Procedūra : 2011/0446(APP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0152/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0152/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 12/03/2014 - 8.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0213

IETEIKUMS     ***
PDF 156kWORD 61k
3.3.2014
PE 489.646v03-00 A7-0152/2014

par projektu Padomes Regulai, ar kuru Regulas (ES) Nr. …/2012, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (programmu „Perikls 2020”), piemērošanu paplašina attiecībā uz neiesaistītajām dalībvalstīm

(16616/2013 – C7‑0463/2013 – 2011/0446(APP))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes Regulai, ar kuru Regulas (ES) Nr. …/2012, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (programmu „Perikls 2020”), piemērošanu paplašina attiecībā uz neiesaistītajām dalībvalstīm.

(16616/2013 – C7‑0463/2013 – 2011/0446(APP))

(Īpašā likumdošanas procedūra — piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā projektu Padomes regulai (16616/2013),

–       ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padomes iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 352. pantu (C7‑0463/2013),

–       ņemot vērā Reglamenta 81. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu,

–       ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu (A7-0152/2014),

1.      sniedz piekrišanu Padomes regulas projektam;

2.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


PASKAIDROJUMS

Šajā regulas priekšlikumā tiek ierosināts attiecināt Regulas (ES) Nr. …/2012, kas pazīstama kā programma „Perikls 2020”, piemērošanu arī tām dalībvalstīm, kuras nav pieņēmušas euro par savu vienoto valūtu.

„Perikls 2020” turpina programmas darbību, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 2001/923/EK, ar attiecīgiem vēlākiem grozījumiem, ar mērķi izstrādāt pasākumus, lai aizsargātu euro pret viltošanu.

Šā priekšlikuma juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 133. pants un 139. panta 2. punkta f) apakšpunkts, kuros noteikts, ka Eiropas Parlamentam un Padomei ir jānosaka pasākumi, kas nepieciešami euro kā vienotās valūtas izmantošanai, tostarp arī euro aizsardzībai pret viltošanu. Turklāt, programmas „Perikls 2020” paplašināto piemērošanu īstenos ar paralēlas regulas palīdzību, kuras pamatā ir LESD 352. pants.

Novērtējumi, kuri tika veikti 2004. un 2011. gadā, parādīja, ka programma ir sasniegusi savus mērķus un ir jāturpina. Referents saprot, ka programmas attiecināšana uz pārējām dalībvalstīm ļaus to uzlabot, palīdzot efektīvāk novērst un nepieļaut euro viltošanu.

Visbeidzot, programmas finansēšana minētajās valstīs ir paredzēta Regulas (ES) Nr. …/2012 5. pantā, nosakot struktūras, kuras var pretendēt uz finansējumu.

Ņemot vērā šo analīzi, referents ierosina apstiprināt šo tiesību aktu priekšlikumu bez grozījumiem.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

20.2.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

38

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Louis Michel, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michael Cashman, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Franziska Keller, Jean Lambert, Jan Mulder, Salvador Sedó i Alabart, Janusz Wojciechowski

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zdravka Bušić, Constanze Angela Krehl

Juridisks paziņojums - Privātuma politika