Процедура : 2013/2153(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0163/2014

Внесени текстове :

A7-0163/2014

Разисквания :

PV 15/04/2014 - 7
CRE 15/04/2014 - 7

Гласувания :

PV 15/04/2014 - 8.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0342

ДОКЛАД     
PDF 180kWORD 100k
10.3.2014
PE 522.759v02-00 A7-0163/2014

относно защита на потребителите – защита на потребителите при предоставянето на комунални услуги

(2013/2153(INI))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Йозеф Вайденхолцер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно защита на потребителите – защита на потребителите при предоставянето на комунални услуги

(2013/2153(INI))

Европейският парламент,

   като взе предвид своята резолюция от 22 май 2012 г. относно стратегия за укрепване на правата на потребителите в уязвимо положение(1),

   като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2011 г. относно мобилността и интеграцията на хората с увреждания и Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010–2020 г.(2),

   като взе предвид своята резолюция от 11 юни 2013 г. относно новата програма за европейската политика за защита на потребителите(3),

   като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2011 г. относно реформата на правилата на ЕС за държавните помощи относно услугите от общ икономически интерес(4),

   като взе предвид Директива 2005/29/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялните търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар (Директива за нелоялни търговски практики),

   като взе предвид Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета,

   като взе предвид Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги(5),

   като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2013 г. за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и Регламент (ЕС) № 531/2012 (COM(2013)0627),

   като взе предвид съобщението на Комисията от 15 ноември 2012 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „За постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар“ (COM(2012)0663),

   като взе предвид Директива 2008/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година за изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността,

   като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. относно някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия),

   като взе предвид Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО,

   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Към Европейска харта за правата на потребителите на енергия“ (COM(2007)0386),

   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „За постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар“ (COM(2012)0663),

   като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, включена в Договорите чрез член 6 от Договора за Европейския съюз, и по-специално член 8 (Защита на личните данни), член 11 (Свобода на изразяване на мнение и свобода на информация), член 21 (Недискриминация), член 23 (Равенство между жените и мъжете), член 25 (Права на възрастните хора), член 26 (Интеграция на хората с увреждания), член 34 (Социална сигурност и социална помощ), член 36 (Достъп до услугите от общ икономически интерес), член 37 (Опазване на околната среда) и член 38 (Защита на потребителите),

   като взе предвид член 12 от ДЕС,

–   като взе предвид член 12 от ДЕС и принадлежащия към този договор протокол № 26,

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0163/2014),

A. като има предвид, че засиленото информиране на потребителите относно комуналните услуги е особено важно и като има предвид, че е необходимо да се гарантира достъпът на потребителите до такива услуги, като същевременно държавите членки разполагат с необходимата гъвкавост, за да вземат под внимание уязвимите потребители;

Б.  като има предвид, че са налице специфични за сектора разпоредби, с които вече е постигната по-добра защита на потребителите, но като има предвид, че на държавите членки трябва да се припомни, че за тази цел продължава да е необходимо те да бъдат изпълнявани и прилагани правилно;

В.  като има предвид, че по отношение на комуналните услуги е необходимо да се зачитат националните правомощия и правото на общинско самоуправление, и като има предвид, че специфичният за отделните сектори режим представлява достатъчна правна рамка за комуналните услуги;

Общи положения

1.  отбелязва, че някои аспекти на основните права на потребителите са обхванати от Директива 2011/83/ЕС и че общите характеристики на комуналните услуги са посочени в съответните секторни законодателни актове;

2.  припомня на държавите членки, че Директивата относно правата на потребителите е трябвало да бъде транспонирана до средата на декември 2013 г. и че тя ще се прилага за всички договори, сключени след 13 юни 2014 г.;

3.  отбелязва, че защитата на потребителите е ефективна единствено когато потребителите могат да упражняват правата си; призовава по тази причина държавите членки да прилагат напълно разпоредбите на Директивата относно нелоялни търговски практики (2005/29/ЕО), Директивата относно заблуждаващата и сравнителната реклама (2006/114/ЕО) и Директивата относно правата на потребителите (2011/83/ЕС); подчертава във връзка с това значението на системите за алтернативно разрешаване на спорове като ефикасни и икономични механизми за разрешаване на конфликти между потребители и доставчици на комунални услуги; ето защо призовава държавите членки да приложат наскоро приетите Директива 2013/11/ЕС за алтернативно разрешаване на потребителски спорове и Регламент (ЕС) № 524/2013 относно онлайн решаване на спорове (ОРС);

4.  изтъква, че повишаването на осведомеността на потребителите по отношение на техните права играе важна роля за достигането на високо равнище на защита на потребителите, но подчертава също така основната роля на обслужването на клиента по нареждане на доставчиците на комунални услуги; подчертава, че служителите, които отговарят за връзки с клиентите, следва да бъдат обучени и осведомени относно правата на потребителите; ето защо насърчава доставчиците на комунални услуги да обучават съответно своите служители и да правят необходимото, за да гарантират, че всички техни клиенти имат по всяко време бърз достъп до персонализирана помощ;

5.  подчертава необходимостта потребителите да разполагат с достъп до приемливи и висококачествени комунални услуги в ЕС, като се има в предвид, че тези услуги са от съществено значение за гарантиране на социалното и териториалното сближаване и същевременно допринасят за европейската икономическа конкурентоспособност;

6.  подкрепя съществуването на силни и независими организации на потребителите за улесняване на всеобхватната защита на потребителите, но подчертава, че е важно да се намери подходящ баланс между нуждите на потребителите и нуждите на доставчиците;

7.  подчертава, че на всички потребители, независимо от тяхното финансово положение, следва да се дава възможност за достъп до комунални услуги; предлага при наличието на конкретни обстоятелства държавите членки да могат да преценят, че за „уязвимите потребители“ са необходими съответни правила;

8.  призовава Комисията и държавите членки да отделят по-голямо внимание на предоставянето на информация за потребителите и провеждането на образователни кампании, отправящи правилните послания към правилните категории потребители, както и да засилят инвестициите си в тях;

Енергетика

9.  счита, че е необходим открит, прозрачен и интегриран вътрешен енергиен пазар за постигане на конкурентни цени на енергията, сигурност на доставките, устойчивост и ефективно и широкомащабно разгръщане на възобновяемите енергийни източници, и призовава държавите членки правилно да транспонират, прилагат и контролират третия пакет за вътрешния енергиен пазар; изтъква необходимостта от засилване на информацията за потребителите, по-специално с оглед на подобряването на предлаганите услуги и позволяването на съпоставимост и прозрачност на тарифите, като по тази начин се постигне недискриминационно ценообразуване;

10. подчертава огромното значение на навременното, правилно и пълно прилагане на съществуващото законодателство, включително на регулаторната дейност, предвидена в третия пакет за вътрешния енергиен пазар, с цел до 2014 г. да се постигне интегриран и конкурентоспособен европейски вътрешен енергиен пазар;

11. приветства работата на работната група „Уязвими потребители“ в рамките на Гражданския енергиен форум и приветства съобщението на Комисията от 22 януари 2014 г. относно цените и разходите на енергията в Европа (COM/2014/0021) и приложения доклад, който анализира въздействието на цените на енергията и разходите за енергия в държавите членки и връзката между тях; припомня, че задача на държавите членки е също така да разгледат различните фактори и ситуации, свързани с енергетиката и уязвимите потребители;

12. отбелязва, че прекратяването на договори за доставка на енергия често включва ограничителни условия и сложни процедури, което затруднява смяната на доставчик; призовава за ускоряване и опростяване на процедурите за смяна на доставчик; посочва, че съществуващите критерии за оценка на пакета за вътрешния енергиен пазар се съдържат в съответните директиви за електроенергия и газ на третия пакет за вътрешния енергиен пазар; подчертава значението на редовните доклади на Комисията относно прилагането на вътрешния енергиен пазар;

13. изтъква необходимостта Комисията да представи своето заключение относно електронното фактуриране, тъй като то принадлежи към онлайн управлението на енергийната сметка от потребителя;

14. изразява съжаление, че при калкулацията на настоящите цени за електроенергия не се включват задължително външните разходи, а именно щетите върху околната среда, свързани с даден енергиен източник или производствен метод, които все пак вероятно в дългосрочен план ще са за сметка на обществото като цяло; призовава за предприемането на мерки за насърчаването на по-голяма прозрачност на цените за потребителите в това отношение;

15. застъпва становището, че дружествата следва да публикуват в лесно разбираема форма информация относно цени, ценови промени и промени в договорите; припомня на държавите членки факта, че третият вътрешен енергиен пакет вече ги задължава да гарантират това; призовава съответните държави членки и предприятията да предприемат мерки за гарантиране на достъпа на потребителите до ясна, разбираема и съпоставима информация относно тарифи, условия и правни средства за защита;

16. припомня, че Третият вътрешен енергиен пакет изисква от държавите членки да извършат анализ на разходите и ползите, преди да започнат внедряването на интелигентно измерване; подчертава, че интелигентните мрежи дават възможност на потребителите да наблюдават и приспособяват своето потребление на енергия, но изтъква, че някои от анализите на разходите и ползите, проведени от държавите членки, не показват значително намаляване на разходите за потребителите; подчертава, че трябва да се спазват разпоредбите както за защита на потребителите, така и за защита на данните и изтъква, че интелигентни измервателни уреди следва да се използват само ако потребителят е направил такъв избор;

Телекомуникации

17. подчертава, че потребителският аспект на цифровия единен пазар и на сектора на електронните съобщения е от първостепенно значение, като отбелязва значителните подобрения на защитата на потребителите, въведени след прилагането на пакета за телекомуникациите от 2009 г. (Директиви 2009/136/EО и 2009/140/ЕО); подчертава важните актуализации и подобрения в областта на защитата на потребителите и правата на потребителите, предложени неотдавна от Парламента; подчертава значението на достъпа на всички потребители до висококачествени електронни съобщителни услуги, както и значението на разгръщането на нови инфраструктури с цел намаляване на цифровото разделение;

18. отново припомня своите предложения смяната на доставчиците на електронни съобщителни услуги да се улесни за потребителите, като не се налагат допълнителни такси освен действителните разходи за смяна на доставчика, без загуба на данни и при минимум формалности, както и потребителите да бъдат насърчавани да предприемат такива смени; подкрепя и предложения за насърчаване на независима информация относно ценообразуването, фактурирането и качеството на услугите, включително скоростите за пренос на данни ;

Пощенски услуги.

19. отбелязва, че потребителите се възползват от повече услуги в пощенския сектор, целящи по-добро качество, както и от възможности за спестяване благодарение на намаленията на цените; подчертава, че наличието на повече възможности за доставка, както и по-голямата прозрачност, по-добрата информация и по-добрите цени са предварително условие за повишаване на доверието на потребителите в пазара за доставки; отбелязва, че с Директива 97/67/EО, изменена с Директиви 2002/39/EО и 2008/6/EО, се гарантира, че пощенските услуги предоставят универсална услуга; напомня на Комисията да проучи в доклада си относно прилагането дали тази гаранция се изпълнява от държавите членки; призовава Комисията да насърчи операторите на пощенски услуги да подобрят оперативната съвместимост и да ускорят въвеждането на рационализирани процедури, насочени към намаляване на разходите, увеличаване на наличността и качеството на услугите за доставки;

20. изтъква колко е важно наличието на всеобхватни услуги за доставка на колетни пратки в целия Съюз; подчертава, че е от основно значение колетните услуги, предоставяни от пощенски услуги и частни доставчици, да бъдат бързи и надеждни, не на последно място и с цел да се отговори на потребностите на потребителите, които поръчват онлайн; отново напомня предложенията, съдържащи се в неотдавнашния доклад относно доставките на колетни пратки(6), относно необходимостта да се подобрят услугите и да се намалят разходите;

21. приветства всички усилия, положени вече от операторите на пазара за доставки с цел да отговорят по-добре на потребностите на онлайн потребителите и търговците на дребно, като например въвеждането на гъвкави възможности за доставка или връщане; подчертава същевременно, че са добре дошли и други стимули за подобряване на оперативната съвместимост и качеството на услугите;

Обществен транспорт

22. отбелязва, че през последните години правата на потребителите в областта на транспорта са били укрепени чрез предприемането на специфични за отделните сектори мерки;

23. подчертава, че целевата група следва да представляват потребителите с достъп до ефикасен местен обществен транспорт, независимо от това дали пребивават в области, в които тази услуга би била по-нерентабилна; потвърждава отговорността на държавите членки в това отношение и ги призовава да предприемат подходящи действия;

24. припомня, че поради застаряването на населението значението на добре функциониращия обществен транспорт ще нараства и в бъдеще и че освен това той е изключително важен за постигане на целите по отношение на климата в рамките на стратегията „Европа 2020“; призовава за разработване на общи механизми, които да гарантират оптимизирана мултимодалност на ефективните и висококачествени трансгранични обществени транспортни услуги с оглед на осигуряването на свободното движение на хора и на конкурентоспособността на такива услуги;

25. призовава за цялостен подход по отношение на възрастните хора и хората с ограничена подвижност; счита, че трябва да се вземе под внимание цялата обществена транспортна верига, включително възловите точки за достъп до обществен транспорт; желае да бъде разгледана необходимостта от последователна система за координация с цел подпомагане на хората с ограничена подвижност;

26. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ C 264 E, 13.0.2013 г., стр. 11.

(2)

ОВ C 131, 8.5.2013 г., стр. 9.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2013)0239.

(4)

OВ C 153 E, 31.5.2013 г., стр. 51.

(5)

OВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37.

(6)

Приети текстове, P7_TA(2014)0067.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Понятието „доставчик на комунални услуги“ не е дефинирано на общностно равнище и се използва дори от Европейската комисия по различни начини. Доставчиците на комунални услуги предоставят както универсални услуги, така и обществени услуги, като и последните понятия се използват от Комисията по най-различни начини. Отделните държави членки също така тълкуват по различен начин въпроса, кои услуги трябва да се предоставят от доставчици на комунални услуги. Всичко това доведе до сериозно объркване по отношение на понятията.

Същевременно всички или поне по-голямата част от комуналните услуги притежават общи характеристики. Всички те представляват услуги, които са от основно значение за благосъстоянието на хората, както и за тяхната социална и културна интеграция в европейското общество. Потребителите следователно нямат друг избор, освен да използват въпросните услуги. Това, което могат да изберат, е доставчикът на услуги. В резултат на това често отношенията между доставчик и потребител се превръщат в отношения между висшестоящ и подчинен.

Освен това през последните 15 години много от областите, в които се предоставят услуги, бяха либерализирани посредством законодателство, прието на общностно равнище. С тяхното внасяне отделните законодателни предложения бяха обект на продължителни и бурни дебати, като голяма част от органите и отделни участници бяха категорично против меките за либерализация. Очакваните вследствие на либерализацията ползи – а именно по-ниски цени, по-голям избор, нови работни места – в много от държавите членки не настъпиха. Вместо това на много места прилагането на законодателството доведе до разграждане на съществуващи структури в ущърб за потребителите, до повишаване на цените, усложняване на договорните условия и загуба на работни места.

За да задържи обема на доклада в разумни граници, докладчикът се ограничава най-напред до представянето на някои общи характеристики на комуналните услуги, до разглеждането на комуналните услуги от гледна точка на потребителите и въз основа на това до формулирането на препоръки за подобряване на съществуващата понастоящем защита на потребителите. Освен това докладчикът се съсредоточава върху четири големи сектора, които през последните години бяха либерализирани и до голяма степен интегрирани във вътрешния пазар: енергетика, телекомуникации, транспортни и пощенски услуги.

Докладчикът си поставя за цел да представи мерките, необходими за подобряване на достъпа до комунални услуги и на качеството им. Същевременно той припомня, че в член 14 от ДФЕС е предвидено, че принципите и условията за осъществяването на услуги от общ икономически интерес следва да се определят в съответствие с обикновената законодателна процедура. При това следва да се вземе предвид по-конкретно член 36 от Хартата на основните права на Европейския съюз. В Протокол № 26 към Договорите се указват съответните ценности и принципи по отношение на услугите от общ интерес:

- значението на организирането на услугите от общ интерес, така че да се доближават максимално до потребностите на ползвателите:

- необходимостта от съобразяване с различните географски, социални и културни условия;

- необходимостта от гарантиране на високо равнище на качество и сигурност;

- необходимостта от гарантиране на достъпност и равно третиране;

- необходимостта от осигуряване на универсалния достъп и на правата на ползвателите.

Най-вече в резултат на настоящата криза регулирането и оптимизирането станаха по-наложителни. Натискът за намаляване на средствата, предоставяни за финансиране на услугите от общ интерес, е особено висок, в резултат на което съществува опасност те да не могат да изпълняват ролята си по отношение на осигуряването на универсални услуги за нуждаещи се групи от хора или да я изпълняват само в ограничена степен. Същевременно е застрашена и функцията им като стабилизатори на обществото, като по този начин спада равнището на социалното приобщаване.

В светлината на тези предизвикателства докладът цели да представи факторите, които възпрепятстват универсалния достъп до комунални услуги, и да покаже как може да се постигне съобразяване с потребностите на потребителите по подходящ начин.

Наред с изтъкването на принципите на наличност, достъпност и последователност е необходимо да се съставят специфични за отделните сектори планове за действие и да се предоставят насоки за това по какъв начин би могъл да бъде осигурен универсален достъп, съответстващ на основните права.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.3.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Claudette Abela Baldacchino, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Sandra Kalniete, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Bernadette Vergnaud

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Tadeusz Ross, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen, Josef Weidenholzer

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Peter Jahr, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, György Schöpflin, Vladimir Urutchev, Csaba Őry

Правна информация - Политика за поверителност