Postup : 2013/0358(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0154/2014

Předložené texty :

A7-0154/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2014 - 8.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0215

DOPORUČENÍ     ***
PDF 168kWORD 105k
4. 3. 2014
PE 527.921v02-00 A7-0154/2014

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií

a Ázerbájdžánskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

(15596/2013 – C7‑0079/2014 – 2013/0358(NLE))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Mariya Gabriel

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií

a Ázerbájdžánskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

(15596/2013 – C7‑0079/2014 – 2013/0358(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (15596/2013),

–       s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob (15594/2013),

–       s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 79 odst. 3 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7‑0079/2014),

–       s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

–       s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A7-0154/2014),

1.      uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody;

2.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Ázerbájdžánské republiky.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Vztahy mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou započaly v roce 1996 podepsáním dohody o partnerství a spolupráci. Později v návaznosti na rozšíření v letech 2004 a 2007 zahájila Evropská unie evropskou politiku sousedství (EPS), které se Ázerbájdžánská republika účastní od roku 2004 a která si klade za cíl posílit vztahy s východními a jižními sousedními zeměmi za účelem podpory prosperity, stability a bezpečnosti hranic. V roce 2009 zahájila Unie v této oblasti další iniciativu s cílem prohloubit vztahy s některými východními zeměmi – Východní partnerství. Dne 7. května 2009 byla v Praze uzavřena dohoda o přidružení, na níž se podílí i Ázerbájdžánská republika. Cílem Východního partnerství je vytvořit nezbytné podmínky k urychlení politického přidružení a hospodářské integrace mezi Unií a zúčastněnými státy. Nedílnou součástí tohoto partnerství je uvolnění vízového režimu a mobilita občanů.

V rámci prohlášení učiněného dne 30. září 2011 na varšavském summitu Východního partnerství Evropská unie a partnerské země potvrdily svou politickou podporu posílení mobility osob v bezpečném prostředí a znovu potvrdily svůj záměr podnikat kroky k postupnému uvolnění vízového režimu. Prvním krokem v tomto směru je jednání o zjednodušení vízového režimu. V souladu se společným přístupem k utváření politiky Evropské unie v této oblasti nemá být dohoda o zjednodušení vízového režimu uzavřena, dokud nebude v platnosti dohoda o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob.

Na základě toho předložila Komise Radě dne 16. září 2011 doporučení s cílem zmocnit Komisi k zahájení jednání s Ázerbájdžánskou republikou o uzavření dohody o zjednodušení vízového režimu a dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob. Dne 19. prosince 2011 Rada formálně zmocnila Komisi ke sjednání obou dohod mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánem.

Komise v únoru 2012 předala návrh textu ázerbájdžánským orgánům. První kolo formálních jednání proběhlo v Baku ve dnech 1. a 2. března 2012. Následovala další tři kola jednání, z nichž poslední se uskutečnilo ve dnech 12. a 13. března 2013 v Bruselu. Dohodnuté znění bylo parafováno dne 29. července 2013 v Bruselu.

Dohoda o zjednodušení vízového režimu úzce souvisí s dohodou o zpětném přebírání osob. Při příležitosti summitu Východního partnerství, který proběhl ve dnech 28. a 29. listopadu 2013 ve Vilniusu, podepsal Ázerbájdžán dohodu, která má za cíl zjednodušit postup udělování víz. Podpis dohody o zpětném přebírání osob by měl následovat po uplynutí tříměsíční lhůty pro případné přistoupení Spojeného království a Irska k této dohodě a příslušném rozhodnutí Rady.

***

Proces prohlubování vztahů mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánem jistě přispěje k posunutí hranic prostoru svobody, bezpečnosti a práva. V této souvislosti v souladu se stanoviskem Evropské komise a Rady a po zvážení názoru Výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu považuje zpravodajka Ázerbájdžán po skončení několika kol jednání za připravený uzavřít dohodu o uvolnění vízového režimu i dohodu o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob.

Uzavření obou dohod představuje pokrok ve spolupráci v oblasti mobility. Díky novým pravidlům, která dohody zavedly, bude udělování víz jednodušší a rychlejší. Uzavření obou dohod je zároveň výsledkem dobré vůle, kterou Evropská unie i Ázerbájdžán prokazovaly během let nepřetržitého a hlubokého sbližování. Dohody mají proto velký význam jak politický, tak procedurální.

***

V souvislosti s dohodou o zpětném přebírání osob je v první řadě třeba podotknout, že závazky v oblasti zpětného přebírání jsou vypracovány na základě úplné vzájemnosti. Již v samotném úvodu dohody je zdůrazněno, že dohoda musí být uplatňována tak, aby bylo zaručeno dodržování lidských práv.

Ustanovení dohody zahrnují závazek přijmout zpět bývalé vlastní státní příslušníky, kteří se své příslušnosti vzdali, aniž by nabyli státní příslušnost jiného státu. Pravidla zpětného přebírání se vztahují i na členy rodiny. Dle podmínek stanovených v dohodě se zpětné přebírání vztahuje na osoby, které jsou v době podání žádosti držiteli víza nebo platného povolení k pobytu, i na osoby, které vstoupily na území žádajícího státu nelegálně po pobytu na území dožádaného státu či průjezdu přes něj.  

Oddíl III této dohody obsahuje technická ustanovení týkající se postupu a přílohy 4, 5, 6 a 7 obsahují vzory formulářů a seznam požadovaných dokumentů nezbytných pro postup zpětného přebírání osob. Dohoda zahrnuje i ustanovení ohledně urychleného postupu a oddíl věnovaný tranzitním operacím.

Dohoda stanoví vytvoření smíšeného readmisního výboru, který bude dohlížet na její řádné provádění a který bude moci přijímat rozhodnutí za účelem sjednocení prováděcích opatření této dohody.

Zvláštní situace Dánska, Spojeného království a Irska je zohledněna v preambuli. Dohoda zahrnuje prohlášení, které upřesňuje, že se tato dohoda nevztahuje na Dánsko, a prohlášení o úzké spolupráci Islandu, Norska a Švýcarska při provádění, uplatňování a rozvíjení schengenského acquis. Dále dohoda zahrnuje dvě prohlášení upravující vztahy se Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím.

***

Zpravodajka si velmi přeje, aby byl Evropský parlament do jednání zapojován a aby byl informován o zahajování i průběžném stavu vyjednávání takovýchto dohod. Doporučuje proto, aby Evropský parlament dohlížel na jejich provádění. Zpravodajka upozorňuje, že ve smíšeném výboru pro správu dohody Evropskou unii zastupuje pouze Evropská komise, které jsou nápomocni odborníci z členských států. Do práce smíšeného výboru by však mohl být zapojen i Evropský parlament, který zastupuje evropské občany a hájí demokracii a zásady Evropské unie. Zpravodajka vyzývá Evropskou komisi, aby přezkoumala složení smíšených výborů pro správu budoucích dohod. Vyzývá ji též, aby v souladu se zásadou řádné spolupráce mezi orgány Parlament ve všech fázích informovala o provádění dohod.

Zpravodajka doporučuje členům Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby tuto zprávu podpořili a aby Parlament vyslovil souhlas.


STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (6. 2. 2014)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

(COM(2013)0744 – C7 – 0079/2014(NLE))

Navrhovatelka: Anneli Jäätteenmäki

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Jednou ze základních zásad Východního partnerství je zintenzivnění kontaktů mezi lidmi prostřednictvím posílení mobility v bezpečném a dobře řízeném prostředí. Uvolnění vízového režimu zůstává společným cílem jednotlivých partnerských zemí i Evropské unie ve prospěch všech obyvatel.

Ve společném prohlášení ze summitu, který se konal dne 7. května 2009 v Praze a na jehož základě bylo vytvořeno Východní partnerství, byl zdůrazněn význam podpory mobility občanů v bezpečném prostředí prostřednictvím dohod o zjednodušení vízového režimu a dohod o zpětném přebírání osob. Jako dlouhodobý cíl bylo stanoveno usnadnění vízového režimu, které musí být doplněno zlepšením bezpečnostních podmínek, aby bylo možné potírat přeshraniční trestnou činnost a nelegální migraci. Na summitech, které se konaly v září 2011 ve Varšavě a v listopadu 2013 ve Vilniusu, byly tyto cíle znovu potvrzeny a především bylo zdůrazněno, že další spolupráce a koordinace by se měla zaměřit také na předcházení a boj proti nelegální migraci, podporu bezpečné a řádně řízené migrace a mobility a integrovanou správu hranic.

Již ve svém sdělení o posílení evropské politiky sousedství (EPS) ze dne 4. prosince 2006(1) Komise doporučila, aby byla zahájena jednání se zeměmi EPS o zjednodušení vízového režimu a o zpětném přebírání osob. V souladu se společným přístupem k utváření politiky EU v oblasti zjednodušení vízového režimu dojednaným na úrovni výboru COREPER členskými státy v prosinci 2005 by dohoda o zjednodušení vízového režimu nebyla uzavřena bez předchozího uzavření dohody o zpětném přebírání osob.

Navržené rozhodnutí zohledňuje stávající rámec pro spolupráci s Ázerbájdžánem, zejména stávající Dohodu o partnerství a spolupráci, která vstoupila v platnost v roce 1999, prohlášení ze summitů Východního partnerství, stejně jako probíhající jednání o dohodě o přidružení mezi EU a Ázerbájdžánem. Obdobné dohody už byly uzavřeny s Arménií, Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou.

Jednání s Ázerbájdžánem o dohodě o zpětném přebírání osob bylo formálně schváleno dne 19. prosince 2011. Jednání byla zahájena v březnu 2012 a schválené znění dohody bylo parafováno dne 29. července 2013.

Navržené rozhodnutí o uzavření dohody zahrnuje soubor standardních prvků obsažených v dohodách o zpětném přebírání osob, které byly uzavřeny mezi EU a třetími zeměmi. Podepisující strany v dohodě potvrzují, že tato dohoda musí být uplatňována při zajištění dodržování lidských práv, jakož i závazků a povinností stran vyplývajících z platných mezinárodních nástrojů.

Povinnosti týkající se zpětného přebírání osob jsou stanoveny na plně recipročním základě a vztahují se na státní příslušníky dotčených zemí, na příslušníky třetích zemí a osoby bez státní příslušnosti. Vyplývá z nich rovněž povinnost přijmout zpět státní příslušníky třetích zemí a osoby bez státní příslušnosti. Dohoda stanovuje opatření pro praktické uplatňování dohody, včetně zřízení smíšeného readmisního výboru, podmínky pro zrychlený postup a ustanovení týkající se nákladů, ochrany údajů a vztahu k ostatním mezinárodním závazkům. Dohoda se vztahuje na území Ázerbájdžánu a EU, s výjimkou Irska, Dánska a Spojeného království.

Ázerbájdžán ratifikoval několik příslušných mezinárodních úmluv včetně Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a Protokolu z roku 1967. Je členem Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Ázerbájdžán je partnerskou zemí v rámci Východního partnerství, které je založeno na respektování zásad mezinárodního práva a základních hodnot, včetně dodržování lidských práv a základních svobod.

Jednání o dohodě o přidružení mezi EU a Ázerbájdžánem začalo dne 15. července 2010 a po počátečním vývoji stagnovalo. Nový smluvní rámec by přispěl k dalšímu posilování vztahů mezi EU a Ázerbájdžánem. Podvýbor EU - Ázerbájdžán pro spravedlnost, svobodu, bezpečnost a lidská práva a demokracii se poprvé sešel dne 30. listopadu 2010. Dosud se konala tři zasedání. EU a Ázerbájdžán by měly být vybízeny k tomu, aby pořádaly zasedání podvýboru jednou ročně.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se navrhovatelka tohoto stanoviska domnívá, že v Ázerbájdžánu funguje dostatečně kvalitní rámec, aby bylo zajištěno dodržování práv osob, na které se vztahuje tato dohoda. Dohoda o zpětném přebírání osob by měla být uzavřena včas a vstoupit v platnost současně s dohodou o zjednodušení vízového režimu, jelikož spolu obě dohody souvisejí.

******

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby navrhl Parlamentu udělit souhlas.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

6.2.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

10

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Hiltrud Breyer, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mário David, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Sophocles Sophocleous, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Boris Zala

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Charalampos Angourakis, Reinhard Bütikofer, Véronique De Keyser, Kinga Gál, Antonio López-Istúriz White

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Leonidas Donskis, Marie-Christine Vergiat

(1)

COM(2006)0726


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

7

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Louis Michel, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Michael Cashman, Cornelis de Jong, Franziska Keller, Jean Lambert, Jan Mulder, Salvador Sedó i Alabart, Janusz Wojciechowski

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Zdravka Bušić, Constanze Angela Krehl

Právní upozornění - Ochrana soukromí