Menetlus : 2011/0446(APP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0152/2014

Esitatud tekstid :

A7-0152/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/03/2014 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0213

SOOVITUS     ***
PDF 129kWORD 57k
3.3.2014
PE 489.646v03-00 A7-0152/2014

Nõukogu määruse eelnõu, millega laiendatakse määruse (EL) nr …/2012 (millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm „Perikles 2020”)) kohaldamisala euroalasse mittekuuluvatele liikmesriikidele

(16616/2013 – C7‑0463/2013 – 2011/0446(APP))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega laiendatakse määruse (EL) nr …/2012 (millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm „Perikles 2020”)) kohaldamisala euroalasse mittekuuluvatele liikmesriikidele

(16616/2013 – C7‑0463/2013 – 2011/0446(APP))

(Seadusandlik erimenetlus – nõusolek)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse nõukogu määruse eelnõu (16616/2013),

–       võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 352 (C7 0463/2013),

–       võttes arvesse kodukorra artikli 81 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku,

–       võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A7-0152/2014),

1.      annab nõusoleku nõukogu määruse eelnõule;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


SELETUSKIRI

Kavandatava määrusega tahetakse laiendada määruse (EL) nr .../2012 (programm Perikles 2020) kohaldamisala euroalasse mittekuuluvatele liikmesriikidele.

Programmiga „Perikles 2020” jätkatakse nõukogu otsusega 2001/923/EÜ ja selle hilisemate muutustega käivitatud programmi, mille eesmärk on kehtestada meetmed euro kaitsmiseks võltsimise eest.

Käesoleva ettepaneku õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 133 ja artikli 139 lõike 2 punkt f, mille kohaselt Euroopa Parlament ja nõukogu kehtestavad vajalikud meetmed euro kasutamiseks ühisrahana, mille hulka kuulub ka euro kaitsmine võltsimise eest. Programmi Perikles laiendamine toimub ettepanekuga võtta vastu paralleelne määrus, mille aluseks on ELi toimimise lepingu artikkel 352.

Aastatel 2004 ja 2011 läbi viidud hindamiste kohaselt täitis programm oma eesmärgid ja seda tuleks jätkata. Raportööri arvates aitaks programmi laiendamine ülejäänud liikmesriikidele seda tõhustada ning suurendaks euro võltsimise tõkestamise ja ärahoidmise tulemuslikkust.

Programmi rahastamist eelnimetatud liikmesriikides käsitletakse määruse (EL) nr .../2012 artiklis 5, milles reguleeritakse, milliseid organisatsioone võib rahastada.

Eelnimetatud analüüsi põhjal soovitab raportöör käesoleva seadusandliku ettepaneku vastuvõtmise ilma muudatusteta heaks kiita.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

20.2.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

38

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Louis Michel, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Michael Cashman, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Franziska Keller, Jean Lambert, Jan Mulder, Salvador Sedó i Alabart, Janusz Wojciechowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Zdravka Bušić, Constanze Angela Krehl

Õigusteave - Privaatsuspoliitika