Ziņojums - A7-0164/2014Ziņojums
A7-0164/2014

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko no 2012. gada 1. jūlija koriģē Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas, kā arī korekcijas koeficientus, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām

10.3.2014 - (COM(2013)0896 – C7‑0460/2013 – 2013/0439(COD)) - ***I

Juridiskā komiteja
Referente: Dagmar Roth-Behrendt


Procedūra : 2013/0439(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0164/2014
Iesniegtie teksti :
A7-0164/2014
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko no 2012. gada 1. jūlija koriģē Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas, kā arī korekcijas koeficientus, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām

(COM(2013)0896 – C7‑0460/2013 – 2013/0439(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0896),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un jo īpaši to XI pielikuma 10. pantu, kā arī Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, saskaņā ar ko Komisija iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C7-0460/2013),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā Tiesas 2014. gada 4. marta atzinumu[1],

–       ņemot vērā Revīzijas palātas 2014. gada 3. marta atzinumu[2],

‒      ņemot vērā Padomes pārstāvja 2014. gada 7. marta vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–       ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–       ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7-0164/2014),

1.      pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.      prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.      uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI[3]*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. .../2014

(... gada ...),

ar ko no 2012. gada 1. jūlija koriģē Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas, kā arī korekcijas koeficientus, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Protokolu par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā un jo īpaši tā 12. pantu,

ņemot vērā Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus ("Civildienesta noteikumi") un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību ("Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība"), kas noteikti Padomes Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 [4], un jo īpaši Civildienesta noteikumu XI pielikuma 10. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Tiesas atzinumu[5],

ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu[6],

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,[7]

tā kā:

(1)       Eiropas Savienības Tiesa ("Tiesa") spriedumā lietā C–63/12 Komisija/Padome precizēja, ka iestādēm ir pienākums katru gadu lemt par atalgojuma koriģēšanu, vai nu veicot "matemātisku" korekciju atbilstoši Civildienesta noteikumu XI pielikuma 3. pantā paredzētajai metodei, vai arī atturoties veikt šo "matemātisko" aprēķinu atbilstoši minētā pielikuma 10. pantam.

(2)  Civildienesta noteikumos, kuros jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 1023/2013 [8], XIII pielikuma 19. panta mērķis ir paredzēt iestādēm iespējas veikt pasākumus, kas vajadzīgi, lai atrisinātu to strīdus attiecībā uz 2011. un 2012. gada atalgojuma un pensiju korekcijām saskaņā ar Tiesas spriedumu, pienācīgi ņemot vērā personāla tiesisko paļāvību uz to, ka iestādēm katru gadu ir jālemj par viņu atalgojuma un pensiju korekciju.

(3)       Lai izpildītu Tiesas spriedumu lietā C–63/12, ja Padome konstatē, ka Savienībā ir būtiski un pēkšņi pasliktinājusies ekonomiskā un sociālā situācija, Komisijai ir jāiesniedz priekšlikums saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 336. pantā noteikto procedūru, lai likumdošanā iesaistītu Eiropas Parlamentu. Padome 2012. gada 25. oktobrī paziņoja, ka Komisijas novērtējumā, kas sniegts tās ziņojumā par izņēmuma klauzulu, nav atspoguļota būtiskā un pēkšņā ekonomiskās un sociālās situācijas pasliktināšanās Savienībā 2012. gadā, uz ko norāda publiski pieejami objektīvi ekonomikas dati. Tādēļ Padome lūdza Komisijai saskaņā ar Civildienesta noteikumu XI pielikuma 10. pantu iesniegt atbilstošu priekšlikumu par 2012. gada algu korekciju.

(4)  Tiesa ir apstiprinājusi, ka saskaņā ar izņēmuma klauzulu Eiropas Parlamentam un Padomei ir plaša rīcības brīvība attiecībā uz atalgojuma un pensiju korekciju. Ekonomiskie un sociālie dati par laikposmu no 2011. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 31. decembrim, piemēram, sekas 2011. gada rudens ekonomikas lejupslīdei, kuras rezultātā Savienībā iestājās ekonomikas recesija un pasliktinājās sociālā situācija, kā arī joprojām augstais bezdarba un valsts deficīta un parāda līmenis Savienībā, ir atbilstīgs pamats, lai atalgojuma un pensiju korekciju Beļģijā un Luksemburgā 2012. gadam noteiktu 0,8 % apmērā. Minētā korekcija ir daļa no vispārējas pieejas strīdu risināšanai attiecībā uz 2011. un 2012. gada atalgojuma un pensiju korekcijām, kurā ietilpst arī korekcija 0 % apmērā 2011. gadam.

(5)       Tādējādi piecu gadu laikposmā (2010.–2014. gads) Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojuma un pensiju korekcija ir šāda: 2010. gadā, piemērojot Civildienesta noteikumu XI pielikuma 3. pantā paredzēto metodi, tika noteikta korekcija 0,1 % apmērā. 2011. un 2012. gadā, izmantojot vispārējo pieeju strīdu atrisināšanai par 2011. un 2012. gada atalgojuma un pensiju korekcijām, korekcija ir, attiecīgi, 0 % un 0,8 %. Turklāt – kā daļu no politiskā kompromisa par Civildienesta noteikumu un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības reformu – tika nolemts iesaldēt atalgojumu un pensijas par 2013. un 2014. gadu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

No 2012. gada 1. jūlija Civildienesta noteikumu 63. panta otrajā daļā datumu "2011. gada 1. jūlijs" aizstāj ar datumu "2012. gada 1. jūlijs".

2. pants

No 2012. gada 1. jūlija Civildienesta noteikumu 66. pantā sniegto tabulu par mēneša pamatalgām, kas piemērojamas atalgojuma un pensiju aprēķināšanai, aizstāj ar šādu tabulu:

1.7.2012.

Līmenis

PAKĀPE

1

2

3

4

5

16

17.054,40

17.771,05

18.517,81

 

 

15

15.073,24

15.706,64

16.366,65

16.822,00

17.054,40

14

13.322,22

13.882,04

14.465,38

14.867,83

15.073,24

13

11.774,62

12.269,40

12.784,98

13.140,68

13.322,22

12

10.406,80

10.844,10

11.299,79

11.614,16

11.774,62

11

9.197,87

9.584,37

9.987,12

10.264,98

10.406,80

10

8.129,38

8.470,99

8.826,95

9.072,53

9.197,87

9

7.185,01

7.486,94

7.801,55

8.018,60

8.129,38

8

6.350,35

6.617,20

6.895,26

7.087,10

7.185,01

7

5.612.65

5.848,50

6.094,26

6.263,81

6.350,35

6

4.960,64

5.169,10

5.386,31

5.536,16

5.612.65

5

4.384,38

4.568,62

4.760,60

4.893,04

4.960,64

4

3.875,06

4.037,89

4.207,57

4.324,63

4.384,38

3

3.424,90

3.568,82

3.718,79

3.822,25

3.875,06

2

3.027,04

3.154,24

3.286,79

3.378,23

3.424,90

1

2.675,40

2.787,82

2.904,97

2.985,79

3.027,04

3. pants

No 2012. gada 1. jūlija korekcijas koeficienti, ko saskaņā ar Civildienesta noteikumu 64. pantu piemēro ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumam, ir tādi, kā norādīts turpmākās tabulas 2. slejā.

No 2013. gada 1. janvāra korekcijas koeficienti, ko saskaņā ar Civildienesta noteikumu VII pielikuma 17. panta 3. punktu piemēro ierēdņu un pārējo darbinieku veiktajiem pārskaitījumiem, ir tādi, kā norādīts turpmākās tabulas 3. slejā.

No 2012. gada 1. jūlija korekcijas koeficienti, ko saskaņā ar Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 20. panta 1. punktu piemēro pensijām, ir tādi, kā norādīts turpmākās tabulas 4. slejā.

No 2012. gada 16. maija korekcijas koeficienti, ko saskaņā ar Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 20. panta 1. punktu piemēro pensijām, ir tādi, kā norādīts turpmākās tabulas 5. slejā. Ikgadējā korekcija attiecībā uz šīm dalībvalstīm stājas spēkā 2012. gada 16. maijā.

1

2

3

4

5

 

Valsts/Vieta

Atalgojums

1.7.2012.

Pārskaitījums

1.1.2013.

Pensija

1.7.2012.

Pensija

16.5.2012.

Bulgārija

Čehijas Rep.

Dānija

Vācija

Bonna

Karlsrūe

Minhene

Igaunija

Grieķija

Spānija

Francija

Īrija

Itālija

Varēze

Kipra

Latvija

Lietuva

Ungārija

Malta

Nīderlande

Austrija

Polija

Portugāle

Rumānija

Slovēnija

Slovākija

Somija

Zviedrija

Apvienotā Karaliste

Kalema

58.4

80.6

135.3

95.8

94.1

93.8

106.4

77.6

90.5

97.1

117.7

110.6

104.2

93.4

84.1

77.6

71.5

78.3

83.3

105.3

106.4

74.2

83.5

68.8

85.3

79.7

122.1

131.9

147.8

112.5

57.4

74.6

127.3

96.6

 

 

 

78.0

89.0

90.9

109.2

104.5

97.4

 

87.4

74.9

69.5

68.7

83.7

100.9

103.2

66.4

82.8

60.0

81.2

73.5

113.8

123.8

119.0

 

100.0

100.0

127.3

100.0

 

 

 

100.0

100.0

100.0

109.2

104.5

100.0

 

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

 

103.2

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

113.8

123.8

119.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. pants

No 2012. gada 1. jūlija Civildienesta noteikumu 42.a panta otrajā un trešajā daļā paredzētais bērna kopšanas pabalsts ir EUR 919,02 un EUR 1225,36 vientuļajiem vecākiem.

5. pants

No 2012. gada 1. jūlija Civildienesta noteikumu VII pielikuma 1. panta 1. punktā paredzētā apgādnieka pabalsta pamatsumma ir EUR 171,88.

No 2012. gada 1. jūlija Civildienesta noteikumu VII pielikuma 2. panta 1. punktā paredzētais apgādājamā bērna pabalsts ir EUR 375,59.

No 2012. gada 1. jūlija Civildienesta noteikumu VII pielikuma 3. panta 1. punktā minētais pabalsts izglītībai ir EUR 254,83.

No 2012. gada 1. jūlija Civildienesta noteikumu VII pielikuma 3. panta 2. punktā minētais pabalsts izglītībai ir EUR 91,75.

No 2012. gada 1. jūlija Civildienesta noteikumu 69. pantā un VII pielikuma 4. panta 1. punkta otrajā daļā paredzētais ekspatriācijas pabalsts ir EUR 509,43.

No 2012. gada 1. jūlija Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 134. pantā paredzētais ekspatriācijas pabalsts ir EUR 366,22.

6. pants

No 2013. gada 1. janvāra Civildienesta noteikumu VII pielikuma 8. panta 2. punktā minēto piemaksu par attālumu koriģē šādi:

EUR 0 par kilometru,              ja attālums ir no 0 līdz 200 km

EUR 0,3820 par kilometru,      ja attālums ir no 201 līdz 1000 km

EUR 0,6367 par kilometru,      ja attālums ir no 1001 līdz 2000 km

EUR 0,3820 par kilometru,      ja attālums ir no 2001 līdz 3000 km

EUR 0,1272 par kilometru,      ja attālums ir no 3001 līdz 4000 km

EUR 0,0614 par kilometru,      ja attālums ir no 4001 līdz 10 000 km

EUR 0 par kilometru,              ja attālums pārsniedz 10 000 km.

Iepriekš norādītajai piemaksai par attālumu pievieno vienotas likmes piemaksu šādā apmērā:

-  EUR 191,00, ja ar vilcienu veikta brauciena attālums starp darba vietu un izcelsmes vietu ir robežās no 725 km līdz 1450 km;

-  EUR 381,96, ja ar vilcienu veikta brauciena attālums starp darba vietu un izcelsmes vietu ir lielāks nekā 1450 km.

7. pants

No 2012. gada 1. jūlija Civildienesta noteikumu VII pielikuma 10. panta 1. punktā minētā dienas nauda ir:

-  EUR 39,48 ierēdnim, kam ir tiesības uz apgādnieka pabalstu;

-  EUR 31,83 ierēdnim, kam nav tiesību uz apgādnieka pabalstu.

8. pants

No 2012. gada 1. jūlija Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 24. panta 3. punktā minētais iekārtošanās pabalsts ir vismaz:

-  EUR 1123,91 darbiniekam, kam ir tiesības uz apgādnieka pabalstu;

-  EUR 668,27 darbiniekam, kam nav tiesību uz apgādnieka pabalstu.

9. pants

No 2012. gada 1. jūlija Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 28.a panta 3. punkta otrajā daļā paredzētais bezdarbnieka pabalsts ir vismaz EUR 1347,89 un nepārsniedz EUR 2695,79.

No 2012. gada 1. jūlija Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 28.a panta 7. punktā paredzētais standarta pabalsts ir EUR 1225,36.

10. pants

No 2012. gada 1. jūlija Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 93. pantā norādīto tabulu par mēneša pamatalgām aizstāj ar šādu tabulu:

FUNKCIJU

GRUPA

1.7.2012.

Līmenis

PAKĀPE

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5.879,08

6.001,34

6.126,14

6.253,54

6.383,59

6.516,34

6.651,85

17

5.196,08

5.304,14

5.414,44

5.527,04

5.641,98

5.759,31

5.879,08

16

4.592,43

4.687,93

4.785,42

4.884,94

4.986,53

5.090,23

5.196,08

15

4.058,91

4.143,32

4.229,48

4.317,44

4.407,22

4.498,87

4.592,43

14

3.587,37

3.661,97

3.738,13

3.815,86

3.895,22

3.976,22

4.058,91

13

3.170,61

3.236,55

3.303,85

3.372,56

3.442,69

3.514,29

3.587,37

III

12

4.058,85

4.143,25

4.229,41

4.317,36

4.407,13

4.498,78

4.592,33

11

3.587,34

3.661,93

3.738,08

3.815,81

3.895,16

3.976,16

4.058,85

10

3.170,60

3.236,53

3.303,83

3.372,54

3.442,67

3.514,26

3.587,34

9

2.802,28

2.860,55

2.920,03

2.980,75

3.042,74

3.106,01

3.170,60

8

2.476,74

2.528,24

2.580,82

2.634,48

2.689,27

2.745,19

2.802,28

II

7

2.802,21

2.860,50

2.919,99

2.980,72

3.042,72

3.106,01

3.170,61

6

2.476,62

2.528,13

2.580,71

2.634,39

2.689,18

2.745,12

2.802,21

5

2.188,86

2.234,38

2.280,86

2.328,30

2.376,72

2.426,16

2.476,62

4

1.934,53

1.974,77

2.015,84

2.057,77

2.100,57

2.144,26

2.188,86

I

3

2.383,19

2.432,65

2.483,14

2.534,68

2.587,28

2.640,98

2.695,79

2

2.106,84

2.150,57

2.195,20

2.240,76

2.287,27

2.334,74

2.383,19

1

1.862,54

1.901,20

1.940,65

1.980,93

2.022,04

2.064,01

2.106,84

11. pants

No 2012. gada 1. jūlija Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 94. pantā minētais iekārtošanās pabalsts ir vismaz:

-  EUR 845,37 darbiniekam, kam ir tiesības uz apgādnieka pabalstu;

-  EUR 501,20 darbiniekam, kam nav tiesību uz apgādnieka pabalstu.

12. pants

No 2012. gada 1. jūlija Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 96. panta 3. punkta otrajā daļā paredzētais bezdarbnieka pabalsts ir vismaz EUR 1010,92 un nepārsniedz EUR 2021,83.

No 2012. gada 1. jūlija Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 96. panta 7. punktā paredzētais standarta pabalsts ir EUR 919,02.

No 2012. gada 1. jūlija Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 136. pantā paredzētais bezdarbnieka pabalsts ir vismaz EUR 889,39 un nepārsniedz EUR 2092,68.

13. pants

No 2012. gada 1. jūlija pabalsti par maiņu darbu, kas paredzēti Padomes Regulas (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 300/76 [9] 1. panta 1. punkta pirmajā daļā, ir EUR 385,23, EUR 581,45, EUR 635,74 un EUR 866,72.

14. pants

No 2012. gada 1. jūlija summām, kas minētas 4. pantā Padomes Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 260/68 [10], piemēro koeficientu 5,5609.

15. pants

No 2012. gada 1. jūlija tabulu Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 8. panta 2. punktā aizstāj ar šādu tabulu:

1.7.2012.

Līmenis

PAKĀPE

1

2

3

4

5

6

7

8

16

17.054,40

17.771,05

18.517,81

18.517,81

18.517,81

18.517,81

 

 

15

15.073,24

15.706,64

16.366,65

16.822,00

17.054,40

17.771,05

 

 

14

13.322,22

13.882,04

14.465,38

14.867,83

15.073,24

15.706,64

16.366,65

17.054,40

13

11.774,62

12.269,40

12.784,98

13.140,68

13.322,22

 

 

 

12

10.406,80

10.844,10

11.299,79

11.614,16

11.774,62

12.269,40

12.784,98

13.322,22

11

9.197,87

9.584,37

9.987,12

10.264,98

10.406,80

10.844,10

11.299,79

11.774,62

10

8.129,38

8.470,99

8.826,95

9.072,53

9.197,87

9.584,37

9.987,12

10.406,80

9

7.185,01

7.486,94

7.801,55

8.018,60

8.129,38

 

 

 

8

6.350,35

6.617,20

6.895,26

7.087,10

7.185,01

7.486,94

7.801,55

8.129,38

7

5.612.65

5.848,50

6.094,26

6.263,81

6.350,35

6.617,20

6.895,26

7.185,01

6

4.960,64

5.169,10

5.386,31

5.536,16

5.612.65

5.848,50

6.094,26

6.350,35

5

4.384,38

4.568,62

4.760,60

4.893,04

4.960,64

5.169,10

5.386,31

5.612.65

4

3.875,06

4.037,89

4.207,57

4.324,63

4.384,38

4.568,62

4.760,60

4.960,64

3

3.424,90

3.568,82

3.718,79

3.822,25

3.875,06

4.037,89

4.207,57

4.384,38

2

3.027,04

3.154,24

3.286,79

3.378,23

3.424,90

3.568,82

3.718,79

3.875,06

1

2.675,40

2.787,82

2.904,97

2.985,79

3.027,04

 

 

 

16. pants

No 2012. gada 1. jūlija Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 18. panta 1. punkta piemērošanas nolūkā nemainīgais pabalsts, kas minēts līdz 2004. gada 1. maijam spēkā esošo Civildienesta noteikumu VII pielikuma bijušajā 4.a pantā, ir:

- EUR 132,89 mēnesī C4 vai C5 pakāpes ierēdņiem;

- EUR 203,76 mēnesī C1, C2 vai C3 pakāpes ierēdņiem.

17. pants

No 2012. gada 1. jūlija Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 133. pantā norādīto mēneša pamatalgu skalu aizstāj ar šādu skalu:

Pakāpe

1

2

3

4

5

6

7

Pamatalga, strādājot pilnu slodzi

1.694,21

1.973,74

2.139,95

2.320,16

2.515,54

2.727,38

2.957,06

Pakāpe

8

9

10

11

12

13

14

Pamatalga, strādājot pilnu slodzi

3.206,08

3.476,07

3.768,79

4.086,15

4.430,25

4.803,32

5.207,82

Pakāpe

15

16

17

18

19

 

 

Pamatalga, strādājot pilnu slodzi

5.646,37

6.121,87

6.637,39

7.196,32

7.802,33

 

 

18. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā,

Eiropas Parlamenta vārdā –                        Padomes vārdā –

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

____________________

  • [1]  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
  • [2]  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
  • [3] * Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumus apzīmē ar simbolu ▌.
  • [4]           Padomes Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (1968. gada 29. februāris), ar ko nosaka Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kā arī paredz īpašus Komisijas ierēdņiem uz laiku piemērojamus pasākumus (OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.).
  • [5]           2014. gada 4. marta atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).
  • [6]           2014. gada 3. marta atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).
  • [7]           Eiropas Parlamenta … nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes... lēmums.
  • [8]           Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1023/2013 (2013. gada 22. oktobris), ar ko groza Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV L 287, 29.10.2013., 15. lpp.).
  • [9]           Padomes Regula (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 300/76 (1976. gada 9. februāris), ar ko nosaka to ierēdņu kategorijas, kuriem ir tiesības saņemt pabalstus par maiņu darbu, kā arī šo pabalstu likmes un nosacījumus (OV L 38, 13.2.1976., 1. lpp.). Regula papildināta ar Regulu (Euratom, EOTK, EEK) Nr. 1307/87 (OV L 124, 13.5.1987., 6. lpp.).
  • [10]           Padomes Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 260/68 (1968. gada 29. februāris), ar ko paredz Eiropas Kopienu nodokļa piemērošanas nosacījumus un procedūru (OV L 56, 4.3.1968., 8. lpp.).

PROCEDŪRA

Virsraksts

Korekciju izdarīšana Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumā un pensijās no 2012. gada 1. jūlija, kā arī korekcijas koeficienti, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām

Atsauces

COM(2013)0896 – C7-0460/2013 – 2013/0439(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

10.12.2013

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

12.12.2013

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

12.12.2013

CONT

12.12.2013

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

15.1.2014

CONT

11.12.2013

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Dagmar Roth-Behrendt

16.12.2013

 

 

 

Pieņemšanas datums

10.3.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

17

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Cecilia Wikström

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pablo Arias Echeverría, Jens Geier, Krzysztof Lisek, Svetoslav Hristov Malinov, Emma McClarkin, Sabine Verheyen, Justina Vitkauskaite Bernard, Wim van de Camp

Iesniegšanas datums

10.3.2014