VERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake de deelneming van de Europese Unie in de kapitaalverhoging bij het Europees Investeringsfonds

4.3.2014 - (COM(2014)0066 – C7‑0030/2014 – 2014/0034(COD)) - ***I

Begrotingscommissie
Rapporteur: Eider Gardiazábal Rubial
PR_COD_1consamCom


Procedure : 2014/0034(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0156/2014
Ingediende teksten :
A7-0156/2014
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake de deelneming van de Europese Unie in de kapitaalverhoging bij het Europees Investeringsfonds

(COM(2014)0066 – C7‑0030/2014 – 2014/0034(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–       gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0066),

–       gezien artikel 294, lid 2, en artikel 173, lid 3 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0030/2014),

–       gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       na raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

–       gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0156/2014),

1.      stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.      verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT[1]*

op het voorstel van de Commissie

---------------------------------------------------------

2014/0034 (COD)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

inzake de deelneming van de Europese Unie in de kapitaalverhoging bij het Europees Investeringsfonds

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 173, lid 3,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)      Krachtens Besluit 94/375/EG[2] van de Raad is in 1994 het Europees Investeringsfonds (hierna "het fonds" genoemd) opgericht, dat "een duurzame en evenwichtige groei in de Gemeenschap zal stimuleren".

(2)      Na een verhoging in 2007 van het geplaatste fondskapitaal bedraagt het toegestane kapitaal van het fonds 3 miljard EUR, onderverdeeld in 3 000 aandelen van elk 1 miljoen EUR met een gestorte ratio van 20 %. De Unie, vertegenwoordigd door de Commissie, heeft overeenkomstig Besluit 2007/247/EG[3] van de Raad deelgenomen in de vorige verhoging van het geplaatste kapitaal van het fonds.

(3)      Daarmee heeft de Unie, vertegenwoordigd door de Commissie, thans ingetekend op in totaal 900 fondsaandelen met een nominale waarde van 900 miljoen EUR, waarvan 180 miljoen EUR is gestort.

(4)      De Europese Raad heeft op 28-29 juni 2012 zijn goedkeuring gehecht aan het Pact voor groei en banen, dat een slimme, duurzame, inclusieve, hulpbronnenefficiënte en banenscheppende groei moet stimuleren. In dit verband heeft de Europese Raad in zijn conclusies benadrukt dat een verdere ontwikkeling van de activiteiten van het fonds, met name op durfkapitaalgebied en in samenwerking met de bestaande nationale structuren zoals nationale stimuleringsbanken en -instellingen, een van de verdere spoedeisende maatregelen is die op Unieniveau nodig zijn om de groei en werkgelegenheid te stimuleren, de financiering van de economie te versterken en Europa's concurrentiepositie als plaats om te produceren en te investeren te verbeteren.

(5)      Om de investeringen en de toegang tot krediet nog verder te bevorderen, heeft de Europese Raad op 28-29 juni 2013 het zogeheten "Nieuw investeringsplan voor Europa" gelanceerd, dat kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) moet ondersteunen en de financiering van de economie een impuls moet geven. In dit verband heeft de Europese Raad de Commissie en de EIB in zijn conclusies verzocht om de verruiming van de kredietverbeteringscapaciteit van het EIF bij voorrang uit te voeren.

(6)      De Europese Raad heeft in december 2013 erop gewezen dat het herstel van de normale kredietverstrekking aan de economie, met name aan kmo's, een prioriteit blijft en heeft de Commissie en de EIB in dit verband opgeroepen om de capaciteit van het fonds door middel van een kapitaalverhoging verder te versterken met als doel uiterlijk in mei 2014 een definitief akkoord te bereiken.

(7)      Gezien de huidige omvang van het eigen vermogen van het fonds is in weerwil van de oproep van de Europese Raad geen forse uitbreiding van de activiteiten van het fonds mogelijk, omdat de garantie- en durfkapitaaltransacties van het fonds niet mogen uitgaan boven de plafonds die zijn vastgesteld in artikel 26 van de statuten van het fonds of door de algemene vergadering van het fonds. Voorts is de kredietverbeteringscapaciteit van het fonds vanwege de omvang van zijn beschikbare eigen vermogen aan bepaalde grenzen gebonden.

(8)      De raad van bestuur van het fonds heeft daarom op 26 november 2013 in principe ingestemd met een verhoging van het geplaatste fondskapitaal met maximaal 1,5 miljard EUR die de nodige verhoging van het eigen vermogen mogelijk moet maken. De technische uitwerking van en de uitvoeringsprocedure voor de verhoging worden te zijner tijd aan de raad van bestuur voorgelegd met het verzoek om toestemming te verlenen om een voorstel ter goedkeuring in te dienen bij de algemene vergadering van het fonds in 2014.

(9)      De aandeelhouders van het fonds mogen over een periode van vier jaar, van 2014 tot en met 2017, naar gelieven intekenen op nieuwe aandelen. De prijs van de nieuwe aandelen moet jaarlijks op basis van de tussen de aandeelhouders van het fonds overeengekomen intrinsieke-waardeformule worden vastgesteld.

(10)    De jaarlijkse dividenden die van 2014 tot en met 2017 voor de deelneming van de Unie in het fonds worden ontvangen, moeten als externe bestemmingsontvangsten worden aangemerkt die voor de financiering van een deel van de kosten van de kapitaalverhoging moeten worden gebruikt. Dit zou dan moeten leiden tot een verhoging van het bedrag aan budgettaire middelen dat voor de kapitaalverhoging beschikbaar is, hetgeen weer de doelstelling om het aandelenbelang van de Unie in het fonds op het huidige niveau van 30 % te houden, ten goede komt.

(11)    De Unie moet deelnemen in de kapitaalverhoging bij het fonds met het oog op de verwezenlijking van haar doelstellingen om een gunstig klimaat voor het ontplooien van initiatieven en voor de ontwikkeling van ondernemingen in de gehele Unie, met name van kmo's, te bevorderen en een betere benutting van het industriële potentieel van haar beleid inzake innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling te stimuleren, zoals aangegeven in de conclusies van de Europese Raad van juni 2012, juni 2013 en december 2013 en nader uitgewerkt in het "Pact voor groei en banen" en het "Nieuw investeringsplan voor Europa".

(11 bis)           Met het oog op de specifieke doelstellingen die met de deelneming van de Unie in de kapitaalverhoging van het Fonds nagestreefd worden, met name de steun van het fonds aan maatregelen die een aanvulling vormen op de maatregelen van de lidstaten ten behoeve van ondernemingen, in het bijzonder kmo's, voorziet artikel 173, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, in de nodige bevoegdheden om dit besluit vast te stellen.

(12)    Om de vertegenwoordiger van de Unie in de algemene vergadering van het EIF zo spoedig mogelijk in de gelegenheid te stellen met de kapitaalverhoging in te stemmen, moet het besluit op de dag na die van de bekendmaking ervan in werking treden,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel -1

Dit besluit beoogt de steun te verhogen van het Europees Investeringsfonds (hierna "het fonds" genoemd) aan maatregelen die een aanvulling vormen op de maatregelen van de lidstaten ten behoeve van ondernemingen, in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen.

Artikel 1

Naast haar huidige aandelenbelang in het Europees Investeringsfonds (hierna "het fonds" genoemd), tekent de Unie in op maximaal 450 nieuwe aandelen met elk een nominale waarde van 1 miljoen EUR in het fonds. De intekening op de aandelen en de jaarlijkse betalingen vinden plaats overeenkomstig de door de algemene vergadering van het fonds vastgestelde voorwaarden.

Artikel 2

De Unie koopt de nieuwe aandelen in het fonds vanaf 2014 over een periode van vier jaar. Ter financiering van een deel van de intekeningskosten worden de dividenden die voor de deelneming van de Unie in het fonds worden ontvangen, van 2014 tot en met 2017 aangemerkt als externe bestemmingsontvangsten in de zin van artikel 21, lid 4, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Daarnaast is in de algemene begroting van de Europese Unie over de gehele periode in totaal maximaal 170 miljoen EUR beschikbaar voor de financiering van de resterende kosten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kredieten die al in rubriek 1a van het meerjarig financieel kader 2014-2020 zijn geprogrammeerd, zodat de totale toegewezen uitgaven ongewijzigd blijven. Overeenkomstig artikel 85, lid 4, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 mag de vastlegging in de begroting in vier jaartranches worden verdeeld.

Artikel 2 bis

De Commissie houdt toezicht op de wijze waarop de in artikel 1 beschreven doelstelling verwezenlijkt wordt en dient uiterlijk 31 december 2018 een verslag in bij het Europees Parlement en de Raad.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement                      Voor de Raad

De voorzitter                                                 De voorzitter

  • [1] * Amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het symbool ▐ aangegeven.
  • [2]           Besluit 94/375/EG van de Raad van 6 juni 1994 betreffende het lidmaatschap van de Gemeenschap van het Europees Investeringsfonds (PB L 173 van 7.7.1994, blz. 12).
  • [3]           Besluit 2007/247/EG van de Raad van 19 april 2007 inzake de deelneming van de Gemeenschap in de kapitaalverhoging bij het Europees Investeringsfonds (PB L 107 van 25.4.2007, blz. 5).

PROCEDURE

Titel

Kapitaalverhoging bij het Europees Investeringsfonds

Document- en procedurenummers

COM(2014)0066 – C7-0030/2014 – 2014/0034(COD)

Datum indiening bij EP

6.2.2014

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

BUDG

24.2.2014

 

 

 

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

ECON

24.2.2014

ITRE

24.2.2014

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ECON

18.2.2014

ITRE

12.2.2014

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Eider Gardiazábal Rubial

12.2.2014

 

 

 

Datum goedkeuring

4.3.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

35

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marta Andreasen, James Elles, Göran Färm, Věra Flasarová, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Nadezhda Neynsky, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

François Alfonsi, Frédéric Daerden, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds, Catherine Trautmann

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, María Auxiliadora Correa Zamora

Datum indiening

4.3.2014