Postup : 2013/0025(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0150/2014

Predkladané texty :

A7-0150/2014

Rozpravy :

PV 11/03/2014 - 6
CRE 11/03/2014 - 6

Hlasovanie :

PV 11/03/2014 - 9.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0191

SPRÁVA     ***I
PDF 1297kWORD 1194k
28.2.2014
PE 523.003v02-00 A7-0150/2014

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu

(COM(2013)0045 – C7‑0032/2013 – 2013/0025(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajcovia: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini

(Spoločné schôdze výborov – článok 51 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu

(COM(2013)0045 – C7‑0032/2013 – 2013/0025(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0045),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0032/2013),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky zo 17. mája 2013(1),

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 23. mája 2013(2),

   so zreteľom na záväzky prijaté na samite G8 v júni 2013 v Severnom Írsku,

–   so zreteľom na odporúčania Európskej komisie zo 6. decembra 2012 k agresívnemu daňovému plánovaniu,

–   so zreteľom na správu generálneho tajomníka OECD o pokroku pre G20 z 5. septembra 2013,

–   so zreteľom na návrh stanoviska Výboru pre hospodárske a menové veci k smernici, ktorou sa menia smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými spoločnosťami a skupinami,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–    so zreteľom na spoločné schôdze Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci podľa článku 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre právne veci (A7-0150/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Veľké toky špinavých peňazí môžu poškodiť stabilitu a povesť finančného sektora a ohroziť jednotný trh a terorizmus narúša základy našej spoločnosti. Okrem trestnoprávneho prístupu môže priniesť výsledky aj snaha o predchádzanie týmto javom prostredníctvom finančného systému.

(1) Veľké toky nelegálnych peňazí môžu poškodiť stabilitu a povesť finančného sektora a ohroziť jednotný trh a medzinárodný rozvoj. Terorizmus narúša základy našej spoločnosti. Tokom nelegálnych peňazí výrazne napomáhajú tajné podnikové štruktúry pôsobiace v jurisdikciách a prostredníctvom jurisdikcií, ktoré zachovávajú mlčanlivosť a často sa označujú aj ako daňové raje. Okrem ďalšieho rozvoja trestnoprávneho prístupu na úrovni Únie je nevyhnutná prevencia prostredníctvom finančného systému, ktorá môže priniesť doplňujúce výsledky. Preventívny prístup by však mal byť cielený a primeraný a nemal by viesť k zavedeniu komplexného systému kontroly všetkých obyvateľov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Spoľahlivosť, integrita a stabilita úverových a finančných inštitúcií a dôvera vo finančný systém ako celok by mohla byť vážne ohrozená snahami páchateľov trestných činov a ich blízkych spolupracovníkov zakryť pôvod príjmov z trestnej činnosti alebo smerovať zákonné alebo nezákonné peniaze na teroristické účely. Ak sa na úrovni Únie neprijmú určité koordinačné opatrenia, osoby, ktoré perú špinavé peniaze a financujú terorizmus s cieľom uľahčiť páchanie svojej trestnej činnosti, by sa mohli pokúsiť využiť voľný pohyb kapitálu a slobodu poskytovať finančné služby, ktoré zahrňuje integrovaná finančná oblasť.

(2) Spoľahlivosť, integrita a stabilita úverových a finančných inštitúcií a dôvera vo finančný systém ako celok by mohla byť vážne ohrozená snahami páchateľov trestných činov a ich blízkych spolupracovníkov zakryť pôvod príjmov z trestnej činnosti alebo smerovať zákonné alebo nezákonné peniaze na teroristické účely. Osoby, ktoré perú špinavé peniaze a financujú terorizmus s cieľom uľahčiť páchanie svojej trestnej činnosti, by sa mohli pokúsiť využiť voľný pohyb kapitálu a slobodu poskytovať finančné služby, ktoré zahrňuje integrovaná finančná oblasť. Preto sú na úrovni Únie potrebné určité koordinačné opatrenia. Zároveň by ciele ochrany spoločnosti pred zločincami a ochrany stability a integrity európskeho finančného systému mali byť v rovnováhe s potrebou vytvoriť regulačné prostredie, ktoré spoločnostiam umožní rozvíjať ich podnikanie bez spôsobovania neúmerných nákladov na dodržiavanie predpisov. Akákoľvek požiadavka, aby povinné subjekty bojovali proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, by preto mala byť odôvodnená a primeraná.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Súčasný návrh je štvrtou smernicou, ktorou sa rieši hrozba prania špinavých peňazí. V smernici Rady 91/308/EHS z 10. júna 1991 o predchádzaní zneužívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí25 sa vymedzuje pranie špinavých peňazí z hľadiska trestných činov súvisiacich s drogami a ukladajú sa v nej povinnosti výhradne finančnému sektoru. Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/97/ES z decembra 2001, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/308/EHS26, sa rozšíril rozsah pôsobnosti z hľadiska zahrnutých trestných činov a rozsahu zahrnutých povolaní a činností. V júni 2003 revidovala Finančná akčná skupina (ďalej len „FATF“) svoje odporúčania tak, aby zahŕňali financovanie terorizmu, a stanovila podrobnejšie požiadavky týkajúce sa identifikácie a overenia klienta, situácie, v ktorých vyššie riziko prania špinavých peňazí môže byť dôvodom na zvýšené opatrenia a aj situácie, v ktorých znížené riziko môže byť dôvodom na menej prísne kontroly. Tieto zmeny boli premietnuté v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu27 a v smernici Komisie 2006/70/ES z 1. augusta 2006, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „politicky exponovaná osoba“, a technické kritériá postupov zjednodušenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a výnimky na základe finančnej činnosti vykonávanej príležitostne alebo vo veľmi obmedzenom rozsahu28.

(3) Súčasný návrh je štvrtou smernicou, ktorou sa rieši hrozba prania špinavých peňazí. V smernici Rady 91/308/EHS z 10. júna 1991 o predchádzaní zneužívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí25 sa vymedzuje pranie špinavých peňazí z hľadiska trestných činov súvisiacich s drogami a ukladajú sa v nej povinnosti výhradne finančnému sektoru. Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/97/ES z decembra 2001, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/308/EHS26, sa rozšíril rozsah pôsobnosti z hľadiska zahrnutých trestných činov a rozsahu zahrnutých povolaní a činností. V júni 2003 revidovala Finančná akčná skupina (ďalej len „FATF“) svoje odporúčania tak, aby zahŕňali financovanie terorizmu, a stanovila podrobnejšie požiadavky týkajúce sa identifikácie a overenia klienta, situácie, v ktorých vyššie riziko prania špinavých peňazí môže byť dôvodom na zvýšené opatrenia a aj situácie, v ktorých znížené riziko môže byť dôvodom na menej prísne kontroly. Tieto zmeny boli premietnuté v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu27 a v smernici Komisie 2006/70/ES z 1. augusta 2006, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „politicky exponovaná osoba“, a technické kritériá postupov zjednodušenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a výnimky na základe finančnej činnosti vykonávanej príležitostne alebo vo veľmi obmedzenom rozsahu28. Pri uplatňovaní odporúčaní FATF by Únia mala v plnej miere dodržiavať svoje právne predpisy o ochrane údajov, ako aj Chartu základných práv Európskej únie a Európsky dohovor o ochrane ľudských práv.

__________________

__________________

25 Ú. v. ES L 166, 28.6.1991, s. 77.

25 Ú. v. ES L 166, 28.6.1991, s. 77.

26 Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 76.

26 Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 76.

27 Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.

27 Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.

28 Ú. v. EÚ L 214, 4.8.2006, s. 29.

28 Ú. v. EÚ L 214, 4.8.2006, s. 29.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu sa často uskutočňuje v medzinárodnom kontexte. Opatrenia prijaté výhradne na vnútroštátnej úrovni alebo dokonca na úrovni Európskej únie bez toho, aby sa vzala do úvahy medzinárodná koordinácia a spolupráca, by mali veľmi obmedzené účinky. Opatrenia, ktoré v tejto oblasti prijala Európska únia, by preto mali byť v súlade s ostatnou činnosťou vyvinutou na iných medzinárodných fórach. V činnosti Európskej únie by sa mali aj naďalej zohľadňovať najmä odporúčania FATF, ktorá predstavuje najvyšší medzinárodný orgán činný v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. So zreteľom na posilnenie účinnosti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by smernice 2005/60/ES a 2006/70/ES mali byť zladené s novými odporúčaniami FATF prijatými a rozšírenými vo februári 2012.

(4) Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu sa často uskutočňuje v medzinárodnom kontexte. Opatrenia prijaté výhradne na vnútroštátnej úrovni alebo dokonca na úrovni Európskej únie bez toho, aby sa vzala do úvahy medzinárodná koordinácia a spolupráca, by mali veľmi obmedzené účinky. Opatrenia, ktoré v tejto oblasti prijala Európska únia, by preto mali byť zlučiteľné s ostatnou činnosťou vyvinutou na medzinárodných fórach a aspoň rovnako prísne. Vyhýbanie sa daňovej povinnosti a mechanizmy nezverejňovania a utajovania možno používať ako stratégie uplatňované pri praní špinavých peňazí a financovaní terorizmu s cieľom zabrániť odhaleniu. V činnosti Európskej únie by sa mali aj naďalej zohľadňovať najmä odporúčania FATF a iných medzinárodných orgánov činných v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. So zreteľom na posilnenie účinnosti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by smernice 2005/60/ES a 2006/70/ES mali byť v prípade potreby zladené s novými odporúčaniami FATF prijatými a rozšírenými vo februári 2012. Pri zlaďovaní s nezáväznými odporúčaniami FATF je však nevyhnutné plne dodržiavať právo Únie, najmä pokiaľ ide o právne predpisy Únie o ochrane údajov a ochranu základných práv zakotvených v Charte základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Osobitná pozornosť by sa mala venovať plneniu povinností stanovených v článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý vyžaduje súdržnosť v rámci politiky v oblasti rozvojovej spolupráce, aby sa zastavil rastúci trend presúvania činností súvisiacich s praním špinavých peňazí z rozvinutých do rozvojových krajín s menej prísnymi právnymi predpismi na boj proti praniu špinavých peňazí.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b) Vzhľadom na skutočnosť, že nelegálne finančné toky, najmä pranie špinavých peňazí, predstavujú v rozvojových krajinách 6 až 8,7 % ich HDP28a, čo je desaťkrát vyššia suma než výška pomoci Únie a jej členských štátov smerovaná do rozvojového sveta, je potrebné koordinovať opatrenia zamerané na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a zohľadňovať pri nich stratégiu v oblasti rozvoja a rozvojové politiky Únie a členských štátov, ktoré sú zamerané na boj proti úniku kapitálu.

 

____________

 

28a Zdroje: „Daňové raje a rozvoj. Situácia, analýzy a opatrenia“, NOU, Oficiálne nórske správy, 2009.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Okrem toho zneužívanie finančného systému na smerovanie peňazí pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo dokonca čistých peňazí na teroristické účely predstavuje zjavné riziko pre integritu, správne fungovanie, povesť a stabilitu finančného systému. Preto by sa preventívne opatrenia tejto smernice mali vzťahovať nielen na nakladanie s peniazmi získanými z trestnej činnosti, ale aj na zhromažďovanie peňazí alebo majetku na teroristické účely.

(5) Okrem toho zneužívanie finančného systému na smerovanie peňazí pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo dokonca čistých peňazí na teroristické účely predstavuje zjavné riziko pre integritu, správne fungovanie, povesť a stabilitu finančného systému. Preto by sa preventívne opatrenia tejto smernice mali vzťahovať na nakladanie s peniazmi získanými zo závažnej trestnej činnosti a na zhromažďovanie peňazí alebo majetku na teroristické účely.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) Bez ohľadu na sankcie stanovené členskými štátmi by prvoradým cieľom všetkých opatrení prijatých na základe tejto smernice mal byť boj proti všetkým činnostiam, ktoré vedú k vytváraniu značných nezákonných ziskov. Na tento účel by sa mali podniknúť všetky možné kroky na zamedzenie zneužívaniu finančného systému na pranie takýchto ziskov.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Používanie veľkých hotovostných platieb je zneužiteľné na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. V snahe zvýšiť vigilanciu a zmierniť riziká, ktoré predstavujú hotovostné platby, by sa táto smernica mala vzťahovať na fyzické alebo právnické osoby obchodujúce s tovarom v prípade, že realizujú alebo prijímajú hotovostné platby vo výške 7 500 EUR alebo viac. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že prijmú prísnejšie ustanovenia vrátane nižšej prahovej hodnoty.

(6) Používanie veľkých hotovostných platieb je zneužiteľné na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. V snahe zvýšiť vigilanciu a zmierniť riziká, ktoré predstavujú hotovostné platby, by sa táto smernica mala vzťahovať na fyzické alebo právnické osoby v prípade, že realizujú alebo prijímajú hotovostné platby vo výške 7 500 EUR alebo viac. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že prijmú prísnejšie ustanovenia vrátane nižšej prahovej hodnoty.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) Elektronické peňažné produkty sa čoraz častejšie využívajú ako náhrada bankových účtov. Vydavatelia týchto produktov by mali podliehať prísnej povinnosti zamedzovať praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Elektronické peňažné produkty však možno vyňať z povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v prípade splnenia určitých kumulatívnych podmienok. Používanie elektronických peňazí vydávaných bez povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi by malo byť možné len pri nákupe tovaru a služieb od obchodníkov a poskytovateľov, ktorí sú identifikovaní a ktorých identifikácia je overená vydavateľom elektronických peňazí. Na prevody medzi osobami by používanie elektronických peňazí bez povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi nemalo byť možné. Elektronicky uchovávaná suma by mala byť dostatočne nízka na to, aby sa zabránilo medzerám a aby sa zaistilo, že nikto nemôže získať neobmedzené množstvo anonymných elektronických peňažných produktov.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b) Realitní agenti pôsobia v oblasti transakcií s nehnuteľnosťami v členských štátoch mnohými rôznymi spôsobmi. V záujme zníženia rizika prania špinavých peňazí v odvetví nehnuteľností by sa na nich mala táto smernica vzťahovať, ak sa v rámci svojej profesijnej činnosti zapájajú do finančných transakcií súvisiacich s nehnuteľnosťami.

Odôvodnenie

Úloha realitných agentov je v jednotlivých členských štátoch rôzna. Medzi ich činnosti patrí nadväzovanie kontaktov a zapájanie sa do financovania a prevodov vlastníckych práv. Z hľadiska predchádzania praniu špinavých peňazí sú významné len tie činnosti, ktoré súvisia s finančnými transakciami (pozri odporúčanie FATF č. 22). To pomôže členským štátom implementovať smernicu jednotne a účelne.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Je dôležité jasne zdôrazniť, že „daňové trestné činy“ súvisiace s priamymi a nepriamymi daňami sú zahrnuté do širokého vymedzenia pojmu „trestnej činnosti“ podľa tejto smernice v súlade s revidovanými odporúčaniami FATF.

(9) Je dôležité jasne zdôrazniť, že „daňové trestné činy“ súvisiace s priamymi a nepriamymi daňami sú zahrnuté do vymedzenia pojmu „trestnej činnosti“ podľa tejto smernice v súlade s revidovanými odporúčaniami FATF. Európska rada z 23. mája 2013 uviedla, že je potrebné komplexne riešiť problém daňových únikov a podvodov a bojovať proti praniu špinavých peňazí tak na vnútornom trhu, ako aj voči nespolupracujúcim tretím krajinám a jurisdikciám. Dôležitým krokom pri odhaľovaní týchto trestných činov je zhodnutie sa na vymedzení daňových trestných činov a tiež zverejňovanie určitých finančných informácií veľkými spoločnosťami pôsobiacimi v Únii podľa jednotlivých krajín. Takisto je dôležité zaistiť, aby sa povinné subjekty a osoby vykonávajúce právnické povolania, ako sú vymedzené členskými štátmi, nesnažili zmariť zámer tejto smernice a aby ani neuľahčovali agresívne daňové plánovanie a nepodieľali sa na ňom.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) Členské štáty by mali zaviesť všeobecné pravidlá proti vyhýbaniu sa povinnostiam (GAAR) v daňovej oblasti s cieľom obmedziť agresívne daňové plánovanie a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam v súlade s odporúčaniami Európskej komisie v súvislosti s agresívnym daňovým plánovaním z 12. decembra 2012 a so správou OECD o pokroku pre G20 z 5. septembra 2013.

Odôvodnenie

Agresívne vyhýbanie sa daňovým povinnostiam je síce technicky legálne, môže však znevážiť morálku daňového práva. GAAR sú užitočným nástrojom odrádzajúcim od vyhýbania sa daňovým povinnostiam a zvyšujúcim transparentnosť správania podnikov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9b) Pri uskutočňovaní alebo uľahčovaní obchodných či súkromných transakcií by subjekty, ktoré majú osobitnú úlohu v rámci finančného systému, ako je Európska investičná banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj, centrálne banky členských štátov a centrálne zúčtovacie systémy, mali, pokiaľ možno, dodržiavať pravidlá platné pre ostatné povinné subjekty prijaté na základe tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Je potrebné identifikovať akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá si uplatňuje vlastnícke právo alebo vykonáva kontrolu nad právnickou osobou. Aj keď zistenie percentuálneho podielu spoločníka automaticky neznamená zistenie skutočného vlastníka, ide o dôkazový faktor, ktorý treba zohľadniť. Ak je to vhodné, identifikácia a overenie skutočných vlastníkov by sa mali rozšíriť o právnické osoby, ktoré vlastnia ďalšie právnické osoby, a mal by sa sledovať reťazec vlastníctva, až kým nie je zistená fyzická osoba, ktorá si uplatňuje vlastnícke právo alebo vykonáva kontrolu nad právnickou osobou, ktorá je klientom.

(10)     Je potrebné identifikovať akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá si uplatňuje vlastnícke právo alebo vykonáva kontrolu nad právnickou osobou. Aj keď zistenie konkrétneho percentuálneho podielu spoločníka automaticky neznamená zistenie skutočného vlastníka, ide o jeden z viacerých faktorov na identifikáciu skutočného vlastníka. Ak je to vhodné, identifikácia a overenie skutočných vlastníkov by sa mali rozšíriť o právnické osoby, ktoré vlastnia ďalšie právnické osoby, a mal by sa sledovať reťazec vlastníctva, až kým nie je zistená fyzická osoba, ktorá si uplatňuje vlastnícke právo alebo vykonáva kontrolu nad právnickou osobou, ktorá je klientom.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Potreba presných a aktuálnych informáciách o skutočnom vlastníkovi je kľúčovým faktorom pri sledovaní páchateľov trestných činov, ktorí by inak mohli skryť svoju totožnosť za podnikovú štruktúru. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby spoločnosti zachovávali informácie o svojom skutočnom vlastníctve a aby tieto informácie sprístupnili príslušným orgánom a povinným subjektom. Okrem toho by správcovia mali svoje postavenie oznámiť povinným subjektom.

(11) Je dôležité zaistiť a zlepšiť vysledovateľnosť platieb. Existencia presných a aktuálnych informáciách o skutočnom vlastníkovi akéhokoľvek právnického subjektu, napríklad právnických osôb, správ majetku v prospech tretieho, nadácií, holdingov a všetkých ostatných podobných existujúcich alebo budúcich právnych dojednaní, je kľúčovým faktorom pri sledovaní páchateľov trestných činov, ktorí by inak mohli skryť svoju totožnosť za podnikovú štruktúru. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby spoločnosti zachovávali informácie o svojom skutočnom vlastníctve a aby tieto primerané, presné a aktuálne informácie sprístupnili prostredníctvom centrálnych verejných registrov dostupných on-line a v otvorenom a bezpečnom dátovom formáte v súlade s pravidlami Únie na ochranu údajov a právom na súkromie zakotveným v Charte základných práv Európskej únie. Prístup do týchto registrov by sa mal poskytnúť príslušným orgánom, najmä FIU a povinným subjektom, ako aj verejnosti pod podmienkou predchádzajúcej identifikácie osoby, ktorá žiada o prístup k informáciám, a prípadného uhradenia poplatku. Okrem toho by správcovia mali svoje postavenie oznámiť povinným subjektom.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a) Zriadenie registrov skutočných vlastníkov zo strany členských štátov by výrazne zlepšilo boj proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu, korupcii, daňovým trestným činom, podvodom a iným finančným trestným činom. Dalo by sa to dosiahnuť zlepšením fungovania existujúcich obchodných registrov v členských štátoch. Ak sa majú informácie v registroch vzhľadom na cezhraničný charakter obchodných transakcií účinne využívať, je mimoriadne dôležité, aby tieto registre boli prepojené. Prepojenie obchodných registrov v Únii sa už požaduje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/17/EÚ28b a malo by sa ďalej rozvíjať.

 

________________

 

28b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/17/EÚ z 13. júna 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/666/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokiaľ ide o prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností (Ú. v. EÚ L 156, 16.6.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b) Vďaka technologickému pokroku sú k dispozícii nástroje, ktoré umožňujú povinným subjektom overiť si totožnosť ich klientov pri určitých transakciách. Takéto technologické zlepšenia poskytujú riešenia šetriace čas a náklady pre podniky a klientov, a preto by sa mali pri hodnotení rizika zohľadniť. Príslušné orgány členských štátov a povinné subjekty by mali byť aktívne v boji proti novým a inovatívnym spôsobom prania špinavých peňazí a zároveň by mali dodržiavať základné práva vrátane práva na súkromie a ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a) Zástupcovia Únie v riadiacich orgánoch EBOR by mali nabádať EBOR k tomu, aby uplatňovala ustanovenia tejto smernice a na svojej webovej stránke zverejnila politiku boja proti praniu špinavých peňazí vrátane podrobných postupov, prostredníctvom ktorých by sa táto smernica realizovala.

Odôvodnenie

Na základe znenia používaného v právnych aktoch EÚ o EBOR.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Využívanie sektoru hazardných hier na pranie príjmov z trestnej činnosti spôsobuje obavy. S cieľom zmierniť riziká súvisiace s týmto sektorom a zabezpečiť rovnocennosť medzi prevádzkovateľmi služieb v oblasti hazardných hier by sa pre všetkých prevádzkovateľov služieb v oblasti hazardných hier mala stanoviť povinnosť vykonávať povinnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi pri každej transakcii vo výške 2 000 EUR alebo viac. Členské štáty by mali zvážiť uplatňovanie tejto prahovej hodnoty, aj pokiaľ ide o výber výhier a uzatváranie peňažných stávok. Prevádzkovatelia služieb v oblasti hazardných hier s fyzickými priestormi (ako sú kasína a herne) by mali zabezpečiť, aby bolo možné spojiť povinnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi, ak sa uskutočňuje pri vstupe do priestorov, s transakciami, ktoré klient v uvedených priestoroch vykoná.

(13) Využívanie sektoru hazardných hier na pranie príjmov z trestnej činnosti spôsobuje obavy. S cieľom zmierniť riziká súvisiace s týmto sektorom a zabezpečiť rovnocennosť medzi prevádzkovateľmi služieb v oblasti hazardných hier by sa pre prevádzkovateľov služieb v oblasti hazardných hier mala stanoviť povinnosť vykonávať povinnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi pri každej transakcii vo výške 2 000 EUR alebo viac. Pri vykonávaní uvedenej povinnej starostlivosti by sa mal prijať rizikovo orientovaný prístup, ktorý by zohľadňoval rôzne riziká spojené s rôznymi druhmi služieb v oblasti hazardných hier a to, či pri nich hrozí veľké alebo malé riziko prania špinavých peňazí. Do úvahy by sa mali brať aj osobitné charakteristiky rôznych druhov hazardných hier, a to napríklad rozlišovaním medzi kasínami, hazardnými hrami on-line alebo inými prevádzkovateľmi služieb v oblasti hazardných hier. Členské štáty by mali zvážiť uplatňovanie tejto prahovej hodnoty, aj pokiaľ ide o výber výhier a uzatváranie peňažných stávok. Prevádzkovatelia služieb v oblasti hazardných hier by mali zabezpečiť, aby bolo možné spojiť povinnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi, ak sa uskutočňuje pri vstupe, s transakciami, ktoré klient vykoná.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a) Pranie špinavých peňazí je čoraz sofistikovanejšie a zahŕňa i nelegálne, ale niekedy aj legálne stávky, najmä v súvislosti so športovými podujatiami. Vznikli nové formy lukratívnej organizovanej trestnej činnosti, napríklad ovplyvňovanie výsledkov zápasov, ktoré prerástli do výnosnej formy trestnej činnosti spojenej s praním špinavých peňazí.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu nie je vo všetkých prípadoch rovnaké. Z toho dôvodu by sa mal používať rizikovo orientovaný prístup. Pre členské štáty a povinné subjekty nie je rizikovo orientovaný prístup neprimerane liberálnou možnosťou. Zahŕňa využívanie rozhodovania sa na základe dôkazov s cieľom lepšie sa zamerať na riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktorým čelí Európska únia a subjekty, ktoré v nej fungujú.

(14) Riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu nie je vo všetkých prípadoch rovnaké. Z toho dôvodu by sa mal používať celostný rizikovo orientovaný prístup založený na minimálnych normách. Pre členské štáty a povinné subjekty nie je rizikovo orientovaný prístup neprimerane liberálnou možnosťou. Zahŕňa využívanie rozhodovania sa na základe dôkazov s cieľom lepšie sa zamerať na riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktorým čelí Európska únia a subjekty, ktoré v nej fungujú.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) Podporovanie rizikovo orientovaného prístupu je pre členské štáty potrebné na to, aby identifikovali riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktorým čelia, rozumeli im a zmierňovali ich. Význam nadnárodného prístupu k identifikácii rizík bol uznaný na medzinárodnej úrovni a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) (ďalej len „EBA“) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES29, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) (ďalej len „EIOPA“) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES30 a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (ďalej len „ESMA“) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES31 by mali byť poverené vydaním stanoviska k rizikám ovplyvňujúcim finančný sektor.

(15) Podporovanie rizikovo orientovaného prístupu je pre členské štáty a Úniu potrebné na to, aby identifikovali riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktorým čelia, rozumeli im a zmierňovali ich. Význam nadnárodného prístupu k identifikácii rizík bol uznaný na medzinárodnej úrovni a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) (ďalej len „EBA“) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES29, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) (ďalej len „EIOPA“) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES30 a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (ďalej len „ESMA“) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES31, by mali byť poverené vydaním stanoviska k rizikám ovplyvňujúcim finančný sektor a v spolupráci s členskými štátmi by mali vypracovať minimálne normy na hodnotenie rizík vykonávané príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Do tohto procesu by mali byť, pokiaľ možno, zapojené prostredníctvom verejných konzultácií príslušné zainteresované strany.

__________________

__________________

29 Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

29 Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

30 Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48.

30 Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48.

31 Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

31 Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Ak je to vhodné, výsledky hodnotení rizík na úrovni členského štátu by mali byť sprístupnené povinným subjektom, aby im umožnili identifikovať vlastné riziká, rozumieť im a zmierňovať ich.

(16) Ak je to vhodné, výsledky hodnotení rizík by mali byť včas sprístupnené povinným subjektom, aby im umožnili identifikovať vlastné riziká, rozumieť im a zmierňovať ich.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) S cieľom lepšie rozumieť rizikám a zmierňovať ich by si členské štáty mali vymieňať výsledky hodnotení rizík navzájom, s Komisiou a EBA, EIOPA ESMA, ak to je vhodné.

(17) S cieľom lepšie rozumieť rizikám na úrovni Európskej únie a zmierňovať ich by sa mala vykonať nadnárodná analýza rizík, aby bolo možné účinne identifikovať riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktorým je vystavený vnútorný trh. Komisia by mala od členských štátov vyžadovať, aby sa účinne zaoberali scenármi, ktoré sa považujú za vysoko rizikové. Okrem toho by si členské štáty mali vymieňať výsledky hodnotení rizík navzájom, s Komisiou a EBA, EIOPA, ESMA a Europolom, ak to je vhodné.

Odôvodnenie

V záujme jasnej interpretácie väzby medzi rôznymi úrovňami analýzy rizík je potrebné odôvodnenie, v ktorom sa uvádza, že členské štáty musia účinne vykonať nadnárodnú analýzu rizík, a to najmä pokiaľ ide o vysoko rizikové situácie.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) Platí to najmä v obchodných vzťahoch s fyzickými osobami, ktoré zastávajú alebo zastávali dôležité verejné funkcie, najmä v prípade osôb z krajín, v ktorých je rozšírená korupcia. Takéto vzťahy môžu vystaviť finančný sektor významným rizikám súvisiacim najmä s povesťou a právnym rizikám. Osobitná pozornosť venovaná takýmto prípadom a uplatňovanie primeraných opatrení zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu k klientovi, pokiaľ ide o osoby, ktoré zastávajú alebo zastávali významné funkcie doma alebo v zahraničí a vysokopostavených predstaviteľov v medzinárodných organizáciách, je odôvodnená aj medzinárodným úsilím o boj proti korupcii.

(21) Platí to najmä vo vzťahoch s fyzickými osobami, ktoré zastávajú alebo zastávali dôležité verejné funkcie, hlavne s tými, ktoré pochádzajú z krajín, kde je rozšírená korupcia, v rámci Únie a na medzinárodnej úrovni. Takéto vzťahy môžu vystaviť finančný sektor významným rizikám súvisiacim najmä s povesťou a právnym rizikám. Osobitná pozornosť venovaná takýmto prípadom a uplatňovanie primeraných opatrení zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu k klientovi, pokiaľ ide o osoby, ktoré zastávajú alebo zastávali významné funkcie doma alebo v zahraničí a vysokopostavených predstaviteľov v medzinárodných organizáciách, je odôvodnená aj medzinárodným úsilím o boj proti korupcii.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a) Potreba zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, pokiaľ ide o osoby, ktoré zastávajú alebo zastávali významné funkcie, či už doma alebo v zahraničí, a vysokopostavených predstaviteľov v medzinárodných organizáciách by však nemala viesť k tomu, že by sa so zoznamami obsahujúcimi informácie o týchto osobách obchodovalo na komerčné účely. Členské štáty by mali prijať vhodné opatrenia s cieľom zakázať takúto činnosť.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22a) Je mimoriadne dôležité, aby Únia vypracovala spoločný prístup a spoločnú politiku voči nespolupracujúcim jurisdikciám, ktoré dosahujú v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu slabé výsledky. Preto by sa členské štáty mali riadiť všetkými zoznamami krajín zverejnenými FATF a mali by ich priamo používať vo svojich vnútroštátnych systémoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Okrem toho by členské štáty a Komisia mali na základe všetkých dostupných informácií identifikovať ďalšie nespolupracujúce jurisdikcie.

 

Komisia by mala vypracovať spoločný prístup, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa majú použiť na ochranu integrity vnútorného trhu proti týmto nespolupracujúcim jurisdikciám.

Odôvodnenie

Il est essentiel d’introduire des mesures ambitieuses au sein des cadres juridiques nationaux relatives à une approche européenne cohérente à l’égard des juridictions non coopératives, et il doit être clair que les listes du GAFI doivent être considérées comme obligatoires par tous les Etats membres. La Directive doit précisément donner la possibilité à l’Union européenne d’adopter une approche commune et de prendre des mesures (coordonnées entre les EM ou laissée à la libre appréciation d’un Etat membre) à l’égard de pays qui ne seraient pas listés par les Déclarations publiques du GAFI, mais qui sont identifiées comme présentant un risque ou des défaillances importantes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24) V prípade zmluvných vzťahov o zastúpení alebo zmluvných vzťahov pri objednávaní externých výkonov medzi povinnými subjektmi a externými fyzickými alebo právnickými osobami, na ktoré sa nevzťahuje táto smernica, môžu akékoľvek záväzky týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu uvedených zástupcov alebo poskytovateľov externých výkonov ako súčasti povinných subjektov vyplývať len zo zmluvy a nie z tejto smernice. Zodpovednosť za súlad s touto smernicou by mala zostať na povinnom subjekte, na ktorý sa vzťahuje táto smernica.

(24) V prípade zmluvných vzťahov o zastúpení alebo zmluvných vzťahov pri objednávaní externých výkonov medzi povinnými subjektmi a externými fyzickými alebo právnickými osobami, na ktoré sa nevzťahuje táto smernica, môžu akékoľvek záväzky týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu uvedených zástupcov alebo poskytovateľov externých výkonov ako súčasti povinných subjektov vyplývať len zo zmluvy a nie z tejto smernice. Zodpovednosť za súlad s touto smernicou by mala zostať v prvom rade na povinnom subjekte. Okrem toho by členské štáty mali zabezpečiť, aby všetky takéto tretie strany mohli byť brané na zodpovednosť za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25) Všetky členské štáty zriadili alebo by mali zriadiť finančné spravodajské jednotky (ďalej len „FIU“) na zhromažďovanie a analyzovanie informácií, ktoré získajú, s cieľom zistiť spojenia medzi podozrivými transakciami a podkladovou trestnou činnosťou, aby sa predišlo praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a na účel boja proti nim. O podozrivých transakciách by mali byť informované FIU, ktoré by mali pôsobiť ako národné centrum pre prijímanie a analyzovanie informácií a podávanie správ o podozrivých transakciách a iných informácií o možnom praní špinavých peňazí alebo financovaní terorizmu príslušným orgánom. To by nemalo nútiť členské štáty, aby zmenili svoje súčasné ohlasovacie systémy, ak informácie predkladá prokurátor alebo iné orgány presadzovania práva, a ak sa tieto informácie okamžite a v neprefiltrovanej podobe predkladajú FIU, ktoré tak môžu riadne vykonávať svoje povinnosti vrátane medzinárodnej spolupráce s inými FIU.

(25) Všetky členské štáty zriadili alebo by mali zriadiť operačne nezávislé a autonómne finančné spravodajské jednotky (ďalej len „FIU“) na zhromažďovanie a analyzovanie informácií, ktoré získajú, s cieľom zistiť spojenia medzi podozrivými transakciami a podkladovou trestnou činnosťou, aby sa predišlo praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a na účel boja proti nim. O podozrivých transakciách by mali byť informované FIU, ktoré by mali pôsobiť ako národné centrum pre prijímanie a analyzovanie informácií a podávanie správ o podozrivých transakciách a iných informácií o možnom praní špinavých peňazí alebo financovaní terorizmu príslušným orgánom. To by nemalo nútiť členské štáty, aby zmenili svoje súčasné ohlasovacie systémy, ak informácie predkladá prokurátor alebo iné orgány presadzovania práva, a ak sa tieto informácie okamžite a v neprefiltrovanej podobe predkladajú FIU, ktoré tak môžu riadne vykonávať svoje povinnosti vrátane medzinárodnej spolupráce s inými FIU. Je dôležité, aby členské štáty poskytovali FIU potrebné zdroje s cieľom zabezpečiť, že budú mať plnú prevádzkovú kapacitu na riešenie aktuálnych problémov, ktoré prináša pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu, pri súčasnom dodržiavaní základných práv vrátane práva na súkromie a ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26a) Keďže obrovská časť nezákonných finančných tokov končí v daňových rajoch, Únia by mala zvýšiť tlak vyvíjaný na tieto krajiny, aby spolupracovali s cieľom bojovať proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29) Existuje mnoho prípadov zamestnancov, ktorí oznámili svoje podozrenie na pranie špinavých peňazí a ktorí boli vystavení hrozbám alebo nepriateľskému konaniu. Napriek tomu, že touto smernicou sa nemôže zasahovať do súdnych konaní členských štátov, ide o veľmi dôležitú otázku týkajúcu sa účinnosti finančného systému v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Členské štáty by si mali byť vedomé tohto problému a mali by urobiť všetko, čo môžu, aby ochránili zamestnancov pred takýmito hrozbami či nepriateľským konaním.

(29) Existuje mnoho prípadov jednotlivcov vrátane zamestnancov a zástupcov, ktorí oznámili svoje podozrenie na pranie špinavých peňazí a ktorí boli vystavení hrozbám alebo nepriateľskému konaniu. Napriek tomu, že touto smernicou sa nemôže zasahovať do súdnych konaní členských štátov, ide o veľmi dôležitú otázku týkajúcu sa účinnosti finančného systému v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Členské štáty by si mali byť vedomé tohto problému a mali by urobiť všetko, čo môžu, aby ochránili jednotlivcov vrátane zamestnancov a zástupcov pred takýmito hrozbami či nepriateľským konaním a pred iným nepriaznivým zaobchádzaním alebo nepriaznivými následkami, vďaka čomu by sa im ľahšie informovalo o podozreniach, a tým by sa posilnil boj proti praniu špinavých peňazí.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Odôvodnenie 30 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(30a) Na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Únie sa na účely tejto smernice vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200131a.

 

________________

 

31a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31) Určité aspekty vykonávania tejto smernice zahŕňajú zhromažďovanie, analýzu, uchovávanie a výmenu údajov. Spracovanie osobných údajov by malo byť povolené s cieľom dodržiavať povinnosti stanovené v tejto smernici vrátane vykonávania povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, prebiehajúceho monitorovania, vyšetrovania a ohlasovania nezvyčajných a podozrivých transakcií, identifikácie skutočného vlastníka právnickej osoby alebo právnych dojednaní, výmeny informácií príslušnými orgánmi a výmeny informácií finančnými inštitúciami. Zhromažďované osobné údaje by sa mali obmedziť na to, čo je striktne potrebné na dodržanie požiadaviek tejto smernice a nemali by sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je v súlade so smernicou 95/46/ES. Najmä ďalšie spracovanie osobných údajov na komerčné účely by sa malo prísne zakázať.

(31) Určité aspekty vykonávania tejto smernice zahŕňajú zhromažďovanie, analýzu, uchovávanie a výmenu údajov. Spracovanie osobných údajov by malo byť povolené s cieľom dodržiavať povinnosti stanovené v tejto smernici vrátane vykonávania povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, prebiehajúceho monitorovania, vyšetrovania a ohlasovania nezvyčajných a podozrivých transakcií, identifikácie skutočného vlastníka právnickej osoby alebo právnych dojednaní, identifikácie politicky exponovanej osoby, výmeny informácií príslušnými orgánmi a výmeny informácií finančnými inštitúciami a povinnými subjektmi. Zhromažďované osobné údaje by sa mali obmedziť na to, čo je striktne potrebné na dodržanie požiadaviek tejto smernice a nemali by sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je v súlade so smernicou 95/46/ES. Najmä ďalšie spracovanie osobných údajov na komerčné účely by sa malo prísne zakázať.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32) Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu uznávajú všetky členské štáty ako dôvod dôležitého verejného záujmu.

(32) Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu uznávajú všetky členské štáty ako dôvod dôležitého verejného záujmu. Odstránenie takýchto javov si vyžaduje rozhodnú politickú vôľu a spoluprácu na všetkých úrovniach.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Odôvodnenie 32 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(32a) Je mimoriadne dôležité, aby investície spolufinancované z rozpočtu Únie spĺňali najprísnejšie normy v záujme prevencie finančnej trestnej činnosti vrátane korupcie a daňových únikov. Európska investičná banka (EIB) preto v roku 2008 prijala interné usmernenie s názvom Politika predchádzania a odrádzania od zakázaného konania v činnostiach Európskej investičnej banky, pričom článok 325 ZFEÚ, článok 18 štatútu EIB a nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 sú jeho právnym základom. Po prijatí tejto politiky by EIB mala o podozreniach alebo údajných prípadoch prania špinavých peňazí, ktoré sa týkajú projektov, operácií a transakcií s podporou EIB, informovať luxemburskú finančnú spravodajskú jednotku.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33) Touto smernicou nie je dotknutá ochrana osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach vrátane ustanovení rámcového rozhodnutia 977/2008/SVV.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34) Na osobné údaje spracované na účely tejto smernice sa vzťahujú práva prístupu dotknutej osoby. Prístupom dotknutej osoby k informáciám uvedeným v správe o podozrivej transakcii by sa vážne narušila účinnosť boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Obmedzenia tohto práva v súlade s pravidlami stanovenými v článku 13 smernice 95/46/ES môžu byť preto odôvodnené.

(34) Na osobné údaje spracované na účely tejto smernice sa vzťahujú práva prístupu dotknutej osoby. Prístupom dotknutej osoby k informáciám uvedeným v správe o podozrivej transakcii by sa vážne narušila účinnosť boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Obmedzenia tohto práva v súlade s pravidlami stanovenými v článku 13 smernice 95/46/ES môžu byť preto odôvodnené. Takéto obmedzenia však musia byť vyvážené účinnými právomocami udelenými orgánom na ochranu údajov vrátane nepriamych prístupových právomocí, ktoré sú stanovené v smernici 95/46/ES a umožňujú im vyšetrovať z úradnej moci alebo na základe sťažnosti akékoľvek podnety týkajúce sa problémov so spracúvaním osobných údajov. To by malo zahŕňať predovšetkým prístup k súboru údajov u povinného subjektu.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37) Ak je to možné, mala by byť povinným subjektom sprístupnená spätná väzba o užitočnosti správ o podozrivých transakciách, ktoré predkladajú, a o následných opatreniach. Na tieto účely, a aby sa dala preskúmať účinnosť systémov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu členských štátov, by mali členské štáty viesť a zlepšovať príslušné štatistiky. S cieľom ďalej zlepšovať kvalitu a súlad štatistických údajov zhromažďovaných na úrovni Únie by Komisia mala viesť záznamy o situácii v rámci EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu a mala by uverejňovať pravidelné prehľady.

(37) Vždy, keď je to možné, mala by byť povinným subjektom sprístupnená spätná väzba o užitočnosti správ o podozrivých transakciách, ktoré predkladajú, a o následných opatreniach. Na tieto účely, a aby sa dala preskúmať účinnosť systémov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu členských štátov, by mali členské štáty viesť a zlepšovať príslušné štatistiky. S cieľom ďalej zlepšovať kvalitu a súlad štatistických údajov zhromažďovaných na úrovni Únie by Komisia mala viesť záznamy o situácii v rámci EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu a mala by uverejňovať pravidelné prehľady. Komisia by mala do svojich prehľadov zahrnúť aj vnútroštátne hodnotenia rizík. Prvý prehľad by Komisia mala vypracovať do jedného roka od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Odôvodnenie 37 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(37a) Členské štáty by mali nielen zabezpečiť, aby povinné subjekty dodržiavali príslušné pravidlá a usmernenia, ale mali by mať zavedené aj systémy, ktoré budú v skutočnosti minimalizovať riziká prania špinavých peňazí v rámci týchto subjektov.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Odôvodnenie 37 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(37b) Aby bolo možné skúmať účinnosť ich systémov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, členské štáty by mali viesť a zlepšovať príslušnú štatistiku. S cieľom ďalej zlepšovať kvalitu a súlad štatistických údajov zhromažďovaných na úrovni Únie by Komisia mala viesť záznamy o situácii v rámci celej Únie, pokiaľ ide o boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a mala by uverejňovať pravidelné prehľady.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40) Zlepšenie výmeny informácií medzi FIU v rámci EÚ má osobitný význam s cieľom čeliť nadnárodnému charakteru prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Členské štáty by mali podporovať používanie bezpečnostných zariadení na výmenu informácií, osobitne decentralizovanej počítačovej siete FIU.net a techník, ktoré uvedená sieť poskytuje.

(40) Zlepšenie výmeny informácií medzi FIU v rámci EÚ má osobitný význam s cieľom čeliť nadnárodnému charakteru prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Členské štáty by mali podporovať používanie bezpečnostných zariadení na výmenu informácií a techník, ktoré takéto zariadenia poskytujú.

Odôvodnenie

Smernica by mala vymedzovať výsledky a ciele – nie presné nástroje, ako ich dosiahnuť. Preto by malo byť možné vybrať si najefektívnejšie a najlepšie „chránené komunikačné kanály“. Vymedziť nástroj FIU.net v smernici je preto nemožné z právnych aj praktických dôvodov. To isté platí aj pre článok 53.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41) Dôležitosť boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mala viesť členské štáty k tomu, aby zaviedli účinné, primerané a odrádzajúce sankcie vo vnútroštátnom práve pre prípady nerešpektovania vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice. Členské štáty majú v súčasnosti rozmanitú škálu administratívnych opatrení a sankcií za porušenia hlavných preventívnych opatrení. Táto rozmanitosť by mohla nepriaznivo ovplyvňovať úsilie vyvinuté v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a existuje riziko, že reakcia Únie by mohla byť roztrieštená. Smernica by preto mala obsahovať škálu administratívnych opatrení a sankcií, ktoré majú mať členské štáty k dispozícii pre systémové porušenia požiadaviek týkajúcich sa opatrení povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, vedenia záznamov, ohlasovania podozrivých transakcií a vnútorných kontrol povinných subjektov. Táto škála by mala byť dosť široká, aby umožnila členským štátom a príslušným orgánom zohľadniť rozdiely medzi povinnými subjektmi, najmä medzi finančnými inštitúciami a inými povinnými subjektmi, pokiaľ ide o ich veľkosť, charakteristiku a oblasti činnosti. V rámci uplatňovania tejto smernice by členské štáty mali zabezpečiť, aby sa uložením administratívnych opatrení a sankcií v súlade s touto smernicou a trestnoprávnych sankcií v súlade s vnútroštátnym právom neporušila zásada ne bis in idem.

(41) Dôležitosť boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mala viesť členské štáty k tomu, aby zaviedli účinné, primerané a odrádzajúce sankcie vo vnútroštátnom práve pre prípady nerešpektovania vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice. Členské štáty majú v súčasnosti rozmanitú škálu administratívnych opatrení a sankcií za porušenia hlavných preventívnych opatrení. Táto rozmanitosť by mohla nepriaznivo ovplyvňovať úsilie vyvinuté v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a existuje riziko, že reakcia Únie by mohla byť roztrieštená. Smernica by preto mala obsahovať škálu administratívnych opatrení a sankcií, ktoré majú mať členské štáty k dispozícii pre systémové porušenia požiadaviek týkajúcich sa opatrení povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, vedenia záznamov, ohlasovania podozrivých transakcií a vnútorných kontrol povinných subjektov. Táto škála by mala byť dosť široká, aby umožnila členským štátom a príslušným orgánom zohľadniť rozdiely medzi povinnými subjektmi, najmä medzi finančnými inštitúciami a inými povinnými subjektmi, pokiaľ ide o ich veľkosť, charakteristiku, stupeň rizika a oblasti činnosti. V rámci uplatňovania tejto smernice by členské štáty mali zabezpečiť, aby sa uložením administratívnych opatrení a sankcií v súlade s touto smernicou a trestnoprávnych sankcií v súlade s vnútroštátnym právom neporušila zásada ne bis in idem.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Odôvodnenie 42 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(42a) Aby príslušné orgány a povinné subjekty mohli lepšie posudzovať riziká vyplývajúce z niektorých transakcií, mala by Komisia vypracovať zoznam jurisdikcií mimo Únie, ktoré zaviedli pravidlá a nariadenia podobné tým, ktoré sú uvedené v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46) Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie, najmä práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života, práva na ochranu osobných údajov, slobody podnikania, zákazu diskriminácie a práva na účinný prostriedok nápravy, ako aj na spravodlivý proces a práva na obhajobu.

(46) Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie, najmä rešpektovanie súkromného a rodinného života, prezumpciu neviny, právo na ochranu osobných údajov, slobodu podnikania, zákaz diskriminácie, právo na účinný prostriedok nápravy, ako aj na spravodlivý proces a právo na obhajobu.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Odôvodnenie 48 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(48a) Pri uplatňovaní tejto smernice alebo vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré túto smernicu vykonávajú, sú členské štáty a povinné subjekty viazané smernicou Rady 2000/43/EC33a.

 

_________________

 

33a Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na ich rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22).

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) konverzia alebo prevod majetku s vedomím, že takýto majetok pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na takejto činnosti, s cieľom utajiť alebo zakryť nezákonný pôvod majetku, alebo pomôcť akejkoľvek osobe, ktorá je zapojená do páchania takejto činnosti, aby sa vyhla právnym dôsledkom svojho konania;

(a) konverzia alebo prevod majetku s vedomím, že takýto majetok pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na takejto činnosti, s cieľom utajiť alebo zakryť nezákonný pôvod majetku, alebo vyhnúť sa príkazom na zmrazenie či konfiškáciu, alebo pomôcť akejkoľvek osobe, ktorá je zapojená do páchania takejto činnosti, aby sa vyhla právnym dôsledkom svojho konania;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b – bod v

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

v) vytvárania, prevádzky alebo riadenia správy majetku v prospech tretieho, obchodných spoločností alebo podobných štruktúr;

v) vytvárania, prevádzky alebo riadenia správy majetku v prospech tretieho, nadácií, vzájomných spoločností, obchodných spoločností alebo podobných štruktúr;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) realitných agentov vrátane agentov zaisťujúcich prenájom nehnuteľností;

(d) realitných agentov vrátane agentov zaisťujúcich prenájom nehnuteľností, ak sa podieľajú na finančných transakciách;

Odôvodnenie

V niektorých členských štátoch je úlohou realitných agentov len spojenie osôb predávajúcich a kupujúcich nehnuteľnosť a ich úloha nezahŕňa formálny akt uzatvorenia zmluvy a príslušné finančné transakcie. Preto by sa znenie malo spresniť.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e) ostatné fyzické alebo právnické osoby obchodujúce s tovarom len vtedy, ak sa platby vykonávajú alebo prijímajú v hotovosti vo výške 7 500 EUR alebo viac, bez ohľadu na to, či sa daná transakcia vykonáva ako jediná operácia alebo v niekoľkých operáciách, ktoré sú zjavne prepojené;

(e) ostatné fyzické alebo právnické osoby obchodujúce s tovarom alebo službami len vtedy, ak sa platby vykonávajú alebo prijímajú v hotovosti vo výške 7 500 EUR alebo viac, bez ohľadu na to, či sa daná transakcia vykonáva ako jediná operácia alebo v niekoľkých operáciách, ktoré sú zjavne prepojené;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f) prevádzkovateľov hazardných hier.

(f) prevádzkovateľov hazardných hier. S výnimkou kasín sa môžu členské štáty rozhodnúť pre úplné alebo čiastočné oslobodenie poskytovateľov niektorých hazardných hier od vnútroštátnych ustanovení transponujúcich túto smernicu na základe toho, že povaha operácií, ktoré poskytujú, predstavuje nízke riziko alebo na základe hodnotení rizík. Pred uplatnením každého takéhoto oslobodenia požiada príslušný členský štát o súhlas Komisiu.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 4 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f) všetky trestné činy vrátane daňových trestných činov týkajúcich sa priamych daní a nepriamych daní, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s hornou sadzbou viac ako jeden rok, alebo v prípade štátov, ktoré majú vo svojom právnom systéme dolnú sadzbu pre trestné činy, všetky trestné činy, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s dolnou sadzbou viac ako šesť mesiacov;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

 

 

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) „samoregulačný orgán“ je orgán, ktorý má právomoc uznanú na základe vnútroštátneho práva stanovovať povinnosti a pravidlá upravujúce určité povolanie alebo určitú oblasť hospodárskej činnosti, ktoré musia fyzické alebo právnické osoby pôsobiace v danom povolaní alebo oblasti dodržiavať;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) „skutočný vlastník“ je fyzická(-é) osoba(-y), ktorá skutočne vlastní alebo ovláda klienta a/alebo fyzickú osobu, v mene ktorej sa transakcia alebo činnosť vykonáva. Skutočný vlastník zahŕňa aspoň:

(5) „skutočný vlastník“ je fyzická(-é) osoba(-y), ktorá skutočne vlastní alebo ovláda klienta a/alebo fyzickú osobu, v mene ktorej sa transakcia alebo činnosť vykonáva. Skutočný vlastník zahŕňa aspoň:

(a) v prípade podnikateľských subjektov:

(a) v prípade podnikateľských subjektov:

i) fyzickú(-é) osobu(-y), ktorá skutočne vlastní alebo ovláda právny subjekt prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva alebo má kontrolu nad dostatočným podielom akcií alebo hlasovacích práv v tomto právnom subjekte vrátane akcií na doručiteľa, inom než spoločnosť kótovaná na regulovanom trhu, ktorá podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií v súlade s právnymi predpismi Európskej únie a alebo podlieha rovnocenným medzinárodným normám;

i) fyzickú(-é) osobu(-y), ktorá skutočne vlastní alebo ovláda právny subjekt prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva alebo má kontrolu nad dostatočným podielom akcií alebo hlasovacích práv v tomto právnom subjekte vrátane akcií na doručiteľa, inom než spoločnosť kótovaná na regulovanom trhu, ktorá podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií v súlade s právnymi predpismi Európskej únie a alebo podlieha rovnocenným medzinárodným normám;

Dôkazom vlastníctva alebo ovládania prostredníctvom akciového podielu je podiel 25 % plus jedna akcia a uplatňuje sa na každú úroveň priameho a nepriameho vlastníctva;

v každom prípade je akciový podiel 25 % plus jedna akcia vlastnený fyzickou osobou dôkazom priameho vlastníctva; akciový podiel v klientovi vo výške 25 % plus jedna akcia, ktorý má v držbe právnická osoba ovládaná fyzickou osobou či fyzickými osobami alebo niekoľkými právnickými osobami ovládanými rovnakou fyzickou osobou, naznačuje nepriame vlastníctvo; pojem ovládanie sa okrem iného určuje v súlade s kritériami uvedenými v článku 22 ods. 1 až 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ42a; to sa však uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov rozhodnúť, že dôkazom vlastníctva alebo ovládania môže byť nižší podiel;

ii) ak existujú akékoľvek pochybnosti o tom, že osoba(-y) určená v bode i) je skutočným vlastníkom, fyzickú(-é) osobu(-y), ktorá ovláda riadenie právnickej osoby prostredníctvom iných prostriedkov;

ii) ak existujú akékoľvek pochybnosti o tom, že osoba(-y) určená v bode i) je skutočným vlastníkom, alebo ak po prijatí všetkých potrebných opatrení nemožno identifikovať žiadnu osobu podľa bodu i), fyzickú(-é) osobu(-y), ktorá ovláda riadenie právnickej osoby prostredníctvom iných prostriedkov, pričom táto (tieto) osoba(-y) môže zahŕňať vyšší manažment;

 

iia) ak sa neurčí žiadna fyzická osoba podľa bodov i) alebo ii), fyzickú(-é) osobu(-y), ktorá zastáva funkciu člena vyššieho manažmentu, pričom v takom prípade povinné subjekty uchovávajú záznamy o opatreniach prijatých na identifikáciu skutočného vlastníka podľa bodu i) a ii) s cieľom preukázať, že nebolo možné takéto osoby identifikovať;

(b) v prípade právnických osôb, ako sú nadácie, a právne dojednania, ako je správa majetku v prospech tretieho, prostredníctvom ktorých sa spravujú a rozdeľujú finančné prostriedky:

(b) v prípade právnických osôb, ako sú nadácie, a právnych dojednaní, ako je správa majetku v prospech tretieho alebo vzájomné spoločnosti, prostredníctvom ktorých sa spravujú a rozdeľujú finančné prostriedky:

i) fyzickú(-é) osobu(-y), ktorá vykonáva kontrolu nad 25 % alebo viac majetku právneho dojednania alebo subjektu; ako aj

i) fyzickú(-é) osobu(-y), ktorá vykonáva kontrolu nad 25 % alebo viac majetku právneho dojednania alebo subjektu; ako aj

ii) ak sú už určené budúce osoby, ktoré budú mať prospech z činnosti, fyzickú(-é) osobu(-y), ktorá je príjemcom 25 % alebo viac majetku právneho dojednania alebo subjektu; alebo

ii) ak sú už určené budúce osoby, ktoré budú mať prospech z činnosti, fyzickú(-é) osobu(-y), ktorá je príjemcom 25 % alebo viac majetku právneho dojednania alebo subjektu; alebo

iii) ak sa ešte len majú určiť jednotlivci, ktorí majú prospech z právneho dojednania alebo subjektu, skupinu osôb, v ktorých hlavnom záujme sa zakladá alebo funguje právne dojednanie alebo subjekt. Pokiaľ ide o príjemcov správy majetku v prospech tretieho, ktorí sú určení na základe vlastností alebo triedy, povinné subjekty musia získať dostatočné informácie týkajúce sa príjemcu, aby sa ubezpečili, že dokážu určiť totožnosť príjemcu v čase vyplatenia alebo v čase, keď príjemca zamýšľa uplatniť si práva, ktoré mu prináležia.

iii) ak sa ešte len majú určiť jednotlivci, ktorí majú prospech z právneho dojednania alebo subjektu, skupinu osôb, v ktorých hlavnom záujme sa zakladá alebo funguje právne dojednanie alebo subjekt. Pokiaľ ide o príjemcov správy majetku v prospech tretieho, ktorí sú určení na základe vlastností alebo triedy, povinné subjekty musia získať dostatočné informácie týkajúce sa príjemcu, aby sa ubezpečili, že dokážu určiť totožnosť príjemcu v čase vyplatenia alebo v čase, keď príjemca zamýšľa uplatniť si práva, ktoré mu prináležia.

 

iiia) v prípade správy majetku v prospech tretieho, totožnosť zakladateľa, správcu(-ov), ochrancu (ak existuje), príjemcu alebo kategórie príjemcov a akúkoľvek inú fyzickú osobu vykonávajúcu konečnú účinnú kontrolu správy majetku v prospech tretieho (a to aj prostredníctvom reťazca ovládania alebo vlastníctva);

 

________________

 

42a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 3 – bod 7 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) „domáce politicky exponované osoby“ sú fyzické osoby, ktorým sú alebo boli zverené významné verejné funkcie členským štátom;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

 

 

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 7– písmeno d – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(ii) poslancov parlamentu;

(ii) poslancov parlamentu alebo podobných legislatívnych orgánov;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 7 – písmeno d – bod vi

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(vi) členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov štátnych podnikov.

(vi) vysoko postavených členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov štátnych podnikov.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 7 – písmeno e – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii) deti a ich manželov(-ky) alebo partnerov(-ky);

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 7 – písmeno e – bod iv

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iv) rodičov;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 7 – písmeno f – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii) všetky fyzické osoby, o ktorých je známe, že sú skutočnými vlastníkmi právnických osôb alebo právnych dojednaní, ktoré boli zriadené v skutočný prospech osoby uvedenej v odseku 7 písm. a) až písm. d);

ii) všetky fyzické osoby, ktoré sú skutočnými vlastníkmi právnických osôb alebo právnych dojednaní, o ktorých je známe, že boli zriadené v skutočný prospech osoby uvedenej v odseku 7 písm. a) až písm. d);

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a) „stávková transakcia“ je transakcia v zmysle článku 12 tejto smernice, ktorá znamená všetky etapy obchodného vzťahu medzi poskytovateľom služieb v oblasti hazardných hier na jednej strane a klientom a príjemcom registrácie stávky a vkladu na strane druhej až do vyplatenia akejkoľvek výhry;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a) „bez osobného kontaktu“ – ak sa používa v súvislosti s obchodnými vzťahmi alebo transakciami – je plnenie zmluvy alebo uskutočňovanie transakcie bez súčasnej fyzickej prítomnosti dodávateľa alebo sprostredkovateľa a klienta, pričom sa využíva výlučne jeden alebo viac prostriedkov ako internet, telemarketing či iný elektronický komunikačný prostriedok až do a vrátane okamihu uzatvorenia zmluvy;

Odôvodnenie

Doplniť ako bod za článok 3 bod 11. Smernica by mala obsahovať vymedzenie obchodných vzťahov alebo transakcií bez osobného kontaktu, aby sa zabránilo vymedzeniu obchodovania cez sprostredkovateľov ako obchodovania bez osobného kontaktu.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby ustanovenia tejto smernice boli úplne alebo čiastočne rozšírené na povolania a kategórie podnikov, okrem povinných subjektov uvedených v článku 2 ods. 1, ktoré sa zaoberajú takými činnosťami, v prípade ktorých je osobitne pravdepodobné, že by mohli byť využívané na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

1. Členské štáty v súlade s rizikovo orientovaným prístupom zabezpečia, aby ustanovenia tejto smernice boli úplne alebo čiastočne rozšírené na povolania a kategórie podnikov, okrem povinných subjektov uvedených v článku 2 ods. 1, ktoré sa zaoberajú takými činnosťami, v prípade ktorých je osobitne pravdepodobné, že by mohli byť využívané na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu prijať alebo ponechať v účinnosti prísnejšie ustanovenia v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, aby sa predišlo praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Členské štáty môžu prijať alebo ponechať v účinnosti prísnejšie ustanovenia v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, aby sa predišlo praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, za predpokladu, že tieto ustanovenia sú v plnom súlade s právom Únie, najmä pokiaľ ide o pravidlá Únie na ochranu údajov a o ochranu základných práv zakotvených v Charte základných práv Európskej únie. Tieto ustanovenia neprimerane nebránia spotrebiteľom v prístupe k finančným službám a nie sú prekážkou pre fungovanie jednotného trhu.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Európsky orgán pre bankovníctvo (ďalej len „EBA“), Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (ďalej len „EIOPA“) a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ďalej len „ESMA“) poskytnú spoločné stanovisko k rizikám prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ovplyvňujúcim vnútorný trh.

1. Komisia vypracuje hodnotenie rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré ovplyvňujú vnútorný trh, s osobitným prihliadnutím na cezhraničné činnosti. S cieľom vypracovať takéto hodnotenie bude Komisia konzultovať s členskými štátmi, Európskym orgánom pre bankovníctvo (ďalej len „EBA“), Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (ďalej len „EIOPA“), Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ďalej len „ESMA“), EDPS, pracovnou skupinou zriadenou podľa článku 29, Europolom a inými príslušnými orgánmi.

 

Hodnotenie rizík uvedené v prvom pododseku pokrýva prinajmenšom tieto aspekty:

 

a) celkový rozsah prania špinavých peňazí a oblasti vnútorného trhu vystavené väčšiemu riziku;

 

b) riziká spojených s každým príslušným odvetvím, najmä s nefinančnými odvetviami a odvetvím hazardných hier;

 

c) najrozšírenejšie spôsoby využívané zločincami na pranie nezákonných príjmov;

 

d) odporúčania príslušným orgánom týkajúce sa účinného vynakladania zdrojov;

 

e) úlohu eurových bankoviek v rámci trestnej činnosti a prania špinavých peňazí;

 

Hodnotenie rizík zahŕňa aj návrhy, pokiaľ ide o minimálne normy pre hodnotenia rizík, ktoré majú vykonávať príslušné vnútroštátne orgány. Tieto minimálne normy sa vypracujú v spolupráci s členskými štátmi so zapojením odvetvia a iných príslušných zainteresovaných strán prostredníctvom verejných konzultácií a súkromných stretnutí zainteresovaných strán, ak je to vhodné.

Stanovisko sa poskytne do 2 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Hodnotenie rizík sa poskytne do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto smernice a dvakrát ročne alebo v prípade potreby častejšie sa aktualizuje.

2. Komisia stanovisko sprístupní, aby pomohla členským štátom a povinným subjektom určiť, riadiť a zmierniť riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

2. Komisia hodnotenie rizík sprístupní, aby pomohla členským štátom a povinným subjektom určiť, riadiť a zmierniť riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a aby umožnila ostatným zainteresovaným stranám vrátane národných zákonodarcov, Európskeho parlamentu, Europolu, Výboru európskych finančných spravodajských jednotiek, EBA, EIOPA a ESMA lepšie porozumieť rizikám. Zhrnutie hodnotenia je verejne k dispozícii. Neobsahuje utajované informácie.

 

2a. Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu o zisteniach vyplývajúcich z pravidelných hodnotení rizík a o krokoch prijatých na základe týchto zistení.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6a

 

1. Bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia o konaní o porušení uvedené v ZFEÚ, Komisia zabezpečí, aby sa vnútroštátne právne predpisy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu prijaté členskými štátmi na základe tejto smernice účinne vykonávali a boli v súlade s európskym rámcom.

 

2. Na účely uplatňovania odseku 1 Komisii pomáha v prípade potreby Europol, Výbor európskych finančných spravodajských jednotiek, EBA, EIOPA, ESMA a akýkoľvek iný príslušný európsky orgán.

 

3. Posúdenia vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré sú uvedené v odseku 1, nemajú vplyv na posúdenia, ktoré uskutočňuje Finančná akčná skupina alebo Moneyval.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát prijme primerané opatrenia na to, aby určil riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré ho ovplyvňujú, aby ich posúdil, aby im rozumel a zmierňoval ich a aby aktualizoval ich hodnotenie.

1. Každý členský štát prijme primerané opatrenia na to, aby určil riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré ho ovplyvňujú, ako aj akékoľvek súvisiace obavy týkajúce sa ochrany údajov, aby ich posúdil, aby im rozumel a zmierňoval ich a aby aktualizoval ich hodnotenie.

2. Každý členský štát určí orgán na koordináciu vnútroštátnej reakcie na riziká uvedené v odseku 1. Názov daného orgánu oznámi Komisii, EBA, EIOPA, ESMA a ostatným členským štátom.

2. Každý členský štát určí orgán na koordináciu vnútroštátnej reakcie na riziká uvedené v odseku 1. Názov daného orgánu oznámi Komisii, EBA, EIOPA, ESMA, Europolu a ostatným členským štátom.

3. Pri vykonávaní hodnotení uvedených v odseku 1 môžu členské štáty použiť stanovisko, na ktoré sa odkazuje v článku 6 ods. 1.

3. Pri vykonávaní hodnotení uvedených v odseku 1 členské štáty použijú hodnotenie rizík, na ktoré sa odkazuje v článku 6 ods. 1.

4. Každý členský štát vykoná hodnotenie uvedené v odseku 1 a:

4. Každý členský štát vykoná hodnotenie uvedené v odseku 1 a:

a) použije hodnotenie(a) na to, aby zlepšil svoj režim boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, najmä určením všetkých oblastí, v ktorých povinné subjekty uplatnia posilnené opatrenia a v prípade potreby špecifikovaním opatrení, ktoré treba prijať;

a) použije hodnotenie(a) na to, aby zlepšil svoj režim boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, najmä určením všetkých oblastí, v ktorých povinné subjekty uplatnia posilnené opatrenia a v prípade potreby špecifikovaním opatrení, ktoré treba prijať;

 

aa) prípadne určí odvetvia alebo oblasti so zanedbateľným, nízkym alebo väčším rizikom prania špinavých peňazí a financovania terorizmu;

b) použije hodnotenie(a) na to, aby pomohol pri prideľovaní zdrojov a stanovovaní ich priorít s cieľom bojovať proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu;

b) použije hodnotenie(a) na to, aby pomohol pri prideľovaní zdrojov a stanovovaní ich priorít s cieľom bojovať proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu;

 

ba) využije hodnotenie(-ia) na zabezpečenie toho, aby sa vypracovali vhodné pravidlá pre každé odvetvie alebo oblasť, a to podľa rizika prania špinavých peňazí;

c) sprístupní povinným subjektom príslušné informácie, aby vykonali vlastné hodnotenia rizík v súvislosti s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu.

c) včas sprístupní povinným subjektom príslušné informácie, aby mohli vykonať vlastné hodnotenia rizík v súvislosti s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu.

5. Členské štáty sprístupnia na požiadanie výsledky svojich hodnotení rizík iným členským štátom, Komisii, EBA, EIOPA a ESMA.

5. Členské štáty sprístupnia na požiadanie výsledky svojich hodnotení rizík iným členským štátom, Komisii, EBA, EIOPA a ESMA. Zhrnutie hodnotenia sa sprístupní verejnosti. Neobsahuje utajované informácie.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Hodnotenia uvedené v odseku 1 sa zaznamenávajú, aktualizujú a sprístupňujú príslušným orgánom a samoregulačným orgánom.

2. Hodnotenia uvedené v odseku 1 sa zaznamenávajú, aktualizujú a na požiadanie sprístupňujú príslušným orgánom a samoregulačným orgánom.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby povinné subjekty mali politiky, kontroly a postupy na účinné zmiernenie a riadenie rizík v súvislosti s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu zistených na úrovni Únie, členského štátu a povinných subjektov. Politiky, kontroly a postupy by mali byť primerané povahe a veľkosti týchto povinných subjektov.

3. Členské štáty zabezpečia, aby povinné subjekty mali politiky, kontroly a postupy na účinné zmiernenie a riadenie rizík v súvislosti s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu zistených na úrovni Únie, členského štátu a povinných subjektov. Politiky, kontroly a postupy by mali byť primerané povahe a veľkosti týchto povinných subjektov a riziku prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a mali by dodržiavať pravidlá na ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) vypracovanie vnútorných politík, postupov a kontrol vrátane povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, ohlasovania, vedenia záznamov, vnútornej kontroly, riadenia dodržiavania súladu (aj vtedy, ak to je vhodné vzhľadom na veľkosť a povahu podniku, vymenovania pracovníka zodpovedného za dodržiavanie súladu s predpismi na riadiacej úrovni) a preverovania zamestnancov;

a) vypracovanie vnútorných politík, postupov a kontrol vrátane modelových postupov riadenia rizika, povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, ohlasovania, vedenia záznamov, vnútornej kontroly, riadenia dodržiavania súladu (aj vtedy, ak to je vhodné vzhľadom na veľkosť a povahu podniku, vymenovania pracovníka zodpovedného za dodržiavanie súladu s predpismi na riadiacej úrovni) a preverovania zamestnancov; tieto opatrenia neumožňujú povinným subjektom požiadať spotrebiteľov o poskytnutie väčšieho množstva osobných údajov, než je potrebné;

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8a

 

 

 

1. V záujme vytvorenia spoločného prístupu a spoločných politík voči nespolupracujúcim jurisdikciám s nedostatkami v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí členské štáty pravidelne presadzujú a prijímajú zoznamy krajín, ktoré zverejňuje FATF.

 

2. Komisia koordinuje prípravné práce na európskej úrovni v oblasti určovania tretích krajín so závažnými strategickými nedostatkami vo svojich systémoch boja proti praniu špinavých peňazí, ktoré predstavujú významné riziko pre finančný systém Únie, a to pri zohľadnení kritérií uvedených v odseku 3 prílohy III.

 

3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty na vytvorenie zoznamu krajín v zmysle odseku 2.

 

4. Komisia pravidelne monitoruje vývoj situácie v krajinách vymedzených v odseku 2 na základe kritérií uvedených v odseku 3 prílohy III a v prípade potreby prehodnotí zoznam uvedený v odseku 3 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zakážu svojim úverovým a finančným inštitúciám viesť anonymné účty alebo anonymné vkladné knižky. Členské štáty vo všetkých prípadoch vyžadujú, aby sa majitelia a osoby, ktoré majú prospech z existujúcich anonymných účtov alebo anonymných vkladných knižiek, čo najskôr podrobili opatreniam povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, a to v každom prípade skôr, ako sa takéto účty alebo vkladné knižky akýmkoľvek spôsobom použijú.

Členské štáty zakážu svojim úverovým a finančným inštitúciám viesť anonymné účty, anonymné vkladné knižky alebo vydávať anonymné elektronické platobné karty, ktoré nespĺňajú podmienky vymenované v článku 10 a. Členské štáty vo všetkých prípadoch vyžadujú, aby sa majitelia a osoby, ktoré majú prospech z existujúcich anonymných účtov, anonymných vkladných knižiek alebo anonymných platobných kariet, čo najskôr podrobili opatreniam povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, a to v každom prípade skôr, ako sa takéto účty alebo vkladné knižky akýmkoľvek spôsobom použijú.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) pokiaľ ide o prevádzkovateľov hazardných hier, pri vykonávaní príležitostných transakcií vo výške 2 000 EUR alebo viac, či sa transakcia vykonáva ako jediná operácia alebo v niekoľkých operáciách, ktoré sú zjavne prepojené;

d) pokiaľ ide o kasína, pri vykonávaní príležitostných transakcií vo výške 2 000 EUR alebo viac, či sa transakcia vykonáva ako jediná operácia alebo v niekoľkých operáciách, ktoré sú zjavne prepojené;

 

da) pokiaľ ide o internetové hazardné hry, pri vytváraní obchodného vzťahu;

 

db) pokiaľ ide o iných prevádzkovateľov hazardných hier, pri výplate výhier vo výške 2 000 EUR alebo viac;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa) vždy pri založení spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10 a

 

Členské štáty môžu na základe preukázateľne nízkeho rizika uplatňovať výnimky z opatrení povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi na povinné subjekty, pokiaľ ide o elektronické peniaze vymedzené v článku 2 ods. 2 smernice 2009/110/ES, ak sú splnené tieto podmienky:

 

a) platobný nástroj nemožno dobíjať;

 

b) maximálna suma uložená elektronicky nie je vyššia než 250 EUR; členské štáty môžu tento limit v prípade platobných nástrojov, ktoré možno používať len v tom jednom konkrétnom členskom štáte, zvýšiť na 500 EUR;

 

c) platobný nástroj sa používa výhradne na nákup tovaru alebo služieb;

 

d) platobný nástroj nemožno financovať elektronickými peniazmi;

 

e) zámena za hotovosť a hotovostné výbery sú zakázané s výnimkou prípadu, ak boli splnené požiadavky v oblasti identifikácie a kontroly totožnosti držiteľa, primeraných a vhodných politík a postupov zámeny za hotovosť a hotovostných výberov, ako aj v oblasti uchovávania záznamov.

 

2. Členské štáty zaistia, aby sa pred každým výberom peňažnej hodnoty elektronických peňazí presahujúcej 250 EUR uplatňovali opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

 

3. Tento článok nebráni členským štátom, aby povinným subjektom umožnili uplatňovanie opatrení povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, pokiaľ ide o elektronické peniaze v súlade s článkom 13 tejto smernice, ak podmienky stanovené v tomto článku nie sú splnené.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi zahŕňajú:

a) identifikáciu klienta a overenie jeho totožnosti na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z dôveryhodného a nezávislého zdroja;

1. Opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi zahŕňajú:

a) identifikáciu klienta a overenie jeho totožnosti na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z dôveryhodného a nezávislého zdroja;

b) identifikáciu skutočného vlastníka a prijatie primeraných opatrení na overenie jeho totožnosti tak, aby bola inštitúcia alebo osoba, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, presvedčená, že vie, kto je skutočný vlastník, vrátane, pokiaľ ide o právnické osoby, správy majetku v prospech tretieho a podobných právnych dojednaní, prijatie primeraných opatrení na pochopenie vlastníckej a riadiacej štruktúry klienta;

b) okrem identifikácie skutočného vlastníka uvedeného v registri podľa článku 29 prijatie primeraných opatrení na overenie jeho totožnosti tak, aby bola inštitúcia alebo osoba, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, presvedčená, že vie, kto je skutočný vlastník, vrátane, pokiaľ ide o právnické osoby, správy majetku v prospech tretieho, nadácií, vzájomných spoločností, holdingových spoločnostívšetkých ostatných podobných existujúcich alebo budúcich právnych dojednaní, ako aj prijatie všetkých potrebných opatrení na pochopenie vlastníckej a riadiacej štruktúry klienta, posúdenie a v prípade potreby získanie informácií o účele a plánovanej povahe obchodného vzťahu;

c) posúdenie a v prípade potreby získanie informácií o účele a plánovanej povahe obchodného vzťahu;

c) posúdenie a v prípade potreby získanie informácií o účele a plánovanej povahe obchodného vzťahu;

d) vykonávanie priebežného monitorovania obchodného vzťahu vrátane preskúmania transakcií vykonaných v priebehu trvania tohto vzťahu, aby sa zabezpečilo, že vykonávané transakcie sú v súlade s poznatkami danej inštitúcie alebo osoby o klientovi, obchodnom profile a prehľade rizík vrátane, ak je to potrebné, zdroja finančných prostriedkov a zabezpečenia aktualizácie dokumentov, údajov alebo informácií, ktoré majú k dispozícii.

d) vykonávanie priebežného monitorovania obchodného vzťahu vrátane preskúmania transakcií vykonaných v priebehu trvania tohto vzťahu, aby sa zabezpečilo, že vykonávané transakcie sú v súlade s poznatkami danej inštitúcie alebo osoby o klientovi, obchodnom profile a prehľade rizík vrátane zdroja finančných prostriedkov a zabezpečenia aktualizácie dokumentov, údajov alebo informácií, ktoré majú k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Pri uplatňovaní opatrení uvedených v odseku 1 písm. a) a b) sa od povinných subjektov tiež požaduje, aby overili, či je každá osoba, ktorá údajne koná v mene klienta, oprávnená takto konať, a požaduje sa, aby identifikovali a overili totožnosť danej osoby.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty povoliť, aby sa overenie totožnosti klienta a skutočného vlastníka dokončilo počas zakladania obchodného vzťahu, ak je to potrebné na neprerušenie zvyčajného vedenia podnikania a ak je malé riziko výskytu prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. V takých situáciách sa tieto postupy musia podľa možnosti dokončiť čo najskôr po prvom kontakte.

2. Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty povoliť, aby sa overenie totožnosti klienta a skutočného vlastníka dokončilo počas zakladania obchodného vzťahu alebo počas uskutočňovania transakcie v prípade subjektov podliehajúcich povinnostiam uvedeným v článku 2 ods. 1 a v každom prípade v okamihu výplaty prípadnej výhry, ak je to potrebné na neprerušenie zvyčajného vedenia podnikania a ak je malé riziko výskytu prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. V takých situáciách sa tieto postupy musia podľa možnosti dokončiť čo najskôr po prvom kontakte.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby povinné subjekty vykonávali dostatočné monitorovanie transakcie alebo obchodného vzťahu, aby bolo možné odhaliť nezvyčajné alebo podozrivé transakcie.

3. Členské štáty zabezpečia, aby povinné subjekty vykonávali dostatočné monitorovanie transakcií alebo obchodných vzťahov, aby bolo možné odhaliť nezvyčajné alebo podozrivé transakcie.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Článok 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri posudzovaní rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v súvislosti s typmi klientov, krajín alebo geografických oblastí a najmä produktmi, službami, transakciami alebo distribučnými kanálmi zohľadnia členské štáty a povinné subjekty aspoň faktory situácií s možným nižším rizikom stanovené v prílohe II.

Pri posudzovaní rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v súvislosti s typmi klientov, krajín alebo geografických oblastí a najmä produktmi, službami, transakciami alebo distribučnými kanálmi zohľadnia členské štáty a povinné subjekty aspoň faktory týkajúce sa klienta a produktu, služby, transakcie alebo distribučného kanálu ako situácie s možným nižším rizikom stanovené v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Článok 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

EBA, EIOPA a ESMA vydajú usmernenia určené príslušným orgánom a povinným subjektom uvedeným v článku 2 ods. 1 bode 1 a 2 v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 o rizikových faktoroch, ktoré sa vezmú do úvahy a/alebo opatreniach, ktoré sa prijmú v situáciách, v ktorých sú vhodné opatrenia zjednodušenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi. V prípade, že je to primerané a vhodné a s osobitným zreteľom na povahu a veľkosť podniku by sa mali naplánovať osobitné opatrenia. Tieto usmernenia sa vydajú do 2 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

EBA, EIOPA a ESMA vydajú usmernenia určené príslušným orgánom a povinným subjektom uvedeným v článku 2 ods. 1 bode 1 a 2 v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 o rizikových faktoroch, ktoré sa vezmú do úvahy a/alebo opatreniach, ktoré sa prijmú v situáciách, v ktorých sú vhodné opatrenia zjednodušenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi. V prípade, že je to primerané a vhodné a s osobitným zreteľom na povahu a veľkosť podniku by sa mali naplánovať osobitné opatrenia. Tieto usmernenia sa vydajú do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty vyžadujú, aby povinné subjekty, pokiaľ je to reálne možné, prešetrili súvislosti a účel všetkých zložitých, nezvyčajne veľkých transakcií a všetkých nezvyčajných typov transakcií, ktoré nemajú žiadny zrejmý hospodársky alebo zákonný účel. Mali by najmä zvýšiť stupeň a povahu monitorovania obchodného vzťahu, aby určili, či sa tieto transakcie alebo činnosti javia ako nezvyčajné alebo podozrivé.

2. Členské štáty vyžadujú, aby povinné subjekty prešetrili súvislosti a účel všetkých zložitých, nezvyčajne veľkých transakcií a všetkých nezvyčajných typov transakcií, ktoré nemajú žiadny zrejmý hospodársky alebo zákonný účel alebo ktoré sú daňovými trestnými činmi v zmysle článku 3 ods. 4 písm. f). Mali by najmä zvýšiť stupeň a povahu monitorovania obchodného vzťahu, aby určili, či sa tieto transakcie alebo činnosti javia ako nezvyčajné alebo podozrivé. Ak povinný subjekt zistí takúto nezvyčajnú alebo podozrivú transakciu alebo činnosť, bezodkladne informuje FIU všetkých členských štátov, ktorých sa to môže týkať.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Pri posudzovaní rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu zohľadnia členské štáty a povinné subjekty aspoň faktory situácií s možným nižším rizikom stanovené v prílohe III.

3. Pri posudzovaní rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu zohľadnia členské štáty a povinné subjekty aspoň faktory týkajúce sa klienta a produktu, služby, transakcie alebo distribučného kanálu ako situácie s možným vyšším rizikom stanovené v prílohe III.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. EBA, EIOPA a ESMA vydajú usmernenia určené príslušným orgánom a povinným subjektom uvedeným v článku 2 ods. 1 bodoch 1 a 2 v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 o rizikových faktoroch, ktoré sa vezmú do úvahy a/alebo opatreniach, ktoré sa prijmú v situáciách, v ktorých je potrebné uplatniť opatrenia zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi. Uvedené usmernenia sa vydajú do 2 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

4. EBA, EIOPA a ESMA vydajú usmernenia určené príslušným orgánom a povinným subjektom uvedeným v článku 2 ods. 1 bodoch 1 a 2 v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 o rizikových faktoroch, ktoré sa vezmú do úvahy a/alebo opatreniach, ktoré sa prijmú v situáciách, v ktorých je potrebné uplatniť opatrenia zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi. Tieto usmernenia sa vydajú do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh smernice

Článok 19 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 19 a

 

Komisia v spolupráci s členskými štátmi a medzinárodnými organizáciami vypracuje zoznam domácich politicky exponovaných osôb a osôb – obyvateľov členských štátov –, ktorým je alebo bola zverená významná funkcia medzinárodnou organizáciou. Zoznam je prístupný príslušným orgánom a povinným subjektom.

 

Komisia informuje príslušné osoby o tom, že boli zaradené na zoznam alebo z neho odstránené.

 

Požiadavky uvedené v tomto článku nezbavujú povinné subjekty ich povinností v oblasti povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a povinné subjekty sa nespoliehajú výlučne na tieto informácie ako dostatočné na splnenie týchto povinností.

 

Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia na zabránenie obchodovaniu s informáciami o politicky exponovaných osobách na komerčné účely.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh smernice

Článok 20 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Povinné subjekty prijmú primerané opatrenia na určenie toho, či poistenci, ktorí majú uzavretú zmluvu o životnom poistení alebo inom poistení súvisiacom s investíciami a/alebo, v prípade potreby skutočný vlastník poistenca, sú politicky exponovanými osobami. Uvedené opatrenia sa prijmú najneskôr v čase vyplatenia alebo v čase úplného alebo čiastočného postúpenia poistnej zmluvy. V prípade, že sa určili vyššie riziká, členské štáty okrem bežných opatrení povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi vyžadujú, aby povinné subjekty:

Povinné subjekty prijmú primerané opatrenia v súlade s rizikovo orientovaným prístupom na určenie toho, či poistenci, ktorí majú uzavretú zmluvu o životnom poistení alebo inom poistení súvisiacom s investíciami a/alebo, v prípade potreby skutočný vlastník poistenca, sú politicky exponovanými osobami. Uvedené opatrenia sa prijmú najneskôr v čase vyplatenia alebo v čase úplného alebo čiastočného postúpenia poistnej zmluvy. V prípade, že sa určili vyššie riziká, členské štáty okrem bežných opatrení povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi vyžadujú, aby povinné subjekty:

Odôvodnenie

Primerané opatrenia by mali odkazovať na rizikovo orientovaný prístup, ako to odporúča FATF.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Opatrenia uvedené v článkoch 18, 19 a 20 sa vzťahujú aj na rodinných príslušníkov alebo na osoby, ktoré sú známe ako blízki spolupracovníci týchto politicky exponovaných osôb.

Opatrenia uvedené v článkoch 18, 19 a 20 s výnimkou článku 19 a sa vzťahujú aj na rodinných príslušníkov alebo na osoby, v prípade ktorých dôkazy naznačujú, že sú blízki spolupracovníci týchto politicky exponovaných osôb.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade, že pre osobu uvedenú v článkoch 18, 19 a 20 zastavil členský štát alebo tretia krajina poverenie vykonávať významnú verejnú funkciu alebo vykonávanie tejto funkcie pozastavila medzinárodná organizácia, vyžaduje sa, aby povinné subjekty zvážili pretrvávajúce riziko, ktoré predstavuje uvedená osoba, a aby uplatňovali také primerané opatrenia na základe rizika až dovtedy, kým uvedená osoba nebude predstavovať žiadne ďalšie riziko. Toto obdobie trvá najmenej 18 mesiacov.

V prípade, že pre osobu uvedenú v článkoch 18, 19 a 20 zastavil členský štát alebo tretia krajina poverenie vykonávať významnú verejnú funkciu alebo vykonávanie tejto funkcie pozastavila medzinárodná organizácia, vyžaduje sa, aby povinné subjekty zvážili pretrvávajúce riziko, ktoré predstavuje uvedená osoba, a aby uplatňovali také primerané opatrenia na základe rizika až dovtedy, kým uvedená osoba nebude predstavovať žiadne ďalšie riziko. Toto obdobie trvá najmenej 12 mesiacov.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh smernice

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu povoliť, aby sa povinné subjekty pri plnení požiadaviek stanovených v článku 11 ods. 1 písm. a), b) a c) spoľahli na tretie strany. Konečnú zodpovednosť za splnenie týchto požiadaviek však naďalej znáša povinný subjekt, ktorý sa spolieha na tretiu stranu.

Členské štáty môžu povoliť, aby sa povinné subjekty pri plnení požiadaviek stanovených v článku 11 ods. 1 písm. a), b) a c) spoľahli na tretie strany. Konečnú zodpovednosť za splnenie týchto požiadaviek však naďalej znáša povinný subjekt, ktorý sa spolieha na tretiu stranu. Okrem toho členské štáty zaistia, aby tieto tretie strany zodpovedali za porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh smernice

Článok 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Na účely tohto oddielu sú „tretie strany“ povinné subjekty, ktoré sú uvedené v článku 2, alebo iné inštitúcie a osoby nachádzajúce sa v členských štátoch alebo v tretej krajine, ktoré uplatňujú požiadavky povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a požiadavky na vedenie záznamov rovnocenné s požiadavkami stanovenými v tejto smernici a dodržiavanie ich súladu s požiadavkami tejto smernice podlieha dohľadu v súlade s oddielom 2 kapitoly VI.

1. Na účely tohto oddielu sú „tretie strany“ a) povinné subjekty, ktoré sú uvedené v článku 2, a b) iné inštitúcie a osoby nachádzajúce sa v členských štátoch alebo v tretej krajine, ktoré uplatňujú požiadavky povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a požiadavky na vedenie záznamov rovnocenné s požiadavkami stanovenými v tejto smernici a dodržiavanie ich súladu s požiadavkami tejto smernice podlieha dohľadu v súlade s oddielom 2 kapitoly VI.

2. Pri rozhodovaní o tom, či tretia krajina spĺňa podmienky stanovené v odseku 1, členské štáty zvážia informácie dostupné na úrovni geografického rizika, navzájom sa informujú a takisto informujú Komisiu, EBA, EIOPA a ESMA v rozsahu, ktorý je relevantný na účely tejto smernice a v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, o prípadoch, keď sa domnievajú, že tretia krajina spĺňa uvedené podmienky.

2. Pri rozhodovaní o tom, či tretia krajina spĺňa podmienky stanovené v odseku 1, Komisia zváži informácie dostupné na úrovni geografického rizika a informuje členské štáty, povinné subjekty, EBA, EIOPA a ESMA v rozsahu, ktorý je relevantný na účely tejto smernice a v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, o prípadoch, keď sa domnieva, že tretia krajina spĺňa uvedené podmienky.

 

2a. Komisia zabezpečí zoznam jurisdikcií s opatreniami na boj proti praniu špinavých peňazí, ktoré sú rovnocenné s ustanoveniami tejto smernice a inými súvisiacimi pravidlami a regulačnými opatreniami Únie.

 

2b. Zoznam uvedený v odseku 2a sa pravidelne prehodnocuje a aktualizuje na základe informácií získaných od členských štátov podľa odseku 2.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh smernice

Článok 27 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) nad účinným uplatňovaním požiadaviek uvedených v písmene b) na úrovni skupiny vykonáva dohľad príslušný orgán.

c) nad účinným uplatňovaním požiadaviek uvedených v písmene b) na úrovni skupiny vykonáva dohľad príslušný domovský orgán v spolupráci s hostiteľskými príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh smernice

Článok 27 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. EBA, EIOPA a ESMA vydajú usmernenia o vykonávaní režimu dohľadu príslušnými orgánmi v dotknutých členských štátoch pre subjekty skupiny s cieľom zabezpečiť súdržný a účinný dohľad na úrovni skupiny. Tieto usmernenia sa vydajú do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby podnikateľské subjekty alebo právnické osoby založené na ich území získali a mali primerané, presné a aktuálne informácie o svojom skutočnom vlastníctve.

 

1. Členské štáty zabezpečia, aby spoločnosti a iné subjekty, ktoré majú právnu subjektivitu, vrátane správ majetku v prospech tretieho alebo subjektov s podobnou štruktúrou alebo funkciou ako správy majetku v prospech tretieho, nadácií, holdingov a všetkých iných, štrukturálne alebo funkčne podobných, existujúcich alebo budúcich právnych dojednaní, založené alebo vytvorené na ich území, alebo ktoré sa riadia ich právom, získali, mali a verejnému ústrednému registru, obchodnému registru alebo registru obchodných spoločností na ich území poskytovali primerané, presné, aktuálne a najnovšie informácie o sebe a svojom skutočnom vlastníctve v okamihu založeniach, ako aj o akýchkoľvek jeho zmenách.

 

 

1a. Register obsahuje minimálne informácie umožňujúce jednoznačne identifikovať spoločnosť a jej skutočného vlastníka, konkrétne názov, číslo, právnu formu a štatút subjektu, doklad o zápise, adresu registrovaného sídla (a hlavného miesta podnikania, ak je odlišné od registrovaného sídla), základné regulačné právomoci (ako sú právomoci obsiahnuté v memorande a spoločenskej zmluve), zoznam členom riadiacich orgánov (vrátane ich štátnej príslušnosti a dátumu narodenia) a informácie o akcionároch/skutočných vlastníkoch, ako sú mená, dátumy narodenia, štátna príslušnosť alebo jurisdikcia zápisu, kontaktné údaje, počet akcií, kategórie akcií (vrátane povahy príslušných hlasovacích práv) a akcionárskeho podielu alebo podielu na kontrole, ak je to relevantné.

 

Požiadavky uvedené v tomto článku nezbavujú povinné subjekty ich povinností v oblasti povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a povinné subjekty sa nesmú spoliehať výlučne na tieto informácie ako dostatočné na splnenie týchto povinností.

 

1b. Pokiaľ ide o správu majetku v prospech tretieho alebo iné typy existujúcich alebo budúcich právnických osôb a dojednaní s podobnou štruktúrou alebo funkciou, informácie zahŕňajú totožnosť zriaďovateľa („settlor“), správcu(ov) (trustee), ochrancu (podľa potreby), príjemcov alebo triedy príjemcov a akejkoľvek inej fyzickej osoby vykonávajúcej účinnú kontrolu správy majetku v prospech tretieho. Členské štáty zabezpečia, aby správcovia informovali povinné subjekty o svojom postavení, ak správca v pozícii správcu nadviaže obchodný vzťah alebo vykonáva príležitostnú transakciu nad prahovou hodnotou stanovenou v článku 10 písm. b), c) a d). Uchovávané informácie by mali zahŕňať dátum narodenia a štátnu príslušnosť všetkých jednotlivých osôb. Členské štáty uplatňujú rizikovo orientovaný prístup pri uverejňovaní zriaďovacej listiny a zoznamu poverení a v prípade potreby pri dodržaní ochrany osobných údajov zabezpečia, aby sa údaje poskytli príslušným orgánom, najmä FIU, a povinným subjektom.

2. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány a povinné subjekty mali včas prístup k informáciám uvedeným odseku 1 tohto článku.

2. Informácie uvedené v odsekoch 1, 1a a 1b tohto článku sú včas prístupné príslušným orgánom, najmä FIU, a povinným subjektom všetkých členských štátov. Členské štáty sprístupnia verejnosti registre uvedené v odseku 1 tohto článku po predchádzajúcej identifikácii osoby, ktorá žiada o prístup k informáciám prostredníctvom základnej registrácie on-line. Informácie sú prístupné on-line všetkým osobám v otvorenom a bezpečnom dátovom formáte v súlade s pravidlami na ochranu údajov, najmä pokiaľ ide o účinnú ochranu práv dotknutej osoby na prístup k osobným údajom a na opravu a vymazanie nesprávnych údajov. Poplatky účtované za získavanie informácií nesmú prekročiť administratívne náklady s tým spojené. Všetky zmeny týkajúce sa zobrazených informácií sa jasne uvedú v registri, a to bezodkladne a najneskôr do 30 dní.

 

Registre obchodných spoločností uvedené v odseku 1 tohto článku sú prepojené prostredníctvom európskej platformy, portálu a voliteľných prístupových miest, ktoré zriadia členské štáty podľa smernice 2012/17/EÚ. S pomocou Komisie členské štáty zabezpečia, aby ich registre boli interoperabilné v rámci systému registrov spojených do siete prostredníctvom európskej platformy.

 

2a. Komisia v spolupráci s členskými štátmi sa rýchlo, konštruktívne a efektívne snaží o spoluprácu s tretími krajinami na podporu toho, aby sa vytvorili rovnocenné ústredné registre obsahujúce informácie o skutočnom vlastníctve a aby informácie uvedené v odsekoch 1 a 1a tohto článku boli v ich krajinách prístupné verejnosti

 

Prioritná pozornosť by sa mala venovať tretím krajinám, v ktorých sa nachádza značný počet podnikateľských subjektov alebo právnických osôb vrátane správ majetku v prospech tretieho, nadácií, holdingov a všetkých iných, štrukturálne alebo funkčne podobných subjektov, ktoré sú držiteľmi akcií naznačujúcich priame vlastníctvo, podľa článku 3 ods. 5 tejto smernice, v podnikateľských subjektoch alebo právnických osobách založených v Únii.

 

2b. Členské štáty stanovia pravidlá ukladania účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií fyzickým alebo právnickým osobám za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tohto článku a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie uplatňovania týchto sankcií. Na účely tohto článku členské štáty stanovia účinné opatrenia proti jeho zneužívaniu s cieľom predchádzať zneužívaniu akcií na doručiteľa a záruk na takéto akcie.

 

2c. Do troch rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní a spôsobe fungovania požiadaviek podľa tohto článku a podľa potreby k nej pripojí príslušný legislatívny návrh.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh smernice

Článok 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 30

vypúšťa sa

1. Členské štáty zabezpečia, aby správcovia každej zriadenej správy majetku v prospech tretieho, ktorí sa riadia ich právom, získali a mali primerané, presné a aktuálne informácie o skutočnom vlastníctve, pokiaľ ide o správu majetku v prospech tretieho. Tieto informácie zahŕňajú totožnosť zriaďovateľa („settlor“), správcu(ov) (trustee), ochrancu (podľa potreby), príjemcov alebo triedy príjemcov a akejkoľvek inej fyzickej osoby vykonávajúcej účinnú kontrolu správy majetku v prospech tretieho.

 

2. Členské štáty zabezpečia, aby správcovia informovali povinné subjekty o svojom postavení, ak správca v pozícii správcu nadviaže obchodný vzťah alebo vykonáva príležitostnú transakciu nad prahovou hodnotou stanovenou v článku 10 písm. b), c) a d).

 

3. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány a povinné subjekty mali včas prístup k informáciám uvedeným v odseku 1 tohto článku.

 

4. Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia zodpovedajúce opatreniam uvedeným v odsekoch 1, 2 a 3 vzťahovali na všetky ostatné druhy právnických osôb a právnych nástrojov s podobnou štruktúrou a funkciou ako správy majetku v prospech tretieho.

 

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh smernice

Článok 31 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Osoby uvedené v článku 2 ods. 1 podoseku 3 písm. a), b) a d) informujú FIU a/alebo príslušný samoregulačný orgán dotknutej profesie, ako sa podrobne uvádza v článku 33 ods. 1, ak majú podozrenie alebo majú opodstatnené dôvody domnievať sa, že ich služby sa zneužívajú na účel trestnej činnosti.

Pozmeňujúci návrh                  96

Návrh smernice

Článok 31 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. FIU sa zriadi ako centrálny vnútroštátny útvar. Bude zodpovedať za prijímanie informácií, ktoré sa týkajú možného prania špinavých peňazí alebo súvisiacich predikatívnych trestných činov, možného financovania terorizmu alebo ktoré sa vyžadujú vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo nariadením, ako aj za analyzovanie a poskytovanie (a do povolenej miery aj za vyžiadanie) takýchto informácií príslušným orgánom. Pre FIU sa poskytnú primerané zdroje na plnenie jej úloh.

3. FIU sa zriadi ako funkčne nezávislý a samostatný centrálny vnútroštátny útvar. Bude zodpovedať za prijímanie a analyzovanie správ o podozrivých transakciách a iných informácií, ktoré sa týkajú možného prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov alebo možného financovania terorizmu. FIU bude zodpovedať za poskytovanie výsledkov svojej analýzy všetkým príslušným orgánom, ak existuje dôvodné podozrenie, že dochádza k praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom alebo financovaniu terorizmu. Dokáže získať príslušné doplňujúce informácie od povinných subjektov na uvedené účely. Pre FIU sa poskytnú primerané finančné, technické a ľudské zdroje na plnenie jej úloh. Členské štáty zabezpečia, aby FIU nebola vystavená neprimeranému zasahovaniu.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh smernice

Článok 31 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby FIU mala, priamo alebo nepriamo, včasný prístup k finančným a administratívnym informáciám a k informáciám súvisiacim s presadzovaním práva, ktorý FIU potrebuje na riadne plnenie svojich úloh. Okrem toho FIU reagujú na žiadosti o informácie od orgánov presadzovania práva vo svojom členskom štáte, pokiaľ neexistujú faktické dôvody predpokladať, že by tieto informácie mali nepriaznivý vplyv na prebiehajúce vyšetrovania alebo analýzy, alebo za výnimočných okolností, ak by poskytnutie informácií jasne odporovalo oprávneným záujmom fyzickej alebo právnickej osoby alebo bolo irelevantné vzhľadom na účely, na ktoré sa o ne žiadalo.

4. Členské štáty zabezpečia, aby FIU mala, priamo alebo nepriamo, včasný prístup k finančným a administratívnym informáciám a k informáciám súvisiacim s presadzovaním práva, ktorý FIU potrebuje na riadne plnenie svojich úloh. Okrem toho FIU reagujú na žiadosti o informácie od orgánov presadzovania práva vo svojom členskom štáte, pokiaľ neexistujú faktické dôvody predpokladať, že by tieto informácie mali nepriaznivý vplyv na prebiehajúce vyšetrovania alebo analýzy, alebo za výnimočných okolností, ak by poskytnutie informácií jasne odporovalo oprávneným záujmom fyzickej alebo právnickej osoby alebo bolo irelevantné vzhľadom na účely, na ktoré sa o ne žiadalo. Keď FIU dostane takúto žiadosť, mala by sama rozhodnúť o vykonaní analýzy a/alebo poskytnutí informácií žiadajúcemu orgánu presadzovania práva. Členské štáty požadujú od orgánov presadzovania práva, aby poskytovali FIU spätnú väzbu o použití poskytnutých informácií.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh smernice

Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Informácie uvedené v odseku 1 tohto článku sa postúpia FIU členského štátu, na ktorého území sa nachádza inštitúcia alebo osoba, ktorá postupuje informácie. Informácie postúpi osoba alebo osoby určené v súlade s postupmi stanovenými v článku 8 ods. 4.

2. Informácie uvedené v odseku 1 tohto článku sa postúpia FIU členského štátu, na ktorého území sa nachádza inštitúcia alebo osoba, ktorá postupuje informácie, alebo FIU členského štátu, kde je povinný subjekt usadený. Informácie postúpi osoba alebo osoby určené v súlade s postupmi stanovenými v článku 8 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh smernice

Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 32 ods. 1 môžu členské štáty v prípade osôb uvedených v článku 2 ods. 1 bode 3 písm. a), b) a d) určiť príslušný samoregulačný orgán dotknutej profesie ako orgán, ktorý má dostávať informácie, na ktoré sa odkazuje v článku 32 ods. 1.

Odchylne od článku 32 ods. 1 môžu členské štáty v prípade osôb uvedených v článku 2 ods. 1 bode 3 písm. a), b), d) a e) a povolaní a kategórií podnikov uvedených v článku 4 určiť príslušný samoregulačný orgán dotknutej profesie ako orgán, ktorý má dostávať informácie, na ktoré sa odkazuje v článku 32 ods. 1.

 

Členské štáty za každých okolností zabezpečujú prostriedky a spôsoby na dosiahnutie ochrany služobného tajomstva, dôvernosti a súkromia.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh smernice

Článok 37 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia s cieľom ochrániť zamestnancov povinného subjektu, ktorí oznámia podozrenie na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu vnútorne alebo FIU, pred ich vystavením hrozbám alebo nepriateľskému konaniu.

Členské štáty zabezpečia, aby jednotlivci vrátane zamestnancov a zástupcov povinného subjektu, ktorí oznámia podozrenie na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu vnútorne alebo FIU, boli náležite ochránení pred vystavením hrozbám alebo nepriateľskému konaniu, nepriaznivému zaobchádzaniu alebo nepriaznivým následkom a najmä nepriaznivým či diskriminačným opatreniam v oblasti zamestnania. Členské štáty zaručia týmto osobám bezplatnú právnu pomoc a poskytnú bezpečné komunikačné kanály na oznamovanie ich podozrení týkajúcich sa prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. Tieto kanály zabezpečujú, aby totožnosť osôb poskytujúcich informácie bola známa len európskym orgánom dohľadu alebo FIU. Členské štáty zabezpečia, aby boli zavedené primerané orgány na ochranu svedkov.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh smernice

Článok 38 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Zákaz stanovený v odseku 1 sa nevzťahuje na poskytovanie informácií príslušným orgánom členských štátov vrátane samoregulačných orgánov alebo na poskytovanie informácií na účely presadzovania práva.

2. Zákaz stanovený v odseku 1 sa nevzťahuje na poskytovanie informácií príslušným orgánom členských štátov vrátane samoregulačných orgánov a orgánov na ochranu údajov alebo na poskytovanie informácií na účely presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh smernice

Článok 38 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely tohto prvého pododseku je pojem „sieť“ väčšia štruktúra, ku ktorej osoba patrí a ktorá má spoločné vlastníctvo, riadenie alebo kontrolu dodržiavania právnych predpisov.

Na účely tohto prvého pododseku je pojem „sieť“ väčšia štruktúra, ku ktorej osoba patrí a ktorá má spoločné vlastníctvo, riadenie, normy, metódy alebo kontrolu dodržiavania právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh smernice

Článok 38 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a. Na účely tohto článku požiadavky tretích krajín, ktoré sú rovnocenné požiadavkám stanoveným v tejto smernici, zahŕňajú pravidlá na ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh smernice

Kapitola 5 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

VEDENIE ZÁZNAMOV A ŠTATISTICKÉ ÚDAJE

OCHRANA ÚDAJOV, VEDENIE ZÁZNAMOV A ŠTATISTICKÉ ÚDAJE

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh smernice

Článok 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty vyžadujú, aby povinné subjekty uchovávali tieto dokumenty a informácie na účel predchádzania možnému praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, ich odhaľovania a vyšetrovania vykonávaného FIU alebo inými príslušnými orgánmi v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi:

1. Členské štáty vyžadujú, aby povinné subjekty uchovávali tieto dokumenty a informácie na účel predchádzania možnému praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, ich odhaľovania a vyšetrovania vykonávaného FIU alebo inými príslušnými orgánmi v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi:

a) v prípade povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi kópiu požadovaného dôkazu alebo referencie na požadovaný dôkaz počas obdobia piatich rokov po ukončení obchodného vzťahu s ich klientom. Po uplynutí tohto obdobia sa osobné údaje vymažú, pokiaľ sa nestanovuje inak vnútroštátnym právom, ktorým sa stanoví, za akých okolností si povinné subjekty môžu alebo musia naďalej uchovávať údaje. Členské štáty môžu povoliť alebo vyžadovať ďalšie uchovávanie len v prípade, ak je to nevyhnutné na účel predchádzania praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, ich odhaľovania a vyšetrovania. Maximálne obdobie uchovávania po skončení obchodného vzťahu nepresiahne desať rokov;

a) v prípade povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi kópiu požadovaného dôkazu alebo referencie na požadovaný dôkaz počas obdobia piatich rokov po ukončení obchodného vzťahu s ich klientom alebo od dátumu realizácie príležitostnej transakcie. Po uplynutí tohto obdobia sa osobné údaje vymažú, pokiaľ sa nestanovuje inak vnútroštátnym právom, ktorým sa stanoví, za akých okolností si povinné subjekty môžu alebo musia naďalej uchovávať údaje. Členské štáty môžu povoliť alebo vyžadovať ďalšie uchovávanie len v prípade, ak je to nevyhnutné na účel predchádzania praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, ich odhaľovania a vyšetrovania a ak je predĺženie obdobia uchovávania údajov odôvodnené v každom jednotlivom prípade. Obdobie uchovávania údajov sa môže predĺžiť o maximálne päť ďalších rokov;

b) v prípade obchodných vzťahov a transakcií podporné dôkazy a záznamy pozostávajúce z originálnych dokumentov alebo kópií prípustných pre súdne konanie podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov počas obdobia piatich rokov po vykonaní transakcií alebo ukončení obchodného vzťahu podľa toho, ktoré obdobie je najkratšie. Po uplynutí tohto obdobia sa osobné údaje vymažú, pokiaľ sa nestanovuje inak vnútroštátnym právom, ktorým sa stanoví, za akých okolností si povinné subjekty môžu alebo musia naďalej uchovávať údaje. Členské štáty môžu povoliť alebo vyžadovať ďalšie uchovávanie len v prípade, ak je to nevyhnutné na účel predchádzania praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, ich odhaľovania a vyšetrovania. Maximálne obdobie uchovania po vykonaní transakcií alebo ukončení obchodného vzťahu podľa toho, ktoré obdobie skončí skôr, nesmie presiahnuť desať rokov.

b) v prípade obchodných vzťahov a transakcií podporné dôkazy a záznamy pozostávajúce z originálnych dokumentov alebo kópií prípustných pre súdne konanie podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov počas obdobia piatich rokov po vykonaní transakcií alebo ukončení obchodného vzťahu podľa toho, ktoré obdobie je najkratšie. Po uplynutí tohto obdobia sa osobné údaje vymažú, pokiaľ sa nestanovuje inak vnútroštátnym právom, ktorým sa stanoví, za akých okolností si povinné subjekty môžu alebo musia naďalej uchovávať údaje. Členské štáty môžu povoliť alebo vyžadovať ďalšie uchovávanie len v prípade, ak je to nevyhnutné na účel predchádzania praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, ich odhaľovania a vyšetrovania a ak je predĺženie obdobia uchovávania údajov odôvodnené v každom jednotlivom prípade. Obdobie uchovávania údajov sa môže predĺžiť o maximálne päť ďalších rokov.

 

2. Žiadne uchovávané osobné údaje sa nepoužijú na iný účel ako na ten, na ktorý sa uchovávajú, a za žiadnych okolností sa nepoužijú na komerčné účely.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh smernice

Článok 39 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 39 a

 

 

 

1. Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov vykonávané členskými štátmi v rámci tejto smernice, uplatňujú sa ustanovenia smernice 95/46/ES. Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov európskymi orgánmi dohľadu, uplatňujú sa ustanovenia nariadenia (ES) č. 45/2001. Zhromažďovanie, spracovanie a prenos informácií na účely boja proti praniu špinavých peňazí sa považuje za verejný záujem podľa týchto právnych aktov.

 

2. Osobné údaje sa spracúvajú len na základe tejto smernice a výhradne na účely predchádzania praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Povinné subjekty informujú nových klientov o možnom použití osobných údajov na účely prevencie proti praniu špinavých peňazí, a to pred vytvorením obchodného vzťahu. Citlivé kategórie údajov sa spracúvajú v súlade so smernicou 95/46/ES.

 

3. Spracovanie údajov zhromaždených na základe tejto smernice na obchodné účely je zakázané.

 

4. Postihnutá osoba, ktorej povinný subjekt alebo príslušný orgán odmietne poskytnúť informácie o spracovaní jej údajov, má právo požiadať prostredníctvom svojho orgánu na ochranu údajov o overenie, prístup a opravu alebo vymazanie jej osobných údajov, ako aj právo dať podnet na začatie súdneho konania.

 

5. Prístup dotknutej osoby k informáciám uvedeným v správe o podozrivej transakcii je zakázaný. Zákaz stanovený v tomto odseku sa nevzťahuje na poskytovanie informácií príslušných orgánov na ochranu údajov.

 

6. Členské štáty vyžadujú od povinných subjektov a príslušných orgánov, aby uznali a dodržiavali účinné právomoci orgánov na ochranu údajov v súlade so smernicou 95/46/ES, pokiaľ ide o bezpečnosť spracovania a presnosť osobných údajov, a to buď z úradnej moci alebo na základe sťažnosti dotknutej osoby.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh smernice

Článok 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1a. Členské štáty disponujú vnútroštátnymi centralizovanými mechanizmami, vďaka ktorým môžu včas zistiť, či fyzická alebo právnická osoba má v držbe alebo kontroluje bankové účty vedené finančnými inštitúciami na ich území.

 

-1b. Členské štáty disponujú aj mechanizmami, ktoré príslušným orgánom poskytujú prostriedok na identifikovanie majetku bez predchádzajúceho upovedomenia vlastníka.

Členské štáty vyžadujú, aby ich povinné subjekty mali zavedené systémy, ktoré im umožnia v plnom rozsahu a rýchlo reagovať na vyšetrovania FIU alebo ostatných orgánov v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi, pokiaľ ide o to, či majú alebo mali počas predchádzajúcich piatich rokov obchodný vzťah s určitými fyzickými alebo právnickými osobami, a o povahu tohto vzťahu.

1. Členské štáty vyžadujú, aby ich povinné subjekty mali zavedené systémy, ktoré im umožnia v plnom rozsahu a rýchlo reagovať na vyšetrovania FIU alebo ostatných orgánov v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi, pokiaľ ide o to, či majú alebo mali počas predchádzajúcich piatich rokov obchodný vzťah s určitými fyzickými alebo právnickými osobami, a o povahu tohto vzťahu, a to prostredníctvom bezpečných kanálov a spôsobom, ktorý zabezpečuje úplnú dôvernosť vyšetrovaní.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh smernice

Článok 40 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 40 a

 

Zhromaždovanie, spracovanie a prenos informácií na účely boja proti praniu špinavých peňazí sa podľa smernice 95/46/ES považuje za záležitosť verejného záujmu.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh smernice

Článok 41 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) údaje uvádzajúce počet a percentuálny podiel správ, ktoré vyústili do ďalšieho vyšetrovania, a výročnú správu pre povinné inštitúcie s podrobnosťami o užitočnosti správ, ktoré predložili, a o príslušných nadväzných opatreniach;

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh smernice

Článok 41 – odsek 2 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb) údaje týkajúce sa počtu cezhraničných žiadostí o informácie, ktoré FIU predložili, prijali, zamietli a na ktoré v plnej miere alebo čiastočne odpovedali.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh smernice

Článok 42 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. EBA, EIOPA a ESMA vypracujú návrh regulačných technických predpisov s uvedením druhu dodatočných opatrení, na ktoré sa odkazuje v odseku 4 tohto článku, a minimálnych činností, ktoré podniknú povinné subjekty uvedené v článku 2 ods. 1 bodoch 1 a 2 v prípade, že sa právnymi predpismi tretej krajiny nepovoľuje uplatňovanie opatrení vyžadovaných podľa odsekov 1 a 2. EBA, EIOPA a ESMA predložia uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii v lehote dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

5. EBA, EIOPA a ESMA vypracujú návrh regulačných technických predpisov s uvedením druhu dodatočných opatrení, na ktoré sa odkazuje v odseku 4 tohto článku, a minimálnych činností, ktoré podniknú povinné subjekty uvedené v článku 2 ods. 1 bodoch 1 a 2 v prípade, že sa právnymi predpismi tretej krajiny nepovoľuje uplatňovanie opatrení vyžadovaných podľa odsekov 1 a 2. EBA, EIOPA a ESMA predložia uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii v lehote 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh smernice

Článok 43 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa vždy, keď je to možné, poskytla včasná spätná väzba o účinnosti správ o podozreniach na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu a o krokoch na ne nadväzujúcich.

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa vždy, keď je to možné, poskytla povinným subjektom včasná spätná väzba o účinnosti správ o podozreniach na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu a o krokoch na ne nadväzujúcich.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh smernice

Článok 43 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Členské štáty vyžadujú, aby povinné subjekty vymenovali člena/členov správnej rady zodpovedných za vykonávanie zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení potrebných na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh smernice

Článok 44 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Vzhľadom na povinné subjekty uvedené v článku 2 ods. 1 bode 3 písm. a), b), d) a e) členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány prijali potrebné opatrenia na to, aby sa zabránilo páchateľom alebo ich spoločníkom vlastniť alebo byť skutočným vlastníkom podstatného alebo kontrolujúceho podielu alebo aby mali riadiacu funkciu v uvedených povinných subjektoch.

3. Vzhľadom na povinné subjekty uvedené v článku 2 ods. 1 bode 3 písm. a), b), d), e) a g) členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány a samoregulačné orgány prijali potrebné opatrenia na to, aby sa zabránilo usvedčeným páchateľom v uvedených oblastiach alebo ich spoločníkom vlastniť alebo byť skutočným vlastníkom podstatného alebo kontrolujúceho podielu alebo aby mali riadiacu funkciu v uvedených povinných subjektoch.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh smernice

Článok 45 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. V prípade úverových a finančných inštitúcií a prevádzkovateľov hazardných hier majú príslušné orgány väčšie právomoci dohľadu, najmä možnosť vykonávať kontroly na mieste.

3. V prípade úverových a finančných inštitúcií a prevádzkovateľov hazardných hier majú príslušné orgány väčšie právomoci dohľadu, najmä možnosť vykonávať kontroly na mieste. Príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad úverovými a finančnými inštitúciami monitorujú primeranosť právneho poradenstva, ktoré dostávajú, s cieľom obmedziť potrebu súdnej a regulačnej arbitráže v prípade agresívneho daňového plánovania a vyhýbania sa daňovej povinnosti.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh smernice

Článok 45 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečenia, aby povinné subjekty, ktoré prevádzkujú pobočky alebo dcérske spoločnosti v iných členských štátoch, dodržiavali vnútroštátne ustanovenia príslušného členského štátu týkajúce sa tejto smernice.

4. Členské štáty vyžadujú, aby povinné subjekty, ktoré prevádzkujú pobočky alebo dcérske spoločnosti v iných členských štátoch, dodržiavali vnútroštátne ustanovenia príslušného členského štátu týkajúce sa tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh smernice

Článok 45 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány uplatňovali na dohľad prístup založený na posúdení rizika:

6. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány pri uplatňovaní rizikovo orientovaného prístupu na dohľad:

Odôvodnenie

Členské štáty by mali zabezpečiť vykonávanie rizikovo orientovaného prístupu a zabrániť tomu, aby príslušné orgány uplatňovali šablónovitý prístup.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh smernice

Článok 46 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby politickí činitelia, FIU, orgány presadzovania práva, orgány dohľadu a iné príslušné orgány zapojené do boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu mali účinné mechanizmy, ktoré im umožnia vnútroštátnu spoluprácu a koordináciu v oblasti vypracovania a vykonávania politík a činností na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Členské štáty zabezpečia, aby politickí činitelia, FIU, orgány presadzovania práva, orgány dohľadu, orgány na ochranu údajov a iné príslušné orgány zapojené do boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu mali účinné mechanizmy, ktoré im umožnia vnútroštátnu spoluprácu a koordináciu v oblasti vypracovania a vykonávania politík a činností na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh smernice

Článok 47 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány poskytnú EBA, EIOPA a ESMA všetky potrebné informácie na vykonávanie ich povinností podľa tejto smernice.

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá na ochranu údajov, poskytnú príslušné orgány EBA, EIOPA a ESMA všetky relevantné informácie potrebné na vykonávanie ich povinností podľa tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh smernice

Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia môže poskytnúť takú pomoc, ktorá môže byť potrebná na uľahčenie koordinácie vrátane výmeny informácií medzi FIU v rámci Únie. Môže pravidelne zvolávať zasadnutia so zástupcami FIU z členských štátov s cieľom uľahčiť spoluprácu a výmenu stanovísk týkajúcich sa otázok súvisiacich so spoluprácou.

Komisia poskytuje takú pomoc, ktorá môže byť potrebná na uľahčenie koordinácie vrátane výmeny informácií medzi FIU v rámci Únie. Pravidelne zvoláva zasadnutia platformy FIU EÚ zloženej zo zástupcov FIU z členských štátov a v prípade potreby zasadnutia platformy FIU EÚ s EBA, EIOPA alebo ESMA. Platforma FIU EÚ je zriadená na poskytovanie usmernenia k otázkam týkajúcim sa vykonávania, ktoré sú dôležité pre FIU a subjekty podávajúce hlásenia, na uľahčovanie činností FIU, najmä tých, ktoré sa týkajú medzinárodnej spolupráce a spoločnej analýzy, na vzájomné vymieňanie informácií o trendoch a rizikových faktoroch na vnútornom trhu a na zabezpečenie účasti FIU na riadení systému FIU.net.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh smernice

Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby ich FIU navzájom spolupracovali v čo najväčšej miere bez ohľadu na to, či ide o správne orgány, orgány presadzovania práva, súdne orgány alebo hybridné orgány.

Členské štáty zabezpečia, aby ich FIU spolupracovali navzájom a s FIU z nečlenských štátov v čo najväčšej miere bez ohľadu na to, či ide o správne orgány, orgány presadzovania práva, súdne orgány alebo hybridné orgány, a to bez toho, aby boli dotknuté pravidlá Únie na ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh smernice

Článok 50 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby si FIU spontánne alebo na požiadanie vymieňali akékoľvek informácie, ktoré môžu byť relevantné na účel spracovania alebo analýzy informácií alebo vyšetrovania vedeného FIU, týkajúce sa finančných transakcií v súvislosti s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu a o fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je do nich zapojená. Žiadosť obsahuje príslušné skutočnosti, podkladové informácie, dôvody žiadosti a to, ako budú požadované informácie použité.

1. Členské štáty zabezpečia, aby si FIU automaticky alebo na požiadanie vymieňali s FIU z členských štátov a s FIU z nečlenských štátov akékoľvek informácie, ktoré môžu byť relevantné na účel spracovania alebo analýzy informácií alebo vyšetrovania vedeného FIU, týkajúce sa finančných transakcií v súvislosti s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu a o fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je do nich zapojená. Žiadosť obsahuje príslušné skutočnosti, podkladové informácie, dôvody žiadosti a to, ako budú požadované informácie použité.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh smernice

Článok 50 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, že FIU, ktorej bola predložená žiadosť, bude povinná využiť celý rozsah svojich právomocí, ktoré má na vnútroštátnej úrovni k dispozícii, na prijímanie a analyzovanie informácií, keď odpovedá inej FIU založenej v Únii na žiadosť o informácie uvedené v odseku 1. FIU, ktorej bola predložená žiadosť, na ňu odpovie včas a žiadajúca FIU aj FIU, ktorej sa žiadosť zasiela, použije na výmenu informácií zabezpečené digitálne prostriedky vždy, keď je to možné.

2. Členské štáty zabezpečia, aby FIU, ktorej bola predložená žiadosť, bola povinná využiť celý rozsah svojich právomocí, ktoré má na vnútroštátnej úrovni k dispozícii, na prijímanie a analyzovanie informácií, keď odpovedá inej FIU na žiadosť o informácie uvedené v odseku 1. FIU, ktorej bola predložená žiadosť, na ňu odpovie včas a žiadajúca FIU aj FIU, ktorej sa žiadosť zasiela, použije na výmenu informácií zabezpečené digitálne prostriedky vždy, keď je to možné.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh smernice

Článok 50 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Najmä v prípadoch, keď finančná spravodajská jednotka (FIU) so sídlom v Únii chce získať doplňujúce informácie od povinného subjektu iného členského štátu, ktorý pôsobí na jej území, sa žiadosť adresuje FIU členského štátu, na území ktorého sa povinný subjekt nachádza. Táto FIU presúva žiadosti a odpovede urýchlene a nefiltruje ich.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh smernice

Článok 53 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty podporia svoje FIU, aby používali chránené komunikačné kanály medzi FIU a aby používali decentralizovanú počítačovú sieť FIU.net.

1. Členské štáty vyžadujú, aby ich FIU medzi sebou používali chránené komunikačné kanály.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh smernice

Článok 53 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby ich FIU s cieľom plniť si úlohy, ktoré sú stanovené v tejto smernici, spolupracovali na uplatňovaní sofistikovaných technológií. Tieto technológie umožnia FIU anonymne porovnávať svoje údaje s ostatnými FIU so zachovaním úplnej ochrany osobných údajov s cieľom zistiť predmety záujmov FIU v iných členských štátoch a určiť ich príjmy a finančné prostriedky.

2. Členské štáty zabezpečia, aby ich FIU s cieľom plniť si úlohy, ktoré sú stanovené v tejto smernici, spolupracovali na uplatňovaní sofistikovaných technológií medzi sebou a v rámci ich mandátu s Europolom. Tieto technológie umožnia FIU anonymne porovnávať svoje údaje s ostatnými FIU so zachovaním úplnej ochrany osobných údajov s cieľom zistiť predmety záujmov FIU v iných členských štátoch a určiť ich príjmy a finančné prostriedky.

Odôvodnenie

Mali by sa pridať slová „v spolupráci s Europolom“, aby sa plne zohľadnila dohoda medzi FIU a Europolom o používaní bezpečnej informačnej siete Europolu s názvom SIENA na výmenu informácií.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh smernice

Článok 54

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby ich FIU spolupracovali s Europolom so zreteľom na vykonávané analýzy, ktoré majú cezhraničný rozmer týkajúci sa aspoň dvoch členských štátov.

Členské štáty podnecujú svoje FIU, aby spolupracovali s Europolom so zreteľom na vykonávané analýzy prebiehajúcich prípadov, ktoré majú cezhraničný rozmer týkajúci sa aspoň dvoch členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh smernice

Článok 54 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 54 a

 

Komisia by mala zvýšiť tlak vyvíjaný na daňové raje, aby zlepšila ich spoluprácu a výmenu informácií v záujme boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh smernice

Článok 55 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby povinné subjekty mohli byť brané na zodpovednosť za porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice.

1. Členské štáty zabezpečia, aby povinné subjekty mohli byť brané na zodpovednosť za porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice. Sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh smernice

Článok 56 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) verejné vyhlásenie, v ktorom sa uvádza fyzická alebo právnická osoba a povaha porušenia;

a) verejné vyhlásenie, v ktorom sa uvádza fyzická alebo právnická osoba a povaha porušenia, ak sa to po posúdení jednotlivých prípadov ukáže ako nevyhnutné a primerané;

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh smernice

Článok 56 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účel písmena e) v prípade, že právnická osoba je dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti, príslušný celkový ročný obrat je celkový ročný obrat vyplývajúci z konsolidovaného výkazu najvyššej materskej spoločnosti v predchádzajúcom hospodárskom roku.

Na účel písmena e) v prípade, že právnická osoba je dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti, príslušný celkový ročný obrat je celkový ročný obrat vyplývajúci z výkazu dcérskej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh smernice

Článok 57 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány uverejnili akúkoľvek sankciu alebo opatrenie, ktoré bolo uložené za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých na vykonávanie tejto smernice bez zbytočného odkladu vrátane informácií o druhu a povahe porušenia a totožnosti osôb zodpovedných zaň, pokiaľ by takéto zverejnenie vážne neohrozilo stabilitu finančných trhov. V prípade, že by uverejnenie spôsobilo neprimeranú ujmu dotknutým stranám, príslušné orgány uverejnia sankcie anonymne.

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány uverejnili akúkoľvek sankciu alebo opatrenie, ktoré bolo uložené za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých na vykonávanie tejto smernice, ak sa to po posúdení jednotlivých prípadov ukáže ako nevyhnutné a primerané, bez zbytočného odkladu vrátane informácií o druhu a povahe porušenia a totožnosti osôb zodpovedných zaň. V prípade, že by uverejnenie spôsobilo neprimeranú ujmu dotknutým stranám, príslušné orgány môžu uverejniť sankcie anonymne.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh smernice

Článok 57 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. EBA, EIOPA a ESMA vydajú usmernenia určené príslušným orgánom v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 o typoch administratívnych opatrení a sankcií a o úrovni administratívnych peňažných sankcií, ktoré sa vzťahujú na povinné subjekty uvedené v článku 2 ods. 1 bodoch 1 a 2. Tieto usmernenia sa vydajú do 2 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

3. Na zaistenie ich jednotného uplatňovania a odrádzajúceho účinku v celej Únii EBA, EIOPA a ESMA vydajú usmernenia určené príslušným orgánom v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 o typoch administratívnych opatrení a sankcií a o úrovni administratívnych peňažných sankcií, ktoré sa vzťahujú na povinné subjekty uvedené v článku 2 ods. 1 bodoch 1 a 2. Tieto usmernenia sa vydajú do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh smernice

Článok 58 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) náležitú ochranu pre obvinenú osobu;

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh smernice

Článok 59 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto smernice správu o ustanoveniach týkajúcich sa závažných daňových trestných činov a trestov v členských štátoch, o cezhraničnom význame daňových trestných činov a o možnej potrebe koordinovaného prístupu v Únii, ku ktorej sa podľa potreby priloží legislatívny návrh.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh smernice

Príloha 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca) skutoční vlastníci spoločných účtov v správe notárov a ostatné osoby vykonávajúce nezávislé právnické povolania z členských štátov alebo z tretích krajín za predpokladu, že podliehajú požiadavkám na boj proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu v súlade s medzinárodnými normami a podliehajú dohľadu nad dodržiavaním týchto požiadaviek, a za predpokladu, že informácie o totožnosti skutočného vlastníka sú na požiadanie dostupné inštitúciám, ktoré konajú ako depozitné inštitúcie pre spoločné účty.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh smernice

Príloha 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca) povinné subjekty, ak podliehajú požiadavkám na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu podľa tejto smernice a tieto požiadavky účinne zaviedli;

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh smernice

Príloha 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea) dlhodobé dohody o účelovom sporení, ktoré slúžia napríklad ako bezpečnostné opatrenie pri dôchodkovom zabezpečení alebo nadobudnutí nehnuteľnosti pre vlastné využitie, a v prípade, že prichádzajúce platby pochádzajú z platobného účtu, ktorý je identifikovaný v súlade s článkami 11 a 12 tejto smernice;

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh smernice

Príloha 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea) finančné produkty s nízkou hodnotou, v prípade ktorých sa vyplácanie uskutočňuje prostredníctvom bankového účtu v mene klienta;

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh smernice

Príloha 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea) finančné produkty, ktoré sa týkajú finančných fyzických aktív v podobe dohôd o prenájme alebo spotrebných úverov s nízkou hodnotou, za predpokladu, že transakcie sa vykonávajú prostredníctvom bankových účtov;

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh smernice

Príloha 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eb) nepriame obchodné vzťahy alebo transakcie, pri ktorých môže byť totožnosť overená elektronicky;

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh smernice

Príloha 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ec) takéto produkty, služby a transakcie, ktoré príslušné orgány domovského členského štátu povinných subjektov určili za nízkorizikové.

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh smernice

Príloha 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) iné členské štáty EÚ;

a) členské štáty EÚ,

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh smernice

Príloha 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) tretie krajiny, ktoré majú účinné systémy boja proti praniu špinavých peňazí/financovaniu terorizmu;

b) tretie krajiny určené na základe dôveryhodných zdrojov, napríklad verejných vyhlásení FATF, vzájomného hodnotenia alebo podrobných hodnotiacich správ či zverejnených následných správ ako krajiny, ktoré majú účinné systémy boja proti praniu špinavých peňazí/financovaniu terorizmu;

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh smernice

Príloha 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da) jurisdikcie, ktoré podľa Komisie majú obdobné opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí, ako sú opatrenia stanovené touto smernicou a inými súvisiacimi pravidlami a predpismi Únie;

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh smernice

Príloha 3 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) produkty alebo transakcie, ktoré môžu uprednostňovať anonymitu;

b) produkty alebo transakcie, ktoré môžu uprednostňovať alebo umožňovať anonymitu;

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh smernice

Príloha III – bod 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) nepriame obchodné vzťahy alebo transakcie;

c) nepriame obchodné vzťahy alebo transakcie bez určitých záruk, napríklad elektronických podpisov;

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh smernice

Príloha 3 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) nové produkty a nové obchodné postupy vrátane nového mechanizmu zavádzania a používanie nových alebo rozvíjajúcich sa technológií v prípade nových, ako aj už existujúcich produktov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh smernice

Príloha 3 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) krajiny, ktoré podliehajú sankciám, embargám alebo podobným opatreniam, ktoré vydala napríklad Organizácia spojených národov;

c) krajiny, ktoré podliehajú sankciám, embargám alebo podobným opatreniam, ktoré vydala napríklad Organizácia Spojených národov a Európska únia;

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh smernice

Príloha 3 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Príloha III b

 

Toto sú druhy opatrení v oblasti zvýšenej povinnej starostlivosti, ktoré by mali členské štáty minimálne vykonávať v súvislosti s článkom 16:

 

– získavať ďalšie informácie o klientovi (napr. zamestnanie, objem aktív, informácie dostupné vo verejných databázach, na internete atď.) a pravidelnejšie aktualizovať identifikačné údaje klienta a skutočného vlastníka;

 

– získavať ďalšie informácie o plánovanom charaktere obchodného vzťahu;

 

– získavať informácie o pôvode finančných prostriedkov klienta alebo o pôvode bohatstva klienta;

 

– získavať informácie o dôvodoch plánovaných alebo uskutočnených transakcií;

 

– získavať povolenie od vrcholového manažmentu na začatie alebo pokračovanie obchodného vzťahu;

 

– vykonávať dôslednejšie monitorovanie obchodného vzťahu zvýšením počtu vykonávaných kontrol, skrátením ich intervalu a výberom vzoriek transakcií, ktoré vyžadujú ďalšie preskúmanie;

 

– vyžadovať, aby sa prvá platba vykonala prostredníctvom účtu otvoreného na meno klienta v banke, ktorá podlieha podobným štandardom povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

(1)

Ú. v. EÚ C 166, 12.6.2013, s. 2.

(2)

Ú. v. EÚ C 271, 19.9.2013, s. 31.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom novej smernice je zlepšiť súčasný rámec, aby sa zabránilo premene príjmov z trestnej činnosti na legitímne prostriedky prostredníctvom finančného systému.

Návrh Komisie je vypracovaný tak, aby nadväzoval na preskúmanie vykonávania platnej smernice, ktoré uskutočnila Komisia, a aby zahŕňal zmeny nezáväzných odporúčaní, ktoré vydala Finančná akčná skupina (FATF).

Podľa výpočtov Medzinárodného menového fondu je rozsah prania špinavých peňazí obrovský a odhaduje sa, že dosahuje 5 % svetového HDP. Takáto trestná činnosť oslabuje integritu finančného sektora, vedie k strate príjmov vlád, bráni hospodárskej súťaži, nepriaznivo ovplyvňuje plynulé fungovanie trhov a narúša rozvoj.

V záujme lepšieho riešenia súčasných výziev spravodajcovia navrhujú ďalšie zlepšenia textu Komisie.

V prvom rade treba zlepšiť fungovanie obchodných registrov. Identifikácia skutočného vlastníka podniku alebo obchodnej transakcie má kľúčový význam pri predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Ako navrhuje Komisia, je zodpovednosťou spoločnosti poznať svojho klienta a zistiť, kto je konečným vlastníkom. Podniky v súčasnosti nemajú k dispozícii možnosti a prostriedky na overenie skutočných vlastníkov. To vedie k neprimeranému zaťaženiu a zodpovednosti spoločností. Fungovanie obchodných registrov v členských štátoch by sa preto malo zlepšiť tak, aby zahŕňali informácie o skutočnom vlastníctve, čo pomôže orgánom a podnikom pri overovaní toho, ktoré osoby v skutočnosti majú zisk z obchodných transakcií. Prepojenie registrov je rozhodujúce pre efektívne využívanie týchto informácií vzhľadom na cezhraničný rozsah podnikania a prepojenosť vnútorného trhu. Registre by preto mali byť prepojené a prístupné pre orgány a povinné subjekty. Členské štáty môžu poskytnúť prístup k informáciám aj ďalším stranám a určiť pravidlá pre prístup do registra.

Po druhé je potrebné objasniť hodnotenie rizík prania špinavých peňazí na úrovni EÚ. Spravodajcovia podporujú hodnotenie rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu na úrovni EÚ pre lepšie vyčlenenie zdrojov. Malo by sa však jasne stanoviť, že hodnotenie rizík zahŕňa prinajmenšom celkové posúdenie rozsahu prania špinavých peňazí, rizík spojených s každým príslušným sektorom, prostriedkov, ktoré páchatelia najčastejšie používajú na pranie nezákonných príjmov, a odporúčania k účinnému využívaniu zdrojov. Vzhľadom na stále sa meniace podnikateľské prostredie by sa hodnotenie malo uskutočňovať pravidelne a aspoň každé dva roky.

Po tretie, preventívny prístup by mal byť cielený a primeraný a nemal by sa z neho stať globálny systém kontroly všetkých obyvateľov. To znamená, že pri boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu sa musí plne dodržiavať právny poriadok EÚ, najmä pokiaľ ide o právne predpisy EÚ v oblasti ochrany údajov a o ochranu základných práv zakotvených v Charte základných práv EÚ. Obavy v súvislosti s ochranou údajov by sa mali riešiť na všetkých úrovniach: zo strany povinných subjektov, inštitúcií členských štátov a Európskej únie. Obmedzenia práva na prístup dotknutej osoby k informáciám však musia byť vyvážené účinnými právomocami orgánov na ochranu údajov vrátane nepriamych prístupových právomocí, ktoré sú stanovené v smernici 95/46/ES, vyšetrovať z úradnej moci alebo na základe sťažnosti akékoľvek podnety týkajúce sa problémov so spracúvaním osobných údajov.


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (2.10.2013)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu

(COM(2013)0045 – C7‑0032/2013 – 2013/0025(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Bill Newton Dunn

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dňa 2. februára 2013 predložila Komisia návrh smernice o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Návrh Komisie má za cieľ posilniť vnútorný trh zjednodušením cezhraničných operácií a ochranou záujmu spoločnosti pred trestnou činnosťou a teroristickými činmi a zároveň zaistiť efektívne podnikateľské prostredie a finančnú stabilitu ochranou spoľahlivosti, riadneho fungovania a integrity finančného systému. Komisia navrhuje dosiahnuť tieto ciele zabezpečením toho, aby boli pravidlá zamerané na riziká a prispôsobené riešeniu nových vznikajúcich hrozieb.

V tomto návrhu sa zahŕňa a zrušuje smernica Komisie 2006/70/ES z 1. augusta 2006, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2005/60/ES(1), čím sa zlepší zrozumiteľnosť a prístupnosť právneho rámca v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (AML) pre všetky zainteresované strany.

Finančný systém hrá zásadnú úlohu pri uľahčovaní pohybu špinavých peňazí. Európska únia by mala hrať kľúčovú úlohu v globálnom úsilí o zastavenie tokov nezákonného kapitálu.

Hoci návrh Komisie predstavuje dobrý východiskový bod pre zverejňovanie informácií o skutočných majiteľoch spoločností, správ majetku v prospech tretieho a ďalších právnych dojednaní, spravodajca výboru požiadaného o stanovisko by rád zaistil maximálnu transparentnosť prostredníctvom sprístupnenia týchto informácií verejnosti pomocou centrálnych vnútroštátnych registrov. Prístup k informáciám o skutočnom konečnom majiteľovi má zásadný význam pre povinné subjekty nielen v členských štátoch, ale aj v rozvojových krajinách, aby si boli vedomé, s kým v skutočnosti obchodujú, a mohli zmierniť riziko, že budú zapojené do nezákonnej činnosti.

Pranie špinavých peňazí je trestný čin, ktorý často prekračuje mnoho hraníc. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko by preto rád posilnil spoluprácu medzi finančnými spravodajskými jednotkami (FIU) v členských štátoch, ale zároveň navrhuje zapojiť aj FIU z ostatných krajín (vrátane rozvojových krajín) a zaistiť tým zdieľanie informácií a najlepších postupov na medzinárodnej úrovni.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Veľké toky špinavých peňazí môžu poškodiť stabilitu a povesť finančného sektora a ohroziť jednotný trh a terorizmus narúša základy našej spoločnosti. Okrem trestnoprávneho prístupu môže priniesť výsledky aj snaha o predchádzanie týmto javom prostredníctvom finančného systému.

(1) Veľké toky nezákonne získaných peňazí poškodzujú stabilitu a povesť finančného sektora a ohrozujú jednotný trh, ako aj medzinárodný rozvoj, a keďže terorizmus narúša základy našej spoločnosti. Okrem trestnoprávneho prístupu môže priniesť výsledky aj snaha o predchádzanie týmto javom prostredníctvom finančného systému.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Osobitná pozornosť sa musí venovať povinnostiam EÚ stanoveným v článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúcom sa súdržnosti politík v záujme rozvoja, aby sa zastavil rastúci trend presúvania činností v oblasti prania špinavých peňazí z rozvinutých krajín s prísnymi právnymi predpismi do rozvojových krajín.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 4b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b) Vzhľadom na to, že toky nezákonne získaných peňazí, obzvlášť z prania špinavých peňazí, predstavujú v rozvojových krajinách 6 až 8,7 % HDP1, čo je desaťkrát vyššia suma než výška pomoci EÚ a jej členských štátov smerovaná do rozvojového sveta, treba koordinovať opatrenia zamerané na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a pri ich prijímaní zohľadňovať stratégiu v oblasti rozvoja a rozvojové politiky členských štátov a EÚ, ktoré sú zacielené na boj proti úniku kapitálu.

 

____________

 

1 Zdroje: Daňové raje a rozvoj. Situácia, analýzy a opatrenia. Oficiálna nórska správa (NOU – Norwegian Official Report), 2009.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) Prvoradým cieľom všetkých opatrení prijatých na základe tejto smernice by mal byť bez ohľadu na sankcie stanovené členskými štátmi boj proti všetkým činnostiam, ktoré umožňujú vytvárať značné nezákonné zisky, a to prostredníctvom všetkých možných krokov na zamedzenie zneužívaniu finančného systému na pranie takýchto ziskov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 5b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b) Treba venovať pozornosť remitenciám, t. j. finančným prostriedkom zasielaným migrantmi s pobytom v cudzine rodine alebo všeobecnejšie do svojej krajiny pôvodu. Merania objemu týchto medzinárodných peňažných tokov sú obmedzené len na oficiálne kanály a štatistiky nezohľadňujú toky remitencií, ktoré prechádzajú neoficiálnymi kanálmi sprostredkovania, ako sú neregistrované spoločnosti pre finančné prevody alebo nezákonné či zločinecké zoskupenia, ktoré fungujú na úkor záujmov migrantov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Je potrebné identifikovať akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá si uplatňuje vlastnícke právo alebo vykonáva kontrolu nad právnickou osobou. Aj keď zistenie percentuálneho podielu spoločníka automaticky neznamená zistenie skutočného vlastníka, ide o dôkazový faktor, ktorý treba zohľadniť. Ak je to vhodné, identifikácia a overenie skutočných vlastníkov by sa mali rozšíriť o právnické osoby, ktoré vlastnia ďalšie právnické osoby, a mal by sa sledovať reťazec vlastníctva, až kým nie je zistená fyzická osoba, ktorá si uplatňuje vlastnícke právo alebo vykonáva kontrolu nad právnickou osobou, ktorá je klientom.

(10) Je potrebné identifikovať akékoľvek fyzické osoby, ktoré si uplatňujú vlastnícke právo alebo vykonávajú kontrolu nad právnickou osobou. Aj keď zistenie percentuálneho podielu spoločníka automaticky neznamená zistenie skutočného vlastníka, ide o dôkazový faktor, ktorý treba zohľadniť. Ak je to vhodné, identifikácia a overenie skutočných vlastníkov by sa mali rozšíriť o právnické osoby, ktoré vlastnia ďalšie právnické osoby, a mal by sa sledovať reťazec vlastníctva, až kým nie sú zistené fyzické osoby, ktoré si uplatňujú vlastnícke právo alebo vykonávajú kontrolu nad právnickou osobou, ktorá je klientom.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Potreba presných a aktuálnych informáciách o skutočnom vlastníkovi je kľúčovým faktorom pri sledovaní páchateľov trestných činov, ktorí by inak mohli skryť svoju totožnosť za podnikovú štruktúru. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby spoločnosti zachovávali informácie o svojom skutočnom vlastníctve a aby tieto informácie sprístupnili príslušným orgánom a povinným subjektom. Okrem toho by správcovia mali svoje postavenie oznámiť povinným subjektom.

(11) Potreba presných a aktuálnych informáciách o skutočnom vlastníkovi je kľúčovým faktorom pri sledovaní páchateľov trestných činov, ktorí by inak mohli skryť svoju totožnosť za podnikovú štruktúru. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby spoločnosti zachovávali informácie o svojom skutočnom vlastníctve, zaručiť, aby verejnosť mala tieto informácie k dispozícii vo forme verejného zoznamu. Okrem toho by správcovia mali svoje postavenie oznámiť povinným subjektom.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Využívanie sektoru hazardných hier na pranie príjmov z trestnej činnosti spôsobuje obavy. S cieľom zmierniť riziká súvisiace s týmto sektorom a zabezpečiť rovnocennosť medzi prevádzkovateľmi služieb v oblasti hazardných hier by sa pre všetkých prevádzkovateľov služieb v oblasti hazardných hier mala stanoviť povinnosť vykonávať povinnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi pri každej transakcii vo výške 2 000 EUR alebo viac. Členské štáty by mali zvážiť uplatňovanie tejto prahovej hodnoty, aj pokiaľ ide o výber výhier a uzatváranie peňažných stávok. Prevádzkovatelia služieb v oblasti hazardných hier s fyzickými priestormi (ako sú kasína a herne) by mali zabezpečiť, aby bolo možné spojiť povinnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi, ak sa uskutočňuje pri vstupe do priestorov, s transakciami, ktoré klient v uvedených priestoroch vykoná.

(13) Využívanie sektoru hazardných hier na pranie príjmov z trestnej činnosti je znepokojujúce. S cieľom zmierniť riziká súvisiace s týmto sektorom a zabezpečiť rovnocennosť medzi prevádzkovateľmi služieb v oblasti hazardných hier by sa pre všetkých prevádzkovateľov služieb v oblasti hazardných hier mala stanoviť povinnosť vykonávať povinnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi pri každej transakcii vo výške 2 000 EUR alebo viac. Členské štáty by mali zvážiť uplatňovanie tejto prahovej hodnoty, aj pokiaľ ide o výber výhier a uzatváranie peňažných stávok. Prevádzkovatelia služieb v oblasti hazardných hier by mali zabezpečiť, aby bolo možné spojiť povinnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi, ak sa uskutočňuje pri vstupe do priestorov, s transakciami, ktoré klient v uvedených priestoroch vykoná.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) Platí to najmä v obchodných vzťahoch s fyzickými osobami, ktoré zastávajú alebo zastávali dôležité verejné funkcie, najmä v prípade osôb z krajín, v ktorých je rozšírená korupcia. Takéto vzťahy môžu vystaviť finančný sektor významným rizikám súvisiacim najmä s povesťou a právnym rizikám. Osobitná pozornosť venovaná takýmto prípadom a uplatňovanie primeraných opatrení zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu klientovi, pokiaľ ide o osoby, ktoré zastávajú alebo zastávali významné funkcie doma alebo v zahraničí a vysokopostavených predstaviteľov v medzinárodných organizáciách, je odôvodnená aj medzinárodným úsilím o boj proti korupcii.

(21) Uvedené obzvlášť platí v obchodných vzťahoch s osobami, ktoré zastávajú alebo zastávali dôležité verejné funkcie, hlavne s tými, ktoré pochádzajú z krajín, kde je rozšírená korupcia, v rámci Európskej únie a na medzinárodnej úrovni. Takéto vzťahy môžu vystaviť finančný sektor významným rizikám súvisiacim najmä s povesťou a právnym rizikám. Osobitná pozornosť venovaná takýmto prípadom a uplatňovanie primeraných opatrení zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, pokiaľ ide o osoby, ktoré zastávajú alebo zastávali významné funkcie doma alebo v zahraničí, a vysokopostavených predstaviteľov v medzinárodných organizáciách, je odôvodnená aj medzinárodným úsilím o boj proti korupcii.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 26a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26a) Keďže značná časť tokov nezákonne získaných peňazí končí v daňových rajoch, EÚ by mala zvýšiť tlak vyvíjaný na tieto krajiny, aby spolupracovali na boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29) Existuje mnoho prípadov zamestnancov, ktorí oznámili svoje podozrenie na pranie špinavých peňazí a ktorí boli vystavení hrozbám alebo nepriateľskému konaniu. Napriek tomu, že touto smernicou sa nemôže zasahovať do súdnych konaní členských štátov, ide o veľmi dôležitú otázku týkajúcu sa účinnosti finančného systému v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Členské štáty by si mali byť vedomé tohto problému a mali by urobiť všetko, čo môžu, aby ochránili zamestnancov pred takýmito hrozbami či nepriateľským konaním.

(29) Existuje mnoho prípadov informátorov a zamestnancov, ktorí oznámili svoje podozrenie na pranie špinavých peňazí a ktorí boli vystavení hrozbám alebo nepriateľskému konaniu. Napriek tomu, že touto smernicou sa nemôže zasahovať do súdnych konaní členských štátov, ide o veľmi dôležitú otázku týkajúcu sa účinnosti finančného systému v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Členské štáty by si mali byť vedomé tohto problému a mali by urobiť všetko, čo je v ich silách, aby ochránili informátorov a zamestnancov pred takýmito hrozbami či nepriateľským konaním a pred prepustením zo zamestnania, a v prípade potreby by sa im mala poskytnúť náležitá právna ochrana.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) „trestná činnosť“ je akýkoľvek druh účasti na páchaní trestnej činnosti v prípade týchto závažných trestných činov:

(4) „trestná činnosť“ je akýkoľvek druh účasti na páchaní trestnej činnosti v prípade závažných trestných činov, ako sú minimálne:

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 4 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ea) daňové trestné činy súvisiace s priamymi a nepriamymi daňami;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 4 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f) všetky trestné činy vrátane daňových trestných činov týkajúcich sa priamych daní a nepriamych daní, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s hornou sadzbou viac ako jeden rok, alebo v prípade štátov, ktoré majú vo svojom právnom systéme dolnú sadzbu pre trestné činy, všetky trestné činy, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s dolnou sadzbou viac ako šesť mesiacov;

f) všetky trestné činy, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s hornou sadzbou viac ako jeden rok, alebo v prípade štátov, ktoré majú vo svojom právnom systéme dolnú sadzbu pre trestné činy, všetky trestné činy, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s dolnou sadzbou viac ako šesť mesiacov;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 7 – písmeno d – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(ii) poslancov parlamentu;

(ii) poslancov parlamentu alebo iných legislatívnych orgánov;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 7 – písmeno f – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii) všetky fyzické osoby, o ktorých je známe, že sú skutočnými vlastníkmi právnických osôb alebo právnych dojednaní, ktoré boli zriadené v skutočný prospech osoby uvedenej v odseku 7 písm. a) až písm. d);

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia stanovisko sprístupní, aby pomohla členským štátom a povinným subjektom určiť, riadiť a zmierniť riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

2. Komisia stanovisko verejne sprístupní, aby pomohla členským štátom a povinným subjektom určiť, riadiť a zmierniť riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a aby umožnila ostatným zainteresovaným stranám vrátane zákonodarcov lepšie porozumieť finančným rizikám.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty sprístupnia na požiadanie výsledky svojich hodnotení rizík iným členským štátom, Komisii, EBA, EIOPA a ESMA.

5. Členské štáty verejne sprístupnia na požiadanie výsledky svojich hodnotení rizík iným členským štátom, Komisii, EBA, EIOPA a ESMA.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) identifikáciu skutočného vlastníka a prijatie primeraných opatrení na overenie jeho totožnosti tak, aby bola inštitúcia alebo osoba, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, presvedčená, že vie, kto je skutočný vlastník, vrátane, pokiaľ ide o právnické osoby, správy majetku v prospech tretieho a podobných právnych dojednaní, prijatie primeraných opatrení na pochopenie vlastníckej a riadiacej štruktúry klienta;

b) identifikáciu skutočných vlastníkov a prijatie primeraných opatrení na overenie ich totožnosti tak, aby bola inštitúcia alebo osoba, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, presvedčená, že vie, kto sú skutoční vlastníci, vrátane, pokiaľ ide o právnické osoby, správy majetku v prospech tretieho a podobných právnych dojednaní, prijatie primeraných opatrení na pochopenie vlastníckej a riadiacej štruktúry klienta;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) vykonávanie priebežného monitorovania obchodného vzťahu vrátane preskúmania transakcií vykonaných v priebehu trvania tohto vzťahu, aby sa zabezpečilo, že vykonávané transakcie sú v súlade s poznatkami danej inštitúcie alebo osoby o klientovi, obchodnom profile a prehľade rizík vrátane, ak je to potrebné, zdroja finančných prostriedkov a zabezpečenia aktualizácie dokumentov, údajov alebo informácií, ktoré majú k dispozícii.

d) vykonávanie priebežného monitorovania obchodného vzťahu vrátane preskúmania transakcií vykonaných v priebehu trvania tohto vzťahu, aby sa zabezpečilo, že vykonávané transakcie sú v súlade s poznatkami danej inštitúcie alebo osoby o klientovi, obchodnom profile a prehľade rizík vrátane zdroja finančných prostriedkov a zabezpečenia aktualizácie dokumentov, údajov alebo informácií, ktoré majú k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty vyžadujú, aby sa totožnosť klienta a skutočného vlastníka overila pred založením obchodného vzťahu alebo vykonaním transakcie.

1. Členské štáty vyžadujú, aby sa totožnosť klienta a skutočných vlastníkov overila pred založením obchodného vzťahu alebo vykonaním transakcie.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3a. Skôr, než povinné subjekty označia obchodný vzťah za vzťah s nižším rizikom, musia identifikovať svojich zákazníkov a skutočných vlastníkov svojich zákazníkov v súlade s článkom 11 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty vyžadujú, aby povinné subjekty, pokiaľ je to reálne možné, prešetrili súvislosti a účel všetkých zložitých, nezvyčajne veľkých transakcií a všetkých nezvyčajných typov transakcií, ktoré nemajú žiadny zrejmý hospodársky alebo zákonný účel. Mali by najmä zvýšiť stupeň a povahu monitorovania obchodného vzťahu, aby určili, či sa tieto transakcie alebo činnosti javia ako nezvyčajné alebo podozrivé.

2. Členské štáty vyžadujú, aby povinné subjekty prešetrili súvislosti a účel všetkých zložitých, nezvyčajne veľkých transakcií a všetkých nezvyčajných typov transakcií, ktoré nemajú žiadny zrejmý hospodársky alebo zákonný účel, alebo predstavujú daňové trestné činy zodpovedajúce trestnej činnosti v zmysle článku 3 ods. 4 písm. f), alebo sú súčasťou agresívneho daňového plánovania vymedzeného v odporúčaní Komisie (C(2012)8806). Mali by najmä zvýšiť stupeň a povahu monitorovania obchodného vzťahu, aby určili, či sa tieto transakcie alebo činnosti javia ako nezvyčajné alebo podozrivé. Ak povinný subjekt zistí takúto nezvyčajnú alebo podozrivú transakciu alebo činnosť, bezodkladne informuje FIU všetkých členských štátov, ktorých sa to môže týkať.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Opatrenia uvedené v článkoch 18, 19 a 20 sa vzťahujú aj na rodinných príslušníkov alebo na osoby, ktoré sú známe ako blízki spolupracovníci týchto politicky exponovaných osôb.

Opatrenia uvedené v článkoch 18, 19 a 20 sa vzťahujú aj na rodinných príslušníkov alebo na osoby, o ktorých známe skutočnosti naznačujú, že sú blízki spolupracovníci týchto politicky exponovaných osôb.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty vyžadujú, aby sa informácie uvedené v odseku 1 poskytovali vnútroštátnym orgánom, ktoré vytvoria a vedú centrálny verejný register, ktorý sa pravidelne aktualizuje.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány a povinné subjekty mali včas prístup k informáciám uvedeným v odseku 1 tohto článku.

2. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány a povinné subjekty mali včas voľný prístup k informáciám uvedeným v odseku 1 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty rýchlo, konštruktívne a účinne zabezpečujú medzinárodnú spoluprácu vo vzťahu k informáciám o spoločnostiach vrátane informácií o skutočných vlastníkoch.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 30 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty vyžadujú, aby sa informácie uvedené v odseku 1 poskytovali vnútroštátnym orgánom, ktoré vytvoria a vedú centrálny verejný register, ktorý sa pravidelne aktualizuje.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 30 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia zodpovedajúce opatreniam uvedeným v odsekoch 1, 2 a 3 vzťahovali na všetky ostatné druhy právnických osôb a právnych nástrojov s podobnou štruktúrou a funkciou ako správy majetku v prospech tretieho.

4. Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia zodpovedajúce opatreniam uvedeným v odsekoch 1, 1a, 2 a 3 vzťahovali na všetky ostatné druhy právnických osôb a právnych nástrojov s podobnou štruktúrou a funkciou ako správy majetku v prospech tretieho.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 30 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4a. Členské štáty rýchlo, konštruktívne a účinne zabezpečujú medzinárodnú spoluprácu vo vzťahu k informáciám o správe majetku v prospech tretieho a iných právnych dojednaniach vrátane informácií o skutočných vlastníkoch.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia s cieľom ochrániť zamestnancov povinného subjektu, ktorí oznámia podozrenie na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu vnútorne alebo FIU, pred ich vystavením hrozbám alebo nepriateľskému konaniu.

Členské štáty zabezpečia, aby povinné subjekty zamedzili tomu, aby ich zamestnanci, ktorí oznámia podozrenie na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu vnútorne alebo FIU, boli vystavení hrozbám alebo nepriateľskému konaniu alebo boli prepustení zo zamestnania. V prípade potreby by im mala byť poskytnutá primeraná právna ochrana.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 38 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Zákazom stanoveným v odseku 1 sa nebráni poskytovaniu informácií medzi inštitúciami z členských štátov alebo tretích krajín, ktoré uplatňujú požiadavky rovnocenné s požiadavkami stanovenými v tejto smernici za predpokladu, že patria k rovnakej skupine.

3. Zákazom stanoveným v odseku 1 sa nebráni poskytovaniu informácií medzi inštitúciami z členských štátov alebo tretích krajín, ktoré uplatňujú požiadavky v zásade rovnocenné s požiadavkami stanovenými v tejto smernici za predpokladu, že patria k rovnakej skupine.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 38 – odsek 4 – prvá časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Zákazom stanoveným v odseku 1 sa nebráni poskytovaniu informácií medzi osobami uvedenými v článku 2 ods. 1 bode 3 písm. a) a b) z členských štátov alebo tretích krajín, ktoré kladú požiadavky rovnocenné tým, ktoré sú stanovené v tejto smernici, a ktoré vykonávajú svoje profesionálne činnosti, aj ako zamestnanci, v rámci tej istej právnickej osoby alebo siete.

4. Zákazom stanoveným v odseku 1 sa nebráni poskytovaniu informácií medzi osobami uvedenými v článku 2 ods. 1 bode 3 písm. a) a b) z členských štátov alebo tretích krajín, ktoré kladú požiadavky v zásade rovnocenné tým, ktoré sú stanovené v tejto smernici, a ktoré vykonávajú svoje profesionálne činnosti, aj ako zamestnanci, v rámci tej istej právnickej osoby alebo siete.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 41 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ba) údaje uvádzajúce počet a percentuálny podiel správ o podozrivých transakciách, ktoré vyústili do ďalšieho vyšetrovania, a výročnú správu pre povinné inštitúcie s podrobnosťami o užitočnosti správ o podozrivých transakciách, ktoré predložili, a o príslušných nadväzných opatreniach.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 41 – odsek 2 – písmeno bb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

bb) údaje týkajúce sa počtu cezhraničných žiadostí o informácie, ktoré FIU predložili, prijali, zamietli a na ktoré čiastočne alebo v plnej miere odpovedali.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia môže poskytnúť takú pomoc, ktorá môže byť potrebná na uľahčenie koordinácie vrátane výmeny informácií medzi FIU v rámci Únie. Môže pravidelne zvolávať zasadnutia so zástupcami FIU z členských štátov s cieľom uľahčiť spoluprácu a výmenu stanovísk týkajúcich sa otázok súvisiacich so spoluprácou.

Komisia poskytne takú pomoc, ktorá môže byť potrebná na uľahčenie koordinácie, vrátane výmeny informácií medzi FIU v rámci Únie. Pravidelne zvoláva zasadnutia so zástupcami FIU jednotlivých členských štátov, EBA, EIOPA a ESMA s cieľom uľahčiť spoluprácu a výmenu stanovísk týkajúcich sa otázok súvisiacich so spoluprácou.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 49

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby ich FIU navzájom spolupracovali v čo najväčšej miere bez ohľadu na to, či ide o správne orgány, orgány presadzovania práva, súdne orgány alebo hybridné orgány.

Členské štáty zabezpečia, aby ich FIU spolupracovali navzájom, ako aj s FIU z nečlenských štátov v čo najväčšej miere bez ohľadu na to, či ide o správne orgány, orgány presadzovania práva, súdne orgány alebo hybridné orgány.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 50 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby si FIU spontánne alebo na požiadanie vymieňali akékoľvek informácie, ktoré môžu byť relevantné na účel spracovania alebo analýzy informácií alebo vyšetrovania vedeného FIU, týkajúce sa finančných transakcií v súvislosti s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu a o fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je do nich zapojená. Žiadosť obsahuje príslušné skutočnosti, podkladové informácie, dôvody žiadosti a to, ako budú požadované informácie použité.

1. Členské štáty zabezpečia, aby si FIU automaticky alebo na požiadanie vymieňali s FIU z členských štátov, ako aj s FIU z nečlenských štátov akékoľvek informácie, ktoré môžu byť relevantné na účel spracovania alebo analýzy informácií alebo vyšetrovania vedeného FIU, týkajúce sa finančných transakcií v súvislosti s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu a o fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je do nich zapojená. Žiadosť obsahuje príslušné skutočnosti, podkladové informácie, dôvody žiadosti a to, ako budú požadované informácie použité.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 50 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, že FIU, ktorej bola predložená žiadosť, bude povinná využiť celý rozsah svojich právomocí, ktoré má na vnútroštátnej úrovni k dispozícii, na prijímanie a analyzovanie informácií, keď odpovedá inej FIU založenej v Únii na žiadosť o informácie uvedené v odseku 1. FIU, ktorej bola predložená žiadosť, na ňu odpovie včas a žiadajúca FIU aj FIU, ktorej sa žiadosť zasiela, použije na výmenu informácií zabezpečené digitálne prostriedky vždy, keď je to možné.

2. Členské štáty zabezpečia, aby FIU, ktorej bola predložená žiadosť, bola povinná využiť celý rozsah svojich právomocí, ktoré má na vnútroštátnej úrovni k dispozícii, na prijímanie a analyzovanie informácií, keď odpovedá inej FIU na žiadosť o informácie uvedené v odseku 1. FIU, ktorej bola predložená žiadosť, na ňu odpovie včas a žiadajúca FIU aj FIU, ktorej sa žiadosť zasiela, použije na výmenu informácií zabezpečené digitálne prostriedky vždy, keď je to možné.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 54a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 21a

 

Európska komisia by mala zvýšiť tlak vyvíjaný na daňové raje, aby zlepšila ich spoluprácu a výmenu informácií v záujme boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 57 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány uverejnili akúkoľvek sankciu alebo opatrenie, ktoré bolo uložené za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých na vykonávanie tejto smernice bez zbytočného odkladu vrátane informácií o druhu a povahe porušenia a totožnosti osôb zodpovedných zaň, pokiaľ by takéto zverejnenie vážne neohrozilo stabilitu finančných trhov. V prípade, že by uverejnenie spôsobilo neprimeranú ujmu dotknutým stranám, príslušné orgány uverejnia sankcie anonymne.

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány uverejnili akúkoľvek sankciu alebo opatrenie, ktoré bolo uložené za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých na vykonávanie tejto smernice bez zbytočného odkladu vrátane informácií o druhu a povahe porušenia a totožnosti osôb zodpovedných zaň. V prípade, že by zverejnenie takýchto informácií mohlo vážne ohroziť stabilitu finančného trhu alebo spôsobiť zúčastneným stranám neprimeranú ujmu, členské štáty požadujú, aby tieto informácie boli zverejnené anonymne

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Príloha II – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) tretie krajiny, ktoré majú účinné systémy boja proti praniu špinavých peňazí/ financovaniu terorizmu;

b) tretie krajiny, určené na základe dôveryhodných zdrojov, napríklad verejných vyhlásení FATF, vzájomného hodnotenia alebo podrobných hodnotiacich správ alebo zverejnených následných správ ako krajiny, ktoré majú účinné systémy boja proti praniu špinavých peňazí/financovaniu terorizmu;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Príloha II – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) tretie krajiny určené na základe dôveryhodných zdrojov ako krajiny s nízkou mierou korupcie alebo inej trestnej činnosti;

vypúšťa sa

POSTUP

Názov

Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu

Referenčné čísla

COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

12.3.2013

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

12.3.2013

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Bill Newton Dunn

27.5.2013

Prerokovanie vo výbore

28.8.2013

 

 

 

Dátum prijatia

30.9.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

1

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thijs Berman, Véronique De Keyser, Charles Goerens, Mikael Gustafsson, Eva Joly, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Alf Svensson, Keith Taylor, Daniël van der Stoep, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emer Costello, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Edvard Kožušník, Krzysztof Lisek, Isabella Lövin, Gesine Meissner

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Josefa Andrés Barea, Tanja Fajon, Danuta Jazłowiecka, Barbara Lochbihler, Marusya Lyubcheva, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Hans-Peter Mayer, Eleni Theocharous

(1)

              Ú. v. EÚ L 214, 4.8.2006, s. 29.


STANOVISKO Výboru pre právne veci (4.12.2013)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci a Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu

(COM(2013)0045 – C7‑0032/2013 – 2013/0025(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Antonio López-Istúriz White

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európsky právny rámec zahŕňa niekoľko opatrení určených na boj proti praniu špinavých peňazí organizáciami zapojenými do trestnej činnosti. Objem vypraných špinavých peňazí sa odhaduje na 330 miliárd EUR (podľa údajov Úradu OSN pre drogy a kriminalitu za rok 2011). Podľa ostatných odhadov vykonaných pomocou podobných výpočtov predstavuje suma, pri ktorej môže dôjsť k praniu špinavých peňazí, 2,7 % svetového HDP. Toto číslo poukazuje na rozsah hrozby, ktorú nezákonná činnosť predstavuje v existujúcom hospodárstve.

Pranie špinavých peňazí je navyše úzko spojené so zhromažďovaním prostriedkov, ktoré nepriamo súvisia s teroristickými činmi. Kým hlavným cieľom organizovanej trestnej činnosti je vytváranie nezákonných ziskov, teroristické skupiny používajú príjmy na sledovanie cieľov, ktoré nie sú nevyhnutne motivované ekonomickým ziskom. Medzi ne môže patriť propagácia ich cieľa či zvýšenie politického vplyvu.

Najpoprednejší medzinárodný orgán zriadený na boj proti praniu špinavých peňazí je Finančná akčná skupina (FATF), ktorá vykonala dôkladnú revíziu medzinárodných noriem a vo februári 2012 prijala nový súbor odporúčaní. V súlade s týmito odporúčaniami bolo v zúčastnených krajinách zriadených niekoľko finančných spravodajských jednotiek (FIU).

Väčšina úsilia vynakladaného na boj proti týmto druhom fenoménov sa zameriava na preventívne opatrenia. Medzinárodné orgány, ako je Organizácia Spojených národov (OSN) a Finančná akčná skupina (FATF), vypracovali z tohto dôvodu niekoľko noriem pre finančné subjekty, iné podnikateľské odvetia a jednotlivcov. Zásada „poznaj svojho klienta“ predstavuje základ tejto zákonodarnej činnosti a táto koncepcia bola zahrnutá do právneho rámca EÚ niekoľkými smernicami.

Návrh Komisie na smernicu o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu združuje a ruší smernicu 2005/60/ES a smernicu 2006/70/ES. Návrh je reakciou na zmeny požiadaviek vydaných FATF a revíziou, ktorú Komisia uskutočnila v roku 2010 v súvislosti s vykonávaním tretej smernice proti praniu špinavých peňazí. Cieľom navrhovaných iniciatív je koordinovať a združovať existujúce normy a vytvoriť cielenejší prístup založený na rizikách v celej Únii, aby sa zabezpečil účinnejší boj proti praniu špinavých peňazí.

To znamená, že

a) členské štáty by mali mať možnosť požadovať od zahraničných subjektov pôsobiacich na ich území, aby nahlasovali všetky podozrivé činnosti FIU v príslušnom členskom štáte (t. j. hostiteľskej krajine daného zahraničného subjektu). Takisto to znamená, že zahraničné subjekty by mali dodržiavať aj požiadavky týkajúce sa transparentnosti informácií v danej krajine;

b) dohľad by sa mal rozšíriť, aby sa vzťahoval na služby v oblasti hazardných hier vo všeobecnosti, a nielen na kasína, no zároveň by sa so všetkými druhmi hazardných hier nemalo zaobchádzať rovnako. Zatiaľ čo normy navrhnuté Komisiou by sa mali uplatňovať na kasína, online hazardné hry by sa mali považovať za trvalý obchodný vzťah (a dokumenty súvisiacich transakcií by mali byť prístupné hneď po otvorení účtu). V prípade ostatných zostávajúcich služieb v oblasti hazardných hier by sa rozsah dohľadu mal v náležitých prípadoch rozšíriť na hlavné riziko, ktoré predstavuje vyplácanie výhier. Členské štáty by mali určiť opatrenia, ktoré sa majú uplatniť podľa posúdenia ich konkrétneho rizika;

c) príslušné dokumenty sa uchovávajú päť rokov s možnosťou ďalšieho predĺženia tohto obdobia a správcovia spoločností sa uvádzajú ako skutoční vlastníci zodpovedajúci za príslušné záruky.

Tieto opatrenia predstavujú nevyhnutné rozšírenie rozsahu dohľadu, na ktorý sa vzťahujú existujúce právne predpisy. Zároveň sa posilnili trestné opatrenia, ktoré sa majú ukladať v prípade porušenia právnych predpisov.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci a Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorské výbory zaradili do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Osoby vykonávajúce právnické povolania, ako sú vymedzené členskými štátmi, by mali podliehať ustanoveniam tejto smernice, keď sa podieľajú na finančných alebo podnikových transakciách vrátane poskytovania daňového poradenstva v prípade, že existuje najväčšie riziko zneužitia služieb uvedených osôb vykonávajúcich právnické povolania na účel prania príjmov z trestnej činnosti alebo na účel financovania terorizmu. Mali by však existovať výnimky z akejkoľvek povinnosti oznamovať informácie získané buď pred súdnym konaním, počas neho, alebo po ňom, alebo počas zisťovania právneho postavenia klienta. Právne poradenstvo by preto naďalej malo podliehať povinnosti dodržiavať služobné tajomstvo, pokiaľ sa právny zástupca nepodieľa na praní špinavých peňazí alebo financovaní terorizmu, a právne poradenstvo sa neposkytuje na účel prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, alebo pokiaľ právnik nevie, že klient žiada o právne poradenstvo na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

(7) Osoby vykonávajúce právnické povolania, ako sú vymedzené členskými štátmi, by mali podliehať ustanoveniam tejto smernice, keď sa podieľajú na finančných alebo podnikových transakciách vrátane poskytovania daňového poradenstva v prípade, že existuje najväčšie riziko zneužitia služieb uvedených osôb vykonávajúcich právnické povolania na účel prania príjmov z trestnej činnosti, financovania terorizmu, trestnej činnosti vymedzenej v článku 3 ods. 4 alebo agresívneho vyhýbania sa daňovej povinnosti. Mali by však existovať výnimky z akejkoľvek povinnosti oznamovať informácie získané buď pred súdnym konaním, počas neho, alebo po ňom, alebo počas zisťovania právneho postavenia klienta. Právne poradenstvo by preto naďalej malo podliehať povinnosti dodržiavať služobné tajomstvo, pokiaľ sa právny zástupca nepodieľa na praní špinavých peňazí, financovaní terorizmu, trestnej činnosti vymedzenej v článku 3 ods. 4 alebo agresívnom vyhýbaní sa daňovej povinnosti, a právne poradenstvo sa neposkytuje na účel prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestnej činnosti vymedzenej v článku 3 ods. 4 alebo agresívneho vyhýbania sa daňovej povinnosti, alebo pokiaľ právnik nevie, že klient žiada o právne poradenstvo na účely prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestnej činnosti vymedzenej v článku 3 ods. 4 alebo agresívneho vyhýbania sa daňovej povinnosti.

Odôvodnenie

Osoby vykonávajúce právnické povolania majú povinnosť zaistiť, aby služby, ktoré poskytujú, neboli využívané na účely daňových únikov a agresívneho vyhýbania sa daňovej povinnosti – ktoré môže byť súčasťou tzv. podradarovej stratégie v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Je potrebné identifikovať akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá si uplatňuje vlastnícke právo alebo vykonáva kontrolu nad právnickou osobou. Aj keď zistenie percentuálneho podielu spoločníka automaticky neznamená zistenie skutočného vlastníka, ide o dôkazový faktor, ktorý treba zohľadniť. Ak je to vhodné, identifikácia a overenie skutočných vlastníkov by sa mali rozšíriť o právnické osoby, ktoré vlastnia ďalšie právnické osoby, a mal by sa sledovať reťazec vlastníctva, až kým nie je zistená fyzická osoba, ktorá si uplatňuje vlastnícke právo alebo vykonáva kontrolu nad právnickou osobou, ktorá je klientom.

(10) Je potrebné identifikovať akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá si uplatňuje vlastnícke právo alebo vykonáva kontrolu nad právnickou osobou. Aj keď zistenie percentuálneho podielu spoločníka automaticky neznamená zistenie skutočného vlastníka, môže pomôcť pri identifikácii skutočného vlastníka. Ak je to vhodné, identifikácia a overenie skutočných vlastníkov by sa mali rozšíriť o právnické osoby, ktoré vlastnia ďalšie právnické osoby, a mal by sa sledovať reťazec vlastníctva, až kým nie je zistená fyzická osoba, ktorá si uplatňuje vlastnícke právo alebo vykonáva kontrolu nad právnickou osobou, ktorá je klientom.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Potreba presných a aktuálnych informáciách o skutočnom vlastníkovi je kľúčovým faktorom pri sledovaní páchateľov trestných činov, ktorí by inak mohli skryť svoju totožnosť za podnikovú štruktúru. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby spoločnosti zachovávali informácie o svojom skutočnom vlastníctve a aby tieto informácie sprístupnili príslušným orgánom a povinným subjektom. Okrem toho by správcovia mali svoje postavenie oznámiť povinným subjektom.

(11) Potreba presných a aktuálnych informáciách o skutočnom vlastníkovi je kľúčovým faktorom pri sledovaní páchateľov trestných činov, ktorí by inak mohli skryť svoju totožnosť za podnikovú štruktúru. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby spoločnosti zachovávali informácie o svojom skutočnom vlastníctve, viesť centrálne registre a sprístupniť tieto informácie príslušným orgánom, povinným subjektom a v prípade zapísaných povinných subjektov aj verejnosti. Okrem toho by správcovia mali svoje postavenie oznámiť povinným subjektom.

Odôvodnenie

Znenie by sa malo posilniť s cieľom zlepšiť medzinárodnú a európsku spoluprácu v oblasti informácií o skutočnom vlastníctve podnikov – najmä v súvislosti s nedávnymi záväzkami Európskej rady a skupiny G8. V prípade zapísaných spoločností majú aj investori právo vedieť, kto je skutočným vlastníkom.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Využívanie sektoru hazardných hier na pranie príjmov z trestnej činnosti spôsobuje obavy. S cieľom zmierniť riziká súvisiace s týmto sektorom a zabezpečiť rovnocennosť medzi prevádzkovateľmi služieb v oblasti hazardných hier by sa pre všetkých prevádzkovateľov služieb v oblasti hazardných hier mala stanoviť povinnosť vykonávať povinnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi pri každej transakcii vo výške 2 000 EUR alebo viac. Členské štáty by mali zvážiť uplatňovanie tejto prahovej hodnoty, aj pokiaľ ide o výber výhier a uzatváranie peňažných stávok. Prevádzkovatelia služieb v oblasti hazardných hier s fyzickými priestormi (ako sú kasína a herne) by mali zabezpečiť, aby bolo možné spojiť povinnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi, ak sa uskutočňuje pri vstupe do priestorov, s transakciami, ktoré klient v uvedených priestoroch vykoná.

(13) Využívanie sektoru hazardných hier na pranie príjmov z trestnej činnosti spôsobuje obavy. Treba však rozlišovať medzi službami v oblasti hazardných hier, pri ktorých je riziko ich zneužitia na pranie špinavých peňazí veľké, a tými službami v oblasti hazardných hier, pri ktorých je takéto riziko veľmi malé. S kasínami a poskytovateľmi online hazardných hier treba preto zaobchádzať inak ako s poskytovateľmi iných služieb v oblasti hazardných hier. Kasína by mali zabezpečiť, aby bolo možné spojiť povinnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi uskutočnenú pri vstupe do priestorov s transakciami, ktoré klient v uvedených priestoroch vykoná.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zodpovedá pozmeňujúcemu návrhu k článku 2 ods. 1 pododsek 3 písm. f). Dohľad by sa mal rozšíriť, aby sa vzťahoval na služby v oblasti hazardných hier vo všeobecnosti, a nielen na kasína, no zároveň by sa so všetkými druhmi hazardných hier nemalo zaobchádzať rovnako.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25) Všetky členské štáty zriadili alebo by mali zriadiť finančné spravodajské jednotky (ďalej len „FIU“) na zhromažďovanie a analyzovanie informácií, ktoré získajú, s cieľom zistiť spojenia medzi podozrivými transakciami a podkladovou trestnou činnosťou, aby sa predišlo praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a na účel boja proti nim. O podozrivých transakciách by mali byť informované FIU, ktoré by mali pôsobiť ako národné centrum pre prijímanie a analyzovanie informácií a podávanie správ o podozrivých transakciách a iných informácií o možnom praní špinavých peňazí alebo financovaní terorizmu príslušným orgánom. To by nemalo nútiť členské štáty, aby zmenili svoje súčasné ohlasovacie systémy, ak informácie predkladá prokurátor alebo iné orgány presadzovania práva, a ak sa tieto informácie okamžite a v neprefiltrovanej podobe predkladajú FIU, ktoré tak môžu riadne vykonávať svoje povinnosti vrátane medzinárodnej spolupráce s inými FIU.

(25) Všetky členské štáty zriadili alebo by mali zriadiť finančné spravodajské jednotky (ďalej len „FIU“) na zhromažďovanie a analyzovanie informácií, ktoré získajú, s cieľom zistiť spojenia medzi podozrivými transakciami a podkladovou trestnou činnosťou, aby sa predišlo praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a na účel boja proti nim. O podozrivých transakciách by mali byť informované FIU, ktoré by mali pôsobiť ako národné centrá pre prijímanie a analyzovanie správ o podozrivých transakciách a iných informácií týkajúcich sa prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov a financovania terorizmu, ako aj pre podávanie správ o výsledkoch týchto analýz príslušným orgánom. To by nemalo nútiť členské štáty, aby zmenili svoje súčasné ohlasovacie systémy, ak informácie predkladá prokurátor alebo iné orgány presadzovania práva, a ak sa tieto informácie okamžite a v neprefiltrovanej podobe predkladajú FIU, ktoré tak môžu riadne vykonávať svoje povinnosti vrátane medzinárodnej spolupráce s inými FIU.

Odôvodnenie

Podozrivé transakcie sú dôverné a nikomu sa neoznamujú, predovšetkým v záujme ochrany subjektov, ktoré hlásenia o podozrení posielajú. Na základe týchto predložených hlásení ďalej FIU vykonajú množstvo analýz a šetrení, pričom určia, v prípade ktorých operácií je dosť dôvodov na ich postúpenie polícii, prokurátorom, atď., a k zisteniam priložia výsledok danej analýzy, ktorá obsahuje aj dodatočné informácie, ktoré sa týmto jednotkám podarilo zhromaždiť. V normách FATF (odporúčanie č. 29) sa táto skutočnosť uznáva, pričom sa určuje, že FIU sú vnútroštátnymi centrami na prijímanie a analýzu správ o podozrivých transakciách (a iných informácií) a na podávanie správ o výsledkoch týchto analýz.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31) Určité aspekty vykonávania tejto smernice zahŕňajú zhromažďovanie, analýzu, uchovávanie a výmenu údajov. Spracovanie osobných údajov by malo byť povolené s cieľom dodržiavať povinnosti stanovené v tejto smernici vrátane vykonávania povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, prebiehajúceho monitorovania, vyšetrovania a ohlasovania nezvyčajných a podozrivých transakcií, identifikácie skutočného vlastníka právnickej osoby alebo právnych dojednaní, výmeny informácií príslušnými orgánmi a výmeny informácií finančnými inštitúciami. Zhromažďované osobné údaje by sa mali obmedziť na to, čo je striktne potrebné na dodržanie požiadaviek tejto smernice a nemali by sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je v súlade so smernicou 95/46/ES. Najmä ďalšie spracovanie osobných údajov na komerčné účely by sa malo prísne zakázať.

(31) Určité aspekty vykonávania tejto smernice zahŕňajú zhromažďovanie, analýzu, uchovávanie a výmenu údajov. Spracovanie osobných údajov by malo byť povolené s cieľom dodržiavať povinnosti stanovené v tejto smernici vrátane vykonávania povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, prebiehajúceho monitorovania, vyšetrovania a ohlasovania nezvyčajných a podozrivých transakcií, identifikácie skutočného vlastníka právnickej osoby alebo právnych dojednaní, výmeny informácií príslušnými orgánmi a výmeny informácií finančnými inštitúciami. Zhromažďované osobné údaje by sa mali obmedziť na to, čo je potrebné na dodržanie požiadaviek tejto smernice a nemali by sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je v súlade so smernicou 95/46/ES. Najmä ďalšie spracovanie osobných údajov na komerčné účely by sa malo prísne zakázať.

Odôvodnenie

V odôvodnení 32 sa uznáva, že boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu predstavuje „dôležitý verejný záujem“. Preto sa zdá prehnané tak navonok obmedzovať zhromažďovanie osobných údajov. Takéto prísne obmedzovanie nezodpovedá posilnenému prístupu založenému na rizikách, ktorý bol smernicou prijatý. Môže to viesť k nesprávnemu výkladu a k obavám povinných subjektov o ich právnu situáciu, keď sa budú súbežne snažiť o dodržiavanie tohto ustanovenia a celkovej sprísnenej požiadavky na povinnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34) Na osobné údaje spracované na účely tejto smernice sa vzťahujú práva prístupu dotknutej osoby. Prístupom dotknutej osoby k informáciám uvedeným v správe o podozrivej transakcii by sa vážne narušila účinnosť boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Obmedzenia tohto práva v súlade s pravidlami stanovenými v článku 13 smernice 95/46/ES môžu byť preto odôvodnené.

(34) Na osobné údaje spracované na účely tejto smernice sa vzťahujú práva prístupu dotknutej osoby. Prístupom dotknutej osoby k informáciám uvedeným v správe o podozrivej transakcii alebo získaným s cieľom preskúmať transakcie alebo typy transakcií, ktoré nemajú žiadny zrejmý hospodársky alebo zákonný účel, by sa vážne narušila účinnosť boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Obmedzenia tohto práva v súlade s pravidlami stanovenými v článku 13 smernice 95/46/ES preto odôvodnené.

Odôvodnenie

Obmedzenie práv na prístup by sa malo uplatniť aj pri údajoch zhromaždených s cieľom dodržať článok 16 ods. 2, ktorý tvorí súčasť postupu vedúceho k nahláseniu podozrivých transakcií. Toto obmedzenie by malo byť povinné. Inak sa tým nielen oslabí účinnosť boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ale bude to aj v rozpore s článkami 38 (zákaz poskytovania informácií klientovi) a 37(ochrana zamestnancov nahlasujúceho subjektu).

Pozmeňujúci návrh   8

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Na účely tejto smernice „financovanie terorizmu“ je poskytovanie alebo zhromažďovanie finančných prostriedkov akýmkoľvek spôsobom, priamo alebo nepriamo, s úmyslom použiť ich, alebo s vedomím, že sa majú použiť, úplne alebo sčasti, na spáchanie akéhokoľvek trestného činu v zmysle článkov 1 až 4 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu34 zmeneného a doplneného rámcovým rozhodnutím Rady 2008/919/SVV z 28. novembra 200835.

4. Na účely tejto smernice „financovanie terorizmu“ je poskytovanie alebo zhromažďovanie finančných prostriedkov akýmkoľvek spôsobom, priamo alebo nepriamo, s úmyslom použiť ich, alebo s vedomím, že budú použité, úplne alebo sčasti, teroristom jednotlivcom alebo teroristickou organizáciou alebo na spáchanie akéhokoľvek trestného činu v zmysle článkov 1 až 4 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu34 zmeneného a doplneného rámcovým rozhodnutím Rady 2008/919/SVV z 28. novembra 200835.

______________

_________________

34 Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3.

34 U. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3.

35 Ú. v. EÚ L 330, 9.12.2008, s. 21 – 23.

35 Ú. v. EÚ L 330, 9.12.2008, s. 21 – 23.

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu financovanie terorizmu by malo byť v súlade s jeho vymedzením Finančnou akčnou skupinou (FATF).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) realitných agentov vrátane agentov zaisťujúcich prenájom nehnuteľností;

d) realitných agentov;

Odôvodnenie

Nie je k dispozícii dostatočný dôkaz, ktorý by odôvodňoval rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice na agentov zaisťujúcich prenájom nehnuteľností. Typológiami sa nezistilo využívanie agentov zaisťujúcich prenájom nehnuteľností na pranie špinavých peňazí.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) ostatné fyzické alebo právnické osoby obchodujúce s tovarom len vtedy, ak sa platby vykonávajú alebo prijímajú v hotovosti vo výške 7 500 EUR alebo viac, bez ohľadu na to, či sa daná transakcia vykonáva ako jediná operácia alebo v niekoľkých operáciách, ktoré sú zjavne prepojené;

e) ostatné fyzické alebo právnické osoby obchodujúce s tovarom len vtedy, ak sa platby vykonávajú alebo prijímajú v hotovosti vo výške 15 000 EUR alebo viac, bez ohľadu na to, či sa daná transakcia vykonáva ako jediná operácia alebo v niekoľkých operáciách, ktoré sú zjavne prepojené;

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmená f, f a (nové), f b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f) prevádzkovateľov hazardných hier.

f) kasína;

 

fa) online hazardné hry;

 

fb) ostatných poskytovateľov služieb v oblasti hazardných hier, pokiaľ ide o vyplácanie výhier.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné rozlišovať medzi jednotlivými druhmi hazardných hier. Pri niektorých druhoch hrozí vysoké riziko ich zneužitia na pranie špinavých peňazí, kým pri iných druhoch je toto riziko nižšie. Pokiaľ ide o ostatných poskytovateľov služieb v oblasti hazardných hier, spravodajca sa domnieva, že riziko ich zneužitia na pranie špinavých peňazí vzniká len v čase vyplácania výhier, a preto je vhodné, aby sa ich povinnosti obmedzovali len na tieto situácie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 3 – bod 4 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea) daňové trestné činy súvisiace s priamymi a nepriamymi daňami;

Odôvodnenie

Je dôležité uviesť daňové trestné činy samostatne vzhľadom na závažnosť súvisiacej trestnej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 3 – bod 4 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f) všetky trestné činy vrátane daňových trestných činov týkajúcich sa priamych daní a nepriamych daní, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s hornou sadzbou viac ako jeden rok, alebo v prípade štátov, ktoré majú vo svojom právnom systéme dolnú sadzbu pre trestné činy, všetky trestné činy, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s dolnou sadzbou viac ako šesť mesiacov;

f) všetky trestné činy, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s hornou sadzbou viac ako jeden rok, alebo v prípade štátov, ktoré majú vo svojom právnom systéme dolnú sadzbu pre trestné činy, všetky trestné činy, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s dolnou sadzbou viac ako šesť mesiacov;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 3 – bod 5 – písmeno a – podbod i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i) fyzickú(-é) osobu(-y), ktorá skutočne vlastní alebo ovláda právny subjekt prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva alebo má kontrolu nad dostatočným podielom akcií alebo hlasovacích práv v tomto právnom subjekte vrátane akcií na doručiteľa, inom než spoločnosť kótovaná na regulovanom trhu, ktorá podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií v súlade s právnymi predpismi Európskej únie a alebo podlieha rovnocenným medzinárodným normám;

i) fyzickú(-é) osobu(-y), ktorá skutočne vlastní alebo ovláda právny subjekt prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva alebo má kontrolu nad dostatočným podielom akcií alebo hlasovacích práv v tomto právnom subjekte vrátane akcií na doručiteľa, inom než spoločnosť kótovaná na regulovanom trhu, ktorá podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií v súlade s právnymi predpismi Európskej únie a alebo podlieha rovnocenným medzinárodným normám;

Dôkazom vlastníctva alebo ovládania prostredníctvom akciového podielu je podiel 25 % plus jedna akcia a uplatňuje sa na každú úroveň priameho a nepriameho vlastníctva;

 

Odôvodnenie

Pokiaľ sa pri každej úrovni vlastníctva bude uplatňovať prahový podiel 25 %, môže sa stať, že za skutočného vlastníka bude považovaná fyzická osoba, ktorá v skutočnosti daný subjekt vôbec neovláda prostredníctvom akciového podielu, čím sa informácie o skutočnom vlastníkovi stávajú zbytočné.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 3 – bod 5 – písmeno a – bod iii a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iiia) ak nie je zistená žiadna fyzická osoba podľa bodu i) alebo ii), fyzickú(-é) osobu(-y), ktorá zastáva funkciu vedúceho riadiaceho pracovníka. V tomto prípade musia povinné subjekty uchovávať záznamy o vykonaných krokoch na účely zistenia skutočného vlastníka podľa bodu i) a ii), aby vedeli preukázať neexistenciu takejto osoby.

Odôvodnenie

Môžu existovať prípady, keď sú akciové podiely príliš rozložené a nie je možné určiť skutočného vlastníka podľa bodu i) alebo ii). Spravodajca preto navrhuje pripojiť ustanovenia FATF pre takéto situácie, ktoré odkazujú na vrcholový manažment. Riziko nadmerného a nevhodného uplatňovania tohto ustanovenia povinnými subjektmi možno zmierniť zavedením náležitých záruk.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 3 – bod 7 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) „zahraničné politicky exponované osoby“ sú fyzické osoby, ktorým sú alebo boli zverené významné verejné funkcie treťou krajinou;

a) „zahraničné politicky exponované osoby“ sú fyzické osoby, ktorým sú alebo boli zverené významné verejné funkcie inou treťou krajinou;

Odôvodnenie

Neexistujú kritériá, na základe ktorých možno preukázať, že príslušné riziko je nižšie, ak je daná iná krajina členom EÚ alebo treťou krajinou. Prístup zaujatý Komisiou je v rozpore s normami FATF, ktoré neuznali stránku nadnárodnosti v tejto oblasti. Bolo by ťažké preukázať dôvody navrhovaného prístupu na základe rizika alebo akýchkoľvek spoločných opatrení na znižovanie rizika na úrovni EÚ.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 3 – bod 7 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) „domáce politicky exponované osoby“ sú fyzické osoby, ktorým sú alebo boli zverené významné verejné funkcie členským štátom;

b) „domáce politicky exponované osoby“ sú fyzické osoby, ktorým sú alebo boli zverené významné verejné funkcie členským štátom;

 

Jazykový pozmeňujúci návrh, netýka sa slovenského znenia.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 3 – bod 7 – písmeno d – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii) poslancov parlamentu;

ii) poslancov parlamentu alebo iných legislatívnych orgánov;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 3 – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) „služby v oblasti hazardných hier“ sú všetky služby, ktoré zahŕňajú peňažné uzatvorenie stávky v hazardných hrách vrátane tých, ktoré nesú v sebe prvok zručnosti, ako napríklad lotérie, kasínové hry, pokrové hry a stávkové transakcie, ktoré sú prevádzkované na fyzickom mieste alebo akýmikoľvek prostriedkami na diaľku, elektronicky alebo prostredníctvom inej technológie umožňujúcej komunikáciu a na individuálnu žiadosť príjemcu služieb;

(10) „služby v oblasti hazardných hier“ sú všetky služby, ktoré zahŕňajú peňažné alebo na peniaze prevoditeľné uzatvorenie stávky v hazardných hrách vrátane tých, ktoré nesú v sebe prvok zručnosti, ako napríklad lotérie, bingo, kasínové hry, pokrové hry a stávkové transakcie, ktoré sú prevádzkované na fyzickom mieste alebo akýmikoľvek prostriedkami na diaľku, elektronicky alebo prostredníctvom inej technológie umožňujúcej komunikáciu a na individuálnu žiadosť príjemcu služieb;

Odôvodnenie

S cieľom zmierniť riziko infiltrácie mafiou a prania špinavých peňazí a zaistiť, aby poskytovatelia hazardných hier mali rovnaké podmienky, by sa smernica mala vzťahovať na všetky typy hier vrátane hazardných hier, ktoré sa poskytujú cez sociálne siete. Riziká spojené s odvetvím hazardných hier si vyžadujú, aby všetky hry podliehali rovnakým regulačným opatreniam a aby sa nevytvorili žiadne „šedé oblasti“. Taktiež by sa malo uviesť, že medzi hazardné hry patrí aj bingo.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Európsky orgán pre bankovníctvo (ďalej len „EBA“), Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (ďalej len „EIOPA“) a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ďalej len „ESMA“) poskytnú spoločné stanovisko k rizikám prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ovplyvňujúcim vnútorný trh.

1. Európska komisia vypracuje posúdenie rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ovplyvňujúcich vnútorný trh. S cieľom vypracovať takéto posúdenie Európska komisia bude konzultovať s Europolom, Európskym orgánom pre bankovníctvo (ďalej len „EBA“), Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (ďalej len „EIOPA“) a Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ďalej len „ESMA“) a inými orgánmi, ak to bude potrebné.

Stanovisko sa poskytne do 2 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Posúdenie bude vypracované do 2 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Odôvodnenie

Podľa spravodajcu má Komisia lepšie postavenie na predloženie súhrnného posúdenia rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu podľa požiadaviek medzinárodných noriem. Na vypracovanie takéhoto posúdenia budú potrebné informácie od iných príslušných agentúr (ako sú orgány presadzovania práva a orgány zodpovedné za kontrolu hraníc).

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia stanovisko sprístupní, aby pomohla členským štátom a povinným subjektom určiť, riadiť a zmierniť riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

2. Komisia posúdenie sprístupní, aby pomohla členským štátom a povinným subjektom určiť, riadiť a zmierniť riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Odôvodnenie

Súlad s PN k odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 10 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) pokiaľ ide o prevádzkovateľov hazardných hier, pri vykonávaní príležitostných transakcií vo výške 2 000 EUR alebo viac, či sa transakcia vykonáva ako jediná operácia alebo v niekoľkých operáciách, ktoré sú zjavne prepojené;

d) v prípade kasín, pri vykonávaní príležitostných transakcií vo výške 2 000 EUR alebo viac, či sa transakcia vykonáva ako jediná operácia alebo v niekoľkých operáciách, ktoré sú zjavne prepojené;

 

v prípade online hazardných hier pri zakladaní obchodného vzťahu;

 

v prípade ostaných prevádzkovateľov služieb v oblasti hazardných hier, pri vyplácaní výhier vo výške 2 000 EUR alebo viac, či sa transakcia vykonáva ako jediná operácia alebo v niekoľkých operáciách, ktoré sú zjavne prepojené;

Odôvodnenie

Je nevyhnutné rozlišovať medzi jednotlivými druhmi hazardných hier. Pri niektorých druhoch hrozí vysoké riziko ich zneužitia na pranie špinavých peňazí, kým pri iných druhoch je toto riziko takmer nulové. Prevádzkovatelia služieb v oblasti hazardných hier, na ktoré sa viaže nízke riziko prania špinavých peňazí, by mali byť povinní vykonávať povinnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi len vtedy, keď výhra presahuje určitú sumu.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 17 – odsek -1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1a. Každý členský štát uloží subjektom uvedeným v článku 2 ods. 1 bode (1) a (2) povinnosť zabezpečiť, aby nevykonávali kreditné ani debetné transakcie pre poskytovateľov služieb v oblasti hazardných hier, ktorí nemajú licenciu na poskytovanie takýchto služieb v danom členskom štáte.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je umožniť blokovanie platieb prichádzajúcich na účet a odchádzajúcich z účtu prevádzkovateľov hazardných hier, ktorí nevlastnia požadované národné licencie. Smernica a vykonávacie právne predpisy sa budú vzťahovať len na zákonných poskytovateľov služieb v oblasti hazardných hier (ktorí vlastnia požadovanú národnú/regionálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier). No keďže práve nezákonné ponuky na hazardné hry predstavujú najväčšie riziko prania špinavých peňazí, blokovanie platieb prichádzajúcich na účet a odchádzajúcich z účtu prevádzkovateľov takýchto nezákonných ponúk by malo významný prínos.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 19 – úvodné znenie

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V súvislosti s transakciami alebo obchodnými vzťahmi s domácimi politicky exponovanými osobami alebo osobami, ktorým je alebo bola zverená významná funkcia medzinárodnou organizáciou, členské štáty okrem opatrení povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi uvedených v článku 11 vyžadujú, aby povinné subjekty:

Členské štáty vyžadujú, aby povinné subjekty:

Odôvodnenie

Spravodajca odporúča dodržiavať pri navrhovaní smernice medzinárodné normy, ktoré uznávajú, že predpokladané celkové riziko nie je rovnaké pri zahraničných a domácich PEO, a preto sa povaha opatrení požadovaných od povinných subjektov líši v oboch prípadoch. Navrhovaný prístup by povinné subjekty neprimerane zaťažil tým, že v praxi by museli pri všetkých klientoch vykonávať zvýšenú povinnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 19 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) mali primerané postupy na základe posúdenia rizika na stanovenie toho, či je klient alebo skutočný vlastník klienta takou osobou;

a) prijali primerané opatrenia na stanovenie toho, či klient alebo skutočný vlastník je domácou PEO alebo osobou, ktorej je alebo bola zverená významná funkcia medzinárodnou organizáciou.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie, ktoré bolo doslovne prevzaté z ustanovenia o zahraničných PEO, sa v medzinárodnom meradle chápe ako povinnosť povinných subjektov stanoviť, či zahraničný klient nie je PEO. Rozšírenie tejto povinnosti na všetkých domácich klientov sa zdá neprimerané.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby podnikateľské subjekty alebo právnické osoby založené na ich území získali a mali primerané, presné a aktuálne informácie o svojom skutočnom vlastníctve.

1. (Netýka sa slovenskej verzie.)

Odôvodnenie

Normy FATF sa vzťahujú na právnické osoby založené v danej krajine. Spravodajca odporúča, aby sa tento termín dôsledne dodržiaval.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 31 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby FIU mala, priamo alebo nepriamo, včasný prístup k finančným a administratívnym informáciám a k informáciám súvisiacim s presadzovaním práva, ktorý FIU potrebuje na riadne plnenie svojich úloh. Okrem toho FIU reagujú na žiadosti o informácie od orgánov presadzovania práva vo svojom členskom štáte, pokiaľ neexistujú faktické dôvody predpokladať, že by tieto informácie mali nepriaznivý vplyv na prebiehajúce vyšetrovania alebo analýzy, alebo za výnimočných okolností, ak by poskytnutie informácií jasne odporovalo oprávneným záujmom fyzickej alebo právnickej osoby alebo bolo irelevantné vzhľadom na účely, na ktoré sa o ne žiadalo.

4. Členské štáty zabezpečia, aby FIU mala, priamo alebo nepriamo, včasný prístup k finančným a administratívnym informáciám a k informáciám súvisiacim s presadzovaním práva, ktorý FIU potrebuje na riadne plnenie svojich úloh. Okrem toho FIU reagujú na žiadosti o informácie od orgánov presadzovania práva vo svojom členskom štáte, ktoré sa týkajú prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov a financovania terorizmu, pokiaľ neexistujú faktické dôvody predpokladať, že by tieto informácie mali nepriaznivý vplyv na prebiehajúce vyšetrovania alebo analýzy, alebo za výnimočných okolností, ak by poskytnutie informácií jasne odporovalo oprávneným záujmom fyzickej alebo právnickej osoby alebo bolo irelevantné vzhľadom na účely, na ktoré sa o ne žiadalo. Keď FIU dostane takúto žiadosť, mala by sama rozhodnúť o vykonaní analýzy a/alebo poskytnutí informácií žiadajúcemu orgánu presadzovania práva.

Odôvodnenie

Okrem informácie, ktoré povinné subjekty majú oznamovať FIU (v rámci funkcie zhromažďovania informácií), by tieto jednotky mali mať možnosť získať a používať aj ďalšie informácie od nahlasujúceho subjektu, pretože sú potrebné na náležité vykonanie analýz. FIU by navyše mali byť schopné odpovedať orgánom presadzovania práva vo svojom členskom štáte na žiadosti o poskytnutie informácií týkajúcich sa prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov a financovania terorizmu. Keď FIU dostane takúto žiadosť o informácie, mala by sama rozhodnúť o vykonaní analýzy a/alebo poskytnutí informácií žiadajúcemu orgánu presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 37 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia s cieľom ochrániť zamestnancov povinného subjektu, ktorí oznámia podozrenie na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu vnútorne alebo FIU, pred ich vystavením hrozbám alebo nepriateľskému konaniu.

Členské štáty zabezpečia, aby povinné subjekty chránili svojich zamestnancov, ktorí oznámia podozrenie na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu vnútorne alebo FIU, pred vystavením hrozbám alebo nepriateľskému konaniu vrátane prepustenia zo zamestnania a aby im v prípade potreby bola poskytnutá primeraná právna ochrana.

Odôvodnenie

Zamestnanci, ktorí nahlásia podozrenie na činnosti súvisiace s praním špinavých peňazí by mali byť primerane chránení, mala by sa im poskytnúť právna ochrana a nemali by mať dôvod na obavy, že im bude ukončený pracovný pomer.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 39 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) v prípade povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi kópiu požadovaného dôkazu alebo referencie na požadovaný dôkaz počas obdobia piatich rokov po ukončení obchodného vzťahu s ich klientom. Po uplynutí tohto obdobia sa osobné údaje vymažú, pokiaľ sa nestanovuje inak vnútroštátnym právom, ktorým sa stanoví, za akých okolností si povinné subjekty môžu alebo musia naďalej uchovávať údaje. Členské štáty môžu povoliť alebo vyžadovať ďalšie uchovávanie len v prípade, ak je to nevyhnutné na účel predchádzania praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, ich odhaľovania a vyšetrovania. Maximálne obdobie uchovávania po skončení obchodného vzťahu nepresiahne desať rokov;

a) v prípade povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi kópiu požadovaného dôkazu alebo referencie na požadovaný dôkaz počas obdobia piatich rokov po ukončení obchodného vzťahu s ich klientom alebo od dátumu realizácie príležitostnej transakcie. Po uplynutí tohto obdobia sa osobné údaje vymažú, pokiaľ sa nestanovuje inak vnútroštátnym právom, ktorým sa stanoví, za akých okolností si povinné subjekty môžu alebo musia naďalej uchovávať údaje. Členské štáty môžu povoliť alebo vyžadovať ďalšie uchovávanie len v prípade, ak je to nevyhnutné na účel predchádzania praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, ich odhaľovania a vyšetrovania. Maximálne obdobie uchovávania po skončení obchodného vzťahu nepresiahne desať rokov;

Odôvodnenie

Podľa článku 10 boli subjekty povinné vykonať povinnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi nielen pri zakladaní (dlhodobého) obchodného vzťahu, ale aj pri realizácii príležitostných transakcií nad určité prahové hodnoty. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je rozšíriť túto povinnosť na uchovávanie zozbieraných informácií z príležitostných transakcií. Tento PN zodpovedá odporúčaniam FATF (odôvodnenie 11).

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Príloha III – bod 3 – písmeno d a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da) krajiny, ktorých finančný sektor predstavuje významný daňový raj;

Odôvodnenie

K prevodom finančných prostriedkov do tretích krajín dochádza často kvôli zaručenej neprehľadnosti, ktorú tieto krajiny ponúkajú vo vzťahu k orgánom krajiny pôvodu vrátane daňových orgánov. Keďže FATF výslovne zahrnul daňové trestné činy medzi trestné činy, ktoré pochádzajú z prania špinavých peňazí, oblasti daní sa teraz venuje väčšia pozornosť.

POSTUP

Názov

Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu

Referenčné čísla

COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD)

Gestorské výbory

dátum oznámenia na schôdzi

ECON

12.3.2013

LIBE

12.3.2013

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

JURI

12.3.2013

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

               dátum vymenovania

Antonio López-Istúriz White

20.6.2013

Článok 51 – Spoločné schôdze výborov

dátum oznámenia na schôdzi

       

10.10.2013

Prerokovanie vo výbore

17.9.2013

 

 

 

Dátum prijatia

26.11.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

14

7

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Eduard-Raul Hellvig, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss


POSTUP

Názov

Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu

Referenčné čísla

COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD)

Dátum predloženia v EP

5.2.2013

 

 

 

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

12.3.2013

LIBE

12.3.2013

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

12.3.2013

IMCO

12.3.2013

JURI

12.3.2013

PETI

12.3.2013

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

IMCO

20.3.2013

PETI

19.2.2013

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Krišjānis Kariņš

12.9.2013

Judith Sargentini

12.9.2013

 

 

Článok 51 – Spoločné schôdze výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

10.10.2013

Prerokovanie vo výbore

28.11.2013

9.1.2014

20.2.2014

 

Dátum prijatia

20.2.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marino Baldini, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Ioan Enciu, Frank Engel, Diogo Feio, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Jürgen Klute, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Louis Michel, Marlene Mizzi, Claude Moraes, Judith Sargentini, Olle Schmidt, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Nils Torvalds, Pablo Zalba Bidegain, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zdravka Bušić, Cornelis de Jong, Sari Essayah, Stanimir Ilchev, Krišjānis Kariņš, Franziska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Siiri Oviir, Joanna Senyszyn, Roberts Zīle

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Christa Klaß, Derek Vaughan

Dátum predloženia

28.2.2014

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia