Procedura : 2011/0446(APP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0152/2014

Teksty złożone :

A7-0152/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/03/2014 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0213

ZALECENIE     ***
PDF 142kWORD 61k
3.3.2014
PE 489.646v02-00 A7-0152/2014

w sprawie projektu rozporządzenia Rady rozszerzającego stosowanie rozporządzenia (UE) nr .../2012 ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles 2020”) na nieuczestniczące państwa członkowskie

(16616/2013 – C7‑0463/2013 – 2011/0446(APP))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu rozporządzenia Rady rozszerzającego stosowanie rozporządzenia (UE) nr .../2012 ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles 2020”) na nieuczestniczące państwa członkowskie

(16616/2013 – C7‑0463/2013 – 2011/0446(APP))

(Specjalna procedura ustawodawcza – zgoda)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt rozporządzenia Rady (16616/13),

–   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 352 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0463/2013),

–   uwzględniając art. 81 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0152/2014),

1.   wyraża zgodę na projekt rozporządzenia Rady;

2.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.


UZASADNIENIE

Wniosek dotyczący rozporządzenia ma na celu rozszerzenie stosowania rozporządzenia (UE) nr .../2012 znanego jako program „Perykles 2020” na państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako jednej waluty.

„Perykles 2020” jest kontynuacją programu utworzonego decyzją Rady 2001/923/WE z późniejszymi zmianami w celu wypracowania środków ochrony euro przed fałszowaniem.

Podstawą prawną wniosku są art. 133 i art. 139 ust. 2 lit. f) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), zgodnie z którymi Parlament Europejski i Rada powinny ustanowić środki niezbędne do używania euro jako jednej waluty, obejmujące także ochronę euro przed fałszowaniem. Natomiast rozszerzenie programu Perykles jest realizowane w drodze wniosku dotyczącego równoległego rozporządzenia na podstawie art. 352 TFUE.

Oceny przeprowadzone w 2004 i 2011 r. wykazały, że cele programu zostały osiągnięte i powinien on być kontynuowany. W rozumieniu sprawozdawcy rozszerzenie programu na pozostałe państwa członkowskie umożliwi jego ulepszenie, przyczyniając się do zwiększenia skuteczności zapobiegania fałszowaniu euro i zapobiegania mu.

Należy też zauważyć, że finansowanie programu we wspomnianych państwach jest regulowane przez art. 5 rozporządzenia (UE) nr .../2012, który określa organy kwalifikujące się do otrzymania finansowania.

Uwzględniając tę analizę, sprawozdawca proponuje wyrazić zgodę na przyjęcie wniosku ustawodawczego bez poprawek.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

20.2.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Louis Michel, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Michael Cashman, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Franziska Keller, Jean Lambert, Jan Mulder, Salvador Sedó i Alabart, Janusz Wojciechowski

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Zdravka Bušić, Constanze Angela Krehl

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności