POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o udeležbi Evropske unije v povečanju kapitala Evropskega investicijskega sklada

4.3.2014 - (COM(2014)0066 – C7‑0030/2014 – 2014/0034(COD)) - ***I

Odbor za proračun
Poročevalka: Eider Gardiazábal Rubial


Postopek : 2014/0034(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0156/2014
Predložena besedila :
A7-0156/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o udeležbi Evropske unije v povečanju kapitala Evropskega investicijskega sklada

(COM(2014)0066 – C7‑0030/2014 – 2014/0034(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0066),

–       ob upoštevanju člena 294(2) in člena 173(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0030/2014),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

–       ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0156/2014),

1.      sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.      poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

PREDLOGI SPREMEMB EVROPSKEGA PARLAMENTA[1]*

k predlogu Komisije

---------------------------------------------------------

2014/0034 (COD)

Predlog

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o udeležbi Evropske unije v povečanju kapitala Evropskega investicijskega sklada

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 173(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)      V skladu s Sklepom Sveta 94/375/ES[2] z dne 6. junija 1994 o članstvu Skupnosti v Evropskem investicijskem skladu je bil leta 1994 ustanovljen Evropski investicijski sklad (v nadaljnjem besedilu: sklad) za „spodbujanje trajnostne in uravnotežene rasti znotraj Skupnosti“.

(2)      Po povečanju vpisanega kapitala sklada leta 2007 znaša odobreni kapital sklada 3 milijarde EUR, razdeljenih v 3.000 delnic, vsaka z vrednostjo 1 milijon EUR, z 20-odstotnim deležem vplačanega kapitala. Evropska unija, ki jo zastopa Komisija, je sodelovala pri prejšnjem povečanju vpisanega kapitala sklada v skladu s Sklepom Sveta 2007/247/ES[3].

(3)      Posledično ima Unija, ki jo zastopa Komisija, zdaj vpisanih 900 delnic sklada v nominalni vrednosti 900 milijonov EUR, od katerih je 180 milijonov EUR vplačanih.

(4)      Evropski svet je 28. in 29. junija 2012 sprejel pakt za rast in delovna mesta, da bi se spodbudila pametna, trajnostna in vključujoča rast, ki je gospodarna z viri in ustvarja delovna mesta. V tem okviru je v svojih sklepih med nadaljnjimi nujnimi ukrepi, ki so potrebni na ravni Unije za spodbujanje rasti in delovnih mest, okrepitev financiranja gospodarstva in povečanje konkurenčnosti Evrope kot lokacije za proizvodnjo in naložbe, poudaril, da je treba dejavnosti sklada razviti v povezavi z obstoječimi nacionalnimi strukturami, kot so nacionalne promocijske banke in institucije, zlasti kar zadeva njegove dejavnosti v zvezi s tveganim kapitalom.

(5)      Za nadaljnje spodbujanje naložb in dostopa do kreditov je Evropski svet 28. in 29. junija 2013 uvedel „nov naložbeni načrt za Evropo“ za podporo malim in srednjim podjetjem ter okrepitev financiranja gospodarstva. V zvezi s tem je v svojih sklepih pozval Komisijo in EIB, naj se prednostno posvetita povečanju zmogljivosti sklada za izboljšanje kreditne kvalitete.

(6)      Evropski svet je decembra 2013 spomnil na to, da je ponovna vzpostavitev normalnih pogojev za posojila gospodarstvu, zlasti malim in srednjim podjetjem, še naprej prednostna naloga, ter pozval Komisijo in EIB, naj dodatno okrepita zmogljivost sklada s povečanjem njegovega kapitala, da bi do maja 2014 lahko dosegli končni dogovor.

(7)      Sedanji obseg lastnih sredstev sklada ne omogoča znatnega povečanja dejavnosti sklada na podlagi poziva Evropskega sveta, saj jamstveni posli in posli tveganega kapitala sklada ne smejo preseči zgornjih meja, ki so določene v členu 26 statuta sklada ali jih določi skupščina sklada. Poleg tega je zmogljivost sklada za izboljšanje kreditne kvalitete omejena z obsegom njegovih razpoložljivih lastnih sredstev.

(8)      Upravni odbor sklada je zato 26. novembra 2013 odobril povečanje vpisanega kapitala sklada za največ 1.500 milijonov EUR, kar bi omogočilo potrebno povečanje lastnih sredstev. Tehnične rešitve in podroben postopek za povečanje bodo pravočasno predloženi upravnemu odboru s prošnjo za dovoljenje, da se predlog leta 2014 predloži skupščini sklada v odobritev.

(9)      Delničarji sklada bi morali vpisati nove delnice po svoji presoji v štiriletnem obdobju, ki se začne leta 2014 in konča leta 2017. Ceno novih delnic bi bilo treba določiti letno in bi morala temeljiti na formuli neto vrednosti sredstev, o kateri se dogovorijo delničarji sklada.

(10)    Letne dividende, ki jih bo Unija prejela v obdobju 2014–2017 za udeležbo v skladu, bi se morale obravnavati kot zunanji namenski prejemki in se uporabiti za kritje dela stroškov povečanja kapitala. To bi moralo povečati znesek proračunskih sredstev, ki so na voljo za povečanje kapitala, da bi se tako podprla ohranitev sedanjega 30-odstotnega deleža Unije v skladu.

(11)    Primerno je, da Unija sodeluje pri povečanju kapitala sklada, da bi dosegli njene cilje glede okolja, ki je naklonjeno pobudam in razvoju podjetij, zlasti malih in srednje velikih, po vsej Uniji, ter glede boljšega izkoriščanja industrijskega potenciala politik na področju inovacij, raziskav in tehnološkega razvoja, kakor je opredeljeno v sklepih Evropskega sveta iz junija 2012, junija 2013 in decembra 2013 ter podrobno določeno v paktu za rast in delovna mesta in „novem naložbenem načrtu za Evropo“.

(11a)  Kar zadeva posebne cilje, ki naj bi jih dosegli s sodelovanjem Unije pri povečanju kapitala sklada, zlasti podporo iz sklada za ukrepe, ki dopolnjujejo ukrepe držav članic v korist podjetij, še posebej malih in srednjih, potrebna pooblastila za sprejetje tega sklepa podeljuje člen 173(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

(12)    Da bi lahko zastopnik Unije na skupščini EIS čim prej glasoval o povečanju kapitala, bi moral sklep začeti veljati na dan po njegovi objavi –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen –1

Namen sklepa je povečati podporo iz Evropskega investicijskega sklada (v nadaljevanju: sklad) za ukrepe, ki dopolnjujejo ukrepe držav članic v korist podjetij, zlasti malih in srednjih.

Člen 1

Unija poleg svojega sedanjega deleža v skladu vpiše do 450 delnic, od katerih ima v skladu vsaka nominalno vrednost 1 milijon EUR. Vpis delnic in letna vplačila se opravijo v skladu s pogoji, ki jih odobri skupščina sklada.

Člen 2

Unija kupi nove delnice sklada v štiriletnem obdobju, ki se začne leta 2014. Med letoma 2014 in 2017 se dividende, prejete za udeležbo Unije v skladu, štejejo kot namenski prejemki v skladu s členom 21(4) Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 966/2012[4] za kritje dela stroškov vpisa.

Poleg tega je skupni znesek v višini do 170 milijonov EUR za celotno obdobje na voljo v splošnem proračunu Evropske unije za kritje preostalih stroškov, pri čemer se uporabijo odobrena sredstva, ki so bila že načrtovana v razdelku 1a večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020, tako da se skupni dodeljeni odhodki ne spremenijo. Proračunske obveznosti se lahko v skladu s členom 85(4) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 razdelijo na letne obroke v obdobju štirih let.

Člen 2a

Komisija spremlja, kako je bil cilj iz člena –1 s tem sklepom dosežen, ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži dve poročili: vmesno poročilo do 31. decembra 2016 in končno poročilo do 31. decembra 2018.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Evropski parlament                                 Za Svet

Predsednik                                                    Predsednik

  • [1] * Spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌ pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.
  • [2]           Sklep Sveta 94/375/ES z dne 6. junija 1994 o članstvu Skupnosti v Evropskem investicijskem skladu (UL L 173, 7.7.1994, str. 12).
  • [3]           Sklep Sveta 2007/247/ES z dne 19. aprila 2007 o udeležbi Skupnosti v povečanju kapitala Evropskega investicijskega sklada (UL L 107, 25.4.2007, str. 5).
  • [4]           Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

POSTOPEK

Naslov

Povečanje kapitala Evropskega investicijskega sklada

Referenčni dokumenti

COM(2014)0066 – C7-0030/2014 – 2014/0034(COD)

Datum predložitve EP

6.2.2014

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

24.2.2014

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

24.2.2014

ITRE

24.2.2014

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ECON

18.2.2014

ITRE

12.2.2014

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Eider Gardiazábal Rubial

12.2.2014

 

 

 

Datum sprejetja

4.3.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, James Elles, Göran Färm, Věra Flasarová, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin), Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

François Alfonsi, Frédéric Daerden, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds, Catherine Trautmann

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, María Auxiliadora Correa Zamora

Datum predložitve

4.3.2014