Procedūra : 2011/0446(APP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0152/2014

Pateikti tekstai :

A7-0152/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/03/2014 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0213

REKOMENDACIJA     ***
PDF 154kWORD 197k
3.3.2014
PE 489.646v03-00 A7-0152/2014

dėl Tarybos reglamento, kuriuo Reglamento (ES) Nr. .../2012, kuriuo nustatoma mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta apsaugai nuo eurų padirbinėjimo (programa „Pericles 2020“), taikymas išplečiamas nedalyvaujančioms valstybėms narėms, projekto

(16616/2013 – C7‑0463/2013 – 2011/0446(APP))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos reglamento, kuriuo Reglamento (ES) Nr. .../2012, kuriuo nustatoma mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta apsaugai nuo eurų padirbinėjimo (programa „Pericles 2020“), taikymas išplečiamas nedalyvaujančioms valstybėms narėms, projekto

(16616/2013 – C7‑0463/2013 – 2011/0446(APP))

(Speciali teisėkūros procedūra: pritarimas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Tarybos reglamento projektą (16616/13),

–       atsižvelgdamas į Tarybos pateiktą prašymą pritarti, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 352 straipsnį (C7‑0463/2013),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio 1 dalies pirmą ir antrą pastraipą,

–       atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A7-0152/2014),

1.      pritaria Tarybos reglamento projektui;

2.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymu dėl reglamento siekiama Reglamento (ES) Nr. .../2012, žinomo kaip programa „Pericles 2020“, taikymą išplėsti valstybėms narėms, kurios nėra priėmusios euro kaip bendros valiutos.

Programa „Pericles 2020“ su vėlesniais pakeitimais tęsia programą, sukurtą Tarybos sprendimu 2001/923/EB, ir jos tikslas – numatyti priemones, skirtas apsaugai nuo eurų padirbinėjimo.

Šio pasiūlymo teisinė bazė yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 133 straipsnis ir 139 straipsnio 2 dalies f punktas, kuriuose nurodyta, kad Europos Parlamentas ir Taryba nustato priemones, reikalingas naudoti eurą kaip bendrą valiutą, šios priemonės apima ir apsaugą nuo eurų padirbinėjimo. Pagaliau programos „Pericles“ taikymo išplėtimas vykdomas teikiant pasiūlymą dėl reglamento pagal SESV 352 straipsnį.

Iš 2004 m. ir 2011 m. atliktų vertinimų matyti, kad programos tikslų pasiekta ir ją reikėtų taikyti toliau. Pranešėjas supranta, kad išplėtus jos taikymą likusioms valstybėms narėms būtų galima ją patobulinti padidinant eurų padirbinėjimo prevencijos ir nuobaudų už šią veiką efektyvumą.

Pagaliau, šios programos finansavimas minėtosioms valstybėms narėms numatytas Reglamento (ES) Nr. .../2012 5 straipsnyje, kuriame reglamentuojamos organizacijos, galinčios kreiptis dėl finansavimo.

Atsižvelgdamas į šią analizę, pranešėjas siūlo pritarti minėtajam pasiūlymui dėl teisėkūros procedūra priimamo akto be pakeitimų.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

20.2.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Louis Michel, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Michael Cashman, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Franziska Keller, Jean Lambert, Jan Mulder, Salvador Sedó i Alabart, Janusz Wojciechowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Zdravka Bušić, Constanze Angela Krehl

Teisinė informacija - Privatumo politika