Förfarande : 2011/0446(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0152/2014

Ingivna texter :

A7-0152/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/03/2014 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0213

REKOMMENDATION     ***
PDF 130kWORD 56k
3.3.2014
PE 489.646v03-00 A7-0152/2014

om utkastet till rådets förordning om utvidgning av tillämpningsområdet för rådets förordning (EU) nr …/2012 om utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning (Periklesprogrammet 2020) till att även omfatta icke deltagande medlemsstater.

(16616/2013 – C7‑0463/2013 – 2011/0446(APP))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets förordning om utvidgning av tillämpningsområdet för rådets förordning (EU) nr …/2012 om utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning (Periklesprogrammet 2020) till att även omfatta icke deltagande medlemsstater.

(16616/2013 – C7‑0463/2013 – 2011/0446(APP))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets förordning (16616/13),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0463/2013),

–  med beaktande av artikel 81.1 första och tredje styckena i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0152/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets förordning.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


MOTIVERING

Förslaget till förordning har till syfte att utvidga tillämpningsområdet för förordning (EU) nr .../2012, som normalt går under benämningen Periklesprogrammet 2020, till att även omfatta de medlemsstater som inte har infört euron som gemensam valuta.

Periklesprogrammet 2020 är en fortsättning på det program som inrättades genom rådets beslut 2001/923/EG, med senare ändringar, i syfte att införa åtgärder för att skydda euron mot förfalskning.

Den rättsliga grunden för det nuvarande förslaget är artiklarna 133 och 139.2 f i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), där det fastställs att Europaparlamentet och rådet ska föreskriva nödvändiga åtgärder när det gäller användningen av euron som gemensam valuta, bland annat åtgärder som syftar till att skydda euron mot förfalskning. Dessutom genomförs utvidgningen av Periklesprogrammet 2020 genom ett parallellt förslag till förordning som bygger på artikel 352 i EUF-fördraget.

Av de utvärderingar som genomfördes 2004 och 2011 framgick att programmet hade uppnått sina mål och borde fullföljas. Föredraganden anser att utvidgningen till de övriga medlemsstaterna kommer att göra det möjligt att förbättra programmet och bidra till att effektivisera förebyggandet och bekämpningen av förfalskning av euron.

Finansieringen av programmet för dessa medlemsstater omfattas av artikel 5 i förordning (EU) nr. .../2012, som reglerar de organ som är berättigade till stöd.

Mot bakgrund av denna analys föreslår föredraganden att detta lagstiftningsförslag godkänns utan ändringar.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

20.2.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Louis Michel, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Michael Cashman, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Franziska Keller, Jean Lambert, Jan Mulder, Salvador Sedó i Alabart, Janusz Wojciechowski

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 187.2)

Zdravka Bušić, Constanze Angela Krehl

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy