Procedure : 2011/0446(APP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0152/2014

Ingediende teksten :

A7-0152/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/03/2014 - 8.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0213

AANBEVELING     ***
PDF 132kWORD 55k
3.3.2014
PE 489.646v02-00 A7-0152/2014

over het ontwerp van verordening van de Raad waarbij de toepassing van Verordening (EU) nr. …/2012 tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (het programma "Pericles 2020") wordt uitgebreid tot niet deelnemende lidstaten

(16616/2013 – C7‑0463/2013 – 2011/0446(APP))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

PR_APP

TOELICHTING
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

TOELICHTING

Het ontwerp van verordening heeft tot doel de toepassing van Verordening (EU) nr. …/2012, bekend als het programma "Pericles 2020", uit te breiden tot de lidstaten die niet de euro als enige munt hebben aangenomen.

"Pericles 2020" is de voortzetting van het programma dat is ingesteld bij Besluit 2001/923/EG van de Raad, met de daaropvolgende wijzigingen, en heeft tot doel maatregelen vast te stellen ter bescherming van de euro tegen valsemunterij.

De rechtsgrondslag van dit voorstel vloeit voort uit de artikelen 133 en 139, lid 2, onder f), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), waarin wordt bepaald dat het Europees Parlement en de Raad maatregelen moeten vaststellen die nodig zijn voor het gebruik van de euro als enige munteenheid, waartoe ook de bescherming van de euro tegen valsemunterij behoort. Tot slot wordt de tenuitvoerlegging van de uitbreiding van het programma Pericles gerealiseerd door middel van een voorstel voor een parallelle verordening op basis van artikel 352 VWEU.

Uit de in 2004 en 2011 uitgevoerde evaluaties bleek dat de doelstellingen van het programma zijn gehaald en dat het programma moet worden voortgezet. De rapporteur is van oordeel dat het uitbreiden van het programma tot de overige lidstaten zal leiden tot verbetering ervan, daar het bijdraagt aan een grotere doeltreffendheid van de voorkoming en bestrijding van de vervalsing van de euro.

Tot slot wordt de financiering van het programma van de genoemde lidstaten geregeld bij artikel 5 van Verordening (EU) nr. .../2012, op grond waarvan wordt bepaald welke organen in aanmerking komen voor financiering.

Met het oog op deze analyse stelt de rapporteur voor dit wetgevingsvoorstel zonder amendementen goed te keuren.


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

20.2.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

38

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Louis Michel, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Michael Cashman, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Franziska Keller, Jean Lambert, Jan Mulder, Salvador Sedó i Alabart, Janusz Wojciechowski

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Zdravka Bušić, Constanze Angela Krehl

Juridische mededeling - Privacybeleid