Pranešimas - A7-0165/2014Pranešimas
A7-0165/2014

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nuo 2011 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai

10.3.2014 - (COM(2013) 0895 – C7‑0459/2013 – 2013/0438(COD)) - ***I

Teisės reikalų komitetas
Pranešėja: Dagmar Roth-Behrendt


Procedūra : 2013/0438(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0165/2014
Pateikti tekstai :
A7-0165/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nuo 2011 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai

(COM(2013) 0895 – C7‑0459/2013 – 2013/0438(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0895),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį,

–       atsižvelgdami į Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus, ypač į jų XI priedo 10 straipsnį, ir į Europos Sąjungos kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0459/2013),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 4 d. Teisingumo Teismo nuomonę[1],

–       atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 3 d. Audito Rūmų nuomonę[2],

–       atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 7 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A7-0165/2014),

1.      priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.      ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI[3]*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. .../2014

... m. ... ... d.kuriuo nuo 2011 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į Protokolą dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų, ypač į jo 12 straipsnį,

atsižvelgdami į Tarybos reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68[4] nustatytus Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus (toliau – Tarnybos nuostatai) ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygas (toliau – Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos), ypač į Tarnybos nuostatų XI priedo 10 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Teisingumo Teismo nuomonę[5],

atsižvelgdami į Audito Rūmų nuomonę[6],

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros[7],

kadangi:

(1)         Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas) savo sprendime Byloje C-63/12 Komisija prieš Tarybą paaiškino, kad institucijos kasmet privalo nuspręsti dėl darbo užmokesčio tikslinimo ir taikyti „matematinį“ tikslinimą pagal Tarnybos nuostatų XI priedo 3 straipsnyje nustatytą metodą arba nukrypti nuo to „matematinio“ skaičiavimo pagal to priedo 10 straipsnį;

(2)         Tarnybos nuostatų su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 1023/2013 [8], XIII priedo 19 straipsnio tikslas – sudaryti galimybę institucijoms imtis priemonių, būtinų jų ginčams dėl 2011 ir 2012 m. darbo užmokesčio ir pensijų patikslinimo spręsti, vadovaujantis Teisingumo Teismo sprendimu; tinkamai atsižvelgdamos į institucijų darbuotojų teisėtus lūkesčius institucijos turi kasmet priimti sprendimą dėl darbuotojų darbo užmokesčio ir pensijų patikslinimo;

(3)  siekdama laikytis Teisingumo Teismo sprendimo Byloje C-63/12, kai Taryba nustato, kad netikėtai labai pablogėjo ekonominė ir socialinė padėtis Sąjungoje, Komisija turi pateikti pasiūlymą laikydamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 336 straipsnyje nustatytos procedūros, kad į teisėkūros procesą būtų įtrauktas Europos Parlamentas. 2011 m. lapkričio 4 d. Taryba pareiškė, kad Sąjungą apėmusi finansų ir ekonomikos krizė, dėl kurios daugumoje valstybių narių yra atliekamas didelio masto fiskalinis koregavimas, buvo netikėtas smarkus ekonominės ir socialinės padėties Sąjungoje pablogėjimas. Todėl Taryba paprašė Komisijos laikantis SESV 241 straipsnio įgyvendinti Tarnybos nuostatų XI priedo 10 straipsnį ir pateikti atitinkamą pasiūlymą dėl darbo užmokesčio patikslinimo;

(4)         Teisingumo Teismas patvirtino, kad pagal išlygą dėl išimtinių atvejų Europos Parlamentas ir Taryba turi didelę veiksmų laisvę darbo užmokesčio ir pensijų tikslinimo atžvilgiu. Atsižvelgiant į laikotarpio nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. ekonominius ir socialinius duomenis, pavyzdžiui, susijusius su 2011 m. rudenį tam tikras valstybes nares apėmusia finansų ir ekonomikos krize, dėl kurios netikėtai pablogėjo ekonominė ir socialinė padėtis Sąjungoje ir dėl kurios teko padaryti didelių makroekonominių koregavimų, su dideliu nedarbo lygiu ir dideliu valstybės deficitu bei skola Sąjungoje, tikslinga 2011 m. Belgijoje ir Liuksemburge nustatyti 0 % darbo užmokesčio ir pensijų patikslinimą. Tas patikslinimas yra visuotinio požiūrio, kurio laikomasi siekiant išspręsti ginčus dėl 2011 ir 2012 m. darbo užmokesčio ir pensijų patikslinimo, dalis ir taip pat apima 0,8 % patikslinimą 2012 m.;

(5)         todėl penkerių metų laikotarpiu (2010–2014 m.) Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos patikslinti taip: 2010 m. taikant Tarnybos nuostatų XI priedo 3 straipsnyje nustatytą metodą buvo atliktas 0,1 % patikslinimas. 2011 m. ir 2012 m., pasirinkus visuotinį požiūrį, kurio laikomasi siekiant išspręsti ginčus dėl 2011 m. ir 2012 m. darbo užmokesčio ir pensijų patikslinimo, buvo atliktas atitinkamai 0 % ir 0,8 % patikslinimas. Be to, politinio kompromiso dėl Tarnybos nuostatų ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų reformos dalis buvo sprendimas įšaldyti darbo užmokestį ir pensijas 2013 m. ir 2014 m.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų 63 straipsnio antroje pastraipoje žodžiai „2010 m. liepos 1 d.“ pakeičiami žodžiais „2011 m. liepos 1 d.“.

2 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų 66 straipsnyje pateikta bazinių mėnesinių atlyginimų lentelė, naudojama darbo užmokesčiui ir pensijoms apskaičiuoti, pakeičiama taip:

2011 7 1

PAKOPA

LYGIS

1

2

3

4

5

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 688,49

16 919,04

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

3 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. galioja toliau pateiktos lentelės 2 skiltyje pateikiami pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčiui pagal Tarnybos nuostatų 64 straipsnį taikytini korekciniai koeficientai.

Nuo 2012 m. sausio 1 d. galioja toliau pateiktos lentelės 3 skiltyje pateikiami pareigūnų ir kitų tarnautojų pervedimams pagal Tarnybos nuostatų VII priedo 17 straipsnio 3 dalį taikytini korekciniai koeficientai.

Nuo 2011 m. liepos 1 d. galioja toliau pateiktos lentelės 4 skiltyje pateikiami pensijoms pagal Tarnybos nuostatų XIII priedo 20 straipsnio 1 dalį taikytini korekciniai koeficientai.

Nuo 2011 m. gegužės 16 d. galioja toliau pateiktos lentelės 5 skiltyje pateikiami pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčiui taikytini korekciniai koeficientai. Metinio patikslinimo įsigaliojimo data toms valstybėms narėms – 2011 m. gegužės 16 d.

Nuo 2011 m. gegužės 16 d. galioja toliau pateiktos lentelės 6 skiltyje pateikiami pensijoms pagal Tarnybos nuostatų XIII priedo 20 straipsnio 1 dalį taikytini korekciniai koeficientai. Kasmetinis patikslinimas įsigalioja 2011 m. gegužės 16 d.

1

2

3

4

5

6

 

Šalis / Vietovė

Darbo užmokestis

2011 07 01

Pervedimas

2012 01 01

Pensija

2011 07 01

Darbo užmokestis

2011 05 16

Pensija

2011 05 16

Bulgarija

Čekija

Danija

Vokietija

Bona

Karlsrūhė

Miunchenas

Estija

Graikija

Ispanija

Prancūzija

Airija

Italija

Varezė

Kipras

Latvija

Lietuva

Vengrija

Malta

Nyderlandai

Austrija

Lenkija

Portugalija

Rumunija

Slovėnija

Slovakija

Suomija

Švedija

Jungtinė Karalystė

Kalhemas

60,6

85,2

134,2

93,7

93,0

92,2

103,2

75,4

92,2

97,4

116,4

109,6

104,8

91,9

83,0

74,4

72,7

83,5

82,7

102,8

105,0

80,5

84,0

72,7

86,2

78,8

120,5

124,1

 

58,1

79,3

130,5

95,4

 

 

 

77,4

91,0

91,5

108,5

104,6

100,0

 

85,4

70,2

70,7

73,1

84,6

97,3

104,1

71,4

83,9

62,1

83,6

73,5

113,0

117,2

103,5

 

100,0

100,0

130,5

100,0

 

 

 

100,0

100,0

100,0

108,5

104,6

100,0

 

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

104,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

113,0

117,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128,0

98,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103,5

 

4 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų 42a straipsnio antroje ir trečioje pastraipose nurodytų vaiko priežiūros atostogų išmoka yra 911,73 EUR, o vienišiems tėvams – 1 215,63 EUR .

5 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokos šeimai bazinis dydis yra 170,52 EUR.

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokos vaikui išlaikyti dydis yra 372,61 EUR.

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos mokymosi išmokos dydis yra 252,81 EUR.

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos mokymosi išmokos dydis yra 91,02 EUR.

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų 69 straipsnyje ir VII priedo 4 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytos ekspatriacijos išmokos mažiausias dydis yra 505,39 EUR.

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 134 straipsnyje nurodyta ekspatriacijos išmoka yra 363,31 EUR.

6 straipsnis

Nuo 2012 m. sausio 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta išmoka už kiekvieną kilometrą tikslinama taip:

0 EUR už kiekvieną km nuo                0 iki 200 km,

0,3790 EUR už kiekvieną km nuo        201 iki 1 000 km,

0,6316 EUR už kiekvieną km nuo        1 001 iki 2 000 km,

0,3790 EUR už kiekvieną km nuo        2 001 iki 3 000 km,

0,1262 EUR už kiekvieną km nuo  3 001 iki 4 000 km,

0,0609 EUR už kiekvieną km nuo        4 001 iki 10 000 km,

0 EUR už kiekvieną km virš                10 000 km.

Prie pirmiau nurodytos išmokos už kiekvieną kilometrą pridedamas fiksuoto dydžio priedas:

189,48 EUR, jeigu atstumas geležinkeliu tarp darbo vietos ir kilmės vietos yra nuo 725 km iki 1 450 km,

378,93 EUR, jeigu atstumas geležinkeliu tarp darbo vietos ir kilmės vietos yra didesnis kaip 1 450 km.

7 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta dienpinigių išmoka yra:

39,17 EUR – pareigūnui, kuris turi teisę gauti išmoką šeimai,

31,58 EUR – pareigūnui, kuris neturi teisės gauti išmokos šeimai.

8 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 24 straipsnio 3 dalyje nurodyta įsikūrimo išmoka yra ne mažesnė kaip:

1 114,99 EUR – tarnautojui, kuris turi teisę gauti išmoką šeimai,

662,97 EUR – tarnautojui, kuris neturi teisės gauti išmokos šeimai.

9 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 28a straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodyta bedarbio pašalpa yra ne mažesnė kaip 1 337,19 EUR ir ne didesnė kaip 2 674,39 EUR.

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 28a straipsnio 7 dalyje nurodyta standartinė pašalpa yra 1215,63 EUR.

10 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 93 straipsnyje pateikta bazinių mėnesinių atlyginimų lentelė pakeičiama taip:

PAREIGŲ

GRUPĖ

2011 7 1

PAKOPA

LYGIS

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 832,42

5 953,71

6 077,52

6 203,91

6 332,92

6 464,62

6 599,06

17

5 154,85

5 262,04

5 371,47

5 483,18

5 597,20

5 713,60

5 832,42

16

4 555,99

4 650,73

4 747,45

4 846,17

4 946,95

5 049,83

5 154,85

15

4 026,70

4 110,44

4 195,92

4 283,18

4 372,25

4 463,17

4 555,99

14

3 558,90

3 632,91

3 708,46

3 785,58

3 864,31

3 944,67

4 026,70

13

3 145,45

3 210,86

3 277,63

3 345,80

3 415,37

3 486,40

3 558,90

III

12

4 026,63

4 110,36

4 195,84

4 283,09

4 372,15

4 463,07

4 555,88

11

3 558,86

3 632,87

3 708,41

3 785,53

3 864,25

3 944,60

4 026,63

10

3 145,43

3 210,84

3 277,61

3 345,77

3 415,34

3 486,36

3 558,86

9

2 780,03

2 837,84

2 896,86

2 957,09

3 018,59

3 081,36

3 145,43

8

2 457,08

2 508,17

2 560,33

2 613,57

2 667,92

2 723,40

2 780,03

II

7

2 779,98

2 837,80

2 896,82

2 957,07

3 018,58

3 081,36

3 145,45

6

2 456,97

2 508,07

2 560,24

2 613,49

2 667,84

2 723,33

2 779,98

5

2 171,49

2 216,65

2 262,76

2 309,82

2 357,86

2 406,91

2 456,97

4

1 919,18

1 959,10

1 999,84

2 041,44

2 083,90

2 127,24

2 171,49

I

3

2 364,28

2 413,35

2 463,43

2 514,56

2 566,74

2 620,01

2 674,39

2

2 090,12

2 133,50

2 177,78

2 222,98

2 269,11

2 316,21

2 364,28

1

1 847,76

1 886,11

1 925,25

1 965,21

2 005,99

2 047,63

2 090,12

11 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 94 straipsnyje nurodyta įsikūrimo išmoka yra ne mažesnė kaip:

 838,66 EUR – tarnautojui, kuris turi teisę gauti išmoką šeimai,

 497,22 EUR – tarnautojui, kuris neturi teisės gauti išmokos šeimai.

12 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 96 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodyta bedarbio pašalpa yra ne mažesnė kaip 1 002,90 EUR ir ne didesnė kaip 2 005,78 EUR.

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 96 straipsnio 7 dalyje nurodyta standartinė pašalpa yra 911,73 EUR.

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 136 straipsnyje nurodyta bedarbio pašalpa yra ne mažesnė kaip 882,33 EUR ir ne didesnė kaip 2 076,07 EUR.

13 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. išmokos už pamaininį darbą, nustatytos Tarybos reglamento (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 300/76 [9] 1 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, yra 382,17 EUR, 576,84 EUR, 630,69 EUR ir 859,84 EUR.

14 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Tarybos reglamento (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68 [10] 4 straipsnyje nurodytoms sumoms taikomas koeficientas 5,516766.

15 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų XIII priedo 8 straipsnio 2 dalyje pateikta lentelė pakeičiama taip:

2011 7 1

PAKOPA

LYGIS

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

18 370,84

18 370,84

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 688,49

16 919,04

17 630,00

16 236,76

16 919,04

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

15 581,98

 

 

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

 

 

 

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 216,49

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 681,17

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 324,20

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

 

 

 

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7 427,52

7 739,63

8 064,86

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 127,99

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 299,95

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 568,11

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

4 352,36

4 722,82

4 921,28

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 349,59

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 844,31

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

 

 

 

16 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. taikant Tarnybos nuostatų XIII priedo 18 straipsnio 1 dalį, Tarnybos nuostatų VII priedo buvusiame 4a straipsnyje, galiojusiame iki 2004 m. gegužės 1 d., nurodyta fiksuoto dydžio išmoka yra:

-          131,84 EUR per mėnesį – C4 arba C5 lygių pareigūnams,

-          202,14 EUR per mėnesį – C1, C2 arba C3 lygių pareigūnams.

17 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 133 straipsnyje pateikta bazinių mėnesinių atlyginimų skalė pakeičiama taip:

Lygis

1

2

3

4

5

6

7

Bazinė alga (dirbančių visą darbo dieną)

1 680,76

1 958,08

2 122,97

2 301,75

2 495,58

2 705,73

2 933,59

Lygis

8

9

10

11

12

13

14

Bazinė alga (dirbančių visą darbo dieną)

3 180,63

3 448,48

3 738,88

4 053,72

4 395,09

4 765,20

5 166,49

Lygis

15

16

17

18

19

 

 

Bazinė alga (dirbančių visą darbo dieną)

5 601,56

6 073,28

6 584,71

7 139,21

7 740,41

 

 

18 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
  • [2]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
  • [3] * Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.
  • [4]           1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas bei Komisijos pareigūnams laikinai taikomas specialias priemones (OL L 56, 1968 3 4, p. 1).
  • [5]           2014 m. kovo 4 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
  • [6]           2014 m. kovo 3 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
  • [7]           … m. … … d. Europos Parlamento pozicija [(OL ...)] (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir … m. … … d. Tarybos sprendimas.
  • [8]           2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1023/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (OL L 287, 2013 10 29, p. 15).
  • [9]           1976 m. vasario 9 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 300/76, apibrėžiantis turinčių teisę gauti išmokas už pamaininį darbą pareigūnų kategorijas, išmokų dydžius ir jų mokėjimo sąlygas (OL L 38, 1976 2 13, p. 1). Reglamentas papildytas Reglamentu (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 1307/87 (OL L 124, 1987 5 13, p. 6).
  • [10]           1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68, nustatantis apmokestinimo Europos Bendrijų naudai sąlygas ir tvarką (OL L 56, 1968 3 4, p. 8).

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijų bei jiems taikytinų korekcinių koeficientų tikslinimas nuo 2011 m. liepos 1 d.

Nuorodos

COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

10.12.2013

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

12.12.2013

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

12.12.2013

CONT

12.12.2013

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

15.1.2014

CONT

18.12.2013

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Dagmar Roth-Behrendt

16.12.2013

 

 

 

Priėmimo data

10.3.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Cecilia Wikström

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Pablo Arias Echeverría, Jens Geier, Krzysztof Lisek, Svetoslav Hristov Malinov, Emma McClarkin, Sabine Verheyen, Justina Vitkauskaite Bernard, Wim van de Camp

Pateikimo data

10.3.2014