BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2012 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner

10.3.2014 - (COM(2013)0896 – C7‑0460/2013 – 2013/0439(COD)) - ***I

Retsudvalget
Ordfører: Dagmar Roth-Behrendt


Procedure : 2013/0439(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0164/2014
Indgivne tekster :
A7-0164/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2012 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner

(COM(2013)0896 – C7‑0460/2013 – 2013/0439(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0896),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 10 i bilag XI, og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0460/2013),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til udtalelse af 4. marts 2014 fra Domstolen[1],

–       der henviser til udtalelse af 3. marts 2014 fra Revisionsretten[2],

–       der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–       der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7-0164/2014),

1.      fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG[3]*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. .../2014

af ...

om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2012 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12,

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union ("vedtægten") og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union ("ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte"), der er fastsat ved Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68[4], særlig artikel 10 i bilag XI til vedtægten,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Domstolen[5],

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten[6],

efter den almindelige lovgivningsprocedure[7], og

ud fra følgende betragtninger:

(1)       Den Europæiske Unions Domstol ("Domstolen") gjorde det klart i sin dom i sag C-63/12, Kommissionen mod Rådet, at institutionerne hvert år er forpligtede til at træffe afgørelse om tilpasning af vederlagene, enten ved at foretage en "matematisk" tilpasning ifølge metoden fastsat i artikel 3 i bilag XI til vedtægten eller ved at fravige denne matematiske beregning i overensstemmelse med artikel 10 heri.

(2)       Formålet med artikel 19 i bilag XIII til vedtægten som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013[8] er at sætte institutionerne i stand til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at bilægge deres tvister vedrørende tilpasningerne af vederlag og pensioner for 2011 og 2012 i overensstemmelse med en dom fra Domstolen under behørig hensyntagen til personalets berettigede forventning om, at institutionerne hvert år skal træffe afgørelse om tilpasningen af dets vederlag og pensioner.

(3)       For at efterleve Domstolens dom i sag C-63/12 skal Kommissionen, når Rådet fastslår, at der foreligger en alvorlig og pludselig forringelse af den økonomiske og sociale situation i Unionen, forelægge et forslag efter proceduren i artikel 336 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) for at inddrage Europa-Parlamentet i lovgivningsprocessen. Rådet erklærede den 25. oktober 2012, at Kommissionens vurdering, som præsenteret i dens rapport om undtagelsesklausulen, ikke afspejlede den alvorlige og pludselige forringelse af den økonomiske og sociale situation i Unionen i 2012, som de offentligt tilgængelige objektive økonomiske data antydede. Rådet anmodede således Kommissionen om i overensstemmelse med artikel 10 i bilag XI til vedtægten at forelægge et passende forslag om tilpasning af vederlagene for 2012.

(4)  Domstolen har bekræftet, at Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til undtagelsesklausulen har en vid skønsmargen med hensyn til tilpasning af vederlag og pensioner. De økonomiske og sociale data for perioden fra den 1. juli 2011 til den 31. december 2012, såsom eftervirkningerne af den økonomiske afmatning i efteråret 2011, der førte til økonomisk recession i Unionen og en forværret social situation, samt de vedholdende høje tal for arbejdsløsheden og det offentlige underskud og den offentlige gæld i Unionen gør det passende at fastsætte tilpasningen af vederlag og pensioner i Belgien og Luxembourg til 0,8 % for 2012. Denne tilpasning indgår i den samlede tilgang til bilæggelse af tvisterne om tilpasningerne af vederlag og pensioner for 2011 og 2012, som også omfatter en tilpasning på 0 % for 2011.

(5)       Som følge heraf er tilpasningen af vederlag og pensioner til tjenestemænd

og øvrige ansatte i Den Europæiske Union i en femårig periode (2010-2014) som følger: i 2010 resulterede anvendelsen af metoden fastsat i artikel 3 i bilag XI til vedtægten i en tilpasning på 0,1 %. For 2011 og 2012 fører den samlede tilgang til bilæggelse af tvisterne om tilpasningerne af vederlag og pensioner for 2011 og 2012 til en tilpasning på henholdsvis 0 % og 0,8 %. Som del af det politiske kompromis vedrørende reformen af vedtægten og af ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte blev det endvidere besluttet at fastfryse vederlag og pensioner for årene 2013 og 2014 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Med virkning fra den 1. juli 2012 ændres datoen "den 1. juli 2011" til "den 1. juli 2012" i vedtægtens artikel 63, stk. 2.

Artikel 2

Med virkning fra den 1. juli 2012 udskiftes i vedtægtens artikel 66 den tabel over den månedlige grundløn, som danner grundlag for beregningen af vederlag og pensioner, med følgende tabel:

1.7.2012

LØNTRIN

LØNKLASSE

1

2

3

4

5

16

17.054,40

17.771,05

18.517,81

 

 

15

15.073,24

15.706,64

16.366,65

16.822,00

17.054,40

14

13.322,22

13.882,04

14.465,38

14.867,83

15.073,24

13

11.774,62

12.269,40

12.784,98

13.140,68

13.322,22

12

10.406,80

10.844,10

11.299,79

11.614,16

11.774,62

11

9.197,87

9.584,37

9.987,12

10.264,98

10.406,80

10

8.129,38

8.470,99

8.826,95

9.072,53

9.197,87

9

7.185,01

7.486,94

7.801,55

8.018,60

8.129,38

8

6.350,35

6.617,20

6.895,26

7.087,10

7.185,01

7

5.612,65

5.848,50

6.094,26

6.263,81

6.350,35

6

4.960,64

5.169,10

5.386,31

5.536,16

5.612,65

5

4.384,38

4.568,62

4.760,60

4.893,04

4.960,64

4

3.875,06

4.037,89

4.207,57

4.324,63

4.384,38

3

3.424,90

3.568,82

3.718,79

3.822,25

3.875,06

2

3.027,04

3.154,24

3.286,79

3.378,23

3.424,90

1

2.675,40

2.787,82

2.904,97

2.985,79

3.027,04

Artikel 3

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til vedtægtens artikel 64 anvendes på vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte, som anført i kolonne 2 i nedenstående tabel.

Med virkning fra den 1. januar 2013 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til artikel 17, stk. 3, i bilag VII til vedtægten anvendes på overførsler for tjenestemænd og øvrige ansatte, som anført i kolonne 3 i nedenstående tabel.

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til artikel 20, stk. 1, i bilag XIII til vedtægten anvendes på pensioner, som anført i kolonne 4 i nedenstående tabel.

Med virkning fra den 16. maj 2012 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til artikel 20, stk. 1, i bilag XIII til vedtægten anvendes på pensioner, som anført i kolonne 5 i nedenstående tabel. Den årlige tilpasning for disse medlemsstater træder i kraft den 16. maj 2012.

1

2

3

4

5

 

Land/sted

Vederlag

1.7.2012

Overførsel

1.1.2013

Pension

1.7.2012

Pension

16.5.2012

Bulgarien

Den Tjekkiske Republik

Danmark

Tyskland

Bonn

Karlsruhe

München

Estland

Grækenland

Spanien

Frankrig

Irland

Italien

Varese

Cypern

Letland

Litauen

Ungarn

Malta

Nederlandene

Østrig

Polen

Portugal

Rumænien

Slovenien

Slovakiet

Finland

Sverige

Det Forenede Kongerige

Culham

58,4

80,6

135,3

95,8

94,1

93,8

106,4

77,6

90,5

97,1

117,7

110,6

104,2

93,4

84,1

77,6

71,5

78,3

83,3

105,3

106,4

74,2

83,5

68,8

85,3

79,7

122,1

131,9

147,8

112,5

57,4

74,6

127,3

96,6

 

 

 

78,0

89,0

90,9

109,2

104,5

97,4

 

87,4

74,9

69,5

68,7

83,7

100,9

103,2

66,4

82,8

60,0

81,2

73,5

113,8

123,8

119,0

 

100,0

100,0

127,3

100,0

 

 

 

100,0

100,0

100,0

109,2

104,5

100,0

 

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

103,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

113,8

123,8

119,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 4

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes den godtgørelse under forældreorlov, der er omhandlet i vedtægtens artikel 42a, stk. 2 og 3, til 919,02 EUR og til 1 225,36 EUR for enlige forsørgere.

Artikel 5

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes grundbeløbet for husstandstillægget i artikel 1, stk. 1, i bilag VII til vedtægten til 171,88 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes det børnetilskud, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i bilag VII til vedtægten, til 375,59 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes det uddannelsestillæg, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i bilag VII til vedtægten, til 254,83 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes det uddannelsestillæg, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, i bilag VII til vedtægten, til 91,75 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes det minimumsbeløb for udlandstillægget, der er omhandlet i artikel 69 i vedtægten og i artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i bilag VII hertil, til 509,43 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes udlandstillægget i artikel 134 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte til 366,22 EUR.

Artikel 6

Med virkning fra den 1. januar 2013 tilpasses den kilometergodtgørelse, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i bilag VII til vedtægten, således:

0 EUR pr. km for strækninger mellem             0 og 200 km

0,3820 EUR pr. km for strækninger mellem     201 og 1 000 km

0,6367 EUR pr. km for strækninger mellem     1 001 og 2 000 km

0,3820 EUR pr. km for strækninger mellem     2 001 og 3 000 km

0,1272 EUR pr. km for strækninger mellem     3 001 og 4 000 km

0,0614 EUR pr. km for strækninger mellem     4 001 og 10 000 km

0 EUR pr. km for strækninger over                            10 000 km.

Ovennævnte kilometergodtgørelse forhøjes med et fast tillæg på:

–  191,00 EUR, hvis afstanden med jernbane mellem tjenestestedet og hjemstedet er på mellem 725 og 1 450 km

–  381,96 EUR, hvis afstanden med jernbane mellem tjenestestedet og hjemstedet er på 1 450 km eller derover.

Artikel 7

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes det dagpengebeløb, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, i bilag VII til vedtægten, til:

–  39,48 EUR for en tjenestemand, der har ret til husstandstillæg

–  31,83 EUR for en tjenestemand, der ikke har ret til husstandstillæg.

Artikel 8

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes det minimumsbeløb for bosættelsespenge, der er omhandlet i artikel 24, stk. 3, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, til:

–  1 123,91 EUR for en ansat, der har ret til husstandstillæg

–  668,27 EUR for en ansat, der ikke har ret til husstandstillæg.

Artikel 9

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes den arbejdsløshedsunderstøttelse, der er omhandlet i artikel 28a, stk. 3, andet afsnit, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, til mindst 1 347,89 EUR og højst 2 695,79 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes det faste fradrag, der er omhandlet i artikel 28a, stk. 7, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, til 1 225,36 EUR.

Artikel 10

Med virkning fra den 1. juli 2012 udskiftes tabellen over den månedlige grundløn i artikel 93 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte med følgende tabel:

ANSÆTTELSES-

GRUPPE

1.7.2012

LØNTRIN

LØNKLASSE

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5.879,08

6.001,34

6.126,14

6.253,54

6.383,59

6.516,34

6.651,85

17

5.196,08

5.304,14

5.414,44

5.527,04

5.641,98

5.759,31

5.879,08

16

4.592,43

4.687,93

4.785,42

4.884,94

4.986,53

5.090,23

5.196,08

15

4.058,91

4.143,32

4.229,48

4.317,44

4.407,22

4.498,87

4.592,43

14

3.587,37

3.661,97

3.738,13

3.815,86

3.895,22

3.976,22

4.058,91

13

3.170,61

3.236,55

3.303,85

3.372,56

3.442,69

3.514,29

3.587,37

III

12

4.058,85

4.143,25

4.229,41

4.317,36

4.407,13

4.498,78

4.592,33

11

3.587,34

3.661,93

3.738,08

3.815,81

3.895,16

3.976,16

4.058,85

10

3.170,60

3.236,53

3.303,83

3.372,54

3.442,67

3.514,26

3.587,34

9

2.802,28

2.860,55

2.920,03

2.980,75

3.042,74

3.106,01

3.170,60

8

2.476,74

2.528,24

2.580,82

2.634,48

2.689,27

2.745,19

2.802,28

II

7

2.802,21

2.860,50

2.919,99

2.980,72

3.042,72

3.106,01

3.170,61

6

2.476,62

2.528,13

2.580,71

2.634,39

2.689,18

2.745,12

2.802,21

5

2.188,86

2.234,38

2.280,86

2.328,30

2.376,72

2.426,16

2.476,62

4

1.934,53

1.974,77

2.015,84

2.057,77

2.100,57

2.144,26

2.188,86

I

3

2.383,19

2.432,65

2.483,14

2.534,68

2.587,28

2.640,98

2.695,79

2

2.106,84

2.150,57

2.195,20

2.240,76

2.287,27

2.334,74

2.383,19

1

1.862,54

1.901,20

1.940,65

1.980,93

2.022,04

2.064,01

2.106,84

Artikel 11

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes det minimumsbeløb for bosættelsespenge, der er omhandlet i artikel 94, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, til:

–  845,37 EUR for en ansat, der har ret til husstandstillæg

–  501,20 EUR for en ansat, der ikke har ret til husstandstillæg.

Artikel 12

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes den arbejdsløshedsunderstøttelse, der er omhandlet i artikel 96, stk. 3, andet afsnit, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, til mindst 1 010,92 EUR og højst 2 021,83 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes det faste fradrag, der er omhandlet i artikel 96, stk. 7, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, til 919,02 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes den arbejdsløshedsunderstøttelse, der er omhandlet i artikel 136 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, til mindst 889,39 EUR og højst 2 092,68 EUR.

Artikel 13

Med virkning fra den 1. juli 2012 fastsættes de i artikel 1, stk. 1, første afsnit, i Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 300/76[9], tillæg for skifteholdsarbejde, der er fastsat til 385,23 EUR, 581,45 EUR, 635,74 EUR og 866,72 EUR.

Artikel 14

Med virkning fra den 1. juli 2012 multipliceres beløbene i artikel 4 i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68[10] med en koefficient på 5,5609.

Artikel 15

Med virkning fra den 1. juli 2012 udskiftes tabellen i artikel 8 stk. 2, i bilag XIII til vedtægten, med følgende tabel:

1.7.2012

LØNTRIN

LØNKLASSE

1

2

3

4

5

6

7

8

16

17.054,40

17.771,05

18.517,81

18.517,81

18.517,81

18.517,81

 

 

15

15.073,24

15.706,64

16.366,65

16.822,00

17.054,40

17.771,05

 

 

14

13.322,22

13.882,04

14.465,38

14.867,83

15.073,24

15.706,64

16.366,65

17.054,40

13

11.774,62

12.269,40

12.784,98

13.140,68

13.322,22

 

 

 

12

10.406,80

10.844,10

11.299,79

11.614,16

11.774,62

12.269,40

12.784,98

13.322,22

11

9.197,87

9.584,37

9.987,12

10.264,98

10.406,80

10.844,10

11.299,79

11.774,62

10

8.129,38

8.470,99

8.826,95

9.072,53

9.197,87

9.584,37

9.987,12

10.406,80

9

7.185,01

7.486,94

7.801,55

8.018,60

8.129,38

 

 

 

8

6.350,35

6.617,20

6.895,26

7.087,10

7.185,01

7.486,94

7.801,55

8.129,38

7

5.612,65

5.848,50

6.094,26

6.263,81

6.350,35

6.617,20

6.895,26

7.185,01

6

4.960,64

5.169,10

5.386,31

5.536,16

5.612,65

5.848,50

6.094,26

6.350,35

5

4.384,38

4.568,62

4.760,60

4.893,04

4.960,64

5.169,10

5.386,31

5.612,65

4

3.875,06

4.037,89

4.207,57

4.324,63

4.384,38

4.568,62

4.760,60

4.960,64

3

3.424,90

3.568,82

3.718,79

3.822,25

3.875,06

4.037,89

4.207,57

4.384,38

2

3.027,04

3.154,24

3.286,79

3.378,23

3.424,90

3.568,82

3.718,79

3.875,06

1

2.675,40

2.787,82

2.904,97

2.985,79

3.027,04

 

 

 

Artikel 16

Med virkning fra den 1. juli 2012 og med henblik på anvendelsen af artikel 18, stk. 1, i bilag XIII til vedtægten fastsættes den faste godtgørelse, der var nævnt i artikel 4a i bilag VII til vedtægten i dennes affattelse inden den 1. maj 2004, til:

– 132,89 EUR pr. måned for tjenestemænd i lønklasse C 4 og C 5

– 203,76 EUR pr. måned for tjenestemænd i lønklasse C 1, C 2 og C 3.

Artikel 17

Med virkning fra den 1. juli 2012 udskiftes tabellen over den månedlige grundløn i artikel 133 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte med følgende tabel:

Lønklasse

1

2

3

4

5

6

7

Grundløn på fuldtid

1.694,21

1.973,74

2.139,95

2.320,16

2.515,54

2.727,38

2.957,06

Lønklasse

8

9

10

11

12

13

14

Grundløn på fuldtid

3.206,08

3.476,07

3.768,79

4.086,15

4.430,25

4.803,32

5.207,82

Lønklasse

15

16

17

18

19

 

 

Grundløn på fuldtid

5.646,37

6.121,87

6.637,39

7.196,32

7.802,33

 

 

Artikel 18

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den …

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

____________________

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.
  • [2]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.
  • [3] * Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv; udgået tekst er markeret med symbolet ▌.
  • [4]           Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber samt om særlige midlertidige foranstaltninger for tjenestemænd i Kommissionen (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1).
  • [5]           Udtalelse af 4. marts 2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
  • [6]           Udtalelse af 3. marts 2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
  • [7]           Europa-Parlamentets holdning af ...(endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af ....
  • [8]           Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15).
  • [9]              Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 300/76 af 9. februar 1976 om fastsættelse af de berettigede kategorier og af betingelserne for ydelse af tillæg samt satserne herfor, til tjenestemænd, som skal udføre deres arbejde i skifteholdstjeneste (EFT L 38 af 13.2.1976, s. 1). Suppleret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 1307/87 (EFT L 124 af 13.5.1987, s. 6).
  • [10]              Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8).

PROCEDURE

Titel

Tilpasning med virkning fra den 1. juli 2012 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner

Referencer

COM(2013)0896 – C7-0460/2013 – 2013/0439(COD)

Dato for høring af EP

10.12.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

12.12.2013

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

12.12.2013

CONT

12.12.2013

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

15.1.2014

CONT

11.12.2013

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Dagmar Roth-Behrendt

16.12.2013

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.3.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Cecilia Wikström

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Pablo Arias Echeverría, Jens Geier, Krzysztof Lisek, Svetoslav Hristov Malinov, Emma McClarkin, Sabine Verheyen, Justina Vitkauskaite Bernard, Wim van de Camp

Dato for indgivelse

10.3.2014