówno jednostka składająca wniosek, jak i jednostka, do której go skierowano, stosują w miarę możliwości bezpieczne cyfrowe narzędzia wymiany informacji.

2. Państwa członkowskie zapewniają, by jednostka analityki finansowej, do której skierowano wniosek, była zobowiązana do wykorzystania pełnego zakresu uprawnień posiadanych przez nią w państwie pochodzenia w zakresie otrzymywania i analizowania informacji, gdy odpowiada ona na wniosek o udzielenie informacji, o którym mowa w ust. 1, złożony przez inną jednostkę analityki finansowej. Jednostka analityki finansowej, do której skierowano wniosek, udziela odpowiedzi w odpowiednim czasie i zarówno jednostka składająca wniosek, jak i jednostka, do której go skierowano, stosują w miarę możliwości bezpieczne cyfrowe narzędzia wymiany informacji.

Poprawka  124

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 50 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W szczególności, gdy jednostka analityki finansowej mająca siedzibę w Unii chce uzyskać dodatkowe informacje od podmiotu zobowiązanego innego państwa członkowskiego, który prowadzi działalność na jej terytorium, wniosek kieruje się do jednostki analityki finansowej państwa członkowskiego, na którego terytorium mieści się ten podmiot zobowiązany. Ta jednostka analityki finansowej przekazuje wnioski i odpowiedzi niezwłocznie oraz z zachowaniem ich pierwotnej formy i treści.

Poprawka  125

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 53 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zachęcają swoje jednostki analityki finansowej do korzystania z chronionych kanałów komunikacji pomiędzy jednostkami analityki finansowej i zdecentralizowanej sieci komputerowej FIU.net.

1. Państwa członkowskie wymagają od swoich jednostek analityki finansowej korzystania z chronionych kanałów komunikacji pomiędzy sobą.

Poprawka  126

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają współpracę między swoimi jednostkami analityki finansowej w zakresie stosowania zaawansowanych technologii w celu realizacji ich zadań określonych w niniejszej dyrektywie. Technologie te umożliwiają jednostkom analityki finansowej dopasowanie ich danych do danych innych jednostek analityki finansowej w sposób anonimowy dzięki zapewnieniu pełnej ochrony danych osobowych w celu wykrycia podmiotów, które są przedmiotem zainteresowania jednostki analityki finansowej w innych państwach członkowskich, oraz identyfikacji ich dochodów i środków finansowych.

2. Państwa członkowskie zapewniają współpracę między swoimi jednostkami analityki finansowej oraz w ramach ich mandatu z Europolem w zakresie stosowania zaawansowanych technologii w celu realizacji ich zadań określonych w niniejszej dyrektywie. Technologie te umożliwiają jednostkom analityki finansowej dopasowanie ich danych do danych innych jednostek analityki finansowej w sposób anonimowy dzięki zapewnieniu pełnej ochrony danych osobowych w celu wykrycia podmiotów, które są przedmiotem zainteresowania jednostki analityki finansowej w innych państwach członkowskich, oraz identyfikacji ich dochodów i środków finansowych.

Uzasadnienie

Należy dodać do tekstu ustępu sformułowanie „we współpracy z Europolem” w celu pełnego uwzględnienia porozumienia między jednostkami analityki finansowej i Europolem, aby wykorzystać sieć bezpiecznej wymiany informacji Europolu (SIENA) na potrzeby wymiany informacji.

Poprawka  127

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 54

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają współpracę swoich jednostek analityki finansowej z Europolem w zakresie przeprowadzanych analiz, które mają wymiar transgraniczny dotyczący co najmniej dwóch państw członkowskich.

Państwa członkowskie zachęcają swoje jednostki analityki finansowej do współpracy z Europolem w zakresie przeprowadzanych analiz bieżących spraw, które mają wymiar transgraniczny dotyczący co najmniej dwóch państw członkowskich.

Poprawka  128

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 54 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 54a

 

Komisja powinna zwiększyć presję wywieraną na raje podatkowe, aby skłonić je do nasilenia współpracy i wymiany informacji w celu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Poprawka  129

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają możliwość pociągania podmiotów zobowiązanych do odpowiedzialności z tytułu naruszeń przepisów krajowych przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy.

1. Państwa członkowskie zapewniają możliwość pociągania podmiotów zobowiązanych do odpowiedzialności z tytułu naruszeń przepisów krajowych przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy. Kary te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Poprawka  130

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 56 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) oświadczenie publiczne wskazujące osoby fizyczne lub prawne oraz naturę naruszenia;

a) oświadczenie publiczne wskazujące osoby fizyczne lub prawne oraz naturę naruszenia, jeśli po indywidualnej ocenie zostanie uznane to za konieczne i proporcjonalne;

Poprawka  131

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 56 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów lit. e), jeżeli osoba prawna jest jednostką zależną jednostki dominującej, właściwym całkowitym rocznym obrotem jest całkowity roczny obrót wynikający ze skonsolidowanego sprawozdania ostatecznej jednostki dominującej za poprzedni rok budżetowy.

Do celów lit. e), jeżeli osoba prawna jest jednostką zależną jednostki dominującej, właściwym całkowitym rocznym obrotem jest całkowity roczny obrót wynikający ze sprawozdania tej jednostki zależnej.

Poprawka  132

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 57 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają niezwłoczne opublikowanie przez właściwe organy wszelkich sankcji lub środków nałożonych w związku z naruszeniem przepisów krajowych przyjętych w ramach wdrażania niniejszej dyrektywy wraz z informacjami dotyczącymi rodzaju i charakteru naruszenia oraz tożsamości osób za nie odpowiedzialnych, z wyjątkiem przypadków, w których publikacja taka poważnie zagrażałaby stabilności rynków finansowych. W przypadkach, w których publikacja wyrządziłaby nieproporcjonalne szkody zaangażowanym stronom, właściwe organy publikują informację o sankcjach w sposób anonimowy.

1. Państwa członkowskie zapewniają niezwłoczne opublikowanie przez właściwe organy wszelkich sankcji lub środków nałożonych w związku z naruszeniem przepisów krajowych przyjętych w ramach wdrażania niniejszej dyrektywy, jeśli po indywidualnej ocenie zostanie uznane to za konieczne i proporcjonalne, wraz z informacjami dotyczącymi rodzaju i charakteru naruszenia oraz tożsamości osób za nie odpowiedzialnych. W przypadkach, w których publikacja wyrządziłaby nieproporcjonalne szkody zaangażowanym stronom, właściwe organy mogą opublikować informację o sankcjach w sposób anonimowy.

Poprawka  133

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 57 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. EUNB, EUNUiPPE oraz EUNGiPW wydają wytyczne skierowane do właściwych organów zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 dotyczące rodzajów środków i sankcji administracyjnych oraz wysokości administracyjnych sankcji pieniężnych mających zastosowanie wobec podmiotów zobowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) i 2). Wspomniane wytyczne wydaje się w terminie dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

3. EUNB, EIOPA oraz EMSA wydają wytyczne skierowane do właściwych organów zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 dotyczące rodzajów środków i sankcji administracyjnych oraz wysokości administracyjnych sankcji pieniężnych mających zastosowanie wobec podmiotów zobowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) i 2), w celu zapewnienia spójnego stosowania oraz odstraszającego efektu tych sankcji w całej Unii. Wspomniane wytyczne wydaje się w ciągu jednego roku od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka  134

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 58 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) właściwą ochronę osoby, której zarzuca się popełnienie danego naruszenia;

Poprawka  135

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 59 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W ciągu jednego roku od wejścia w życie niniejszej dyrektywy Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące przepisów w zakresie poważnych przestępstw podatkowych i kar w państwach członkowskich oraz transgranicznego znaczenia przestępstw podatkowych i możliwej konieczności stosowania skoordynowanego podejścia w Unii, w stosownym przypadku wraz z wnioskiem ustawodawczym.

Poprawka  136

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – akapit pierwszy – punkt 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) beneficjenci rzeczywiści rachunków zbiorczych prowadzonych przez notariuszy i innych niezależnych prawników z państw członkowskich lub z państw trzecich, pod warunkiem że podlegają wymogom zwalczania prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zgodnym ze standardami międzynarodowymi oraz są nadzorowani pod względem zgodności z tymi wymogami oraz pod warunkiem że informacje dotyczące tożsamości beneficjenta rzeczywistego są udostępniane, na wniosek, instytucjom, które działają w charakterze instytucji depozytowych dla rachunków zbiorczych.

Poprawka  137

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – akapit pierwszy – punkt 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) podmioty zobowiązane, jeżeli podlegają wymogom zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu zgodnie z niniejszą dyrektywą oraz efektywnie zastosowały się do tych wymogów;

Poprawka  138

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – akapit pierwszy – punkt 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) długoterminowe, ukierunkowane na konkretny cel umowy oszczędnościowe, służące na przykład jako zabezpieczenie świadczeń emerytalnych lub z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości, oraz gdy płatności przychodzące pochodzą z rachunku płatniczego, określonego zgodnie z art. 11 i 12 niniejszej dyrektywy.

Poprawka  139

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – akapit pierwszy – punkt 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) produkty finansowe o niskiej wartości, w przypadku których spłata jest dokonywana za pośrednictwem rachunku bankowego w imieniu klienta;

Poprawka  140

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – akapit pierwszy – punkt 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) produkty finansowe związane z finansowymi aktywami rzeczowymi w postaci umów leasingowych lub kredytów konsumpcyjnych o niskiej wartości, pod warunkiem że transakcje realizowane są za pośrednictwem rachunków bankowych;

Poprawka  141

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – akapit pierwszy – punkt 2 – litera e b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb) niebezpośrednie stosunki gospodarcze lub transakcje, w których tożsamość może zostać zweryfikowana elektronicznie;

Poprawka  142

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – akapit pierwszy – punkt 2 – litera e c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ec) takie produkty, usługi i transakcje, które zostały określone przez właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego podmiotów zobowiązanych jako obarczone niskim ryzykiem.

Poprawka  143

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – akapit pierwszy – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) inne państwa członkowskie UE;

a) państwa członkowskie UE;

Poprawka  144

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – akapit pierwszy – punkt 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) państwa trzecie posiadające skuteczne systemy finansowe przeciwdziałające praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

b) państwa trzecie zidentyfikowane przez wiarygodne źródła, takie jak publiczne oświadczenia FATF, wzajemna ocena, szczegółowe sprawozdania z oceny lub opublikowane sprawozdania uzupełniające, jako posiadające skuteczne systemy finansowe przeciwdziałające praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

Poprawka  145

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – akapit pierwszy – punkt 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) zidentyfikowane przez Komisję jurysdykcje posiadające środki przeciwdziałania praniu pieniędzy równoważne środkom określonym w niniejszej dyrektywie oraz innym powiązanym zasadom i regulacjom Unii;

Poprawka  146

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik III – akapit pierwszy – punkt 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) produkty lub transakcje mogące sprzyjać anonimowości;

b) produkty lub transakcje mogące sprzyjać anonimowości lub na nią pozwalać;

Poprawka  147

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik 3 – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) niebezpośrednie stosunki gospodarcze lub transakcje;

c) niebezpośrednie stosunki gospodarcze lub transakcje, bez pewnych zabezpieczeń, np. podpisów elektronicznych;

Poprawka  148

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik III – akapit pierwszy – punkt 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) nowe produkty i nowe praktyki gospodarcze, w tym nowe mechanizmy dostawy, oraz korzystanie z nowych lub rozwijających się technologii, zarówno w przypadku nowych, jak i istniejących produktów.

skreślony

Poprawka  149

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik III – akapit pierwszy – punkt 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) państwa objęte sankcjami, embargiem lub podobnymi środkami nałożonymi np. przez ONZ;

c) państwa objęte sankcjami, embargiem lub podobnymi środkami nałożonymi np. przez ONZ i Unię Europejską;

Poprawka  150

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik III b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Załącznik IIIb

 

Poniższy wykaz zawiera rodzaje wzmocnionych środków należytej staranności, które państwa członkowskie powinny wprowadzić jako minimum w celu stosowania art. 16:

 

– uzyskanie dodatkowych informacji o kliencie (np. zawód, wielkość aktywów, informacje dostępne w publicznych bazach danych, przez internet itp.) oraz bardziej regularne aktualizowanie danych dotyczących tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego;

 

– uzyskanie dodatkowych informacji na temat zamierzonego charakteru stosunków gospodarczych;

 

– uzyskanie informacji na temat źródła pochodzenia środków klienta lub źródła majątku klienta;

 

– uzyskanie informacji na temat powodów zamierzonych lub przeprowadzanych transakcji;

 

– uzyskanie zgody osób zarządzających wyższego szczebla na nawiązanie lub kontynuowanie stosunków gospodarczych;

 

– prowadzenie wzmożonego monitorowania danych stosunków gospodarczych przez zwiększenie liczby i koordynacja w czasie stosowanych kontroli oraz wybór tych rodzajów transakcji, które wymagają dalszego sprawdzenia;

 

– wprowadzenie wymogu, aby pierwsza płatność była dokonywana za pośrednictwem rachunku otwartego na nazwisko klienta w banku podlegającym podobnym standardom w zakresie zachowania należytej staranności wobec klienta.

(1)

Dz.U. C 166 z 12.6.2013, s. 2.

(2)

Dz.U. C 271 z 19.9.2013, s. 31.


UZASADNIENIE

W nowej dyrektywie dąży się do udoskonalenia aktualnych ram prawnych w celu zapobiegania przekształcaniu za pośrednictwem systemu finansowego wpływów z działalności przestępczej w legalne środki pieniężne.

Wniosek Komisji został sporządzony w następstwie przeprowadzonego przez Komisję przeglądu wdrażania obowiązującej obecnie dyrektywy, a także aby uwzględnić zmiany dokonane w niewiążących zaleceniach wydanych przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF).

Według wyliczeń Międzynarodowego Funduszu Walutowego pranie pieniędzy odbywa się na wielką skalę, a jego wartość sięga 5% światowego PKB. Taka działalność przestępcza narusza integralność sektora finansowego, powoduje stratę przychodów rządów, hamuje konkurencję i negatywnie wpływa na sprawne funkcjonowanie rynków, a także utrudnia rozwój.

W celu skuteczniejszego radzenia sobie z bieżącymi wyzwaniami sprawozdawcy proponują dalsze poprawki do dokumentu Komisji.

Po pierwsze trzeba poprawić działanie rejestrów przedsiębiorstw. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego przedsiębiorstwa lub transakcji handlowej ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Według wniosku Komisji to obowiązkiem przedsiębiorstwa jest znajomość jego klientów i ustalenie ostatecznego beneficjenta. Obecnie przedsiębiorstwa nie mają środków ani możliwości weryfikacji beneficjentów rzeczywistych. Prowadzi to do nieproporcjonalnych obciążeń i niewspółmiernej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Należy zatem poprawić działanie rejestrów przedsiębiorstw w państwach członkowskich i uzupełnić je o informacje dotyczące beneficjenta rzeczywistego, które pomogłyby władzom i przedsiębiorstwom zweryfikować osoby rzeczywiście czerpiące korzyści z transakcji handlowych. Wzajemne połączenie rejestrów ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego korzystania z informacji ze względu na transgraniczny zasięg transakcji i wzajemne powiązania rynku wewnętrznego. Dlatego też rejestry powinny być wzajemnie powiązane i dostępne dla właściwych organów i podmiotów zobowiązanych. Państwa członkowskie mogą przyznać prawo dostępu do informacji innym stronom i ustalić zasady dostępu do rejestru.

Po drugie należy sprecyzować, na czym ma polegać ocena ryzyka prania pieniędzy na szczeblu UE. Sprawozdawcy opowiadają się za oceną ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na szczeblu UE, aby lepiej przydzielać zasoby. Należy jednak jasno stwierdzić, że ocena ryzyka obejmuje co najmniej ogólną ocenę skali prania pieniędzy, ryzyko związane z każdym odpowiednim sektorem, najbardziej powszechne metody, którymi posługują się przestępcy do prania nielegalnych wpływów, oraz zalecenia dotyczące efektywnego rozdziału zasobów. Z uwagi na stale zmieniające się otoczenie biznesowe oceny należy dokonywać okresowo, a co najmniej dwa razy w roku.

Po trzecie podejście prewencyjne powinno być ukierunkowane i proporcjonalne i nie powinno sprowadzać się do wszechstronnego systemu kontrolowania całej ludności. Oznacza to, że walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu trzeba prowadzić z pełnym poszanowaniem porządku prawnego UE, szczególnie w odniesieniu do unijnych przepisów o ochronie danych oraz ochrony praw podstawowych zapisanych w Karcie praw podstawowych UE. Problemy związane z ochroną danych powinny być uwzględniane na wszystkich szczeblach: przez podmioty zobowiązane, instytucje państw członkowskich i Unii Europejskiej. Ograniczenia prawa dostępu do informacji przez osoby, których dotyczą dane, muszą być zrównoważone skutecznymi uprawnieniami organów ochrony danych, w tym prawem pośredniego dostępu określonym w dyrektywie 95/46/WE, do badania z urzędu lub na podstawie skargi wszelkich zarzutów dotyczących problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.


OPINIA Komisji Rozwoju (2.10.2013)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

(COM(2013) 45 – C7‑0032/2013 – 2013/0025(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Bill Newton Dunn

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Dnia 2 lutego 2013 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Wniosek Komisji służy wzmocnieniu rynku wewnętrznego poprzez ograniczenie złożoności działań na poziomie transgranicznym oraz zabezpieczenie interesów społeczeństwa przed przestępczością i aktami terrorystycznymi, przy jednoczesnym zapewnieniu efektywnego otoczenia biznesowego oraz stabilności finansowej dzięki ochronie solidności, prawidłowego funkcjonowania i integralności systemu finansowego. Komisja sugeruje, że osiągnięcie tych celów wymaga, by przepisy były ukierunkowanie na ryzyko oraz by zostały one dostosowane w celu sprostania nowym pojawiającym się zagrożeniom.

Do omawianego wniosku włącza się przepisy dyrektywy Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiającej środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE(1) oraz uchyla się na jego mocy tę dyrektywę, poprawiając tym samym zrozumiałość i dostępność dla wszystkich zainteresowanych stron ram legislacyjnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

System finansowy jest istotnym czynnikiem w ułatwianiu przepływu brudnych pieniędzy. Unia Europejska powinna odgrywać kluczową rolę w globalnych wysiłkach zmierzających do powstrzymania przepływu nielegalnego kapitału.

Wniosek Komisji stanowi dobrą podstawę do ujawniania informacji o beneficjentach rzeczywistych przedsiębiorstw, funduszy powierniczych i innych porozumień prawnych, jednak sprawozdawca pragnie zapewnić jak największą przejrzystość poprzez zapewnienie publicznego dostępu do tych informacji w formie centralnych rejestrów krajowych. Dostęp do najnowszych informacji o beneficjencie rzeczywistym jest bardzo istotny dla podmiotów zobowiązanych nie tylko w państwach członkowskich, ale również w krajach rozwijających się, aby miały one świadomość, z kim faktycznie prowadzą transakcję, oraz by ograniczyć ryzyko ich wplątania w nielegalną działalność.

Pranie pieniędzy jest często przestępstwem o charakterze transgranicznym. Dlatego sprawozdawca komisji opiniodawczej pragnie, by współpraca między jednostkami analityki finansowej państw członkowskich została zacieśniona, lecz proponuje także, by włączyć do niej również jednostki analityki finansowej z innych krajów (w tym krajów rozwijających się), zapewniając w ten sposób wymianę informacji i najlepszych rozwiązań w skali międzynarodowej.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Masowy przepływ brudnych pieniędzy może szkodzić stabilności i wiarygodności sektora finansowego oraz stanowić zagrożenie dla jednolitego rynku, zaś terroryzm uderza w same fundamenty naszego społeczeństwa. Oprócz instrumentów prawnokarnych rezultaty mogą przynieść również działania zapobiegawcze prowadzone poprzez system finansowy.

(1) Masowy przepływ pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł może szkodzić stabilności i wiarygodności sektora finansowego oraz stanowić zagrożenie dla jednolitego rynku i międzynarodowego rozwoju, zaś terroryzm uderza w same fundamenty naszego społeczeństwa. Oprócz instrumentów prawnokarnych rezultaty mogą przynieść również działania zapobiegawcze prowadzone poprzez system finansowy.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Należy zwrócić szczególną uwagę na zobowiązania UE określone w art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, poświęconym spójności polityki na rzecz rozwoju, aby powstrzymać nasilającą się tendencję do przenoszenia działań mających na celu pranie brudnych pieniędzy z krajów rozwiniętych, w których istnieją surowe przepisy, do krajów rozwijających się.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b) Mając na uwadze, że nielegalne przepływy finansowe, w szczególności pranie pieniędzy, stanowią od 6% do 8,7% PKB1 krajów rozwijających się, co stanowi kwotę przewyższającą 10 razy kwotę pomocy, jakiej udzielają krajom rozwijającym się UE i jej państwa członkowskie, należy koordynować środki podejmowane w celu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz uwzględnić strategię i politykę w dziedzinie rozwoju, jakie prowadzi UE i państwa członkowskie, aby zapobiegać ucieczce kapitału.

 

____________

 

Źródła: „Tax havens and development. Status, analyses and measures”, NOU, Official Norwegian Reports, 2009.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Głównym celem wszystkich środków wynikających z niniejszej dyrektywy, niezależnie od sankcji przewidzianych w państwach członkowskich, powinno być zwalczanie wszelkich praktyk pozwalających czerpać znaczne nielegalne zyski, poprzez podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zapobieżenia wykorzystywaniu systemu finansowego do prania takich zysków.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b) Należy zwrócić szczególną uwagę na przekazy pieniężne, czyli zasoby finansowe, jakie emigranci mieszkający za granicą wysyłają rodzinie lub, ogólnie ujmując, do kraju, z którego pochodzą. Możliwość zmierzenia tych międzynarodowych przepływów pieniędzy ogranicza się jedynie do kanałów oficjalnych, a statystyki nie obejmują przekazów pieniężnych, które przechodzą przez nieformalne kanały pośrednie, takie jak nierejestrowane zawodowe organizacje zajmujące się przelewami finansowymi lub nielegalne i przestępcze kanały działające z pominięciem interesów emigrantów.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Istnieje potrzeba identyfikacji każdej osoby fizycznej będącej właścicielem osoby prawnej lub sprawującej nad nią kontrolę. Podczas gdy wskazanie procentowego udziału w spółce nie doprowadzi automatycznie do wskazania beneficjenta rzeczywistego, jest to czynnik dowodowy, który należy wziąć pod uwagę. Identyfikacja i weryfikacja beneficjentów rzeczywistych powinna obejmować w stosownych przypadkach osoby prawne będące właścicielami innych osób prawnych, a ponadto należy w nich przeanalizować łańcuch własności do czasu znalezienia osoby fizycznej będącej właścicielem osoby prawnej będącej klientem lub sprawującej nad nią kontrolę.

(10) Istnieje potrzeba identyfikacji wszystkich osób fizycznych będących właścicielami osoby prawnej lub sprawujących nad nią kontrolę. Podczas gdy wskazanie procentowego udziału w spółce nie doprowadzi automatycznie do wskazania beneficjenta rzeczywistego, jest to czynnik dowodowy, który należy wziąć pod uwagę. Identyfikacja i weryfikacja beneficjentów rzeczywistych powinna obejmować w stosownych przypadkach osoby prawne będące właścicielami innych osób prawnych, a ponadto należy w nich przeanalizować łańcuch własności do czasu znalezienia osób fizycznych będących właścicielami osoby prawnej będącej klientem lub sprawujących nad nią kontrolę.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Konieczność posiadania dokładnych i aktualnych danych dotyczących beneficjenta rzeczywistego jest kluczowym czynnikiem śledzenia przestępców, którzy w przeciwnym razie mogliby ukryć swoją tożsamość w strukturze korporacyjnej. Państwa członkowskie powinny w związku z tym dopilnować, aby przedsiębiorstwa zachowywały dane dotyczące swoich beneficjentów rzeczywistych i udostępniały je właściwym organom oraz podmiotom zobowiązanym. Ponadto powiernicy powinny deklarować swój status podmiotom zobowiązanym.

(11) Konieczność posiadania dokładnych i aktualnych danych dotyczących beneficjenta rzeczywistego jest kluczowym czynnikiem śledzenia przestępców, którzy w przeciwnym razie mogliby ukryć swoją tożsamość w strukturze korporacyjnej. Państwa członkowskie powinny w związku z tym dopilnować, aby przedsiębiorstwa zachowywały dane dotyczące swoich beneficjentów rzeczywistych, i zadbać o to, aby dane te były publicznie dostępne w postaci publicznych rejestrów. Ponadto powiernicy powinny deklarować swój status podmiotom zobowiązanym.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Obawy budzi wykorzystanie sektora gier hazardowych w celu legalizowania dochodów pochodzących z działalności przestępczej. W celu ograniczenia ryzyka, z jakim wiąże się działalność wspomnianego sektora, oraz zapewnienia równych warunków podmiotom świadczącym usługi w zakresie gier hazardowych, należy nałożyć obowiązek na wszystkie podmioty świadczące usługi w zakresie gier hazardowych dotyczący stosowania należytej staranności wobec klienta w odniesieniu do pojedynczych transakcji na kwoty w wysokości co najmniej 2 000 EUR. Państwa członkowskie powinny uwzględnić stosowanie wspomnianego progu w odniesieniu do odbierania wygranych, jak również obstawiania stawek. Podmioty świadczące usługi w zakresie gier hazardowych w lokalach fizycznych (np. w kasynach i domach gier) powinny zapewnić możliwość powiązania należytej staranności wobec klienta, pod warunkiem stosowania jej w momencie wejścia do lokalu, z transakcjami przeprowadzanymi przez klienta w tym lokalu.

(13) Obawy budzi wykorzystanie sektora gier hazardowych w celu legalizowania dochodów pochodzących z działalności przestępczej. W celu ograniczenia ryzyka, z jakim wiąże się działalność wspomnianego sektora, oraz zapewnienia równych warunków podmiotom świadczącym usługi w zakresie gier hazardowych, należy nałożyć obowiązek na wszystkie podmioty świadczące usługi w zakresie gier hazardowych dotyczący stosowania należytej staranności wobec klienta w odniesieniu do pojedynczych transakcji na kwoty w wysokości co najmniej 2 000 EUR. Państwa członkowskie powinny uwzględnić stosowanie wspomnianego progu w odniesieniu do odbierania wygranych, jak również obstawiania stawek. Podmioty świadczące usługi w zakresie gier hazardowych powinny zapewnić możliwość powiązania należytej staranności wobec klienta, pod warunkiem stosowania jej w momencie wejścia do lokalu, z transakcjami przeprowadzanymi przez klienta w tym lokalu.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Dotyczy to szczególnie stosunków gospodarczych z osobami, które zajmują lub zajmowały ważne stanowiska publiczne, szczególnie osobami pochodzącymi z państw, w których szerzy się korupcja. Tego typu stosunki mogą narazić szczególnie sektor finansowy na poważne ryzyko utraty wiarygodności i ryzyko prawne. Międzynarodowe starania na rzecz walki z korupcją również uzasadniają zwrócenie szczególnej uwagi na takie przypadki oraz zastosowanie właściwych wzmocnionych środków należytej staranności wobec klienta w odniesieniu do osób pełniących obecnie lub w przeszłości eksponowane funkcje w kraju lub za granicą oraz pracowników najwyższego szczebla w organizacjach międzynarodowych.

(21) Dotyczy to szczególnie stosunków gospodarczych z osobami, które zajmują lub zajmowały ważne stanowiska publiczne w Unii lub na arenie międzynarodowej, szczególnie osobami pochodzącymi z państw, w których szerzy się korupcja. Tego typu stosunki mogą narazić szczególnie sektor finansowy na poważne ryzyko utraty wiarygodności i ryzyko prawne. Międzynarodowe starania na rzecz walki z korupcją również uzasadniają zwrócenie szczególnej uwagi na takie przypadki oraz zastosowanie właściwych wzmocnionych środków należytej staranności wobec klienta w odniesieniu do osób pełniących obecnie lub w przeszłości eksponowane funkcje w kraju lub za granicą oraz pracowników najwyższego szczebla w organizacjach międzynarodowych.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26a) Ponieważ ogromna większość nielegalnych przepływów finansowych trafia do rajów podatkowych, UE powinna zwiększyć naciski na te kraje, aby współpracowały one w celu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) Stwierdzono szereg przypadków, w których pracownicy zgłaszający swoje podejrzenia odnośnie do prania pieniędzy, spotykali się z groźbami lub wrogimi działaniami. Chociaż niniejsza dyrektywa nie może ingerować w procedury sądowe państw członkowskich, jest to sprawa o zasadniczym znaczeniu dla skuteczności systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Państwa członkowskie powinny mieć świadomość istnienia tego problemu i uczynić wszystko, co w ich mocy, aby ochronić pracowników przed tego rodzaju groźbami lub wrogimi działaniami.

(29) Stwierdzono szereg przypadków, w których osoby zgłaszające nadużycia i pracownicy zgłaszający swoje podejrzenia odnośnie do prania pieniędzy, spotykali się z groźbami lub wrogimi działaniami. Chociaż niniejsza dyrektywa nie może ingerować w procedury sądowe państw członkowskich, jest to sprawa o zasadniczym znaczeniu dla skuteczności systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Państwa członkowskie powinny mieć świadomość istnienia tego problemu i uczynić wszystko, co w ich mocy, aby ochronić osoby zgłaszające nadużycia i pracowników przed tego rodzaju groźbami lub wrogimi działaniami, przed zwolnieniem z pracy, a także by w razie potrzeby zapewniały tym pracownikom odpowiednią ochronę prawną.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4) „działalność przestępcza” oznacza jakikolwiek przestępczy udział w popełnieniu następujących poważnych przestępstw:

4) „działalność przestępcza” oznacza jakikolwiek przestępczy udział w popełnianiu poważnych przestępstw, takich jak:

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 4 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ea) przestępstwa podatkowe odnoszące się do podatków bezpośrednich i pośrednich;

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 4 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) wszelkie przestępstwa, w tym przestępstwa podatkowe odnoszące się do podatków bezpośrednich i pośrednich, których maksymalne zagrożenie karą przekracza rok pozbawienia wolności lub aresztu, lub – w przypadku państw, których systemy prawne określają minimalny próg zagrożenia karą dla tego typu przestępstw – każde przestępstwo, którego dolna granica zagrożenia karą wynosi co najmniej sześć miesięcy pozbawienia wolności lub aresztu;

f) wszelkie przestępstwa, których maksymalne zagrożenie karą przekracza rok pozbawienia wolności lub aresztu, lub – w przypadku państw, których systemy prawne określają minimalny próg zagrożenia karą dla tego typu przestępstw – każde przestępstwo, którego dolna granica zagrożenia karą wynosi co najmniej sześć miesięcy pozbawienia wolności lub aresztu;

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 7 – litera d – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) członków parlamentu;

(ii) członków parlamentu lub innych organów ustawodawczych;

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 7 – litera f – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) osoby fizyczne będące jedynymi beneficjentami rzeczywistymi podmiotów prawnych lub porozumień prawnych, o których wiadomo, że zostały założone na faktyczną korzyść osoby określonej w pkt 7 lit. a)–d) powyżej;

(ii) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi podmiotów prawnych lub porozumień prawnych, o których wiadomo, że zostały założone na faktyczną korzyść osoby określonej w pkt 7 lit. a)–d) powyżej;

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja udostępnia wspomnianą opinię w celu wsparcia państw członkowskich oraz podmiotów zobowiązanych w identyfikowaniu ryzyka, zarządzaniu nim i jego ograniczaniu w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

2. Komisja publicznie udostępnia wspomnianą opinię w celu wsparcia państw członkowskich oraz podmiotów zobowiązanych w identyfikowaniu ryzyka, zarządzaniu nim i jego ograniczaniu w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz aby pozwolić innym podmiotom, w tym ustawodawcom, lepiej zrozumieć ryzyko finansowe.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Państwa członkowskie udostępniają wyniki swoich ocen ryzyka innym państwom członkowskim, Komisji, EUNB, EUNUiPPE oraz EUNGiPW na ich wniosek.

5. Państwa członkowskie publicznie udostępniają wyniki swoich ocen ryzyka innym państwom członkowskim, Komisji, EUNB, EUNUiPPE oraz EUNGiPW na ich wniosek.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) identyfikację beneficjenta rzeczywistego i podejmowanie odpowiednich środków weryfikacji jego tożsamości, tak aby dana instytucja lub osoba objęta niniejszą dyrektywą była przekonana, że wie, kim jest beneficjent rzeczywisty, wraz z, w przypadku podmiotów prawnych, funduszy powierniczych i podobnych porozumień prawnych, podejmowaniem odpowiednich środków w celu zrozumienia struktury własności i kontroli klienta;

b) identyfikację beneficjentów rzeczywistych i podejmowanie odpowiednich środków weryfikacji ich tożsamości, tak aby dana instytucja lub osoba objęta niniejszą dyrektywą była przekonana, że wie, kim są beneficjenci rzeczywiści, wraz z, w przypadku podmiotów prawnych, funduszy powierniczych i podobnych porozumień prawnych, podejmowaniem odpowiednich środków w celu zrozumienia struktury własności i kontroli klienta;

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) prowadzenie bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych, włącznie z badaniem transakcji podejmowanych w trakcie trwania tych stosunków w celu zapewnienia, że prowadzone transakcje są zgodne z wiedzą danej instytucji lub osoby na temat klienta, profilu działalności oraz ryzyka, w tym, w miarę konieczności, źródeł pochodzenia środków, jak również zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje są na bieżąco uaktualniane.

d) prowadzenie bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych, włącznie z badaniem transakcji podejmowanych w trakcie trwania tych stosunków w celu zapewnienia, że prowadzone transakcje są zgodne z wiedzą danej instytucji lub osoby na temat klienta, profilu działalności oraz ryzyka, w tym źródeł pochodzenia środków, jak również zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje są na bieżąco uaktualniane.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego odbywała się przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przed przeprowadzeniem transakcji.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby weryfikacja tożsamości klienta i beneficjentów rzeczywistych odbywała się przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przed przeprowadzeniem transakcji.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3a. Podmioty zobowiązane muszą zidentyfikować swoich klientów i beneficjentów rzeczywistych swoich klientów zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) i b), zanim określą stosunki gospodarcze jako stosunki o niższym ryzyku.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie wymagają, aby podmioty zobowiązane analizowały w jak największym możliwym stopniu kontekst i cel wszystkich skomplikowanych transakcji o dużej wartości oraz wszelkich nietypowych rodzajów transakcji, które nie mają wyraźnego celu gospodarczego lub celu zgodnego z prawem. W szczególności zwiększają one stopień i charakter monitorowania stosunków gospodarczych w celu stwierdzenia, czy przedmiotowe transakcje lub działania wydają się nietypowe lub podejrzane.

2. Państwa członkowskie wymagają, aby podmioty zobowiązane analizowały kontekst i cel wszystkich skomplikowanych transakcji o dużej wartości oraz wszelkich nietypowych rodzajów transakcji, które nie mają wyraźnego celu gospodarczego lub celu zgodnego z prawem lub które stanowią przestępstwo podatkowe uznane za działalność przestępczą w rozumieniu art. 3 ust. 4 lit. f), lub które stanowią agresywne planowanie podatkowe określone w zaleceniu Komisji C(2012) 8806. W szczególności zwiększają one stopień i charakter monitorowania stosunków gospodarczych w celu stwierdzenia, czy przedmiotowe transakcje lub działania wydają się nietypowe lub podejrzane. Jeżeli zobowiązany podmiot wykryje taką nietypową lub podejrzaną transakcję lub działanie, informuje o tym bezzwłocznie jednostki analityki finansowej wszystkich państw członkowskich, których może to dotyczyć.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Środki wymienione w art. 18, 19 i 20 mają zastosowanie również do członków rodziny lub osób, o których wiadomo, że są bliskimi współpracownikami takich osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.

Środki wymienione w art. 18, 19 i 20 mają zastosowanie również do członków rodziny lub osób, w których przypadku dowiedziono, że są bliskimi współpracownikami takich osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 29 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1a. Państwa członkowskie wymagają, by informacje, o których mowa w ust. 1, były ujawniane organom krajowym, które stworzą i będą prowadziły centralny rejestr publiczny aktualizowany okresowo.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają możliwość dostępu właściwych organów i podmiotów zobowiązanych w odpowiednim czasie do informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

2. Państwa członkowskie zapewniają możliwość wolnego dostępu właściwych organów i podmiotów zobowiązanych w odpowiednim czasie do informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 29 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a. Państwa członkowskie zapewniają w krótkim czasie konstruktywną i skuteczną współpracę międzynarodową dotyczącą informacji o przedsiębiorstwach, w tym informacji na temat beneficjentów rzeczywistych.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1a. Państwa członkowskie wymagają, by informacje, o których mowa w ust. 1, były ujawniane organom krajowym, które stworzą i będą prowadziły centralny publiczny rejestr aktualizowany okresowo.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 30 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają stosowanie środków odpowiadających środkom wymienionym w ust. 1, 2 i 3 do innych rodzajów podmiotów i porozumień prawnych o strukturze i funkcji podobnej do funduszy powierniczych.

4. Państwa członkowskie zapewniają stosowanie środków odpowiadających środkom wymienionym w ust. 1, 1a, 2 i 3 do innych rodzajów podmiotów i porozumień prawnych o strukturze i funkcji podobnej do funduszy powierniczych.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 30 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4a. Państwa członkowskie zapewniają w krótkim czasie konstruktywną i skuteczną współpracę międzynarodową dotyczącą informacji o funduszach powierniczych oraz innych porozumieniach prawnych, w tym informacji o beneficjentach rzeczywistych.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie podejmują wszelkie odpowiednie środki w celu ochrony pracowników podmiotu zobowiązanego, którzy zgłaszają podejrzenia co do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w ramach swoich struktur lub jednostce analityki finansowej przed narażeniem na groźby lub wrogie działania.

Państwa członkowskie dopilnowują, by podmioty zobowiązane chroniły własnych pracowników, którzy zgłaszają podejrzenia co do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w ramach swoich struktur lub jednostce analityki finansowej, przed narażeniem na groźby lub wrogie działania, przed zwolnieniem z pracy, a także by w razie potrzeby zapewniały tym pracownikom odpowiednią ochronę prawną.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 38 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie uniemożliwia ujawniania informacji pomiędzy instytucjami państw członkowskich lub państw trzecich, w których obowiązują wymogi równoważne z wymogami określonymi w niniejszej dyrektywie, pod warunkiem, że należą do tej samej grupy.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie uniemożliwia ujawniania informacji pomiędzy instytucjami państw członkowskich lub państw trzecich, w których obowiązują wymogi w znacznym stopniu równoważne z wymogami określonymi w niniejszej dyrektywie, pod warunkiem, że należą do tej samej grupy.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 38 – ustęp 4 – część pierwsza

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie uniemożliwia ujawniania informacji pomiędzy osobami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt 3) lit. a) i b) z państw członkowskich lub z państw trzecich, w których obowiązują wymogi równoważne z wymogami określonymi w niniejszej dyrektywie, które wykonują swoje czynności zawodowe jako pracownicy albo poza stosunkiem pracy, w ramach tej samej osoby prawnej lub sieci.

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie uniemożliwia ujawniania informacji pomiędzy osobami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt 3) lit. a) i b) z państw członkowskich lub z państw trzecich, w których obowiązują wymogi w znacznym stopniu równoważne z wymogami określonymi w niniejszej dyrektywie, które wykonują swoje czynności zawodowe jako pracownicy albo poza stosunkiem pracy, w ramach tej samej osoby prawnej lub sieci.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 41 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ba) dane dotyczące liczby i odsetka raportów o podejrzanych transakcjach, w wyniku których podejmowane jest dalsze dochodzenie, wraz ze sprawozdaniem rocznym do instytucji zobowiązanych opisującym szczegółowo przydatność przedstawionych raportów oraz działania podjęte w ich następstwie.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 41 – ustęp 2 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

bb) dane dotyczące liczby transgranicznych wniosków o informację przedstawionych przez jednostki analityki finansowej, otrzymanych przez nie oraz odrzuconych lub wniosków, na które jednostka analityki finansowej udzieliła częściowej lub pełnej odpowiedzi.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja może udzielić pomocy potrzebnej do ułatwienia koordynacji, w tym wymiany informacji między jednostkami analityki finansowej w Unii. Może ona regularnie organizować spotkania z przedstawicielami jednostek analityki finansowej państw członkowskich w celu ułatwienia współpracy i wymiany opinii w kwestiach związanych ze współpracą.

Komisja udziela pomocy potrzebnej do ułatwienia koordynacji, w tym wymiany informacji między jednostkami analityki finansowej w Unii. Organizuje ona regularnie spotkania z przedstawicielami jednostek analityki finansowej państw członkowskich, EUNB, EUNUiPPE oraz EUNGiPW w celu ułatwienia współpracy i wymiany opinii w kwestiach związanych ze współpracą.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 49

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają współpracę między swoimi jednostkami analityki finansowej w jak najszerszym zakresie bez względu na to, czy jednostki te są organami administracji, organami ścigania lub organami sądowymi, czy też organami łączącymi różne funkcje.

Państwa członkowskie zapewniają współpracę między swoimi jednostkami analityki finansowej, a także z jednostkami analityki finansowej z państw innych niż państwa członkowskie, w jak najszerszym zakresie bez względu na to, czy jednostki te są organami administracji, organami ścigania lub organami sądowymi, czy też organami łączącymi różne funkcje.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają wymianę między jednostkami analityki finansowej – spontaniczną lub na żądanie – wszelkich informacji mogących mieć znaczenie w odniesieniu do przetwarzania lub analizy informacji lub dochodzeń prowadzonych przez daną jednostkę analityki finansowej dotyczących transakcji finansowych związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu oraz osobami fizycznymi lub prawnymi zaangażowanymi w te działania. We wniosku podaje się odpowiednie fakty, informacje dodatkowe, uzasadnienia wniosku oraz sposób wykorzystania informacji będących przedmiotem wniosku.

1. Państwa członkowskie zapewniają wymianę między jednostkami analityki finansowej zarówno w państwach członkowskich UE, jak i w państwach spoza UE automatyczną lub na żądanie – wszelkich informacji mogących mieć znaczenie w odniesieniu do przetwarzania lub analizy informacji lub dochodzeń prowadzonych przez daną jednostkę analityki finansowej dotyczących transakcji finansowych związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu oraz osobami fizycznymi lub prawnymi zaangażowanymi w te działania. We wniosku podaje się odpowiednie fakty, informacje dodatkowe, uzasadnienia wniosku oraz sposób wykorzystania informacji będących przedmiotem wniosku.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 50 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, by jednostka analityki finansowej, do której skierowano wniosek, była zobowiązana do wykorzystania pełnego zakresu uprawnień posiadanych przez nią w państwie pochodzenia w zakresie otrzymywania i analizowania informacji, gdy odpowiada ona na wniosek o udzielenie informacji, o którym mowa w ust. 1, złożony przez inną jednostkę analityki finansowej mającą siedzibę w Unii. Jednostka analityki finansowej, do której skierowano wniosek, udziela odpowiedzi w odpowiednim czasie i zarówno jednostka składająca wniosek, jak i jednostka, do której go skierowano, stosują w miarę możliwości bezpieczne cyfrowe narzędzia wymiany informacji.

2. Państwa członkowskie zapewniają, by jednostka analityki finansowej, do której skierowano wniosek, była zobowiązana do wykorzystania pełnego zakresu uprawnień posiadanych przez nią w państwie pochodzenia w zakresie otrzymywania i analizowania informacji, gdy odpowiada ona na wniosek o udzielenie informacji, o którym mowa w ust. 1, złożony przez inną jednostkę analityki finansowej. Jednostka analityki finansowej, do której skierowano wniosek, udziela odpowiedzi w odpowiednim czasie i zarówno jednostka składająca wniosek, jak i jednostka, do której go skierowano, stosują w miarę możliwości bezpieczne cyfrowe narzędzia wymiany informacji.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 54 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 54 a

 

Komisja Europejska powinna zwiększyć naciski wywierane na raje podatkowe w celu nasilenia współpracy i wymiany informacji, aby zwalczać pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 57 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają niezwłoczne opublikowanie przez właściwe organy wszelkich sankcji lub środków nałożonych w związku z naruszeniem przepisów krajowych przyjętych w ramach wdrażania niniejszej dyrektywy wraz z informacjami dotyczącymi rodzaju i charakteru naruszenia oraz tożsamości osób za nie odpowiedzialnych, z wyjątkiem przypadków, w których publikacja taka poważnie zagrażałaby stabilności rynków finansowych. W przypadkach, w których publikacja wyrządziłaby nieproporcjonalne szkody zaangażowanym stronom, właściwe organy publikują informację o sankcjach w sposób anonimowy.

1. Państwa członkowskie zapewniają niezwłoczne opublikowanie przez właściwe organy wszelkich sankcji lub środków nałożonych w związku z naruszeniem przepisów krajowych przyjętych w ramach wdrażania niniejszej dyrektywy wraz z informacjami dotyczącymi rodzaju i charakteru naruszenia oraz tożsamości osób za nie odpowiedzialnych. W przypadkach, w których publikacja tych informacji spowodowałaby poważne zakłócenie stabilności rynku finansowego lub wyrządziła nieproporcjonalne szkody zaangażowanym stronom, państwa członkowskie wnioskują o publikację informacji o sankcjach w sposób anonimowy.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) państwa trzecie posiadające skuteczne systemy finansowe przeciwdziałające praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

b) państwa trzecie zidentyfikowane w wiarygodnych źródłach, takich jak publiczne oświadczenia FATF, wzajemna ocena lub szczegółowe sprawozdania z oceny, lub opublikowane sprawozdania uzupełniające, jako posiadające skuteczne systemy finansowe przeciwdziałające praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) państwa trzecie, w których wiarygodne źródła zidentyfikowały niski poziom korupcji lub innej działalności przestępczej;

skreślona

PROCEDURA

Tytuł

Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy i finansowania terrorystów

Odsyłacze

COM(2013) 45 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

12.3.2013

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

12.3.2013

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Bill Newton Dunn

27.5.2013

Rozpatrzenie w komisji

28.8.2013

 

 

 

Data przyjęcia

30.9.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

1

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Thijs Berman, Véronique De Keyser, Charles Goerens, Mikael Gustafsson, Eva Joly, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Alf Svensson, Keith Taylor, Daniël van der Stoep, Anna Záborská

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Emer Costello, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Edvard Kožušník, Krzysztof Lisek, Isabella Lövin, Gesine Meissner

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Josefa Andrés Barea, Tanja Fajon, Danuta Jazłowiecka, Barbara Lochbihler, Marusya Lyubcheva, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Hans-Peter Mayer, Eleni Theocharous

(1)

Dz.U. L 214 z 4.8.2006, s. 29.


OPINIA Komisji Prawnej (4.12.2013)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

(COM(2013) 45 – C7‑0032/2013 – 2013/0025(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Antonio López-Istúriz White

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Europejskie ramy prawne obejmują szereg środków służących zwalczaniu prania pieniędzy przez organizacje zaangażowane w działalność przestępczą. Szacuje się, że proceder prania pieniędzy dotyczy kwoty 330 mld EUR (w oparciu o dane Biura NZ ds. Narkotyków i Przestępczości z 2011 r.). Według innych danych szacunkowych opierających się na podobnych podstawach kwota objęta procederem prania pieniędzy odpowiada 2,7% światowego PKB. Dane te dają wyobrażenie o skali zagrożenia, jakie nielegalna działalność stanowi dla istniejącej gospodarki.

Ponadto pranie pieniędzy jest często ściśle związane z gromadzeniem środków mających pośredni związek z działalnością terrorystyczną. O ile głównym celem przestępczości zorganizowanej jest czerpanie nielegalnych zysków, o tyle grupy terrorystyczne wykorzystują swoje dochody do realizacji celów opartych niekoniecznie na względach gospodarczych. Mogą one obejmować propagandę na rzecz sprawy, jakiej służą, czy też poszerzanie ich wpływów politycznych.

Wiodącym organem międzynarodowym ustanowionym w celu zwalczania prania pieniędzy jest Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, która dokonała gruntownego przeglądu standardów międzynarodowych i w lutym 2012 r. przyjęła nowy zbiór zaleceń. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tych dokumentach w państwach uczestniczących powołano szereg jednostek analityki finansowej.

Większość wysiłków poświęconych zwalczaniu tego typu zjawisk koncentruje się na środkach zapobiegawczych. Z tego względu ograny międzynarodowe, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, określiły szereg standardów dla jednostek finansowych, innych gałęzi gospodarki i osób fizycznych. Zasada „znać swojego klienta” jest podstawą tych uregulowań i została ona włączona do ram ustawodawczych UE za pośrednictwem szeregu dyrektyw.

Wniosek Komisji dotyczący dyrektywy w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu przejmuje przepisy dyrektyw 2005/60/WE i 2006/70/WE oraz uchyla te dyrektywy. Wniosek ten jest odpowiedzią na zmiany dokonane w wymogach wprowadzonych przez FATF oraz przeprowadzony przez Komisję w 2010 r. przegląd stosowania trzeciej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Celem proponowanych inicjatyw jest koordynacja i połączenie istniejących norm oraz stworzenie bardziej ukierunkowanego i opartego na analizie ryzyka podejścia w całej UE w celu skuteczniejszego zwalczania prania pieniędzy.

W myśl wniosku:

a) Państwa członkowskie powinny być uprawnione do zobowiązania podmiotów zagranicznych działających na ich terytorium do zgłaszania wszelkiej podejrzanej działalności jednostkom analityki finansowej danego państwa członkowskiego (tj. państwa przyjmującego podmiot zagraniczny). Oznacza to również, że podmiot zagraniczny powinien spełniać wymogi danego państwa w zakresie przejrzystości informacji.

b) Nadzór powinien objąć również usługi w zakresie gier hazardowych w ogóle, a nie wyłącznie kasyna, jednak nie należy traktować jednakowo wszystkich kategorii gier hazardowych. Zaproponowane przez Komisję normy powinny mieć zastosowanie do kasyn, natomiast gry hazardowe online należy uznać za stałe stosunki biznesowe (a dokumentacja dotycząca dokonanych transakcji powinna być dostępna niezwłocznie po otwarciu konta). W odniesieniu do pozostałych usług w zakresie gier hazardowych należy rozszerzyć, w stosownych przypadkach, zakres nadzoru do poważnego ryzyka związanego z wypłatą wygranej. Państwa członkowskie powinny określić środki, jakie powinny mieć zastosowanie w poszczególnych przypadkach prowadzonej przez nie oceny ryzyka.

c) Właściwa dokumentacja będzie przechowywana przez pięć lat z możliwością przedłużenia tego okresu, zaś podmioty administrujące są wymienione jako faktyczni właściciele, z odpowiednimi gwarancjami.

Środki te stanowią konieczne rozszerzenie zakresu nadzoru objętego obowiązującym prawodawstwem. Jednocześnie wzmocniono środki karne podejmowane w przypadku wystąpienia naruszenia.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwych, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Prawnicy wykonujący wolne zawody, zgodnie z definicją stosowaną przez państwa członkowskie, powinni podlegać przepisom dyrektywy w przypadku udziału w transakcjach finansowych lub korporacyjnych, włączając w to świadczenie usług doradztwa podatkowego, wówczas gdy istnieje największe ryzyko nadużywania usług świadczonych przez tych prawników do celów legalizowania dochodów pochodzących z działalności przestępczej lub do celów finansowania terroryzmu. Powinny jednak istnieć wyłączenia z obowiązku zgłaszania informacji uzyskanych przed rozpoczęciem, w czasie lub po zakończeniu postępowania sądowego albo przy ustalaniu sytuacji prawnej klienta. W związku z tym doradztwo prawne powinno nadal podlegać obowiązkowi zachowania tajemnicy służbowej, chyba że doradca prawny bierze udział w praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, porada prawna jest udzielana w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub prawnik wie, że klient zwraca się o poradę prawną do celów prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

(7) Prawnicy wykonujący wolne zawody, zgodnie z definicją stosowaną przez państwa członkowskie, powinni podlegać przepisom dyrektywy w przypadku udziału w transakcjach finansowych lub korporacyjnych, włączając w to świadczenie usług doradztwa podatkowego, wówczas gdy istnieje największe ryzyko nadużywania usług świadczonych przez tych prawników do celów legalizowania dochodów pochodzących z działalności przestępczej, finansowania terroryzmu, działalności przestępczej zgodnie z definicją w art. 3 ust. 4 lub agresywnego unikania opodatkowania. Powinny jednak istnieć wyłączenia z obowiązku zgłaszania informacji uzyskanych przed rozpoczęciem, w czasie lub po zakończeniu postępowania sądowego albo przy ustalaniu sytuacji prawnej klienta. W związku z tym doradztwo prawne powinno nadal podlegać obowiązkowi zachowania tajemnicy służbowej, chyba że doradca prawny bierze udział w praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, działalności przestępczej zgodnie z definicją w art. 3 ust. 4 lub agresywnym unikaniu opodatkowania, porada prawna jest udzielana w celu prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, działalności przestępczej zgodnie z definicją w art. 3 ust. 4 lub agresywnego unikania opodatkowania lub prawnik wie, że klient zwraca się o poradę prawną do celów prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, działalności przestępczej zgodnie z definicją w art. 3 ust. 4 lub agresywnego unikania opodatkowania.

Uzasadnienie

Prawnicy mają obowiązek dochowania należytej staranności w celu dopilnowania, by świadczone przez nich usługi nie były wykorzystywane do celów uchylania się od opodatkowania i agresywnego unikania opodatkowania, które to praktyki mogą stanowić element funkcjonującej poza nadzorem strategii prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Istnieje potrzeba identyfikacji każdej osoby fizycznej będącej właścicielem osoby prawnej lub sprawującej nad nią kontrolę. Podczas gdy wskazanie procentowego udziału w spółce nie doprowadzi automatycznie do wskazania beneficjenta rzeczywistego, jest to czynnik dowodowy, który należy wziąć pod uwagę. Identyfikacja i weryfikacja beneficjentów rzeczywistych powinna obejmować w stosownych przypadkach osoby prawne będące właścicielami innych osób prawnych, a ponadto należy w nich przeanalizować łańcuch własności do czasu znalezienia osoby fizycznej będącej właścicielem osoby prawnej będącej klientem lub sprawującej nad nią kontrolę.

(10) Istnieje potrzeba identyfikacji każdej osoby fizycznej będącej właścicielem osoby prawnej lub sprawującej nad nią kontrolę. Podczas gdy wskazanie procentowego udziału w spółce nie doprowadzi automatycznie do wskazania beneficjenta rzeczywistego, może stanowić pomoc w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego. Identyfikacja i weryfikacja beneficjentów rzeczywistych powinna obejmować w stosownych przypadkach osoby prawne będące właścicielami innych osób prawnych, a ponadto należy w nich przeanalizować łańcuch własności do czasu znalezienia osoby fizycznej będącej właścicielem osoby prawnej będącej klientem lub sprawującej nad nią kontrolę.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Konieczność posiadania dokładnych i aktualnych danych dotyczących beneficjenta rzeczywistego jest kluczowym czynnikiem śledzenia przestępców, którzy w przeciwnym razie mogliby ukryć swoją tożsamość w strukturze korporacyjnej. Państwa członkowskie powinny w związku z tym dopilnować, aby przedsiębiorstwa zachowywały dane dotyczące swoich beneficjentów rzeczywistych i udostępniały je właściwym organom oraz podmiotom zobowiązanym. Ponadto powiernicy powinni deklarować swój status podmiotom zobowiązanym.

(11) Konieczność posiadania dokładnych i aktualnych danych dotyczących beneficjenta rzeczywistego jest kluczowym czynnikiem śledzenia przestępców, którzy w przeciwnym razie mogliby ukryć swoją tożsamość w strukturze korporacyjnej. Państwa członkowskie powinny w związku z tym dopilnować, aby przedsiębiorstwa zachowywały dane dotyczące swoich beneficjentów rzeczywistych, prowadziły rejestry centralne i udostępniały te dane właściwym organom, podmiotom zobowiązanym oraz, w przypadku pomiotów zobowiązanych notowanych na rynku regulowanym, podawały je do wiadomości publicznej. Ponadto powiernicy powinni deklarować swój status podmiotom zobowiązanym.

Uzasadnienie

Należy doprecyzować brzmienie tego ustępu w celu poprawy na szczeblu międzynarodowym i europejskim współpracy w zakresie wymiany informacji o beneficjentach rzeczywistych przedsiębiorstw, zwłaszcza w świetle niedawnych zobowiązań podjętych podczas posiedzenia Rady Europejskiej i szczytu G8. Inwestorzy również mają prawo wiedzieć, kim są beneficjenci rzeczywiści spółek notowanych na rynku regulowanym.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Obawy budzi wykorzystanie sektora gier hazardowych w celu legalizowania dochodów pochodzących z działalności przestępczej. W celu ograniczenia ryzyka, z jakim wiąże się działalność wspomnianego sektora, oraz zapewnienia równych warunków podmiotom świadczącym usługi w zakresie gier hazardowych, należy nałożyć obowiązek na wszystkie podmioty świadczące usługi w zakresie gier hazardowych dotyczący stosowania należytej staranności wobec klienta w odniesieniu do pojedynczych transakcji na kwoty w wysokości co najmniej 2 000 EUR. Państwa członkowskie powinny uwzględnić stosowanie wspomnianego progu w odniesieniu do odbierania wygranych, jak również obstawiania stawek. Podmioty świadczące usługi w zakresie gier hazardowych w lokalach fizycznych (np. w kasynach i domach gier) powinny zapewnić możliwość powiązania należytej staranności wobec klienta, pod warunkiem stosowania jej w momencie wejścia do lokalu, z transakcjami przeprowadzanymi przez klienta w tym lokalu.

(13) Obawy budzi wykorzystanie sektora gier hazardowych w celu legalizowania dochodów pochodzących z działalności przestępczej. Należy jednak odróżnić usługi w zakresie gier hazardowych, w przypadku których istnieje wysokie ryzyko wykorzystania ich do prania pieniędzy, od tych usług w zakresie gier hazardowych, w przypadku których ryzyko to jest bardzo niskie. W związku z powyższym kasyna i podmioty świadczące usługi w zakresie gier hazardowych online muszą być traktowane w inny sposób niż pozostałe podmioty świadczące usługi w zakresie gier hazardowych. Kasyna powinny zapewnić możliwość powiązania należytej staranności wobec klienta, pod warunkiem stosowania jej w momencie wejścia do lokalu, z transakcjami przeprowadzanymi przez klienta w tym lokalu.

Uzasadnienie

Poprawka ta stanowi odzwierciedlenie poprawki do art. 2 ust. 1 akapit trzeci lit. f). Nadzór powinien objąć również usługi w zakresie gier hazardowych w ogóle, a nie wyłącznie kasyna, jednak nie należy traktować na równi wszystkich kategorii gier hazardowych.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Wszystkie państwa członkowskie ustanowiły lub powinny ustanowić jednostki analityki finansowej odpowiedzialne za gromadzenie i analizowanie informacji przez nie otrzymywanych w celu ustalenia powiązań między podejrzanymi transakcjami a leżącą u ich podstaw działalnością przestępczą w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ich zwalczania. Podejrzane transakcje należy zgłaszać jednostkom analityki finansowej, które powinny pełnić rolę krajowych ośrodków przyjmowania, analizowania i ujawniania właściwym organom raportów o podejrzanych transakcjach oraz innych informacji dotyczących możliwego prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Wymóg ten nie powinien narzucać państwom członkowskim obowiązku zmiany istniejących systemów zgłaszania, jeżeli zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem prokuratury lub innych organów ścigania, o ile informacja przekazywana jest jednostkom analityki finansowej niezwłocznie i z zachowaniem jej pierwotnej formy i treści, umożliwiając im należyte wykonywanie ich zadań, w tym w zakresie międzynarodowej współpracy z innymi jednostkami analityki finansowej.

(25) Wszystkie państwa członkowskie ustanowiły lub powinny ustanowić jednostki analityki finansowej odpowiedzialne za gromadzenie i analizowanie informacji przez nie otrzymywanych w celu ustalenia powiązań między podejrzanymi transakcjami a leżącą u ich podstaw działalnością przestępczą w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ich zwalczania. Podejrzane transakcje należy zgłaszać jednostkom analityki finansowej, które powinny pełnić rolę krajowych ośrodków przyjmowania i analizowania raportów o podejrzanych transakcjach oraz innych informacji dotyczących prania pieniędzy, powiązanych przestępstw źródłowych oraz finansowania terroryzmu, a także rozpowszechniania wśród właściwych organów wyników tych analiz. Wymóg ten nie powinien narzucać państwom członkowskim obowiązku zmiany istniejących systemów zgłaszania, jeżeli zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem prokuratury lub innych organów ścigania, o ile informacja przekazywana jest jednostkom analityki finansowej niezwłocznie i z zachowaniem jej pierwotnej formy i treści, umożliwiając im należyte wykonywanie ich zadań, w tym w zakresie międzynarodowej współpracy z innymi jednostkami analityki finansowej.

Uzasadnienie

The suspicious transactions are confidential and not disseminated, among other things to protect entities that send suspicious communications. Furthermore, on the basis of these submissions, the FIUs perform a series of analysis and research, determining which operations have sufficient grounds to be transmitted to police, public prosecutors … and attached to them is the result of that analysis, which includes additional information that the FIU has been able to gather. FATF standards (Recommendation 29) acknowledge this, determining that the FIUs are national centers for receiving and analyse STRs (and other information) and for the dissemination of the results of these analyses.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31) Niektóre aspekty wdrożenia niniejszej dyrektywy wymagają gromadzenia, analizy, przechowywania i przekazywania danych. Przetwarzanie danych osobowych powinno być dozwolone w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych niniejszą dyrektywą, w tym: zastosowania środków należytej staranności wobec klienta, bieżącego monitorowania, przeprowadzania dochodzeń w sprawie niezwykłych i podejrzanych transakcji oraz ich zgłaszania, identyfikacji beneficjenta rzeczywistego osoby prawnej lub porozumienia prawnego, przekazywania informacji przez właściwe organy i instytucje finansowe. Dane osobowe podlegające gromadzeniu powinny być ograniczone do danych absolutnie niezbędnych do spełnienia wymogów niniejszej dyrektywy i nie powinny być dalej przetwarzane w sposób niezgodny z dyrektywą 95/46/WE. W szczególności dalsze przetwarzanie danych osobowych do celów zarobkowych powinno być ściśle zabronione.

(31) Niektóre aspekty wdrożenia niniejszej dyrektywy wymagają gromadzenia, analizy, przechowywania i przekazywania danych. Przetwarzanie danych osobowych powinno być dozwolone w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych niniejszą dyrektywą, w tym: zastosowania środków należytej staranności wobec klienta, bieżącego monitorowania, przeprowadzania dochodzeń w sprawie niezwykłych i podejrzanych transakcji oraz ich zgłaszania, identyfikacji beneficjenta rzeczywistego osoby prawnej lub porozumienia prawnego, przekazywania informacji przez właściwe organy i instytucje finansowe. Dane osobowe podlegające gromadzeniu powinny być ograniczone do danych niezbędnych do spełnienia wymogów niniejszej dyrektywy i nie powinny być dalej przetwarzane w sposób niezgodny z dyrektywą 95/46/WE. W szczególności dalsze przetwarzanie danych osobowych do celów zarobkowych powinno być ściśle zabronione.

Uzasadnienie

W motywie 32 stwierdzono, że zwalczanie procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu leży w interesie publicznym. W związku z tym przesadne wydaje się tak radykalne ograniczenie gromadzenia danych osobowych. Takie surowe ograniczenie jest niezgodne z podejściem opartym na analizie ryzyka przyjętym w tej dyrektywie. Może to spowodować błędną interpretację ze strony podmiotów zobowiązanych i obawy o ich sytuację prawną, gdy będą próbowały jednocześnie przestrzegać tych przepisów, jak i ogólnego wymogu stosowania wzmocnionych środków należytej staranności wobec klienta.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34) Prawo dostępu do danych osób, których dane dotyczą, ma zastosowanie do danych osobowych przetwarzanych do celów niniejszej dyrektywy. Dostęp osób, których dane dotyczą, do informacji zawartych w raporcie o podejrzanej transakcji, poważnie ograniczyłby jednak skuteczność walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Ograniczenia tego prawa zgodnie z zasadami ustanowionymi w art. 13 dyrektywy 95/46/WE mogą być zatem uzasadnione.

(34) Prawo dostępu do danych osób, których dane dotyczą, ma zastosowanie do danych osobowych przetwarzanych do celów niniejszej dyrektywy. Dostęp osób, których dane dotyczą, do informacji zawartych w raporcie o podejrzanej transakcji lub otrzymanych w celu przeanalizowania transakcji lub rodzajów transakcji, które nie mają wyraźnego celu gospodarczego lub zgodnego z prawem, poważnie ograniczyłby jednak skuteczność walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Ograniczenia tego prawa zgodnie z zasadami ustanowionymi w art. 13 dyrektywy 95/46/WE zatem uzasadnione.

Uzasadnienie

Ograniczenie prawa dostępu powinno być również przyznawane w odniesieniu do danych gromadzonych w celu zapewnienia zgodności z art. 16 ust. 2, które stanowią integralną część procesu prowadzącego do przedstawienia raportu o podejrzanych transakcjach. Ograniczenie to powinno być obowiązkowe. W przeciwnym razie nie tylko ograniczałoby to skuteczność systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ale byłoby sprzeczne z art. 38 (zakaz ujawniania klientom informacji) oraz art. 37 (ochrona pracowników jednostki zgłaszającej).

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Do celów niniejszej dyrektywy „finansowanie terroryzmu” oznacza bezpośrednie lub pośrednie dostarczanie lub gromadzenie funduszy wszelkimi sposobami z zamiarem ich użycia lub ze świadomością, że mają zostać użyte, w całości lub w części, w celu popełnienia któregokolwiek z przestępstw określonych w art. 1–4 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu34, zmienionej decyzją ramową Rady 2008/919/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r.35

4. Do celów niniejszej dyrektywy „finansowanie terroryzmu” oznacza bezpośrednie lub pośrednie dostarczanie lub gromadzenie funduszy wszelkimi sposobami z zamiarem ich użycia lub ze świadomością, że mają zostać użyte, w całości lub w części, przez terrorystę lub organizację terrorystyczną, lub w celu popełnienia któregokolwiek z przestępstw określonych w art. 1–4 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu34, zmienionej decyzją ramową Rady 2008/919/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r.35

______________

_________________

34 Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3.

34 Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3.

35 Dz.U. L 330 z 9.12.2008, s. 21-23.

35 Dz.U. L 330 z 9.12.2008, s. 21-23.

Uzasadnienie

Definicja finansowania terroryzmu powinna być zgodna z definicją stosowaną przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) pośredników w obrocie nieruchomościami, w tym pośredników wynajmu nieruchomości;

d) pośredników w obrocie nieruchomościami;

Uzasadnienie

Nie ma odpowiednich dowodów na to, by uzasadnić objęcie zakresem dyrektywy pośredników wynajmu nieruchomości. W badaniach typologicznych nie stwierdzono wykorzystania pośredników wynajmu nieruchomości do prania pieniędzy.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) innych osób fizycznych lub prawnych prowadzących handel towarami, jedynie w zakresie, w jakim płatności są dokonywane lub przyjmowane w gotówce w kwocie 7 500 EUR lub wyższej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się być wzajemnie ze sobą powiązane;

e) innych osób fizycznych lub prawnych prowadzących handel towarami, jedynie w zakresie, w jakim płatności są dokonywane lub przyjmowane w gotówce w kwocie 15 000 EUR lub wyższej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się być wzajemnie ze sobą powiązane;

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 – litera f, f a (nowa) oraz f b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) podmiotów świadczących usługi w zakresie gier hazardowych;

f) kasyn;

 

fa) podmiotów oferujących gry hazardowe online;

 

fb) innych podmiotów świadczących usługi w zakresie gier hazardowych, w odniesieniu do wypłacania wygranych;

Uzasadnienie

Należy rozróżnić poszczególne rodzaje gier hazardowych. W przypadku niektórych z nich istnieje wysokie ryzyko, iż zostaną wykorzystane do prania pieniędzy, podczas gdy inne wiążą się z mniejszym ryzykiem. W przypadku innych podmiotów świadczących usługi w zakresie gier hazardowych sprawozdawca uważa, że ryzyko prania pieniędzy zachodzi jedynie przy wypłacie wygranych oraz że uzasadnione jest ograniczenie ich zobowiązań do tych szczególnych sytuacji.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – punkt 4 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) przestępstwa podatkowe odnoszące się do podatków bezpośrednich i pośrednich;

Uzasadnienie

Ważne jest osobne zdefiniowanie przestępstw podatkowych ze względu na powagę związanych z nimi naruszeń.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – punkt 4 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) wszelkie przestępstwa, w tym przestępstwa podatkowe odnoszące się do podatków bezpośrednich i pośrednich, których maksymalne zagrożenie karą przekracza rok pozbawienia wolności lub aresztu, lub – w przypadku państw, których systemy prawne określają minimalny próg zagrożenia karą dla tego typu przestępstw – każde przestępstwo, którego dolna granica zagrożenia karą wynosi co najmniej sześć miesięcy pozbawienia wolności lub aresztu;

f) wszelkie przestępstwa, których maksymalne zagrożenie karą przekracza rok pozbawienia wolności lub aresztu, lub – w przypadku państw, których systemy prawne określają minimalny próg zagrożenia karą dla tego typu przestępstw – każde przestępstwo, którego dolna granica zagrożenia karą wynosi co najmniej sześć miesięcy pozbawienia wolności lub aresztu;

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – punkt 5 – litera a – podpunkt i

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które ostatecznie są właścicielami lub kontrolują podmiot prawny, bezpośrednio lub pośrednio posiadając lub kontrolując wystarczający odsetek udziałów lub praw głosu w tym podmiocie prawnym, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek notowanych na rynku regulowanym, podlegających wymaganiom ujawniania informacji zgodnym z przepisami unijnymi lub podlegających równoważnym standardom międzynarodowym.

(i) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które ostatecznie są właścicielami lub kontrolują podmiot prawny, bezpośrednio lub pośrednio posiadając lub kontrolując wystarczający odsetek udziałów lub praw głosu w tym podmiocie prawnym, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek notowanych na rynku regulowanym, podlegających wymaganiom ujawniania informacji zgodnym z przepisami unijnymi lub podlegających równoważnym standardom międzynarodowym.

Odsetek równy 25 % plus jeden udział jest uznawany za dowód własności lub sprawowania kontroli poprzez udziały w spółce oraz ma zastosowanie do każdego poziomu własności bezpośredniej i pośredniej;

 

Uzasadnienie

Zastosowanie 25% progu na wszystkich szczeblach własności może spowodować uznanie za rzeczywistych beneficjentów osoby fizyczne, które w istocie nie mają żadnej kontroli w związku z posiadaniem udziałów w spółce, co sprawia, że informacja o beneficjentach rzeczywistych jest bez znaczenia.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – punkt 5 – litera a – podpunkt iii a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iiia) w przypadku gdy nie zidentyfikowano osoby fizycznej na podstawie ppkt (i) lub (ii), osoba lub osoby fizyczne zajmujące wyższe stanowiska kierownicze. W tym przypadku podmiot zobowiązany musi prowadzić rejestr działań podjętych w celu zidentyfikowania rzeczywistego beneficjenta na podstawie ppkt (i) i (ii), aby móc uzasadnić fakt, że taka osoba nie istnieje.

Uzasadnienie

Mogą wystąpić przypadki, w których udziały są w posiadaniu różnorodnych podmiotów i niemożliwe jest zidentyfikowanie rzeczywistego beneficjenta na podstawie ppkt (i) lub (ii). W związku z tym sprawozdawca zaleca włączyć przepisy Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, by w takich sytuacjach odwołać się do osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze. Ryzyko związane z nadmiernym i niewłaściwym wykorzystaniem tych przepisów przez podmioty zobowiązane może zostać zmniejszone dzięki przyjęciu odpowiednich zabezpieczeń.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – punkt 7 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) „osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne na szczeblu międzynarodowym” oznaczają osoby fizyczne, które sprawują lub sprawowały znaczące funkcje publiczne powierzone im przez państwo trzecie;

a) „osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne na szczeblu międzynarodowym” oznaczają osoby fizyczne, które sprawują lub sprawowały znaczące funkcje publiczne powierzone im przez inne państwo trzecie;

Uzasadnienie

Nie istnieją kryteria pozwalające uzasadnić, że mniejsze ryzyko wiąże się z faktem, że innym państwem jest państwo członkowskie UE lub państwo trzecie. Podejście zastosowane przez Komisję jest niezgodne ze standardami Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, w których nie uznano aspektu ponadnarodowego w tym obszarze. Trudno byłoby uzasadnić, że podstawą proponowanego podejścia jest ryzyko występujące na poziomie UE lub wszelkie wspólne środki ograniczające podejmowane na tym poziomie.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – punkt 7 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) „osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne na szczeblu krajowym” oznaczają osoby fizyczne, które sprawują lub sprawowały znaczące funkcje publiczne powierzone im przez państwo członkowskie;

b) „osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne na szczeblu krajowym” oznaczają osoby fizyczne, które sprawują lub sprawowały znaczące funkcje publiczne powierzone im przez dane państwo członkowskie;

 

Poprawka językowa.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – punkt 7 – litera d – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) członków parlamentu;

(ii) członków parlamentu lub innych organów ustawodawczych;

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10) „usługi hazardowe” oznaczają wszelkie usługi związane z obstawianiem stawek mających wartość pieniężną w grach losowych, w tym w grach, w których istotne są określone umiejętności, takich jak loterie, gry w kasynach, gry pokerowe oraz zakłady wzajemne, świadczonych w fizycznej lokalizacji, lub w jakikolwiek sposób na odległość, za pomocą środków elektronicznych lub za pomocą jakiejkolwiek innej technologii ułatwiającej komunikację, oraz na indywidualną prośbę odbiorcy usługi;

10) „usługi hazardowe” oznaczają wszelkie usługi związane z obstawianiem stawek mających wartość pieniężną lub zamiennych na środki pieniężne w grach losowych, w tym w grach, w których istotne są określone umiejętności, takich jak loterie, bingo, gry w kasynach, gry pokerowe oraz zakłady wzajemne, świadczonych w fizycznej lokalizacji, lub w jakikolwiek sposób na odległość, za pomocą środków elektronicznych lub za pomocą jakiejkolwiek innej technologii ułatwiającej komunikację, oraz na indywidualną prośbę odbiorcy usługi;

Uzasadnienie

Aby ograniczyć ryzyko infiltracji przez mafię i prania brudnych pieniędzy oraz aby zapewnić równe traktowanie podmiotów świadczących usługi w zakresie gier hazardowych, dyrektywa musi mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów gier, w tym gier hazardowych wprowadzanych do obrotu poprzez sieci społecznościowe. Zagrożenia związane z sektorem gier hazardowych wymagają podporządkowania wszystkich gier takim samym środkom kontroli i uzasadniają takie postępowanie, aby nie pozostawiać „szarych stref”. Z tego samego względu trzeba wskazać, że bingo należy do „usług hazardowych”.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (zwany dalej „EUNB”), Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (zwany dalej „EUNUiPPE”) oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (zwany dalej „EUNGiPW”) przedstawiają wspólną opinię na temat ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu wpływającego na rynek wewnętrzny.

1. Komisja Europejska przeprowadza ocenę ryzyka dla rynku wewnętrznego w odniesieniu do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W celu dokonania takiej oceny Komisja Europejska zasięgnie opinii Europolu, Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (zwanego dalej „EUNB”), Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (zwanego dalej „EUNUiPPE”) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (zwanego dalej „EUNGiPW”) oraz, w miarę potrzeby, innych organów.

Przedstawienie tej opinii następuje w terminie dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Ocena zostanie przeprowadzona w terminie dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Zdaniem sprawozdawcy Komisja znajduje się w lepszej pozycji, by dokonać zgodnie z międzynarodowymi standardami integralnej oceny ryzyka w odniesieniu do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Taka ocena będzie wymagała wkładu innych właściwych organów (takich jak organy ścigania i kontroli granic).

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja udostępnia wspomnianą opinię w celu wsparcia państw członkowskich oraz podmiotów zobowiązanych w identyfikowaniu ryzyka, zarządzaniu nim i jego ograniczaniu w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

2. Komisja udostępnia wspomnianą ocenę w celu wsparcia państw członkowskich oraz podmiotów zobowiązanych w identyfikowaniu ryzyka, zarządzaniu nim i jego ograniczaniu w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do ust. 1.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) w odniesieniu do podmiotów świadczących usługi w zakresie gier hazardowych, przy przeprowadzaniu sporadycznych transakcji w kwocie 2 000 EUR lub większej bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się być ze sobą powiązane;

d) w odniesieniu do kasyn, przy przeprowadzaniu sporadycznych transakcji w kwocie 2 000 EUR lub większej bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się być ze sobą powiązane;

 

w odniesieniu do gier hazardowych online, przy nawiązywaniu stosunków gospodarczych;

 

w odniesieniu do innych podmiotów świadczących usługi w zakresie gier hazardowych, przy wypłacaniu wygranych w kwocie co najmniej 2 000 EUR bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się być ze sobą powiązane;

Uzasadnienie

Należy rozróżnić poszczególne rodzaje gier hazardowych. W przypadku niektórych z nich istnieje wysokie ryzyko, iż zostaną wykorzystane do prania pieniędzy, podczas gdy inne pozostają niemal bez ryzyka. Podmioty organizujące gry hazardowe reprezentujące niskie ryzyko prania pieniędzy powinny być zobowiązane do stosowania wzmożonych środków należytej staranności wyłącznie wówczas, gdy wartość wygranej przekroczy pewien próg.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – punkt 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1a) Każde państwo członkowskie zobowiązuje jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2, do zadbania o to, by nie przeprowadzały one transakcji na rzecz lub na zlecenie tych podmiotów świadczących usługi w zakresie gier hazardowych, które nie posiadają wymaganej licencji na świadczenie tego rodzaju usług w tym państwie członkowskim.

Uzasadnienie

Poprawka ta służy ułatwieniu blokowania płatności na rzecz i pochodzących od podmiotów świadczących usługi w zakresie gier hazardowych, które nie posiadają wymaganej licencji krajowej. Dyrektywa i przepisy wykonawcze dotyczyć będą tylko podmiotów legalnie świadczących usługi w zakresie gier hazardowych (którzy posiadają wymagane krajowe/regionalne licencje na świadczenie takich usług). Jednak to nielegalne oferty gier hazardowych niosą ze sobą najwyższe ryzyko prania pieniędzy. Blokowanie płatności na rzecz i na zlecenie podmiotów świadczących nielegalnie takie usługi stanowiłoby zatem dużą wartość dodaną.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W odniesieniu do transakcji lub stosunków gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne na szczeblu krajowym lub z osobą, której powierzono znaczącą funkcję w organizacji międzynarodowej, państwa członkowskie, oprócz stosowania środków należytej staranności wobec klienta określonych w art. 11, wprowadzają wobec podmiotów zobowiązanych następujące wymogi:

Państwa członkowskie wprowadzają wobec podmiotów zobowiązanych następujące wymogi:

Uzasadnienie

Sprawozdawca opowiada się za stosowaniem sformułowań odpowiadających standardom międzynarodowym, w których uznaje się, że zagraniczne i krajowe eksponowane stanowiska polityczne nie niosą ze sobą a priori takiego samego ryzyka, a zatem charakter środków wymaganych od podmiotów zobowiązanych jest w obu przypadkach różny. Proponowane podejście spowodowałoby nieproporcjonalne obciążenie podmiotów zobowiązanych, a w praktyce zmusiłoby je do zastosowania wzmocnionych środków należytej staranności wobec wszystkich klientów.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) posiadania odpowiednich procedur opartych na ocenie ryzyka w celu ustalenia, czy klient lub beneficjent rzeczywisty klienta jest taką osobą;

a) podjęcia odpowiednich środków w celu ustalenia, czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą krajowe eksponowane stanowisko polityczne lub osobą, której powierzono znaczącą funkcję w organizacji międzynarodowej.

Uzasadnienie

Przepis ten – przetransponowany dosłownie z definicji osoby zajmującej zagraniczne eksponowane stanowiska polityczne – został zrozumiany na szczeblu międzynarodowym jako zobligowanie podmiotów zobowiązanych do określenia, czy dany klient niebędący rezydentem jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. Objęcie tym obowiązkiem wszystkich klientów krajowych wydaje się przesadne.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 29 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają otrzymywanie i posiadanie przez podmioty o charakterze korporacyjnym lub podmioty prawne mające siedzibę na ich terytorium odpowiednich, dokładnych i aktualnych informacji o ich beneficjentach rzeczywistych.

1. Państwa członkowskie zapewniają otrzymywanie i posiadanie przez podmioty o charakterze korporacyjnym lub podmioty prawne utworzone na ich terytorium odpowiednich, dokładnych i aktualnych informacji o ich beneficjentach rzeczywistych.

Uzasadnienie

Standardy Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy odnoszą się do osób prawnych utworzonych w danym państwie. W imię spójności sprawozdawca zaleca stosowanie tego terminu.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 31 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają bezpośredni lub pośredni dostęp jednostki analityki finansowej w odpowiednim czasie do informacji finansowych, informacji administracyjnych i informacji od organów ścigania, które są jej potrzebne do wykonywania jej zadań. Ponadto jednostki analityki finansowej odpowiadają na wnioski o udzielenie informacji złożone przez organy ścigania w ich państwach członkowskich, chyba że istnieją przesłanki, aby zakładać, że udzielenie takich informacji miałoby negatywny wpływ na trwające dochodzenia lub analizy, lub, w wyjątkowych okolicznościach, gdy ujawnienie takich informacji byłoby wyraźnie nieproporcjonalne do uzasadnionych interesów osoby fizycznej lub prawnej lub nieistotne z punktu widzenia powodów, dla których o nie wnioskowano.

4. Państwa członkowskie zapewniają bezpośredni lub pośredni dostęp jednostki analityki finansowej w odpowiednim czasie do informacji finansowych, informacji administracyjnych i informacji od organów ścigania, które są jej potrzebne do wykonywania jej zadań. Ponadto jednostki analityki finansowej odpowiadają na wnioski o udzielenie informacji złożone przez organy ścigania w ich państwach członkowskich w związku z dochodzeniami w sprawie prania pieniędzy, powiązanych przestępstw źródłowych oraz finansowania terroryzmu, chyba że istnieją przesłanki, aby zakładać, że udzielenie takich informacji miałoby negatywny wpływ na trwające dochodzenia lub analizy, lub, w wyjątkowych okolicznościach, gdy ujawnienie takich informacji byłoby wyraźnie nieproporcjonalne do uzasadnionych interesów osoby fizycznej lub prawnej lub nieistotne z punktu widzenia powodów, dla których o nie wnioskowano. W przypadku gdy jednostka analityki finansowej otrzyma taki wniosek, decyzja o przeprowadzeniu analizy lub o przekazaniu informacji wnioskującemu organowi ścigania powinna należeć do tej jednostki analityki finansowej.

Uzasadnienie

In addition to the information that obliged entities shall report to the FIU (under the receipt function), the FIU should be able to obtain and use additional information from reporting entities, as needed to perform its analysis properly. Furthermore, the FIUs should be able to respond to information requests from law enforcement authorities in their Member State related to investigations of money laundering, associated predicate offences and terrorist financing. When the FIU receives such an information request, the decision on conducting analysis and/or dissemination of information to the requesting law enforcement authority should remain with the FIU.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie podejmują wszelkie odpowiednie środki w celu ochrony pracowników podmiotu zobowiązanego, którzy zgłaszają podejrzenia co do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w ramach swoich struktur lub jednostce analityki finansowej przed narażeniem na groźby lub wrogie działania.

Państwa członkowskie dopilnowują, by podmioty zobowiązane zapobiegały narażeniu swoich pracowników, którzy zgłaszają podejrzenia co do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w ramach swoich struktur lub jednostce analityki finansowej, na groźby lub wrogie działania, w tym rozwiązanie stosunku pracy, oraz by osoby te w razie konieczności otrzymywały odpowiednią ochronę prawną.

Uzasadnienie

Pracownicy, którzy zgłaszają podejrzenia co do prania pieniędzy, powinni otrzymać właściwą ochronę, także prawną, i nie powinni obawiać się, że stosunek pracy z nimi może zostać rozwiązany.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 39 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) w przypadku środków należytej staranności wobec klienta, kopii lub wypisów z wymaganych dowodów przez okres co najmniej pięciu lat od momentu zakończenia stosunków gospodarczych z danym klientem. Po tym okresie dane osobowe są usuwane, chyba że prawo krajowe, które przewiduje okoliczności, w jakich podmioty zobowiązane mogą dalej przechowywać dane lub mają obowiązek ich dalszego przechowywania, stanowi inaczej. Państwa członkowskie mogą zezwolić na dalsze przechowywanie danych lub wymagać ich przechowywania, jedynie jeśli jest to niezbędne do zapobiegania możliwym przypadkom prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, wykrywania tych przypadków i prowadzenia dochodzenia w ich sprawie. Maksymalny okres przechowywania danych po zakończeniu stosunków gospodarczych nie przekracza dziesięciu lat;

a) w przypadku środków należytej staranności wobec klienta, kopii lub wypisów z wymaganych dowodów przez okres co najmniej pięciu lat od momentu zakończenia stosunków gospodarczych z danym klientem lub od daty dokonania sporadycznej transakcji. Po tym okresie dane osobowe są usuwane, chyba że prawo krajowe, które przewiduje okoliczności, w jakich podmioty zobowiązane mogą dalej przechowywać dane lub mają obowiązek ich dalszego przechowywania, stanowi inaczej. Państwa członkowskie mogą zezwolić na dalsze przechowywanie danych lub wymagać ich przechowywania, jedynie jeśli jest to niezbędne do zapobiegania możliwym przypadkom prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, wykrywania tych przypadków i prowadzenia dochodzenia w ich sprawie. Maksymalny okres przechowywania danych po zakończeniu stosunków gospodarczych nie przekracza dziesięciu lat;

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 podmioty są zobowiązane do stosowania środków należytej staranności wobec klienta nie tylko przy nawiązywaniu stosunków gospodarczych (długoterminowych), ale także przy dokonywaniu sporadycznych transakcji o wartości przekraczającej określone progi. Celem tej poprawki jest rozszerzenie zakresu stosowania obowiązku przechowywania zgromadzonych informacji na sporadyczne transakcje. Jest to spójne z zaleceniami Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (motyw 11).

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik III – ustęp 3 – litera d a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) państwa o rozwiniętym sektorze finansowym offshore

Uzasadnienie

Zwrócenie się ku państwom trzecim często wynika z gwarancji nieprzejrzystości, jaką oferują one w odniesieniu do organów państw pochodzenia, w tym w dziedzinie opodatkowania. Uregulowania w tej dziedzinie są bardziej adekwatne po wyraźnym włączeniu w standardy Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy przestępstw podatkowych jako przestępstw związanych w praniem pieniędzy.

PROCEDURA

Tytuł

Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Odsyłacze

COM(2013) 45 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD)

Komisje przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

12.3.2013

LIBE

12.3.2013

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

12.3.2013

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Antonio López-Istúriz White

20.6.2013

Wspólne posiedzenia komisji – art. 51

Data ogłoszenia na posiedzeniu

       

10.10.2013

Rozpatrzenie w komisji

17.9.2013

 

 

 

Data przyjęcia

26.11.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

14

7

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Eduard-Raul Hellvig, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss


PROCEDURA

Tytuł

Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Odsyłacze

COM(2013) 45 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD)

Data przedstawienia w PE

5.2.2013

 

 

 

Komisje przedmiotowo właściwe

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

12.3.2013

LIBE

12.3.2013

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

12.3.2013

IMCO

12.3.2013

JURI

12.3.2013

PETI

12.3.2013

Opinia niewydana

       Data decyzji

IMCO

20.3.2013

PETI

19.2.2013

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Krišjānis Kariņš

12.9.2013

Judith Sargentini

12.9.2013

 

 

Art. 51 – Wspólne posiedzenia komisji

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

       

10.10.2013

Rozpatrzenie w komisji

28.11.2013

9.1.2014

20.2.2014

 

Data przyjęcia

20.2.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

47

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marino Baldini, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Ioan Enciu, Frank Engel, Diogo Feio, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Jürgen Klute, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Louis Michel, Marlene Mizzi, Claude Moraes, Judith Sargentini, Olle Schmidt, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Nils Torvalds, Pablo Zalba Bidegain, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Zdravka Bušić, Cornelis de Jong, Sari Essayah, Stanimir Ilchev, Krišjānis Kariņš, Franziska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Siiri Oviir, Joanna Senyszyn, Roberts Zīle

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Reimer Böge, Christa Klaß, Derek Vaughan

Data złożenia

28.2.2014

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności