Procedure : 2011/0446(APP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0152/2014

Indgivne tekster :

A7-0152/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/03/2014 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0213

HENSTILLING     ***
PDF 145kWORD 57k
3.3.2014
PE 489.646v02-00 A7-0152/2014

om forslag til Rådets forordning om udvidelse af anvendelsen af forordning (EU) nr. …/2012 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet) til også at omfatte de medlemsstater, der ikke deltager i euroen

(16616/2013 – C7‑0463/2013 – 2011/0446(APP))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om udvidelse af anvendelsen af forordning (EU) nr. …/2012 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet) til også at omfatte de medlemsstater, der ikke deltager i euroen

(16616/2013 – C7‑0463/2013 – 2011/0446(APP))

(Særlig lovgivningsprocedure – godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forslag til Rådets forordning (16616/13),

–       der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 352 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7‑0463/2013),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 81, stk. 1, første og tredje afsnit,

–       der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0152/2014),

1.      godkender udkastet til Rådets forordning;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


BEGRUNDELSE

Forslaget til forordning har til formål at udvide anvendelsen af forordning (EU) nr. .../2012, kendt som Pericles 2020‑programmet, til også at omfatte de medlemsstater, der ikke har indført euroen som fælles valuta.

"Pericles 2020" er en videreførelse af det program, der blev oprettet ved Rådets afgørelse 2001/923/EF, med senere ændringer heraf, med henblik på at indføre foranstaltninger til at beskytte euroen mod forfalskning.

Retsgrundlaget for nærværende forslag er baseret på artikel 133 og artikel 139, stk. 2, litra f), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), hvoraf det fremgår, at Europa‑Parlamentet og Rådet skal fastsætte de foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelsen af euroen som fælles valuta, herunder beskyttelse af euroen mod forfalskning. Desuden gennemføres udvidelsen af anvendelsen af Pericles 2020‑programmet ved hjælp af et forslag til en parallel forordning baseret på artikel 352 i TEUF.

I de evalueringer, der blev gennemført i 2004 og 2011, blev det anført, at programmet havde nået sine mål og burde fortsættes. Ordføreren mener, at udvidelsen til de øvrige medlemsstater vil give mulighed for at forbedre programmet og bidrage til en mere effektiv forebyggelse og bekæmpelse af forfalskning af euroen.

Endelig er finansieringen af programmet for de pågældende medlemsstater omfattet af artikel 5 i forordning (EU) nr. .../2012, som regulerer de organer, der er berettiget til støtte.

På grundlag af denne analyse foreslår ordføreren, at dette lovgivningsmæssige forslag godkendes uden ændringer.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

20.2.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Louis Michel, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Michael Cashman, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Franziska Keller, Jean Lambert, Jan Mulder, Salvador Sedó i Alabart, Janusz Wojciechowski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Zdravka Bušić, Constanze Angela Krehl

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik