ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране, считано от 1 юли 2011 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях

10.3.2014 - (COM(2013)0895 – C7‑0459/2013 – 2013/0438(COD)) - ***I

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Дагмар Рот-Беренд


Процедура : 2013/0438(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0165/2014
Внесени текстове :
A7-0165/2014
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране, считано от 1 юли 2011 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях

(COM(2013)0895 – C7‑0459/2013 – 2013/0438(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0895),

–       като взе предвид член 294, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Правилника за длъжностите лица на Европейския съюз, и по-специално член 10 от приложение XI към него, както и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C7-0459/2013),

–       като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид становището на Съда от 4 март 2014 г.[1],

–       като взе предвид становището на Сметната палата от 3 март 2014 г.[2],

–       като взе предвид ангажимента, поет в писмо от 7 март 2014 г. от представителя на Съвета, за одобряване на позицията на Парламента, в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид член 55 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7- 0165/2014),

1.      приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.      изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ[3]*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № …/2014

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от …

за адаптиране, считано от 1 юли 2011 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално член 12 от него,

като взеха предвид Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз („Правилника за длъжностните лица“) и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз („Условията за работа на другите служители“), установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета[4], и по-специално член 10 от приложение XI към Правилника за длъжностните лица,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като взеха предвид становището на Съда на Европейския съюз[5],

като взеха предвид становището на Сметната палата[6],

в съответствие с обикновената законодателна процедура[7],

като имат предвид, че:

(1)         В своето решение по дело C-63/12, Комисия/Съвет, Съдът на Европейския съюз („Съдът“) изясни, че институциите са длъжни ежегодно да вземат решение по адаптирането на възнагражденията било като извършат „математическо“ адаптиране, прилагайки метода, предвиден в член 3 от приложение ХІ към Правилника за длъжностните лица, било като се отклонят от това „математическо изчисляване“ в съответствие с член 10 от посоченото приложение.

(2)  Целта на член 19 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица, последно изменен с Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета[8], е да се даде възможност на институциите да предприемат необходимите мерки за уреждане на споровете по отношение на адаптирането на възнагражденията и пенсиите за 2011 г. и 2012 г. в съответствие с решението на Съда, като надлежно отчитат оправданите правни очаквания на длъжностните лица, че институциите трябва всяка година да вземат решение за адаптирането на възнагражденията и пенсиите.

(3)         С цел да се съобрази с решението на Съда по дело C-63/12, когато Съветът установи, че е налице сериозно и внезапно влошаване на социално-икономическото положение в Съюза, Комисията трябва да представи предложение съгласно процедурата, предвидена в член 336 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), за да включи Европейския парламент в законодателния процес. На 4 ноември 2011 г. Съветът посочи, че финансовата и икономическа криза в Съюза, в резултат на която в повечето държави членки се извършват съществени фискални корекции, представляваше сериозно и внезапно влошаване на социално-икономическото положение в Съюза. Поради това Съветът отправи искане към Комисията в съответствие с член 241 от ДФЕС да приложи член 10 от приложение XI към Правилника за длъжностните лица и да представи подходящо предложение за адаптиране на възнагражденията.

(4)  Съдът потвърди, че Европейският парламент и Съветът имат по силата на клаузата за изключване широка свобода на преценка по отношение на адаптирането на възнагражденията и пенсиите. Въз основа на социално-икономическите данни за периода от 1 юли 2010 г. до 31 декември 2011 г., като финансовата и икономическа криза, засегнала редица държави членки през есента на 2011 г., което доведе до незабавно влошаване на социално-икономическото положение в Съюза и до съществени макроикономически корекции, както и на високото равнище на безработица и високото равнище на бюджетен дефицит и публичен дълг в Съюза, е целесъобразно адаптирането на възнагражденията и пенсиите в Белгия и Люксембург да се определи на 0 % за 2011 г. Това адаптиране е част от общия подход за уреждане на споровете по отношение на адаптирането на възнагражденията и пенсиите за 2011 г. и 2012 г., който включва и адаптиране в размер на 0,8 % за 2012 г.

(5)         Следователно, за период от пет години (2010-2014) адаптирането на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз е както следва: през 2010 г. прилагането на метода, предвиден в член 3 от приложение XI към Правилника за длъжностните лица, доведе до адаптиране в размер на 0,1%. За 2011 г. и 2012 г. резултатът от общия подход за уреждане на споровете относно адаптирането на възнагражденията и пенсиите за 2011 г. и 2012 г. води до адаптиране в размер съответно на 0% и 0,8%. Освен това, като част от политическия компромис по реформата на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, беше решено да се приложи замразяване на възнагражденията и пенсиите за 2013 г. и 2014 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Считано от 1 юли 2011 г., датата „1 юли 2010 г.“ в член 63, втора алинея от Правилника за длъжностните лица се заменя с „1 юли 2011 г.“.

Член 2

Считано от 1 юли 2011 г., таблицата с основните месечни заплати в член 66 от Правилника за длъжностните лица, приложима за целите на изчисляването на възнагражденията и пенсиите, се заменя със следната таблица:

1.7.2011 г.

СТЪПКА

СТЕПЕН

1

2

3

4

5

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 688,49

16 919,04

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

Член 3

Считано от 1 юли 2011 г., корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на длъжностните лица и другите служители съгласно член 64 от Правилника за длъжностните лица, са посочените в колона 2 от следната таблица.

Считано от 1 януари 2012 г., корекционните коефициенти, приложими съгласно член 17, параграф 3 от приложение VІІ към Правилника за длъжностните лица към извършваните от длъжностни лица и други служители преводи, са посочените в колона 3 на следната таблица.

Считано от 1 юли 2011 г., корекционните коефициенти, приложими към пенсиите съгласно член 20, параграф 1 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица, са посочените в колона 4 от следната таблица.

Считано от 16 май 2011 г., корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на длъжностните лица и другите служители, са посочените в колона 5 от следната таблица. Датата на влизане в сила на годишното адаптиране за тези държави членки е 16 май 2011 г.

Считано от 16 май 2011 г., корекционните коефициенти, приложими към пенсиите съгласно член 20, параграф 1 от приложение ХІІІ към Правилника за длъжностните лица, са посочените в колона 6 от следната таблица. Датата на влизане в сила на годишното адаптиране е 16 май 2011 г.

1

2

3

4

5

6

 

Държава/Място

Възнаграждения

1.7.2011 г.

Преводи

1.1.2012 г.

Пенсии

1.7.2011 г.

Възнаграждения

16.5.2011 г.

Пенсии

16.5.2011 г.

България

Чешка република

Дания

Германия

Бон

Карлсруе

Мюнхен

Естония

Гърция

Испания

Франция

Ирландия

Италия

Варезе

Кипър

Латвия

Литва

Унгария

Малта

Нидерландия

Австрия

Полша

Португалия

Румъния

Словения

Словакия

Финландия

Швеция

Обединено кралство

Кълам

60,6

85,2

134,2

93,7

93,0

92,2

103,2

75,4

92,2

97,4

116,4

109,6

104,8

91,9

83,0

74,4

72,7

83,5

82,7

102,8

105,0

80,5

84,0

72,7

86,2

78,8

120,5

124,1

 

58,1

79,3

130,5

95,4

 

 

 

77,4

91,0

91,5

108,5

104,6

100,0

 

85,4

70,2

70,7

73,1

84,6

97,3

104,1

71,4

83,9

62,1

83,6

73,5

113,0

117,2

103,5

 

100,0

100,0

130,5

100,0

 

 

 

100,0

100,0

100,0

108,5

104,6

100,0

 

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

104,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

113,0

117,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128,0

98,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103,5

 

Член 4

Считано от 1 юли 2011 г., размерът на надбавката при отпуск за отглеждане на дете съгласно член 42а, втора и трета алинея от Правилника за длъжностните лица е 911,73 EUR и 1215,63 EUR за самотните родители.

Член 5

Считано от 1 юли 2011 г., основният размер на надбавката за жилищни нужди, посочена в член 1, параграф 1 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, е 170,52 EUR.

Считано от 1 юли 2011 г., размерът на надбавката за дете на издръжка, посочена в член 2, параграф 1 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, е 372,61 EUR.

Считано от 1 юли 2011 г., размерът на надбавката за образование, посочена в член 3, параграф 1 от приложение VII към Правилника за длъжностни лица, е 252,81 EUR.

Считано от 1 юли 2011 г., размерът на надбавката за образование, посочена в член 3, параграф 2 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, е 91,02 EUR.

Считано от 1 юли 2011 г., минималният размер на надбавката за експатриране, посочена в член 69 от Правилника за длъжностните лица и член 4, параграф 1, втора алинея от приложение VII към него, е 505,39 EUR.

Считано от 1 юли 2011 г., надбавката за експатриране, посочена в член 134 от Условията за работа на другите служители, е 363,31 EUR.

Член 6

Считано от 1 януари 2012 г., надбавката за километри, посочена в член 8, параграф 2 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, се адаптира, както следва:

0 EUR за всеки километър от                     0 до 200 km

0,3790 EUR за всеки километър от            201 до 1 000 km

0,6316 EUR за всеки километър от            1 001 до 2 000 km

0,3790 EUR за всеки километър от            2 001 до 3 000 km

0,1262 EUR за всеки километър от            3 001 до 4 000 km

0,0609 EUR за всеки километър от            4 001 до 10 000 km

0 EUR за всеки километър над                   10 000 km.

Към горепосочената надбавка за километри се добавя допълнителна фиксирана сума, възлизаща на:

 189,48 EUR, ако разстоянието с влак между мястото на работа и мястото на произход е между 725 km и 1 450 km;

 378,93 EUR, ако разстоянието с влак между мястото на работа и мястото на произход е по-голямо от 1 450 km.

Член 7

Считано от 1 юли 2011 г., дневната надбавка, посочена в член 10, параграф 1 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, е:

 39,17 EUR за длъжностно лице, което има право на надбавка за жилищни нужди;

 31,58 EUR за длъжностно лице, което няма право на надбавка за жилищни нужди.

Член 8

Считано от 1 юли 2011 г., долната граница за надбавката за настаняване, посочена в член 24, параграф 3 от Условията за работа на другите служители, е:

 1114,99 EUR за служител, който има право на надбавка за жилищни нужди;

 662,97 EUR за служител, който няма право на надбавка за жилищни нужди.

Член 9

Считано от 1 юли 2011 г., за обезщетението за безработица, посочено в член 28а, параграф 3, втора алинея от Условията за работа на другите служители, долната граница е 1337,19 EUR, а горната граница е 2674,39 EUR.

Считано от 1 юли 2011 г., стандартната надбавка, посочена в член 28а, параграф 7 от Условията за работа на другите служители, е 1215,63 EUR.

Член 10

Считано от 1 юли 2011 г., таблицата с основните месечни заплати в член 93 от Условията за работа на другите служители се заменя със следната таблица:

ФУНКЦИО-НАЛНА

ГРУПА

1.7.2011 г.

СТЪПКА

СТЕПЕН

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 832,42

5 953,71

6 077,52

6 203,91

6 332,92

6 464,62

6 599,06

17

5 154,85

5 262,04

5 371,47

5 483,18

5 597,20

5 713,60

5 832,42

16

4 555,99

4 650,73

4 747,45

4 846,17

4 946,95

5 049,83

5 154,85

15

4 026,70

4 110,44

4 195,92

4 283,18

4 372,25

4 463,17

4 555,99

14

3 558,90

3 632,91

3 708,46

3 785,58

3 864,31

3 944,67

4 026,70

13

3 145,45

3 210,86

3 277,63

3 345,80

3 415,37

3 486,40

3 558,90

III

12

4 026,63

4 110,36

4 195,84

4 283,09

4 372,15

4 463,07

4 555,88

11

3 558,86

3 632,87

3 708,41

3 785,53

3 864,25

3 944,60

4 026,63

10

3 145,43

3 210,84

3 277,61

3 345,77

3 415,34

3 486,36

3 558,86

9

2 780,03

2 837,84

2 896,86

2 957,09

3 018,59

3 081,36

3 145,43

8

2 457,08

2 508,17

2 560,33

2 613,57

2 667,92

2 723,40

2 780,03

II

7

2 779,98

2 837,80

2 896,82

2 957,07

3 018,58

3 081,36

3 145,45

6

2 456,97

2 508,07

2 560,24

2 613,49

2 667,84

2 723,33

2 779,98

5

2 171,49

2 216,65

2 262,76

2 309,82

2 357,86

2 406,91

2 456,97

4

1 919,18

1 959,10

1 999,84

2 041,44

2 083,90

2 127,24

2 171,49

I

3

2 364,28

2 413,35

2 463,43

2 514,56

2 566,74

2 620,01

2 674,39

2

2 090,12

2 133,50

2 177,78

2 222,98

2 269,11

2 316,21

2 364,28

1

1 847,76

1 886,11

1 925,25

1 965,21

2 005,99

2 047,63

2 090,12

Член 11

Считано от 1 юли 2011 г., долната граница за надбавката за настаняване, посочена в член 94 от Условията за работа на другите служители, е:

 838,66 EUR за служител, който има право на надбавка за жилищни нужди;

 497,22 EUR за служител, който няма право на надбавка за жилищни нужди.

Член 12

Считано от 1 юли 2011 г., за обезщетението за безработица, посочено в член 96, параграф 3, втора алинея от Условията за работа на другите служители, долната граница е 1002,90 EUR, а горната граница е 2005,78 EUR.

Считано от 1 юли 2011 г., стандартната надбавка, посочена в член 96, параграф 7 от Условията за работа на другите служители, е 911,73 EUR.

Считано от 1 юли 2011 г., за обезщетението за безработица, посочено в член 136 от Условията за работа на другите служители, долната граница е 882,33 EUR, а горната граница е 2076,07 EUR.

Член 13

Считано от 1 юли 2011 г., надбавките за работа на смени, посочени в член 1, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 300/76 на Съвета[9], са в размер на 382,17 EUR, 576,84 EUR, 630,69 EUR и 859,84 EUR.

Член 14

Считано от 1 юли 2011 г., сумите, посочени в член 4 от Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета[10], подлежат на коригиране с коефициент в размер на 5,516766.

Член 15

Считано от 1 юли 2011 г., таблицата в член 8, параграф 2 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица се заменя със следната таблица:

1.7.2011 г.

СТЪПКА

СТЕПЕН

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

18 370,84

18 370,84

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 688,49

16 919,04

17 630,00

16 236,76

16 919,04

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

15 581,98

 

 

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

 

 

 

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 216,49

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 681,17

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 324,20

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

 

 

 

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7 427,52

7 739,63

8 064,86

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 127,99

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 299,95

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 568,11

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

4 352,36

4 722,82

4 921,28

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 349,59

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 844,31

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

 

 

 

Член 16

Считано от 1 юли 2011 г., за прилагането на член 18, параграф 1 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица, размерът на общата надбавка, посочена в предишния член 4а от приложение VII към Правилника за длъжностните лица в сила преди 1 май 2004 г., е:

-          131,84 EUR на месец за длъжностните лица от степен C4 или C5;

-          202,14 EUR на месец за длъжностните лица от степен C1, C2 или C3.

Член 17

Считано от 1 юли 2011 г., таблицата с основните месечни заплати в член 133 от Условията за работа на другите служители се заменя със следната таблица:

Степен

1

2

3

4

5

6

7

Основна заплата при работа на пълен работен ден

1 680,76

1 958,08

2 122,97

2 301,75

2 495,58

2 705,73

2 933,59

Степен

8

9

10

11

12

13

14

Основна заплата при работа на пълен работен ден

3 180,63

3 448,48

3 738,88

4 053,72

4 395,09

4 765,20

5 166,49

Степен

15

16

17

18

19

 

 

Основна заплата при работа на пълен работен ден

5 601,56

6 073,28

6 584,71

7 139,21

7 740,41

 

 

Член 18

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                               Председател

____________________

  • [1]  Все още непубликувано в Официален вестник.
  • [2]  Все още непубликувано в Официален вестник.
  • [3] * Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.
  • [4]           Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности и относно постановяване на специални мерки, временно приложими за длъжностни лица на Комисията (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1).
  • [5]           Становище от 4 март 2014 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
  • [6]           Становище от 3 март 2014 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
  • [7]           Позиция на Европейския парламент от ....(Официален вестник....)(все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от .... .
  • [8]           Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (OВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 15).
  • [9]           Регламент (EОВС, EИО, Eвратом) № 300/76 на Съвета от 9 февруари 1976 г. за определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на надбавки за работа на смени, и размера и условията за това (ОВ L 38, 13.2.1976 г., стр. 1). Регламент, допълнен с Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 1307/87 (ОВ L 124, 13.5.1987 г., стр. 6).
  • [10]           Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на условията и процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Адаптиране, считано от 1 юли 2011 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях

Позовавания

COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD)

Дата на представяне в ЕП

10.12.2013

 

 

 

Водеща комисия

  Дата на обявяване в заседание

JURI

12.12.2013

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

  Дата на обявяване в заседание

BUDG

12.12.2013

CONT

12.12.2013

 

 

Неизказани становища

  Дата на решението

BUDG

15.1.2014

CONT

18.12.2013

 

 

Докладчик(ци)

  Дата на назначаване

Dagmar Roth-Behrendt

16.12.2013

 

 

 

Дата на приемане

10.3.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Cecilia Wikström

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Pablo Arias Echeverría, Jens Geier, Krzysztof Lisek, Svetoslav Hristov Malinov, Emma McClarkin, Sabine Verheyen, Justina Vitkauskaite Bernard, Wim van de Camp

Дата на внасяне

10.3.2014