ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти

11.3.2014 - (COM(2013)0550 – C7‑0241/2013 – 2013/0265(COD)) - ***I

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Пабло Салба Бидегайн


Процедура : 2013/0265(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0167/2014
Внесени текстове :
A7-0167/2014
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти

(COM(2013)0550 – C7‑0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0550),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0241/2013),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 декември 2013 г.[1],

–   като взе предвид становището на Европейската централна банка от 5 февруари 2014 г.[2],

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0167/2014),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) В няколко държави членки21 тече процес по изготвяне на законодателство за регулиране на обменните такси, обхващащо редица въпроси, сред които таваните на различни равнища върху обменните такси, таксите за търговец, правилата за използване на всички видове карти или мерките за ориентиране на избора на потребителите към определен платежен инструмент. В редица държави членки съществуват административни решения по тези въпроси, но те варират значително. Предвид вредата от обменните такси за търговците на дребно и за потребителите, се очаква на национално равнище да бъдат внесени нови регулаторни мерки, насочени към преодоляване на съществените различия при тези такси. Вероятно е подобни национални мерки да се превърнат в значителна пречка пред доизграждането на вътрешния пазар в областта на плащанията с карта, по интернет и с мобилен телефон, свързани с карти, и следователно те биха възпрепятствали свободата на предоставяне на услуги.

(7) В няколко държави членки21 тече или вече е приключил процес по изготвяне на законодателство за регулиране на обменните такси, обхващащо редица въпроси, сред които таваните на различни равнища върху обменните такси, таксите за търговец, правилата за използване на всички видове карти или мерките за ориентиране на избора на потребителите към определен платежен инструмент. В редица държави членки съществуват административни решения по тези въпроси, но те варират значително. С оглед постигане на по-голяма съгласуваност по отношение на равнищата на обменните такси се очаква на национално равнище да бъдат въведени нови регулаторни мерки, насочени към равнищата на тези такси и към преодоляване на различията между тях. Вероятно е подобни национални мерки да се превърнат в значителна пречка пред доизграждането на вътрешния пазар в областта на плащанията с карта, по интернет и с мобилен телефон, свързани с карти, и следователно те биха възпрепятствали свободата на предоставяне на услуги.

__________________

__________________

21 Италия, Унгария, Полша и Обединеното кралство.

21 Италия, Унгария, Полша и Обединеното кралство.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Платежните карти са най-често използваният електронен платежен инструмент за покупки на дребно. Интеграцията на пазара на платежни карти в Съюза далеч не е завършена, тъй като много средства за разплащане не получават развитие отвъд националните си граници, а за новите общоевропейски доставчици е трудно да навлязат на пазара. Липсата на интеграция на пазара към настоящия момент се изразява в по-високи цени и по-беден избор на платежни услуги за потребителите и за търговците на дребно, както и в по-ограничени възможности за използване на предимствата на вътрешния пазар. Следователно е необходимо да бъдат премахнати пречките пред ефективното функциониране на пазара на карти, включително пред плащанията с мобилен телефон и по интернет, свързани с картови операции, които продължават да възпрепятстват разгръщането на цялостен интегриран пазар.

(8) Платежните карти са най-често използваният електронен платежен инструмент за покупки на дребно. Интеграцията на пазара на платежни карти в Съюза далеч не е завършена, тъй като много средства за разплащане не получават развитие отвъд националните си граници, а за новите общоевропейски доставчици е трудно да навлязат на пазара. С цел пълно използване на предимствата на вътрешния пазар е необходимо да бъдат премахнати пречките пред интегрирането на нови възможности за картови плащания, включително пред плащанията с мобилен телефон и по интернет, свързани с картови операции.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) За да може вътрешният пазар да функционира ефективно, следва използването на разплащания по електронен път да бъде насърчавано и улеснявано в полза на търговците на дребно и потребителите. Разплащанията с карта и другите разплащания по електронен път могат да бъдат използвани за по-разнообразни цели, включително за онлайн плащания, така че да се извлекат ползите от вътрешния пазар и електронната търговия, като същевременно на търговците на дребно се осигурява един потенциално сигурен начин на разплащане. Следователно преминаването от плащания в брой към плащания с карти или плащания, свързани с карти, би могло да донесе ползи за търговците на дребно и за потребителите, при условие че таксите за използване на платежните системи са определени на икономически изгодно равнище, като допринасят за развитието на иновациите и за навлизането на пазара на нови оператори.

(9) За да може вътрешният пазар да функционира ефективно, следва използването на разплащания по електронен път да бъде насърчавано и улеснявано в полза на търговците на дребно и потребителите. Разплащанията с карта и другите разплащания по електронен път могат да бъдат използвани за по-разнообразни цели, включително за онлайн плащания, така че да се извлекат ползите от вътрешния пазар и електронната търговия, като същевременно на търговците на дребно се осигурява един потенциално сигурен начин на разплащане. Следователно преминаването от плащания в брой към плащания с карти или плащания, свързани с карти, би могло да донесе ползи за търговците на дребно и за потребителите, при условие че таксите за използване на платежните системи са определени на икономически изгодно равнище, като допринасят за лоялната конкуренция, развитието на иновациите и за навлизането на пазара на нови оператори.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Една от основните практики, възпрепятстващи функционирането на вътрешния пазар на плащания с карти или плащания, свързани с карти, е широкото разпространение на обменни такси, които не са предмет на регулиране в повечето държави членки. Обменните такси са междубанкови такси, обикновено прилагани между доставчиците на платежни услуги по приемане на карти и доставчиците на платежни услуги по издаване на карти, които са част от дадена картова система. Обменните такси са основна част от таксите, които търговците трябва да заплащат на доставчиците на платежни услуги по приемане за всяка картова операция. На свой ред търговците включват тези разходи по картата в крайните цени на стоките и услугите. Изглежда, че на практика конкуренцията между картовите системи е главно насочена към убеждаване на възможно най-голям брой доставчици на платежни услуги по издаване (напр. банки) да издадат техните карти, което обикновено води до по-високи, а не до по-ниски обменни такси на пазара, което е в разрез с нормалния дисциплиниращ ефект на конкуренцията в една пазарна икономика. Регулирането на обменните такси би подобрило функционирането на вътрешния пазар.

(10) В повечето държави членки обменните такси не са обект на регулиране, а по-скоро подлежат на решения от страна на националните органи по защита на конкуренцията. Обменните такси са междубанкови такси, обикновено прехвърляни от доставчиците на платежни услуги по приемане на карти на доставчиците на платежни услуги по издаване на карти, които са част от съответната система. Обменните такси са основен компонент от таксите, които търговците трябва да заплащат на доставчиците на платежни услуги по приемане за всяка картова операция. На свой ред търговците включват тези разходи по картата в крайните цени на стоките и услугите, както е при всички техни разходи. Последователното прилагане на правилата в областта на конкурентното право към обменните такси би намалило разходите по операциите за потребителите и би подобрило функционирането на вътрешния пазар.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Наличното към момента голямо разнообразие от обменни такси и техните равнища пречи на появата на нови общоевропейски участници въз основа на бизнес модели с по-ниски обменни такси, което е в ущърб на потенциалните икономии от мащаба и обхвата и повишената в резултат на това ефикасност. Това оказва отрицателно въздействие върху търговците на дребно и потребителите и пречи на развитието на иновации. Фактът, че общоевропейските участници са длъжни да предложат на банките издатели поне най-високото равнище на обменните такси, съществуващо на пазара, на който искат да навлязат, също спомага за трайната разпокъсаност на пазара. Действащите национални системи, които предлагат по-ниски или нулеви обменни такси, биха могли да бъдат принудени да напуснат пазара поради натиск от страна на банките да получават по-високи приходи от обменни такси. В резултат на това потребителите и търговците са изправени пред ограничен избор, по-високи цени и по-ниско качество на платежните услуги, като възможностите им за ползване на общоевропейски решения за плащане са ограничени. В допълнение, търговците на дребно не могат да преодолеят разликите в таксите чрез използване на услуги по приемане на карти, предлагани от банки в други държави членки. Специфичните правила, налагани от платежните системи, предвиждат за всяка платежна операция да се прилага обменната такса на „мястото на продажбата“ (държавата на търговеца на дребно). Това пречи на приемащите плащането банки да предлагат успешно своите услуги отвъд граница. То пречи и на търговците на дребно да намалят своите разходи за плащания в полза на потребителите.

(11) Наличното към момента голямо разнообразие от обменни такси и техните равнища пречи на появата на нови общоевропейски участници въз основа на бизнес модели с по-ниски или без обменни такси, което е в ущърб на потенциалните икономии от мащаба и обхвата и повишената в резултат на това ефикасност. Това оказва отрицателно въздействие върху търговците на дребно и потребителите и пречи на развитието на иновации. Фактът, че общоевропейските участници са длъжни да предложат на банките издатели поне най-високото равнище на обменните такси, съществуващо на пазара, на който искат да навлязат, също спомага за трайната разпокъсаност на пазара. Действащите национални системи, които предлагат по-ниски или нулеви обменни такси, биха могли да бъдат принудени да напуснат пазара поради натиск от страна на банките да получават по-високи приходи от обменни такси. В резултат на това потребителите и търговците са изправени пред ограничен избор, по-високи цени и по-ниско качество на платежните услуги, като възможностите им за ползване на общоевропейски решения за плащане са ограничени. В допълнение, търговците на дребно не могат да преодолеят разликите в таксите чрез използване на услуги по приемане на карти, предлагани от банки в други държави членки. Специфичните правила, налагани от международните платежни картови системи, предвиждат – в съответствие с тяхната политика за териториални лицензи – за всяка платежна операция да се прилага обменната такса на „мястото на продажбата“ (държавата на търговеца на дребно). Това пречи на приемащите плащането да предлагат успешно своите услуги извън граница, а в случая на търговците на дребно да намалят платежните си разходи в полза на потребителите.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) В настоящия регламент е възприет поетапен подход. Като първа стъпка е необходимо да се вземат мерки за улесняване на трансграничните дейности по издаване и приемане на операции с платежни карти. Необходимата правна яснота следва да бъде постигната, като на търговците се позволи да избират приемащ субект извън тяхната собствена държава членка („трансгранично приемане на плащанията“) и се наложи максимално равнище върху трансграничните обменни такси за приети трансгранични операции. В допълнение, лицензите за издаване или приемане на платежни инструменти следва да бъдат валидни без географски ограничения в рамките на Съюза. Тези мерки биха улеснили гладкото функциониране на вътрешния пазар за разплащания с карти, по интернет и с мобилен телефон, в полза на потребителите и търговците на дребно.

(15) За да се улесни гладкото функциониране на вътрешния пазар за разплащания с карти, по интернет и с мобилен телефон в полза на потребителите и търговците на дребно, настоящият регламент се прилага за трансграничните и за националните дейности по издаване и приемане на операции с платежни карти. Ако търговците могат да избират приемащ субект извън тяхната собствена държава членка („трансгранично приемане на плащанията“), което се благоприятства от налагането на едно и също максимално равнище както на вътрешните, така и на трансграничните обменни такси за приети трансгранични операции и от забраната на териториалното лицензиране, следва да е възможно да бъде постигната необходимата правна яснота и да се предотврати нарушаване на конкуренцията между платежните картови системи.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) В резултат на едностранни ангажименти и задължения, поети в рамките на изпълнителни производства в областта на конкуренцията, в Съюза вече се извършват много трансгранични платежни операции с карти при спазване на максималните обменни такси, приложими на първия етап от настоящия регламент. Поради това следва свързаните с тези операции разпоредби да влязат в сила бързо, за да създадат възможности за търговците на дребно да търсят по-евтини услуги по приемане извън граница и да осигурят стимул на националните банкови общности или системи да понижат таксите си за приемане.

(16) В резултат на едностранни ангажименти и задължения, поети в рамките на изпълнителни производства в областта на конкуренцията, в Съюза вече се извършват много трансгранични платежни операции с карти при спазване на максималните обменни такси. За да се осигури лоялна конкуренция на пазара на услуги по приемане, разпоредбите, свързани с трансграничните и националните операции, следва да се прилагат едновременно и в рамките на разумен период след влизането в сила на настоящия регламент, като се имат предвид трудностите и сложността на миграцията на платежните картови системи, наложена от настоящия регламент.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Необходимо е да се предвиди преходен период за националните операции, за да се даде време на доставчиците на платежни услуги и на системите да се приспособят към новите изисквания. Следователно, две години след влизането в сила на настоящия регламент прилагането на тавани върху обменните такси за операции с потребителски карти следва да бъде разширено, така че да обхване всички плащания — както трансграничните, така и националните, с оглед да се осигури доизграждането на вътрешния пазар на плащания, свързани с карти.

(17) Необходимо е обаче да се предвиди преходен период, за да се даде време на доставчиците на платежни услуги и на системите да се приспособят към новите изисквания. Следователно една година след влизането в сила на настоящия регламент прилагането на тавани върху обменните такси за операции с потребителски карти следва да обхване всички плащания — както трансграничните, така и националните, с оглед да се осигури доизграждането на вътрешния пазар на плащания, свързани с карти.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) С цел да се улесни трансграничното приемане на плащанията, максималната обменна такса за всички (трансгранични и национални) операции с потребителски дебитни карти и платежни операции, свързани с карти, следва да бъде в размер от 0,20 %, а максималната обменна такса за всички (трансгранични и национални) операции с потребителски кредитни карти и платежни операции, свързани с карти, на тяхна основа, следва да бъде в размер от 0,30 %.

(18) Максималната обменна такса за всички операции с дебитни карти и платежни операции, свързани с карти, следва да бъде в размер на 0,2 %, а максималната обменна такса за всички операции с кредитни карти и платежни операции, свързани с карти, на тяхна основа, следва да бъде в размер на 0,3 %.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a) Оценката на въздействието показва, че забраната на начисляване на обменни такси за операции с дебитни карти ще бъде от полза за приемането и използването на картите, както и за развитието на единния пазар, а и ще предоставя на търговците и потребителите повече предимства в сравнение с определянето на тавани на каквото и да било по-високо равнище. Освен това за националните системи с много ниски или нулеви обменни такси за дебитни операции ще се избегнат по този начин отрицателните последствия от покачването на тавана в резултат на трансграничното разрастване или навлизането на нови участници на пазара, предизвикващи увеличаване на равнищата на таксите до равнището на тавана. Налагането на забрана на обменните такси за операции с дебитни карти позволява също така да се предотврати опасността от прехвърляне на модела на обменните такси върху нови и иновативни платежни услуги, като например мобилни и онлайн системи.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a) В съответствие с основните принципи на вътрешния пазар приемащите субекти следва да могат да предоставят услугите си на търговци на територията на целия Съюз, като прилагат многостранните обменни такси, които прилагат в рамките на своя национален пазар. Те не следва да прилагат по-високи многостранни обменни такси за трансгранични операции от тези, които прилагат за операции на национално равнище.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Обикновено операциите с платежни карти се извършват въз основа на два главни бизнес модела — т. нар. тристранна платежна картова система (картодържател – система за приемане и издаване – търговец) и четиристранна картова система (картодържател – банка издател – приемаща плащането банка– търговец). Много четиристранни платежни картови системи използват ясно обявена, най-често многостранна обменна такса. Обменните такси (такси, плащани от приемащите плащането банки, за да стимулират издаването и използването на карти) не са ясно обявени в тристранните платежни картови системи. Предвид съществуването на необявените обменни такси и с оглед на създаването на равнопоставени условия следва тристранните платежни картови системи, използващи доставчици на платежни услуги като издаващи или приемащи субекти, да бъдат разглеждани като четиристранни платежни картови системи и да бъдат подчинени на същите правила, докато изискванията за прозрачност и другите мерки, свързани с търговските правила, следва да се прилагат за всички доставчици.

(22) Обикновено операциите с платежни карти се извършват въз основа на два главни бизнес модела — т. нар. тристранна платежна картова система (картодържател – система за приемане и издаване – търговец) и четиристранна картова система (картодържател – банка издател – приемаща плащането банка– търговец). Много четиристранни платежни картови системи използват ясно обявена, най-често многостранна обменна такса. Обменните такси (такси, плащани от приемащите плащането банки, за да стимулират издаването и използването на карти) не са ясно обявени в тристранните платежни картови системи. Предвид съществуването на необявените обменни такси и с оглед на създаването на равнопоставени условия следва тристранните платежни картови системи, използващи доставчици на платежни услуги като издаващи или приемащи субекти, да бъдат разглеждани като четиристранни платежни картови системи и да бъдат подчинени на същите правила, докато изискванията за прозрачност и другите мерки, свързани с търговските правила, следва да се прилагат за всички доставчици. Тристранните системи следва да приемат операции, извършени чрез използване на техните карти от всеки приемащ субект въз основа на общи стандарти за картови операции и правила за приемане на плащанията, сравними с търговските правила за специфичните тристранни системи и с таваните за обменни такси в съответствие с настоящия регламент.

Обосновка

Налагането на общи правила за приемане на плащания върху тристранните системи ще ги накара да функционират като четиристранни системи по отношение на таваните за многостранните обменни такси и ще засили конкуренцията по отношение на услугите по приемане.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Важно е да се гарантира, че разпоредбите относно обменните такси, плащани или получавани от доставчиците на платежни услуги, няма да се заобикалят чрез алтернативни такси към доставчиците на платежни услуги по издаване. За да се предотврати подобно заобикаляне, следва „нетната компенсация“ от таксите, които доставчиците на платежни услуги по издаване плащат и съответно получават от дадена картова платежна система, да бъде считана за обменна такса. При изчисляването на обменната такса за целите на проверка за наличие на заобикаляне следва да се взема предвид целият размер на плащанията и стимулите, получени от даден доставчик на платежни услуги по издаване от дадена платежна картова система във връзка с регулираните операции, като се извадят таксите, платени на системата от доставчика на платежни услуги по издаване. Разглежданите плащания, стимули и такси могат да бъдат преки (напр. свързани с обема на операцията или специфични за дадена операция), както и косвени (в т.ч. пазарни стимули, бонуси, отстъпки за постигане на определени обеми на операциите).

(23) Важно е да се гарантира, че разпоредбите относно обменните такси, плащани или получавани от доставчиците на платежни услуги, няма да се заобикалят чрез алтернативни такси към доставчиците на платежни услуги по издаване. За да се предотврати подобно заобикаляне, следва „нетната компенсация“ от таксите, които доставчиците на платежни услуги по издаване плащат и съответно получават от дадена картова платежна система, в т.ч. евентуални такси за издаване на разрешение, да бъде считана за обменна такса. При изчисляването на обменната такса за целите на проверка за наличие на заобикаляне следва да се взема предвид целият размер на плащанията и стимулите, получени от даден доставчик на платежни услуги по издаване от дадена платежна картова система във връзка с регулираните операции, като се извадят таксите, платени на системата от доставчика на платежни услуги по издаване и паричните стимули или техен еквивалент, които картодържателят получава от картова платежна система. В рамките на тази оценка следва да се разгледат всички плащания, стимули и такси, както преки (напр. свързани с обема на операцията или специфични за дадена операция), така и косвени (в т.ч. пазарни стимули, бонуси, отстъпки за постигане на определени обеми на операциите). При проверката с оглед установяване на евентуално заобикаляне на разпоредбите на настоящия регламент, предвиждащи максимален размер на обменните такси, следва да се обърне особено внимание на печалбата на издателите на платежни карти, която е в резултат на специални програми, осъществявани съвместно от издателите на платежни карти и платежни картови системи, както и на приходите от обработването, лицензирането или налагането на други такси, осигуряващи приходи на картовите организации.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) За ефективното функциониране на ограниченията на правилото за приемане на всички видове карти е от съществено значение да бъде налична определена информация. На първо място, получателите на плащането следва да могат да разграничават различните категории карти. Следователно различните категории следва да бъдат видимо и електронно разпознаваеми на устройството. На второ място, платецът също следва да бъде информиран дали неговият(ите) платежен(ни) инструмент(и) се приемат на дадено място на продажба. Необходимо е получателят на плащането да информира платеца за всяко ограничение върху използването на дадена марка по същото време и при същите условия, при които се подава и информацията, че дадена марка се приема.

(30) Получателите на плащането и платците следва да могат да разграничават различните категории карти. Следователно различните категории следва да бъдат електронно разпознаваеми, а за новоиздадени платежни инструменти, свързани с карти – и видими върху устройството или върху терминала за плащане. На второ място, платецът също следва да бъде информиран дали неговият(ите) платежен(ни) инструмент(и) се приемат на дадено място на продажба.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(30a) Плащането е споразумение между платеца и получателя на плащането. За да се осигури ефективна конкуренция между марките, е важно изборът на приложението за плащане да се извършва от потребителите, а не да бъде наложен от пазара нагоре по веригата, включващ платежни картови системи, доставчици на платежни услуги или обработващи субекти. Подобна договореност не следва да възпрепятства платците и получателите да определят автоматичен избор на приложение, когато това е технически осъществимо, при условие че този избор може да се променя за всяка сделка. Ако получателят избере приложение, подкрепяно от двете страни, потребителят трябва да може да се откаже от него и да избере друго приложение.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) За да се осигури възможност за получаване на обезщетение при неправилно прилагане на настоящия регламент или при възникване на спорове между ползватели на платежни услуги и доставчици на платежни услуги, държавите членки следва да въведат подходящи и ефективни извънсъдебни процедури за разглеждане на жалби и обезщетяване. Държавите членки следва да установят система от санкции, приложими за нарушения на настоящия регламент, и да гарантират, че тези санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи, както и че се прилагат.

(31) За да се осигури възможност за получаване на обезщетение при неправилно прилагане на настоящия регламент или при възникване на спорове между ползватели на платежни услуги и доставчици на платежни услуги, държавите членки следва да въведат подходящи и ефективни извънсъдебни процедури за разглеждане на жалби и обезщетяване. Като следват насоките, определени от Европейския надзорен орган (Европейски банков орган) (ЕБО), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета1a, държавите членки следва да установят система от санкции, приложими за нарушения на настоящия регламент, и да гарантират, че тези санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи, както и че се прилагат.

 

_________________

 

1a Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (OВ L 331, 15.12.2010 г., стp. 12).

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящият регламент определя еднакви технически и търговски изисквания за операциите с платежни карти, извършвани в рамките на Съюза, когато както доставчикът на платежна услуга на платеца, така и доставчикът на платежна услуга на получателя на плащането са установени в Съюза.

1. Настоящият регламент определя еднакви технически и търговски изисквания за платежните операции, свързани с карти, извършвани в рамките на Съюза, когато както доставчикът на платежна услуга на платеца, така и доставчикът на платежна услуга на получателя на плащането са установени в Съюза.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Настоящият регламент не следва да се прилага за парични инструменти, които могат да бъдат използвани само в ограничена мрежа, предназначени за посрещането на конкретни нужди и за използване само по ограничен начин, защото позволяват на държателя на конкретния инструмент да придобива стоки или услуги само в помещенията на издаващия субект, в рамките на ограничена мрежа от доставчици на услуги по пряк търговски договор с професионален издаващ субект, или защото те могат да се използват само за придобиване на ограничен набор от стоки или услуги.

2. Настоящият регламент не следва да се прилага за парични инструменти, които могат да бъдат използвани само в ограничена мрежа, предназначени за посрещането на конкретни нужди и за използване само по ограничен начин, защото позволяват на държателя на конкретния инструмент да придобива стоки или услуги само в помещенията на издаващия субект, в рамките на ограничена мрежа от доставчици на услуги по пряк търговски договор с професионален издаващ субект, или защото те могат да се използват само за придобиване на много тесен набор от стоки или услуги.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) операциите с корпоративни карти;

заличава се

Обосновка

Корпоративните карти следва да бъдат включени, тъй като в противен случай потребителите ще извършват кръстосано субсидиране на корпоративните карти.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) тегленето на пари в брой от терминални устройства АТМ и

б) тегленето на пари в брой или операции, различни от продажби на стоки или услуги, извършвани от терминални устройства АТМ, и плащания в брой на гише в помещенията на доставчици на платежни услуги; както и

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) операциите с карти, издадени от тристранни платежни картови системи.

в) операциите с карти, издадени от тристранни платежни картови системи, когато техният обем не надвишава прага, определен от Комисията;

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Членове 6 и 7 не се прилагат по отношение на националните системи за дебитни карти, които работят със средна обменна такса или по модела на нетна компенсация, за която може да се провери, че е под праговата стойност по членове 3 и 4.

Обосновка

Рентабилните национални системи за дебитни карти, които понастоящем вече работят с ниво на обменните такси под прага, предложен от Комисията (0,2 %), могат да бъдат освободени от търговските правила по членове 6 и 7, ако националните органи решат да се откажат. Извършената от Комисията оценка на въздействието, придружаваща регламента за многостранните обменни такси (стр. 206), показва, че това освобождаване ще е приложимо само за ограничен брой държави членки.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) „операция с дебитна карта“ означава платежна операция с карта, включително с предплатени карти, свързана с достъп до текуща или спестовна сметка, от която сумата се дебитира в срок от 48 часа или по-малко, след като операцията е била разрешена/инициирана.

(4) дебитна операция с карта“ означава основаваща се на използване на карта платежна операция, свързана с достъп до текуща или спестовна сметка, от която сумата се дебитира незабавно след клиринг, както и операция с предплатена карта.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) „операция с кредитна карта“ означава платежна операция с карта, при която сетълмент се извършва повече от 48 часа, след като операцията е била разрешена/инициирана.

(5) кредитна операция с карта“ означава основаваща се на използване на карта платежна операция, при която дебитирането се извършва най-малко два работни дена, след като операцията е била разрешена/инициирана.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) „трансгранична платежна операция“ означава платежна операция с карта или платежна операция, свързана с карта, инициирана от получател на плащането или от платец, ако доставчикът на платежни услуги на платеца и доставчикът на платежни услуги на получателя на плащането са установени в различни държави членки или ако платежната карта е издадена от доставчик на платежни услуги по издаване, установен в държава членка, различна от мястото на продажбата;

(8) „трансгранична платежна операция“ означава платежна операция с карта или платежна операция, свързана с карта, инициирана от получател на плащането или от платец, ако доставчикът на платежни услуги на платеца или мястото на продажба са установени в различна държава членка от тази на доставчика на платежна услуга на получателя на плащането или ако платежната карта е издадена от доставчик на платежни услуги по издаване, установен в държава членка, различна от мястото на продажбата, включително когато получателят на плащането използва услугите на приемащ субект, който се намира в друга държава членка;

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 2 – точка 12 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) „платежна карта“ означава дебитна или кредитна карта, която дава на картодържателя право на достъп до неговите средства или му дава възможност да извършва плащане чрез посредничеството на приемащ субект и която се приема от получателя на плащането с цел обработката на дадена платежна операция;

Обосновка

Терминът „платежна карта“ се използва многократно в предложението и от съображения за яснота се счита за необходимо да се предостави такова определение.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 2 – точка 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) „платежна картова система“ означава единен набор от правила, практики, стандарти и/или насоки за прилагане относно изпълнението на платежни операции на територията на Съюза и в рамките на държавите членки, който е отделен от всяка инфраструктура или платежна система, поддържаща функционирането му;

(13) „платежна система“ означава единен набор от правила, практики, стандарти и/или насоки за прилагане относно изпълнението на платежни операции на територията на Съюза и в рамките на държавите членки, който е отделен от всяка инфраструктура или платежна система, поддържаща функционирането му;

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 2 – точка 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) „тристранна платежна картова система“ означава платежна картова система, в рамките на която се извършват плащания от платежна сметка, държана от системата от името на картодържателя, към платежна сметка, държана от системата от името на получателя на плащането, както и операции, свързани с карти, на основата на същата структура. Когато тристранната платежна картова система лицензира други доставчици на платежни услуги да издават и/или приемат платежни карти, тя се счита за четиристранна платежна картова система;

(15) „тристранна платежна картова система“ означава платежна картова система, в рамките на която се извършват плащания от платежна сметка, държана от системата от името на платеца, към платежна сметка, държана от системата от името на получателя на плащането, както и операции, свързани с карти, на основата на същата структура. Когато тристранната платежна картова система лицензира други доставчици на платежни услуги да издават и/или приемат платежни карти или издава платежни карти с партньор в рамките на сътрудничество на различни марки или чрез посредник, тя се счита за четиристранна платежна картова система;

Обосновка

Терминът „платежна карта“ се използва многократно в предложението и от съображения за яснота се счита за необходимо да се предостави такова определение.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Обменни такси за трансгранични операции с потребителски дебитни или кредитни карти

Обменни такси за платежни операции, свързани с потребителски дебитни или кредитни карти

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. След изтичането на два месеца от влизането в сила на настоящия регламент доставчиците на платежни услуги не могат да предлагат, нито изискват по отношение на трансграничните операции с дебитни карти обменна такса за операция или друго договорено възнаграждение с равностоен предмет или ефект, която да е по-висока от 0,2 % от стойността на операцията.

1. След изтичането на ...*, доставчиците на платежни услуги не могат да предлагат, нито изискват по отношение на дебитните операции с карти обменна такса за операция или друго договорено възнаграждение с равностоен предмет или ефект, която да е по-висока от 7 евроцента или от 0,2 % от стойността на операцията – която от двете суми е по-ниска.

 

____________

 

* ОВ моля, въведете датата: една година след влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. След изтичането на два месеца от влизането в сила на настоящия регламент, доставчиците на платежни услуги не могат да предлагат, нито изискват по отношение на трансграничните операции с кредитни карти обменна такса за операция или друго договорено възнаграждение с равностоен предмет или ефект, която да е по-висока от 0,3 % от стойността на операцията.

2. След изтичането на ...*, доставчиците на платежни услуги не могат да предлагат, нито изискват по отношение на кредитните операции с карти, обменна такса за операция или друго договорено възнаграждение с равностоен предмет или ефект, която да е по-висока от 0,3 % от стойността на операцията.

 

____________

 

* ОВ моля, въведете датата: една година след влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Държавите членки могат да поддържат или да въвеждат по-ниски тавани или мерки с равностоен предмет или ефект с помощта на национални законодателни мерки.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4

заличава се

Обменни такси за всички операции с потребителски дебитни или кредитни карти

 

1. След изтичането на два месеца от влизането в сила на настоящия регламент, доставчиците на платежни услуги не могат да предлагат, нито изискват обменна такса за операция или друго договорено възнаграждение с равностоен предмет или ефект, която да е по-висока от 0,2 % от стойността на операцията за всички операции, свързани с дебитни карти.

 

2. След изтичането на два месеца от влизането в сила на настоящия регламент, доставчиците на платежни услуги не могат да предлагат, нито изискват обменна такса за операция или друго договорено възнаграждение с равностоен предмет или ефект, която да е по-висока от 0,3 % от стойността на операцията за всички операции, свързани с кредитни карти.

 

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. За целите на прилагането на таваните, посочени в член 3 и член 4, всяка нетна компенсация, която банката издател получава от платежна картова система във връзка с платежни операции или свързани с тях дейности, се третира като част от обменната такса.

За целите на прилагането на таваните, посочени в член 3, всяка нетна компенсация, която доставчик на платежни услуги по издаване получава във връзка с платежни операции, се третира като част от обменната такса.

 

Компетентните органи предотвратяват всякакви опити от страна на доставчици на платежни услуги за заобикаляне на настоящия регламент, включително издаването на платежни карти в трети държави.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Забранява се налагането на каквото и да било ограничение върху предлагането на свързани с плащанията услуги в правилата за платежните картови системи, освен ако това е недискриминиращо и обективно необходимо за експлоатацията на платежната система.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6a

 

Трансгранични операции

 

За трансгранични операции приложимата обменна такса е тази на държавата на приемащия субект.

Обосновка

За да може единният пазар да работи възможно най-ефективно, е необходимо да се гарантира, че обменната такса, прилагана за всички операции, е приложимата за държавата членка, в която се намира приемащият субект. Това ще улесни конкуренцията под равнищата на таваните, когато има такива.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Платежните картови системи осигуряват възможност съобщенията за разрешаване и клиринг на операции с една карта да бъдат разделени и обработвани от различни обработващи субекти.

2. Платежните картови системи и издаващите субекти осигуряват възможност съобщенията за разрешаване и клиринг на операции с една карта да бъдат разделени и обработвани от различни обработващи субекти. Забранява се налагането на системни правила и правила в лицензионни споразумения или в други договори, които водят до ограничаването на свободата на избор на обработващ субект.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Обработващите субекти в рамките на Съюза гарантират, че техните системи са оперативно съвместими от техническа гледна точка със системите на другите обработващи субекти в рамките на Съюза посредством използването на стандартите, разработени от международни и европейски органи по стандартизация. Освен това, обработващите субекти не приемат, нито прилагат търговски правила, които ограничават оперативната съвместимост с други обработващи субекти в рамките на Съюза.

4. До ...* обработващите субекти в рамките на Съюза гарантират, че техните системи са оперативно съвместими от техническа гледна точка със системите на другите обработващи субекти в рамките на Съюза, посредством използването на стандартите, разработени от международни и европейски органи по стандартизация. Освен това, обработващите субекти не приемат, нито прилагат търговски правила, които ограничават оперативната съвместимост с други обработващи субекти в рамките на Съюза.

 

4a. След консултации с консултативна група, посочена в член 41 от Регламент (ЕС) № 1093/2010a, и за да се гарантира последователното хармонизиране на настоящия член, ЕБО разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на изискванията, които трябва да се съблюдават от платежните системи, платежните схеми и обработващите субекти, за да се гарантира напълно отворен и конкурентен пазар на обработване на карти.

 

ЕБО представя тези проекти на регулаторни технически стандарти на Комисията до ... * *

 

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10–14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

 

Изискванията, посочени в първа алинея, влизат в сила до ... * * * и се актуализират редовно, когато това е целесъобразно.

 

________________

 

* ОВ моля, въведете датата: една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

 

* ОВ моля, въведете датата ...

 

* ОВ моля, въведете датата: две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Изменение   39

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б. Държавите членки могат да освободят новосъздадените платежни системи, свързани с карти, от прилагането на настоящия член за ограничен срок от време чрез дерогация от разпоредбите на членове 1 – 4б, след като се консултират с Комисията.

Обосновка

Важно е да не се забравят новосъздадените платежни схеми, които ще бъдат изложени на високи разходи във връзка със стопанската им дейност, непропорционални на тяхното уязвимо положение на пазара по отношение на вече съществуващите големи картови системи. Такава разпоредба, за ограничен срок от време, ще помогне да се изгради среда на ефективна конкуренция на пазара на платежните операции, свързани с карти.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Забраняват се всички правила на системите или правила в лицензионните споразумения, които възпрепятстват или пречат на издаващия субект да съвместява две или повече различни марки платежни инструменти върху картови, телекомуникационни, цифрови или информационно-технологични устройства.

1. Забраняват се всички правила на системите или правила в лицензионните споразумения или мерки с равностоен ефект, които възпрепятстват или пречат на издаващия субект да съвместява две или повече различни марки платежни инструменти върху картови, телекомуникационни, цифрови или информационно-технологични устройства.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. При сключване на договорно споразумение с доставчик на платежни услуги потребителят може да реши да разполага с две или повече различни марки платежни инструменти на платежна карта, телекомуникационно, цифрово или информационно устройство. Своевременно преди подписването на договора доставчикът на платежни услуги предоставя на потребителя ясна и обективна информация за всички платежни марки на разположение и техните характеристики, включително тяхната функционалност, разходи, сигурност.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Всяка разлика в третирането на издаващите или приемащите субекти в правилата на системите или правилата в лицензионните споразумения относно съвместяването на марките върху картови, телекомуникационни, цифрови или информационно-технологични устройства подлежи на обективна обосновка и е недискриминираща.

2. Всяка разлика в третирането на издаващите или приемащите субекти в правилата на системите или правилата в лицензионните споразумения относно съвместяването на марките или равностойно поместване на различни марки или приложения върху картови, телекомуникационни, цифрови или информационно-технологични устройства подлежи на обективна обосновка и е недискриминираща.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Платежните картови системи не налагат изисквания за докладване, задължения за плащане на такси или други задължения със същия предмет или ефект върху доставчиците на платежни услуги по издаване и приемане за операции, извършвани с всяко устройство, върху което е изобразена тяхната фирмена марка, във връзка с операциите, за които не се използва тяхната система.

3. Платежните картови системи не налагат изисквания за докладване, задължения за плащане на такси или подобни задължения със същия предмет или ефект върху доставчиците на платежни услуги по издаване и приемане за операции, извършвани с всяко устройство, върху което е изобразена тяхната фирмена марка, във връзка с операциите, за които не се използва тяхната система.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Всички принципи за направление, целящи насочване на операциите по определен канал или процес и всички други технически стандарти и изисквания и стандарти и изисквания за сигурността по отношение на работата с повече от една марка платежни карти върху картови, телекомуникационни, цифрови или информационно-технологични устройства, са недискриминиращи и се прилагат по недискриминиращ начин.

4. Всички принципи за направление или равностойни мерки, целящи насочване на операциите по определен канал или процес и всички други технически стандарти и изисквания и стандарти и изисквания за сигурността по отношение на работата с повече от една марка платежни карти или еквивалент върху картови, телекомуникационни, цифрови или информационно-технологични устройства, са недискриминиращи и се прилагат по недискриминиращ начин.

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Платежните картови системи, издаващите субекти, приемащите субекти и доставчиците на инфраструктура за работа с платежни карти не вграждат автоматични механизми, софтуер или устройства в платежния инструмент или в оборудването, използвано на мястото на продажбата, които ограничават избора на платеца при използването на платежен инструмент със съвместни марки.

6. Платежните картови системи, издаващите субекти, приемащите субекти и доставчиците на инфраструктура за работа с платежни карти не вграждат автоматични механизми, софтуер или устройства в платежния инструмент или в оборудването, използвано на мястото на продажбата, които ограничават избора на платеца и получателя на плащането при използването на платежен инструмент със съвместни марки. Получателите на плащането си запазват възможността за инсталиране на автоматични механизми в оборудването, използвано на мястото на продажба, които осъществяват приоритетен избор на конкретна марка или приложение. Получателите на плащането, обаче, не възпрепятстват платеца — за категориите карти или свързаните платежни инструменти, приемани от получателя на плащането, да отхвърля автоматичния приоритетен избор, зададен от получателя на плащането в неговото оборудване.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Приемащите субекти предлагат и налагат на получателя на плащането отделно обособени такси за обслужване на търговец за различните категории и различните марки платежни карти, освен ако търговците поискат в писмен вид доставчиците на платежни услуги по приемане да налагат обединени такси за обслужване на търговец.

1. Приемащите субекти предлагат и налагат на получателя на плащането отделно обособени такси за обслужване на търговец за различните категории и различните марки платежни карти с различни равнища на обменни такси, освен ако търговците поискат в писмен вид доставчиците на платежни услуги по приемане да налагат обединени такси за обслужване на търговец.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Платежните системи и доставчиците на платежни услуги не прилагат правила, които могат да задължат получателя на плащането, приемащ карти и други платежни инструменти, издадени от един доставчик на платежни услуги по издаване в рамките на дадена система за платежни инструменти, да приеме и други платежни инструменти от същата марка и/или категория, издадени от други доставчици на платежни услуги по издаване, освен ако те подлежат на една и съща регулирана обменна такса.

1. Платежните системи и доставчиците на платежни услуги не прилагат правила, които могат да задължат получателя на плащането, приемащ карти и други платежни инструменти, издадени от един доставчик на платежни услуги по издаване в рамките на дадена система за платежни инструменти, да приеме и други платежни инструменти от същата марка и/или категория, издадени от други доставчици на платежни услуги по издаване, освен ако те подлежат на една и съща обменна такса, която освен това е в съответствие с таваните, определени по силата на настоящия регламент.

Обосновка

Това изменение пояснява, че от търговец, който приема разплащателна карта A с обменна такса под наложения таван, се изисква да приеме плащане с разплащателна карта Б само ако за нея се прилага точно същата обменна такса. Ето защо не е достатъчно и двете разплащателни карти да са свързани с плащане на обменна такса под наложения таван. Това също така позволява на търговците да стимулират конкуренцията между регулираните тавани, като отказват дадена разплащателна карта.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Доставчиците на платежни услуги по издаване гарантират, че техните платежни инструменти са разпознаваеми на външен вид и по електронен път, като позволяват на получателите на плащането да различат без съмнение кои категории предплатени, дебитни, кредитни или корпоративни карти или плащания, свързани с карти, на тяхна основа, е избрал платецът.

4. До ...* доставчиците на платежни услуги по издаване гарантират, че техните платежни инструменти са разпознаваеми по електронен път и че техните новоиздадени платежни инструменти, свързани с карти, са разпознаваеми и на външен вид, като позволяват на получателите на плащането и на платците да различат без съмнение кои категории предплатени, дебитни, кредитни или корпоративни карти или плащания, свързани с карти, на тяхна основа, е избрал платецът.

 

________________

 

* ОВ моля, въведете датата: една година след влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Параграфи 1 и 2 се прилагат независимо от правилата за таксите, отстъпките или другите начини за ориентиране към определен платежен инструмент, установени в член 55 от предложение COM (2013)547 и в член 19 от Директива 2011/83/ЕС22.

3. Параграфи 1 и 2 от настоящия член се прилагат, без да се засягат правилата за таксите, отстъпките или другите начини за ориентиране към определен платежен инструмент, установени в член 55 от Директива 2014/.../ЕС [Директивата за платежните услуги] и в член 19 от Директива 2011/83/ЕС22.

__________________

__________________

22 Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите.

22 Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Обосновка

Важно е да се изясни, че препратката не следва да бъде към предложените от Комисията правила, а към окончателния текст.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. При сключване на договорно споразумение с доставчик на платежни услуги на потребителя се предоставя също така ясна и обективна периодична информация за характеристиките на плащането и таксите за плащане, прилагани за платежните операции.

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки установяват правилата относно санкциите, приложими при нарушения на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното прилагане. Тези санкции са ефективни, съразмерни и възпиращи.

1. Държавите членки установяват правилата относно санкциите, приложими при нарушения на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното прилагане. ЕБО може да издава насоки в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) №1093/2010 с цел да се гарантира, че тези санкции са ефективни, съразмерни и възпиращи.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки установяват подходящи и ефективни извънсъдебни процедури за разглеждане на жалби и обезщетяване с оглед уреждане на възникналите при прилагането на настоящия регламент спорове между получателите на плащане и доставчиците на платежни услуги. За тази цел държавите членки определят съществуващи органи, когато е целесъобразно, или създават нови органи.

1. Държавите членки установяват независими, подходящи и ефективни извънсъдебни процедури за разглеждане на жалби и обезщетяване с оглед уреждане на възникналите при прилагането на настоящия регламент спорове между получателите на плащане и доставчиците на платежни услуги. За тази цел държавите членки определят съществуващи органи, когато е целесъобразно, или създават нови органи. Доставчиците на платежни услуги са свързани с поне един орган за алтернативно разрешаване на спорове.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки уведомяват Комисията за тези органи в срок от две години след влизането в сила на настоящия регламент. Те незабавно уведомяват Комисията за всякакви последващи промени във връзка с тези органи.

2. Държавите членки уведомяват Комисията за тези органи в срок до … *[два месеца след влизането в сила на настоящия регламент]. Те незабавно уведомяват Комисията за всякакви последващи промени във връзка с тези органи.

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Държавите членки гарантират, че доставчиците на платежни услуги участват в процедурите за разглеждане на жалби съгласно параграф 1.

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Четири години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета доклад относно прилагането на настоящия регламент. В доклада на Комисията се обръща специално внимание на това доколко подходящи са равнищата на обменните такси и на механизмите за ориентиране на избора на потребителите към определен платежен инструмент, например такси, като се взема предвид използването и разходите за различните платежни средства и степента на навлизане на нови участници и нови технологии на пазара.

До …* Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета доклад относно прилагането на настоящия регламент. В доклада на Комисията се обръща специално внимание на това доколко подходящи са равнищата на обменните такси и на механизмите за ориентиране на избора на потребителите към определен платежен инструмент, например такси, като се взема предвид използването и разходите за различните платежни средства и степента на навлизане на нови участници, нови технологии и иновативни икономически модели на пазара. В оценката следва по-специално да се вземат под внимание:

 

а) разработването на такси за картодържателите;

 

б) равнището на конкуренция между доставчиците на платежни карти и платежните картови системи;

 

в) въздействието върху разходите за платеца и получателя на плащането;

 

г) равнищата на отразяване върху потребителите, от страна на търговците, на намаляването на обменните такси;

 

д) техническите изисквания и последиците от тях за всички участващи страни;

 

е) въздействието на съвместяването на марките върху улесняване на използването, особено за по-възрастните лица и за други уязвими ползватели.

 

Докладът на Комисията, ако е целесъобразно, се придружава от законодателно предложение, което може да включва предложение за изменение на максималния таван за обменните такси.

 

_______________

 

* ОВ моля, въведете датата: две години след влизането в сила на настоящия регламент.

  • [1]  Все още непубликувано в Официален вестник.
  • [2]  Все още непубликувано в Официален вестник.

СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (13.2.2014)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти
(COM(2013)0550 – C7‑0241/2013 – 2013/0265(COD))

Докладчик по становище: Адам Белан

КРАТКА ОБОСНОВКА

Един от показателите за икономическото развитие на дадена държава е равнището на безналичните трансакции на пазара. Статистиката сочи, че развитите държави са лидери и при онлайн плащанията или издаването на карти, както и че за всички граждани са достъпни разнородни финансови услуги. Тези държави активно насърчават използването на системи за плащане с карти за закупуване на стоки и услуги онлайн, като същевременно се разширява изборът на потребителите и се допринася за доброто функциониране на икономиката. Безналичните трансакции играят основна роля във функционирането на икономиките, тъй като са бързи, сигурни и иновативни. Една от основните практики, които създават пречки за постигането на интегриран европейски пазар, е широкото използване на „четиристранни“ схеми, които се проявяват на пазара чрез съществуването на т. нар. многостранни обменни такси (МОТ). Това са колективно договорени междубанкови такси, обикновено между доставчиците на платежни услуги по приемане и доставчиците на платежни услуги по издаване, които са част от дадена система. Тези обменни такси, заплащани от доставчици на платежни услуги по приемане, са част от таксите, които те начисляват на търговците, които на свой ред ги прехвърлят върху потребителите. По този начин високите обменни такси, плащани от търговците, водят до по-високи крайни цени на стоките и услугите. Трябва да се отбележи, че потребителите често не са осведомени за таксите, плащани от търговците, а същевременно издаващите субекти използват различни стимули, за да ги насърчават да използват такива платежни инструменти, които генерират по-високи такси за доставчиците на платежни услуги по издаване. Обменните такси ограничават и навлизането на пазара, тъй като приходите, които доставчиците на платежни услуги по издаване генерират чрез тях, служат като минимален праг, който трябва да бъде достигнат, за да имат те мотивация да издават платежни карти или други платежни инструменти като онлайн и мобилни решения за плащане, предлагани от новите участници. Накрая, разнообразието от обменни такси, прилагани в рамките на националните и международните платежни картови системи, води до разпокъсаност на пазара и не позволява на търговците на дребно и на потребителите да се възползват от предимствата на вътрешния пазар.

Предложеният регламент ще подобри условията на функциониране и развитие на вътрешния пазар на плащанията. Установените от Комисията пречки за по-нататъшното интегриране на вътрешния пазар на плащанията и един подходящ подход за решаване на този проблем ще допринесат за положителни икономически последици за ЕС. Предложението е разделено на две основни части. В първата част се въвеждат правила относно обменните такси. По отношение на тези такси предложението създава „регулирана“ и „нерегулирана“ зона. Регулираната зона се състои от всички операции с карти, които се използват широко от потребителите и следователно могат трудно да бъдат отказани от търговците на дребно, т.е. потребителски дебитни и кредитни карти и платежни операции, свързани с карти. Нерегулираната зона се състои от всички операции с платежни карти и основаващи се на тях платежни операции, свързани с карти, които са извън обхвата на регулираната зона, включително карти, издадени от тристранни системи.

С оглед на горепосоченото е желателно да бъдат установени подходящи условия за развитието на мрежа за приемане на карти в рамките на ЕС, което несъмнено е целта на предложения регламент относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти. Със сигурност, приемането на валидни за целия Съюз тавани за обменните такси за вътрешни и трансгранични операции представлява важна стъпка към подобряване на функционирането на вътрешния пазар, както и на осъществяването на принципа на свободно движение на стоки, хора, услуги и капитал в ЕС, със специален акцент върху потребителите. Макар докладчикът да признава идеята за въвеждане на тавани върху обменните такси в глава II на настоящия регламент, той си запазва правото да въвежда допълнителни промени в член 3 и член 4 от предложението за регламент.

При все това, от съществено значение е да бъдат предвидени подходящи средства за осигуряване на ефективността на предложения регламент, които да предотвратят заобикалянето на предлаганата забрана. Докладчикът е убеден, че в съответствие с принципа на Комисията за технологична неутралност, както е посочено в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, настоящият регламент следва да се прилага към платежни операции, свързани с карти, независимо от средата, в която се извършват операциите, включително чрез инструменти и услуги за плащане на дребно, било то офлайн, онлайн или операции, извършвани с корпоративни карти.

Пазарът на платежните операции претърпява бързи промени, поради което докладчикът счита, че клаузата за преразглеждане на член 16 следва да бъде съкратена, за да се даде възможност на Комисията, както и, ако е уместно, на законодателите, за навременен преглед на прилагането на настоящия регламент, като се отчитат новите явления на пазара, степента на навлизане на нови участници и новите достъпни технологии. В това отношение докладчикът би желал да обърне внимание на факта, че иновативните мобилни плащания, които печелят популярност на пазара, основателно не са обхванати от предложението за регламент, а разработването на такива иновативни инструменти следва също така да се разгледа в доклада, посочен в член 16.

Накрая, докладчикът счита, че новосъздадените системи за платежни карти, които могат да бъдат изложени на високи разходи за стопанска дейност, непропорционални на уязвимата им пазарна позиция спрямо вече съществуващите основни системи за карти, следва да имат възможността да бъдат освободени от прилагането на член 7 от настоящия регламент за ограничен период от време, вследствие на решение на държава членка и след консултации с Комисията. Това ще спомогне за изграждането на ефективна конкурентна среда на пазара на платежни операции, свързани с карти.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) В няколко държави членки21 тече процес по изготвяне на законодателство за регулиране на обменните такси, обхващащо редица въпроси, сред които таваните на различни равнища върху обменните такси, таксите за търговец, правилата за използване на всички видове карти или мерките за ориентиране на избора на потребителите към определен платежен инструмент. В редица държави членки съществуват административни решения по тези въпроси, но те варират значително. Предвид вредата от обменните такси за търговците на дребно и за потребителите, се очаква на национално равнище да бъдат внесени нови регулаторни мерки, насочени към преодоляване на съществените различия при тези такси. Вероятно е подобни национални мерки да се превърнат в значителна пречка пред доизграждането на вътрешния пазар в областта на плащанията с карта, по интернет и с мобилен телефон, свързани с карти, и следователно те биха възпрепятствали свободата на предоставяне на услуги.

(7) В няколко държави членки21 тече или вече е приключил процес по изготвяне на законодателство за регулиране на обменните такси, обхващащо редица въпроси, сред които таваните на различни равнища върху обменните такси, таксите за търговец, правилата за използване на всички видове карти или мерките за ориентиране на избора на потребителите към определен платежен инструмент. В редица държави членки съществуват административни решения по тези въпроси, но те варират значително. Предвид вредата от обменните такси за търговците на дребно и за потребителите, се очаква на национално равнище да бъдат внесени нови регулаторни мерки, насочени към преодоляване на съществените различия при тези такси. Вероятно е подобни национални мерки да се превърнат в значителна пречка пред доизграждането на вътрешния пазар в областта на плащанията с карта, по интернет и с мобилен телефон, свързани с карти, и следователно те биха възпрепятствали свободата на предоставяне на услуги.

__________________

__________________

21 Италия, Унгария, Полша и Обединеното кралство.

21 Италия, Унгария, Полша и Обединеното кралство.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Една от основните практики, възпрепятстващи функционирането на вътрешния пазар на плащания с карти или плащания, свързани с карти, е широкото разпространение на обменни такси, които не са предмет на регулиране в повечето държави членки. Обменните такси са междубанкови такси, обикновено прилагани между доставчиците на платежни услуги по приемане на карти и доставчиците на платежни услуги по издаване на карти, които са част от дадена картова система. Обменните такси са основна част от таксите, които търговците трябва да заплащат на доставчиците на платежни услуги по приемане за всяка картова операция. На свой ред търговците включват тези разходи по картата в крайните цени на стоките и услугите. Изглежда, че на практика конкуренцията между картовите системи е главно насочена към убеждаване на възможно най-голям брой доставчици на платежни услуги по издаване (напр. банки) да издадат техните карти, което обикновено води до по-високи, а не до по-ниски обменни такси на пазара, което е в разрез с нормалния дисциплиниращ ефект на конкуренцията в една пазарна икономика. Регулирането на обменните такси би подобрило функционирането на вътрешния пазар.

(10) Една от основните практики, възпрепятстващи функционирането на вътрешния пазар на плащания с карти или плащания, свързани с карти, е широкото разпространение на обменни такси, които не са предмет на регулиране в повечето държави членки. Обменните такси са междубанкови такси, обикновено прехвърляни от доставчиците на платежни услуги по приемане на карти на доставчиците на платежни услуги по издаване на карти, които са част от съответната система. Обменните такси са основен компонент от таксите, които търговците трябва да заплащат на доставчиците на платежни услуги по приемане за всяка картова операция. На свой ред търговците включват тези разходи по картата в крайните цени на стоките и услугите. Изглежда, че на практика конкуренцията между картовите системи е главно насочена към убеждаване на възможно най-голям брой доставчици на платежни услуги по издаване (напр. банки) да издадат техните карти, което обикновено води до по-високи, а не до по-ниски обменни такси на пазара, което е в разрез с нормалния дисциплиниращ ефект на конкуренцията в една пазарна икономика. Регулирането на обменните такси би подобрило функционирането на вътрешния пазар.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) В настоящия регламент е възприет поетапен подход. Като първа стъпка е необходимо да се вземат мерки за улесняване на трансграничните дейности по издаване и приемане на операции с платежни карти. Необходимата правна яснота следва да бъде постигната, като на търговците се позволи да избират приемащ субект извън тяхната собствена държава членка („трансгранично приемане на плащанията“) и се наложи максимално равнище върху трансграничните обменни такси за приети трансгранични операции. В допълнение, лицензите за издаване или приемане на платежни инструменти следва да бъдат валидни без географски ограничения в рамките на Съюза. Тези мерки биха улеснили гладкото функциониране на вътрешния пазар за разплащания с карти, по интернет и с мобилен телефон, в полза на потребителите и търговците на дребно.

(15) За да се улесни гладкото функциониране на вътрешния пазар за разплащания с карти, по интернет и с мобилен телефон в полза на потребителите и търговците на дребно, е необходимо да се вземат мерки за улесняване на трансграничните дейности по издаване и приемане на операции с платежни карти. Необходимата правна яснота следва да бъде постигната, като на търговците се позволи да избират приемащ субект извън тяхната собствена държава членка („трансгранично приемане на плащанията“) и се наложи максимално равнище върху обменната такса както за трансгранични, така и за национални приети операции. В допълнение, лицензите за издаване или приемане на платежни инструменти следва да бъдат валидни без географски ограничения в рамките на Съюза.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) В резултат на едностранни ангажименти и задължения, поети в рамките на изпълнителни производства в областта на конкуренцията, в Съюза вече се извършват много трансгранични платежни операции с карти при спазване на максималните обменни такси, приложими на първия етап от настоящия регламент. Поради това следва свързаните с тези операции разпоредби да влязат в сила бързо, за да създадат възможности за търговците на дребно да търсят по-евтини услуги по приемане извън граница и да осигурят стимул на националните банкови общности или системи да понижат таксите си за приемане.

(16) В резултат на едностранни ангажименти и задължения, поети в рамките на изпълнителни производства в областта на конкуренцията, в Съюза вече се извършват много трансгранични платежни операции с карти при спазване на максималните обменни такси. С цел да се осигури лоялна конкуренция на пазара на услуги по приемане, всички разпоредби, свързани с националните и трансграничните операции, свързани с карти, следва да влязат в сила по едно и също време и в рамките на разумен срок, за да се даде достатъчно време за адаптиране на пазара.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Необходимо е да се предвиди преходен период за националните операции, за да се даде време на доставчиците на платежни услуги и на системите да се приспособят към новите изисквания. Следователно, две години след влизането в сила на настоящия регламент прилагането на тавани върху обменните такси за операции с потребителски карти следва да бъде разширено, така че да обхване всички плащания — както трансграничните, така и националните, с оглед да се осигури доизграждането на вътрешния пазар на плащания, свързани с карти.

(17) Необходимо е да се въведе преходен период, за да се даде време на доставчиците на платежни услуги и на системите да се приспособят към новите изисквания. Следователно, една години след влизането в сила на настоящия регламент следва да се прилагат тавани върху обменните такси, с оглед да се осигури доизграждането на вътрешния пазар на плащания, свързани с карти.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Важно е да се гарантира, че разпоредбите относно обменните такси, плащани или получавани от доставчиците на платежни услуги, няма да се заобикалят чрез алтернативни такси към доставчиците на платежни услуги по издаване. За да се предотврати подобно заобикаляне, следва „нетната компенсация“ от таксите, които доставчиците на платежни услуги по издаване плащат и съответно получават от дадена картова платежна система, да бъде считана за обменна такса. При изчисляването на обменната такса за целите на проверка за наличие на заобикаляне следва да се взема предвид целият размер на плащанията и стимулите, получени от даден доставчик на платежни услуги по издаване от дадена платежна картова система във връзка с регулираните операции, като се извадят таксите, платени на системата от доставчика на платежни услуги по издаване. Разглежданите плащания, стимули и такси могат да бъдат преки (напр. свързани с обема на операцията или специфични за дадена операция), както и косвени (в т.ч. пазарни стимули, бонуси, отстъпки за постигане на определени обеми на операциите).

(23) Важно е да се гарантира, че разпоредбите относно обменните такси, плащани или получавани от доставчиците на платежни услуги, няма да се заобикалят чрез алтернативни такси към доставчиците на платежни услуги по издаване. За да се предотврати подобно заобикаляне, следва „нетната компенсация“ от таксите, които доставчиците на платежни услуги плащат и съответно получават от дадена картова платежна система, да бъде считана за обменна такса. При изчисляването на обменната такса за целите на проверка за наличие на заобикаляне следва да се взема предвид целият размер на плащанията и стимулите, получени от даден доставчик на платежни услуги от дадена платежна картова система във връзка с регулираните операции, като се извадят таксите, платени на системата от доставчика на платежни услуги. Разглежданите плащания, стимули и такси могат да бъдат преки (напр. свързани с обема на операцията или специфични за дадена операция), както и косвени (в т.ч. пазарни стимули, бонуси, отстъпки за постигане на определени обеми на операциите, или различни такси за обработка и лицензиране, които не представляват преки приходи на доставчика на платежни услуги). Освен това следва да се включат и печалби, произтичащи от програми, провеждани съвместно от издатели на карти и доставчици на платежни услуги, и печалби на издаващите субекти, произтичащи от платежни операции, свързани с карти, извършени по силата на споразумение с друг субект, издаващ карти, като същевременно се определя дали е извършено някакво заобикаляне на разпоредбите на настоящия регламент.

Обосновка

Точността е от полза за по-голяма яснота, тъй като издаващият субект невинаги е приемащ субект. Освен това следва да се изясни за какви други нетни печалби се прилага разпоредбата на член 5.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) По правило потребителите нямат информация за таксите, плащани от търговците за платежните инструменти, които те използват. Същевременно редица стимулиращи практики, прилагани от доставчиците на платежни услуги по издаване (като пътнически ваучери, бонуси, отстъпки, отмяна на плащания, безплатни застраховки и т.н.), може да ориентират потребителите към използването на платежни инструменти, генериращи високи такси за доставчиците на платежни услуги по издаване. За да се предотврати това, мерките за налагане на ограничения върху обменните такси следва да се прилагат единствено спрямо платежните карти, които са се превърнали в масови продукти и обикновено за търговците е трудно да ги откажат поради тяхното широко разпространено издаване и използване (напр. потребителски дебитни и кредитни карти). С оглед да се повиши ефективното функциониране на пазара в нерегулираните части от сектора и да се ограничи прехвърлянето на стопанска дейност към нерегулираните части от сектора, е необходимо да се приемат поредица от мерки, включително разделяне на системата и инфраструктурата, право получателят на плащането да ориентира платеца към определен платежен инструмент и възможност получателят на плащането да приема избирателно платежните инструменти.

(24) По правило потребителите нямат информация за таксите, плащани от търговците за платежните инструменти, които те използват. Същевременно редица стимулиращи практики, прилагани от доставчиците на платежни услуги по издаване (като пътнически ваучери, бонуси, отстъпки, отмяна на плащания, безплатни застраховки и т.н.), може да ориентират потребителите към използването на платежни инструменти, генериращи високи такси за доставчиците на платежни услуги по издаване. С оглед да се повиши ефективното функциониране на пазара, е необходимо да се приемат поредица от мерки, включително разделяне на системата и инфраструктурата, право получателят на плащането да ориентира платеца към определен платежен инструмент и възможност получателят на плащането да приема избирателно платежните инструменти.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) Правилото за приемане на всички видове карти представлява двустранно задължение, с което доставчиците на платежни услуги по издаване и платежните картови системи заставят получателите на плащането да приемат, от една страна, всички карти от една и съща марка (елементът „приемане на всички продукти“), независимо от различните разходи за тези карти, и от друга страна, независимо от отделната банка издател, която е издала картата (елементът „приемане на всички издаващи субекти“). В интерес на потребителя е получателят на плащането да не може да прави разграничение между различните издаващи субекти или картодържателите за една и съща категория карти, а платежните системи и доставчиците на платежни услуги могат да наложат подобно задължение на получателите на плащането. Следователно, макар елементът „приемане на всички издаващи субекти“ от правилото за приемане на всички видове карти да е оправдано правило в рамките на една платежна картова система, тъй като пречи на получателите на плащането да правят разграничение между отделните банки, които са издали карта, елементът „приемане на всички продукти“ по своята същност е обвързваща практика, вследствие на която приемането на карти с ниски разходи се обвързва с приемане на карти с високи разходи. Премахването на елемента „приемане на всички продукти“ от правилото за приемане на всички видове карти би позволило на търговците да предлагат само платежни карти с ниски разходи, което би донесло ползи за потребителите благодарение на намалените разходи за търговците. Така търговците, приемащи дебитни карти, няма да бъдат заставяни да приемат и кредитни карти, а онези от тях, които приемат кредитни карти, няма да бъдат заставяни да приемат корпоративни карти. При все това, за да се защити потребителят и неговото право да използва платежни карти, когато пожелае, търговците следва да бъдат задължени да приемат всички карти, които подлежат на една и съща регулирана обменна такса. Подобно ограничение би довело до по-конкурентна среда за картите с обменни такси, които не се регулират по силата на настоящия регламент, тъй като търговците ще имат по-силна позиция при договаряне на условията, при които приемат подобни карти.

(29) Правилото за приемане на всички видове карти представлява двустранно задължение, с което доставчиците на платежни услуги по издаване и платежните картови системи заставят получателите на плащането да приемат, от една страна, всички карти от една и съща марка (елементът „приемане на всички продукти“), независимо от различните разходи за тези карти, и от друга страна, независимо от отделната банка издател, която е издала картата (елементът „приемане на всички издаващи субекти“). В интерес на потребителя е получателят на плащането да не може да прави разграничение между различните издаващи субекти или картодържателите за една и съща категория карти, а платежните системи и доставчиците на платежни услуги могат да наложат подобно задължение на получателите на плащането. Следователно, макар елементът „приемане на всички издаващи субекти“ от правилото за приемане на всички видове карти да е оправдано правило в рамките на една платежна картова система, тъй като пречи на получателите на плащането да правят разграничение между отделните банки, които са издали карта, елементът „приемане на всички продукти“ по своята същност е обвързваща практика, вследствие на която приемането на карти с ниски разходи се обвързва с приемане на карти с високи разходи. Премахването на елемента „приемане на всички продукти“ от правилото за приемане на всички видове карти би позволило на търговците да предлагат само платежни карти с ниски разходи, което би донесло ползи за потребителите благодарение на намалените разходи за търговците. Така търговците, приемащи дебитни карти, няма да бъдат заставяни да приемат и кредитни карти. При все това, за да се защити потребителят и неговото право да използва платежни карти, когато пожелае, търговците следва да бъдат задължени да приемат всички карти, които подлежат на една и съща регулирана обменна такса.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) За да се осигури възможност за получаване на обезщетение при неправилно прилагане на настоящия регламент или при възникване на спорове между ползватели на платежни услуги и доставчици на платежни услуги, държавите членки следва да въведат подходящи и ефективни извънсъдебни процедури за разглеждане на жалби и обезщетяване. Държавите членки следва да установят система от санкции, приложими за нарушения на настоящия регламент, и да гарантират, че тези санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи, както и че се прилагат.

(31) За да се осигури възможност за получаване на обезщетение при неправилно прилагане на настоящия регламент или при възникване на спорове между ползватели на платежни услуги и доставчици на платежни услуги, държавите членки следва да въведат подходящи и ефективни извънсъдебни процедури за разглеждане на жалби и обезщетяване. Като следват насоките, определени от Европейския банков орган, държавите членки следва да установят система от санкции, приложими за нарушения на настоящия регламент, и да гарантират, че тези санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи, както и че се прилагат.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящият регламент определя еднакви технически и търговски изисквания за операциите с платежни карти, извършвани в рамките на Съюза, когато както доставчикът на платежна услуга на платеца, така и доставчикът на платежна услуга на получателя на плащането са установени в Съюза.

1. Настоящият регламент определя еднакви технически и търговски изисквания за платежните операции, свързани с карти, извършвани в рамките на Съюза, когато както доставчикът на платежна услуга на платеца, така и доставчикът на платежна услуга на получателя на плащането са установени в Съюза.

Обосновка

Формулировката трябва да бъде изяснена, за да бъде в съответствие с принципа на Комисията за технологична неутралност, както е посочено в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа и в съображение 21: „настоящият регламент следва да се прилага към платежни операции, свързани с карти, независимо от средата, в която се извършва операцията, в т.ч. чрез инструменти и услуги за плащане на дребно, било то офлайн, онлайн или мобилни.“

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) операциите с корпоративни карти;

заличава се

Обосновка

Не съществува икономическа обосновка за различно третиране на корпоративните карти.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) операциите с карти, издадени от тристранни платежни картови системи.

в) операциите с карти, издадени по тристранни платежни картови системи.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) „операция с дебитна карта“ означава платежна операция с карта, включително с предплатени карти, свързана с достъп до текуща или спестовна сметка, от която сумата се дебитира в срок от 48 часа или по-малко, след като операцията е била разрешена/инициирана.

(4) „операция с дебитна карта“ означава платежна операция с карта, включително предплатени карти, свързана с достъп до текуща или спестовна сметка, от която сумата се дебитира незабавно и във всички случаи не по-късно от два работни дни след получаване на платежното нареждане от издаващия субект.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) „операция с кредитна карта“ означава платежна операция с карта, при която сетълмент се извършва повече от 48 часа, след като операцията е била разрешена/инициирана.

(5) „операция с кредитна карта“ означава платежна операция с карта, при която операция по дебитиране се извършва повече от два работни дни след получаване на платежното нареждане от издаващия субект;

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) „корпоративна карта“ означава всяка платежна карта, издадена на предприятия или субекти от публичния сектор, използването на която се ограничава до бизнес разходите на служителите или длъжностните лица, или карта, издадена на самонаети физически лица, развиващи стопанска дейност, използването на която се ограничава до бизнес разходите на тези самонаети физически лица или техните служители;

заличава се

Обосновка

Определението не е необходимо, тъй като корпоративните карти ще бъдат включени в обхвата на регламента.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 2 – точка 12 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12 а) „платежна карта“ означава всяка платежна карта – дебитна или кредитна – която дава право на картодържателя на достъп до неговите средства, или дава възможност на картодържателя да извърши плащане чрез посредничеството на приемащ субект и която се приема от получателя на плащането с оглед обработката на дадена платежна операция;

Обосновка

Понятието „платежна карта“ се използва в предложението в множество случаи, от съображения за яснота е необходимо да се предвиди такова определение.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 2 – точка 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) „тристранна платежна картова система“ означава платежна картова система, в рамките на която се извършват плащания от платежна сметка, държана от системата от името на картодържателя, към платежна сметка, държана от системата от името на получателя на плащането, както и операции, свързани с карти, на основата на същата структура. Когато тристранната платежна картова система лицензира други доставчици на платежни услуги да издават и/или приемат платежни карти, тя се счита за четиристранна платежна картова система;

(15) „тристранна платежна картова система“ означава платежна картова система, в рамките на която се извършват плащания от платежна сметка, държана от системата от името на платеца, към платежна сметка, държана от системата от името на получателя на плащането, както и операции, свързани с карти, на основата на същата структура. Когато тристранната платежна картова система лицензира други доставчици на платежни услуги да издават и/или приемат платежни карти или издава платежни карти с партньор по кобрандиране или чрез посредник, тя се счита за четиристранна платежна картова система;

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 3 – дял

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Обменни такси за трансгранични операции с потребителски дебитни или кредитни карти

Обменни такси за трансгранични и национални платежни операции, свързани с потребителски дебитни или кредитни карти

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. След изтичането на два месеца от влизането в сила на настоящия регламент доставчиците на платежни услуги не могат да предлагат, нито изискват по отношение на трансграничните операции с дебитни карти обменна такса за операция или друго договорено възнаграждение с равностоен предмет или ефект, която да е по-висока от 0,2 % от стойността на операцията.

1. След изтичането на една година от влизането в сила на настоящия регламент доставчиците на платежни услуги не могат да предлагат, нито изискват по отношение на платежните операции, свързани с дебитни карти, обменна такса за операция или друго договорено възнаграждение с равностоен предмет или ефект, която да е по-висока от 0,2 % от стойността на операцията.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. След изтичането на два месеца от влизането в сила на настоящия регламент, доставчиците на платежни услуги не могат да предлагат, нито изискват по отношение на трансграничните операции с кредитни карти обменна такса за операция или друго договорено възнаграждение с равностоен предмет или ефект, която да е по-висока от 0,3 % от стойността на операцията.

2. След изтичането на една година от влизането в сила на настоящия регламент доставчиците на платежни услуги не могат да предлагат, нито изискват по отношение на платежните операции, свързани с кредитни карти, обменна такса за операция или друго договорено възнаграждение с равностоен предмет или ефект, която да е по-висока от 0,3 % от стойността на операцията.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Държавите членки имат възможност да поддържат или въвеждат по-ниски тавани или мерки с равностоен предмет или ефект чрез националното законодателство.

Обосновка

Таванът на МТО не следва да доведе до това действащите национални схеми или новите участници на пазара с по-ниски МТО да ги увеличат до равнището на тавана. Предложеният таван не следва да вреди на добре функциониращите национални пазари, което само би оказало вредно въздействие върху потребителите.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 4 – дял

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Обменни такси за всички операции с потребителски дебитни или кредитни карти

заличава се

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. След изтичането на два месеца от влизането в сила на настоящия регламент, доставчиците на платежни услуги не могат да предлагат, нито изискват обменна такса за операция или друго договорено възнаграждение с равностоен предмет или ефект, която да е по-висока от 0,2 % от стойността на операцията за всички операции, свързани с дебитни карти.

заличава се

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. След изтичането на два месеца от влизането в сила на настоящия регламент, доставчиците на платежни услуги не могат да предлагат, нито изискват обменна такса за операция или друго договорено възнаграждение с равностоен предмет или ефект, която да е по-висока от 0,3 % от стойността на операцията за всички операции, свързани с кредитни карти.

заличава се

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на прилагането на таваните, посочени в член 3 и член 4, всяка нетна компенсация, която банката издател получава от платежна картова система във връзка с платежни операции или свързани с тях дейности, се третира като част от обменната такса.

За целите на прилагането на таваните, посочени в член 3 и член 4, всяка нетна компенсация, която доставчик на платежни услуги получава от платежна картова система във връзка с платежни операции или свързани с тях дейности, се третира като част от обменната такса. Приемащият субект следва да бъде таксуван единствено със сумата, предвидена в настоящия регламент.

Обосновка

За да не се допуска платежните картови системи да увеличават такси като лицензионни, разрешителни и други, които след това ще бъдат поети от търговците на дребно и потребителите, регламентът следва да бъде изяснен.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Държавите членки могат да предвидят, чрез дерогация и след като се консултират с Комисията, настоящият член да не се прилага за ограничен период от време по отношение на новосъздадените системи за платежни операции, свързани с карти.

Обосновка

Важно е да не се забравя за новосъздадените за платежни системи, които ще бъдат изложени на високи разходи за тяхната стопанска дейност, непропорционални на уязвимата им пазарна позиция спрямо вече съществуващи основни системи за карти. Тази разпоредба ще помогне за ограничен период от време да се изгради ефективна конкурентна среда на пазара на платежни операции, свързани с карти.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. При сключване на договорно споразумение с доставчик на платежни услуги, на потребителя се дава възможността да реши дали се нуждае или не от две или повече различни марки платежни инструменти на неговата карта, телекомуникационно, цифрово или информационно устройство. Преди подписване на договора доставчикът на платежни услуги предоставя на потребителя ясна и обективна информация за предлаганите марки платежни инструменти и техните характеристики, свързани с използването, функциите, цената и сигурността.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Платежните картови системи, издаващите субекти, приемащите субекти и доставчиците на инфраструктура за работа с платежни карти не вграждат автоматични механизми, софтуер или устройства в платежния инструмент или в оборудването, използвано на мястото на продажбата, които ограничават избора на платеца при използването на платежен инструмент със съвместни марки.

6. Платежните картови системи, издаващите субекти, приемащите субекти, търговците и доставчиците на инфраструктура за работа с платежни карти не вграждат автоматични механизми, софтуер или устройства в платежния инструмент или в оборудването, използвано на мястото на продажбата, които ограничават избора на платеца при използването на платежен инструмент със съвместни марки.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Приемащите субекти предлагат и налагат на получателя на плащането отделно обособени такси за обслужване на търговец за различните категории и различните марки платежни карти, освен ако търговците поискат в писмен вид доставчиците на платежни услуги по приемане да налагат обединени такси за обслужване на търговец.

1. Приемащите субекти предлагат и налагат на получателя на плащането отделно обособени такси за обслужване на търговец за различните категории и различните марки платежни карти с различни нива на обменните такси, освен ако търговците поискат в писмен вид доставчиците на платежни услуги по приемане да налагат обединени такси за обслужване на търговец.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Всяко намаление на размера на обменните такси по силата на членове 3 и 4 от настоящия регламент или с решение на компетентните органи, посочени в член 13, трябва да се придружава от поне равностойно намаление на таксите за обслужване на търговец, налагани от доставчиците на платежни услуги по приемане на получателите на плащането.

Обосновка

Настоящият регламент няма да окаже никакво въздействие, ако намалението на обменните такси не доведе до намаление на таксите, начислявани за обслужване на търговец от доставчиците на платежни услуги по приемане.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В договорите между приемащите субекти и получателите на плащането може да се включи клауза информацията, посочена в параграф 1, първа алинея, да се предоставя или да се осигурява на разположение периодично поне веднъж месечно и по уговорен начин, който позволява на получателите на плащането да съхраняват или да възпроизвеждат информацията в непроменен вид.

2. В договорите между приемащите субекти и получателите на плащането се включва клауза информацията, посочена в параграф 1, първа алинея, да се предоставя или да се осигурява на разположение периодично поне веднъж месечно и по уговорен начин, който позволява на получателите на плащането да съхраняват или да възпроизвеждат информацията в непроменен вид.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. При сключване на договорно споразумение с доставчик на платежни услуги, на потребителя се предоставя също и ясна и обективна периодична информация за характеристиките на плащането и таксите за плащане, прилагани за платежни операции.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Европейският банков орган отговаря за издаването на насоки за ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.

Обосновка

Важно е всички държави членки да мислят еднопосочно, когато установяват правила относно санкциите, приложими за нарушения на настоящия регламент, с цел да се гарантира равнопоставеност.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки установяват подходящи и ефективни извънсъдебни процедури за разглеждане на жалби и обезщетяване с оглед уреждане на възникналите при прилагането на настоящия регламент спорове между получателите на плащане и доставчиците на платежни услуги. За тази цел държавите членки определят съществуващи органи, когато е целесъобразно, или създават нови органи.

1. Държавите членки установяват независими, подходящи и ефективни извънсъдебни процедури за разглеждане на жалби и обезщетяване с оглед уреждане на възникналите при прилагането на настоящия регламент спорове между получателите на плащане и доставчиците на платежни услуги. За тази цел държавите членки определят съществуващи органи, когато е целесъобразно, или създават нови органи.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Доставчиците на платежни услуги се придържат към един или повече органи за алтернативно разрешаване на спорове.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Четири години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета доклад относно прилагането на настоящия регламент. В доклада на Комисията се обръща специално внимание на това доколко подходящи са равнищата на обменните такси и на механизмите за ориентиране на избора на потребителите към определен платежен инструмент, например такси, като се взема предвид използването и разходите за различните платежни средства и степента на навлизане на нови участници и нови технологии на пазара.

Две години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета доклад относно прилагането на настоящия регламент. В доклада на Комисията се обръща специално внимание на това доколко подходящи са равнищата на обменните такси и на механизмите за ориентиране на избора на потребителите към определен платежен инструмент, например такси, като се взема предвид използването и разходите за различните платежни средства, степента на навлизане на нови участници и нови технологии на пазара и въздействието върху функционирането на вътрешния пазар на необявените обменни такси, прилагани в тристранните платежни картови системи, и, ако е необходимо, се представя законодателно предложение за намаляване на техните евентуални отрицателни последици.

Обосновка

Необходимо е Комисията да разгледа първото въздействие на регламента върху платежния пазар след по-малко от четири години, тъй като този пазар е подложен на бързо развитие.

Таксите, свързани с тристранните платежни системи, могат да бъдат значителни и много по-високи от тези за четиристранните картови системи. Поради това е необходимо да се проучи тяхното въздействие върху операциите в рамките на вътрешния пазар, както и необходимостта от приемане на законодателство в тази област.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Обменни такси за платежни операции, свързани с карти

Позовавания

COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ECON

8.10.2013

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

IMCO

8.10.2013

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Adam Bielan

25.9.2013

Разглеждане в комисия

27.11.2013

23.1.2014

10.2.2014

 

Дата на приемане

11.2.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Adam Bielan, Preslav Borissov, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Eduard-Raul Hellvig, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emma McClarkin, Roberta Metsola, Konstantinos Poupakis, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Christian Engström

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Обменни такси за платежни операции, свързани с карти

Позовавания

COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD)

Дата на представяне на ЕП

24.7.2013

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ECON

8.10.2013

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

Дата на обявяване в заседание

IMCO

8.10.2013

 

 

 

Докладчик(ци)

Дата на назначаване

Пабло Салба Бидегайн

10.9.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

5.11.2013

17.12.2013

12.2.2014

 

Дата на приемане

20.2.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

0

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Fabrizio Bertot, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Марта Андриасън

Дата на внасяне

11.3.2014