Postup : 2011/0446(APP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0152/2014

Predkladané texty :

A7-0152/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2014 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0213

ODPORÚČANIE     ***
PDF 141kWORD 59k
3.3.2014
PE 489.646v02-00 A7-0152/2014

k návrhu nariadenia Rady o rozšírení uplatňovania nariadenia (EÚ) č. .../2012 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“) na nezúčastnené členské štáty

(16616/2013 – C7‑0463/2013 – 2011/0446(APP))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Rady o rozšírení uplatňovania nariadenia (EÚ) č. .../2012 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“) na nezúčastnené členské štáty

(16616/2013 – C7‑0463/2013 – 2011/0446(APP))

(Mimoriadny legislatívny postup – súhlas)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh nariadenia Rady (16616/13),

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 352 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7‑0463/2013),

–   so zreteľom na článok 81 ods. 1 prvý a tretí pododsek rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0152/2014),

1.   udeľuje súhlas s návrhom nariadenia Rady,

2.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom návrhu nariadenia je rozšíriť uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. .../2012, známeho ako program „Pericles 2020“, na členské štáty, ktoré neprijali euro ako jednotnú menu.

„Pericles 2020“ je pokračovaním programu, ktorý bol vytvorený na základe rozhodnutia Rady 2001/923/ES, a zahŕňa neskoršie zmeny, pričom jeho cieľom je vytvoriť opatrenia zamerané na ochranu eura proti falšovaniu.

Právny základ tohto návrhu vychádza z článkov 133 a 139 ods. 2 písm. f) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktoré stanovujú, že Európsky parlament a Rada ustanovia opatrenia potrebné na používanie eura ako jednotnej meny, do ktorých je zahrnutá aj ochrana eura proti falšovaniu. Vykonávanie rozšírenia programu Pericles sa uskutočňuje prostredníctvom návrhu paralelného nariadenia na základe článku 352 ZFEÚ.

Hodnotenia uskutočnené v roku 2004 a roku 2011 ukázali, že program dosiahol svoje ciele a mal by pokračovať. Spravodajca sa domnieva, že rozšírenie programu na zvyšné členské štáty umožní jeho zlepšenie, zvýšenie účinnosti predchádzania falšovaniu eura a potláčania falšovania eura.

Nakoniec, na financovanie programu pre uvedené štáty sa vzťahuje článok 5 nariadenia (EÚ) č. .../2012, ktorým sa upravujú subjekty oprávnené na financovanie.

Vzhľadom na uvedenú analýzu spravodajca navrhuje schváliť tento legislatívny návrh bez pozmeňujúcich návrhov.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

20.2.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Louis Michel, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Cashman, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Franziska Keller, Jean Lambert, Jan Mulder, Salvador Sedó i Alabart, Janusz Wojciechowski

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Zdravka Bušić, Constanze Angela Krehl

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia