Postup : 2011/0446(APP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0152/2014

Předložené texty :

A7-0152/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2014 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0213

DOPORUČENÍ     ***
PDF 153kWORD 61k
3. 3. 2014
PE 489.646v02-00 A7-0152/2014

k návrhu nařízení Rady, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení (EU) č. …/2012, kterým se zavádí program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles 2020“), na nezúčastněné členské státy

(16616/2013 – C7‑0463/2013 – 2011/0446(APP))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení (EU) č. …/2012, kterým se zavádí program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles 2020“), na nezúčastněné členské státy

(16616/2013 – C7‑0463/2013– 2011/0446(APP))

(Zvláštní legislativní postup – souhlas)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh nařízení Rady (16616/13),

–       s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 352 Smlouvy o fungování Evropské unie (C7‑0463/2013),

–       s ohledem na čl. 81 odst. 1 první a třetí pododstavec jednacího řádu Parlamentu,

–       s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0152/2014),

1.      uděluje souhlas s návrhem nařízení Rady;

2.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem návrhu nařízení je rozšířit použitelnost nařízení (EU) č. .../2012, označovaného jako program „Pericles 2020“, na členské státy, které nepřijaly euro jako jednotnou měnu.

„Pericles 2020“ je pokračováním programu zavedeného rozhodnutím Rady 2001/923/ES a jeho pozdějšími změnami s cílem vytvořit opatření na ochranu eura proti padělání.

Právním základem tohoto návrhu je článek 133 a čl. 139 odst. 2 písm. f) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), které stanoví, že Evropský parlament a Rada přijmou opatření nezbytná pro používání eura jako jednotné měny, mezi něž patří rovněž ochrana eura před paděláním. Provádění rozšířeného programu Pericles se uskutečňuje prostřednictvím návrhu paralelního nařízení, které vychází z článku 352 SFEU.

Hodnocení v roce 2004 a 2011 ukázala, že program dosáhl stanovených cílů a měl by pokračovat. Zpravodaj je toho názoru, že rozšíření programu na zbývající členské státy umožní zlepšit program, zvýšit účinnost prevence padělání eura a jeho stíhání.

Financování programu v uvedených státech je stanoveno v článku 5 nařízení (EU) č. .../2012, které vymezuje subjekty způsobilé pro financování.

S ohledem na tuto analýzu zpravodaj navrhuje, aby byl tento legislativní návrh schválen beze změn.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Louis Michel, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Michael Cashman, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Franziska Keller, Jean Lambert, Jan Mulder, Salvador Sedó i Alabart, Janusz Wojciechowski

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Zdravka Bušić, Constanze Angela Krehl

Právní upozornění - Ochrana soukromí