Διαδικασία : 2013/2153(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0163/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0163/2014

Συζήτηση :

PV 15/04/2014 - 7
CRE 15/04/2014 - 7

Ψηφοφορία :

PV 15/04/2014 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0342

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 185kWORD 104k
10.3.2014
PE 522.759v02-00 A7-0163/2014

σχετικά με την προστασία των καταναλωτών – προστασία των καταναλωτών ως προς τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

(2013/2153(INI))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγητής: Josef Weidenholzer

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την προστασία των καταναλωτών – προστασία των καταναλωτών ως προς τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

(2013/2153(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με την στρατηγική για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών(1),

   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020(2),

   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο για την ευρωπαϊκή πολιτική καταναλωτών(3),

   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος(4),

   έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά («οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»),

   έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

   έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/113/EΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών(5),

   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2013 για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου και για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ και των κανονισμών (EΚ) αριθ. 1211/2009 και (EΕ) αριθ. 531/2012 (COM(2013)0627),

   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2012, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας (COM(2012)0663),

   έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/EΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών,

   έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»),

   έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ,

   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς έναν ευρωπαϊκό χάρτη δικαιωμάτων των καταναλωτών ενέργειας» (COM(2007)0386),

   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2012 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας (COM(2012)0663),

   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως συμπεριλήφθηκε στις Συνθήκες με το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως το άρθρο 8 (προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), το άρθρο 11 (ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης), το άρθρο 21 (απαγόρευση διακρίσεων), το άρθρο 23 (ισότητα γυναικών και ανδρών), το άρθρο 25 (δικαιώματα των ηλικιωμένων), το άρθρο 26 (ένταξη των ατόμων με αναπηρίες), το άρθρο 34 (κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική αρωγή), το άρθρο 36 (πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος), το άρθρο 37 (προστασία του περιβάλλοντος) και το άρθρο 38 (προστασία του καταναλωτή),

   έχοντας υπόψη το άρθρο 12 της ΣΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 14 της ΣΕΕ καθώς και το Πρωτόκολλο αριθ. 26 της εν λόγω συνθήκης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0163/2014),

Α. εκτιμώντας ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η βελτίωση της ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας, και ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί η πρόσβαση των καταναλωτών σε τέτοιες υπηρεσίες ενώ τα κράτη μέλη να διαθέτουν την απαραίτητη ευελιξία και να λαμβάνουν υπόψη τους ευάλωτους καταναλωτές·

B.  εκτιμώντας ότι εφαρμόζεται τομεακή νομοθεσία και έχει ήδη βελτιωθεί η προστασία των καταναλωτών, αλλά υπενθυμίζεται στα κράτη μέλη ότι, προς το σκοπό αυτό, εξακολουθεί να είναι αναγκαία η σωστή εκτέλεση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές αρμοδιότητες και το δικαίωμα τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και ότι οι τομεακές διατάξεις αποτελούν επαρκές νομικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας·

Γενικά ζητήματα

1.  Επισημαίνει ότι ορισμένες πτυχές βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών καλύπτονται από την Οδηγία 2011/83/ΕΕ και ότι τα κοινά χαρακτηριστικά υπηρεσιών κοινής ωφελείας περιγράφονται στην αντίστοιχη τομεακή νομοθεσία·

2.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι είναι αναγκαίο να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή έως τα μέσα Δεκεμβρίου 2013 και ότι θα ισχύσει σε όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται μετά από τις 13 Ιουνίου 2014·

3.  επισημαίνει ότι η προστασία των καταναλωτών είναι αποτελεσματική μόνον όταν μπορούν να επιβάλλονται τα δικαιώματα των καταναλωτών· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις διατάξεις της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (2005/29/ΕΚ), της οδηγίας για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση (2006/114/ΕΚ) και της οδηγίας σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών (2011/83/ΕΕ)· επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία των συστημάτων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ως αποτελεσματικών μηχανισμών που εξοικονομούν δαπάνες, για την επίλυση διαφορών τόσο μεταξύ καταναλωτών όσο και μεταξύ παρόχων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την προσφάτως συμφωνηθείσα οδηγία για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (ΕΕΚΔ) (2013/11/ΕΕ) και τον κανονισμό για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ) (524/2013/ΕΕ)·

4.  τονίζει ότι η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τα δικαιώματά τους διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο ως προς την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, αλλά υπογραμμίζει επίσης τον θεμελιώδη ρόλο της εξυπηρέτησης πελατών από τους παρόχους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας· τονίζει ότι τα άτομα που είναι αρμόδια για την επικοινωνία με τους πελάτες θα πρέπει να λαμβάνουν σχετική κατάρτιση και να γνωρίζουν τα δικαιώματα των καταναλωτών· ενθαρρύνει, συνεπώς, τους παρόχους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας να παρέχουν σχετική κατάρτιση στους εργαζομένους τους και να διασφαλίζουν ότι όλοι οι πελάτες τους έχουν πάντοτε εύκολη πρόσβαση σε εξατομικευμένη βοήθεια·

5.  υπογραμμίζει την ανάγκη ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας υψηλής ποιότητας σε όλη την ΕΕ, καθώς τέτοιου είδους υπηρεσίες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας·

6.  στηρίζει την ύπαρξη ισχυρών και ανεξάρτητων οργανώσεων καταναλωτών για τη διευκόλυνση της συνολικής προστασίας των καταναλωτών, τονίζει δε τη σημασία της επίτευξης κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ των αναγκών των καταναλωτών και των αναγκών των παρόχων·

7.  τονίζει ότι πρέπει να διευκολύνεται η πρόσβαση όλων των καταναλωτών σε υπηρεσίες κοινής ωφελείας ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση· τονίζει ότι, σε συγκεκριμένες περιστάσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να θεωρήσουν ότι «οι ευάλωτοι καταναλωτές» ενδεχομένως χρειασθούν κατάλληλες ρυθμίσεις·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή και να επενδύσουν περισσότερο σε εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης του καταναλωτή όσον αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι οποίες θα απευθύνουν το κατάλληλο μήνυμα στην κατάλληλη ομάδα καταναλωτών·

Ενέργεια

9.  πιστεύει ότι μια ανοικτή, διαφανής και ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά ενέργειας είναι αναγκαία προκειμένου να συνδράμει στην επίτευξη ανταγωνιστικών ενεργειακών τιμών, στην ασφάλεια εφοδιασμού, στην βιωσιμότητα και στην αποτελεσματική ευρείας κλίμακας ανάπτυξη της ανανεώσιμης ενέργειας, και καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο, να εφαρμόσουν δεόντως και να βελτιώσουν την παρακολούθηση της τρίτης δέσμης μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας· τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή, ιδιαίτερα με σκοπό την βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και προκειμένου να επιτραπεί η δυνατότητα σύγκρισης και η διαφάνεια των τιμών, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό την χωρίς διακρίσεις τιμολόγηση·

10. τονίζει τη ζωτική σημασία της έγκαιρης, ορθής και πλήρους εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών μέτρων που ζητούνται στο πλαίσιο της τρίτης δέσμης μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας έως το 2014·

11. επικροτεί το έργο της ομάδας εργασίας για τους ευάλωτους καταναλωτές στο πλαίσιο του ενεργειακού φόρουμ πολιτών, και επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τις τιμές και το κόστος της ενέργειας στην Ευρώπη (COM/2014/0021) και τη συνημμένη έκθεση, η οποία αναλύει τον αντίκτυπο και τη σχέση των τιμών και του κόστους της ενέργειας στα κράτη μέλη· υπενθυμίζει ότι είναι επίσης καθήκον των κρατών μελών να επιμελούνται των διαφόρων παραγόντων και καταστάσεων που συνδέονται με την ενέργεια και τους ευάλωτους καταναλωτές·

12. επισημαίνει ότι η λύση συμβάσεων ενέργειας συχνά περιλαμβάνει περιοριστικούς όρους και σύνθετες διαδικασίες, που καθιστούν δύσκολη την αλλαγή παρόχου· ζητεί την επίσπευση και απλοποίηση των διαδικασιών αλλαγής παρόχου· επισημαίνει ότι τα υφιστάμενα κριτήρια αξιολόγησης της δέσμης μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας έχουν ολοκληρωθεί στις αντίστοιχες οδηγίες για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο της τρίτης δέσμης μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας· τονίζει τη σημασία των τακτικών εκθέσεων της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

13. τονίζει την ανάγκη να υποβάλει η Επιτροπή το πόρισμά της σχετικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση εφόσον έχει σχέση με την επιγραμμική διαχείριση του λογαριασμού ενέργειας του καταναλωτή·

14. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι τρέχουσες τιμές ενέργειας δεν λαμβάνουν απαραιτήτως υπόψη τις εξωγενείς δαπάνες, και συγκεκριμένα τις περιβαλλοντικές ζημιές που συνδέονται με μια συγκεκριμένη πηγή ενέργειας ή μέθοδο παραγωγής, οι οποίες όμως μπορεί να χρεώνονται μακροπρόθεσμα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο· ζητεί τη θέσπιση μέτρων για την ενθάρρυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας των τιμών για τους καταναλωτές στο θέμα αυτό·

15. θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, τις μεταβολές των τιμών και τις τροποποιήσεις συμβάσεων σε ευνόητη μορφή· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη το γεγονός ότι η τρίτη δέσμη μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας ήδη τα υποχρεώνει να διασφαλίζουν την υποχρέωση αυτή· ζητεί από τα κράτη μέλη και τις οικείες επιχειρήσεις να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε σαφείς, κατανοητές και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τιμολόγια, όρους και ένδικα μέσα·

16. επισημαίνει ότι, βάσει της τρίτης δέσμης μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας, τα κράτη μέλη καλούνται να διενεργήσουν αναλύσεις κόστους-οφέλους προτού προβούν στην ανάπτυξη των έξυπνων συστημάτων μέτρησης· τονίζει ότι τα έξυπνα ενεργειακά δίκτυα επιτρέπουν στους καταναλωτές να παρατηρήσουν και να προσαρμόσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση, αλλά επισημαίνει ότι μερικές από τις αναλύσεις κόστους οφέλους που έχουν πραγματοποιηθεί από τα κράτη μέλη δεν δείχνουν ουσιαστική εξοικονόμηση κόστους για τους καταναλωτές·

επισημαίνει ότι πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις για την προστασία καταναλωτών και δεδομένων, και τονίζει ότι η χρήση έξυπνων μετρητών πρέπει να παραμείνει στην διακριτική ευχέρεια του καταναλωτή·

Τηλεπικοινωνίες

17. τονίζει ότι, όσον αφορά την ψηφιακή ενιαία αγορά και τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η πτυχή που αφορά τον καταναλωτή έχει τεράστια σημασία, και σημειώνει τις σημαντικές βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών σε συνέχεια της εφαρμογής της δέσμης μέτρων του 2009 για τις τηλεπικοινωνίες (Οδηγίες 2009/136/E και 2009/140/ΕΚ)· επισημαίνει τις σημαντικές επικαιροποιήσεις και βελτιώσεις για την προστασία και ενίσχυση της θέσης του καταναλωτή που προτείνεται τώρα από το Κοινοβούλιο· τονίζει τη σημασία της πρόσβασης όλων των καταναλωτών σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και τη σημασία της ανάπτυξης νέων υποδομών προκειμένου να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα·

18. επαναλαμβάνει τις προτάσεις του να καταστεί ευκολότερη για τους καταναλωτές η μετάβαση σε άλλον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών χωρίς συμπληρωματικά τέλη πέραν του πραγματικού κόστους μετάβασης, χωρίς απώλεια δεδομένων και με ελάχιστες διατυπώσεις, και να ενθαρρύνονται να το πράξουν· στηρίζει επίσης τις προτάσεις για την προώθηση ανεξάρτητων πληροφοριών σχετικά με την τιμολόγηση, τη χρέωση και την ποιότητα της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των ταχυτήτων μετάδοσης δεδομένων·

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

19. σημειώνει ότι οι καταναλωτές επωφελούνται από μια υπηρεσία περισσότερο επικεντρωμένη στην ποιότητα στον ταχυδρομικό τομέα και από τις οικονομίες που έχουν αντίκτυπο σε αυτούς μέσω της μείωσης του κόστους· επισημαίνει ότι οι περισσότερες επιλογές παράδοσης, η μεγαλύτερη διαφάνεια, η καλύτερη ενημέρωση και οι καλύτερες τιμές αποτελούν προϋπόθεση για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην αγορά παράδοσης δεμάτων· επισημαίνει ότι η οδηγία 97/67/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2002/39/ΕΚ και 2008/6/ΕΚ, εξασφαλίζει ότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες παρέχουν καθολική υπηρεσία· υπενθυμίζει στην Επιτροπή να εξετάσει, στην έκθεσή εφαρμογής της, κατά πόσον η εγγύηση αυτή πληρούται από τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών να βελτιώσουν τη διαλειτουργικότητα και να επιταχύνουν την ανάπτυξη εξορθολογισμένων διαδικασιών με στόχο τη μείωση του κόστους, την αύξηση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών παράδοσης·

20. τονίζει τη σημασία μιας συνολικής υπηρεσίας παράδοσης δεμάτων σε όλη την Ένωση· τονίζει ότι έχει καίρια σημασία να είναι ταχείες και αξιόπιστες οι υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων που παρέχονται από ταχυδρομικές υπηρεσίες και παρόχους του ιδιωτικού τομέα, ιδίως προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών που παραγγέλλουν στο διαδίκτυο· επαναλαμβάνει τις προτάσεις που έκανε στην πρόσφατη έκθεσή του για την παράδοση δεμάτων(6) σχετικά με την ανάγκη για βελτιώσεις της υπηρεσίας και μείωση του κόστους·

21. επικροτεί όλες τις προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί από τους φορείς της αγοράς παράδοσης για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών και των εμπόρων λιανικής που πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές και πωλήσεις, όπως η εισαγωγή ευέλικτων επιλογών παράδοσης και επιστροφής· τονίζει παράλληλα ότι οποιαδήποτε άλλα κίνητρα για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών είναι ευπρόσδεκτα·

Δημόσια συγκοινωνία

22. αναγνωρίζει ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών ενισχύθηκαν τα τελευταία χρόνια στον τομέα των μεταφορών μέσω τομεακών μέτρων·

23. τονίζει ότι οι καταναλωτές με πρόσβαση σε αποτελεσματικά τοπικά δημόσια μέσα μεταφοράς πρέπει να αποτελέσουν στόχο, ανεξάρτητα από το εάν διαμένουν σε περιοχές όπου μια τέτοια υπηρεσία θα είναι λιγότερο επικερδής· αναγνωρίζει εν προκειμένω την ευθύνη των κρατών μελών, και ζητεί από αυτά να αναλάβουν κατάλληλη δράση·

24. υπενθυμίζει ότι λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, οι αποτελεσματικές υπηρεσίες δημόσιων συγκοινωνιών θα αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία στο μέλλον, ενώ είναι επίσης απαραίτητες για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020· ζητεί την ανάπτυξη κοινών μέσων για τη διασφάλιση της βέλτιστης πολυτροπικότητας στο πλαίσιο αποδοτικών και ποιοτικών υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών, προκειμένου να εξασφαλισθεί τόσο η ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων όσο και η ανταγωνιστικότητα των εν λόγω υπηρεσιών·

25. ζητεί την εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης έναντι των ηλικιωμένων και των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα· πιστεύει ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η αλυσίδα των δημόσιων μέσων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στους κόμβους των δημόσιων μέσων μεταφοράς· επιθυμεί να επισημάνει την ανάγκη δημιουργίας συνεκτικού συστήματος εστιακών σημείων για την παροχή βοήθειας σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα·

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1)

EE C 264 E της 13.0.2013, σ. 11.

(2)

ΕΕ C 131 της 8.5.2013, σ. 9.

(3)

Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2013)0239.

(4)

EE C 153 E της 31.5.2013, σ. 51.

(5)

ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37.

(6)

Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2014)0067.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο όρος «φορέας υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» δεν έχει ορισθεί σε επίπεδο Ένωσης και χρησιμοποιείται με διαφορετικό τρόπο ακόμα και από την ίδια την Επιτροπή. Οι φορείς υπηρεσιών κοινής ωφέλειας παρέχουν τόσο καθολικές όσο και δημόσιες υπηρεσίες: και εδώ, οι σχετικοί ορισμοί από την Επιτροπή ποικίλλουν εξαιρετικά. Επίσης, κάθε κράτος μέλος ερμηνεύει διαφορετικά ποιες υπηρεσίες πρέπει να διατίθενται από φορείς υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Όλα αυτά έχουν προκαλέσει πραγματική σύγχυση σχετικά με τους ορισμούς.

Ταυτόχρονα, όλες ή τουλάχιστον οι περισσότερες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά. Πρόκειται κυρίως για υπηρεσίες θεμελιώδεις για την ευημερία και την κοινωνική και πολιτιστική συμμετοχή των ανθρώπων στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Οι καταναλωτές συνεπώς δεν έχουν άλλη επιλογή από το να χρησιμοποιήσουν τις εν λόγω υπηρεσίες. Αυτό που μπορούν να επιλέξουν είναι ο πάροχος υπηρεσιών. Συνεπώς, οι καταναλωτές συχνά ευρίσκονται σε θέση εξάρτησης έναντι του παρόχου υπηρεσίας.

Πέραν τούτου, πολλοί από τους τομείς αυτούς ελευθερώθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια με νομοθετικές ρυθμίσεις σε επίπεδο ΕΕ. Οι μεμονωμένες νομοθετικές προτάσεις απετέλεσαν το αντικείμενο εκτενών και έντονων συζητήσεων όταν υποβλήθηκαν, ενώ πολλοί φορείς και άτομα πήραν σαφή θέση κατά των μέτρων ελευθέρωσης. Τα αποτελέσματα που επιδιώκονταν με την ελευθέρωση – χαμηλότερες τιμές, καλύτερες επιλογές, νέες θέσεις εργασίας – σε πολλά κράτη μέλη δεν επιτεύχθηκαν. Αντίθετα, η εφαρμογή της νομοθεσίας κατέληξε σε πολλές περιοχές της Ευρώπης στην κατάργηση υφιστάμενων δομών εις βάρος των καταναλωτών, στην αύξηση των τιμών, σε πιο περίπλοκους συμβατικούς όρους και στην απώλεια θέσεων εργασίας.

Προκειμένου να περιορίσει την έκταση της έκθεσής του, ο εισηγητής περιορίστηκε αρχικά στην επεξεργασία ορισμένων κοινών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, στην εξέταση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας από την οπτική των καταναλωτών και στο πλαίσιο αυτό, στη διατύπωση συστάσεων για τη βελτίωση της υφιστάμενης προστασίας των καταναλωτών. Στη συνέχεια, ο εισηγητής επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς τομείς, οι οποίοι ελευθερώθηκαν τα τελευταία χρόνια και ενσωματώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στην εσωτερική αγορά: ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, δημόσιες συγκοινωνίες και ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής αποσκοπεί να τονίσει τα απαραίτητα μέτρα για την βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Ταυτόχρονα, υπενθυμίζει ότι το άρθρο 14 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι οι αρχές και οι προϋποθέσεις που διέπουν την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να ορίζονται μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη το άρθρο 36 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρωτόκολλο αριθ. 26 στις Συνθήκες σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος γίνεται παραπομπή στις εξής αξίες και αρχές:

- στην σημασία της οργάνωσης υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος όσο το δυνατόν εγγύτερα στις ανάγκες των χρηστών·

- στην ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η ποικιλομορφία των διαφορετικών γεωγραφικών, κοινωνικών ή πολιτιστικών συνθηκών·

- στην ανάγκη να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας·

- στην ανάγκη να διασφαλίζεται οικονομική προσιτότητα και ίση μεταχείριση·

- στην ανάγκη να διασφαλίζεται καθολική πρόσβαση και τα δικαιώματα των χρηστών.

Ιδίως λόγω της κρίσης έγινε πιο πιεστική η ανάγκη ρύθμισης και βελτιστοποίησης. Οι γενικές υπηρεσίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη οικονομική πίεση όσον αφορά τη χρηματοδότησή τους, οπότε ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην μπορούν πλέον να ανταποκριθούν, ή να ανταποκρίνονται περιορισμένα, στην αποστολή τους για καθολική μέριμνα προς ομάδες ευάλωτων ατόμων. Ταυτόχρονα, η λειτουργία τους ως φορέων κοινωνικής σταθερότητας απειλείται, με αποτέλεσμα να συρρικνώνεται το επίπεδο κοινωνικής ένταξης.

Η έκθεση στοχεύει να συμβάλει ώστε, με αφετηρία τις εν λόγω προκλήσεις, να περιγραφούν οι παράγοντες που εμποδίζουν την καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, καθώς και να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι ανάγκες των καταναλωτών.

Πέραν των βασικών αρχών της προσβασιμότητας, της οικονομικής προσιτότητας και της αδιάλειπτης παροχής, η έκθεση στοχεύει επίσης να παρακινήσει στην κατάρτιση τομεακών σχεδίων δράσης, υποδεικνύοντας, επιπλέον, τρόπους διαμόρφωσης μιας πρόσβασης που θα είναι καθολική και θα συμμορφώνεται με τα θεμελιώδη δικαιώματα.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.3.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Claudette Abela Baldacchino, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Sandra Kalniete, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Bernadette Vergnaud

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Tadeusz Ross, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen, Josef Weidenholzer

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Peter Jahr, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, György Schöpflin, Владимир Уручев, Csaba Őry

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου