IZVJEŠĆE o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/008, ES/Comunidad Valenciana − industrija tekstila iz Španjolske)

5.3.2014 - (COM(2014)0045 – C7‑0019/2014 – 2014/2013(BUD))

Odbor za proračune
Izvjestitelj: Frédéric Daerden

Postupak : 2014/2013(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0158/2014
Podneseni tekstovi :
A7-0158/2014
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/008, ES/Comunidad Valenciana − industrija tekstila iz Španjolske)

(COM(2014)0045 – C7‑0019/2014 – 2014/2013(BUD))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0045 – C7‑0019/2014),

–   uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1927/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji[1] (Uredba o EGF-u),

–   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2014. do 2020.[2], a posebno njezin članak 12.,

–       uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini i dobrom financijskom upravljanju[3], a posebno njegovu točku 13.,

–       uzimajući u obzir postupak trijaloga iz točke 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–   uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A7-0158/2014),

A.     budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima te kako bi im se pomoglo pri reintegraciji na tržište rada;

B.     budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i stavljena na raspolaganje što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji EGF-a;

C.     budući da je Španjolska podnijela zahtjev EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana − industrija tekstila za financijski doprinos iz EGF-a slijedom otpuštanja 560 radnika u 198 poduzeća, koja posluju u odjeljku 13. statističke klasifikacije gospodarskih djelatnosti NACE Revizija 2 (proizvodnja tekstila)[4] u regiji Comunidad Valenciana razine NUTS II (ES52), tijekom referentnog razdoblja od 1. studenog 2012. do 1. kolovoza 2013., pri čemu su mjere koje se sufinanciraju iz EGF-a namijenjene 300 radnika,

D.     budući da zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene Uredbom o EGF-u;

1.      slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 2. točke (b) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Španjolska stoga ima pravo na financijski doprinos u skladu s tom Uredbom;

2.      primjećuje da su španjolske vlasti predale zahtjev za financijski doprinos EGF-a 8. listopada 2013. i da je Komisija svoju procjenu učinila dostupnom 28. siječnja 2014.; izražava zadovoljstvo zbog kratkog razdoblja ocjenjivanja od četiri mjeseca;

3.      smatra da su otpuštanja u poduzećima tekstila u regiji Comunidad Valenciana povezana s velikim strukturnim promjenama u svjetskim trgovinskim tokovima, pritom misleći na okončanje Prijelaznog sporazuma WTO-a o tekstilu i odjeći na kraju 2004. i na veću izloženost svjetskom tržišnom natjecanju, osobito iz Kine i drugih dalekoistočnih zemalja, što je dovelo do znatnog porasta u uvozu tekstila u Uniju i gubitka tržišnog udjela Unije na svjetskom tržištu tekstila;

4.      primjećuje da je globalizacija snažno utjecala na regiju Comunidad Valenciana u kojoj je stopa nezaposlenosti u prvom tromjesečju 2013. dosegnula 29,19 %; pozdravlja činjenicu da se regija ponovno koristi pomoću iz EGF-a kako bi smanjila visoku stopu nezaposlenosti suočavajući se drugi put s otpuštanjima u tekstilnom sektoru;

5.      čestita regiji Comunidad Valenciana što traži pomoć iz EGF-a i koristi se njome za rješavanje problema na tržištu rada, za koje je svojstven visok postotak malih i srednjih poduzetnika; u tom kontekstu podsjeća da je regija Comunidad Valenciana već podnijela zahtjev za potporu iz EGF-a za sektore tekstila, keramike i prirodnog kamena te za građevinski sektor;

6.      naglašava da se sredstvima iz EGF-a može pomoći u rješavanju osjetljive situacije u pogledu zapošljavanja u regijama koje ovise o tradicionalnim sektorima kao što su tekstilni ili građevinski sektor; naglašava da taj kapacitet EGF-a ovisi o spremnosti nacionalnih i lokalnih vlasti da podnesu zahtjev za potporu iz Fonda i njihovoj učinkovitosti u tome;

7.      primjećuje da je do danas sektor proizvodnje tekstila bio predmetom 11 zahtjeva za mobilizaciju EGF-a[5] i da su se svi temeljili na globalizaciji povezanoj s trgovinom, dok je regija Comunidad Valenciana već podnijela šest zahtjeva za mobilizaciju EGF-a: u rujnu 2009.[6] (keramika), ožujku 2010.[7] (prirodni kamen), ožujku 2010.[8] (tekstil), srpnju[9] i prosincu 2011.[10] (građevinarstvo, odnosno obuća) i 2013.[11] (građevinski materijali);

8.      pozdravlja činjenicu da su španjolske vlasti, radi brze pomoći radnicima, odlučile pokrenuti provedbu personaliziranih usluga za pogođene radnike 1. siječnja 2014., puno prije konačne odluke o odobravanju sredstava EGF-a za predloženi usklađeni paket;

9.      primjećuje da se usklađenim paketom personaliziranih usluga za koji se traži sufinanciranje obuhvaćaju mjere za reintegraciju 300 otpuštenih radnika u zaposlenje kao što su profiliranje vještina, profesionalno usmjeravanje, savjetovanje, osposobljavanje (osposobljavanje u generičkim vještinama, strukovno osposobljavanje, osposobljavanje na radnom mjestu, osposobljavanje prema poduzetništvu), pružanje potpore poduzetništvu, intenzivna pomoć pri traženju posla, poticaji (poticaji za traženje posla, potpora za osnivanje poduzeća, poticaji za pomoć pri traženju novog radnog mjesta, doprinos za putne troškove i doprinos za skrb o uzdržavanim osobama);

10.    pozdravlja činjenicu da je prilikom pripreme zahtjeva za EGF provedeno savjetovanje sa socijalnim partnerima, uključujući sindikate (UGT-PV, CCOO-PV), i da je dogovoren doprinos od 10 % ukupnog nacionalnog sufinanciranja ukupnih troškova primijenjenih mjera te da će se tijekom različitih faza pristupa EGF-u i njegove provedbe primjenjivati politika ravnopravnosti žena i muškaraca te načelo nediskriminacije;

11.    podsjeća na važnost povećanja mogućnosti zapošljavanja svih radnika prilagođenim programima osposobljavanja i priznavanjem sposobnosti i vještina koje je radnik usvojio tijekom profesionalne karijere; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi potrebama otpuštenih radnika, ali i stvarnom poslovnom okruženju;

12. pozdravlja činjenicu da je usklađenim paketom obuhvaćeno strukovno osposobljavanje usmjereno na sektore u kojima se nude prilike i u kojima bi se one mogle ukazati, kao i izobrazba na radnom mjestu u skladu s utvrđenim potrebama lokalnih poduzetnika;

13. žali što se u prijedlogu Komisije ne iznosi obrazovna struktura otpuštenih radnika;

14. primjećuje da su usklađenim paketom predviđeni financijski poticaji za traženje posla (paušalni iznos od 300 EUR), naknada za mobilnost, poticaj za pomoć pri traženju novog radnog mjesta (do 350 EUR), kao i doprinos za skrb o uzdržavanim osobama; pozdravlja činjenicu da je ukupni iznos financijskih poticaja donekle ograničen tako da je većina doprinosa namijenjena troškovima osposobljavanja, savjetovanja i pomoći pri traženju posla te potpori poduzetnicima;

15. primjećuje da ovaj slučaj dobro odražava društveni i gospodarski kontekst regije, za čije je lokalno gospodarstvo svojstven visok postotak malih i srednjih poduzetnika;

16.    primjećuje da informacije o usklađenom paketu personaliziranih usluga koji se treba financirati iz EGF-a sadrže informacije o komplementarnosti s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova; naglašava da su španjolske vlasti potvrdile da prihvatljive mjere ne primaju pomoć iz drugih financijskih instrumenata Unije; ponavlja poziv Komisiji da predstavi usporednu procjenu tih podataka u svojim godišnjim izvješćima kako bi se osiguralo potpuno poštovanje postojećih odredbi te kako bi se zajamčilo da Unija neće dvostruko financirati usluge;

17.    traži od uključenih institucija da poduzmu potrebne napore kako bi se poboljšale postupovne mjere radi ubrzanja mobilizacije sredstava EGF-a; cijeni unaprijeđene postupke koje je uvela Komisija nakon zahtjeva Parlamenta za ubrzano oslobađanje sredstava kojima je cilj da se proračunskom tijelu predstavi ocjena Komisije o prihvatljivosti zahtjeva za EGF zajedno s prijedlogom za mobilizaciju sredstava EGF-a; ističe se da su daljnja postupovna poboljšanja uvrštena u novu Uredbu o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. − 2020.)[12] te da će se postići veća učinkovitost, transparentnost i vidljivost EGF-a;

18.    naglašava da se u skladu s člankom 6. Uredbe o EGF-u osigurava potpora EGF-a otpuštenim radnicima kako bi ponovno dobili stalno zaposlenje; nadalje naglašava da se sredstvima EGF-a mogu sufinancirati samo aktivne mjere na tržištu rada koje vode trajnom, dugoročnom zaposlenju; ponavlja da pomoć EGF-a ne smije zamijeniti aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima nadležna poduzeća, niti mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora;

19.    pozdravlja sporazum koji su postigli Europski parlament i Vijeće u vezi s novom Uredbom o EGF-u za razdoblje od 2014. do 2020. i to kad je riječ o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji te kad to čine Europski parlament i Vijeće skraćenjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih mjera i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih i o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

20.    odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

21.    nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

22.    nalaže svojem predsjedniku, da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

 • [1]  SL L 406, 30.12.2006., str. 1.
 • [2]  SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
 • [3]  SL C 139, 14.6.2006., str. 1.
 • [4]              Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revizija 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).
 • [5]              EGF/2007/005 IT Sardegna, COM(2008) 609; EGF/2007/006 IT Piemonte, COM(2008) 609; EGF/2007/007 IT Lombardia, COM(2008) 609; EGF/2008/001 IT Toscana, COM(2008) 609; EGF/2009/003 LT Alytaus Textile, COM(2008) 547; EGF/2009/005 ES Cataluña, COM(2009) 371; EGF/2009/001 PT Norte-Centro, COM(2009) 371; EGF/2009/004 BE Oost en West Vlaanderen Textiel, COM(2009) 515; EGF/2009/005 BE Limburg Textiel, COM(2009) 515, EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana, COM(2010) 613 i EGF/2013/008 Comunidad Valenciana (aktualni predmet).
 • [6]               EGF/2009/014 ES Comunidad Valenciana keramika COM(2010) 216.
 • [7]               EGF/2010/005 ES Comunidad Valenciana rezanje, oblikovanje i obrada kamena. COM(2010)617.
 • [8]               EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana COM(2010) 613.
 • [9]               EGF/2011/006 ES Comunidad Valenciana građevinarstvo COM(2012) 053.
 • [10]             EGF/2011/020 ES Comunidad Valenciana obuća COM(2012) 204.
 • [11]             EGF/2013/004 ES Comunidad Valenciana građevinski materijali COM(2013) 635.
 • [12] •       Uredba (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. − 2020.) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 855.).

PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/008, ES/Comunidad Valenciana − industrija tekstila iz Španjolske)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1927/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji[1], a posebno njezin članak 12. stavak 3.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2014. do 2020.[2], a posebno njezin članak 12.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju[3], a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)      Europski fond za prilagodbe globalizaciji (EGF) osnovan je radi davanja dodatne potpore radnicima otpuštenima uslijed velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine uzrokovanih globalizacijom i radi pružanja pomoći prilikom njihove reintegracije na tržište rada.

(2)      Uredbom (EU, Euratom) br. 1311/2013 dopušta se mobilizacija EGF-a u okviru godišnje gornje granice od 150 milijuna EUR.

(3)      Španjolska je 8. listopada 2013. podnijela zahtjev za mobilizaciju EGF-a u pogledu otpuštanja radnika u 198 poduzeća koja posluju u odjeljku 13. statističke klasifikacije gospodarskih djelatnosti NACE Revizija 2 (proizvodnja tekstila) u regiji Comunidad Valenciana razine NUTS II (ES52) te ga je 5. studenog 2013. dopunila dodatnim informacijama. Taj zahtjev ispunjava uvjete za određivanje financijskih doprinosa iz članka 10. Uredbe (EZ) br. 1927/2006. Komisija stoga predlaže mobilizaciju iznosa od 840 000 EUR.

(4)      Sredstva iz EGF-a bi se stoga trebala mobilizirati kako bi se osigurao financijski doprinos u vezi sa zahtjevom koji je podnijela Španjolska,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014. mobilizira se Europski fond za prilagodbe globalizaciji (EGF) i osigurava iznos od 840 000 EUR odobrenih sredstava za plaćanja i za preuzete obveze.

Članak 2.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament                                 Za Vijeće

Predsjednik    Predsjednik

 • [1]             SL L 406, 30.12.2006., str. 1.
 • [2]             SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
 • [3]             SL C 373, 20.12.2013., str.1.

EXPLANATORY STATEMENT

I. Background

The European Globalisation Adjustment Fund has been created in order to provide additional assistance to workers suffering from the consequences of major structural changes in world trade patterns.

According to the provisions of Article 12 of Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020[1] and of the Article 12 of Regulation (EC) No 1927/2006[2], the Fund may not exceed a maximum annual amount of EUR 150 million (2011 prices). The appropriate amounts are entered into the general budget of the Union as a provision.

As concerns the procedure, according to point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management[3], in order to activate the Fund the Commission, in case of a positive assessment of an application, presents to the budgetary authority a proposal for mobilisation of the Fund and, at the same time, a corresponding request for transfer. In the event of disagreement, a trilogue shall be initiated.

II. The Comunidad Valenciana textiles application and the Commission's proposal

On 28 January 2014, the Commission adopted a proposal for a decision on the mobilisation of the EGF in favour of Spain to support the reintegration in the labour market of workers made redundant in 198 enterprises operating in the NACE Revision 2 Division 13 (Manufacture of textiles)[4] in the NUTS II region of Comunidad Valenciana (ES52) in Spain due to major structural changes in world trade patterns due to globalisation.

This is the first application to be examined under the 2014 budget and refers to the mobilisation of a total amount of EUR 840 000 from the EGF for Spain. It concerns 560 redundancies in 198 textile enterprises of the Comunidad Valenciana region of Spain with 300 workers targeted for EFG co-funded measures during the reference period from 1 November 2012 to 1 August 2013. Of these redundancies, 117 were calculated in accordance with the first indent of the second paragraph of Article 2 of Regulation (EC) No 1927/2006; 284 redundancies were calculated in accordance with the second indent and further 159 redundancies were calculated in accordance with the third indent of the same paragraph.

The application was sent to the Commission 8 October 2013 supplemented by additional information up to 5 November 2013. The Commission has concluded that the application meets the conditions for deploying the EGF as set out in Regulation (EC) No 1927/2006.

The Spanish authorities argue that since the closure of the World Trade Organization's (WTO) ten-year, transitional Agreement on Textiles and Clothing (ATC) at the end of 2004, the European Union market for textiles has been open to far more global competition[5], particularly from China and other Far Eastern countries. The graph below shows that for NACE Division 13 there was a large increase in imports since the ending of the ATC. Over the period 2004-2012 the EU trade balance in textiles has deteriorated substantially. There was a 17 % increase in imports of textiles into EU over the period whilst the export of textiles from the EU to the rest of the world decreased by 3 %. The trade balance for textiles of the EU decreased from a surplus of EUR 1 107 million in 2004 to a deficit of EUR 3 067 million in 2012. Furthermore, whilst the share in world exports of textiles of the EU decreased from 10 % to 8 % over the period 2000-2011 the share in world exports of textiles of China increased from 10 % to 32 %[6].

The Spanish authorities state that 11,5% of all Spanish enterprises are based in the NUTS II region of Comunidad Valenciana, the territory concerned by the redundancies. The manufacturing sector represents 26 % of total employment here, while the service sector represents 60 %, construction 10 % and the primary sector 4 %. The business model in Comunidad Valenciana is characterised by a high proportion of small and medium-sized enterprises specialised mainly in the manufacture of furniture, shoes, textiles, ceramics and toys. These industries are concentrated in districts around a limited number of municipalities. It is argued that the redundancies in the textile sector in Comunidad Valenciana will further aggravate the unemployment situation, since the region and in particular the NUTS 3 region Alicante is highly dependent on this sector. Of all workers in the manufacturing industry in Alicante, 8,24 % are textile workers.

The co-ordinated package of personalised services to be co-funded includes measures for the reintegration of 300 workers into employment such as profiling, occupational guidance, counselling, trainings (training in transversal skills, vocational training, on-the-job training, training towards entrepreneurship), support towards entrepreneurship, intensive job-search assistance, incentives (job-search incentive, support for setting up a business, outplacement incentives, contribution to commuting expenses and contribution for carers of dependent persons).

According to the Spanish authorities, the measures initiated on 1 January 2014 combine to form a co-ordinated package of personalised services and represent active labour market measures with the aim of re-integrating the workers into the labour market.

As regards the criteria contained in Article 6 of Regulation (EC) No 1927/2006, the Spanish authorities in their application:

•  confirmed that the financial contribution from the EGF does not replace measures which are the responsibility of companies by virtue of national law or collective agreements;

•  demonstrated that the actions provide support for individual workers and are not to be used for restructuring companies or sectors;

•  confirmed that the eligible actions referred to above do not receive assistance from other EU financial instruments.

Concerning management and control systems, Spain has notified the Commission that the financial contribution will be managed and controlled by the same bodies as the European Social Fund. The Directorate-General for European Projects and Funds of the Regional Ministry of Finance and Government of the Comunidad Valenciana[7] will be the intermediate body for the managing authority.

III. Procedure

In order to mobilise the Fund, the Commission has submitted to the Budget Authority a transfer request for a global amount of EUR 840 000 from the EGF reserve (40 02 43) to the EGF budget line (04 04 51).

This is the first transfer proposal for the mobilisation of the Fund transmitted to the Budgetary Authority to date during 2014. The proposed amount of financial contribution will leave more than 25 % of the maximum annual amount earmarked for the EGF available for allocations during the last four months of the year, as required by Article 12(6) of Regulation (EC) No 1927/2006.

The trilogue on the Commission's proposal for a Decision on the mobilisation of the EGF could take a simplified form, as provided for in Article 12(5) of the legal base, unless there is no agreement between the Parliament and the Council.

According to an internal agreement, the Employment and Social Affairs Committee should be associated to the process, in order to provide constructive support and contribution to the assessment of the applications from the Fund.

 • [1]             OJ L 347, 20.12.2013, p. 884.
 • [2]             OJ L 406, 30.12.2006, p. 1.
 • [3]             OJ C 373, 20.12.2013, p. 1.
 • [4]             Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2 and amending Council Regulation (EEC) No 3037/90 as well as certain EC regulations on specific statistical domains (OJ L 393, 30.12.2006, p. 1).
 • [5]             The Agreement on Textiles and Clothing (ATC) and all restrictions thereunder terminated on January 1, 2005. The expiry of the ten-year transition period of ATC implementation means that trade in textile and clothing products is no longer subject to quotas under a special regime outside normal WTO/GATT rules but is now governed by the general rules and disciplines embodied in the multilateral trading system.
 • [6]             WTO International Trade Statistics 2012.
 • [7]             Dirección General de Proyectos y Fondos Europeos de la Consellería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana

PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

EK/nt

D(2014)5436

G. Alain Lamassoure

Predsjednik Odbora za proračune

ASP 13E158

Predmet: Mišljenje o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) za slučaj EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana − industrija tekstila iz Španjolske (COM(2014)45 završna verzija)

Poštovani predsjedniče,

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) i radna skupina za EGF ispitali su mobilizaciju EGF-a za slučaj EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana − industrija tekstila te su donijeli sljedeće mišljenje.

Odbor EMPL i radna skupina za EGF slažu se da se sredstva fonda koriste u svrhu tog zahtjeva. U tom smislu Odbor EMPL iznosi nekoliko primjedbi ne dovodeći time u pitanje prijenos sredstava.

Razmatranja Odbora EMPL temelje se na sljedećim mišljenjima:

A)  budući da se ovaj zahtjev temelji na članku 2. točki (b) Uredbe o EGF-u te se njime traži potpora za 300 radnika od ukupno 560 otpuštenih radnika iz 198 poduzeća koja posluju u odjeljku 52. statističke klasifikacije gospodarskih djelatnosti NACE Revizija 2 („proizvodnja tekstila”) unutar referentnog razdoblja između 1. studenog 2012. i 1. kolovoza 2013. u regiji Comunidad Valenciana razine NUTS II (ES52);

B)  budući da španjolske vlasti smatraju da je do otpuštanja došlo zbog globalizacije koja je snažno djelovala na španjolski tekstilni sektor;

C)  budući da se zbog globalizacije u razdoblju od 2004. do 2012. trgovinska bilanca EU-a kad je riječ o tekstilnoj industriji pogoršala uz porast stope uvoza tekstila u EU od 17 % i pad stope izvoza tekstila izvan EU-a od 3 %;

D)  budući da se tijekom razdoblja od 2000. do 2011. udio svjetskog izvoza tekstila EU-a smanjio s 10 % na -8 %, dok se udio Kine tijekom istog razdoblja povećao s 10 % na 32 %;

E)  budući da se prema procjeni Komisije 560 otkaza može povezati s velikim strukturnim promjenama u tokovima svjetske trgovine koji su se odrazili u znatnom porastu stope uvoza u EU i padu udjela tržišta EU-a na svjetskim tržištima;

F)  budući da 56,61 % radnika obuhvaćenih mjerama čine muškarci, a 43,39 % žene; budući da 79,1 % radnika ima između 25 i 54 godine, a 20 % radnika starije je od 55 godina;

G)  budući da su 81,25 % otpuštene radne snage obrtnici i radnici povezani s obrtom, 10,71 % tehničari, a 6,07 % oni koji se bave osnovnim zanimanjima;

stoga Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune da kao nadležni odboru u svoj prijedlog rezolucije u vezi sa španjolskim zahtjevom uključi sljedeće prijedloge:

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 2. točke (b) Uredbe o EGF-u (1927/2006) ispunjeni i da Španjolska prema tomu ima pravo na financijski doprinos u skladu s ovom Uredbom;

2.  primjećuje da su španjolske vlasti podnijele zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a 8. listopada 2013. i da je Europska komisija svoju procjenu objavila 28. siječnja 2014.; izražava zadovoljstvo zbog kratkog razdoblja ocjenjivanja;

3.  primjećuje da je globalizacija snažno utjecala na regiju Comunidad Valenciana u kojoj je stopa nezaposlenosti u prvom tromjesečju 2013. dosegnula 29,19 %; pozdravlja činjenicu da se regija ponovno koristi pomoću iz EGF-a kako bi smanjila visoku stopu nezaposlenosti suočavajući se drugi put s otpuštanjima u tekstilnom sektoru;

4.  čestita regiji Comunidad Valenciana na sposobnosti za prijave za pomoć iz EGF-a i da se njome koristi za suočavanje s poteškoćama na tržištu rada za koje je svojstven visok postotak MSP-a; u tom kontekstu podsjeća da je regija Valenciana već podnijela zahtjev za potporu iz EGF-a u pet slučajeva, za tekstil, keramiku i prirodni kamen te građevinski sektor (zahtjevi EGF/2009/0014, EGF/2010/005 i EGF/2010/009 te EGF/2011/006 i EGF/2013/004);

5.  naglašava da se sredstvima iz EGF-a može pomoći u rješavanju osjetljive situacije u pogledu zapošljavanja u regijama koje ovise o tradicionalnim sektorima kao što su tekstilni ili građevinski sektor; naglašava da taj kapacitet EGF-a ovisi o spremnosti nacionalnih i lokalnih vlasti da podnesu zahtjev za potporu iz Fonda i njihovoj učinkovitosti u tome;

6.  pozdravlja činjenicu da su španjolske vlasti, radi brze pomoći radnicima, odlučile pokrenuti provedbu mjera 1. siječnja 2014., prije nego što se donese konačna odluka o odobravanju sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

7.  primjećuje da španjolske vlasti izvještavaju da će prema njihovoj procjeni utemeljenoj na iskustvu s prethodnim zahtjevima za sredstva iz EGF-a samo 300 radnika na koje je potpora iz EGF-a usmjerena odlučiti sudjelovati u mjerama;

8.  žali što se u prijedlogu Komisije ne iznosi obrazovna struktura otpuštenih radnika;

9.  pozdravlja činjenicu da je usklađenim paketom obuhvaćeno strukovno osposobljavanje usmjereno na sektore u kojima se nude prilike i u kojima bi se one mogle ukazati, kao i izobrazba na radnom mjestu u skladu s utvrđenim potrebama lokalnih poduzetnika;

10.  primjećuje da su usklađenim paketom predviđeni financijski poticaji za traženje posla (paušalni iznos od 300 EUR), naknada za mobilnost, poticaj za pomoć pri traženju novog radnog mjesta (do 350 EUR), kao i doprinos za skrb o uzdržavanim osobama; pozdravlja činjenicu da je ukupni iznos financijskih poticaja donekle ograničen tako da je većina doprinosa namijenjena troškovima osposobljavanja, savjetovanja i pomoći pri traženju posla te potpori poduzetnicima;

11.  pozdravlja činjenicu da su socijalni partneri u nekoliko prilika dali mišljenje o obliku i provedbi usklađenog paketa personaliziranih usluga; primjećuje da su socijalni partneri dogovorili doprinos od 10 % nacionalnom sufinanciranju;

12.  primjećuje da ovaj slučaj dobro odražava društveni i gospodarski kontekst regije, za čije je lokalno gospodarstvo svojstven visok postotak malih i srednjih poduzetnika; naglašava da će se, zahvaljujući proširenju područja primjene Fonda, novim EGF-om za razdoblje 2014. ‒ 2020. omogućiti i pružanje potpore samozaposlenim radnicima.

S poštovanjem,

Pervenche Berès

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

4.3.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

2

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marta Andreasen, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Věra Flasarová, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Nadezhda Neynsky, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

François Alfonsi, Frédéric Daerden, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds, Catherine Trautmann

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, María Auxiliadora Correa Zamora