ZPRÁVA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách

11. 3. 2014 - (COM(2013)0550 – C7‑0241/2013 – 2013/0265(COD)) - ***I

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Pablo Zalba Bidegain


Postup : 2013/0265(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0167/2014

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách

(COM(2013)0550 – C7‑0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0550),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 114 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0241/2013),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. prosince 2013[1],

–   s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 5. února 2014[2],

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0167/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Několik členských států21 připravuje právní předpisy, jež mají regulovat mezibankovní poplatky a upravovat řadu otázek, k nimž patří mj. limity mezibankovních poplatků na různých úrovních, transakční poplatky, povinnost přijímat všechny karty („Honour All Cards Rule“) či opatření k motivaci spotřebitelů. Stávající správní rozhodnutí vydávaná v některých členských státech se výrazně liší. Vzhledem ke škodlivosti mezibankovních poplatků pro maloobchodníky a spotřebitele se předpokládá, že budou na vnitrostátní úrovni zaváděna další regulatorní opatření, jež mají řešit výši či rozdílnost těchto poplatků. Tato vnitrostátní opaření by pravděpodobně kladla výrazné překážky završení vnitřního trhu v oblasti plateb kartou a internetových a mobilních plateb založených na kartě, a tedy by bránila volnému pohybu služeb.

(7) Několik členských států21 připravuje nebo již vypracovalo právní předpisy, jež mají regulovat mezibankovní poplatky a upravovat řadu otázek, k nimž patří mj. limity mezibankovních poplatků na různých úrovních, transakční poplatky, povinnost přijímat všechny karty („Honour All Cards Rule“) či opatření k motivaci spotřebitelů. Stávající správní rozhodnutí vydávaná v některých členských státech se výrazně liší. V zájmu dosažení větší jednotnosti mezibankovních poplatků se předpokládá, že budou na vnitrostátní úrovni zaváděna další regulatorní opatření, jež mají řešit výši či rozdílnost těchto poplatků. Tato vnitrostátní opaření by pravděpodobně kladla výrazné překážky završení vnitřního trhu v oblasti plateb kartou a internetových a mobilních plateb založených na kartě, a tedy by bránila volnému pohybu služeb.

__________________

__________________

21 Itálie, Maďarsko, Polsko a Spojené království.

Itálie, Maďarsko, Polsko a Spojené království.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Platební karty jsou při nákupech v maloobchodu nejčastěji používaným prostředkem elektronické platby. Integrace unijního trhu s platebními kartami však ještě zdaleka není dovršena, neboť řadu platebních řešení nelze vyvíjet s dosahem za hranice členských států nebo je novým celounijním poskytovatelům bráněno ve vstupu na trh. Nedostatečná integrace trhu aktuálně zvyšuje ceny a omezuje jednak výběr platebních služeb pro spotřebitele a maloobchodníky, jednak příležitosti využít výhod, jež s sebou vnitřní trh přináší. Je tedy zapotřebí odstranit překážky, jež nadále brání rozvoji plně integrovaného trhu a efektivnímu fungování trhu s kartami, včetně mobilních a internetových plateb založených na kartě.

(8) Platební karty jsou při nákupech v maloobchodu nejčastěji používaným prostředkem elektronické platby. Integrace unijního trhu s platebními kartami však ještě zdaleka není dovršena, neboť řadu platebních řešení nelze vyvíjet s dosahem za hranice členských států nebo je novým celounijním poskytovatelům bráněno ve vstupu na trh. V zájmu plného využití výhod, jež s sebou vnitřní trh přináší, je zapotřebí odstranit překážky, jež brání integraci nových možností platby kartou, včetně mobilních a internetových plateb založených na kartě.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) V zájmu účinného fungování vnitřního trhu by mělo být ku prospěchu maloobchodníků a spotřebitelů podporováno a zjednodušeno používání elektronických plateb. Pro účely využití výhod vnitřního trhu a elektronického obchodování lze karty a další elektronické platby používat univerzálnějším způsobem, včetně možností platit on-line, s tím, že elektronické platby nabízejí maloobchodníkům též možnost potenciálně bezpečných plateb. Platby kartou a platby založené na kartách namísto placení v hotovosti by tedy mohly být pro maloobchodníky a spotřebitele přínosné za předpokladu, že budou poplatky za využívání platebních systémů stanoveny v ekonomicky efektivní výši, a současně by mohly napomáhat inovacím a vstupu nových provozovatelů na trh.

(9) V zájmu účinného fungování vnitřního trhu by mělo být ku prospěchu maloobchodníků a spotřebitelů podporováno a zjednodušeno používání elektronických plateb. Pro účely využití výhod vnitřního trhu a elektronického obchodování lze karty a další elektronické platby používat univerzálnějším způsobem, včetně možností platit on-line, s tím, že elektronické platby nabízejí maloobchodníkům též možnost potenciálně bezpečných plateb. Platby kartou a platby založené na kartách namísto placení v hotovosti by tedy mohly být pro maloobchodníky a spotřebitele přínosné za předpokladu, že budou poplatky za využívání platebních systémů stanoveny v ekonomicky efektivní výši, a současně by mohly napomáhat spravedlivé hospodářské soutěži, inovacím a vstupu nových provozovatelů na trh.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Jedním z hlavních faktorů, který brání fungování vnitřního trhu s platbami kartou a platbami založenými na kartě, je rozšířenost mezibankovních poplatků, jež ve většině členských států nepodléhají žádné právní úpravě. Mezibankovními poplatky se rozumí mezibankovní poplatky, jež si vzájemně mezi sebou v rámci určitého karetního schématu hradí poskytovatelé platebních služeb, kteří karty akceptují, a poskytovatelé platebních služeb, kteří karty vydávají. Mezibankovní poplatky tvoří hlavní součást poplatků, které obchodníkům za jednotlivé karetní transakce účtují akceptující poskytovatelé platebních služeb. Obchodníci tyto náklady na karty poté zahrnují do cen svého zboží a služeb. V praxi je hospodářská soutěž mezi karetními schématy z velké části zaměřena na to, přesvědčit co nejvíce vydávajících poskytovatelů platebních služeb (např. bank), aby vydávali karty toho kterého schématu, což mezibankovní poplatky na trhu zpravidla zvyšuje, namísto aby je snižovalo, a je v rozporu s nastolováním cenové disciplíny, kterou se hospodářská soutěž v tržní ekonomice zpravidla projevuje. Regulace mezibankovních poplatků by fungování vnitřního trhu zlepšila.

(10) Ve většině členských států nepodléhají mezibankovní poplatky právní úpravě, nýbrž spíše rozhodnutím vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž. Mezibankovními poplatky se rozumí mezibankovní poplatky, jež jsou obvykle převáděny v rámci příslušného schématu od poskytovatelů platebních služeb, kteří karty akceptují, na poskytovatele platebních služeb, kteří karty vydávají. Mezibankovní poplatky tvoří hlavní složku poplatků, které obchodníkům za jednotlivé karetní transakce účtují akceptující poskytovatelé platebních služeb. Obchodníci tyto náklady na karty poté stejně jako všechny své ostatní náklady zahrnují do cen svého zboží a služeb. Jednotné uplatňování pravidel hospodářské soutěže u mezibankovních poplatků by snížilo transakční náklady spotřebitelů, což by zlepšilo fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Stávající široká škála mezibankovních poplatků a jejich výše brání tomu, aby na trh vstoupili „noví“ aktéři s celounijní působností, jejichž podnikatelské modely by pracovaly s nižšími mezibankovními poplatky, a to je ku škodě potenciálních úspor z rozsahu a sortimentu i ku škodě výsledného růstu efektivnosti. Uvedené má negativní dopady na maloobchodníky i spotřebitele a brání inovacím. Jelikož by celounijní aktéři museli vydávajícím bankám nabízet mezibankovní poplatky přinejmenším v maximální výši uplatňované na trhu, na nějž by chtěli vstoupit, dochází též ke konzervaci stávající roztříštěnosti trhu. Je rovněž možné, že vlivem tlaku bank na vyšší výnosy z mezibankovních poplatků jsou k odchodu z trhu nucena stávající domácí schémata, která operují s mezibankovními poplatky na nižší nebo nulové hladině. Spotřebitelé a obchodníci tak mají omezený výběr, čelí vyšším cenám a nižší kvalitě platebních služeb a mají omezenou možnost využívat celounijních platebních řešení. Maloobchodníci navíc nemohou rozdíly v poplatcích překlenout tím, že by využívali služeb přijímání karet, jež nabízejí banky v jiných členských státech. Podle zvláštních pravidel, která uplatňují platební schémata, musí být na každou platební transakci uplatněn mezibankovní poplatek podle „prodejního místa“ (země maloobchodníka). Tato pravidla brání akceptujícím bankám v tom, aby své služby úspěšně nabízely v jiných členských státech, a maloobchodníkům v tom, aby své náklady na platby snižovali ku prospěchu spotřebitelů.

(11) Stávající široká škála mezibankovních poplatků a jejich výše brání tomu, aby na trh vstoupili „noví“ aktéři s celounijní působností, jejichž podnikatelské modely by pracovaly s nižšími nebo nulovými mezibankovními poplatky, a to je ku škodě potenciálních úspor z rozsahu a sortimentu i ku škodě výsledného růstu efektivnosti. Uvedené má negativní dopady na maloobchodníky i spotřebitele a brání inovacím. Jelikož by celounijní aktéři museli vydávajícím bankám nabízet mezibankovní poplatky přinejmenším v maximální výši uplatňované na trhu, na nějž by chtěli vstoupit, dochází též ke konzervaci stávající roztříštěnosti trhu. Je rovněž možné, že vlivem tlaku bank na vyšší výnosy z mezibankovních poplatků jsou k odchodu z trhu nucena stávající domácí schémata, která operují s mezibankovními poplatky na nižší nebo nulové hladině. Spotřebitelé a obchodníci tak mají omezený výběr, čelí vyšším cenám a nižší kvalitě platebních služeb a mají omezenou možnost využívat celounijních platebních řešení. Maloobchodníci navíc nemohou rozdíly v poplatcích překlenout tím, že by využívali služeb přijímání karet, jež nabízejí banky v jiných členských státech. Podle zvláštních pravidel, která na základě svých politik udělování licencí pro jednotlivá území uplatňují mezinárodní schémata platebních karet, musí být na každou platební transakci uplatněn mezibankovní poplatek podle „prodejního místa“ (země maloobchodníka). Tato pravidla brání akceptantům v tom, aby své služby úspěšně nabízeli v jiných členských státech, a maloobchodníkům mohou rovněž bránit v tom, aby své náklady na platby snižovali ku prospěchu spotřebitelů.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Toto nařízení sleduje postupný přístup. Nejprve je nutné přijmout opatření, která zjednoduší vydávání a akceptaci transakcí uskutečňovaných platebními kartami v jiných členských státech. Potřebnou právní srozumitelnost a přehlednost by mělo přinést zavedení možnosti, aby obchodníci volili akceptanta mimo svůj členský stát („přeshraniční akceptace“), a stanovení maximálních přeshraničních mezibankovních poplatků za transakce akceptované z jiných členských států. Dále by měly licence na vydávání nebo akceptaci platebních prostředků platit v Unii bez územního omezení. Tato opatření by napomohla hladkému fungování vnitřního trhu plateb kartou a internetových a mobilních plateb ku prospěchu spotřebitelů a maloobchodníků.

(15) V zájmu hladkého fungování vnitřního trhu plateb kartou a internetových a mobilních plateb ku prospěchu spotřebitelů a maloobchodníků se toto nařízení vztahuje na vydávání a akceptaci transakcí uskutečňovaných platebními kartami jak v daném členském státě, tak i v jiných členských státech. Mají-li obchodníci možnost zvolit akceptanta mimo svůj členský stát („přeshraniční akceptace“), což bude díky stanovení stejné maximální výše domácích a přeshraničních mezibankovních poplatků za akceptované transakce a zákazu udělování licencí pro jednotlivá území jednodušší, mělo by být možné zajistit potřebnou právní srozumitelnost a zamezit narušení hospodářské soutěže mezi schématy platebních karet.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Díky jednostranným závazkům, jež byly přijaty v rámci řízení v soutěžních věcech, je řada přeshraničních platebních transakcí prováděných kartou v Unii již nyní prováděna za dodržení maximálních limitů pro mezibankovní poplatky, které se použijí v první fázi platnosti tohoto nařízení. Ustanovení, jež se těchto transakcí týkají, by tedy měla vstoupit v platnost rychle, vytvořit příležitosti pro maloobchodníky k tomu, aby hledali cenově dostupnější akceptační služby v jiných členských státech, a motivovat domácí bankovní sektor či schémata k tomu, aby snížily své akceptační poplatky.

(16) Díky jednostranným závazkům, jež byly přijaty v rámci řízení v soutěžních věcech, je řada přeshraničních platebních transakcí prováděných kartou v Unii již nyní prováděna za dodržení maximálních limitů pro mezibankovní poplatky. S cílem zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž na trhu akceptačních služeb by se měla ustanovení týkající se přeshraničních a vnitrostátních a transakcí uplatňovat současně a v přiměřeném časovém období po vstupu tohoto nařízení v platnost s přihlédnutím k obtížnosti a složitosti přechodu schémat platebních karet, který toto nařízení vyžaduje.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) V případě domácích transakcí bude zapotřebí určité přechodné období, jež poskytovatelům platebních služeb a schématům poskytne čas k tomu, aby se přizpůsobili novým požadavkům. Po uplynutí dvouletého období od vstupu tohoto nařízení v platnost by tedy v zájmu završení vnitřního trhu plateb založených na kartě měly být limity mezibankovních poplatků za transakce uskutečňované spotřebitelskými kartami rozšířeny na všechny, tj. přeshraniční i domácí, platby.

(17) Bude však zapotřebí určité přechodné období, jež poskytovatelům platebních služeb a schématům poskytne čas k tomu, aby se přizpůsobili novým požadavkům. Po uplynutí jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost by se tedy v zájmu završení vnitřního trhu plateb založených na kartě měly limity mezibankovních poplatků za transakce uskutečňované spotřebitelskými kartami vztahovat na všechny, tj. přeshraniční i domácí, platby.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) V zájmu snazší přeshraniční akceptace by se na veškeré (přeshraniční i domácí) transakce uskutečňované spotřebitelskými debetními kartami a platební transakce založené na těchto kartách měl vztahovat mezibankovní poplatek v maximální výši 0,20 % a na veškeré (přeshraniční i domácí) transakce uskutečňované spotřebitelskými kreditními kartami a platební transakce založené na těchto kartách by se měl vztahovat mezibankovní poplatek v maximální výši 0,30 %.

(18) Na veškeré transakce uskutečňované debetními kartami a platební transakce založené na těchto kartách by se měl vztahovat mezibankovní poplatek v maximální výši 0,2 % a na veškeré transakce uskutečňované kreditními kartami a platební transakce založené na těchto kartách by se měl vztahovat mezibankovní poplatek v maximální výši 0,3 %.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a) Z posouzení dopadů vyplývá, že zákaz mezibankovních poplatků v případě transakcí uskutečňovaných debetní kartou by byl přínosný pro přijímání karet a jejich používání, pro rozvoj jednotného trhu a rovněž by byl pro obchodníky a spotřebitele přínosnější než limit stanovený na jakékoli vyšší úrovni. Navíc by se tak zamezilo tomu, aby vnitrostátní systémy s velmi nízkými či nulovými mezibankovními poplatky za transakce uskutečňované debetní kartou byly negativně ovlivněny vyšším limitem způsobeným přeshraniční expanzí nebo zvýšením úrovní poplatků na úroveň limitu ze strany subjektů nově vstupujících na trh. Zákaz mezibankovních poplatků v případě transakcí uskutečňovaných debetní kartou rovněž omezuje riziko pronikání modelu využívajícího mezibankovních poplatků do nových a inovativních platebních služeb, jako jsou systémy plateb pomocí mobilního telefonu nebo přes internet.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a) V souladu se základními zásadami vnitřního trhu by akceptanti měli mít možnost poskytovat své služby obchodníkům v celé Unii s uplatněním takových vícestranných mezibankovních poplatků, které uplatňují na domácím trhu. U přeshraničních transakcí by neměli uplatňovat vyšší vícestranné mezibankovní poplatky, než ty, které uplatňují u vnitrostátních transakcí.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Transakce uskutečňované platebními kartami zpravidla probíhají na bázi dvou hlavních podnikatelských modelů, tzv. třístranných schémat platebních karet (držitel karty – akceptující a vydávající schéma – obchodník) a čtyřstranných schémat platebních karet (držitel karty – vydávající banka – akceptující banka – obchodník). Řada čtyřstranných schémat platebních karet používá explicitní mezibankovní poplatek, který je většinou mnohostranný. V třístranných schématech platebních karet mají mezibankovní poplatky (poplatky, jež hradí akceptující banka, aby podnítila vydávání a používání karet) povahu implicitní. K zohlednění těchto implicitních mezibankovních poplatků a v zájmu nastolení rovných podmínek by měla být ta třístranná schémata platebních karet, která využívají poskytovatelů platebních služeb jakožto vydavatelů či akceptantů, pokládána za schémata čtyřstranná a měla by podléhat týmž pravidlům a současně by se měl na všechny poskytovatele vztahovat požadavek transparentnosti spolu s dalšími opatřeními ve spojitosti s pravidly podnikání.

(22) Transakce uskutečňované platebními kartami zpravidla probíhají na bázi dvou hlavních podnikatelských modelů, tzv. třístranných schémat platebních karet (držitel karty – akceptující a vydávající schéma – obchodník) a čtyřstranných schémat platebních karet (držitel karty – vydávající banka – akceptující banka – obchodník). Řada čtyřstranných schémat platebních karet používá explicitní mezibankovní poplatek, který je většinou mnohostranný. V třístranných schématech platebních karet mají mezibankovní poplatky (poplatky, jež hradí akceptující banka, aby podnítila vydávání a používání karet) povahu implicitní. K zohlednění těchto implicitních mezibankovních poplatků a v zájmu nastolení rovných podmínek by měla být ta třístranná schémata platebních karet, která využívají poskytovatelů platebních služeb jakožto vydavatelů či akceptantů, pokládána za schémata čtyřstranná a měla by podléhat týmž pravidlům a současně by se měl na všechny poskytovatele vztahovat požadavek transparentnosti spolu s dalšími opatřeními ve spojitosti s pravidly podnikání. Třístranná schémata by měla přijímat transakce uskutečňované jejich kartami od kteréhokoli akceptanta na základě obecných norem pro transakce uskutečňované kartou a pravidel pro akceptaci srovnatelných s pravidly pro obchodníky pro určité třístranné schéma, přičemž se uplatňují limity mezibankovních poplatků v souladu s tímto nařízením.

Odůvodnění

Budou-li mít třístranná schémata povinnost obecné akceptace, budou v souvislosti s limity vícestranných mezibankovních poplatků fungovat jako čtyřstranná schémata, což v oblasti akceptačních služeb posílí hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Je důležité zajistit, aby ustanovení o mezibankovních poplatcích, jež mají hradit nebo obdržet poskytovatelé platebních služeb, nebyla obcházena tím, že budou vydávajícím poskytovatelům platebních služeb plynout poplatky alternativní cestou. K eliminaci takového stavu by mělo být čisté saldo poplatků, jež vydávající poskytovatel platebních služeb uhradí a obdrží od určitého schématu platebních karet („čistá náhrada“), pokládáno za mezibankovní poplatek. Pro účely kontroly, zdali nejsou obcházeny stanovené limity, by měla být při výpočtu mezibankovního poplatku zohledněna celková výše plateb či pobídek, jež vydávající poskytovatel platebních služeb obdrží od určitého schématu platebních karet v souvislosti s regulovanými transakcemi, a od této částky by měly být odečteny poplatky, jež tento vydávající poskytovatel platebních služeb tomuto schématu uhradí. Takto zohledňované platby, pobídky a poplatky mohou být přímé (tj. odvozené od objemu či specifické pro určité transakce), nebo nepřímé (např. marketingové pobídky, bonusy či rabaty za dosažení určitých transakčních objemů).

(23) Je důležité zajistit, aby ustanovení o mezibankovních poplatcích, jež mají hradit nebo obdržet poskytovatelé platebních služeb, nebyla obcházena tím, že budou vydávajícím poskytovatelům platebních služeb plynout poplatky alternativní cestou. K eliminaci takového stavu by mělo být čisté saldo poplatků, jež vydávající poskytovatel platebních služeb uhradí a obdrží od určitého schématu platebních karet („čistá náhrada“), včetně případných poplatků za udělení povolení, pokládáno za mezibankovní poplatek. Pro účely kontroly, zdali nejsou obcházeny stanovené limity, by měla být při výpočtu mezibankovního poplatku zohledněna celková výše plateb či pobídek, jež vydávající poskytovatel platebních služeb obdrží od určitého schématu platebních karet v souvislosti s regulovanými transakcemi, a od této částky by měly být odečteny poplatky, jež tento vydávající poskytovatel platebních služeb tomuto schématu uhradí, a peněžní pobídky nebo jejich ekvivalent, které držitel karty obdrží od určitého schématu platebních karet. V souvislosti s tímto posouzením se zohledňují veškeré platby, pobídky a poplatky, ať už přímé (tj. odvozené od objemu či specifické pro určité transakce), nebo nepřímé (např. marketingové pobídky, bonusy či rabaty za dosažení určitých transakčních objemů). Pro účely kontroly, zda nejsou obcházena ustanovení tohoto nařízení, jež upravují maximální výši mezibankovních poplatků, by měl být zohledněn zejména zisk vydavatelů karet ze zvláštních programů prováděných společně vydavateli platebních karet a schématy platebních karet a příjmy ze zpracování, udělování licencí a dalších poplatků, jež zajišťují příjmy organizací v oblasti karet.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30) K tomu, aby tato omezení povinnosti přijímat všechny karty mohla účinně fungovat, jsou nezbytné některé informace. Zaprvé by měli mít příjemci prostředky k identifikaci jednotlivých kategorií karet. Tyto jednotlivé kategorie by tedy měly být identifikovatelné optickyna zařízení elektronicky. Zadruhé by měl být rovněž plátce informován o tom, zdali určité prodejní místo přijímá jeho platební prostředek či prostředky. Je nezbytné, aby případná omezení v používání určité značky oznamovali příjemci plátcům současně a za stejných podmínek, za jakých jim sdělují, že je určitá značka přijímána.

(30) Příjemci a plátci by měli mít prostředkyidentifikaci jednotlivých kategorií karet. Tyto jednotlivé kategorie by tedy měly být identifikovatelné elektronicky a u nově vydaných platebních prostředků založených na kartě rovněž opticky na zařízení nebo na platebním terminálu. Zadruhé by měl být rovněž plátce informován o tom, zdali určité prodejní místo přijímá jeho platební prostředek či prostředky.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30a) Platba je dohodou mezi plátcem a příjemcem. Pro zajištění účinné hospodářské soutěže značek je důležité, aby volbu platební aplikace prováděli uživatelé, nikoli aby byla stanovena subjekty na předcházejícím trhu, jako jsou schémata platebních karet, poskytovatelé platebních služeb nebo zpracovatelé. Toto opatření by nemělo plátcům a příjemcům v tom, aby stanovili standardní volbu aplikace, je-li to technicky proveditelné, za předpokladu, že tuto volbu lze u jednotlivých transakcí změnit. Pokud příjemce zvolí aplikaci podporovanou oběma stranami, uživatel by měl mít možnost tuto aplikaci odmítnout a zvolit si jinou aplikaci.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31) K tomu, aby v případě nesprávného používání tohoto nařízení nebo v případě sporů mezi uživateli a poskytovateli platebních služeb byla možná náprava, by měly členské státy zavést náležité a účinné postupy řešení mimosoudních stížností a nápravy. Členské státy by měly stanovit pravidla o pokutách, jež se uplatní v případě porušení tohoto nařízení, a měly by zajistit, aby byly tyto pokuty účinné a přiměřené, měly odrazující účinek a aby byly uplatňovány.

(31) K tomu, aby v případě nesprávného používání tohoto nařízení nebo v případě sporů mezi uživateli a poskytovateli platebních služeb byla možná náprava, by měly členské státy zavést náležité a účinné postupy řešení mimosoudních stížností a nápravy. Členské státy by měly na základě pokynů stanovených Evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro bankovnictví) zřízeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/20101a stanovit pravidla o pokutách, jež se uplatní v případě porušení tohoto nařízení, a měly by zajistit, aby byly tyto pokuty účinné a přiměřené, měly odrazující účinek a aby byly uplatňovány.

 

_________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví jednotné technickéobchodní požadavky na transakce uskutečňované platebními kartami v rámci Unie,jejichž případě jsou poskytovatel platebních služeb plátceposkytovatel platebních služeb příjemce usazeniUnii.

1. Toto nařízení stanoví jednotné technickéobchodní požadavky na platební transakce založené na kartách v rámci Unie,jejichž případě jsou poskytovatel platebních služeb plátceposkytovatel platebních služeb příjemce usazeniUnii.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se nepoužije na platební prostředky, které lze používat pouze v rámci omezené sítě, která má řešit konkrétní potřeby pomocí platebních prostředků, jež lze používat pouze omezeným způsobem, buď proto, že držiteli tohoto specifického prostředku umožňují pořizovat zboží a služby pouze v prostorách jeho vydavatele, v rámci omezené sítě poskytovatelů služeb na základě přímé obchodní smlouvy s profesionálním vydavatelem, nebo proto, že jich lze používat pouze k pořízení určitého omezeného sortimentu zboží a služeb.

2. Toto nařízení se nepoužije na platební prostředky, které lze používat pouze v rámci omezené sítě, která má řešit konkrétní potřeby pomocí platebních prostředků, jež lze používat pouze omezeným způsobem, buď proto, že držiteli tohoto specifického prostředku umožňují pořizovat zboží a služby pouze v prostorách jeho vydavatele, v rámci omezené sítě poskytovatelů služeb na základě přímé obchodní smlouvy s profesionálním vydavatelem, nebo proto, že jich lze používat pouze k pořízení velmi úzkého sortimentu zboží a služeb.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3 – písm. a 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) transakce uskutečňované platebními kartami pro komerční klientelu;

vypouští se

Odůvodnění

Firemní karty musí být do oblasti působnosti zahrnuty, neboť v opačném případě by spotřebitelé prováděli křížové subvencování firemních karet.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) výběry hotovosti z bankomatů a

b) výběry hotovosti nebo transakce jiné než prodej zboží nebo služeb uskutečňované v bankomatechvýplaty hotovosti u přepážky v prostorách poskytovatele platebních služeb; a

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) transakce uskutečňované kartami, jež vydala třístranná schémata platebních karet.

c) transakce uskutečňované kartami, jež vydala třístranná schémata platebních karet, pokud jejich objem nepřekračuje mezní hodnotu stanovenou Komisí;

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Články 6 a 7 se nepoužijí na domácí systémy debetních karet, v nichž se uplatňuje průměrný mezibankovní poplatek nebo model čisté náhrady, jež prokazatelně nedosahují mezní hodnoty uvedené v článcích 3 a 4.

Odůvodnění

Nákladově efektivní domácí systémy debetních karet, v nichž se již nyní uplatňuje mezibankovní poplatek, jehož výše nedosahuje mezní hodnoty navržené Komisí (0,2 %), mohou být vyňaty z uplatňování obchodních pravidel podle článků 6 a 7, jestliže se tak vnitrostátní orgány rozhodnou. Komise ve svém posouzení dopadů, které je připojeno k nařízení o vícestranných mezibankovních poplatcích (s. 206), uvádí, že tato výjimka by se dotkla pouze omezeného počtu členských států.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) „transakcí uskutečněnou debetní kartou“ platební transakce uskutečněná kartou, včetně transakce uskutečněné předplacenou kartou, která je vázána na běžný či vkladový účet, z nějž jsou transakce odepisovány do 48 hodin od své autorizace či iniciování;

(4) debetní transakcí uskutečněnou kartou“ platební transakce založená na kartě, která je vázána na běžný či vkladový účet, z nějž jsou transakce odepisovány okamžitě po clearingu, včetně transakce uskutečněné předplacenou kartou;

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) „transakcí uskutečněnou kreditní kartou“ platební transakce uskutečněná kartou, která je vypořádána za více než 48 hodin od své autorizace či iniciování;

(5) kreditní transakcí uskutečněnou kartou“ platební transakce založená na kartě, která je odepsána alespoň dva pracovní dny od své autorizace či iniciování.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) „přeshraniční platební transakcí“ platební transakce uskutečněná kartou či založená na kartě, kterou iniciuje plátce nebo příjemce, pokud jsou poskytovatel platebních služeb plátce a poskytovatel platebních služeb příjemce usazeni v různých členských státech nebo pokud je daná platební karta vydána vydávajícím poskytovatelem platebních služeb, který je usazen v jiném členském státě, než v jakém se nachází prodejní místo;

(8) „přeshraniční platební transakcí“ platební transakce uskutečněná kartou či založená na kartě, kterou iniciuje plátce nebo příjemce, pokud je poskytovatel platebních služeb plátce usazen nebo prodejní místo se nachází v jiném členském státě, než je členský stát poskytovatele platebních služeb příjemce, nebo pokud je daná platební karta vydána vydávajícím poskytovatelem platebních služeb, který je usazen v jiném členském státě, než v jakém se nachází prodejní místo, včetně případu, kdy příjemce využívá služeb akceptanta usazeného v jiném členském státě;

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) „platební kartou“ debetní nebo kreditní karta, která opravňuje jejího držitele k přístupu ke svým finančním prostředkům nebo mu umožňuje provedení platby prostřednictvím akceptanta a kterou příjemce platby přijímá s cílem zpracovat platební transakci;

Odůvodnění

Pojem „platební karta“ je v návrhu použit mnohokrát a zdá se, že pro vyjasnění je nezbytné jeho definici uvést.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) „schématem platebních karet“ jednotný soubor pravidel, postupů a norem nebo prováděcích pokynů pro provádění platebních transakcí v Unii a v rámci členských států, oddělený od jakékoliv infrastruktury nebo platebního systému, který zajišťuje jeho provoz;

(13) „platebním schématem“ jednotný soubor pravidel, postupů a norem nebo prováděcích pokynů pro provádění platebních transakcí v Unii a v rámci členských států, oddělený od jakékoliv infrastruktury nebo platebního systému, který zajišťuje jeho provoz;

</Amend><Amend>Pozměňovací návrh              28

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) „třístranným schématem platebních karet“ schéma platebních karet, v němž jsou z platebního účtu, jejž toto schéma vede jménem držitele karty, prováděny platby na platební účet, jejž toto schéma vede jménem příjemce, a v němž jsou podle téhož vzorce uskutečňovány transakce založené na kartě. Jestliže třístranné schéma platebních karet uděluje jiným poskytovatelům platebních služeb licence na vydávání nebo akceptaci platebních karet, má se za to, že se jedná o čtyřstranné schéma platebních karet;

(15) „třístranným schématem platebních karet“ schéma platebních karet, v němž jsou z platebního účtu, jejž toto schéma vede jménem plátce, prováděny platby na platební účet, jejž toto schéma vede jménem příjemce, a v němž jsou podle téhož vzorce uskutečňovány transakce založené na kartě. Jestliže třístranné schéma platebních karet uděluje jiným poskytovatelům platebních služeb licence na vydávání nebo akceptaci platebních karet, nebo vydává platební karty s partnerem, s nímž vytvořil alianci značek (co-branding), nebo prostřednictvím agenta, má se za to, že se jedná o čtyřstranné schéma platebních karet;

Odůvodnění

Pojem „platební karta“ je v návrhu použit mnohokrát a zdá se, že pro vyjasnění je nezbytné jeho definici uvést.

</Amend><Amend>Pozměňovací návrh              29</NumAm>

Návrh nařízení

Čl. 3 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Mezibankovní poplatky za přeshraniční transakce prostřednictvím spotřebitelských debetních a kreditních karet

Mezibankovní poplatky za platební transakce založené na spotřebitelských debetních a kreditních kartách

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. S účinností k okamžiku uplynutí dvou měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost nesmějí poskytovatelé platebních služeb nabízet ani požadovat za přeshraniční transakce uskutečňované debetními kartami žádné mezibankovní poplatky účtované za jednotlivou transakci ani jiná sjednaná protiplnění s rovnocenným cílem či účinkem, jejichž výše přesahuje 0,2 % z hodnoty transakce.

1. S účinností k okamžiku ...* nesmějí poskytovatelé platebních služeb nabízet ani požadovat za debetní transakce uskutečňované kartami žádné mezibankovní poplatky účtované za jednotlivou transakci ani jiná sjednaná protiplnění s rovnocenným cílem či účinkem, jejichž výše přesahuje nižší ze dvou hodnot, a to buď 7 eurocentů, nebo 0,2 % z hodnoty transakce.

 

____________

 

* Pro Úřední věstník: jeden rok po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. S účinností k okamžiku uplynutí dvou měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost nesmějí poskytovatelé platebních služeb nabízet ani požadovat za přeshraniční transakce uskutečňované kreditními kartami žádné mezibankovní poplatky účtované za jednotlivou transakci ani jiná sjednaná protiplnění s rovnocenným cílem či účinkem, jejichž výše přesahuje 0,3 % z hodnoty transakce.

2. S účinností k okamžiku ...* nesmějí poskytovatelé platebních služeb nabízet ani požadovat za kreditní transakce uskutečňované kartami žádné mezibankovní poplatky účtované za jednotlivou transakci ani jiná sjednaná protiplnění s rovnocenným cílem či účinkem, jejichž výše přesahuje 0,3 % z hodnoty transakce.

 

____________

 

* Pro Úřední věstník: jeden rok po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Členské státy mohou ve svých vnitrostátních právních předpisech zachovat nebo zavést nižší stropy nebo opatření s rovnocenným cílem nebo účinkem.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 4

vypouští se

Mezibankovní poplatky za všechny spotřebitelské debetní a kreditní transakce uskutečňované kartou

 

1. S účinností k okamžiku uplynutí dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost nesmějí poskytovatelé platebních služeb nabízet ani požadovat žádné mezibankovní poplatky účtované za jednotlivou transakci ani jiná sjednaná protiplnění s rovnocenným cílem či účinkem, jejichž výše přesahuje 0,2 % z hodnoty transakce založené na debetní kartě.

 

2. S účinností k okamžiku uplynutí dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost nesmějí poskytovatelé platebních služeb nabízet ani požadovat žádné mezibankovní poplatky účtované za jednotlivou transakci ani jiná sjednaná protiplnění s rovnocenným cílem či účinkem, jejichž výše přesahuje 0,3 % z hodnoty transakce založené na kreditní kartě.

 

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Pro účely uplatňování limitů podle článků 3 a 4 je za součást mezibankovního poplatku považována čistá náhrada, kterou vydávající banka obdrží od schématu platebních karet za platební transakce či související činnosti.

Pro účely uplatňování limitů podle článku 3 je za součást mezibankovního poplatku považována čistá náhrada, kterou vydávající poskytovatel platebních služeb obdrží za platební transakce.

 

Příslušné orgány zamezí jakýmkoli pokusům poskytovatelů platebních služeb o obcházení tohoto nařízení, včetně vydávání platebních karet ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Zákazu podléhají omezení týkající se poskytování platebních služeb v rámci pravidel uplatňovaných schématy platebních karet, není-li z důvodu nediskriminace a objektivnosti nezbytné platební schéma uplatňovat.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Přeshraniční transakce

 

V případě přeshraničních transakcí se použije mezibankovní poplatek země akceptanta.

Odůvodnění

Aby mohl jednotný trh fungovat co nejúčinněji, je nezbytné zajistit, aby se u všech transakcí uplatňoval mezibankovní poplatek členského státu, v němž je usazen akceptant. Usnadní se tak hospodářská soutěž v oblasti sazeb, jež jsou nižší než sazby, u nichž byly zavedeny limity.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Schémata platebních karet musí umožňovat, aby byla sdělení o autorizaci a o zúčtování jednotlivých karetních transakcí vzájemně oddělena a aby je zpracovávali odlišní zpracovatelé.

2. Schémata platebních karet a vydavatelé musí umožňovat, aby byla sdělení o autorizaci a o zúčtování jednotlivých karetních transakcí vzájemně oddělena a aby je zpracovávali odlišní zpracovatelé. Zákazu podléhají pravidla uplatňovaná schématy platebních karet a ustanovení licenčních smluv, která vedou k omezení svobody volby zpracovatele.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. S využitím standardů, jež vypracovaly mezinárodní či evropské normalizační orgány, jsou zpracovatelé v Unii povinni zajistit technickou interoperabilitu svých systémů s jinými systémy zpracovatelů v Unii. Zpracovatelé dále nesmějí přijímat ani uplatňovat obchodní pravidla, která interoperabilitu s jinými zpracovateli v Unii omezují.

4. S využitím standardů, jež vypracovaly mezinárodní či evropské normalizační orgány, jsou zpracovatelé v Unii povinni do ...* zajistit technickou interoperabilitu svých systémů s jinými systémy zpracovatelů v Unii. Zpracovatelé dále nesmějí přijímat ani uplatňovat obchodní pravidla, která interoperabilitu s jinými zpracovateli v Unii omezují.

 

4a. Po konzultaci s poradní skupinou uvedenou článku 41 nařízení (EU) č. 1093/2010a a s cílem zajistit soudržnou harmonizaci tohoto článku vypracuje orgán EBA návrhy regulačních technických norem, které stanoví technické požadavky, jež musí platební systémy, platební schémata a zpracovatelé dodržovat, aby se zaručila úplná otevřenost a konkurenceschopnost trhu zpracování karet.

 

EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do …**

 

Na Komisi je přenesena pravomoc k přijímání regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

 

Požadavky uvedené v prvním pododstavci vstoupí v platnost nejpozději ...*** a budou vhodným způsobem pravidelně aktualizovány.

 

________________

 

* Pro Úřední věstník: vložte prosím datum jeden rok po vstupu tohoto nařízení v platnost.

 

**Úř. věst. vložte prosím datum...

 

***Úř. věst. vložte prosím datum: dva roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b. Členské státy mohou po konzultaci s Komisí odchylně od článků 1 až 4b stanovit, že tento článek se po omezenou dobu nepoužije na nově zřízená schémata platebních karet.

Odůvodnění

Je důležité pamatovat na všechna nově vytvořená platební schémata, která budou čelit vysokým nákladům na svou obchodní činnost, jež nebudou úměrné jejich zranitelnému postavení na trhu mezi již existujícími velkými schématy karet. Toto ustanovení by po omezenou dobu pomohlo budovat prostředí účinné hospodářské soutěže na trhu platebních transakcí založených na kartách.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Zákazu podléhají pravidla uplatňovaná schématy a ustanovení v licenčních smlouvách, která vydavateli brání nebo mu zamezují v tom, aby na kartu nebo telekomunikační, digitální či informačně-technologické zařízení umístil dvě či více odlišných značek platebních prostředků (co-badging).

1. Zákazu podléhají pravidla uplatňovaná schématy a ustanovení v licenčních smlouvách nebo opatření rovnocenného účinku, která vydavateli brání nebo mu zamezují v tom, aby na kartu nebo telekomunikační, digitální či informačně-technologické zařízení umístil dvě či více odlišných značek platebních prostředků (co-badging).

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Při uzavírání smlouvy se svým poskytovatelem platebních služeb má spotřebitel možnost se rozhodnout, zda na své kartě, telekomunikačním, digitálním či informačně-technologickém zařízení potřebuje dvě či více odlišných značek platebních prostředků. S dostatečným časovým předstihem před podepsáním smlouvy dodá poskytovatel platebních služeb spotřebiteli jasné a objektivní informace o všech dostupných značkách platebních prostředků i o jejich charakteristických rysech, včetně jejich rozsahu funkcí, nákladů a bezpečnosti.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Stanoví-li pravidla uplatňovaná schématy či licenční smlouvy rozdíly v zacházení s určitými vydavateli či akceptanty, pokud jde o umisťování několika značek na kartu nebo na telekomunikační, digitální či informačně-technologické zařízení, musí být tyto rozdíly objektivně odůvodněny a nesmějí mít diskriminační povahu.

2. Stanoví-li pravidla uplatňovaná schématy či licenční smlouvy rozdíly v zacházení s určitými vydavateli či akceptanty, pokud jde o umisťování několika značek nebo rovnocenné umisťování odlišných značek či aplikací na kartu nebo na telekomunikační, digitální či informačně-technologické zařízení, musí být tyto rozdíly objektivně odůvodněny a nesmějí mít diskriminační povahu.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Schémata platebních karet nesmějí poskytovatelům platebních služeb, kteří karty vydávají, ani poskytovatelům platebních služeb, kteří karty akceptují, ukládat povinnost, aby o transakcích, které jsou provedeny pomocí přístroje, na němž je umístěna jejich značka, avšak prostřednictvím jiného schématu, podávali zprávy či za ně hradili poplatky, ani jim nesmějí ukládat jiné povinnosti s rovnocenným cílem či účinkem.

3. Schémata platebních karet nesmějí poskytovatelům platebních služeb, kteří karty vydávají, ani poskytovatelům platebních služeb, kteří karty akceptují, ukládat povinnost, aby o transakcích, které jsou provedeny pomocí přístroje, na němž je umístěna jejich značka, avšak prostřednictvím jiného schématu, podávali zprávy či za ně hradili poplatky, ani jim nesmějí ukládat podobné povinnosti s rovnocenným cílem či účinkem.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Zásady, jimiž se řídí směrování transakcí pomocí zvláštního kanálu či postupu, a další technické a bezpečnostní standardy a požadavky, které se týkají nakládání s kartami nebo telekomunikačními, digitálními či informačně-technologickými zařízeními, na nichž je umístěna více než jedna značka platebních karet, nesmí mít diskriminační charakter a musí být uplatňovány nediskriminačním způsobem.

4. Zásady nebo rovnocenná opatření, jimiž se řídí směrování transakcí pomocí zvláštního kanálu či postupu, a další technické a bezpečnostní standardy a požadavky, které se týkají nakládání s kartami nebo telekomunikačními, digitálními či informačně-technologickými zařízeními, na nichž je umístěna více než jedna značka platebních karet nebo rovnocenný prvek, nesmí mít diskriminační charakter a musí být uplatňovány nediskriminačním způsobem.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Schémata platebních karet, vydavatelé, akceptanti a poskytovatelé infrastruktury platebních karet nesmějí do platebního prostředku ani do zařízení používaného v prodejním místě vkládat automatické mechanismy, software ani zařízení, které by plátce při užívání platebního prostředku, na němž je umístěno několik značek, omezovaly ve výběru aplikace.

6. Schémata platebních karet, vydavatelé, akceptanti a poskytovatelé infrastruktury platebních karet nesmějí do platebního prostředku ani do zařízení používaného v prodejním místě vkládat automatické mechanismy, software ani zařízení, které by plátce a příjemce při užívání platebního prostředku, na němž je umístěno několik značek, omezovaly ve výběru aplikace. Příjemci musí mít stále možnost instalovat v zařízení používaném v prodejním místě automatické mechanismy, které prioritně zvolí konkrétní značku nebo aplikaci. Příjemci však nesmí plátcům v případě kategorií karet nebo souvisejících platebních prostředků akceptovaných příjemcem bránit v možnosti zvolit jinou volbu než automatickou prioritní volbu, kterou příjemce nastavil ve svém zařízení.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud obchodníci písemně nepožádají akceptující poskytovatele platebních služeb, aby jim účtované transakční poplatky účtovali v jednotné výši, jsou akceptanti povinni tyto transakční poplatky účtované obchodníkům nabízet a účtovat příjemcům za jednotlivé kategorie a značky platebních karet ve výši, která je položkově specifikována.

1. Pokud obchodníci písemně nepožádají akceptující poskytovatele platebních služeb, aby jim účtované transakční poplatky účtovali v jednotné výši, jsou akceptanti povinni tyto transakční poplatky účtované obchodníkům nabízet a účtovat příjemcům za jednotlivé kategorie a značky platebních karet s různě vysokými mezibankovními poplatky ve výši, která je položkově specifikována.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Platební schémata a poskytovatelé platebních služeb nesmějí uplatňovat pravidla, jež mohou příjemce, kteří přijímají karty a další platební prostředky vydané jedním vydávajícím poskytovatelem platebních služeb v rámci určitého schématu platebních prostředků, zavazovat k tomu, aby přijímali rovněž další platební prostředky téže značky či kategorie vydané jinými vydávajícími poskytovateli platebních služeb v rámci téhož schématu, s výjimkou případů, kdy tyto platební prostředky podléhají témuž regulovanému mezibankovnímu poplatku.

1. Platební schémata a poskytovatelé platebních služeb nesmějí uplatňovat pravidla, jež mohou příjemce, kteří přijímají karty a další platební prostředky vydané jedním vydávajícím poskytovatelem platebních služeb v rámci určitého schématu platebních prostředků, zavazovat k tomu, aby přijímali rovněž další platební prostředky téže značky či kategorie vydané jinými vydávajícími poskytovateli platebních služeb v rámci téhož schématu, s výjimkou případů, kdy tyto platební prostředky podléhají témuž mezibankovnímu poplatku, jenž navíc dodržuje limity stanovené podle tohoto nařízení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh jasně stanoví, že obchodník, který přijímá platební kartu A s mezibankovním poplatkem menším, než je stanovený limit, je povinen přijímat platební kartu B pouze tehdy, pokud se u ní uplatňuje mezibankovní poplatek v naprosto stejné výši. Z toho důvodu není dostačující, aby obě platební karty byly spojeny s mezibankovním poplatkem nedosahujícím stanoveného limitu. Tato skutečnost také obchodníkům umožňuje podněcovat konkurenci mezi regulovanými limity tím, že odmítnou určitou platební kartu.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Vydávající poskytovatelé platebních služeb zajistí, aby byly jejich platební prostředky opticky a elektronicky identifikovatelné a aby příjemcům umožňovaly jednoznačně identifikovat, které značky a kategorie předplacených, debetních či kreditních karet, platebních karet pro komerční klientelu či plateb založených na těchto kartách daný plátce zvolil.

4. Do ...* vydávající poskytovatelé platebních služeb zajistí, aby byly jejich platební prostředky identifikovatelné elektronicky a v případě jejich nově vydaných platebních prostředků založených na kartě rovněž identifikovatelné opticky, a aby příjemcům a plátcům umožňovaly jednoznačně identifikovat, které značky a kategorie předplacených, debetních či kreditních karet, platebních karet pro komerční klientelu či plateb založených na těchto kartách daný plátce zvolil.

 

________________

 

* Pro Úřední věstník: jednou za rok od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Ustanoveními odstavců 1 a 2 nejsou dotčena pravidla o poplatcích, slevách a dalších způsobech motivace spotřebitelů podle článku 55 návrhu COM(2013) 547 a podle článku 19 směrnice 2011/83/EU22.

3. Ustanoveními odstavců 1 a 2 tohoto článku nejsou dotčena pravidla o poplatcích, slevách a dalších způsobech motivace spotřebitelů podle článku 55 směrnice 2014/.../EU [směrnice o platebních službách] a podle článku 19 směrnice 2011/83/EU22.

__________________

__________________

22 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů.

22 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES.

Odůvodnění

Je důležité upřesnit, že by se odkaz neměl vztahovat k pravidlům navrženým Komisí, ale k závěrečnému znění.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Uzavře-li spotřebitel s poskytovatelem platebních služeb smlouvu, jsou mu pravidelně poskytovány jasné a objektivní informace o charakteristikách platební služby a poplatcích účtovaných za platební transakce.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví pravidla použitelná na sankce, které se uplatní v případě porušení tohoto nařízení, a přijmou všechna opatření, jež jsou k uplatňování těchto sankcí nezbytná. Tyto sankce musí být účinné a přiměřené a musí mít odrazující účinek.

1. Členské státy stanoví pravidla použitelná na sankce, které se uplatní v případě porušení tohoto nařízení, a přijmou všechna opatření, jež jsou k uplatňování těchto sankcí nezbytná. EBA může vydat v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 pokyny s cílem zajistit, aby tyto sankce byly účinné a přiměřené a měly odrazující účinek.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pro účely řešení sporů plynoucích z uplatňování tohoto nařízení, jež vyvstanou mezi příjemci a jejich poskytovateli platebních služeb, jsou členské státy povinny zavést náležité a účinné postupy mimosoudních stížností a zjednávání nápravy. Pro tyto účely členské státy určí stávající subjekty, bude-li to vhodné, nebo zřídí subjekty nové.

1. Pro účely řešení sporů plynoucích z uplatňování tohoto nařízení, jež vyvstanou mezi příjemci a jejich poskytovateli platebních služeb, jsou členské státy povinny zavést nezávislé, náležité a účinné postupy mimosoudních stížností a zjednávání nápravy. Pro tyto účely členské státy určí stávající subjekty, bude-li to vhodné, nebo zřídí subjekty nové. Poskytovatelé platebních služeb jsou povinni využívat alespoň jednoho subjektu pro alternativní řešení sporů.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Tyto subjekty jsou členské státy povinny oznámit Komisi ve lhůtě dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Případné následné změny týkající se těchto subjektů jsou povinny Komisi oznámit neprodleně.

2. Tyto subjekty jsou členské státy povinny oznámit Komisi ve lhůtě ... *[dva měsíce od vstupu tohoto nařízení v platnost]. Případné následné změny týkající se těchto subjektů jsou povinny Komisi oznámit neprodleně.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Členské státy zajistí, aby se poskytovatelé platebních služeb účastnili postupů pro vyřizování stížností podle odstavce 1.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Čtyři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jeho používání. Zpráva Komise se bude zaměřovat zejména na vhodnost výše mezibankovních poplatků a na motivační mechanismy, např. poplatky, a bude přihlížet k používání a nákladům jednotlivých způsobů plateb a k míře, v jaké na trh vstupují noví aktéři a nové technologie.

Do ...* předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Zpráva Komise se bude zaměřovat zejména na vhodnost výše mezibankovních poplatků a na motivační mechanismy, např. poplatky, a bude přihlížet k používání a nákladům jednotlivých způsobů plateb a k míře, v jaké na trh vstupují noví aktéři, nové technologie a inovativní obchodní modely. Posouzení by se mělo zabývat především:

 

a) vývojem poplatků účtovaných držitelům karet;

 

b) úrovní hospodářské soutěže mezi poskytovateli a schématy platebních karet;

 

c) účinky na náklady plátce a příjemce;

 

d) mírou přenesení výhod poklesu výše mezibankovních poplatků ze strany obchodníků na spotřebitele;

 

e) technickými požadavky a jejich důsledky pro všechny zúčastněné strany,

 

f) účinky umisťování několika značek na snadné používání prostředků, zejména pro starší osoby a další zranitelné uživatele.

 

Na zprávu vypracovanou Komisí navazuje v případě potřeby legislativní návrh, jenž může zahrnovat navrhovanou změnu maximálního limitu mezibankovních poplatků.

 

_______________

 

* Pro Úřední věstník: dva roky od vstupu tohoto nařízení v platnost.

  • [1]  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
  • [2]  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (13. 2. 2014)

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách
(COM(2013)0550 – C7‑0241/2013 – 2013/0265(COD))

Navrhovatel: Adam Bielan

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Jedním z ukazatelů hospodářského rozvoje země je míra bezhotovostních transakcí na trhu. Statistické údaje ukazují, že rozvinuté země mají také vedoucí postavení, pokud jde o on-line platby nebo vydávání karet, a všem občanům těchto zemí jsou dostupné rozmanité finanční služby. Tyto země aktivně prosazují používání systémů platebních karet pro nákup zboží a služeb na internetu, které současně rozšiřují nabídku pro spotřebitele a přispívají k dobře fungující ekonomice. Bezhotovostní transakce hrají ve fungování ekonomik klíčovou úlohu, neboť jsou rychlé, bezpečné a inovativní. Jednou z hlavních praktik, které brání dosažení integrovaného evropského trhu, je všeobecné používání „čtyřstranných schémat“, která se na trhu projevují existencí tzv. vícestranných mezibankovních poplatků. Jde o společně dohodnuté mezibankovní poplatky, obvykle mezi akceptujícími poskytovateli platebních služeb a vydávajícími poskytovateli platebních služeb v rámci určitého schématu. Tyto mezibankovní poplatky hrazené akceptujícími poskytovateli platebních služeb tvoří část poplatků, které jsou účtovány obchodníkům a které obchodníci následně přenášejí na spotřebitele. Vysoké mezibankovní poplatky účtované obchodníkům mají proto za následek vyšší konečné ceny zboží a služeb. Je třeba upozornit, že spotřebitelé si často nejsou vědomi poplatků, které platí obchodníci, a současně vydavatelé karet používají různé pobídky, aby spotřebitele motivovali k používání platebních nástrojů, které pro vydávající poskytovatele platebních služeb znamenají vyšší poplatky. Mezibankovní poplatky také brání vstupu na trh, neboť příjmy vydávajících poskytovatelů platebních služeb z těchto poplatků fungují jako minimum, které je třeba nabídnout při přesvědčování vydávajících poskytovatelů platebních služeb, aby vydávali platební karty nebo jiné platební prostředky nabízené novými účastníky trhu, například pro platby přes internet nebo pomocí mobilního telefonu. Rozmanitost mezibankovních poplatků ve vnitrostátních a mezinárodních schématech platebních karet pak také vede k roztříštěnosti trhu a brání maloobchodníkům a spotřebitelům ve využití výhod vnitřního trhu.

Navrhované nařízení zlepší podmínky pro fungování a rozvoj vnitřního platebního trhu. Komise identifikovala překážky další integrace vnitřního platebního trhu, což spolu s vhodným přístupem k řešení tohoto problému přispěje k pozitivním hospodářským důsledkům pro EU. Návrh je rozdělen do dvou hlavních částí. První zavádí pravidla, jimiž se mají řídit mezibankovní poplatky. Návrh v souvislosti s nimi zavádí „regulovanou“ a „neregulovanou“ oblast. Do oblasti regulované spadají všechny karetní transakce, jichž spotřebitelé hojně využívají, a jež tedy mohou maloobchodníci stěží odmítat; jedná se tudíž o platební transakce uskutečňované spotřebitelskými debetními a kreditními kartami a o platební transakce založené na těchto kartách. Do oblasti neregulované spadají všechny transakce uskutečňované platební kartou a platební transakce založené na kartách, jež nespadají do regulované oblasti, včetně karet vydávaných třístrannými schématy.

S ohledem na výše uvedené by bylo žádoucí stanovit přiměřené podmínky pro rozvoj sítě pro přijímání karet v rámci EU, což je nepochybně cílem nařízení o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách. Je zcela jisté, že přijetí celounijních limitů mezibankovních poplatků za vnitrostátní a přeshraniční transakce představuje důležitý krok ke zlepšení fungování vnitřního trhu i k uskutečnění zásady volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu v EU, a to se zvláštním zaměřením na spotřebitele. Ačkoli navrhovatel uznává myšlenku zavedení limitů mezibankovních poplatků uvedenou v kapitole II tohoto nařízení, vyhrazuje si právo navrhnout další změny v článcích 3 a 4 navrhovaného nařízení.

Je však nezbytné, aby byly k dispozici odpovídající prostředky pro zajištění účinnosti navrhovaného nařízení, které budou bránit obcházení navrhovaného zákazu. Navrhovatel je přesvědčen, že v souladu se zásadou technologické neutrality stanovenou Komisí a uvedenou v Digitální agendě by se toto nařízení mělo použít na platební transakce založené na kartách bez ohledu na prostředí, v němž tyto transakce probíhají, včetně transakcí uskutečňovaných pomocí maloobchodních platebních prostředků a služeb, které mohou být využívány off-line nebo on-line nebo transakcí prováděných kartami pro komerční klientelu.

Trh platebních transakcí prochází rychlými změnami, a proto je navrhovatel přesvědčen, že doložka o přezkumu v článku 16 by měla být zkrácena tak, aby Komisi a případně tvůrcům právních předpisů umožňovala včas prošetřit uplatňování tohoto nařízení s ohledem na nový vývoj na trhu, míru, v níž na trh vstupují noví aktéři a nově dostupné technologie. Navrhovatel chce v této souvislosti upozornit na to, že navrhované nařízení důvodně nezahrnuje inovativní platby pomocí mobilního telefonu, které na trhu nabývají na významu, a že vývojem takovýchto inovativních nástrojů by se měla zabývat i zpráva podle článku 16.

A v neposlední řadě je navrhovatel přesvědčen, že nově vytvořená schémata platebních karet, která mohou čelit vysokým nákladům na svou obchodní činnost, jež nebudou úměrné jejich zranitelnému postavení na trhu mezi již existujícími velkými schématy karet, by měla mít možnost být v návaznosti na rozhodnutí členského státu a po konzultaci s Komisí po omezenou dobu vyňata z působnosti opatření článku 7 tohoto nařízení. To by pomohlo budovat prostředí účinné hospodářské soutěže na trhu platebních transakcí založených na kartách.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Několik členských států21 připravuje právní předpisy, jež mají regulovat mezibankovní poplatky a upravovat řadu otázek, k nimž patří mj. limity mezibankovních poplatků na různých úrovních, transakční poplatky, povinnost přijímat všechny karty („Honour All Cards Rule“) či opatření k motivaci spotřebitelů. Stávající správní rozhodnutí vydávaná v některých členských státech se výrazně liší. Vzhledem ke škodlivosti mezibankovních poplatků pro maloobchodníky a spotřebitele se předpokládá, že budou na vnitrostátní úrovni zaváděna další regulatorní opatření, jež mají řešit výši či rozdílnost těchto poplatků. Tato vnitrostátní opaření by pravděpodobně kladla výrazné překážky završení vnitřního trhu v oblasti plateb kartou a internetových a mobilních plateb založených na kartě, a tedy by bránila volnému pohybu služeb.

(7) Několik členských států21 připravuje nebo již připravilo právní předpisy, jež mají regulovat mezibankovní poplatky a upravovat řadu otázek, k nimž patří mj. limity mezibankovních poplatků na různých úrovních, transakční poplatky, povinnost přijímat všechny karty („Honour All Cards Rule“) či opatření k motivaci spotřebitelů. Stávající správní rozhodnutí vydávaná v některých členských státech se výrazně liší. Vzhledem ke škodlivosti mezibankovních poplatků pro maloobchodníky a spotřebitele se předpokládá, že budou na vnitrostátní úrovni zaváděna další regulatorní opatření, jež mají řešit výši či rozdílnost těchto poplatků. Tato vnitrostátní opaření by pravděpodobně kladla výrazné překážky završení vnitřního trhu v oblasti plateb kartou a internetových a mobilních plateb založených na kartě, a tedy by bránila volnému pohybu služeb.

__________________

__________________

21 Itálie, Maďarsko, Polsko a Spojené království.

21 Itálie, Maďarsko, Polsko a Spojené království.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Jedním z hlavních faktorů, který brání fungování vnitřního trhu s platbami kartou a platbami založenými na kartě, je rozšířenost mezibankovních poplatků, jež ve většině členských států nepodléhají žádné právní úpravě. Mezibankovními poplatky se rozumí mezibankovní poplatky, jež si vzájemně mezi sebou v rámci určitého karetního schématu hradí poskytovatelé platebních služeb, kteří karty akceptují, a poskytovatelé platebních služeb, kteří karty vydávají. Mezibankovní poplatky tvoří hlavní součást poplatků, které obchodníkům za jednotlivé karetní transakce účtují akceptující poskytovatelé platebních služeb. Obchodníci tyto náklady na karty poté zahrnují do cen svého zboží a služeb.praxi je hospodářská soutěž mezi karetními schématy z velké části zaměřena na to, přesvědčit co nejvíce vydávajících poskytovatelů platebních služeb (např. bank), aby vydávali karty toho kterého schématu, což mezibankovní poplatky na trhu zpravidla zvyšuje, namísto aby je snižovalo, a je v rozporu s nastolováním cenové disciplíny, kterou se hospodářská soutěž v tržní ekonomice zpravidla projevuje. Regulace mezibankovních poplatků by fungování vnitřního trhu zlepšila.

(10) Jedním z hlavních faktorů, který brání fungování vnitřního trhu s platbami kartou a platbami založenými na kartě, je rozšířenost mezibankovních poplatků, jež ve většině členských států nepodléhají žádné právní úpravě. Mezibankovními poplatky se rozumí mezibankovní poplatky, jež jsou obvykle převáděny v rámci příslušného schématu od poskytovatelů platebních služeb, kteří karty akceptují, na poskytovatele platebních služeb, kteří karty vydávají. Mezibankovní poplatky tvoří hlavní složku poplatků, které obchodníkům za jednotlivé karetní transakce účtují akceptující poskytovatelé platebních služeb. Obchodníci tyto náklady na karty poté zahrnují do cen svého zboží a služeb.praxi je hospodářská soutěž mezi karetními schématy z velké části zaměřena na to, přesvědčit co nejvíce vydávajících poskytovatelů platebních služeb (např. bank), aby vydávali karty toho kterého schématu, což mezibankovní poplatky na trhu zpravidla zvyšuje, namísto aby je snižovalo, a je v rozporu s nastolováním cenové disciplíny, kterou se hospodářská soutěž v tržní ekonomice zpravidla projevuje. Regulace mezibankovních poplatků by fungování vnitřního trhu zlepšila.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Toto nařízení sleduje postupný přístup. Nejprve je nutné přijmout opatření, která zjednoduší vydávání a akceptaci transakcí uskutečňovaných platebními kartami v jiných členských státech. Potřebnou právní srozumitelnost a přehlednost by mělo přinést zavedení možnosti, aby obchodníci volili akceptanta mimo svůj členský stát („přeshraniční akceptace“), a stanovení maximálních přeshraničních mezibankovních poplatků za transakce akceptované z jiných členských států. Dále by měly licence na vydávání nebo akceptaci platebních prostředků platit v Unii bez územního omezení. Tato opatření by napomohla hladkému fungování vnitřního trhu plateb kartou a internetových a mobilních plateb ku prospěchu spotřebitelů a maloobchodníků.

(15) V zájmu hladkého fungování vnitřního trhu plateb kartou a internetových a mobilních plateb ku prospěchu spotřebitelů a maloobchodníků je nutné přijmout opatření, která zjednoduší vydávání a akceptaci transakcí uskutečňovaných platebními kartami v jiných členských státech. Potřebnou právní srozumitelnost a přehlednost by mělo přinést zavedení možnosti, aby obchodníci volili akceptanta mimo svůj členský stát („přeshraniční akceptace“), a stanovení maximálního mezibankovního poplatku za akceptované přeshraniční i domácí transakce. Dále by měly licence na vydávání nebo akceptaci platebních prostředků platit v Unii bez územního omezení.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Díky jednostranným závazkům, jež byly přijaty v rámci řízení v soutěžních věcech, je řada přeshraničních platebních transakcí prováděných kartou v Unii již nyní prováděna za dodržení maximálních limitů pro mezibankovní poplatky, které se použijí v první fázi platnosti tohoto nařízení. Ustanovení, jež se těchto transakcí týkají, by tedy měla vstoupit v platnost rychle, vytvořit příležitosti pro maloobchodníky k tomu, aby hledali cenově dostupnější akceptační služby v jiných členských státech, a motivovat domácí bankovní sektor či schémata k tomu, aby snížily své akceptační poplatky.

(16) Díky jednostranným závazkům, jež byly přijaty v rámci řízení v soutěžních věcech, je řada přeshraničních platebních transakcí prováděných kartou v Unii již nyní prováděna za dodržení maximálních limitů pro mezibankovní poplatky. S cílem zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž na trhu akceptačních služeb by měla všechna ustanovení týkající se domácích a přeshraničních transakcí založených na kartách vstoupit v platnost současně a v přiměřeném časovém období, aby byl zajištěn dostatek času na přizpůsobení se trhu.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) V případě domácích transakcí bude zapotřebí určité přechodné období, jež poskytovatelům platebních služeb a schématům poskytne čas k tomu, aby se přizpůsobili novým požadavkům. Po uplynutí dvouletého období od vstupu tohoto nařízení v platnost by tedy v zájmu završení vnitřního trhu plateb založených na kartě měly být limity mezibankovních poplatků za transakce uskutečňované spotřebitelskými kartami rozšířeny na všechny, tj. přeshraniční i domácí, platby.

(17) Je třeba zavést určité přechodné období, jež poskytovatelům platebních služeb a schématům poskytne čas k tomu, aby se přizpůsobili novým požadavkům. Po uplynutí období jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost by se tedy v zájmu završení vnitřního trhu plateb založených na kartě měly uplatňovat limity mezibankovních poplatků.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Je důležité zajistit, aby ustanovení o mezibankovních poplatcích, jež mají hradit nebo obdržet poskytovatelé platebních služeb, nebyla obcházena tím, že budou vydávajícím poskytovatelům platebních služeb plynout poplatky alternativní cestou.eliminaci takového stavu by mělo být čisté saldo poplatků, jež vydávající poskytovatel platebních služeb uhradí a obdrží od určitého schématu platebních karet („čistá náhrada“), pokládáno za mezibankovní poplatek. Pro účely kontroly, zdali nejsou obcházeny stanovené limity, by měla být při výpočtu mezibankovního poplatku zohledněna celková výše plateb či pobídek, jež vydávající poskytovatel platebních služeb obdrží od určitého schématu platebních karet v souvislosti s regulovanými transakcemi, a od této částky by měly být odečteny poplatky, jež tento vydávající poskytovatel platebních služeb tomuto schématu uhradí. Takto zohledňované platby, pobídky a poplatky mohou být přímé (tj. odvozené od objemu či specifické pro určité transakce), nebo nepřímé (např. marketingové pobídky, bonusy či rabaty za dosažení určitých transakčních objemů).

(23) Je důležité zajistit, aby ustanovení o mezibankovních poplatcích, jež mají hradit nebo obdržet poskytovatelé platebních služeb, nebyla obcházena tím, že budou vydávajícím poskytovatelům platebních služeb plynout poplatky alternativní cestou.eliminaci takového stavu by mělo být čisté saldo poplatků, jež poskytovatel platebních služeb uhradí a obdrží od určitého schématu platebních karet („čistá náhrada“), pokládáno za mezibankovní poplatek. Pro účely kontroly, zdali nejsou obcházeny stanovené limity, by měla být při výpočtu mezibankovního poplatku zohledněna celková výše plateb či pobídek, jež poskytovatel platebních služeb obdrží od určitého schématu platebních karet v souvislosti s regulovanými transakcemi, a od této částky by měly být odečteny poplatky, jež tento poskytovatel platebních služeb tomuto schématu uhradí. Takto zohledňované platby, pobídky a poplatky mohou být přímé (tj. odvozené od objemu či specifické pro určité transakce), nebo nepřímé (např. marketingové pobídky, bonusy či rabaty za dosažení určitých transakčních objemů nebo různé poplatky za zpracování a licenční poplatky, které netvoří přímý příjem poskytovatele platebních služeb). Kromě toho by při určování případného obcházení ustanovení tohoto nařízení měly být zohledňovány i zisky z programů prováděných společně vydavateli karet a poskytovateli platebních služeb a zisky vydavatelů vyplývající z transakcí založených na platební kartě a prováděných v rámci dohody s jiným vydavatelem karet.

Odůvodnění

Přesnost je namístě z důvodu jasnosti, protože vydavatel není vždy akceptantem. Kromě toho by mělo být vyjasněno, na jaké další čisté zisky se ustanovení článku 5 použije.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Spotřebitelům zpravidla nejsou známy poplatky, jež obchodníci hradí za platební prostředek, který používají. Současně mohou různé pobídkové praktiky, jichž používají vydávající poskytovatelé platebních služeb (např. cestovní poukazy, bonusy, rabaty, právo požadovat vrácení peněžních prostředků, pojištění zdarma aj.), motivovat zákazníky k tomu, aby používali platební prostředky, z nichž vydávajícím poskytovatelům platebních služeb plynou vysoké poplatky. K zamezení těchto praktik by se měla opatření k omezení mezibankovních poplatků použít pouze na takové platební karty, z nichž se stal masově rozšířený produkt a jež obchodníci zpravidla jen s obtížemi odmítají vzhledem k jejich rozšířenému vydávání a používání (tj. spotřebitelské debetní a kreditní karty). V zájmu účinnějšího fungování trhu v neregulovaných částech odvětví a za účelem omezení převodů podnikatelské činnosti z regulovaných částí odvětví do částí neregulovaných je nutno přijmout několik opatření, k nimž patří mj. oddělení schémat od infrastruktury, motivace plátců ze strany příjemců a zavedení možnosti selektivního přijímání platebních prostředků ze strany příjemce.

(24) Spotřebitelům zpravidla nejsou známy poplatky, jež obchodníci hradí za platební prostředek, který používají. Současně mohou různé pobídkové praktiky, jichž používají vydávající poskytovatelé platebních služeb (např. cestovní poukazy, bonusy, rabaty, právo požadovat vrácení peněžních prostředků, pojištění zdarma aj.), motivovat zákazníky k tomu, aby používali platební prostředky, z nichž vydávajícím poskytovatelům platebních služeb plynou vysoké poplatky.zájmu účinnějšího fungování trhu je nutno přijmout několik opatření, k nimž patří mj. oddělení schémat od infrastruktury, motivace plátců ze strany příjemců a zavedení možnosti selektivního přijímání platebních prostředků ze strany příjemce.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29) Povinnost přijímat všechny karty představuje dvojí závazek, jejž ukládají vydávající poskytovatelé platebních služeb a schémata platebních karet příjemcům, kteří v souladu s touto povinností musí na straně jedné přijímat všechny karty téže značky (prvek „přijímání karet všech typů“) bez ohledu na rozdílné náklady spojené s těmito kartami a na straně druhé musí karty přijímat bez ohledu na konkrétní banku, jež kartu vydala (prvek „přijímání karet od všech vydavatelů“). Je v zájmu spotřebitele, aby příjemce nemohl v rámci téže kategorie karet diskriminovat určité vydavatele či držitele karet a aby mu platební schémata a poskytovatelé platebních služeb mohli takový závazek uložit. Přestože je tedy prvek „přijímání karet od všech vydavatelů“ v rámci povinnosti přijímat všechny karty pravidlem v rámci určitého systému platebních karet obhajitelným, neboť předchází tomu, aby příjemci diskriminovali určité banky, jež vydaly určitou kartu, představuje prvek „přijímání karet všech typů“ v podstatě vázaný prodej, jímž je přijímání karet spojených s nízkými poplatky vázáno na přijímání karet spojených s poplatky vysokými. Vypuštění prvku „přijímání karet všech typů“ z povinnosti přijímat všechny karty by obchodníkům umožnilo, aby výběr platebních karet, jež přijímají, omezili pouze na platební karty spojené s nízkými (nižšími) náklady, což by v podobě snížených nákladů obchodníků přineslo prospěch též spotřebitelům. Obchodníci, kteří by přijímali debetní karty, by poté nebyli nuceni přijímat též karty kreditní, zatímco obchodníci přijímající kreditní karty by nebyli nuceni přijímat platební karty pro komerční klientelu. V zájmu ochrany spotřebitelů a jejich možnosti používat platební karty co nejčastěji by měli být obchodníci povinni přijímat veškeré karty, které jsou zpoplatněny týmž regulovaným mezibankovním poplatkem. Díky tomuto omezení by byla silnější konkurence nastolena i v prostředí karet, jejichž mezibankovní poplatky regulaci podle tohoto nařízení nepodléhají, neboť obchodníci by se dostali do silnější vyjednávací pozice, pokud jde o podmínky, za nichž tyto karty přijímají.

(29) Povinnost přijímat všechny karty představuje dvojí závazek, jejž ukládají vydávající poskytovatelé platebních služeb a schémata platebních karet příjemcům, kteří v souladu s touto povinností musí na straně jedné přijímat všechny karty téže značky (prvek „přijímání karet všech typů“) bez ohledu na rozdílné náklady spojené s těmito kartami a na straně druhé musí karty přijímat bez ohledu na konkrétní banku, jež kartu vydala (prvek „přijímání karet od všech vydavatelů“). Je v zájmu spotřebitele, aby příjemce nemohl v rámci téže kategorie karet diskriminovat určité vydavatele či držitele karet a aby mu platební schémata a poskytovatelé platebních služeb mohli takový závazek uložit. Přestože je tedy prvek „přijímání karet od všech vydavatelů“ v rámci povinnosti přijímat všechny karty pravidlem v rámci určitého systému platebních karet obhajitelným, neboť předchází tomu, aby příjemci diskriminovali určité banky, jež vydaly určitou kartu, představuje prvek „přijímání karet všech typů“ v podstatě vázaný prodej, jímž je přijímání karet spojených s nízkými poplatky vázáno na přijímání karet spojených s poplatky vysokými. Vypuštění prvku „přijímání karet všech typů“ z povinnosti přijímat všechny karty by obchodníkům umožnilo, aby výběr platebních karet, jež přijímají, omezili pouze na platební karty spojené s nízkými (nižšími) náklady, což by v podobě snížených nákladů obchodníků přineslo prospěch též spotřebitelům. Obchodníci, kteří by přijímali debetní karty, by poté nebyli nuceni přijímat též karty kreditní. V zájmu ochrany spotřebitelů a jejich možnosti používat platební karty co nejčastěji by měli být obchodníci povinni přijímat veškeré karty, které jsou zpoplatněny týmž regulovaným mezibankovním poplatkem.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)tomu, aby v případě nesprávného používání tohoto nařízení nebo v případě sporů mezi uživateli a poskytovateli platebních služeb byla možná náprava, by měly členské státy zavést náležité a účinné postupy řešení mimosoudních stížností a nápravy. Členské státy by měly stanovit pravidla o pokutách, jež se uplatní v případě porušení tohoto nařízení, a měly by zajistit, aby byly tyto pokuty účinné a přiměřené, měly odrazující účinek a aby byly uplatňovány.

(31)tomu, aby v případě nesprávného používání tohoto nařízení nebo v případě sporů mezi uživateli a poskytovateli platebních služeb byla možná náprava, by měly členské státy zavést náležité a účinné postupy řešení mimosoudních stížností a nápravy. Členské státy by měly na základě pokynů stanovených Evropským orgánem pro bankovnictví stanovit pravidla o pokutách, jež se uplatní v případě porušení tohoto nařízení, a měly by zajistit, aby byly tyto pokuty účinné a přiměřené, měly odrazující účinek a aby byly uplatňovány.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví jednotné technické a obchodní požadavky na transakce uskutečňované platebními kartami v rámci Unie, v jejichž případě jsou poskytovatel platebních služeb plátce i poskytovatel platebních služeb příjemce usazeni v Unii.

1. Toto nařízení stanoví jednotné technické a obchodní požadavky na platební transakce založené na kartách v rámci Unie, v jejichž případě jsou poskytovatel platebních služeb plátce i poskytovatel platebních služeb příjemce usazeni v Unii.

Odůvodnění

Formulaci je třeba vyjasnit, aby byla v souladu se zásadou technologické neutrality stanovenou Komisí a uvedenou v Digitální agendě pro Evropu a v bodu odůvodnění 21, podle něhož „by se mělo toto nařízení použít na platební transakce založené na kartách bez ohledu na prostředí, v němž tyto transakce probíhají, včetně transakcí uskutečňovaných pomocí platebních prostředků pro malé platby a služeb, které mohou být využívány off-line, on-line nebo pomocí mobilních zařízení“.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) transakce uskutečňované platebními kartami pro komerční klientelu;

vypouští se

Odůvodnění

Odlišný režim pro platební karty pro komerční klientelu nemá ekonomické zdůvodnění.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) transakce uskutečňované kartami, jež vydala třístranná schémata platebních karet.

c) transakce uskutečňované kartami, jež byly vydány v rámci třístranných schémat platebních karet.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4) „transakcí uskutečněnou debetní kartou“ platební transakce uskutečněná kartou, včetně transakce uskutečněné předplacenou kartou, která je vázána na běžný či vkladový účet, z nějž jsou transakce odepisovány do 48 hodin od své autorizace či iniciování;

4) „transakcí uskutečněnou debetní kartou“ platební transakce uskutečněná kartou, včetně transakce uskutečněné předplacenou kartou, která je vázána na běžný či vkladový účet, z nějž jsou transakce odepisovány okamžitě a v každém případě nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí platebního příkazu vydavatelem;

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5) „transakcí uskutečněnou kreditní kartou“ platební transakce uskutečněná kartou, která je vypořádána za více než 48 hodin od své autorizace či iniciování;

5) „transakcí uskutečněnou kreditní kartou“ platební transakce uskutečněná kartou, která je odepsána za více než dva pracovní dny od přijetí platebního příkazu vydavatelem;

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6) „platební kartou pro komerční klientelu“ platební karta vydaná podnikům či subjektům veřejného sektoru, jejíž použití je omezeno na úhradu pracovních výdajů zaměstnanců či úředníků, nebo karta vydaná osobám samostatně výdělečně činným vykonávajícím podnikatelskou činnost, jejíž použití je omezeno na úhradu pracovních výdajů těchto osob či jejich zaměstnanců;

vypouští se

Odůvodnění

Tato definice není nezbytná, neboť nařízení má zahrnovat i karty pro komerční klientelu.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

12a) „platební kartou“ jakákoli debetní nebo kreditní platební karta, která opravňuje jejího držitele k přístupu ke svým finančním prostředkům nebo mu umožňuje provedení platby prostřednictvím akceptanta a kterou příjemce platby přijímá s cílem zpracovat platební transakci;

Odůvodnění

Pojem „platební karta“ je v návrhu použit mnohokrát a zdá se, že pro vyjasnění je nezbytné jeho definici uvést.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

15) „třístranným schématem platebních karet“ schéma platebních karet, v němž jsou z platebního účtu, jejž toto schéma vede jménem držitele karty, prováděny platby na platební účet, jejž toto schéma vede jménem příjemce, a v němž jsou podle téhož vzorce uskutečňovány transakce založené na kartě. Jestliže třístranné schéma platebních karet uděluje jiným poskytovatelům platebních služeb licence na vydávání nebo akceptaci platebních karet, má se za to, že se jedná o čtyřstranné schéma platebních karet;

15) „třístranným schématem platebních karet“ schéma platebních karet, v němž jsou z platebního účtu, jejž toto schéma vede jménem plátce, prováděny platby na platební účet, jejž toto schéma vede jménem příjemce, a v němž jsou podle téhož vzorce uskutečňovány transakce založené na kartě. Jestliže třístranné schéma platebních karet uděluje jiným poskytovatelům platebních služeb licence na vydávání nebo akceptaci platebních karet, nebo vydává platební karty s partnerem, s nímž vytvořil alianci značek (co-branding), nebo prostřednictvím agenta, má se za to, že se jedná o čtyřstranné schéma platebních karet;

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 3 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Mezibankovní poplatky za přeshraniční transakce uskutečňované spotřebitelskými debetními a kreditními kartami

Mezibankovní poplatky za přeshraniční a domácí platební transakce založené na spotřebitelských debetních a kreditních kartách

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.účinností k okamžiku uplynutí dvou měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost nesmějí poskytovatelé platebních služeb nabízet ani požadovat za přeshraniční transakce uskutečňované debetními kartami žádné mezibankovní poplatky účtované za jednotlivou transakci ani jiná sjednaná protiplnění s rovnocenným cílem či účinkem, jejichž výše přesahuje 0,2 % z hodnoty transakce.

1.účinností k okamžiku uplynutí jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost nesmějí poskytovatelé platebních služeb za platební transakce založené na debetní kartě nabízet ani požadovat žádné mezibankovní poplatky účtované za jednotlivou transakci ani jiná sjednaná protiplnění s rovnocenným cílem či účinkem, jejichž výše přesahuje 0,2 % z hodnoty transakce.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.účinností k okamžiku uplynutí dvou měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost nesmějí poskytovatelé platebních služeb nabízet ani požadovat za přeshraniční transakce uskutečňované kreditními kartami žádné mezibankovní poplatky účtované za jednotlivou transakci ani jiná sjednaná protiplnění s rovnocenným cílem či účinkem, jejichž výše přesahuje 0,3 % z hodnoty transakce.

2.účinností k okamžiku uplynutí jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost nesmějí poskytovatelé platebních služeb za platební transakce založené na kreditní kartě nabízet ani požadovat žádné mezibankovní poplatky účtované za jednotlivou transakci ani jiná sjednaná protiplnění s rovnocenným cílem či účinkem, jejichž výše přesahuje 0,3 % z hodnoty transakce.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Členské státy mohou ve svých vnitrostátních právních předpisech zachovat nebo zavést nižší limity nebo opatření s rovnocenným cílem nebo účinkem.

Odůvodnění

Limit u vícestranných mezibankovních poplatků by neměl být důvodem, aby se u stávajících vnitrostátních schémat nebo u nových účastníků s nižšími vícestrannými mezibankovními poplatky tyto poplatky zvyšovaly na úroveň limitu. Navrhovaný limit by neměl ohrožovat dobře fungující vnitrostátní trhy, což by mělo neblahý vliv na spotřebitele.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Mezibankovní poplatky za všechny transakce uskutečňované spotřebitelskými debetními a kreditními kartami

vypouští se

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. S účinností k okamžiku uplynutí dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost nesmějí poskytovatelé platebních služeb nabízet ani požadovat žádné mezibankovní poplatky účtované za jednotlivou transakci ani jiná sjednaná protiplnění s rovnocenným cílem či účinkem, jejichž výše přesahuje 0,2 % z hodnoty transakce založené na debetní kartě.

vypouští se

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. S účinností k okamžiku uplynutí dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost nesmějí poskytovatelé platebních služeb nabízet ani požadovat žádné mezibankovní poplatky účtované za jednotlivou transakci ani jiná sjednaná protiplnění s rovnocenným cílem či účinkem, jejichž výše přesahuje 0,3 % z hodnoty transakce založené na kreditní kartě.

vypouští se

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely uplatňování limitů podle článků 3 a 4 je za součást mezibankovního poplatku považována čistá náhrada, kterou vydávající banka obdrží od schématu platebních karet za platební transakce či související činnosti.

Pro účely uplatňování limitů podle článků 3 a 4 je za součást mezibankovního poplatku považována čistá náhrada, kterou poskytovatel platebních služeb obdrží od schématu platebních karet za platební transakce či související činnosti. Akceptantovi by měla být účtována pouze částka stanovená v tomto nařízení.

Odůvodnění

Nařízení by mělo být jasnější, aby schémata platebních karet nezvyšovala například náklady na licence, povolení atd., které by pak byly přeneseny na maloobchodníky a spotřebitele.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Členské státy mohou po konzultaci s Komisí odchylně stanovit, že tento článek se po omezenou dobu nepoužije na nově zřízená platební schémata založená na kartách.

Odůvodnění

Je důležité pamatovat na všechna nově vytvořená platební schémata, která budou čelit vysokým nákladům na svou obchodní činnost, jež nebudou úměrné jejich zranitelnému postavení na trhu mezi již existujícími velkými schématy karet. Toto ustanovení by po omezenou dobu pomohlo budovat prostředí účinné hospodářské soutěže na trhu platebních transakcí založených na kartách.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Při uzavírání smlouvy s poskytovatelem platebních služeb má spotřebitel možnost se rozhodnout, zda na své kartě, telekomunikačním digitálním či informačně-technologickém zařízení potřebuje dvě či více značek platebních prostředků. Před podepsáním smlouvy dodá poskytovatel platebních služeb spotřebiteli jasné a objektivní informace o dostupných značkách platebních prostředků a jejich charakteristikách souvisejících s používáním, rozsahem funkcí, náklady a bezpečností.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Schémata platebních karet, vydavatelé, akceptanti a poskytovatelé infrastruktury platebních karet nesmějí do platebního prostředku ani do zařízení používaného v prodejním místě vkládat automatické mechanismy, software ani zařízení, které by plátce při užívání platebního prostředku, na němž je umístěno několik značek, omezovaly ve výběru aplikace.

6. Schémata platebních karet, vydavatelé, akceptanti, obchodníci a poskytovatelé infrastruktury platebních karet nesmějí do platebního prostředku ani do zařízení používaného v prodejním místě vkládat automatické mechanismy, software ani zařízení, které by plátce při užívání platebního prostředku, na němž je umístěno několik značek, omezovaly ve výběru aplikace.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud obchodníci písemně nepožádají akceptující poskytovatele platebních služeb, aby jim účtované transakční poplatky účtovali v jednotné výši, jsou akceptanti povinni tyto transakční poplatky účtované obchodníkům nabízet a účtovat příjemcům za jednotlivé kategorie a značky platebních karet ve výši, která je položkově specifikována.

1. Pokud obchodníci písemně nepožádají akceptující poskytovatele platebních služeb, aby jim účtované transakční poplatky účtovali v jednotné výši, jsou akceptanti povinni tyto transakční poplatky účtované obchodníkům nabízet a účtovat příjemcům za jednotlivé kategorie a značky platebních karet s různě vysokými mezibankovními poplatky ve výši, která je položkově specifikována.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Každé snížení mezibankovních poplatků provedené podle článků 3 a 4 tohoto nařízení nebo na základě rozhodnutí příslušných orgánů uvedených v článku 13 musí být doprovázeno přinejmenším rovnocenným snížením poplatků účtovaných obchodníkům, které fakturují akceptující poskytovatelé platebních služeb příjemcům.

Odůvodnění

Toto nařízení by nemělo žádný účinek, pokud by akceptanti neodrazili snížení mezibankovních poplatků do poplatků účtovaných obchodníkům.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Smlouvy mezi akceptanty a příjemci mohou obsahovat ustanovení, podle nějž je informace uvedené v odst. 1 prvním pododstavci nutno poskytovat či zpřístupňovat pravidelně, nejméně jednou za měsíc, a sjednaným způsobem, jenž příjemcům umožní informace ukládat a reprodukovat v nezměněné podobě.

2. Smlouvy mezi akceptanty a příjemci obsahují ustanovení, podle nějž je informace uvedené v odst. 1 prvním pododstavci nutno poskytovat či zpřístupňovat pravidelně, nejméně jednou za měsíc, a sjednaným způsobem, jenž příjemcům umožní informace ukládat a reprodukovat v nezměněné podobě.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Uzavře-li spotřebitel s poskytovatelem platebních služeb smlouvu, jsou mu pravidelně poskytovány jasné a objektivní informace o charakteristikách platební služby a poplatcích účtovaných za platební transakce.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Evropský orgán pro bankovnictví je pověřen vydáním pokynů pro uplatňování účinných, přiměřených a odrazujících sankcí.

Odůvodnění

Všechny členské státy by měly při stanovování pravidel týkajících se sankcí za porušování tohoto nařízení postupovat stejně, aby byly pro všechny zaručeny rovné podmínky.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pro účely řešení sporů plynoucích z uplatňování tohoto nařízení, jež vyvstanou mezi příjemci a jejich poskytovateli platebních služeb, jsou členské státy povinny zavést náležité a účinné postupy mimosoudních stížností a zjednávání nápravy. Pro tyto účely členské státy určí stávající subjekty, bude-li to vhodné, nebo zřídí subjekty nové.

1. Pro účely řešení sporů plynoucích z uplatňování tohoto nařízení, jež vyvstanou mezi příjemci a jejich poskytovateli platebních služeb, jsou členské státy povinny zavést nezávislé, náležité a účinné postupy mimosoudních stížností a zjednávání nápravy. Pro tyto účely členské státy určí stávající subjekty, bude-li to vhodné, nebo zřídí subjekty nové.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Poskytovatelé platebních služeb spolupracují s jedním nebo více subjekty pro alternativní řešení sporů.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Článek 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Čtyři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jeho používání. Zpráva Komise se bude zaměřovat zejména na vhodnost výše mezibankovních poplatků a na motivační mechanismy, např. poplatky, a bude přihlížet k používání a nákladům jednotlivých způsobů plateb a k míře, v jaké na trh vstupují noví aktéři a nové technologie.

Dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jeho používání. Zpráva Komise se bude zaměřovat zejména na vhodnost výše mezibankovních poplatků a na motivační mechanismy, např. poplatky, a bude přihlížet k používání a nákladům jednotlivých způsobů plateb, k míře, v jaké na trh vstupují noví aktéři a nové technologie a k dopadu implicitních mezibankovních poplatků vybíraných v rámci třístranných schémat platebních karet, a v případě potřeby předloží návrh právního předpisu s cílem zmírnit možné související negativní dopady.

Odůvodnění

Je nutné, aby Komise prozkoumala první dopady nařízení na platební trh dříve než po čtyřech letech, neboť trh prochází rychlým vývojem.

Poplatky u třístranných schémat plateb mohou být značné a mnohem vyšší, než u čtyřstranných schémat platebních karet. Proto je třeba prozkoumat jejich dopad na transakce v rámci vnitřního trhu a využít možnosti tuto oblast právně upravit.

POSTUP

Název

Mezibankovní poplatky pro platební transakce využívající platebních karet

Referenční údaje

COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD)

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

ECON

8.10.2013

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

IMCO

8.10.2013

Navrhovatel(ka)

Datum jmenování

Adam Bielan

25.9.2013

Projednání ve výboru

27.11.2013

23.1.2014

10.2.2014

 

Datum přijetí

11.2.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

37

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Adam Bielan, Preslav Borissov, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Eduard-Raul Hellvig, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Emma McClarkin, Roberta Metsola, Konstantinos Poupakis, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Christian Engström

POSTUP

Název

Mezibankovní poplatky pro platební transakce využívající platebních karet

Referenční údaje

COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD)

Datum předložení EP

24.7.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

ECON

8.10.2013

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

IMCO

8.10.2013

 

 

 

Zpravodaj(ové)

Datum jmenování

Pablo Zalba Bidegain

10.9.2013

 

 

 

Projednání ve výboru

5.11.2013

17.12.2013

12.2.2014

 

Datum přijetí

20.2.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

26

0

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Fabrizio Bertot, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Marta Andreasen

Datum předložení

11.3.2014