Διαδικασία : 2011/0446(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0152/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0152/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2014 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0213

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 151kWORD 61k
3.3.2014
PE 489.646v03-00 A7-0152/2014

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την επέκταση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2012 για τη θέσπιση προγράμματος ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles 2020») στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη

(16616/2013 – C7‑0463/2013 – 2011/0446(APP))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την επέκταση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2012 για τη θέσπιση προγράμματος ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles 2020») στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη

(16616/2013 – C7‑0463/2013 – 2011/0446(APP))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία - έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου (16616/13),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 352 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0463/2013),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 1, πρώτη και τρίτη παράγραφος του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0152/2014),

1.   εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου,

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στόχος του προτεινόμενου κανονισμού είναι η επέκταση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2012, δηλαδή του προγράμματος «Pericles 2020», στα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα.

Το «Pericles 2020» αποτελεί συνέχεια του προγράμματος που θεσπίστηκε με την απόφαση του Συμβουλίου αριθ. 2001/923/ΕΚ, με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του, με στόχο τη θέσπιση μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία.

Η νομική βάση της παρούσας πρότασης έγκειται στο άρθρο 133 και στο άρθρο 139 σημείο 2 στοιχείο στ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σύμφωνα με τα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο οφείλουν να θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για τη χρήση του ευρώ ως ενιαίου νομίσματος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία. Τέλος, η εφαρμογή της επέκτασης του προγράμματος «Pericles» πραγματοποιείται μέσω πρότασης παράλληλου κανονισμού βάσει του άρθρου 352 της ΣΛΕΕ.

Οι αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2004 και το 2011 έδειξαν ότι το πρόγραμμα πέτυχε τους στόχους του και πρέπει να συνεχιστεί. Ο εισηγητής θεωρεί ότι η επέκτασή του στα υπόλοιπα κράτη μέλη θα καταστήσει δυνατή τη βελτίωσή του, βοηθώντας έτσι στο να γίνει πιο αποτελεσματική η πρόληψη και καταστολή της παραχάραξης και κιβδηλείας του ευρώ.

Τέλος, η χρηματοδότηση για το πρόγραμμα των εν λόγω κρατών καθορίζεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2012, στο οποίο καθορίζονται οι οργανισμοί που είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση.

Βάσει αυτής της ανάλυσης ο εισηγητής προτείνει την έγκριση της εν λόγω νομοθετικής πρότασης χωρίς τροποποιήσεις.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Louis Michel, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra, Γεώργιος Παπανικολάου, Светослав Христов Малинов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Cashman, Cornelis de Jong, Franziska Keller, Jean Lambert, Jan Mulder, Salvador Sedó i Alabart, Janusz Wojciechowski, Мария Габриел

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zdravka Bušić, Constanze Angela Krehl

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου