Menettely : 2011/0446(APP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0152/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0152/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/03/2014 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0213

SUOSITUS     ***
PDF 140kWORD 56k
3.3.2014
PE 489.646v03-00 A7-0152/2014

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles 2020 -ohjelma) annetun asetuksen (EU) N:o …/2012 soveltamisen ulottamisesta muihin kuin osallistuviin jäsenvaltioihin

(16616/2013 – C7‑0463/2013 – 2011/0446(APP))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles 2020 -ohjelma) annetun asetuksen (EU) N:o …/2012 soveltamisen ulottamisesta muihin kuin osallistuviin jäsenvaltioihin

(16616/2013 – C7‑0463/2013 – 2011/0446(APP))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi (16616/2013),

–       ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 352 artiklan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0463/2013),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan,

–       ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A7‑0152/2014),

1.      antaa hyväksyntänsä ehdotukselle neuvoston asetukseksi;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


PERUSTELUT

Asetusehdotuksella halutaan laajentaa asetuksen (EU) N:o …/2012 (Perikles 2020 -ohjelma) soveltamisalaa jäsenvaltioihin, jotka eivät ottaneet euroa yhtenäisvaluutaksi.

Perikles 2020 -ohjelma on jatkoa ohjelmalle, joka perustettiin neuvoston päätöksellä 2001/923/EY ja siihen myöhemmin tehdyillä muutoksilla. Sen tarkoituksena on säätää toimenpiteistä, joilla suojataan euroa väärentämiseltä.

Tämän ehdotuksen oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 133 artikla ja 139 artiklan 2 kohdan f alakohta, joissa määrätään, että Euroopan parlamentin ja neuvoston on toteutettava toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen euron käytössä yhteisenä rahana. Näihin kuuluvat myös euron suojaaminen väärentämiseltä. Perikles‑ohjelman laajentaminen toteutetaan SEUT:n 352 artiklaan perustuvalla ehdotuksella rinnakkaisasetukseksi.

Vuosina 2004 ja 2011 tehtyjen arviointien mukaan ohjelmalla saavutettiin asetetut tavoitteet ja sitä olisi jatkettava. Esittelijä katsoo, että ohjelman laajentaminen kaikkiin jäsenvaltioihin auttaa parantamaan sitä ja tehostaa euron väärentämisen ehkäisemistä ja torjumista.

Ohjelman rahoittamisesta näissä jäsenvaltioissa on säädetty asetuksen (EU) N:o …/2012 5 artiklassa, jossa määritetään yhteisöt, joille rahoitusta voidaan myöntää.

Tämän arvion pohjalta esittelijä ehdottaa lainsäädäntöehdotuksen hyväksymistä ilman tarkistuksia.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

20.2.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Louis Michel, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Michael Cashman, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Franziska Keller, Jean Lambert, Jan Mulder, Salvador Sedó i Alabart, Janusz Wojciechowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Zdravka Bušić, Constanze Angela Krehl

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö