Процедура : 2011/0446(APP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0152/2014

Внесени текстове :

A7-0152/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/03/2014 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0213

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 165kWORD 61k
3.3.2014
PE 489.646v02-00 A7-0152/2014

относно предложението за регламент на Съвета за разширяване спрямо неучастващите държави членки на приложното поле на Регламент (ЕС) № …/2012 за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“)

(16616/2013 – C7‑0463/2013 – 2011/0446(APP))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за разширяване спрямо неучастващите държави членки на приложното поле на Регламент (ЕС) № …./2012 за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“)

(16616/2013 – C7‑0463/2013 – 2011/0446(APP))

(Специална законодателна процедура – одобрение)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението за регламент на Съвета (16616/13),

–       като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 352 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7‑0463/2013),

–       като взе предвид член 81, параграф 1, първа и трета алинея от своя правилник,

–       като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0152/2014),

1.      дава своето одобрение относно предложението за регламент на Съвета;

2.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Целта на предложението за регламент е да разшири приложното поле на Регламент (ЕС) № .../2012, познат под името програма „Перикъл 2020“, като включи в него държавите членки, които не са приели еврото като своя парична единица.

„Перикъл 2020“ представлява продължение на програмата, въведена чрез Решение 2001/923/ЕО на Съвета и последващите му изменения с цел да се създадат мерки, предназначени да защитават еврото срещу фалшифициране.

Правното основание на настоящото предложение се съдържа в член 133 и член 139, точка 2, буква е) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в които се предвижда, че Европейският парламент и Съветът определят необходимите мерки относно използването на еврото като единна парична единица, включително мерки за защита на еврото срещу фалшифициране. Разширената програма „Перикъл“ ще се прилага чрез предложение за успореден регламент, основаващ се на член 352 от ДФЕС.

Оценките, извършени през 2004 и 2011 г., показаха, че програмата е постигнала своите цели и следва да продължи да се прилага. Докладчикът счита, че разширяване на нейното приложно поле чрез включването на останалите държави членки ще предостави възможност за нейното усъвършенстване и ще спомогне за увеличаване на ефективността на предотвратяването и преследването на фалшифицирането на еврото.

Финансирането на програмата за тези държави се разглежда в член 5 от Регламент (ЕС) № .../2012, в който се определят органите, които могат да получават финансиране.

С оглед на този анализ докладчикът предлага настоящото законодателно предложение да бъде одобрено без изменения към него.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Louis Michel, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Michael Cashman, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Franziska Keller, Jean Lambert, Jan Mulder, Salvador Sedó i Alabart, Janusz Wojciechowski

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Zdravka Bušić, Constanze Angela Krehl

Правна информация - Политика за поверителност