POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2011

10.3.2014 - (COM(2013)0895 – C7‑0459/2013 – 2013/0438(COD)) - ***I

Odbor za pravne zadeve
Poročevalka: Dagmar Roth-Behrendt


Postopek : 2013/0438(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0165/2014
Predložena besedila :
A7-0165/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2011

(COM(2013)0895 – C7‑0459/2013 – 2013/0438(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0895),

–       ob upoštevanju člena 294(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije, zlasti člena 10 Priloge XI h kadrovskim predpisom za uradnike Unije in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Unije, v skladu s katerim je Komisija predložila svoj predlog Parlamentu (C7 0459/2013),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju mnenja Sodišča z dne 4. marca 2014[1] ,

–       ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča z dne 3. marca 2014[2],

–       ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 7. marca 2014, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A7-0165/2014),

1.      sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.      poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

PREDLOGI SPREMEMB EVROPSKEGA PARLAMENTA[3]*

k predlogu Komisije

---------------------------------------------------------

UREDBA (EU) št. …/2014EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne

o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2011

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije in zlasti člena 12 Protokola,

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Kadrovski predpisi) in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev), določenih z Uredbo Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68[4], in zlasti člena 10 Priloge XI h Kadrovskim predpisom,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Sodišča[5],

ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča[6],

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom[7],

ob upoštevanju naslednjega:

(1)         Sodišče Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Sodišče) je v zadevi C-63/12, Komisija proti Svetu, pojasnilo, da morajo institucije vsako leto odločati o prilagoditvi osebnih prejemkov, in sicer tako, da v skladu z metodo iz člena 3 Priloge XI h Kadrovskim predpisom opravijo „matematično“ prilagoditev ali pa v skladu s členom 10 navedene priloge od tega matematičnega izračuna odstopijo.

(2)  Namen člena 19 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, kakor so bili nazadnje spremenjeni z Uredbo (EU, Euratom) št. 1023/2013 Evropskega parlamenta in Sveta[8], je institucijam omogočiti, da sprejmejo ukrepe, potrebne za rešitev svojih sporov v zvezi s prilagoditvijo osebnih prejemkov in pokojnin za leti 2011 in 2012 zaradi izvršitve sodbe Sodišča, ob ustreznem upoštevanju legitimnih pričakovanj osebja, da morajo institucije vsako leto odločiti o prilagoditvi njihovih osebnih prejemkov in pokojnin.

(3)         Zaradi izvršitve sodbe Sodišča v zadevi C-63/12 mora Komisija v primeru, da Svet oceni, da se je ekonomski in socialni položaj v Uniji resno in nenadoma poslabšal, predložiti predlog po postopku iz člena 336 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), da se v zakonodajni proces vključi Evropski parlament. Svet je 4. novembra 2011 izjavil, da trenutna finančna in ekonomska kriza v Uniji, zaradi katere je večina držav članic uvedla znatne fiskalne prilagoditve, pomeni resno in nenadno poslabšanje ekonomskega in socialnega položaja v Uniji. Svet je torej v skladu s členom 241 PDEU od Komisije zahteval, da uporabi člen 10 Priloge XI h Kadrovskim predpisom in predloži ustrezen predlog o prilagoditvi osebnih prejemkov.

(4)  Sodišče je potrdilo, da imata na podlagi določbe o izjemi Evropski parlament in Svet znatno diskrecijsko pravico v zvezi s prilagoditvijo osebnih prejemkov in pokojnin. Na podlagi ekonomskih in socialnih podatkov za obdobje od 1. julija 2010 do 31. decembra 2011, denimo o finančni in ekonomski krizi, ki je jeseni 2011 prizadela več držav članic in zaradi katere je prišlo do nenadnega poslabšanja ekonomskega in socialnega položaja v Uniji in znatnih makro-ekonomskih prilagoditev, o visoki stopnji brezposelnosti ter visoki ravni javnega primanjkljaja in dolga v Uniji, je ustrezno, da raven prilagoditve osebnih prejemkov in pokojnin v Belgiji in Luksemburgu za leto 2011 znaša 0 %. Ta prilagoditev je del splošnega pristopa za rešitev sporov v zvezi s prilagoditvijo osebnih prejemkov in pokojnin za leti 2011 in 2012, ki obenem vključuje prilagoditev za leto 2012 v višini 0,8 %.

(5)         Posledično je v obdobju petih let (2010-2014) prilagoditev osebnih prejemkov in pokojnin sledeča: leta 2010 je zaradi uporabe metode iz člena 3 Priloge XI h Kadrovskim predpisom prilagoditev znašala 0,1 %. Za leti 2011 in 2012 je prilagoditev kot rezultat splošnega pristopa k rešitvi sporov glede prilagoditve osebnih prejemkov in pokojnin znašala 0 % oziroma 0,8 %. Poleg tega je bilo v okviru političnega kompromisa o reformi Kadrovskih predpisov in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev odločeno, da se osebni prejemki in pokojnine za leti 2013 in 2014 zamrznejo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z učinkom od 1. julija 2011 se datum „1. julija 2010“ v drugem odstavku člena 63 Kadrovskih predpisov nadomesti z datumom „1. julija 2011“.

Člen 2

Z učinkom od 1. julija 2011 se tabela osnovnih mesečnih plač v členu 66 Kadrovskih predpisov, ki se uporablja za izračun osebnih prejemkov in pokojnin, nadomesti z naslednjo tabelo:

1/7/2011

STOPNJA

RAZRED

1

2

3

4

5

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 688,49

16 919,04

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

4

3 844,31

4.005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

Člen 3

Korekcijski koeficienti, ki se na podlagi člena 64 Kadrovskih predpisov uporabljajo za osebne prejemke uradnikov in drugih uslužbencev, so z učinkom od 1. julija 2011 korekcijski koeficienti, določeni v stolpcu 2 naslednje tabele.

Korekcijski koeficienti, ki se na podlagi člena 17(3) Priloge VII h Kadrovskim predpisom uporabljajo za nakazila uradnikov in drugih uslužbencev, so z učinkom od 1. januarja 2012 korekcijski koeficienti, določeni v stolpcu 3 naslednje tabele.

Korekcijski koeficienti, ki se na podlagi člena 20(1) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom uporabljajo za pokojnine, so z učinkom od 1. julija 2011 korekcijski koeficienti, določeni v stolpcu 4 naslednje tabele.

Korekcijski koeficienti, ki se uporabljajo za osebne prejemke uradnikov in drugih uslužbencev, so z učinkom od 16. maja 2011 korekcijski koeficienti, določeni v stolpcu 5 naslednje tabele. Datum začetka učinkovanja letne prilagoditve za navedene države članice je 16. maj 2011.

Korekcijski koeficienti, ki se v skladu s členom 20(1) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom uporabljajo za pokojnine, so z učinkom od 16. maja 2011 korekcijski koeficienti, določeni v stolpcu 6 naslednje tabele. Datum začetka učinkovanja letne prilagoditve je 16. maj 2011.

1

2

3

4

5

6

 

Država/Kraj

Osebni prejemek

1.7.2011

Nakazilo

1.1.2012

Pokojnina

1.7.2011

Osebni prejemek

16.5.2011

Pokojnina

16.5.2011

Bolgarija

Češka republika

Danska

Nemčija

Bonn

Karlsruhe

München

Estonija

Grčija

Španija

Francija

Irska

Italija

Varese

Ciper

Latvija

Litva

Madžarska

Malta

Nizozemska

Avstrija

Poljska

Portugalska

Romunija

Slovenija

Slovaška

Finska

Švedska

Združeno kraljestvo

Culham

60,6

85,2

134,2

93,7

93,0

92,2

103,2

75,4

92,2

97,4

116,4

109,6

104,8

91,9

83,0

74,4

72,7

83,5

82,7

102,8

105,0

80,5

84,0

72,7

86,2

78,8

120,5

124,1

 

58,1

79,3

130,5

95,4

 

 

 

77,4

91,0

91,5

108,5

104,6

100,0

 

85,4

70,2

70,7

73,1

84,6

97,3

104,1

71,4

83,9

62,1

83,6

73,5

113,0

117,2

103,5

 

100,0

100,0

130,5

100,0

 

 

 

100,0

100,0

100,0

108,5

104,6

100,0

 

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

104,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

113,0

117,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128,0

98,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103,5

 

Člen 4

Z učinkom od 1. julija 2011 znaša nadomestilo med starševskim dopustom iz drugega oziroma tretjega odstavka člena 42a Kadrovskih predpisov 911,73 EUR oziroma 1 215,63 EUR za starše samohranilce.

Člen 5

Z učinkom od 1. julija 2011 je osnovni znesek gospodinjskega dodatka iz člena 1(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 170,52 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2011 znaša dodatek za vzdrževanega otroka iz člena 2(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 372,61 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2011 znaša dodatek za šolanje iz člena 3(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 252,81 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2011 znaša dodatek za šolanje iz člena 3(2) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 91,02 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2011 je minimalni znesek izselitvenega dodatka iz člena 69 Kadrovskih predpisov in drugega pododstavka člena 4(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 505,39 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2011 znaša izselitveni dodatek iz člena 134 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev 363,31 EUR.

Člen 6

Z učinkom od 1. januarja 2012 se kilometrina iz člena 8(2) Priloge VII h Kadrovskim predpisom prilagodi tako, da znaša:

0 EUR za vsak kilometer od               0 do 200 km,

0,3790 EUR za vsak kilometer od       201 do 1 000 km,

0,6316 EUR za vsak kilometer od  1 001 do 2 000 km,

0,3790 EUR za vsak kilometer od       2 001 do 3 000 km,

0,1262 EUR za vsak kilometer od       3 001 do 4 000 km,

0,0609 EUR za vsak kilometer od       4 001 do 10 000 km,

0 EUR za vsak km nad            10 000 km.

Zgoraj navedeni kilometrini se prišteje pavšalni dodatek, ki znaša:

–           189,48 EUR, če je razdalja z vlakom med krajem zaposlitve in matičnim krajem od 725 km do 1 450 km;

–           378,93 EUR, če je razdalja z vlakom med krajem zaposlitve in matičnim krajem večja od 1 450 km.

Člen 7

Z učinkom od 1. julija 2011 znaša hranarina iz člena 10(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom:

–           39,17 EUR za uradnika, ki je upravičen do gospodinjskega dodatka,

–           31,58 EUR za uradnika, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

Člen 8

Z učinkom od 1. julija 2011 znaša spodnja meja nadomestila za nastanitev iz člena 24(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev:

–           1114,99 EUR za uslužbenca, ki je upravičen do gospodinjskega dodatka,

–           662,97 EUR za uslužbenca, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

Člen 9

Z učinkom od 1. julija 2011 znaša spodnja meja nadomestila za brezposelnost iz drugega pododstavka člena 28a(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev 1337,19 EUR, zgornja meja pa 2 674,39 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2011 znaša standardni dodatek iz člena 28a(7) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev 1215,63 EUR.

Člen 10

Z učinkom od 1. julija 2011 se tabela osnovnih mesečnih plač iz člena 93 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev nadomesti z naslednjo tabelo:

FUNKCIONALNA

SKUPINA

1/7/2011

STOPNJA

RAZRED

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 832,42

5 953,71

6 077,52

6 203,91

6 332,92

6 464,62

6 599,06

17

5 154,85

5 262,04

5 371,47

5 483,18

5 597,20

5 713,60

5 832,42

16

4 555,99

4 650,73

4 747,45

4 846,17

4 946,95

5 049,83

5 154,85

15

4 026,70

4 110,44

4 195,92

4 283,18

4 372,25

4 463,17

4 555,99

14

3 558,90

3 632,91

3 708,46

3 785,58

3 864,31

3 944,67

4 026,70

13

3 145,45

3 210,86

3 277,63

3 345,80

3 415,37

3 486,40

3 558,90

III

12

4 026,63

4 110,36

4 195,84

4 283,09

4 372,15

4 463,07

4 555,88

11

3 558,86

3 632,87

3 708,41

3 785,53

3 864,25

3 944,60

4 026,63

10

3 145,43

3 210,84

3 277,61

3 345,77

3 415,34

3 486,36

3 558,86

9

2 780,03

2 837,84

2 896,86

2 957,09

3 018,59

3 081,36

3 145,43

8

2 457,08

2 508,17

2 560,33

2 613,57

2 667,92

2 723,40

2 780,03

II

7

2 779,98

2 837,80

2 896,82

2 957,07

3 018,58

3 081,36

3 145,45

6

2 456,97

2 508,07

2 560,24

2 613,49

2 667,84

2 723,33

2 779,98

5

2 171,49

2 216,65

2 262,76

2 309,82

2 357,86

2 406,91

2 456,97

4

1 919,18

1 959,10

1 999,84

2 041,44

2 083,90

2 127,24

2 171,49

I

3

2 364,28

2 413,35

2 463,43

2 514,56

2 566,74

2 620,01

2 674,39

2

2 090,12

2 133,50

2 177,78

2 222,98

2 269,11

2 316,21

2 364,28

1

1 847,76

1 886,11

1 925,25

1 965,21

2 005,99

2 047,63

2 090,12

Člen 11

Z učinkom od 1. julija 2011 znaša spodnja meja nadomestila za nastanitev iz člena 94 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev:

–           838,66 EUR za uslužbenca, ki je upravičen do gospodinjskega dodatka,

–           497,22 EUR za uslužbenca, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

Člen 12

Z učinkom od 1. julija 2011 znaša spodnja meja nadomestila za brezposelnost iz drugega pododstavka člena 96(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev 1 002,90 EUR, zgornja meja pa 2 005,78 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2011 znaša standardni dodatek iz člena 96(7) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev 911,73 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2011 znaša spodnja meja nadomestila za brezposelnost iz člena 136 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev 882,33 EUR, zgornja meja pa 2 076,07 EUR.

Člen 13

Z učinkom od 1. julija 2011 dodatki za izmensko delo iz prvega pododstavka člena 1(1) Uredbe Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76[9] znašajo 382,17 EUR, 576,84 EUR, 630,69 EUR in 859,84 EUR.

Člen 14

Z učinkom od 1. julija 2011 se za zneske iz člena 4 Uredbe Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68[10] uporablja koeficient 5,516766.

Člen 15

Z učinkom od 1. julija 2011 se tabela iz člena 8(2) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom nadomesti z naslednjo tabelo:

1/7/2011

STOPNJA

RAZRED

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

18 370,84

18 370,84

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 688,49

16 919,04

17 630,00

16 236,76

16 919,04

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

15 581,98

 

 

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

 

 

 

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 216,49

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 681,17

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 324,20

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

 

 

 

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7 427,52

7 739,63

8 064,86

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 127,99

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 299,95

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 568,11

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

4 352,36

4 722,82

4 921,28

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 349,59

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 844,31

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

 

 

 

Člen 16

Z učinkom od 1. julija 2011 je za namen uporabe člena 18(1) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom znesek fiksnega dodatka iz prejšnjega člena 4a Priloge VII h Kadrovskim predpisom, v veljavi pred 1. majem 2004:

–           131,84 EUR mesečno za uradnike v razredu C4 ali C5,

–           202,14 EUR mesečno za uradnike v razredu C1, C2 ali C3.

Člen 17

Z učinkom od 1. julija 2011 se lestvica osnovnih mesečnih plač iz člena 133 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev nadomesti z naslednjo lestvico:

Razred

1

2

3

4

5

6

7

Osnovna plača za polni delovni čas

1 680,76

1 958,08

2 122,97

2 301,75

2 495,58

2 705,73

2 933,59

Razred

8

9

10

11

12

13

14

Osnovna plača za polni delovni čas

3 180,63

3 448,48

3 738,88

4 053,72

4 395,09

4 765,20

5 166,49

Razred

15

16

17

18

19

 

 

Osnovna plača za polni delovni čas

5 601,56

6 073,28

6 584,71

7 139,21

7 740,41

 

 

Člen 18

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu,

Za Evropski parlament                                 Za Svet

Predsednik                                                    Predsednik

____________________

  • [1]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.
  • [2]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.
  • [3] * Spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌ pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.
  • [4]  Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 z dne 29. februarja 1968 o določitvi kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter o uvedbi posebnih ukrepov, ki se začasno uporabljajo za uradnike Komisije (UL L 56, 4.3.1968, str. 1).
  • [5]  Mnenje z dne 4. marca 2014 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
  • [6]  Mnenje z dne 3. marca 2014 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
  • [7]  Stališče Evropskega parlamenta z dne ... (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne ...
  • [8]  Uredba (EU, Euratom) št. 1023/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (UL L 287, 29.10.2013, str. 15).
  • [9]  Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 z dne 9. februarja 1976 o kategorijah uradnikov, upravičenih do dodatkov za izmensko delo, ter stopnje in pogoji dodeljevanja dodatkov (UL L 38, 13.2.1976, str. 1). Uredba, kakor je bila dopolnjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 1307/87 (UL L 124, 13.5.1987, str. 6).
  • [10]  Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti (UL L 56, 4.3.1968, str. 8).

POSTOPEK

Naslov

Prilagoditev osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2011

Referenčni dokumenti

COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD)

Datum predložitve EP

10.12.2013

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

12.12.2013

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

12.12.2013

CONT

12.12.2013

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

15.1.2014

CONT

18.12.2013

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Dagmar Roth-Behrendt

16.12.2013

 

 

 

Datum sprejetja

10.3.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Cecilia Wikström

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Pablo Arias Echeverría, Jens Geier, Krzysztof Lisek, Svetoslav Hristov Malinov, Emma McClarkin, Sabine Verheyen, Justina Vitkauskaite Bernard, Wim van de Camp

Datum predložitve

10.3.2014